Goudsche Courant, maandag 11 mei 1942

MAANDAG 11 MEI IN AdverttnUBn De rsaapMa vaa de lamWa da Ktola KaracaMikalaot 179 wotdt door MMln i i gebottdea n bet Vetmarid RuÊaerant N V R Kaa l eaKk p raa NMnklf Blodbavni Heecanvcen e AOOWaUXI 1 1 fUS ii tH 4 tn j M ▼ olmrTdccn BCH S ü l Mkkw ASC l t ftortiin Oo l 1 T W rv BUltsom 4 4 RVC Archipel Bodepavni Unu GSV Hét Noorden 4 0 Sperte II Quick U 1 1 DFC n Goud n S l vca 1 Tni kwHTtler n 0 1 Hensela Gs iheed 1 1 Bheden Bom ft Ifiurlte VW l l tfs Btroal VUssliven 1 1 ftltl ioumB Oa Burfemasster ia m buDttnir Ie dat ter viddoeoing aan artikel T2a ia verband met da artOnlen a en 10 der ObtalgenincBwvi eoie door daa nut Commissaris der proviiida ZuJd Bnlland ter waarneming van de taak van Gadsputeerde ffiaten dier provtaicte boaoaande Commissie t Jgestaan door den daaitoa door hat algeme bestuur aangewezen deskundige en bet boofd van bet bestuur der gemeente in het Gera a tehuis aldaar zitting zal houden den 29 Mei 1942 vjn 10 30 uur teneinde de bezwaren van bdanghebben d n aan teibxnen tegen bet plan van onteigening ten behoeve van de verbetering van een gedaette van dea Rijksweg AmstodamBode gravenRotterdam no 3 van het Bijkiwageiqdan 1938 gslegm is de gemeenten Hoordrecht en Niemverkerk aan d i Ussel eo noodigt belanghebbenden uit om hunne bezwaren tar plaatse an ure vermeld mondeling of schriftelijk aan genoemde commlóia mede te deeleq Se dat de stukkan bedoeld in het eerste lid van artikel der Onteigeningswet en ter voldoening aan artikd 72a m verband met de bepalingen van dp artikelen 64 en tar inzage van een ieder worden nedergeUid ter sacretarte der gemeente van 15 Md 1048 af totdat de Commlsste hars weikxaamheden Unnea de gemeente heeftvolbradit ta dat bet uitgswerkt plan van Int g iade werk badodd ia het laatste lid van artikd U van meantcuoemda wat voor aa lader tar bisaga zal liggen tar griffie der provinda Zidd Holland van 18 BM 1 U af totdat de Commissie hare werkzaamheden haett volbradit Bexwaarsdiriften zijn vrijgesteld van het recht van zegeL Moordredtt 9 Mei 1942 Da Burgemeester voornoemd BBANDT BQ de Heeten JLMcesAZoonea deNedeikiid8che HandelMaatschappij N V en de Rotterdansefce Baokverceaiging N V te Rotterdam ea bf de Nederlaadsehe Hand el Maatschappl N V ea de Rotte damacbs Bankvereoijging N V te Ansterdam zQa via 12 Mei 1942 af betaalbaar Dividend no I darTnistcerüScateiw A van Aandeden vaiii de VsraaaiBdo Stsarina Kf araeniabrtelisii aada Apal la met ƒ 12 75 dividend nat der certlflcaten vaa 100 van Aaedeelen vao genoemde Vennootschtp met f 1 26 De diyldindbeiasting ia Ia mindering gebracht Adminlslratiekanloor vao Vet Algemeen Administnitie tieen tmslkaatoor N V VeUnc I 1 Sdtevcnlosen oirmpia 1 1 Wateifcw Celerttu 1 Raennond iliJiirii ki8iwJlipiMM Menvflpgadiruig van de afdeellBg Qotida van PRO JUVINTUTI zal gehouden worden op Woensdag 13 Mal I943 naiq idaf8 ISaur in het Kantongweett f winir Afarkt Oouda HET BESrrUUR Da Ba fgem aes iM der gameante Be rfc e a wa ad e brengt tar openbare kemis dat een azaraplaar van bet door hem opgemaalcte ontwerp van den legfar dar wegea van 1 Hel tot en met 6 Juni 1948 ter secretarto éue gemeente voor een ieder ter Inzage is nadargelegé De Burgemeester vnomoemd M GAUTIKR efif Ondanks enorme azija voorraden is BOOC Aaiia niet steeds verkrijgbaaiv Dtt is niet onze schnMI Wij kunnen U moveel fle schen BOOG Adjn leverm als U ceif weaiachL tl Mótft decUi U Uet fUsd Er is doeif nMims hiëetdllitaiitfa t vaiutaagl RADIONIEUWS mbvaasini i au n tm Mr ÓcMoidcjmmutliik Hygd k M n 0 Mmmlw MWdE mcknnatit pn S 1S Voor d fiul vnuw tja Ckanoloaaaaixlek IISS Voor da VTDUW nas MHinW JwA dar iOiidem ea oUst VM Oamd vm Kravaioi miX orkwt B Mdtat U 48 Almaaak U 4S BJTA maai B MoomtaAs bacUhten UM Voor da jansd UJ MKIatmm n aoUt UJS AnimoKtm O ftort ilteMriStifc aolKt i sr JDiMn V ttnla dia mét aci dmc mat da atodie baafihlkkan Veri k te opeastelting GKWUZIGDA BBGEUNa in de Staateooutaat raa U Mei is oMenomen een fae jrf fcing van deo ecretanageneraal vaA Handel M jverheKl eo Sctae rva Ttt waarl ü w zigin c wordt jab riaoN t ia de iegeliii uicaka de vö obte openateIlui £ der siDKcnwIiikela op de werkda ea Dese w jd jing houdt vevbaod met de nieuwe rcflMOg aai saade de dia ribulie vaa totekaarUkelen Van 18 Mei a a moeteo bedoeUe winkels voor faet puUielc caoiwnd zUo 9 Maandag dM nBitiM w van tJSO tot 6 uur en op de overige werkda van des voornridtagi 9 uur tot des natniddaga 1 uur ttt dea namiddags vso 2 30 tot 6 uvtr RECHTSZAKEN VRXDEaERBCHTSBOF WAABSCHDWING AAN VOLKS wasuaDtBa m omrsEits 7IGEN DB NlUi IN NEUÜfU AND Da aebBUI aa de vaedadiehaaxMihte Hat Vwdegerechtahof heeft anest gewezeA in de zaak tegen F vaa Wegoi leeraar aan de r k landbouwwintenchool te Baatte Aan verdachte wa ten hute gelegd dat hU op 14 December 1940 te Afaielo een colporteur van Volk e o Vinierljrnd de woorden had toegevoegd Denk zif de N S B geen boter en vieeecfa meer Rat Vredagerechtehof overwoog te daten amzienhet volten e Verdachte heeft zich van een der la barUg te middelen bediend om bQ aan xdcer onnadenkend deel van de barri kbig eea atemming van vt andfchap tegenover de KetlonaalSocialis tiidie Beweging in Nederland te wekken De door vendachte in het openbaar gabati e woonlen Jlte fc zü de N S B ttn botar aa geen vlaaach hAbw Umnen de uniikenbara bedoeling de 1 ofvttttBf te doen posttattdn la zou de ToadaeIaeha aMe wrika toot het ovargroote deel van het Nsderlaad ad volk a i gevoeUg leed heteekent aa de acfauld van de Nationaal Sccialutiicfaa Beweging te wyten ztjn Het mitbnitt dat hkstbii gemaakt md van den nood van het volk an van zim begrijpelijke gevoaligheid ki ait opzicht aten alt het aanffrifpen iran een dergeUlk middel om voikegeBoeteo tegen elkander op te zetten tot an iaaghai dia zeker niet mbder U tfan de beruchte landverraad leugen paarbQ komt dat verdachte die leeraar u aan een r k landbouwwintendsool Uit hoofde van ïiJn ontwikkeling uiteraard bekend Is met de ware oor g ken dei voedse achaarschte hier te iide in verband met de algemeene oorlogzomttandi eden Bat verdacibte deeondanks de natio naalSocialistische Bewe nig in Nederland voor de hier heoscbei voedeelachaarecbte aamfyrakelQk wil stellen n hiervaa in bet opaibaar uitdrukikoig geeft heefit de kennelljike sta ekking deze beweging in de oog 9i van een zeker deel van het Nederlandsche voflt als volksvijand voor te stellen en ia mitsdien Ms t enovw deze volksbawcsging bi uitnemendheid in de noogste mate beleedlgend De door de iW tiMmk aan den verdachte opi legde straf van f 2S boete ataait in geenerlei redelijke verhouding tot de zwaarte van het door hem gepleegde nusdrijf waardoor de poUUeke vrede binnen de Nederlajndsohe volkafcmeenscbap ten zeerste wordt bejfoetgd Wanneer het hof thans niöt need over B t lot het uitspreken van de hoogste atraf welke de wet toelaat geschiedt zulka uit overweging dat het hof verfaiouwt nog met een ernstig waarsduiwing te kunnen volstatn aan iien die van eenedfde gezindheid zijn als de verdWhte opdat zU weten dat zü het Nederlandsche volk niet straffeloos kunnen misleiden door de Nationaal SociaUstische Beweging te besdiimpen n vcfdachte te maken Het bof verooideehte verd a dite deswege tot een gevangenisstraf voor den ttfd van e a maand PUATSELIJK NIEUWS Alidien a d Rün saaaauuaaf HMJS Aan het Chr Ljnoeum alhier zQn flielaagd voor h t eindexamen H3 S aidetiin A da mes H A Heifcig te Alptten a d RU If A Sknit te Gouda an O H ter Wee te Boakoop en de he wi CM H Bosdt O Klfakenbeng en tVrde Vos te Alphen a d Rtfn H den Besten 1 A P va i Nes te Baefcoop en G Vess ur te Zvmamv dam Bericenwoude ONDUtUm BBANDVIBZBKBUNO In de Zaterdagmorgen g ouden algenMene IwlenvergaderiBg van de OnderUnge Brandvenekering voor Berkenwouda aa omstreken is In da vacature witlen da haer C de Vries ala bestuur Ud gekonn de he L de VHas ean soon van den overledena Iteicevolge hiervan atfif tn hst bastuur wiizlghigen gebracht Voorzitter U Hwns de heer A Boogaatdt twwijl de haer M J van Dorp tot drseden secretaris werd benoemd Bodegraven Bvtuamum stand Geboren Alphonsus Maria z van A G PUnacker en P Boos Ctedertrouwd J C v d Weideo IS j en A Boele 22 j l Boer j en J N v mten 23 j Getrouwd J C GMenewegen W J an U U U de Qioot M J Zwana dd 18 j en C dcheer SI i Ovfirle n K v Vliet M J eohlgenoote vw A Streeftand cwvjNmar vocMnnaunw Gevonden ItaarenportamcHiBaie met inhoud bfil br mA armbandje damo msje noaastieksefaocnen actetasdi eenige plakzegels Bo koop OAMK8 WEOSTBIID Een in het Spaarderstrad gespeeld wedstrijd tnsscben de dames zeventallen van G Z C en Boskoop eindigde m een It 0 ovwwinning voor Boskoop BOBGEBUIKB STAND Geboren Nelly Cornelia d vanA Verweö en O J Spgker Adrianusz van J van Veen en J Gorissen Leonardus Franascus Maria z vanG van den Nieuwendijk en C J vander Meer Johanna Maria d van C van de VKet en C H Bavestein IreneEmma d van P D Spüker en K C VermeuL Ondertrouwd G Koomen en rH C J Hoogerdijk D Budding en E Schouten P Veenendaal en J Wensveen H P Steenbrink en M Koster G JBeer en J Loef W D van Setten en G Vrolijk A v j Oosterom en J v n Eeuwen Getrouwd A de Jong iS Jaar en G van Sprang 21 jaar Overleden Adnanus van Veen 3 dagen Jansje Loef echtgenoote vanP Spa 75 jaar COtfP VEBEENIGING DE BOSKOWSCHE VEILING BOÖKOOP BMei ftozen per bos Ingar Olsson 3 40 4 60 Butterny 1 50 2 80 Rosalandia 1 20 2 60 Hadley 2 20 3 00 Briarclif 1 50 2 20 Edith Helen 2 B0 3 20 eohtold 2 40 3 90i Ellen Poulseh 2 00 4 20 Oranje Triumph 4 40 80 Wendland l SO 1 90 Queen Mary 3 40 4 20 Gemengde Toz i 0 5O 1 10 Diversen per bos Seringen 1 70 2 40 Andromeda 0 15 0 20 Rhododentojnbloemen 0 70 1 20 idem Pink Pearl 0 70 Cerasus Hisakuda kerka 1 90 3 70 Caematis Prins Hendrik 2 303 40 Azaleabloemen 2 00 4 80 Sivenai per stuk Clematis in pot NaHar Moser 0 75 1 80 id n the President 1 20 Jap Azalea s l lOh 1 30 COOP VtXÊSS JDE BOSKO SCiDE ViHLING 9 Mei Roseo per bos BrfatrcHf 90 110 et Butterfly 90 220 et Hoaarlandia 100 14 ot August Noach 80 120 ot Peobtold 190 240 et Edith Helen 110 190 ot bugar OUaon 200 320 ot BadUy 140 ct Qiteen MIaiy 1 0 190 ot Gem rozen 60 00 ot Diversen per bos Clematis Min President 110 d idem Nelly Mooer 29 et idem Mvr Ie Coutre 96 ot idem Prma Hendrik 140 250 et EXAMEN ZIEKENVEBPLEGINa tSei nias Venneuten slaagde te aGravenhage voor bet diploma ztekenverpieging SGHAAK BINDTOCBNOOi Id de voorwedatrUden voor den wedstrijd om het kampioenschap wn Iieiden en omgeving wist onze plaatsgenoot de beer J S Loef Pin aid nummer één te plaatsen in zUn afdeehng waanipor hO in den eindatr is gekomoi waarin de tien sterkst spelers van Leiden eif omgeving z n $ eplaaftat TOT EVANGEUE Bra IENmG TOEGELATEN Het provinciaal kerkbestuin van Zeeland heeft den heer E Haigen alhier tot de Evangeliebediening in de Ned Hervormde Kerk toegelaten Gouderak OUDE TUD KEEST TERUG Oymnasten per boerenwagen naar wedstrijd In verband met de bandenschaarschte zal de gymnastiek afdeeling van de vereeniging T H CR niet op de fiets naar de a s Kringwedstryden gaan doch op den vertrouwden boerenwagen Een en ander beJooft voor de eugd een prettige dag te wdrden TAO B HAD GOED JAAB tal ketnoiden Openlaehtiiitvoarkigen somen Vri agavond hield d crmnastieken athletiekvereeniging T H OJI haarjaarvergadering in Het Wapen vanGouderak onder presidium van den beer P M Beyen Na de opening merd het jaarv slaf door de secretaris gelezen Hierna volgde het financieel verslag waaruit bleek dat T H O R een gunstig jaar lieeft gemaakt De ontvangsten waren 8e7 9i7 uitgaven 748 26 vowdeelig saldo 59 71 De begrootióg voor het aj jaar werd sluitend aanvaard Bij d behandeling dar ingelvmen stukken were aan bet tomerprograa ma van den sudsdien Tunucring aandacht l esteed terwijl teveos het eigoi zomerprogreomma weid nitgestippeld De voornaamste punten n drie opanliMhtuitvoermfenk te waten te Stohriikentais te Gooderak en in Mbnr dr e cht Tevena zal een a nraag bij d D Tuinkring worden ii ediend om de organisatie van bet aftiemen van het examen bondAlasse tumarCstH GABCIUA OP OOkrCOOBS De muziekvereeniging Caecilte zal niet in Amsterdam maar ajs Donderdag te Wondan aan een concoursdeelnemen 0 Moordrecht KIBGEBUIKE STAND Ondotrouwd A Hoogerdijk UJ te V ddinxveen en A Slolibe 19 j J Hersevoort 20 j en H van Noort 20 1 T de Vries 29 j eo A M C de Vries 26 j Geborrat Wouter J Hianniv z van D A Vis en E Joode Bendrika Jannetje d vaa S Blonk en t Alphenaar Overleden Usbrand Johannes de Jong 79 j weduwnaar vaa P Goudriaan Geertruida yan Jeveren 77 j weduwe van G de Bruki Bootdredaetsur J O Wemeia jMfdain Ctat nómettm mr Oeoda r Xlater Gottda Nout a 3 LSC 1 BeenwTM fMiSfsa AeOVT Mftal too De Trlcun hebben him uitstekende prce tatlee niet kmiaenbeveitlgen BIiuihonBWoa Tolseiu alle reselen via de kusit met AGOW debuteerde goed met een eUlfe pri tesen ASO dat hiermede opnieuw beneden de verwaehtinf bleeC De etend Is nu Eindhoven a a e 4 S Heerenveen S 1 I 1 1 4 AOOW 1 1 O 1 1 I ADO a 1 1 1 a BlauwWlt a 1 1 1 1 In A van Afd ü Het BMT het opnieuw iltten fu tegen Herculee HW won gedeciteerd van de hekkandter VDL verxaatte met een 3 4 op trvs terwHl Quick goed werk deed met haar S 1 lege In Gouda trw 1 IS M 181 Vebtt fl 18 34 im quick IS ao 48 10 1 08 Berculee ao 63 41 1 Qoud u 18 47 48 1 VW ao 10 10 ao 7 88 1 JBW ao IS 41 JS OM ÜVS ae 18 a 48 840 MPT ao 10 18 8S n Laakkwartier ao 11 14 37 83 07 VUrf IS IS 8 3S 8T OJl DAMOOHFETITIE De uitslagen voor de oompetitie van de damvereeniging Moordrecht zijn G van Jevereii S Lcly 2 0 W v d Panne H Admiraal 0 2 J r d Panne P van Keridiof 2 0 BIIKSPOSTSFAABBANK Op de RijkAstspaaiiiank werd in April ingelegd 4146 en terugbetaald ƒ 1810 65 LOOr BEB BBVOLKINa fogekomen Adrianus Verstoep en gezlnt landbouwer van Woubrugge Nioolaas L Onderwater kuidbouwn van Zoeterwoude Neeltje StoUc hulp Ld huishouding van Middelharais Vertrokken Pleter Knoop grondweiker naar Nootdorp Clasina Q v d Beek z b naar Waddinxvaen Aiead Termorshuizen en gezin tuinder naar Amersfoort Abraham r d Ree textielarbeider naar Gouda Wllhetmina Hoogendoom dimstbode naar Gtouda Johanna de Wil z b naar Amersfoort Oudewater BDBGBBLUKE STAND Getrouwd Arie de Graaf 50 eo Lijntje van Ringelensteijn 45 j Getrouwd Marrigje WiUtelmina Adriana d van J Boels en J Hofstede t ReeuwiHc WATEB n KOOF OEVBAAGD De heerMi G van Baren EMioeven en N J van Dam caféhouder hebben aan de gemeente een gedeelta plaswater te kocq gevraagd DBANKWET VEBLOF Aj Op t verzoek van J J Slingerhmd om een vergunning verlof A voor den verkoop van zWak alcohollschen drank voojhet perceel Breevaart Paviljoen heeft de burgemeester gunstig beschikt Op het verzoek van A Verkerk om een vergunning verlof A voor het perceel Platteweg H 183 is afwijzend beschikt De heer G Bitta volontair tan kantore van den gemeente ontvanger alhier is benoemd tot ambtenaar biji de Rijksverzekeringsinspectie afd autobevrachtingsdien t kantoor Qouda SCHAAP va WEIDE GESTOLEN Ten nadeelè van den veehouder W van Leeuwen aam den Kerkweg werd des nachts een schaap uit de weide gestolen Uit het onderzoek bleek dat het dier eerst in het land is geslacht Schoonhoven WnHTEBOITLF WEBK Drieoiaal soMael nitgekeeMI ala aBtvangcB Da werkgemeenaolup Wüjr If VJ veigaderde onder Mding vaa den burgemeester ten stadhulze Ben overzk t werf gegev i van het winteriiulpwerk te dezer plaitse wsanilt bleek dat hier driemad zooved Js ultigekeera als mtvar en Een tdteenzetting vneri gegevenvao het dpA van den NederlaadBi Vokadknat w ke sü lMag o da uitzending vsn kindermi haar ZiddDuitsohiaad op zich leemb eo gtéimta van huishoudelijfce hulp voorziet iodicn zuUai voor kwten tijd noodig bi kt Vandaar dat de stiobting een ieder üpspoort het werk van den N Vi muwel en financier te steunen HUUWBALELFTAL KI D O S De gymnaMiekvereeniging D O S heeft een haadbaMftsl gerlcht dat op Hemelvaartsdag in Anunerst l op da sp tdag aldaar zal uitkomen tegen hethandiMMftal van de varei bkiCAS V aUaar Da Sdioonhovensdia voetbalvereeniging zal WaarsdiQnllik dien dag q elen tegeo bad éeiate elftal v n AfaNnerstoL nxTs NOT mtcGcmmACRT Eenige dagen gdadvi werd alhier een flate gdiuurd door iemand die zich legitlmaerde iat een persoonsbewijs Tot op heden is deze 9ets nog niet terugbezorgd en het laat zich aanzien dat zij wd niet vriJwUlig meer teruggeteadit sal l en raPHTHEKIB Er hebben zich in de afgeloopoi wede een drietal nieuwe gevallen van de bestkisttdiJke zirt te d ihtiierie vooig daan biJ aduolgatpde kinderen Twee van hen waren niet ingefet tegen deze tdcta FUUTSIlra AANaiSODEN voor flinks knecht of vokmtair kunnende melkea gem bedrijf Br met verlangd looa aan C V d Oord Ooaterweg C6 N H MJf orgen laJ bakker ml weer njo 9 xWM heerliilMi heBniBgkiMkaken bakken Zorg dal ge knjgL P aelfde OudHoUandach bonii koekm bi l Pe nenburg nii n al8 M oude ncML Vraag Vm winkdicr of liü M lonii nel ges neeft GEVRAAGD OAaMUSJI boven 18 jaar met hulsclQk verkeer Adres I v d Peyl Kleiweg 73 O 25TO Welk aardig jong BMla e vaa Qeicr Osdid Idein poatunr WIL liflISIIIAKni apet Joogeifeaa 33Jaar v ea veer i meter 50 leai Brieven met foto arelke terug wordt gezonden o ao 0 3iM6 bureau van dit bbid HliWBLMKf Nette aian33j m 2UBd zpekt fceanism m oMte artd ol gesch vr 27 351 liefst m dgen meub Br no j2$n bar v d blad Prima VloeriKleed TE KOOP OEVRAAOD 3 X 4 M grootte AanUedingen onder no O 2900 bureau vao dit blad Obom tabrlak vraagt STEARINE paianne ea andere wassoorten Voor gebroken of ddecte wasiigtiien betalen wQ 3 per l STAM Perl kstraat 12 Tct S0782 Amsterdam O 2962 B00 mitfK TE KOOP EEN FUNK BURGERWOONHUIS Last van O concurrentie op moolM stand Centrun Göoda bij Stetlos Oor zeUbcwoBlng orer 14 dagen leeg te aanvasrdee Brievan no O 2973 bureaa van dit blad Plaatst hier Uw f advertentie tOTTEKDAU natm van DMnrab aa muzlak SIJS Da vio am adar iuWarr maowriwtiehfm aase taht aiS a s Blqitt r U ipal ai lS BJfX Bjr o aimt onmciit Btaoa moi asjS Vlwd sMüL ki AvoBdar dlac n KERK ER SCHOOI S ta 8JS Zl BUvaraom I SJS Oramoloanmuziek 10j8S Uornna dl J dauorkaat m cramaiiitM inaMSja4 BJf A Xiat mat slanabaaaiaidtac m giaalBiMa da P KanaMn da H feag üs ayg b la II llli I I MaTAdarv A k JU C lm d 3 aautemmica Ibd in Brmmi HH ar CMieria iaat aft iwftwia pl a tm ISJe Onm axnomiML lUI OrsSnMrt 17JS BJ a Ml aeaéamlMdia m beoiabaclefaMi Oaraf ItaAaa I T o p k t Bg SS 5ïf aê JS BJ T fcrt ChmJÜBniiinia vaiS l Jiwt Ö gam i IttnfsrMaimf met da iladls bè 1 aMMMatiwam 4a VJe WBiwnwwwMii te Ik kanu oen Mg van aeh kind ken nw E r nn