Goudsche Courant, woensdag 13 mei 1942

i tio J Woensdag 13 Mei 1942 f Wrgani jto 20033 NIEyWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BorMB MAIOfX n nutt Mff r wtrel eiiiiic a M Chefredacteur F TIETEB QoiKlt PE SLAG BIJ KERTSJ Duitschers brenöen nieuwe wapens iit den sfrijd IIMi begin van an alg niaen offonsiaf Bewering over gebruik van gas tegengesproken Met ém iwut ei i WBval yan de j lgdia ea Roemeenaelie legerfamattei op het MUereUand Kertaj H if appente Dnitaehe Idding op M voorlooplf plaatMiUk beperkt ftg aan het Ooetelijke front uit lm toeatand van Jiet wlnterdefenllat veriepaB tot de phase van de itfaMieTe ooriervoerüiK aldus het VJfJI Ia militaire valdirlaien in de JiitMha baaMatad tiet men echter i eente ensleve operatie van JHl Jaar nof feenaiina het begin van t aangekondigde groote Oultsche jÜMfieTe beweging oMe 4 kringen der Oultache generaliteit I nu Bwn r veeleer op dat het liier I lafideelie vaa een aetie betreft met i luwtenimnde taak van Toorbereiding llHI 4 nog te Tarwaehtca aeer groote f nlufteniiaen Toeh speelt dexe eente I ailti aanval van dU lar van de Dnit IglIiMi TerboMdea troepen in het aanIflfnB bqterkte kader een niet geI Af roL Want een overwinning van I iiiaiopeeaelM fenaaties soti beteeke a dat de Sovjet Bussen een reeds hmg sergvaMIt versterkte springlibit voor gnole operatlea tot berlinriag van de Kifaa sonden verilesen IkiWrattg van daae vringplank son M ian vanself tegen de boljewisten Iftt dat beteekeat kan werden na Jpiiia in de militaire gevolgen van lairtielilke gebenrteolsaen van 1940 en ml an weüngellid to militaire xüde iMl Insake het begrip pringpfauik e laard dat d vUand in dit betrekIl smalle gebtad ongewoon xware I w l wl lii ien met een uitstekende Ipialorganlsatie voor groote luchtiMformaties heeft aangelegd en hier 1mI itrijdkraehtea optreedt die reeds ir numeriek verre snperieur be ird kunnen worden aan de Duiticn Keeneenaehe tkoepen Ot asnvuUende beriditen welke In lm met al te ver verwijderde toeIbnat verwacht kuruien worden zullie de wereld een getallenve houding lliKli lien waaruit de doeltreffendheid Iw ita aanval vooral echter de on iMcen onweerstaanbare aanvals hng van de Duitsche en verbonden Itwpen het eerste zal blijken een Ibt dat dpn opmeirkzamen waarnemer iw de toekometlge H eHities reeds lllBi waardevolle ophelderingen ver liMt 1 het bebngwekkendste van deie InM miUiaire krsehtsontplooiing van pa in dit Jaar beschouwt men in iJijWre vakkringen het te Berlin be M geworden doorslaggevende succes M letaal nieuwe wapms der DnibKhe I ksemeensche formaties Vit be wbare Duitsche bron vernam men lat M rrbrnlk van ilejie wanen ver 2j technische bijsonderheden om IfPVpelUke redenen voorlimpiK nog Nten moet worden de bnlslewis idiviaiaa teteal heeft verrast Of grond ven ée ervaringen vap Igoorlog van 18Ï9 tot 1941 werden IPWi de defensieve wintergevechten INl fabrieken van Europa niet alIJjide bestaande wepeiunodellen ver jjj4 doch er werden uitvindingen Ifw waaraan U gedachten vaak in den strijd opkwamen De c van de lange voorbereidinla de winters van 193R 0 en Wl beproefd werd opnieuw toe De bij hel komerde groote M tMMtchikbare Duitsche trijd len zUn kwalitatief en kwanii oodanig dat na dit eerste op het schiereiland Kerisj Ifi xx gewaarborgd zyn U betreft hier wapens en gereedmet een uitwerking welke luk zal bUMcen fc zijn als bü ttrUd tegen de Maginotlinie aan fJ J i getreden DeuticheAlIgemeIné iung schrijft De vijand heeft tater kunnen gebruiken om zijr ll en op het schiereilard aan te I2 en staat daar met numeriek wre plaatseiyke atrudkrachten W d sctiTuft verder dat de bolsje m dit gebied over den steun jd Zwarte Zeevloot beschikken bezit zyn v steunpunten voor JVltallleerhig overzee en ook op öiiereiland zelf hun versterkm 1 den winter hebben uitgebreid het smelten van de sneeuw nog hebben kunnen uitbreiden Het 100 verklaart genoemd blad te en dat teer aanzienlijke nd zal worden geboden roo militaire als om psychologische daar de bolsjewisten het in van het Initiatief in handen fc J to dezen sector van m wel iuUw willert ontkennen Berliner LokalanMr verklaart In totaal heeft de e or n weerstawl asnzfeniinl len in eijn hand vereenigd ziSit eehtei vallen oWttisn e voor iedere taak berekend over een geweldig strUd rva nng beschikken en onder de beste leiding stilan die er bestaat In algeheel vertrouwen ziet Duitschland naar de Krim waar srnds 8 Mei de aanvalcslag woedt EEN BEELD VAN DEN STKUB Het D N B verneemt van militaire zyde Boven de bolsjewistische stellingen op hpt schiereiland Kertsj is de hel losgebroken Eskader na eskader dringt door naar het bolsjewistiiche front waarna de Junker vliegtuigen hun aanvallen in duikvlucht ondernemen Overal ziet men den inalag van bommen en explosies De vijandelijke luchtafweer is machteloos tegen het geweld der Duitsche aanvallen Boven de bolsjewistische stellingen hangt een zwarte rookwalm Nergens is een spoor van Iwlsjewistische jachtvliegtuigen waar te nemen Zoo gaat bet op den eersten dag van den grooten aanval der Duitsche luchtmacht op het schiereiland Kertsj Wijd en zijA valt er van vijandelijken afweer niets te bespeuren TEGENSPRAAK VAN BOUUEWISTISCHE BEWERINa Naar het opperbevel der Dnitsehe weennseht meedeelt is een door Beater verqweid bericht vit Moskon dat Duitsche trsepen bU de gevechten op de Krim gifgas hebben gebrvikt valflch NA DEN SLAG IN DE KORAALZEE Teekenende verklaring van Auètralisch minister NIEVWE JAPANSCHE OPGAVEN De Australische minister van Luchtvaart Drakeford h eft volgens eef bericht nit Canberra verklaard dat de Japansche opmarsch niet is tegengehouden doch dat Japan de noodige kracht voor een inval in Anstralië heeft bereikt Deze verklaring heeft in militaire kringen te Sjanghai sterke belangstelling gewekt Marinekringen zien in de uitlating van Drakeford een open bekentenis dat de slag in de Koraalzee door de geallieerden verlore werd De woordvoerder der Japansche ma rine te Sjanghai heeft verklaard het te betreuren dat hij om strategische redenen geen nadere mededeeUnfien kon doen omtrent den zeeslag Hü bepaalde zich ertoe de door radio San Francisco verspreide berichten als belachelijk te kenmerken Het aantal treffers op het Amerikaansche vUegkampschip Saratoga was den Japanners precies bekend Slecht verkeerde men in het ongewisse omtrent de schade aan vijf of zes vUajidelyke torpedojagers Men neemt van Japansche zijde aan aldus de woordvoerder dat een Britsch slagschip van het type Warspite la gezonken en wanneer het tegen de ver wachting in niet gezonken is toch zi zware beschadigingen heeft opgeloipen dat het slechts in Engeland of diV S te repareeren is De vijandelijke vloot bestond nit t slagschepen t vliegkampsehepen S krnlaen daarvan Z van lO WM ten en 9 of 7 torpedojagers die bi alle tot sinken sijn gebracht Wannew de vQand verklaart dat hy spoedig foto s van den xeeslag sal publieeeren dan kan van Japansche zi e worden vastgesteld dat de Japansche foto s eveaeens spoedig klaar inllen siJn Volgens mededeelingen van de Japansche marinevliesers staat de bekwaamheid van de4Lmcrikaansch piloten ongeveer op hetzelfde peil als die van de Chineesche piloten by het uiU breken van den Chineesch Japanschen oorlog Op de vraag of het tweede slagschip van het vtjandelyke vlooteskader een Atnerikaansch of een Engelsch schip geweest is verklaarde de woordvoerder dat het hier een Amerikaansch slagschip van bet type CaUfomia betrof Als gevolg v n den slag In de Keraalzee zo j schrijft de Japan TU mes and Advertiser dalen de Ver Staten of tot een derde rangs vlootmogi ndhcid omdat zij thans nog slechts beschikken over een half dozijn lagschepen die nauwelijks voldoende zijn om hun lange kustlijn te besehermen In den tlag van de Koraalzee hebben de Japanners bewezen dat de o riog bo l frai van de ryzende zon onoverwinnelijk zUn De slag was een wanhopige actie van Japans vijanden om hun in den Stillen Ckfraan geled n vcrliezan te vergelden De gecombineerde vloot van de Ver Staten Engeland en Australië is evenwel opnieuw niet opcewas ien gebleken tegen de tmdltioneele tactiek van de Japansche msrin e De hoofdmacht van i Amerikaaniche vloot rust op den be DE PLANNEN TOT BOLSJEWISEERING VA N EURO PA De gemeeruchappet§keoorlogsdoelen van Et geland en de Sovjet Ume Het A f P seint uit Stockholm den tekst van een artijcel van Mar Voigt in t tijdschrift Nineteenth Century Wy ontleenen er het volgende aan In ziJn rede van 23 Febcuari heeft Stalin het een en ander meegedeeld over zijn plannen met een overwonnen Duitschland De vernietiging van het tegenwoordige Duitsche politieke stelsel is een Russisch oorlogsdoel dat in overeenstemming te brengen is met de Britsche oorlogsdoelen hoewel deze niet bereikt zouden zijn wanneer slechts de heerschappij van Hitler verdween Een bezetting van Duitschland door Rusland zou niet slechts den val van het Hitlerdespotisme de arrestatie of terechtstelling van de leidende natio naalsocialisten beteekenen doch zou de algeheels wijziging van de tegenwoordige orde tengevoge hebben Stalin zou in dat geval het Duitsche volk onder Russisch oppertoezicht stel len Dit zou zooals h in zün rede zeide blijven bestaan doch onder een stelsel dat een uitbreiding van het Sovjet systeem zou zyn Duitschland zou wellicht niet in de Sovjet Unie worden opgenomen doch het zou een Russische dependance worden Dat de Russen waarschijnlijk maatregelen zouden nemen Om herbewapening door Duitschland te beletten kan als zeker worden beschouwd Deze voorzichtigheidsmaatregel zou niet van dien aayd zijn als diegenen aanraden welke in Engeland voor een grootmoedigen vrede ziin of aan een ander Duitschland gelooven Hü zou grondig en doeL 1 3 W 1 4 i ffi H H ftz J H 11 B 4 L mmg Voetgangers moeten in beginsel van de voetpaden gebruik maken Art 32 Wegeftverkeenregeli n g fPoivpoon Seym deifi van de zee en hot valt te betwijfelen of de Ver Staten een nieuwe vloot naar den Stillen Oceaan kunnensturen Volgens de jongste berichten van de Tokio NitajiNitsji zou ook het Brilsche slagschip van de Warspite klasse in den slag gezonken zijn De veiligheid van Hawaii De vertegenwoordiger van Hawaii in et Congres der Ver Staten Sara King eeft zich na een bezoek aan Pearl arbor in een persgaprek zeer pessimistisch geuit over de veiligheid van de eilandengroep Nog steeds bestaat volgens King de mogelijkheid dat opnieuw een Japansche aanval op groote schaal wordt ondernomen op het Gibraltar van d Stille Zuidzee Dr Robert Véy wordt bij aankomst in do eerewacht der N S D A P De troepen en het oorlogstuig aldaar zijn weliswaar merkbaar versterkt maar geheel het voelen en denken der verantwoordelijke figuren op Hawaii blijft nog altijd draaien om de kwestie f de eilanden zijn opgewassen togen een werkelijk grootscheepscben Japanschen aanval Bekendmakinsr Het bureau van den bevelhebber der weermacht in Nederland deelt mede Het in df bekendmaking van 4 Mei 1942 vermelde proces tegen de leiders van een geheime organisatie is geëindigd Bewezen is dat zich opnieuw 27 Nederlanders hebben schuldig gemaakt aan spionnage begunstiging van den vijand en verboden wapcn bezit Vijf en twintig hunner zijn ter dood veroordeeld twee tot levenslange tuchthuisstraf Een der doodvonnissen is door gratie gewijzigd in levenslange tuchthuisstraf De andere 24 doodvonnissen zün door fusilleering voltrokken treffend zyn Hy zou beslist de inbezitneming van strategisch belangrijke punten de wijziging van grenzen en deoverplanting van bevolkingen meebrengen Wanneer de overwinning zoo volkomen zou zijn dat Rusland zijn wil zon der tegenstand in Oost en MiddenEuropa zou kunnen doorzetten zou het Polen naar het Westen verleggen de Oostelijke provincies van Polen annaxeeren en Polen Duitsche grensgebieden gaven wellicht geheel Oost Pruisen en Silezië Want ook Polen zelf zou een Russis e dépendance worden wellicht een bondsstaat in de Sovjet Unie Men zou den Polen wellicht een beviorrechte plaats geven om hen als instrument ter beheersching van Duitschland te gebruiken Van Britsch standpunt bezien zün zulke vooruitzichten welis waar niet ideaal doch geconstateerd moet wonien en Wel met den grootsien nadruk dat zij oneindig te prefereeren zjjn boven een Duitsche overwinning Van Britsch standpunt bezien is het oneindig beter de Russen aan den Rijn te hebben dan de Duitschers Nadat Voigt uiteengezet heeft dat Engeland zich in enkele moeilijkheden bodndt daar de Russen natuurlijk Ltaiibn Estland Letland en Karelië wfcnschen te behouden en dit in tegen spraak is met de Atlantische procla matie waarbij hü den Russen toegeeft dat het beginsel van de veiligheid boven het principe van het zelfbeschikkingsrecht moet gaan verklaart hij dat het ondoelmatig is wanneer d Eugelschen zich tegen deze Ruesiscljé aanspraken vereetten Wat een eventueele bolsjewistische overwinming voor Exu opa zou beteekenen blijkt wel op schrikwekkende wijze uit dit met zooveel cjTiisehe koelheid geschreven artikel van tien Engelschman Voigt Er blijkt weei eens overduidelijk uit dat Esgeland bereid is desnoods geheel Europa op te offeren mits het slechts de voldoen ing van een Duitsche nederlaag zou mogen beleven Want Voigt is niet deze of gene journalist maar een man uit den politieken kring van Sir Stafford Cripps den uitgesproken vriend van de SovjetUnie die thans naar men weet in de igelsche regeering zulk een groote macht beut Doch ook Voigt zal heel goed beseffen dat het slechte theorie is wn te spreken van den Rus aan den RiJn Want als de bolsjewistische legers eenmaal tot aan fiere rivier gevorderd zyn behoeft er geen twijfel aan te bestaan of zy zullen natuurlijk doormarcheeren naar de kust van den AUantischen Oceaan Wat dan het lot van Nedeilland van zyn eigen volksbestaan zyn kerken en ïi n scholen zou zijn zal een ieder duidelyk wezen die iets weet van de bolsjewistische methoden in de Baltische landen van de laa ste larefi Dan Haag begroet dmr den len n v in PolOToon ll v r Daarom is een artikd als det van Voigt een duidelijk symptoom van de aitiuatie waarin Engeland zich thans bevindt machteloos om zelf nog eenigen positieven invloed op het wereldgebeuren uit te oefenen en met handen en voeten aan de wenschen van Vadertje Stalin g bonden Het is goed dit even duidelyk vast te leggen ook al zullen die wenschen van den r den Tsaar itimmer in vervul1 g gaan EEN NIEUWE WINTERHULPLOTERIJ Op iedere drie loten een prqs Jn den loop van de volgende maand gaat de nieuwe loterü ten bate van Winterhulp Nederland en Mederlandschen Volksdienst begiimen De organisatieleiding heeft hierbij de ervani gen van de vorige loterij ten nutte gemaakt en hoowei in den algemeenen opzet geen wijziging behoefde te worden gebracht eenige verhooging van de aantrekkelijkheid van dit mi hiiel om aan geld te komen weten te erkrygen Ijraners waar reen bü de loterij 1941 slechts op gemiddeld 8tó lot een prijs kon winnen daar is deze winstkans nu gesteld op een van de drie loten terwijl niettemin bedragen van ƒ 10 060 en ƒ 5 000 resp als hoofdpremie ea hoofdwijs in eUc van de zes series waarin deze Joterij verdeeld zal rijn kunnen wordeo gewonnen ledere serie zal een millioen loten omvailten die als gewoonlijk voor twee kwartjes per stuk verkrijgbaar zijn en in eMte serie zittwv een hoofdprijs van vijf mille drie prijzen van ƒ 1 000 vier van f 500 acht van ƒ 100 negen van ƒ 50 twintig van ƒ 28 honderd van f 10 350 van ƒ 5 4500 van ƒ l 83 000 van f 1 100 000 van 0 5O en 180 000 van 0 2S Laatstbedoelde kwartjespryzen zijn nieuw want bq de vorige loterij was de laagte wtaisikais eigen geld doch hett ntal nieten stond toen tegenover het aantal prijzen in een veel ongunstiger verh oucHqg dan het zal staan bij de loterü 1942 die per millioen loten 327 995 prüzm en bovendien nog 71 premies kent nsAielijk behalve de reeds genoemde hoofdfiremie van ƒ 10 000 in iede l serie nog 70 premies an ƒ 100 of wel in totaal zesmaal ƒ 176 508 aan pryzen et zennaal ƒ 17 000 aan premies Na aftrek van de kosten van drukken en van wat verder aan de uitgifte van wjo n lotery vastzit blyft r toch een zeer stevige som als netto opbrengst voor Winterhulp en Volksdienst over Gezien de graagte waarmede het Nederlandsche publiek verleden ja r de zes millioen loten opnam valt te voorspellen dat het ditmaal met dezen liefdadigheidsverkoop nog vlottei m gaan De verjaardag van ir Mussert r FEEST IN ZELHEM Zooals gisteren vermeld is ir Mussert op zyn verjaardag een groot boekwerk aangeboden over de geschiedenis van Nederland Dit boekwerk van ongewoon formaat was een geschenk van den Rykscommissaris Na de receptie te Utrecht heeft de leider der N S B Het nieuwe socialisme is het nationaaUsocialisme De verbinding van de begrippen nationaal en socialistisch tot een onverbrekelijke eenheidi is wellicht de mieest grootsohe gebeurt iis in de geschiedenis der tiwinug eeuw Door de onvermoeide propaganda van joodsclie en andere anti volksche macliten heeft het manoame d werkers pogen te doordringen van eeft fanatiek geloof aan het droombeeld dat lutionalismeen socialisme elkander zouden uitsluiten als water en vuur Het volksche socialisme gaat niet uit van de gedachte dat verzoenihg tusschen beide begrippen mogelyk is maar leert eat ze zóó byeen hoorfen da scheldmg ormogelyk is Med kan geen nationflist zonder socialist en gec4i socialist zonder nationalist zyn heeft AdolfHitler eens verklaard Er is één volken er is één vaderland Wü zyn hetvolk en het vaderland is van ons is een kernachtige uitlating van Mussert waarin in wezen hetzelfde wordt getuigd 4 Nationaalaodalisme bestaat in dienstbaarheid aan het volk aan gruei er instandJioudmg van h t volk Daarom streeft het natioWaal sbciallsme krachtens zyn wezen naar de lioogste socialelevensvoorwaarde voor hel getieclevolk Nulionaal socialisme bestaat In een fanatiek gek of aan ds mogelükhuid om door de aamcnwerking van geheel liot volk ieder noodlot te kunnen nver winnen de vrUh id te veroveren en te waarlxircfn en lederen volk H liif pllaats in de volkslgcmtenschitp te geven waarop hÜ kraclilens u arboiu annipraok kan maken V M r den sren nalionslijt l hel socialisme vahielfsprckwid o r lirni is een natie een volk zonder eer ondMik jMUir Km lot dr eer van n v Ik bslimirt zyn geim enwhap d hood mogoRlkc sociale bevrediging t Bohcnkcii Wmeklbeschouwing en ftelsels worden op hufi waandp beproefd door de rf Ii iili diKir de veiwo rnlljklna welke lü vinden wanneer Uii itPi ding komen Libera liame en marxlsmp lu bben iH ldc bun onvruchUwisrhPid hun strifdlghaid met de nutiiur Ik wp 1 door t st de vnlki n hfhben vtrde M wnwtfct eooaomlfche en den dag verder doorgebracht te Zelhen in den kring Ste decen waar in d dorpsherberg een groote vreugde heerschte De heer en mevrouw ïSi sert werden aan den ingang ontvang door den kringleider van I ng 97 deil heer Joh Schrieven Van het geïmpro viseerde podium af hield ir Mussert zyn reeds vermelde rede waarna hiJzyn geestverwanten in kring 97 nog langen tyd gemoedelyk toesprak Spr verheugde zich er over dat juist de kleinste kring in de N S B het lot had getrokken waar bü op den avond vaa ziJ verjaardag zoü spreken Na gewezen te hebben op de moeilyke aren welke thans voorbü zyn merkte hü op dat de beweging met de week groeit en dit als een lawine De stroom wordt steeds giooter en grooter en strak zullen wü het geheele Nededandsche v in dien stroom meenemen en dat is goed ook wani het Nederlandsche volk moet weer behoorlük op d been worden gezet Vervolgens was het woord aan den landbouwer Evers uit Hummelo wien de eer te beurt was gevallen den hoofdprijs te winnen Hij vertelde op de hem eigen wgze In onvervalscht Geldersch dialect hoe hü er eigenlük mee had ingezeten om den leider in zyn kring te ontvangen In de pauze begaf ir Mussert zkA te midden van zijn kameraden met wie hy ongedwongen gesprekken voerde en belangstellend informeerde naar hun leven en hun werken in den krjng Het was weder de jonge landbou wer Evers 4ie na het verstryken vande pauze bet podiimi beklom om denleider namens den kring Steendereneen fraai schilderü te overhandigen voorstellende een landschap i de nabyheid van Zelhem Aan mevrou Mussert bood Evers een boquet aan Vervolgens overhandigden twee storm sters den leider een groot bloemstuk namens den Jeugdstorm De groepDoetinchem van de N S D A P droeg eveneens een bloemenmand aan en de groepsleider sprak daarby namens alle Ryksduitschers uit den GehierschenAchterhoek de hartelykste gelukwenschen uit f W A LENTEMARSCH TE DEN HAAG Betreffende den op Hemelsvaartdag te s Gravenhage plaats vindenden W A lentemarsch kan nog worden gemeld Be start heeft plaats by de tent in het bosch voor de W A en S S te 9 00 tot 9 30 uur voor P O en nevenorganisaties 9 30 tot 10 00 uur De marsch wordt onderbroken door een rust van een h ll uur Deze wordt gehouden in het gebouw Tent in het Bosch Na het beëindigen van den marsch zal de prysuitreiking aldaar plaats vinden Het parcours voor W A en S S is 30 k m voor P O en nevenorganisaties 25 k m Buiten de medailles en groepspryzen worden eenige eerepryzen beschikbaar gesteld De beoordeeling voor het in aarmcr kmg kome voor een der eereprijzen geschiedt door een commissie samengesteld uit functionarissen van W A en P O sociale rampen over de menschheid uitgestort en gesc pen een toestand van uiterste geestelyke en toaterieele ellende waarvan men gezegd beeft dat het de schandvlek is der humanistische beschaving Het nationaalsocialisme is trotsch dat het in zijn korte geschiedmis reeds heeft bewezen een wereldhervormende kracht te bzitten dat het de jaren niet verspild heeft met den onvnKhtbaren stryd van klasse tegen klasse maar dat het de grootst mogelyke kracht den totalen inzet der natie het geestelyk en materieel vermogen der natie heeft ingezet in den kamp voor een Volksryk voor een waarlük socialistische gemeenschap Het is de eer van het nationaalsocialisme den opgedrongen oorlog der goudmagnaten den oorlog tegen de uitbuiting en verslaving der volken thans zegevierend t kunnen voeren en nu reeds te kunnen getuigen het geheele Europeesche continent van de dictatuur der Angelsaksische en Joodsche haute finance to hebben bevrijd Voor het Nederlandsche volk hoeft het nationaalsocialisme thans na tien jaar worstelen om de ziel van ons volk de handen aan het w rk eslagen voor de eindelüke emancipatie van den werkenden mensch mot hot fanatieke doel vmir oogcn ooala Mi sort het eens formuleerde On socialisme b itaat daarin dat wü den trüd oor de vrümaWng van den arbeid de teruBwinnmi van den eerbied voor don arbeid het r rht op arbeid en dat op de opbrengst en sn tot het uiterste willen vixren nnn WW WVM ie MnK i WMI iOH en HUuut Z n op S 48 oiidtr 31 35 Maan op i H oildtr 30 Mm ia varpltchl U v r diiialartn van oatondartfant tol iot opli mat Lanlaarns b vo rtu t motlan aan hall nat na tons B1U