Goudsche Courant, vrijdag 15 mei 1942

VRUDAG 15 MEI 1M2 Unrac Vbchpastaii Speciaal ham niet ail i dan hcerltjlcan tnuKdcj van VMiehen zeavlach maar I ook de voedzaamheid m van Want zulke w aarde1 volkt benanddeelen alt ei i wit phoRihor en kalk dlej den viach tot zoon voed i zoom geiecht maken z nj ook In Unox VischpasMlj Speciaal oanwezlg Voor n tmakelljke en voedzame ba j legging van de botethom Unox vischpastei t Van Hoorn met zijn Kemphaan hif door Van Viiurèn v ërvangert moesi een vlotte start doch in de tweedeworden Deze opeenvolging van tegen f Steeriland Boer enJCapslagen reeds in de eerste tifti m nu UVP 6 0386 A Burgerlijke Stand j CM oren H Meir Johannes Antonins Jacobus Maria zn van J P van Oosten en J S G van de Vathorst J Philipsweg 40 Mei Alida Hendrika dr van J Rofstege en G L Reichard Komijnsteeg 3e Bemhard Willem Frederik zn van M van der Laan en N Blok K van Catweg 170 Mei Petnu Johannes Anthonius zn van J M van Leeuwen en A C van Daalen Markt SS Juliana Wilhelmina dr van C J de Jong en W J van Eijk Kuiperstraat 25 CMroawd 13 Mei A A de Knegt en E M Kasbergen A C Leermaka s en C M Zyleman R Thoen en H H van Hilten W G van Bueren en A B de Vos C Schenk en M A Spruijt S Schenk en L C Janacn A J Heerkens en C M NederhofftO Hilgers en C M Jan sen L van we ien en L Nieuwenhuijzen D Vesrkaik en M J van Maurik S J de Keiser en G C Sterk T J KoottBum en A Mpurik J Schoon der woerd n G Holthuijsen L A Perdük en A van Leest J Lankhorst en A Kknnp A de Rijke en A Koster A vaa Gent en P de Jong L KeHthof en A H Verblaauw J Nuvelstün en M C Voorkamp Th Kammeraat en M va rder Post J P Honkoop en A F Lakerveid G Lagerwü en G B Prevoo Oadertrouwd 3 Mei A Th van Ruiten en C J J M Notiel lost de Haagsche rechtsbuiten v i Dit succes bracht het vuur in de ge heeie ploeg terug weer volgde een periode van fraai en snel aanvalsspel dat de bezoekers dwong alle zeilen bij te zetten en volgens het systeem weg is weg te verdedigen Na een korte inzinking waarbij Sparta weer aan bod kwam hernamen de gaztheeren het offensief doch toen opnieuw duurde de opbouw der aanvallen te lang waanfoor succes uitbleef Kort voor het etode werd een SparU speler uit bet veld gestuurd dRT Uitsla pen van Hemelrtsdag NED VOETBALBOND D i s t ri c t 11 2e Uaaee A Quick Gouda 0 1 Promotieoompetitie 3e klasse VIOS Laakkwartier 5 5 A Scheveningen O S Ooal VCS 1 Promotiecompetitie 4e Igsse Mïltegom Te Werve 0 3 Archipel Weaterkwartier 0 1 Ursus DHS 1 1 Het Noorden Belvédère 4 5 GSV pre 5 1 Steeds Vottiarden CKC 2 3 Promotaecompetilie reserve 2e kiasae Quick 2 DFC 2 0 2 Gouda 2 Sparte 2 1 3 Promotsecompeiitie reeerve 3e klasae BEC 2 Laakkwartier 2 0 5 CS V zèt krachtig door By rast al eea Z ê Tasrsprsag Speelde G S V Zondag anet twee invallers thans waren het er drie linksbinnen van Noort was bok vervangen en wel door A Wemmers Bij G S V s talrijhe aanvallen w rd een behoorlijk verband bereikKIneTt een snel en open spel waardoor de P F C Verdedigers keer op keer verrast werden De bezoekers zochten hun heil in een kort en peuterig spel dat tot m het doelgebied van G S V uit den treure werd volgehouden Alleen de zeer snelle linkervleugel bleek gevaarlijk te zijn De linksachter was inemgmaai een struikelblok voor de Goudsche voorhoede en na de rtist hield hü den rechtsbuiten volkomen in bedwang De wedstrijd was bü tijden wel levendig had echter yregens het regelmatig apvoeren vanVG S V s voorsprong niet veel spanning P F C valt direct na den aftrap stevig aan maar G S V neemt het mitiatief spoedig over Eep voorzet van Starreveld iielaAdt bij A Lakervdd wiens schot echter geen succes helft G S V s doelihan moet by een igevaarlijken P F C aanval in actie komen Na twaalf minuten krijgt P Nuvelsteijn den bal goed toegespeeld hü geeft door naar K Brem die keuiard inschiet 1 0 Het spel is vrü levendig en de kans staan nog gelijk Ruim een kwartier voor rust plaatst Starreveld uit een hoekschop goed in den doelmand waar K Brem haarzuiver inkopt De doelman kan er niet bü en de bal caramboleert via den staander in het met 2 sO P F C begint sterker op te dringen heeft echter met haar te korte spel weinig kans Lakerveld brengt den bal goed op plaatst naar Nuwelsteün die op zijn beurt met een aardigen kopbal den doelman passeert 3 0 Tot de rust bluft G S V iets in de meerderheid Zes minuten na de hervatting kan P Nuvelsteijn in moeilüke positie den jj j voorsprong vergrooten 4 0 Het T a S V doel ontsnapt eenmaal op een Gisteren is te Stolwük een vriendhaar na an doorboring De Gouwe schappeiyke wedstryd gespeeld tus V VOOR GOVDA RBSBBVES 18 DE PROMOTIEKANS VERKEKEN t Goeda ante zorgt voor een veirasstag Den bèl grqken promotiewedstrijd legen P F C heeft G S V met eAi stoere 5 1 prima afgewerkt Dergelijke cijfers in dit soort ontmoetingen zun fraaie prestaties en daarbij de 4 0 van Zondag gevoegd doet zien dat de grooiwitten er zin in hebben De eerste helft is nu achter den rug en het verloop is succesvol geweest met één verliespunt uit drie wedstrijden maken de QAV era n i choorlijke kans Minder resultaat he Gouda II met de promotiepoging gelrad Na de ontmoeting in Dordrecht leverde thans ook de thuiswedstrijd tegen Sparta II een nederlaag op en de joodwilten hebben nu al zoo n achterstand bij een totaal van vier te spelacv wedstryden dat de Mn verspeeld is te achten Wat Tiondag op eigen terrein niet mogelijk wal kon Gouda nu buitenshuis wel Quick werd geklopt en deze revanche was een prettige verrassingna alle nederlagen van den laatsientijd He was de laatste wedstrijd ennog juist vc j het scheiden van demarkt heeft Gouda alzoo de eer oUe derde plaats heroverd Re seizoen loopt nu nel ten eirde G S V heeft i pg drie en Gouda II nog twee wedstrijden te spe en waarvanelk een thuis Wat de Goudsche elf llen betreft komt men dus wel tijdigvoor 15 Juni klaar De tande zijn J 2e klasse A Beslissijigswedstrijd eeste piaata U V V Vetox 1 1 Ü T V 20 15 2 t U 3 24 VtÜBX 1 1 3 33 6L 34 Gouda 19 10 O 9 20 48 48 3e klasse B Gouds VI Groot Amroers II Gifoot Ammers niet opgekomen 3e klasse C GSV V Haastrecht UI 1 2 Schoonhoven IV UNIO H 1 2 ONA VI Olympia V 4 2 Met een fiksche zege is in de 2eklasse B Olympia IV op gelykeü voetmet DRD gekomen en het nam doorbetere doelcüfers de leiding over De resleerende wedstrijd DRD Olympia IV moet nu de beslissing brengen Olympia IV 15 13 1 1 27 96 18 DJttD I 15 13 1 1 27 2 20 In 3 A ging het aSntal tegendoelpunten vai Gmeneweg UI over cie honderd en t ereikte de 115 uit ytijtiien wedstrijden die alle verloren werden Het euvel ♦ wTTTWH opkomen trad ook al opï Het aan al gevallen is eo ecord op zichzeU het beeft ai metr dan honderd igulden bae in de kas gebracht smMiWUK O N A 1 S Uclfe raditer Ip Rlitterdam ur Monomial eh w te iTrtw l tei t le 4B J rlge j rtn DU wonende te aie in Oet er J l donr ooht b iln on Jorhand n m4 grt d xoo T ev emekl aanUppelbonJ Laien loa hQ boter ekodit Jer bon Bij e B huUioekin JgjKm o a tier Vvnm en 26 MfrtTibuli k rt 3 n be Iae pe offirier ïlMt W verdacV r gln ni y t en eiachte wijf T anireniailwf fman mr van Doominck ui pnde dat rifn cliënt bon aar zou löo De bij hem reboter pn k a h d hü aangeno fen landbouwer uit ziin omrrnn wim hö veel geld moeüt f IV man heeft bovendien te ter J9 daeen in arrert gKe r n zichzelf i eds e n nran ïtra M wat de bfl h gevon T iTïtirinnrn aanmat nt em nl da BiA ar ac it had jehand M looÉlilèende te mogen concludeerc glig van en dementerc straf M feMbotte Mchter heeft dsarop verdacht tot zes weken pevaneepis t ven de vemletlgimr van de Ik fenornen bonn n gelast Waf M ii ot n van boter en kaas iHid oflt van rechtsvër auid t dMMtocT iM j 1 hielden crisisaml t T aren J dll ZevenlHdien aan die een ÏHhapenvachten vervoardi ken n pas pMlachte dieren afkomKn mof X er de herkomst van daar r i n frauduleiire slachtln De aangehoudene werri aan de tajid r vbeM dat hii de vacht n fk wnstie Tin den knopmim M SVttA fit Zevenhuizen bii wien een werd inifestpld en tf M d 7e In een schinir achidl wonin viif schanpr elai had ceolacht en een kalf Het J BI ve der wi tchtc dieren ha m T hort Kkocht M 0 M vordei de zes mranden e iwtTPf doch de rechter ach te Wriifriet overeenkomstig deze eivh en mn kt er zever Eevan ni5 traf vaiK Mterii ind iehe tarwehandel O fcrin den eisch van het O M de reffiU r veroordeeld tot 3 gevanneniaatrat Jeti 40 jariIwianan A Kok uit Beriïam ar wien ffeblekien was dat hü t kilo tarwe wd oHondsch met tanrman verhandeld had hit l eslaf cenomen tarwe if vervnk anrd OOrnPN TIENTJE VOOR TACHTIG GÜMÏEN bpsUtie heeft jiroces verbaal rpgetïfen een koopman alhier en een r texploitant uit Reeuwitk die tn al te dezer steile een gouden tientachtig gulden hadden ver met den koopman ala kooper Matje en de tachtig gulden zijn in fenomen WLETTENBE TREINPA8SAGIER IMten eild vao een treinreiziger jliet leven gered van een koe die HleuweiKerk a d Ussel in bet I geraakt De passagier die uit i het dier in de sloot rag zltten lUi aankomst te Gouda de politie lioogte die de mededeeling naar oerkerk doorgaf Uier gitig men er Op uit en men wist de koe op OKe te brengen trhuizingen Ibitmen de gemeente Gruijl van St Joaeptaatraat M Sophiastraat 73 J van Vliet van Huygcnsstraat W naar Tweede M D M Gibbon van Kuiperstraat f Boachweg 15 R L van Deth enendaal 19lna r Markt 33 C Wikamp vanc li Felthstraat H K TiendewegVÊtbov S Binghun fg Mart enssingel 34 naar N O Z 1 A Visser van O de i i III naar Tollensstraat 190 der Velden van KarnemelkB naar L Timdewcg M C M an Crabethstraat 72 naar P C 4 A van Tongerloo van 113 naar Krugerlaan S2 J Kouwenberg van Kleiweg 32a tmanstraat 8 A de Kwaaste Vorstmanttraat S4 naar Var18 H J van den Heuvel van raat 2 naar Gouwe 71 H vai L Dwarsstraat 16 naar aat 68 C v n Leeuwen van naar J Philipsweg IST J Tievart A de Vischmarkt 52 naar al 84 H W ter Horst van 10 naar Hoef eeg 7 G W an Vossiusstraat 30 naar Boele W B M Hoogensen van IJ s e 1 naar Rh Feithstraat 8 J Huij IJssellaan 111 naar Rh F ith J J Verweij van Jan Lu kenn naar Markt 5 C van v ekerk 7Hendrikstraat 41 naar S7 Fr leb de Jcmg van Tuinslraat 18 yosthaven 46 R van Dijk van ven 56 naar Gr v Bloisstraat 21 leeuwen van Oóuwe 33 naar aal 58a L Pardijk van J v wenstraat 14 naar L Dwars M van den Dool var Graat 32 naar Turfmarkt 3 Th van Kanaalstraat 4 tjaar A Koot van Blfekemingel f Hon Wilhelminawog 184 J van ♦ n Gouwe 83 naar Markt 75 G van 0 de Boompjes 29 nai r at 51 J M Kielliger van j at53 naar Erasmusstraat Romeijn van Kniidenierstraat KeiMrstraat SI A Snel vah 15 naar Vest 54 G de van Pretoriaplein 37 naur 1 t U H M van o van watraat 10 naar Vierde kade 2 46 41 341 I M 41 3S U 48 4 ST 53 W 1 7 M S s 3 1 f O M 4 $ U 11 IC Quiok HerculM V DJ4 H V V U VA B M T Laakkwart VXOA U IVODiotiecompeUtie 4e klawe 12 4 10 G S V 3 Belvédte i P F C 1 Het Noorden 3 6 2 4 4 4 1 D H S 2 Ursus 2 Bodegraven 2 Promotlec npetitie reserve 2e klasae D F C n 2 2 0 0 4 5 2 Sparta H 2 110 3 4 2 Quick H 2 0 111 1 3 Gouda H 2 0 0 2 0 3 Quick G uda 0 1 KOPBAL BKKBOONDB GOODA S HABDB WnUUN GelijkiMker kwap Joist ecB sceoede telaatv Van de eerste tot de laatste minuut het ben de GouweoaaTa die met een incompleet eUtal en met eenige spelers uit lagere ploegen uitkwam hard gewerkt voor de ovarwinoiBg Bleef jn d eerste speelhclft de Goudsche mi denlinie wat U veel achter na de rust besteedde zü meer aandacht aan baar voedende taak waardoor er toen ook van de voortioede meer kracht uitging Voor de rust was Quick ongetwijfeld de je tC ploeg Het tempo der Hagenaars was hooger ea ook het plaatsen was bij hen beter verzorgd In de tweede helft vlotte het aanmerkelijk beter in de Goudache gelederen Hoenveer de tijd veiatredc en Gouda daardoor haar winstkans zag stijgen h6e beter het spel werd Het beste deel van de Goudsche ploeg was de yerdediging Vooral C de JotHj en Gerritsen speelden een uitstekend pMliJtje en vormden een geducht struikrfbtok In het eerste kwartier gaat d strijd gelijk op Beide doelen verkeeren beurtelings ki gevaar maar de afwerkvjg der a Jivallen is onverzorgd Dan volgt een kort Haagsch overwicht waarbij doelman Gerritsen voortdurend in actie moet komen Een gevaarlek moment ontstaat als de Jong wil wegwerken maar de bal tegen een tetenstander trapt doch Gerïitseii Goudsche doel bHin aanhouden Wel tracht Gouda met siwlle uitvallen liet spel t verplaatsen maar voorioopig is Quick sterker Na een anelleo roi Ginkel ei keihard schot dat uitste kond wofdt gestopt Aan den anderen kant ontstaan voOr het do l eveneens eenige gevaarlijke momenten De Iaat ste ticm minuten voor de rust komt Gouda in het offensief Aanval op aan val worde mdemomen die de Hage tiaars met moeite kunnen afslaan Vijf mimiten voor de pauze plaatst Baas uH een hoekschop het Ieder goed voor het doel waar Stoppelenburg fraai inkopt 0 1 Na de hervatting pakken beide ptoegen energiek aan Er wordt nu aanmarkelijk beter gespeeld Ook hel tempo is hooger Bij een Quick aanval maakt een der Goudsche verdedigers hands De vrije trap op oen rand van het strafschopgebied wordt echter slecht genomen De Cïoudsche aanvallen zijn nu talrijlwr en feller maar door buitenspel gaat meoiige kuis verloren Ook Quick valt nu verwoed aan maar de Goudache defensie in het bijzonder C de Jong weert zicii uitstekem In de laatste minuut itrijgt Quick nog ee hoekschop te nemen Rechtsbuiten van Ginlcel plaatst goed voor hel doel en linkst uiten Miechielsen G S V P F C 5 1 SNEL MPEN SfWL MJEK ÜE JUISTE mnoDB naara apelcn nu technisch veel beter dan rie tegenpartij die zich in een xwoegen oi onproductief spel afmat Na 2S minuten spelen krügt P Nuvelileqn een goeden doorloopbal van K Brem en maakt hieruit zün dorde en G S V s vijfde doelpunt S O De Geervlieters zetten nu ajles op de aanval maar het schot ontbreekt vooralsnog Eindelijk krügt de midvoor een kanc die hü benut 5 1 Gouda II Sparte II 1 3 DB BKZOEKERS PORTÜINLUKBR EN DOORTASTENDEB De Goudsche kampioenen begonnen goed Hun 1 overlegd en in vrij hoog tempo ui iwroerd combiitaliesi el waarop de Rotterdammers geen vat haalden was een lust om te zien Er ontstOTiden door dit technisch voorfreftelijke werk twee zeer fraaie kan en doch zonder Succes daar de eene Aiaal de paal in den weg stond en deh volgendjen keer de Sparta doelman er nog net een h9eksciiop van kon maken De gasten waren heel wat fortuinlijker Hun eerste aanval liep op een hoekschop uit en toen die genomen wa hinderden twee Goudaver dedigers elkaar bij het wegwerken met het gevolg dat er niet weggewerkt werd de Rotterdamsche midvoor een kans kreeg en deze benutte O I Kort daarop kreeg doefanan Signer last van een blessure zoodat ten bracht de Gouda reserve blijk baar in dewarrhet zelfverzeka de 4iit hun spel verdween Bij de Spar nen was het juist andersom hun resoltiut open spel droeg het kenmerk van zelfvertrouwen had het verrassende element in zich en was gevaartijk Wel bleef het spel verdeeld maar bij Gouda duurde het steeds te lang eer de bal van achter naar voren gebracht was Den gasten werd daardoor volop tijd gelaten zich terug te trekken en op te stellen en de Goudsche aanvallen strandden zoodoende telken op eeh muur van tegenstanders Zoo kwam het dat Sparta in de eerste helfthaar voorsprong tot 3 0 kon opvoeren ondanks de gelijkwaardigheid der krachten in het veld y Onderafdeeling Gouda OL TMFIA IV GELHK MET DJI D Dr uitslagen van de gistereo voor4e onderafdeeling Gouda gespeeldewedstrijden luiden lekDONK n Nieuwerkerk I 1 1 2e klassp B Nieuwerklerk II Olympia IV 0 11 3e klasse A KBO 11 DONK IV IÜ80 niet opgekon en Moordrecht III RVC II 5 1 Overschotje II Gro neweg in 15 1 Groen weg III RVC U Zondag 1 6 In de tweede helft leek aanvankelijk het enthousiasme bij Gouda verdwenen De Spartanen waren steeds het eerst bijden bal en daardoor sterker Toen na tien jninuten e ter ook de Goudsche voorhoede weer aan het werk wen gezet bleek in die liriic de geestdrift nog niet verdwenen twee Boed opgezette en uitgevoerde aanval len leverden één doelpunt op 1 3 elftallen van Stolwijk en O N A De uitslag was 2 1 voor O N A Dit was de eerste at aHaat die Sttdwijk finds vier aar 9 igea veld leed Aj Zoedac Stolwük D S O 4Zoetennecr IJO mm NAAB r V De beer C Delsen qefenmeester Wi Olympia G S V en Scheveningen en vroeger ook bij Gouda en O N A is mét ingang van 1 Juni aj benoemd tot oefenmeester van de vereeniging P 8 V te Eindhoven ZEILEN ElfhoeTen opent het seizoen 1 AANTBraCKBUIKE ZEILMmDAG Zondagmiddag hield de watersportvereeniging JElfho ven haar eersten zeilwedstrijd in dit seizoen op den Elfhoevenplas Het is een welgeslèagd toumooi geweest dat aantrekkelijke sport bood Het eenst kkq k het startsein voor deB M s waarin vooral Palman weer liet blijken dat hü over veel wedstrijdroutine beschikt Onbedreigd eindigde hü als eerste In de tourklasse van de NoordNeder landsche zeztienkwadraatmeters maak tein dusdanig ingeloopen dat de JCemp haan de gimstii e positie niet kon handhaven In deze kopgroep van vier werd meermalen van plaats verwisseld totdat Ka tein zijn Neptunus tot veler verrassing alteerste over de eindstreep loodste In de Noord Nederlandsche 16 M2 eenheidsklasse den hoofdschotel van het programma is fel en met kans wisseling gestreden Bü de start wist Van Hees met de Sonnevaert snel weg te komen ép den spiegel gevolgd door de Hilda V met W van Schelven De Anniè van N Both ging te vroeg over dé lijn moest teru eeren en kwam dientengevolge achter in het veld van elf schepen te liggen Toch wist Both door handig mapouevreêren reeds bij de boei in den stormhoek de tweede plaats te b z en Roos die met zijn snelle Markot als laatste vertrok drong onweerstaanbaar naar voren en slaagde er zelfs in den nu aan den kop zeilenden Van Schelven te passeeren Jammer was dat Roos een manoeuvre niet zuiver uitvoerde hetgeen een pro test uitlokte waardoor hij gediskwalificeerd werd Na afloop der wedstrüden reikte de voorzitter de heer J L I Üeman de uit fraaie bekers en medailles bestaande prüzen uit De uilslagen zijn Noord Nederlandfche 12 M2 klasse I Our Wish stuurman H C Polman Nj ord st J J van Wüngaarden st A J Leest Kleine scherpe vaartuigen 1 Seascout st C Steenland 2 Aalscholver st F jtidetmse Scherpe vaartuigen 1 Leni st D Stuurman 2 MithaitTor st J H Bodewes Jollen 1 Claucus st P Mac Daniel N Nederlandsche 18 M2 toerkla se I Neptunus st A Kaptein 2 Zomerdroom st W Steenland 3 Zonnekind st C J Boer 4 Kemphaan st A L V d Hoorn ATBT ETIEK VIRESSüCCESSEN IN ALPHEN Op de gisteren gehouden provinciale wedstrüden van A A V 38 te Alphen a d Ryn hebben leden van Vires et Celeritas verschillende successen geboekt 60 M hardloopen meisjes tol 15 jaar 1 U V d Kroef 8 7 sec 80 M hardloopen meisjes tot 17 faar 1 J Akkerman 11 4 sec 80 M hardloopen jongens tot 15 jaar 2 R van Deest 9 8 sec 800 M hardloopen heeren A en B klassen 1 A dé Ruüter 2 8 3 sec 4 H C Heyneman 2 12 5 sec 800 M hazdloopen heeren C klasse 1 U Dekker 2 18 1 sec 3000 M hardloopen heeren C klasse 1 P Berlyn 10 0 2 sec Sferspringien Dames C klasse 3 B Sclfclten 4 17 M BlUABTEN VBEb ANIMO KAMnOENWED8TSIJDEN SI Inschrijvingen De ervaring uit andere districten heeft geleerd dat er voor persoonlijke kan pioenschappen steeds veel animo bestaat Maar dat van de 200 leden die de aangesloten vereenigingen uit het district Gouda tellen 39 leden voor libre en 12 voor cadre zich zouden opgeven had men niet verwacht Daarom heeft de Centrale Conimissie t esloten niet zes maar acht spelers om den titel te laten kampen Voor libre zullen dus 31 en voor cadre 6 spelers moeten afvallen Dit wordt beslist door voorwedstrüden Deze zullen georganiseerd worden op de eerstkomende oagen door verschillende Goudsche biljartvereenigingen o a Ajiti Poedel Oincordia Kryt op Tü i Per Aspera ad Astra en Thalfti s Vrienden ledere deelnemer moet in deze wedstrüden vier partyen van 125 caramboles spelen De acht spelers die het hoogste algemeen moyenne en de meesie matchpünten behalen gullen in de c d= riKi ae aat l vTden waarvan de data voorioopig zyn vastgestek op 27 28 en 29 Mei a a PLAATSELrjK NIEUWS Ammerstol J WBLGESLAAGDE SPOSTDAG la vaethai ca Op Heaaelvaartadag is iMor liet ariüksciie sfx rtfeeBt v n de Ammer tolsche Sportvereenfging gehouden De o ranst van het public liet niet vensehen over De middag werd op het met vla i ixwtrH k versierde teiteiB iatiezet t t en voetbalwedstT fusschen de c ste eMtallen van Airanerstol e i Schoonhoven In een mati eeer vriendschappdijken kemp getokte het Sdxwnhoven te zegevieren i et 2 1 ruststand I 1 Voordat het aMractie nummer n l de wegwedstryd werd geliouden lieten de turners eenige keurige nuoHBcrs zien Uit de afwerking bleek dat de afdeeling gynmasltiek sinds verleden jaar niet heeft stilgezeten maar onder leiding van den gymnastiekleenar Kok uit Schoonhvven itaar prestaties heeft opgevoerd Voor den wedloop over 4 K M die alq route had Sportterrein Lekdijk Groote Kerkstraat Capellelaan K rkweg Broeksteeg Lekdijk Sportterrein hadd i twintig deelnemers die allen opkwamen ingeschjoeven In de prijsai vielen de eerste vijf aankomenden De uitslag was 1 C Stutirman te annbacht 14 minuten 2 C van Bergan bacht 14 min 4 sec 3 P 1 ker te mmerstol 14 min 50 sec 4 3 Brand G J zn te Anrnierstol 16 min 5 R den Hoed Ammerstol 16 njn 30 sec De latrfste looper die arriveenie legden den afstand in circa 25 minuten af Het prognunffla bevatte voorts nog een handbalwedstriid tusschen elftallen der gymnastiekv eenigingen te Ammerstol en D O S te Schoonhoven Mede door goed samenspel gehikte het D O S d ploeg uit Ammerstol te verslaan met 7 1 ntststand 5 0 Tot sk t traden de tumstén en turners nog eenige malen op onderbroken door een boerenctans op k om l pen welke bijjiet puMifikjee 4tt den EMegraven PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 uur ds P A A KUisener njn 6 uur ds G Huls van Ter Aar Geret Kerk vjn 10 uur en njn 6 u ds Joh Dam Ev Luth Gemeen ta n m 5 uur ds J Grouloh uit Deventer Evang kring Beursgebouw n m 3 30 uur de heer Joh 3e Heer van Drie bergen Boskoop ZONDAGSDIENST DOKTOBEN A s Zondag zal de Zondagsdienst der doktoren worden waargenomen door dokter C H FUm lelef 38 PBEDIKBECBTEN VOOK ZONDAG Ned Herv Kerk v m half tien uur ds Jacobs n m 6 uur de heer E Hagen Geref Kerk v m 10 en njn uur de de Moor Chr Geref kerk v m 10 en nam 6 uur d Kleisen Rem Geref Gem ▼ nt 10 OW ds Zuurdeeg Geref Gem vjn 10 en n m 8 uur lee ienst COOP VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING 13 Mei Rozen per bos Els Poulsen 5B 74 cl Ingar Okson 2 6Q 3 80 Biiarclif 9O I20 ot Flcrex 00 et Rosa Mundi 2 60 Fllen Poulsan 1 40 1 80 Queen Marv 2 M 3 00 Pechtold 1 90 2 20 Wendiai d 1 60 2 20 ï dith Helen IJO 1 90 Butterfly 80 150 et Better Times 1 70 3 00 Hadiey 2 80 3 40 Aug Noach 1 00 1 50 RosalandJa MO 1 30 Orange Triumph 3 20 4 00 Vierlanden 1 70 2 00 gem rozen 30 1 65 et Diversen per bos Malustakk i 30 53 et Narcissen 24 et Tulpen 36 38 et Audiomeda 8 15 cl Rhododendronbloemen 50 88 ot Anemonen 34 et Clematies the President 1 80 idem mevr Ie Coultre 1 50 idem Prins Hendrik 2 00 2 70 Orasus Ibasakura kefs 1 10 2 30 idem Rosea l OO 1 60 Lathjrrus 32 38 et Diversen per stuk Baby rozen in pot 43 S4 et Jap Azalea s 99 I JO ei Haastrecht PBROnCBEimTBN VOOR ZONDAG Ned Herv kerk 10 30 u vjn ds W de Voogd van der Straatén Ned Herv Geref ang isatie 10 u vjn ds H J Kalf Goud Geref kerk 10 JO u v m en 7 09 u n m ds J F W Erdmann Hekendorp LOOP DEB BEVOLKING Vertrokken G W Vaal naar Eindhoven M P Stoppelenburg naar Oudewater BENGELAABS op BEZOEK Een 40 ta leden van den 2iuid Hollandschen Hengelaarsbond heeft een excursie gehouden naar het vischwater gelegen binnen deze gemeente PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Gcm voomn 10 uur de heer Matse van Zoeterw ud BDRGEBUWB STAND Geboren Hermanus Abraham zn van W Hoogendoorn en J van Vliet Ouderiterk a d IJssel PREOIKBEUR ICN VOOR ZONDAG led Herv kerk v m 10 uur de beer A de Redelijkheid godsdieni omisrwijzer n m 7 uur ds J G WoeldennJi Wijkgebomy vjn 10 uur ds J G Woelderink Doopsbediening n m 7 uur de heer A de Redelijkheid godsdienstonderwijzer Geref kerk v ra 10 en n m 7 uur ds D A Vogel Stolwük PREDIKBEUBTEN VOOB ZONDAG Ned Herv Kerk v in 10 30 uur ds H 3 Kauis Evani elisatie v m 1930 en n m 7 30 uur de heer P Kruithof fod r ie f onderwijaer te ai6