Goudsche Courant, dinsdag 19 mei 1942

COliBANT lag 19 Mei 1Q42 jjtfgwfc No 20937 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Bweaa HARKT SI TBLE nU rMtNkwHag MM Ohefredieleur f TIETER flouda i HET GROOTE OFFEN SIEF NOG NIET BEGONNEN lerlcmdsche S S eed op den af De botsjewieken hebh n zich laten verrassen Naar l ft oordeel vail militaire deakiuidigea m 4b Ouitsclie hoofdstad vallen alle tot nu toe aan het Oostelijk front uitgevoerde Duitsohe aanvalsbewegingen bmnen het kader van de mtff b et voorjaar t egonnen strateg che terreinzuiveung Het i etieft hier dus operaties die ten doel hebben posities in te itemeh vanwaar uit de groote iitormloop van dit jaar met groote uitwerking kan beginilen Ook de groote aanval op Kertsj met zun doorslaand succes behooi t ong twufeid tot de voorbereidende acties Op welk punt van het Oostelijk front het begtnsignaal voor het groote offensief dit ja ir gegeven xal worden daarover kan men slechts gissingen maken In militaire kringen beschouwt men het als seker dat dit punt daar gelegen zal zun waar men het na de tot nu toe opgedane ervaringen m den oorlog m het Oosten niet kan vermoeden In dit verband toont men zi in kringen van den groot DuitsChen generalen staf zeer tevreden over de reactie der twlsjewisten in het gebied van Chaikof waar de tpmarsch de Duitsche leiding tengevolge van grondige vurkennmg uit de lucht niet verborgen was gebleven Vuandehjke operaties in dit gebied waren derhalve tudig genoeg in de Duitsche berekeninge opgenomen In hoeverre dit dour de bolsjewistisclie leiding beraamde groote offensief als Sovjet RuiMjchen tegenzet tpgen de Duitseh Roemeensche operatie op het seaiereiland Kertsj kan worden beschouwd is een open viaag Volgens uitlatiBgen van looi aangevende mihtairen sclujnt het zoo tCk un dat dit bolsjewistische offensief tezamen met een offensieven aanval vanuit het schierefland Kertsj ijegmnen zou doch dat het Duitsche initiatief den bolsje wisten ook hier fiet oogenblik van handelen voorschreef en hun plan bedierf De opzet van het iwljewistische offensief toont naar miUtaire deskundigen verklaien geen enkele originaiileit Men kan reeds thans zeggen dat de olsjewisten jui t in het Donetzgebied waar de Duitsche leiding toch van begin af aan met zeer sterke offensieve irspanningen van de boUjewisten om dit sterk geïndustrialiseerde gebied te heivMnnen heeft moeten rekening houden fouten van zeer groote mili laire draagwudte hei ben gemaakt Hier heeft men weer de oude methode toegepast om den offensieven aanval an den tegenstandei een sluisdeur in hel eigen front te openen teneinde deze V an de flanken uit weder te sluiten In du stadium schunt de s rijd te zun geHomen De bolsjewisten hebben zich flus weer eens leeluk verrekend iiun massale stoot is niet jUeen tot staan gebracht en wel met enorme verhezen aan hun kelt doch de aanvaller is ook hier weder aai gevallene gewor ien Opirprkebjke successen hebben de Duitsche formaties leeds behaald Deeeiste panserslag van dit jaar is met een zvvaren nederlaag der bolsjewisten geëindigd De lot nu toe door dit wapen der bolsjewisten geltden verlie en bedragen reeds 324 panserwagens van het nieuws e fabncaat waaronder de n euwste Amerikaansch on Engelsche inudnlen van h t zwaarste type Het resultaat van dezen slag wordt in kringen der Duitsche generaliteit beschouwd als een liewus voor de kwaliteit van het nieuwste Duitsche pantseraf weerwi en en van de nieuwe vliegtuigtypen waaraak geen pantsers van den vuand aa er weerstand kunnen Plechtigheid in den Haagschen Dierentuin IfH akenTonir MuM rt en Reichsftthrer Himmler Generaal VelAaaarselMik Keeaelrtag Ncord A rkaan che stt dtooneel riten ten d f de portaal Un b Ie piodia nbevretii I ischrUylOf 1 nfkurMlj pUaMTl 4 i puajs BvoüigI vwaï TP T JI U teven T k Ie eesteU k veirsierde ual van jerentttin te s Gravenhage zijn JI in tcfenwoordiglieid van llÜcbsfuluer S S Himmler en van gyksicnimiuaria Ryiuminfaster rln uart ongeveer 800 Neder lie S 8 ni innen op den Fuiirer fl haU twaalf betraden de ReichsjT de Ruk commtöbaiis en de lei ier N S B ir A A Mussert de l Onder de taliuke eerega sten werI opgemerkt de commissaiïs genevoor h t Veiligheidsweken en jr SS und Polueifuhreh SSmpenfuhrer Rauter en de commisKOI generaal Schmidt en dr Wim nie voorman van de Nederlandsche i richtte tot den Keichsfuhrer de woorden I M voor oM alJ Nederlandsche S 3 Lguil en troUcht vreugde aangetreden Litian om in uws aa iwezlgheitd den S S id P f hrw e leggen De Neder Ij clie SS mannen ztjn zich de liooge bc u ïli van deien eed bewust zij weten ook K ÖJ mei het afleffgen van dezen eed al Umpfirl van d Germaansche were d ifluwing wniden opgenomt n in c o dt k1 ap der S S Zij kenïien de hlirde jTitreniie wetten welke gij ReicUs üir r a ordegeinei nschap hebt gegeven Voor i jeldei tliana de gelijke reehtfii dcch HM ook de gelijke pllchtyi WIJ zullen t rvu len zooals gü het tot nu toe hebt IpUttit van uw S S mannen I Vervolgen keerde Feldmeycr zich i dcn leider der NSB en zeidt i id rl Groot was de Indiuk van uwe MCden welke gt hebt gesproken op 14 Oe r IMl ter gelegenheid van hel 10 Jang 1 van de NSB na uw terugkeer van B 0Dtv ng4t door den FUhrer Toen verjitdt il u op leven en dood vei bonden K d n Führer en ztjn werk Ona S S niffli 0 trouw aan den Ptthrer af te legi i n o de bb mdnnen reide Feldmeyer wolgerib Wij staan aangetreden om ed af te Itggen op den Geimaap to Fuhrer Niemand heeft ons hier ed ongen Wu staan hier als vMje uien tdii zuiver bloed aie het be l heblitn genomtn den Fuhrer iBttw te ijn tot den dood Na voorman FeUmeyer sprak de lei Han de NSB die verklaarde de Kwezige S S mannen als actief die 1 ledon der S S te h bbcu opge Kpcn om in zyn handen den tcd af 1 sggtii die ak volgt zal luid u Adoli Hitler Germaani ch Fuhrer livter ik hou en trouw en 3 An de t a over mij gestelden gehoor aamdtot in den duod zoo wa rlqk lieipe God tortis daartoe over te gaan zette m het kort de beteeitenis van dtzt i Uiteen D wereld verandeit van aangezicht 1 htbl en hersens graoeg eh nï st genoeg om Ie ijigniiien dit weer dize wereld van aangezicht dart dat met verooi zaakt u door ichenwil en dat zij niet bestuurd tilt door menschcnverstand doch lH d een hoogere ma ht li die de f d regLert l gaat om het zyn of niet izijn vanV en daarmede ook van ons zija Ke ijn dn onze cultuur volk enl nu m looien wij onvoe waarde onvoorwaardeUjk gelooven wu aan eit dat Europa zich zal handWy weten nu met zekerheid IjUidipn God aan ona Europ a en laai socialiam en f aacisme nlat baard had de atrud reedt nu 1 zou ztjn vernietigd en onderin het communiBme De vooffceid heeft Adolf Hitler Eurojia nken Naast hem staat Mussolini J l h n slaan wu allen en doen allenloBit plaats onze plichtIjTOwierden jaren lang hebtten wu flandeis en Duitscher met de 1 naar elkaar toe gestaan elkaar ktnnende en nu zoeken wy elkan der uit vrijen wil wetende dat verbiddeluke noodzakehjkheid bestaat Wij weten dat deze lent en uli vormei Nifuwe we Worden gezocht eh het was mij een nl ng een brief te mogen ontvan Jsn den Fuhrer waarin hij ook ons rlandsche nationaalsocialisten ak als volgt N ii inscli u en de Nederlandsche oil sodohsten succes met to ran tioorlicMing n de Aeder en ifc hoop dot de po itielce nif p de geest die u e uwe orfpn bezielt spoedig jiemecn Ml zijn van het Nederlandsche oodat het tol practtsche tnede m het nieuwe Europo mede pen zal kunnen liiorden l de SS mannen in het bu ondcr f 1 Mu sert 0 a formjtie der Beweging zult gu Wk 1 1 bben bmnen s lands gren oi ot s de aanwiinngen die gij ziiit ontvangen Als dec der Tia j ie orde zuit gu bereid zun fniin buiten dere grenzen indien a tfp wordt opgeroepen Deze iisctie laak kunt gij alleen ver w aiinieer gij beérdigd zijl op den Ditn weg te opor n zoo gvi iH uit vruen wil uit mnerliiken drpng dieivweg te openen miim taak ig aat heden vooir u te doen Hierna had tie eedsafleggmg plaats De S S mannen staan met omhoog geheven rechter hand en ontbloot hoofd en zeggen den eed welke Mussert voorzegt na Na het afleggen van den eed keerde Mussert zic i nogmaals tot zun kame raden en zeide Van nu af aan zyt gy opgenomen m de groote orde der Ger maansche SiS Houdt m de Germaansche S S de Nederlandsche vlag hoog denkt er om dat alleen samenwerking tiisschen Germaansche volkeren moge lijk is op de basis van wederzudsch respect Zorg dat de Nederlandsche S S erespecteeid wordt door uw houding 6n gedrag dobr uw Nederlandsche we en Ik vertrouw op u myne kameraden en wfeet door u niet teleurge steld te zullen worden Spr wendde zich vervolgen in het Duitbch tot den Reicbsfuhrer SS wien hu de Nederlandsche S S overdroeg vertrouwernde dat zij als Germanen in de njen der SS hua plicht tullen ifoen TOESPRAAK REICHSFOBBIB HIMMLER Teniiotte nam de Reichsfuhrer iet S S jiet woord Hij Ifeide o a dat m den afgelegdcn eed ligt besloten de trouw Gu Wit gezworen aan den Fuhrer den Fuhrer van alle Germa n n gu hebt die trouw gcworen als nationaalsocialisten gu h bt die ge zwoVen als SS mannen en daarmede hebt gu haar gezworen als voigelin gen V in uw leider dif u zelf den eed op den Fuhier heeft afgenomen Met een zin kunt gu die steejig in uw hart verankerd voele n het devies Mijji eer heet trouw is zoo vandaag uw devits gewo den i r IS cei dirig cat nimmer vergaven kan wolden en waaueKji de SS man no©it op vergeving kan tekenen en dat IS ontiouv De tweede deugd elke in den eed ligt bes ü f n ib ae dapperheid Ik eisch van lederen SS mm van led rer Stuimmjinn van tedei regiment dal het aanvalt zoolong he bevel tot aan vallen is gegeven Dan de gehooizaamhc i Dat ia voor den Ge maan het moeihjksie punt Wu allen me elkander zun Germanen ge looizaam m onze geheele gemeen bChappeluke veiboiideiiheid Maat helaas riet steeas gehuoi aam tegen over ons zelf maar wel tegenover ar leren in eeililke liouw en moed Waaiom Omdat ht gehfiorramei voor ov zoo ontvettend moeiluk wa Ou hebt leven eed vi iwiIUg afgelesd n mnier zullen wu in naam vanden luhier iets van u verlangen v at in strijd zpu zi n met dien eed metdo weioldhic ïchuvving van het natio 1 aal scieialisme met de vvet van onsgemeen diappeluk bloed nooit en te nimmeiV U t gehoorzaamheid alleen Aen ge hooiza$rrheld van men t en van eenen bloede ontspruit de kracht Waarmede men een eontment vermag te ord ien Gu hebt te gehooizamen zonder be denken en zonder aarzelen met het ge heele hart dat zelfs met het meest onaangename bevM eet in te stemmer fgi tot uitvoering brergt Gu hebt ze nu biBBWorem de Gettnaanache deug den trouw gehoorzaamheid en dip perheid Gy hebt er u mat irw eed voor uitgesproken voor de d ugden eden eaner onverbrekeluka kameraadschap Zu allen tecamen geluk ik ze u schetste deze deugden vormen den grondslag van iedere gemeenschap van een kleine zoowel ak van een groote ft z n d levensinhaud van d Garmaanscite erdening der SS Met uw eed en met de woorden waarmede uw leider de Nederlandsche SS aan den Fuhrer heeft opgedragen neem ik u nu op in de groote gemeen ichap der SS der geheele Germaan De ap gevolgen van deze nederlaag de tuewisten l eginnen zich te openbarSJtirHierover wordt echter vcarloopig om begrupelijke redenen nog het siilzw jgen bewaard Slechts dit verneemt men dat ook de gevechten in dit gebied nog niet het aanvangs signaal voor het groote offensief der FuropeesJhe legers beteekcnen Zu voimen echter een stelselmatig verkregen opheldering inzake de bedoelingen en methoden van den tegenstander op sche SS Ik neem u daann op met alle een tudstip waarop aan den kant van weitea plichten alle rech en alle waaraan Wij oni enderwerpen Maarochalk AntoBesea vaa de Krim becoekt Roemeensche troepen aan de Zuidkust Hoffmann PK Hoekt de oplpersle Duitsche leiding alles nog ép vóoi bereiding gebaseerd is 3 OOK GIJ KUNT WELVAART EN ARBEIDSVREUGDE VINDEN DOOR WERK IN DUITSCHLAND AA T INLICHTINeiN M PI ClwilTILIJSi AUllQfSURlAUX DUnSCHbAND STRIJDT VOOR ÈVROPA WANHOPIG VERZET OP KERTSJ Pantserslag by Charkof DE GEVECHTEN BIJ HET ILMENMEER Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt d d ia Mei mede Op het schiereiland Kertsj gaan de resten van den verslagen vijand in weerwil van het wanhopige verzet haar vernietiging tegemoet In het gebied van Charkof leidden onze tegenaanvallen tot een pantserslag waarbij 56 vijandelijke pantserwagens werden kapotgeschoten Vieremijftig andere Sovjet pant crwagens werden door luchtaanvallen buiten gevecht gesteld In den sector van het Ilmenm er hebben afdeelwgan gevechtsvliegers vernietigende slagen toegebracht aan trarpenv rbli fptaatsen en ravitailleenrigscolonnes van den vqand In La iiaod la bij aanvallen opnieitw terrein gewonnen In het achterwaurtsche gebied hebben Hongajirsche troelkèn in gevechten die verschjidenr dagen duurden een uit bolsieni tische benden bestaande vijandelijke troep vernietigd Bij Moermansk heeft de lucht maoht bomtrefters geplaatst op vijf groote transpurtschepen Boven Maiia zyn vyl Britsche vuegtuigen neerm vchoten Zooals re ds m een exlra bericht it medegedeeld hebben Duitsche duikbooten aan de Oostkust v n Noord Amenka m de Caraibische Zee en voor den mond van de Mi iisippi 17 viiandeluke koopvaardu chrpcn me een gezamenluken inhoud vin 105 000 ton tot zmken gebracht Twee amlt re schepen werden door torpedotreffer zwaar beschadigd Aan de Enge sche Zuidkust h bben lichte gevechtsvliegtuigen met goed gevolg het havengebied van Folkestone en Hastings gebombardeerd Voor de NederlMidsche kust hebben munvegers en patrouillevaartuigen in een gevecht Met Britsche motortorpedolaooien een vijandehjke boot door artillerietreffers beschadigd Aan de Kanaalkust hebben Duitsche jagers vuftien Britsche vliegtuigen neergeschoten zortder zelf verliezen te Ujden In het Noorden der tfpardce hebben sterke afdeeliagen BritaclM vliegtuigen den Kruiser Prina Eagcn vmchteloos aangevallen Met leer xware verlleaen werden zi teraggeslacea De kmiser en de begelefdeaie vaartaigen schoten seven jagers en luehtdoelgesehut 22 der aanvallende bawaienwerpers neer toodat de vtjaad bu deze aanvalspoging meer daa de helft van zijn formaties verloor Drie Brttsche bommenwerpers werden boven de Duitsche Bocht yuf boven het Westen der Oost ee neergeschoten De Britsche luchtmacht verloor dus gisteren en in den afgeloo pen nacht bu ha r aanvalspogmgen op Duitsche vlootslcudkrachtcn Op het be ette gebied en op de Duitsche kust in totaal 52 vliegtuigen Bu deze gevechten gingen slechts drie Duitsche jachttöestellen verloren Welker bemanningen gered konden worden Bu de successen van Duitsche duikbooten voor de Amerikaansche kust heeft de boot onder bevel van korvet kapitei i Schacht zich buzonder onderscheiden De opperwachtmeester vjn een afdeelmg stormgeschut Muller heeft op 17 Mei elf vuandeluke pantserwagens kapotgeschoten NIFUWr OPPIiRBÏVn HFBBHl VAN MIODFLLANDSCHE 7kEVLOOT De opperbevelhebber van de Britsche Middellandache Zeevlqot admiraal Sir Andieir Cunningham zal naar volgens den Brttschrn berichtendienst officieel la meegedeeld eer ang met een officleele missie naar Washington vertrekken Tot opvolger van Cunningham is benoemdadmiraal Rarwood die reeds te Alexandriéfs aangekomen AMFKIKANKN OEVEN HET TOT ZINKFN BRENQEN VAN ZESTIEN SCHEPEN TOE Van officleele Amerlkaansche zijde wordttoegegeven dat in de afgeloopen week viiandeUtke dulkbooten zestien Amerlkaanscheschepen In het WestelUk deel van den Atlantlschea Oceaan lo den grond bebben geboord INSTALLATIE RAAD NEDERLANDSCHE ARTSENKAMER Mifipaal üi de ontwikkeling der artsenorganisatie Hei departement van Votksvoorlichting vin Kunsten deelt mede Zaterdag 11 heeft te Amslerdanj de officieel inst aDatie plaats g vondeï van den nieuw benoemden Raad der Nederlandsche Artsenkamer Deze gebeurtenis vormt een mulpaal m de ontwikkeling van de organii atie der artsen m Nederland en opent peispectieven vaor een verdere ontplooiing van den voor het behoud van volkskracht en vofcgezondheid zoo belangluken geneeskunuigen stand Daaioni ia het goed zich bu deze gelegenhöid lekenschap te geven van het feit dat de totstandkoming van de Artsenkamer als publiekiechtehjk lichaam met verordenende bevoegdheid de verweikeluking iieteekent van idealen die sedert vele artsengeneraties gekoesterd zun en lang als onbereikbaar golden De meest vooruitziende aitsen hebben altud gewenscht dat alle beioepsgenooten zouden worden opgenomen m een goed geoutilleerd orgaan dat de juiste eidmg zou kunntn geven en tevefis m nauw contact met de regeeringsmstanties een wefkzaam aandeel zon liebi en aaii de voorbereiding van alle maatregelen van overheicUwege op medisch en hygieniach terrein De eenheid dei l eroepsgenooten biedt de beste waarborg voor handhaving van de hoogste beginselen en ttaditicb waardoor uitoefening var de genteskunst zich in NederSnd steeds hee ft onderscheiden Bu goede organisatie kan dit naar binnen kracntige lichaam der beroepsgenooten tevens de daaraan leidende rol vervuilen bu de behartiging der belarëen van de volksgezondheid Toen ondanks ontelbare reorganisatiepogingen de voormal ge Nederlandsche maatschappu tot bevordering der geneeskunst als puvaatrechlehjk lichaam onmachtig bleek tot verwerkeliikmg van de gepoemde idealen hoe lofwaardig e l te waardeeien vee van haar arbeid mk geweest ts was het duidehjk dat zu hu de vernieuwing van de grondslagen van ons staatsbestel die de laatste maartüen met toenemende voortvarcrciheid en kracht zyn ter hand genomen het tempo van den tud niet Vtist mede te maken Maar wat zu aan deugdehjke en bruikbare bouwEteenen voor een b teie thans publiekrechteluke artsenotganisatie naliet ij niet verloren gegaan en daarvan ij bu den opbouw vai de Nederlandsche artseikamer een dankbaar gebruik ge n aakt De A N W B de ei trale toeristische organisatie TAAKVEROeCMNG TVSBCHEN JTN W B NA C EN N M V Reeds geruisnen tijd bleek de nood zakelukheid om eok bu de toeristische organisaties mesr tot eenheid te geraken Daaiom z n tusschen den Nederlan schen Toensteiib nid ANWB de Nederlandsche Automobiel Club NAC en de Nederlandsche Motoi wielrijdcrs Vereenigmg NMV mede op aandiingen van de oveiheici overeenkomsten tot stand gekomen welke een nauwere samenwerking en een on derlinge taakverdeeliitg ten oel hebben Als uitvloeisel dezer ovcreenkomsKn dragen de NAC en de N M V haai arbeid op het gebied van het binnen landsch toensme wegen en verkeer m het algemeen over aan den Toensten ond De NAC en de NMV bluven om zelfstandig als voorheen onder eigen naam en verantwooidelukheid hel sport en wedstrudwezA op auto wespectieveluk motorwielrudeisgebied behartigen alsmede het vereenigmgclub en groepsleven vereemgings en clubtachten en reunies Tusschen de besturea der dne ver AaB Aim o i auw van het statuut voor M Nederlanasctae Artsenltanier Is op de gianSZ slagen van e voorinaHge Nederlandse maataelmiipil lot bevordering der Éeiices kunst veortaebouwd Bij de mecsji crituch bestudeciina van dat sutuut bekend ala Artscmverordenlng zal men dan ook a vergeefs roeken naar beginselen die afwa ken van die welke sedeit onheuglijke tijdea de beste Nedeslandj tht arken as uoimatleÉ hebben be chauud Uiteraard v ordt de Inwwidige oitanlaaMe van dezen belangrijken stand mede bC heeischt door het leidcisbeglnsel n et zija saincn aaa van hoogste autoilttit en haoist veiantwoordeiUkhcld miai wit meenc niotht dat daaiuit voor de oitscn genetca cenflictan eouden moeten voortviociAi mis kent toth de bedoeling en beteekrn va het leldersctiap Vn zal m de aib enveiorde nmg het ondubbelzinnige antwoord vindoi op de vraag hoe eenhoofi gc leiding volge aulnritairen trant volkomen vei eenlgbaar Ie met het volledig behoud van individueel verantwooidelJikheld van den aldus geleU den Intellectueel voor zijn doen en laten zoowel tesenovei zijn patitnten als tegenovei de genieensehap De Aitscnkamer nl geen gelegenheid verzumitn om dat gevoel van individueele verantwooideliiklieid hii de arisen jong en oud aan te kweeken ea te verUeikeii in hel belang van den arts in hot belang van den artsenstand en bovenal JU het belaag van het welzijn van het Nederlandsche volk dat juisit in tijden als deze waarin van hel lichamelijke en geestelijke uithoudingsv mogcn zoo oneindig veel wordt gevergd en waai in ook aan de ceebtelUka veer racht hooge elscl en worden gesteld behoeft hee t aan een geneeskundigen stand die 7i a taak tegenover fcemecnsehap en Individu wel verstaat ZU zullen lucnn gei teund worden door maatiegeltn die zorg dragen voor een goede v etenscliapp ll ke opleiding en een eeonomi clie geborgenheid ook voor hun nagelaten betrekkingen Nu intusschen ook de tandartsen en de apothekersverordenmgen zijn versc ienen nadert d reorganuBtie van de geneeskundige verzer ging van het hederlandache volk begoa neii met de afkondiging van het Zieken fondsenbesluit haai voltooilpg m zooverre dat een van de vooinaamsie vleugels de Aisenkamec ondet de kap is De Installatie van den Raad dei Nederl uidsclie Artsenkanier maakt het mogelijk sneliei tegaaa vorderen met de noodige uitvoei ingsvoorschrifltn Wu herinneien hierhii aan t feit dat het blijkeiu de artseiiveroideuing de bedoeling is het vestigingsviaagstuk der attsem nadei te regefen Ook de Intercollegiale verhoudingen aSillen door een beroepsrechtspraak eti ti n beroepseererechtspi aak die thans voor het eeist alle standgeiiooli n oiïivat m nieuwe banen wnrdcn Beleid ee beioepsreglenienl zal het special s cnviaagstuk nadet tot de oplossing biengen E t ta lefeerordening zal de honoieeiiug van de arts op hcelnere grondslai en vcstlucn Le eigen publiekieehlelljke zlekentüfi I artsenorganisatie De Ned rlandvche vereeiijginf van ziekenfondsartsen Ingebouwd lu de Artserr ame 7ai wat dr tekenfondscn e strekkei de geneeskundige veizorging ts den ruimsten zm dcs wootds gaan vcaarbnrgen en teven waarllorgei dat de stem va den deskundige in alle ziekenfondsaaaflc eIfci heden tot ziin recht zal kortitn De evenwichtige behaitiging van de eneeskttndiea beiftcpsbelangen en van het al e ie n elan vindt jjdus in de artsrnveiüidcnhil ei n tnsliuinent da zal kunnen ei nmttei wnrdi geliantecrd to heil van nt t Ncderiandscha vo k cii ongetwijfeld ooi van den geneeskineliian atend al geheet Het is de eve verantwnotdelijke als belangrijken taik van den nieuwen Raad dei N deiiandsche ArtsiMikari er zijn president belast met de leiding cii eobrdmatic van al e be noeiingen op geneeskundig terrein waaiaan overheid en artsenstand deelneritii met raad en daad vooi te lichten en bij te staan Iji het op clgei verantvvcmrdciijkheld nemen van de veieischte beslissingen die van zoo verre alrekkii kunnen zlin coor stand en staat m Fieselei Storch op het Ha4fnannP K Zunllingj eentgtngea r l een onderling ersooalijk contact tot stand worden gobiacht doer Uitwisseling van nkele bestuurslede COMMANDO OVERDRACHT HEERBANNEN t EN 4 DER W A Op plechtige wuze is Zaterdagnamiddag op liet Binnenhof te sGra venhage het commando der heerbannm S en 4 van de Vv A Dtn Haag Leiden Gouda en Delft door den tierbatileider J E Feeiislra die op last van den leidei der NSB een andere belangruke functie gaat aanvaarden overgedragen aan dtn banleider A F Henken die het hcerbinleiderschat voorloopie zal waarnemen êo i Ut Htaan i ♦ I Zon op 5 38 onder 2135 M M op 9 55 onder 0 58 M o ia verplicht te vei duisteren van zynfoliderti BII tol zonsopkomst t Lantaarns van vperluijjer S noeten een baü nur oa zont 5 nnflvtiani onl lnken v 0 len J H 1U I