Goudsche Courant, dinsdag 19 mei 1942

DINSDAG 19 MEH94J 7 Nederlandsche hê alBond AFO UNG GOUDA SEOtETARIAAT Kamemelksïoot 209 Gouda Telefoon 2764 STADSIiEUWS Voreeniging voor Vreemdeliogenverkeer rBeNTKNTENTOONSTELUNG EN sftiwrELTOcirrEN m voonsmBHHMO bUehttaiKnidiaiat ver hotel co In de piMereravond in De Znlm jffhoodeo jaarüjkw algemeene ver a if riiig van df Verecmmng voor Vreemdelingenverkeer heeft de voor xiiU T de heer C H Hagedom in zyn opentngmnmrd er aan herinnerd dat de V V V ook dit jaar evenal vorig Jaar wat aangewezen op arbeid naar binnen en voorbereiding voor normale tijden en daarvoor cx itact he ft ge orht en verkregen met vereenigingen welker doel anakmg ii met dat v n V Wik Al resultaat daarvan zal in de komende maanden in het St Catharine Gasthui eer prenten verzameling wwr den ingerirht samengwiteM uit de MiJ emn lle e Voort zullen stempeHochten worden georganiseerd voor varHnöeganep c ii amenwerking met de H e e VVV fel dom den eerret ri den heer F Tieter uHigebTachte jaarverslae gewaagde v n d moeilijklieden die het vrepmdeHneenverkeer nog steeds van de beperkingen van het uooorweg en utflverkeer de verlichting en de di nbnHHber 8lingen ondervindt terwijl te vprwaohlen in at de bsnden ohaémehte ook het rijwiel als ver voermiddel zeHiamer zal doen worden Ondanks de vermindering van hel toer li l beroek zifn er toch wel veel vreemdelingen in Gouda epVon en V doch dete foch en hier een vprblijf voor laneerpn tiid omdat hun woningen older on v w onnh ar aren f wo den De VVV heeft hel mogelüke fdnan daarhij behulpzaam te riin Zü tieed een beroep on de inpezetenen en telen hohSen gedeelten van hun hi i en beschiktwar geKteld Een voor dif doel samengestelde adresoenlii heeft velen mderdak yoekenden goede di itten bewezen Door spmp werkinff met de commts ie i an d miifon ei den conjervstor den heer Bert C Hell ers is bereikt dnf in d n a s zomer in het gehoiiw VJ i het + Catharinn gnrtliuis uit de hpl nnprl k v r7Pmplin en iiH het M spimi ren colI Wie wordt bVeenget rnc f van m Tkwaardige prenten er i kken h ekVinP hehberd oo de hi ttie van Gouda en omïeving en W tlaaiTv v Thand houdt On deze wi 7p zal h i de sliiitini ven het mii m ap vete interesssnle sti kken grr fpre hoVondheid worden geeeven f dpnrto eraken rocht VV OntAr ook contact met de Hpn he VVV m t h t resultaat dat van Den F a uit f pebeelpn ro v 9t Trv t sf f ft Tf Jïn irien worden er i l t ook na G uda waiirbü dan fr n h neke die niT cfptnoelc on r Con rMetwv heW n verkregen biiron nriio 7i 11on worden toetreker i r n nofe deelneming vorin j ar in Tl n K Ji doet verwachten dat vp n iv d ff h p1 nroi ip ip e ook van ve er een toc ri r Omida illen ondpiTP men OoV zullen zeker vpl n van h Ay qqr l idmff v de i on epp hez v k bren on aan tien Haao om daar Fi T pw onrdip n te r t ti en Daar de ropapandn morEliikhed n door de tl om n iffheden beperkt ri n hermdt de VVV in s8m nwerkine met de lichting VreemdelirpT vrVppr Zu Kolland en de ANVV voor een irlichtingendienst in het leven te rbepen voor de bezetting van ho eI en oen io in het geheele land teneinde te ioorkom n dat de vacantiecnnger PÜen het relfde reisdoel kie cri en d fyan niet veel genoegen be vFn Het ledentaKder V V V I tafionnair c hleven Cit dorvr den penningmeester den beer A C Coster uit ehrachte finanrieele versla over 1941 Wükt dat de on 8nwten bedroeden f 7fl 54 waaronHpT aan cort iNitie S99 50 terwi 1 aan cmeen rliik aubcidie hinen kwnm het c nt van liCS 1M9 en 1940 ad ƒ 4 t 0 Daar de uit üven door den an an mH een nadeelie anido van f 4 l 0 e n h t sticht n van een nrnn e nfond d t 273 RO vofr reclTnematp iaal voor lanceren leversduur dpn en iaar en de i ewrne po en fen tntial B n van ƒ PC M lui de rekenini 1 41 met een nedeeüg T ldo van f 200 Het refeT efonds is thans op hetoudi neil gebracht en bedraagt ƒ 1571 11 De begroeting 1P42 wijst een totaal aan uitkomsten pn uiteraven aan van ƒ Ï9 50 waarbij onder de on varg ten fen extra gemeent liike subsjdJe van f 200 is geraamd teremde het propaeandafords ook in 1942 met ƒ 22P 5B te ftetmep w AT AAR AHflEEfl Sclioawbaw BioMOop Strijdende ieufd met Heinrich George Clauss Clanaen en Hertnann Speelmane Aanvang 8 15 uur 11 Mei 8 nor De Zalm Jaarvergadering Vereenigi g voor VreenxteUn gen verkeer U Mei uar Het BchaaUioril Vergadering Vereenigmg van postzegelverTzamelaan Goutja Mei 7 3 nar Blauwe Krnia Ledenvergadering Nefl Chr Vrouwenbond lezing van raej van Loon over rAllerlel men ichen één Evangelie U en 20 Mei 8 imr Reanie Theater Catoaret revue Alles in tempo 28 Hei 10 12 mir Nieowe Raven 308 Zitüng ruilbureau voor lundenclioenen M Mei 7 M Bor sint Janskerk Bijzondere Kerkdienst spreker mr N Stufkpna uit De Bilt over Bekommert God zich pog wri om deae wereldT M Mei 7 30 u Ned Geref Gemeoite Spreekbeurt ds Joh van Welzen M Mei TM Dur Stadhnis Installatie commissie voor heemkunde Mei 8 nnr Daniël Cursus E H B O Mei 3 en 7 30 uur Leger des Heils Heiligin sdienst leidster J v d Veen 21 Mei 4 5 nnr Gebouw G G D Spieriogatraat 113 Kostelooze inenting tegen diphterie voor nletschoolgaande kinderen van 1V4 8 jaar 21 Mei 7 30 nnr Vrije Evangelische Gemeente Bijbellezing en bidstond 21 Mei 7 30 uur Nieuwe Schouwburg Bonte muzikale variété revue M lodie en rhythme 21 Mei 8 15 uur Kleine Kerk Bijbellezing ds H S J Kalf 29 Mei 10 uur Stadhuis Zitting commissie voor aar hooring bezwarentegen plan van onteigening voor uitbreiding Joh Calvijnschool 1 Jnti uur Gebouw Gemeenteliike Gezondheidsdienst Spieringstr 113 Medische sportkeuring AFHALEN AANVRAAGFOKMULIERFN SCHOENENBONNEN 9 30 12 en 1 30 3 30 uur Distributie kantoor Afhalen aanvraagformulier ter verkrijging van een schoenenbon voor hen wier geslachtsnaam begint m t pen der letters Woensdag A C D E F G Donderdag B AFHALEN AANVRAAGFORMULIEREN EXTRA ZEEF EN BRANDSTOFFENKAARTEN T m 22 Mei 9 30 en 1 30 3 30 uur DistributiekantooK Afhalen aanvraagformulieren ter verkrijging van extra rantsoenhonnen voor zeep voor vuilen att eid en ter verkrijging van nieuwe bonkaart voor vaste brandstoffen voor hen die oude bonkaarten nog niet hc4 ben ingeleverd APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek t Gi endel alleen Lange Tiendeweg 9 Onder dankzegging aan den secretaris en den penningmeester zijn beide verslagen goedgekeurd en vastgesteld Namens de Commissie van Controle werd bü monde van den heer J G C Kamphuizen werd den pwmingmeester décharge verleend Voor de rekening 1942 werden de heeren J G C Kamphuizen en A C Cattei weder tot leden der contrólecommisise benoemd De aftredrnde bestuursleden de heeren Am Boer C H Hagedom en F Tieter wecden Jierkozen TWEE JONGENS OP DIEFSTAL UIT Aantal plakken weggenomen Uit een hotiten gebouwtje op het terrein van de Juliana v n Stolbergsluis zvn 118 aan het hoogheemraadschap van Schielaird loebeiioorende jute zakken ontvreemd Als vei dacht van dezen diefstal h de politie den 19 jarigcn slrooD Llenftakker en een 13 jangen schoiier beiden te dezer stede aangehouden die bekender de daders te zyn geweest De zakken hadden zij voor twintig cent per stuk verkocht aan een zakkenhandelaar alhier tegefl wen procefvtrbaal wegens heling is opgemaakt Het geld is op zestig cent na die de jongens hadden versnocpt actiterhaaid Mede zijn de zakken in beslag genomen Uit vroeger tüden JiOVOÉCmt COURANT MRUMDE 75 JAAB GELEOEN De sedert eenigen tijd alhier tot bet verleenen van aüistentie bij de maatregelen tegen de veepest gestationeerde mineurs z n per spoortrein naar Utrecht teruggekeerd M JAAB GELEDEN Benoemd z n de heeren P van t Hoff Stolk tot diikgraaf van de Krirapenerwaaid en 6 A van Heuweninge Gz tot i i eemraad van Schieland Ingelanden van den E idrachtspolder onder Zevenhuizen hebben totheenuaad gekozen in de plaats vanden heer J Vente overleden den heerJ Klapwijk en als zoodanig herkozenden heer G van der Wilt 0e heer vac der Torren Kr te Waddinxveen die als heemraad vanden Zuidplespolder aan de beurt vanaftreding was heeft zich niet herkiesbaar eoiteld Benoemd is tot heemraadzijn zocHs de heer J H van der Torren te Zevenhuizen T Gouderak is bü de Ned Hervormde Gemeente beroepen df M J Sanders te Woubrugge 25 JAAB GEUBDEN In de vergadering van den gemeenteraad werd op zün verzoek aan L C J de Groot eervol ontslag verleend als onderwijzer aan de school voor gewoon lager onderwijs co 1 De raad l enoemde tol Ikl der commissie van toezidit op het middelbaar onderwijs dr M A Evelein en tot onderwijzer aan de school voor voortgezet lager onderwijs G Bot thans tijdelijk aan die srtiool verljonden Uit Boskoop In deze gemeente iseen afdceling opgericht van de Nationale Vereeiïigin voor éen volkszang Vier en twintig personen hebbeii zich r eds als lid opgegeven Hetbestuur is Samengesteld als volgt J H Meijers voorzitter mej jrf A deBlauw secretaresse en wvr J v Koolbergen pejningmeesten se Uit Berkenwoude In een vergadering van stemgerechtigde ingelanden van den polder Berkenwoude iseen voorstel om geen voortgang tedoen plaats hebben van den bouweener ga motor doch de bestaandemolens te behouden verworpen Bijde verkiezing van een heemraad werdgekozen de heer Jac Slingerland Uit Stolwijk In de vergaderingv n stemgerechtigde ingelanden vanden polder t Beiersche werd als penningmeester gekozen de heer W C Both in de plaats van den heer W Both Kz die wegens hoogen leeftijdals zoodanig ontslag had genomen Aisheemraad werd de heer P Boer herkozen NIEUWE KETEL IN DE GASFABRIEK Op de secretarie is ter visie gelegd een verzoek van hel gemeentebestuur van Gouda Ofn vergunning tot het uitbreiden van de gasfabriek met een hoogdruk stoqmketel afgassenketel met een V 0 van 60 M en een toomspanning van 8 alm in bet perceel Rotterdamsche Veer 5 VANZOLDER TOT KELDER KOMT VIM SPA T ini TE PAS OFFIQEELE MEDEDEELINGEN JUmOBENCOMPETITiE Uitslagca van Zaterdag 16 Mti 1942 Afdeeling A G S V a Jodan Boys a D A de Koster ft 1 GqM la a O N A a C M Noorlander 8 1 O N A b Gouda b J Groeneweg 3r S AMpeling B Greep I Gouda e G S V b A den Edd S 3 Jodin Boys b Olynopia a V € Groep 2 O N A c Sehoonhüven a O LakerveW 5 1 Afdeeling C Groep I Olympia b Gouda d H J Kornis 2 1 O N A e S V c A Hofstede 1 O ii oep 2 n Jodan Boys e O NA f Keppel O 3 Frognunma voor Zaterdag 23 Mei 1942 Afdeeling A GS V s Gouda A 3 30 uur H V d Koolwük Jodan Boys a O N A é 4 uur W Donk Gov b O N A b 4 uur W Bruijniks Afdeeling B groep 1 GS V b O N A 4 2 30 uur G Lakerveld Olympla a Gouda c 4 uur D A de Koster Groep 2 Lekkerkerk a AmmTsf S V a 4 uur C Stoppelenburg Bergamlbacht a Schoonhoven a 4 uur J de ïToot AWeeling C groep 1 O NA e Olympia b 4 uur A Hofstede 3oDda d GJS V c 3 uur H J Hiomis Groep 2 O NA f Olympia c 3 uur A jl Edel UITSLAGEN VAN DONDERDAG 14 MEI Hemelvaartsdag Ie klasse DO N K a Nieuwerkerk I F Lensen 1 1 Economische rechter te Rc tjterdani THEE ZONDER BON Het O M vorderde ƒ 500 boete sut sidiair 300 dagen hechtenis tegen den 39jangen kruidenier J P de Stigter wonende te Stolwijk die voor zijn zaak een partij thee zonder bon had gekocht van dën 28jarigen Goudschen reiziger J Schoonderwoerd De rechter heeft den kruidenier veroordeeld tot 300 iKjete of 80 dagen he htenis docü de teruggave van de in bc ïlag genomen thee gelast De leverancier van de partij thee kreeg ƒ 150 boete of 50 dagen hechtenis nadat het O M 250 boete of 100 dagen hechtenis had gevorderd Zuinififheid die de wijsheid bedriegt TWEE FIETSEN BIJ DISTRIBUTIEKANTOOR GESTOLEN BiJ het disiribuüekantoor zijn gisteren wee fietsen ontvreemd die daar onafgeslotMi en zonder toezicht waren neergezet s morgens een van een lageraknecht die op het rijwiel van zijn oatroon was en s middags een van een kapper Nu ern fiets van zooveel waarde en vri wel onvervangbaar i mag men op dit inderdaad kostbaar bezit en dan vooral bij he distributiekantoor wel zuiniger zijn Men is goedkooper en veiligor uit dan bewaker een paar centen te laten verdienen dan zijn karretje op e n onbewaakt gedeelte maar zoo njeer te zelten PAAR RUBBERLAARZEK ONTVREEMD Uit een keet bij de Mallegatsluis is ten nadeele van een gtondwerker een paar rubberlaarzen ontvreennd yf e klasse B Nieuwerkerk H Olympia 4 J de Knegt 0 11 3e klasse A K3 0 n DONK IV J Baas K B O niet opgekomen Moopfluecht Hl R V C H D de Knesgl Oversohotje JI Groenewe III J Groeneweg 19 1 Ie UasM B Gkradn VH GrootAmmers n K F L Nolte Groot Ammers o Se klasse C G V V Haastreifct 31 D A V Schoonhoven IV uWo n R Paton O N A VI Olympia V H v d Koohvijk 4 2 UITSLAGEN VAN ZONDAG 17 HKI 2e klasse B D R D I Olympia IV D A de Koster 2 1 Ammerst S V H D O N K III J Groeneweg 3 1 Nieuwerkerk H Gouda VI W Baas 2 5 3e klasse A Groeneweg Hl Bodesraven XI H J H mis 1 1 Moordrecht Hl E S TO H J de Knegt 1 2 Overschotje H K B O H H V d Koolwijk 10 0 D O N K IV Moercapclle Hl J C v Rossum O 6 3e klasse B ïouda VII ScJioon hoven Hl F Lensen 1 3 3e klasse C Schoonhoven IV G S V V A Hofstede 11 0 OverscWje IK Haastrecht ïH J N deü oot 4 O N I O n Olynpia V K F L Nolte 1 2 SCHEIDSRECHTERS Niet opgekomen ronder kenrfisgeving G Lakerveld PROGRAMMA MAANDAG 25 MEI 2e Pinksterdag Ie klasse Groeneweg I Gouda IV F Lensen 9e khi e B OftV IV Ammerrt S V Ie Pinkstercfag G v Wijngaarden 3e ktacle A Ü O N K in Waddinxveen H K F L Nolle Overschotje H Moordrecht Til H J Homls K B O Groeneweg IH A den Edel 3e klasse B Schoonhoven UI Gouda VII 1 uur Ie Pinksterdag D A de Koster 3e klasse C Haastrecht III Boderraven ni H V d Koolwijk GS V V Overschotje II 11 uur A Hofstede O N A VI D R D II 11 uur J Baas De op 2en Pink lendag vastgestelde wedstrijden kunnen alleen met toestemming van de tegenpartij op len Pinki io vorr n va teesteld R K Jl NIORENCOMPETITIE Uitslag ZMidag 17 Md Donk a Velp b 13 0 Programma Maandag 25 Mei 2e Pinksterdag Donk b Vep b 2 uur Vep a R V C a 2 uur STRAFCOMMISSIE Voorwaardelijk gesehorst No 50 J L ü y t j e s Achterweg Moercapelle lid van de vereen Moercapelle met ingang van 2 Mei geschorst voor 4 jvedstrijden voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar zulks wegens het weigeren inlichtingen aan den scheidsrechter te verstrekken als aanvoerder in den op 26 April 1942 gespeelden wedstrijd Ona V Moercapelle II Toegang tot terreinen ontsegd No 47 C K o p p e n a a 1 Noordelijke Dwarsweg Zevenhuizen geen lid van 15 Mei 1942 tot 15 Mei 1944 de toegang tot de terreinen ontzegd van de vereenigingen Groeneweg Moerciplele en Nieuwerkerk wegens trappoi van den scheidj na afloop van den op 2t Apni jo geelden wedstrijd Groenewe r t kerkerk B No 94 C W a 1 r e e Oude HuIm B274 Oudewat lid van de ÏÏSi Unio met ingang van 15 Mn wS geschorst tot 1 Januari 1943 zulk 7 gens mishandeling van een tepen der in den op 3 Mei 1942 gesoMiÜ wedstrijd Unio H Haastrecht Hl Kluht let tiif gelegd No 95 De Cianniissie besloot deze zaak geeft verder gevolg tetl V A VERDOWT Secrejl BOETEN Opgelegd No 124 K B O wegèiTs niet sotivan een wedstrijd door schuld KBni Donk 4 ƒ 5 No 125 Groot Ammers wegèna nlxopkomen in den wedstrijd Gouda l Groot Ammers 2 ƒ 5 DECLARATIBS H H Officials wordt beleefd venoii in verband met het afsluiten der iS ken per 31 Mei as hun declaratiet i spoedig mogelijk in te zenden HM SCHEIDSRECltTEIt S De aandacht wordt er op ge esUgi dat voor het leiden van wedilnjjjj in de plaats van inwon in ve rterlngskosten tot een maximum vn ƒ 0 50 in rekening mogen worden m bracht Deze regeling geWt ook vo d juniorencompetitie Zooals bekend mag worden veron dersttjd mogen voor junioren comimi tiewedstrijden hoogstens rekkosten verteringskosten tot maxinTSm ƒ tj in rekening worden gebracht doch nimmer lunchen of dinerkosten BESCHIKBAAR SI bLLEN VAN TB BEIMEN AAN ANDERE DAN TOt DEN N V B OF EEN ZUNEB AFDEELINGEN TOEGELATEN VEREENIGINGEN Behoudens toestemming van het ondsbestuut is het aan toegelaten ver eenigingen verlDoden haar medewetking te verleenen at haar terrein schikbaar te stellen voor het houden van wedstrijden door anderen dan vereenigingen toegelaten tot den N VA of een zijner Afdeelingen TRAINERSLICENTIES 1 Als oefenmeesters zullen ailsnkunnen worden aangesteld die van ol I namen het Bondsbesluur toestemraiii daartoe hebben verkregen Bij aan itelling van een oe en ne tei ziJn de vefeenigingen verplidit door navraag bij het BondEbureau v d Spiegelstraat 21 Den Haag zich ern te vergewissen dat die oefenmeesterlnhet bezit is van £ en toestemming vmden NVB om als zoodanig op tetreden De vereenigingen zijn verfilicht bHbeëindiging van een contract met eaoefenmeester het Bondsbureau daarvan binnen 8 dasen chrifteliik kenniite geven Bü overgaan van een oefenmeestervan de eene vereeniging naar de andere is laatstbedoelde vereeniging verplicht uiterlijk 14 dagen vóór ingmivan het contract daarvan kennis ligeven zoowel aan het Bond sbestuur als aan de vereeniging welke f e oefenmeester gaat verlaten Het iiiet inzenden van de v reischte vraag of opgaven als vemwUorder 2 3 n 4 wordt beboet ingevolphet bepaalde bij Art 67 van he HR Het Bondst estuur kan een c nti onthouden aan resp intrekken van eentrainer die in strijd met de reglementaire bepalinften of voorschriften v den NyB heeft gehandeld MAATREGELEN TEGEN HET OPTREDEN ALS TRAINER DOOI ACTIEVE SPELERS a het is een actief speler verbod als oefenmeester op te treden bu voetbalvre enigingr b de speler die dit verlwd overtreedt wordt als speler afgevoerd kar eerst wederom als gerechded wWden beschouwd om in compeiitiev band uit te komen één jaar nadat M ondar a b aalde niet meer op he van toepassing is c delyereeniging die n actief spel in dienM neemt wordt beboet met te minste X 50 dit Ier beoordeehng he Bondibestuur d door het Bondsl estuur k in ▼ h t onder a bepaaWe dispensatie den verleend Ie aan spelers die in het bezit ilp van diploma of licentie afgegeves odor den N V B ïe asn spelers die zonder ve g 0 6 d i n g de vereeniging trainen vo wdike jtij in compeütieverband w komen 3e in bijzondere gevalicn Pi II i hl IM KION M De man bezwoer onschuldig te zijn Hij was op den genoemden tijj iia var den troep vat Lraikus en werkte op den genoemden iijd m Tivokt Inspecteur Ketersen beeft ons d llambujgêchf pouUe vCTïocht een nader onderzoek In U stellen Vandaar dus detc kleine schrik viKir u Juffrouw Wilt Jeffers schijnt inderdaad OnscfauMig te i4tn aan de inbraak m Kopenjiagrn Nu zujlen wij nof tven proces verbaal opmakta juffrouw Wilt Natuurlijk dat iimaKt vaaMil legt Lore vcrjiroold Het op iirrzclf volkomen onschuldige voorval met Jeffer heeft haar onrustig gemaakt Oe polKieioan jieeft al plaats genomen hij schroeft V n vulpen open B legt ign papieien klaar Ik sou wel eens lUen weten wa Brom Jeffers ons tuen zoo plutnelmg heeft verlaten zegt Lore peinzend Zy heeit meer tot zichzelf gesproken maar ettebohn 4neent dat de vraag asn oem was gericht J zegt hij met een schouderophalen dat kan men van nleruit natuiu lijk met zien Jeffers is misschien geenonbeschreven blad De commissaris dtchem arresteerde houdt hem op grondvan dè vreemde praatjes die hi verkocht voor den man die indertijd uihet rcxende circus inbrak Lore scftnkt InbrsaK in een reizend circus vraagt Ui zód nadrukk ijk dat de manhaar aandachtig aankijkt Was dal Diet Circus HoiK Oe oeambte trekt de wenkbrauwen op Wel mogelijk Maar uw partner heetImmers Holk H H Lonkas is immersmaar een schuilnaam Is daar miüscbteaeen samenhang Hl bladert m een olauw canier Inderdaad hier iBat het De arrestatie gescniedde op verdenking vdn inbraak n het reirende circus Holk Ja maar juffrouw Witt wat i er met u Lore i bleek ze r en Zij moet ilien U mf Cf niij i e vuüi ee a tien mijnheer zegt zij mfar er iS werKeltjK een s in 2nr ang Ihoewel van itrikt persoonlijken aard Netteboon lacbt een oeetje Hij is in zijn beroep van alles gewend Nu dat gaat mij dan niet aan zegthij Willen wij nu eens aan het pro cesverbaal beginnen Alstublieft uwnaam uw geboortedatum en de plaatswaar u geboren werd Maar deze Bijzonderheden over Lore zal de poittfeman Nettebuhn nooit te iiooren Kcijgen Lore heeft n besluit geQomon Zij kijkt den beambte aan Vindt u goed dat ik persoonlijk overde grens a en mijn verklaringen daarlïinds voor den commissaris afleg Missohien kan ik veei ophelderen Ik werkte vroeger in het circus Holk In perteur Nettebohn schroeft doodbedaard zijn vulpen dicht en kijkt op de klok Neen ik Beo er oiets tei en Het ismisschien oeter En als u haast hebt de votïTende sneltrein gaat over een halfuur L w pas is natuurlijk m orde niet Aa r Hu suar op n geeft Lore een nand Kn opdat u niet al t verlaten daar mnKornt zullen wij seinen getuige Komtpersoonlijk met den avoodtron In re st t T n oo tf Tiif ril 1 u dl Ut e uur nog lichL iiei valt uit een graeiibekapte lamp op net groote vel papier waaronder Lore zoo juist haar bandteekening heeft gezet Inspecteur Petersen zucht van verlichting Zie je niomsen alle zaken wordentenslotte opgehelderd Deze Jeffers isniet betrokken bij den diefstal in Kopenhagen Hef is jammer juffrouw Witt dat u voor zoo n kleinigheid hierheengekomen bent Maar toen u in den treinzat kreeg ik een telefoontje van mijncollega dat de dader van de inbraak bijconsul Ivps al gepakt was en r eds bekend had Met het gebaar van een man die zijn plicht gedaan heeft zoekt Petersen een sigaar uit liet kistje op zijn schrijftafel Van den stoel waarin Thomsen beeft plaats gemmien komt een brommerlg geluM L tat B niet door mUn collega Petersen oen den turn lelden bromt deleider van de plaatsslijke politie halfschertsend Halt ernstig Voor miJ i het van oeiang dat u gekomen bent juffrouw Witt Ik denk AaV uw aanwezigheid iets op Jeffers zal uitwerken Voor mij is hij de lang gezochte inbi e er van het c s Holk Lore ii t op Kunt u mil niet zegfén conunissa ris in welk opzicht u verdenking tegen Jeffers koestert Thomsen slaat oudergewoonte de map open maar hij kijkt er niet in want hij kent de zaak bijna uit zijn hoofd Jeffers werd door mijn coll a hierin een herberg gearresteerd omdat hijin zijn verklaringen die intusschenreeds vastgelegd zijn de volgende zonderlinge uitdrukkih en bezigde Hierheb ik eens iets grootsch gedaan en Hier heeft toch eens een circus gestaan Was daar niet iets bijzondersmee aan de hand en hier de verklaring van den kelner Holger Ipsen Niemand kan mij iets bewijzen Ik ben eenoude flinke zeeman Daarbij kwam dat d man me geld smeet Zooals hij zeide waren liet zijn spaarduitep Ik heb nu alleen mijn ho op u gevestigd juffrouw Witt X re kijkt d i beambte ernstig aan Wat ik Un doen om de inbraak inhet cU cus Holk op te helderen zU ikdom Hiomsen dndrt op de scfaeL Ik laat nu Jetfers uit de gevangenisniemaast halen Wlft Jeffers dat H H onkas dezelfde is als Hans Holk Het meisje aa eit met haar ant3rd I I Ik kan dat niet precies zeggen M4 waren gewoonlijk erg voorzichl a opzicht Een poUtieaj ent komt binnen Juffrouw Witt wilt u even ia kamer hiernaast wa chfen Ik zal u 1 roeiMn Eenige oogenblikkeo later woidt Mrers bbwengebracht an tegelijkctigi omt er een secretaria binnen om procesverbaal te schrijven Iniuecl Petersen heeft zich op den achlcrgr der kamer terusgetroKken Nu Jeffers vraagt Thomsen vrieij delijk wilt u ons met vertellen ho de bibraak in het circus Holk hebt v daan m De ongeveer dertigjarige man scnw met een trotsch gericht het hoofd Ik heb niet ingebroken Maar iw uitlatingen nadden W toch wel betrekking óp Toen was ik dronken comnii ris Wat zegt men al niet als mea roe hecftt Tboinsen krijgt een dee j Zeg eens hian u Ijebt het oR Hö ki vuuizien Waarom hebt u da octrekking bij een Holk aangenomen De man trekt zijn schouders op Tuen ik het baantje aannam w Old üat de cl t Holk neetter Worai rK