Goudsche Courant, dinsdag 19 mei 1942

DINSDAG 19 MEI 1942 HEUON u Alii APOiH B ewEHck eacxi I n 4 5 fAaMKANfi HV NOUHYnuaMA Ognrrtgltt N V MoltaMaaiach iMlauwablad IMI Gerechtshof attAl IN eumoimofjfr gUi Jtoa Bi ZKIL fioedefl Vriidag v o het vorig yi4 etn dame ui GotMto haar iirui een porteteuille met jekter gelaten ia het eiiibge Ter n t i en Kilveraeniging j te Kituwuk Toen zij den i JSen daï de porteftuUle oaz jC jw bankbUietten m i W JJS TfexiweDeik ♦ E ljiwi den laatstcn tijd herhaalde ÏL dte 8 i n yoorieitomeo in bet JfSfeww de politie trachtte het t wive i inwi zingen tefeo mej tint Waudinxveen dat zü in het JSLbouw ge eett en d baokgl uit de portefeuilie zou heb g BifKjr werd in eerste inatantie JLmitf ot vier maanten je an van welk vofini z j IQ lloo Z ffoet kwam It HiUt n i leta vaA den 4 fet3 gj n h w i iij eenst bij de politie M isditer ommisaari had bekend MWU volgi tis l aar onder preuie zijn fgf Zf nlkende ook den anojiyJ lirief te hibben geschreven welke ggtvarKi ii en waarin werd medeSjrid dat i iet mej E de daderet 2i4en dirfstal zou zijn fl werri nu een Bchriftkund ge de IMT L t i n uil Rotterdam geboord potiliif concludeerde dat het ijc Kif den In ief had geschreven Ze brtende tcjfen hem dat te heb tg edaan weUie bekentenis xe nu igk wor het Hof dead Maar ze ontlok drn iufstal B proc generaaT dviseerdc de mriieid nu maar oTzeggcn doch het ngiie antuoord was Ik heb het iH gedaan 0 proc generaal vood dat t meer Hntderend is te onticen en dan te tikouien als men hel gedaan Ijecft De lerdaci te houdt haar rol vol Spr HTilHrde nu twee maanden gevangeliittif met aftrek van preventief 01 verdedigster wist n t at ze ruin zegfCf n moest schuldig of niet AiÜ l Ü belde meest naar het udiuldigc over hoewel pi na de toirtenis met den Snonymen brief itlwel aan het twijfelen was geraakt ïir het hryvcn van den brief had Ij4ichlf willen trachten de aan aeht W lich af te leiden maar ze raakt ir toil mcpr door in Je narigheid k elk geval verzocht pi vrijspraak Ie verkH ntn en subi niet n er getilfeni i itrat op te leggen dan preisiijf w doorgebracht ütwst over 14 dagen BE ONTKENTENI8 finalie diefstal van twee bankbiljetMvan tin was mej D E te Wad 3 veen door de politierechter verteld lot vier maanden gevangellairaf van welk vonni zü in hooger t p kwam Verdachte ontkende benadeelde was mevr R uit Coada die m het clubgebouw van de wt en rpilvereeniging te Reeuwijk turtasch liad achter selaten en Waar lHliet Rcld waa verowencn Aanvanhad verdachte een bekentenis tijd bu de politie en rechter com ris daar kwam zij echter weer op Zij verklaarde tot de bekentenis gedwongen door de opsluiting in ik cel De polilie had voortii een brief ont Hen waarin werd medegedeeld dat Mj E niet den diefstal had gepleegd Ifej E wist niets van dien brief af M ïerklaarde zij aanvankelijk thans l een grapholoog schriftproeven ge mP pn Kij concludeerde dat het M den brief zelf had geschreven bekende 7 ij nu ook Maar de ont wtenM van den diefstal hield zü vol proc generaal meende echter dat Hwldoende aanwijzingen tegen haar 1 pn hij vorderde thans twee tonden gevangeniastraf met aftrek M preventief n l zeven weken vwdedigster pteitte vrijspraak clementie Burgerlüke Stand tpebwcB 1 Mel Wllhelmina Johanna dr van n Schalk en J J Schippers C HuijWtoaat 5 Tohannes Martinus zp W Bogaard en W Kortland woonzot Johannes Hendricus zn van 5 len Riet tn M J van Oort Slapl 19 JIH JMinnna Gerbrandina Mari T rJJwWa dr Van M Gibbon en M al Boschweg 18 Johannes OS Wijnandus zn van A J Jan j n G van Kooten Surlnamestraat Marie Janne Trijnlie dr van M en K Ramp van Strijenstr 15 OtctMmi f IW liana Johanna Bakker wed w iti floul 74 SPORT VOOB MAANDAO OaUMMA MlMdère Qidek 2 Oeeda ï f a a Maandag zün vastgesteld de ew d tryden GA V Belvedère 1 Gouda 2 en voor de ge mbetitie de ontmoeting SchooOr ÏGJB V 2 t UV Voonredatrljdendiséict kani rioen chappen In de cluMokalen der der Goudsdie bilJarlvereeniciiXen is men dnik in de eer om de voorwedstrijden in de klaan libre 3 1 van het toumooi om de panoonlijka kampioenadtappen van bet diatrict Goada zoo spoedls luogdük te beindigen De resultaten waren Cencordia CU brt h i may a de Wiit C Jaske U5 44 44 11 38 1 80 C den Boer F Bruystena US 41 41 11 8 M5 C Jaske F Bruystena US IM 81 ei 12 7 04 1 70 H dedVit W Hacker US ao 46 4 22 10 71 1 73 ThalJ a s Vriend en W Eerland A Mul 1 5 US 47 47 10 13 2 23 MS A Boef C V d Kuy 4 US S 13 24 4 31 C V d Kuy W Eeriahd US lis 31 31 18 19 4 M 3 70 H T Kyk A Boef 79 las 25 25 25 29 3 18 8 00 Kl t op Tijd J Corbeau C v Eyk 111 13S 48 48 11 11 Ml MO C v Eyk J Buaeh US 122 38 18 23 38 M7 3 36 J Corbeau S Soeters U5 7 44 44 14 14 2 84 J Feit Zoet J Busch Ul US 49 48 11 18 2 46 M5 BmiENLAiD De joodsche davidster BN DE OOVDING TAN HET NEDERLANDSCHOK VOLK Onlangs heUben naar men weei de Duitache beaettBi sautoriteiten ook in NederlaiMl voor joden het dragen van de gele davidster verplicht gesteM omdat het nal socialistische I itachland het joodsche vulk aijn groojhten vijand acht en et dezen vijand duideluk wil herkennen fai venband hieimpp wordt er van offitieele Duitache zijde ot gewezeij dat wanneer een Nederlandeir thans voortgaat op vriendschappelijke wijze otngana meit Joden te hebben zulks door fle DuitBciie ovcjfceid ails een metloyale vijandige houding ten opzichte van de bezettende ma t wordt beschouwd Nederlandera die niet kilnncn besluiten hun vriendenomcang met joden te staken o die provoceerend tegen de beaettin smacht optreden loepen derhalve gevaar zeif ook ais jood tiehendefd te worden mei alle consequenties van dien Reed werden met betrekking tot deze aai legenheid een aantaal jeu tge peraooen gearesteerd voor een itrafverblijf in bijzondere kampen Dit offlcieete Dultsdie standpimt wordt in een artikel gefiubiiceerd in De Telegraaf uitvoerig nader toegelicht waarbü o m verklaard wordt a zijn bieren die zich genoopt voelen voor een jodenster den hoed af te nemen Jonge Nederlandsche meisjes loepen uitdagend met jbdenknapen door de straten ë flaneeren Nedertendsrhe jongens loopen gearmd met jodin4ien In trams tremen en andere opentoai vervoermiddelen is het voot gekomcn dat Nederlan lers oalentatief hun plaats aan joden afstaan In gezelschappen van Nederlanders worden joden pronkend binnengehaald Al deze gedraigingen wekken sterk den mdnik dat men hetzij de invoering van de jodenster niet al te ernstig op neemt of dat men op deze uitdagende wijze onvriendelijk tegen de beêettende macht hoopt te kunnen zyn De jodenster is voor de Duitsche bezettingsmacht geen grap doch bittere ernst De bewoner van dit land worden hierdoor in twee kampen gescheMen vriend en vijand Men doet goed zoo b riuit het artikel dit in aUe nueliterheid nu het noc met te Mat w te overwegen Trouw tot in den dood Dat dit geen phrase Is dat bewijzen duicemlen strijders voor hpt nieuwe jCuiopa en tfaarondcr ztjn ook Nederlandjche mannen Ook zU xijn trouw iot ia den dood Trouw aax hun volk en vaderland dat zij beschermen legen de gruwelen van het duivelsche l olsJewit me Zti bebbei trouw gexworen en als manuen van eer houden rij him woortl Nergens bewijzen Nederlandsche maiincn beter wat zij waard zijn dan in de gelederen van ona legioen Landgenoot gij die deren geweldigen tjjd iMgUpt ij moost niet langer aarzelen toont dat ook g J trOiiw kunt ztjn tot In den dOM ais bet gaat om de toelt nut van ooa 8tnd èn volk meldt u aan bu het Vrijwniikersiègiocn Naderland K Bta Bii trach ie s Or venhage BUKaBmuTBRs orrrnLAOEN BIttkuis de Staatscourant la C P van der Sluya ontslagen ala burgemeester der gemeente Landsmeer en J H Crezee als bur Rwnter vaa Blddarkcrk Koude Mei SCBSRPE CONTBOLK OP BET nUIAMNEMKN m EEN HOOCUjeSE TREIN KLASSE Meer dan tot heden bet geval geweest i hebben de Nederlandsche Spoorwegen den laatstcn Igd scherpe pontrole laten ui oel nen op het plaatsnemen door reirigers in een hoogere klasse dan die waarvoor him plaatskaarten geldig z n De Spoorwegen liJn daartoe overgegaan omdat onomatootelijk is komen vast te staan dat een deel van heit reizHld publiek bewust In hoogere klassen plaats neemt dan waarvoor het plaatsbewijs geldig is In den loop van deze week zullen duidelijke cartona in de coupe s wordeji aangefcracht waarop staat aangegeven dat de reizigers zich aan een bubetaljng van ten mintte 1 50 of ƒ 3 bloot stellen indien zij zich j nder den conducteur voor het instappen gewaarschuwd te hebben in de 3e resp Ie of 2e klasse l evind n zonder een voor die klasse geldig kaartje KINDERTRANSPORT NAAR bUITSCHLAND Met den trein van 11 37 ia gisteren een groep van honderd Haagsche kinderen door de zorgen van den Nederlendschen Volksdienst in samenwerking met de N S V van het Staatsspoofstation te s Gravenhage naar Duitschland vertitokken om in de gouw Frafiken in de omgeving van Neurenberg zes jWeken vaca tie door te brengen bij ttjdelijke pleegouders die voor het meerendeel tot den boerenstand behooren JAARVEROADKRINO NRD RHIVERIiaNIGING Onder voorrltNfrschap van den heer J Panman kwann d Ned Heisvereenifïinff in den stadsschouwburg te Utrecht in Jaarver gaderina btleen BUJkena het jaarven as werden In 1941 IM reizen in cicen land ultKe chrev n waarvan r 162 lionden doorgaan Het t t Ie aantal deelnemers aan amjc reizen bedroeg 3337 Jn IMO was h t atintal reizen SO met 1862 deelnemers Op 31 Dec IMl telde de vereenlglng 31 374 leden hetgeen miraler is dan in 1040 doch relatief was de teruggang geringer dan in bet vorife verslagjaar en belangrijk lager dan door l ct hoofdbestuur geraanMl InmUdels ts sed4 rt Januari van dit Jaar het ledenUl wacr met meer dan IMO gedegen Kapitein luitenaat Moh s jongste sucoesseo Kapitem luitcoanl Mohr die door den Fuhrer kort geleden vogrl zijn heldendaden met het Ridderkruis van het Uzeren Kruis weid onder schelden loopt met wimpels vooi 53 000 brt van zijri laatsten aucrpsj vollen tocht naar Amerika zün steunpunt binnen Aflantic HoMofid r K Dietrich BillTENLAlU OIUNEESCH OFF NSier IN JOENNAN OF TIL De Correapondent van Uiu ted Press te Tsjoen gking meM U voldens een S P T bencht uit Sjanghai d jit de Chw ntezen in de Chineesche gtenapiovincië Joennan een groot offen ief voorbereiden Hieri y zal de Bntst h luchtmacht tezamen met het Axnerikaansciie vrijwiiligersluchtcorpf assisteeren NIKUwk SOVJET AMBASSADEUR TE TOKN Naar dt Sovjet radlo meldt heeft het présUliurn v D den Oppersten Sovjet den ambassadeur te ToMo Smetanin onthevi n van zijB ruoetie ln vèrban4 niet zijn benoc nc op een BlMuwtiin post Tot zUs opvoitfcr ja MalltsJ bvnoCind ERNSTIG TflKIN yNO LUK BU KARA fl Vernomen wordt dat éondag J 1 de expresstftreln van den Pen Jaab op 200i km van Kjïratijl la ontspoord £ r vftJlen 21 doo Ien l e jDittreurcn en voniclieldcne tientallen gewonden liet ongoiuk Is te Aijtcn aan sabotage itn schijni te zijn b dreven door Mohai Vnedaausche opstandrlinfitn aU veigeldiJdifsmaatregcl voor de arreatatje van hun leider JfOODLOTTftïE tBBOISSINO VAN AUSTRAUSCfcE VLIKOCRS Het blad Asaht SJlmbnen meldt dat volgens berichten uit Sjnnghal Australische vliegtuigen bi vergissing een Amertrkaanschen destroyer aanvielen voor de Aiiatralts rhe kust Het schip gaf tevergeefs slfnaten D boot werd door bommen gatrotfenen zonk nog Voor xy Port Dfirwln kon bereiken t M RKTBERICHTEN VEEMARItT ROTTEBbAM Op 10 MH werden te veemitrlct MNigevoecd IMS dlerin waaronder 2 paaVdËn J veul n 55 Bcliapon 61 lammeren 900 rundeir n 614 ntu htcre kalveren 139 graskalveren 4 bokken en geiten Prij en per stuk melkkoeien 645 540 425 kalfkoelen e l M0 t2B varekoelcn 4SO MO 300 vaar en 4a 3 220 pinken 300 220 185 graskolveren 205 160 03 Z e aanvoer van graskalverrn was korter met redelijken iiandel en iels stltvei In pri Melk en kaïrkoplen aanvoer klelher mei atuegen handel en ruim prURhoudcnd Varekoelen aanvoer korter met mnttcen hanael en de prüzen bleven conatant Vaai en en pink n B aer ala vorige week met kallncn liandcl en onveranderde prljzeh PLAATSELIJK NIEUWS Boskoop GOÖP VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEIUNG 18 Mei Rozen per bos Queen Mary 2 0O2 80 et Wendland 9ft 1 70 et Pfchtold 1 40 1 00 cl Edith Helen l ao 2 10 et Butterfly 1 00 1 30 et Hadley 2 40 3 20 et Briarclif 88 80 et August Noach 80 1 10 cL Ht al ndia 90 1 30 et Polyantharozen 4 20 4 80 et biqar Olssou 80 1 30 et Better Times 2 00 2 60 et Vierlande ii 1 70 2 40 et Fkn ox 1 10 2 50 et Ellen Poulsen 180 1 90 et Rosa Mundi 2 00 3 40 et Else Poulsen 3 40 3 80 et Gemengde rozen 40 80 et Dnrrsen per bos Seringen bloemen 85 1 30 et Lathyrus 14 20 et Rhododendron bloemen 50 80 et Clematis Prins Hendrik 1 90 3 00 cL idem the President 1 20 1 80 et idem Mevr Ie Coultre 1 10 et idem gemengde SO et WINKEUKR MET ƒ 800 BEBOET Overtredlac der prUavoorscbrirten Dezer dagen werd Simon van der Lee handelaar m vleeschwaren en zuivelproducten wonende Burgemeester Cülijnstraat 12 te Boskoop door den Haagschen inspecteur voor de Prijsbehecrsching terzake van overtreding der prijsyoorschriften beboet Toen Van der Lee van prljsbeheer8ching sambtenaren hoorde dat hij sle hts een kwartje winst per kilogram kaas mocht berekenen In plaats van 40 cent zeide blJ deze regeling niet te kennen en bovendien deze officieele winstmarge veel te laag te vinden De Inspecteur achtte niet aannemelijk dat Van der Lee die groot hoeveelheden omzet niet met de prljsvoorschrifleo ten opzichte van kaas op de hoogte zou zijn en zelfs indien dit zoo zou zijn ou zijn strafbaarheid nog niet zyn opgeheven daar an deze prijsvoorschriften een zeer ruime bekendheid werd gegeven De Inspecteur voor de prijsbeheersching legde hem een boete op van 600 galden en gelastte openbaarmaking van het vonnis Moordrecht PORTEMONNAIE GEROLD In een modemagazijn te Rotterdam 18 ten nadeeleivan een 36 jaTige huisvrouw alhier een portemonnaie mot twintig gulden ontvreemd Reeuwük VERGADERING V V V Gaede resultaten bareikt Onder voor ilterschap van den heerH J Lafebcr hield de Vereeniging voor yreemdelmgenverkeer een ledenvexadeiing Het jearverslag van den secretarLi af een overziciit van de werkiaamheen van de vereeniging in hjt afgeoopcn jaar Het blijkt dat de Reeu ijksclie Plassen yich in een fteeds grootere belèngstelling kunnen verheugen Het vorige seizoen is zeer druk geweest en V V V heeft veel werk gei daan ten gerieve van de vacantiegangers en ie natuurliefhebbers die Reeuwijk bezochten Gebleken i dit hel werk an de V V V op hoogen prys gecteld wordt De rekening van den penningmeester over 1941 sloot met een batig saldo van ƒ 180 18 Üe aftredende be luur sleden d heereu H J Idfebcr M Nieburg erj ö B van Leeuwen werden bij acclamatie herkozen Hierna vplgdc een bespreking betreffende de propaganda voor 1942 Wegens de papiersehaarschte kan geen groole propaganda gevoerd worde Echter al VVV niet nalaten o Reeuwijk en de Plasse n tceds meer bekendheid te geven en het vreemdelingénbezoek te bewjrderen Men ver wachft ook voor het komende seizoen weer een druk bezoek Kr zal een nieu we lijst van hotels en pensioni worden uitccgcven Tea vergadering werd de opmerking gemaakt dat op varéchiUénde piaats n boomeri zün gèrooM D n ingezetenen wordt vefzocht vgoral geen boortfen e rooien daar fcaar het natuurschoon Seschaad zou woMen BDRGERLUKE STANp Geboren Cornplia Maria dr van P A v d Wal en M J Bouwhuizen Anihonia Piètemella dr van A Blok e L H de Kwant Ondertrouwd JA B van Sintruiien 24 jr tte Rotterdam en G Backer 24 jr alhier Getrouwd J Bontenbal 22 jr en L M Wesidorp 30 jr G P Acpe 2 ir en P Faase 26 jf C SfeVnbeek 25 jr en Ó M M briesen 19 jr W F Willemse 29 jr en G van Os 24 jr LOOP DEÉ BEVOLKING f Vertrokken L de Vrie naar Ermelo H Th Driesen ndar Berjih en Terbliit Groostraat 36 J M Wiepking naar Ede Arnhemschevveg 37 N G Boegheim naar Gouda E J Potgieterstraat 6 J Boegheim naar Gouda Snoijstraat 17 M van Weerdhuizen naar Goud Palmstr J H v d Vegte naar Apeldoorn Jagersweg 33 N de Groot naar Oegstgeest WiUielmfnapark 14 WERKLOOSHEID ONVERANDERD Deze week stonden evenals vorige week bU de arbeidsbemiddeling 17 w rkzoekendei ingeschreven Elf werk loozen zijn werkzaam in de werkverruinjing terwijl er zes in de steunregeling zyn opgenomen Schoonhoven RUWIELDIEF GEPAKT Degenen die eenige dngen geledenbU oen ruwlelhandelaar alhier eenfiela heeft gehuurd en niet teruggebracht is Ie Helmond geawewlecrd Het blUkt iemand te zUn uit Badhoe vedorp dJe bejialve lp Schoonhoven nok el éri eeti dergeltik mladrtjf beeft begaan f OEVONQBN VOORWERPBN Omtrent ondeaitaandc gevonden voorwerpen zijn inlichtingen te verkrü en aan hei bureau van politie portemonnaie handtaschje portefeuille paar klompen zilver armbandje huissleutel distrjbulfcbonnen en jortemon iaies WERltLIEDEN BESTOLEN EeiV zestal persoiimv werkzaam bij het opbouwen f uitdiepen van de gemeentelijke biid Ën zwetninrichUng alhier hadden hun rubb rwaterlaarzen opgeixirgen in het hokje van den bad meester Toen zy den volgenden dag hun werk wilden hervateen bklten de laarzen gestolen te zijn Waddinxve n ZUIDPLASPOLDER Cijfen irit het jaarverslag In hel verslag van den Zuidplagpolder in Schieiand over 1641 wt rdt medegedeeld dat de gemalen 2221 k uur gemalen en daarbij 22 i5830ü M3 water verwerltt hebben In verband me tdc olieschaarschte is de electromotor van het gemaal te Waddinxveen vervangen door een gasgenerator De kosten hiervan bfedroegen ƒ 10 275 43 Vvor het onderhoud der wegen werd bttteed ƒ 5719 96 voor dit doel werd 7803 kg wegenteer gebruikt Voor onderhoud van kaden en sluishoofden werd uitgegeven 2 740 95 voor schieten van slooten ƒ 435 02 voor krooswerk ƒ 2 343 50 Het orderhoud der plantsoenen vergde 3 254 35 Gekocht en geplant werden 650 schen waarvan een gedeelte op denPiasweg onder Waddinxveen en eengedeelte op den Plaiweg onder Waddinxveen en n gedeelte op den Hoofdmiddelweg onder Nieuw erkerk Jlet steenkolenverbruik voor de gemalen bedroeg 1796 HL en het electriciteitsverbru ik 604919 K W U Dekosten van de gemalen beliepen ƒ 19842 27 4 I DE FIIM SaVEN ZONDEK 20NDB Scrate ct1a n4ag vaa een aautajirlltaa ViilUagawnd heeft in de fUmzaai van hei insUluut Schiievci te Gtavetilvafie de eroot ainaleuililm even donder iondc iiaar eeii te opvoering beicefd dtc door een talruk ubUek met uaimle is ontvangen tr beitond voor dezen avond ic geiiouUcn werd öiïder auspibclén van de NeGer ant tha Sinalfilmitga groote belangslelling t e lUin Zeven zotvaer tondt ia een apeelfliin gemaakt door Piet en Andre de Crroot die eciv ini oud hectt hail kluchtig hall dram H ch ZO wil ons tooncii dat wanneer ei 7 mensclien zonder zonde op de weield rondloopen d e nu naciien m de groolate ellendekomen daar de rest van het incu chdona welmet z mdc behept ia een inhoud die weldegeltjk pretenties heeft Dat die met tenvolle verwezei iykl worden hee t veifichiilende DOf akcn £ eii aitiatcur lieeXt met tal vaamoeiiiJUheden te karnpcn cooals belichting decorbouw enz leiwJijl liy teven hy enKpeeltilm met voikomcn ongeroutlneerdc xpaiCib moet welken Ook Zeven zonderzond vei toont d tekortkoullngen door dezemoeilijkheden veroorzaakt en ta daardoorVfwial verhiuderd in haar bedoelUig eendiepeien Inhoud aan het gegeven te veriee hen Het t yft een klucht een vroolUk niemendafleije Doch wU mogen geen rware niaataiaven aanleggen bij deze l eschouwing en volmondig zU toegegeven dat Plet en Andr de Groot met hun gebrekkige middelen ieta berevkt hebben waai op ziJ voort kunnen werken In de dctailh van de film liggen ve e goet vondsten en de montaee toonde Zeven zonder zonde werd vervaardigd met medcweri init van de Haagsche Academie Clwti Voort werd delten avond nog vertoond een kleinere film van André de Groot Liefdes Dwaaalieid genaamd die een aardige klucht op piettige wijze in beeld bracht J E Koch DB HEEK i W HAOKN MBT PKNSIOBN Den 2Bsten Mei aJ bereikt de heer J W Hagen godsdicnatonderwUKer bij d Ned Haivoimde Gemeente te Klampen den p n loengerechtigden leeftijd 6ï Jaar Ruim veertig Jaren heeft liy aan liet kerkelijk leven zijn aandeel gehad deela in Rotterdam ala lid van het kleacollege Zondagsschool lid n bestuurejid van e kicsvereenlglng CalvUD lid en be ituurali d van de afdeeiing van den Ccrcf ZendingskoiA awwel io Rotterdam als in Kampen lid van den Geref Bond enz Itr 1813 werd de tiear Hagen geëxamineerd door het ctassicaal bestuur van Rnttcidam en ontving op M Mei de akte van godsdienstonderwijzer Op e Fi hruari IDH trod hij in dienst ala cvaugellstgodscflpnstonder wiJrcr yoor de vereenlglng van Inwendige Zending A Noord Brabant en Limburg te Roosendaal NBr HIJ werkte vervolgens te üeertruidenbepg Capetle a d IJssel sOra vetand en Kampen en gln tiovendlen in velt plaatsen des Zondaga en In da week voor fmmBmoÊBBBBamBÊmaamamm Rooldr Jbieur 1 O wVyslen fto i r Mm Chcfredaetetir voor Oowi M Onutrakni t TIMer Ootida De distributiebonnen Artlkd Bon Aantal Li Aardappelen 2 A IW kg 1 Mi t Aardappelen 20B kg a Mei Bak en br vet Vetk 28 lOO gr 25 Mei Beschuit br of feb 26 100 gr MeiBloem br 301 305 3p8 313 70 gr 13 Juni Boter 20 128 gr 25 Mei Brood of gebak 26A 400 gr 23 Mei Brood of gebak 28B 50 gr 23 Mei Chocolade 26 28 100 gr 23 Moi Gort 311 250 gr 13 Juni Havermout 307 250 gr 13 Juni Honden en k br 5 1 H A 10 kg 31 Mei Jam 303 500 gr 13 Juni Kaas 298 302 300 310 314 100 gr 13 Juni KoffioMU rogaat 288 250 gr 13 Juni Margarine Vetk 26 125 gr 25 Mei Melk 26At m 29A 3Vi L 13 Juni Melk 26Btm 29B 1 L 13 Juni Petroleum O krt 16 2 L 13 Juni I eulvruchten 307 250 gr 13 Juni Pudding vcrm 315 100 gr 13 Juni RUst 4 17 4 18 250 ir 13 Juni Scheerzeep U 50 gr 31 Aug SIgarcttenkaart 06 20 sL 23 Mei Slnaasapp 3 12 4 12 400 gr 31 Mei Spijsolie 24 120 gr 31 Mei Suiker 299 1 kg 13 Juni Suiker 303 250 gv 13 Juni Suiker rerk 27 28 100 gr 13 Juni Tabakskaart 26 27 1 rants 23 Mei Textielk 3e erie 41 t m 100 Textielk 2e serie behalve bon K Vleesch 26A 100 gr 23 Mei Vleescb 2 B 25 gr 23 Mei Zeep 211 228 272 293 90 A 450 gr 31 Mai Toiletzeep G H I J 75 gr 31 Mei Tot ptzeep G H I J 75 gr 31 Mal Brandstoffen Kookdi éleind 01 KF 1 Eenh 30 Apr 43 Gen Anthr V 1 Eenh 31 Mei Gen Turf V 50 stuks 31 Mei Brandstkrt DV 1 tm 5 1 Eenh 31 Dec 489e STAATSLOTERIJ M lfUfc Kl aac TW tKK LlJn TrckUna van 19 Hal IMt No Wta 12380 1 11 33 N No 1348 MS 19SIU f M Ni IWOU 1781 IBSIS ƒ IN No 42l i 5432 8 27 7S81 s 4 12U41 lli833 2U1S3 2II2W PKUZEN VAN ƒ 78 1031 3963 kfiifi 10117 12 76 leOTO 18838 1 8 miU 874 1U348 12616 1 U2 18984 128 41il 7uei i H8S 12818 16238 18991 142 4341 7128 lUb3t 12881 16467 19161 154 44UÏ 732 IU6I8 12921 I0 3S 1 218 fM 448 TMM 1U777 13166 16346 I9 24 1740 4714 78 8 10835 13374 16774 19S54 178 4745 7732 11U44 13426 16825 1 867 1944 48 16 7830 11128 13498 16UIJI 19671 IS58 4848 8U48 li i60 I351I7 HiUj i 19887 2173 48 8U51 li 84 13616 171164 19909 2390 jVMI a07n 1I4U8 13742 17698 20218 2447 5074 812 11580 14076 17287 20264 2477 S1U7 8800 UeCS 14306 17360 20406 3575 5121 8844 11653 M t26 17366 20661 2770 ril89 896U 11659 14432 17467 M 17 2824 i W 8978 11671 14780 17495 20927 2829 52113 9105 11728 14940 17709 210042900 5231 93S4 11866 14968 17780 212472916 5304 9369 11962 15171 18143 2138 2930 5408 9452 12003 15222 18184 213953986 5420 9493 12202 AmS 18205 21684299 5 532 9673 12218 15819 18468 21691 1181 1751 9709 12310 1S907 18518 217033196 8001 9836 12341 1 5979 18 95 217 a 321 1 8315 9897 12372 18020 II 915 219033310 METEW 104 t Rr87 8 8493 12867 15698 18957 los 376S 8801 9584 12721 1 5881 19003 1062 3805 0839 9572 12748 15872 19040 1 85 TWI7 862 962 12805 15910 19090 1127 3 938 9630 13950 IW7 f9193 1214 3989 0998 9647 12983 15958 18274 1248 4112 7045 90 53 MIKII 1 5191 10316 128 4152 7063 l 7lil I W22 16071 1940S 1 102 4248 7091 9797 13083 16140 19426 135 4417 7117 9BM 13124 16185 194 2 14 13 4421 7159 9810 13152 16224 19457 1l8 i 4444 7254 9839 13164 16312 19473 1489 4476 7J16 9917 13188 16359 19585 1517 45 15 7319 M1 13220 16428 I 72a 1551 4563 7464 9984 13224 16441 19758 1978 457S 7549 10003 13382 16498 19854 4832 7617 10024 13287 18561 19893 4722 7881 10032 1 1411 16 i8ll 19 12 1592 4735 7703 10143 13419 16617 189351808 4788 7779 10267 13430 16726 200401612 4828 7779 10392 13440 tSilW 2 148 1839 4916 7794 10446 13S27 16778 20189 1C46 4937 7813 10465 1 1929 168 18 202711703 4958 7899 10496 13531 16847 203791732 4987 7900 106 14 13991 16870 204421777 4996 7948 10558 13565 16990 3044517 0 4997 8039 10878 13620 17153 2 1447 1849 5026 8084 1072 513687 171 1 21 492 20 13 5073 8131 10874 1 1829 17229 20481 2081 5098 8135 10884 13897 17234 309181092 91 14 8152 10971 13885 172 17 308232104 5148 8263 10978 13910 17383 206252124 5160 8 180 10998 13924 1741B 308902126 5190 8 181 11004 13S31 17548 206672177 5201 8394 11024 13934 17564 308742199 5284 84il9 11041 13941 17390 308942201 5295 8453 11198 13974 17598 3Ö745 2285 5290 84 58 11199 1400 17614 30747 MOI 5333 8457 1125 14012 17644 20770 MI8 5362 8540 11317 14059 17674 207882323 5463 8583 11440 14114 17742 207892343 9488 8838 11444 14155 17813 30 082346 5900 8644 11470 14183 17866 20831 2364 5 VI5 8657 11519 14224 17960 208332494 5612 8673 11586 14248 17983 208442458 5649 8686 11580 14251 18024 208932460 5670 8693 11621 14304 18031 30933 2924 5673 878 11611 l£t32 18066 309643928 5712 8771 11804 14383 18127 209762555 9913 8782 11841 14430 18138 309932585 5944 8833 11847 14491 18144 210392598 5949 8875 11851 14501 18239 211062608 5994 8942 11891 14528 18 105 311383835 6IK8 8961 11948 14539 18335 211782661 60 809 11951 14585 18 196 311962734 6138 8987 11983 14810 18376 21303 6144 9041 12011 14691 18392 21348 8246 9078 12107 14717 18393 21 108 3817 824 9150 12108 14719 18522 813402920 6314 9198 12155 14883 18546 213732947 6318 9202 12179 14970 18557 W379 39 4fl6 188 9344 1219Ï 14983 18583 21488 iai8 8 1 7 9260 S122 10 15018 18051 215403054 6421 9268 12218 151 13 186 56 219533211 6482 9318 12279 15226 18668 21801 1239 6 575 9371 12324 1527B 18710 21 3 1246 6607 9401 12375 15282 18746 218403387 6835 9417 12387 1538 18789 216783350 6648 9438 12406 15403 18797 21736 3159 6703 94 59 12408 15431 18814 217 5 5 1387 6713 9467 12636 15527 18823 21 I85 1551 6748 9489 12664 15869 18953 319933898 te d orlg lllsl staat 32 0 m x 1298 5079 m 5977 11975 t O m t 11974 70 4 Ingobleven prljitcn r 100 000 iOMO 35 000 t 15 000 r 10 000 f 5000 1 2 100 3 van 1900 en 4 van 1000 bentvonseen premla v n 30 000 mi m van 3000