Goudsche Courant, dinsdag 19 mei 1942

DINSDAG 19 MEI 194 MAROARETHE ELINA DE BLOUW Blagen Odesheim Saarlandstratzt 146 13 Mei 1942 JACHTHAVEN flKhbootenverhuur of daarvoor geschikt object tt koop of te huur gevraagd Briavta no O 2731 bur van dit blad Tt koop gevra d m LOK NEnMT iH Verlijden jLV addinxmo TE KOOi prima groote éénpersoont KANO T tien Doclesiraat 29 Mevr Muller de MolTBurc Martensaingel 85 vraagt een net meisje voor morgeni vanSH I2H uur Aanmelden s avonds van 7 8 uur 0 2725 altijd voorraadt BESCHUIT kunnen wi U leveren Dagell ksch versch Zoo uit den ovenl Prima kwallteltl BROOD BESCHuItBANKETBAKKERIJ A VERBURG SpUrlngalraat S tal S OI W 25 tiiMriit BESCHUIT Qalegenheid voor het volgen vin een drie maandelijkicht nir niuniis d0or gediplomeerd cpupeusèleOrires Inlichtingen tuiachen Tioten 8 30 K ttTENSINBEL 96 bmR Hfmê tMm wt W d n riil i tr Mngir M a JaMa gxt THALIA KleiwM 103 Tel 2230 Oouda Maadaat Wmnsdaa an Dontfardag tt Wfl aEHEEL NIEUW PROGRAMMA et de Dulttelii Nanga Parba Expa ltli film DE STIll OM DEN HYMAUYII Een film van s óonhcid en kracht viti MVerzettelIJken wil en koenen durf I TOeOAN ALtC tlEFruOtN DE KLEINTJES ÜUBRIEK v m Kwartjatrtibriaki woirdt opcenomen Dinsdags Donderdags en Zaterdan Tarief Betrekkinfeadvertenlies 1 9 m M ƒ 0 Ï2 eikel mJJ meer 0 09 Andere advertenties 1 9 m M ƒ 0 2 alke 3 m M meer ƒ 0 10 alies bü vctoruitbetaling Adver tenties onder niummer aan het bureau 10 cent veriiuo tjinj Bewtjsnummer 5 cent extra Inzending den vooratgaandeB dag Brieven kunnea alleen worden atgdiaald elk dag van 9 6 uur Zaterdags van 9 1 uur kt jonggehuwden gemeenteaoibt zoeken WOONHUIS of è 3 oogemetibileeTde kamera met vrij keuken Brieven met prijaopgave ooder no 1137 bur v d blad Net nneisj ZOKKT BBTREKKING v oar dag of dag en nacht Lietat hui Uik verkeer Br no 1136 bur v d bliad FLASHUISn ezodht door twB Dames van 2 9 JuU Brteven met prijsopgave san G WnXEMSEN BtftgyBolikade 38 TE KOOP z g aj twee per soonj ledikant mot spiraal teven naohtkaatje tafel ea waaoètefel Te bevragen KrugerlaanJM NET MBISJE fvviMgd voor de morgen tB n LeertQd 16 i 16 r Oouww Itl Aaivelkidai 1 PhiiUpe Radi naLoaRibinetiSh 1 Nonnaa IHkntoeSkel graniofoonplateiv Nia 7 uu r Joubertatra at lit TB KOOP 2 ktedvstoelA 1 kinderwagen 1 wandalWgmUe 20 grunofoonpi ten Adras A Goos Co Ketalatraat 47 OW koop ean lATHÉFOON mat daten tev iM een luid rdöer AdraK BodoenbeFg CtovT d JONGBN VQOB DBN TUUT J W Luy rinli Gr Worisweg Ta koop angabodta S auto koffen 1 autobaigacadracer 1 rood ram bdiaa Adraa Kletwag 20 Te ko 9 aangeboden 1 gaakaohel banatoe hoefcat iaraati 1 ga ovent e 1 ki model yiegTivann iiltfskachel v centr vierw Tmin Adres Ktehw t 20 Te koop z g a n aen zw t HEERENCOSTOÜM maat 50 Te beiiaaiii P C Bothstniot 81 DWERG riNCIIEBTjrE t koop Oouw 101 B La Bcaeh huiahoadster io burgergezin Koot aalaris vereiachfte no 1142 bur v d blad Oevnn d MEISJE P a van 7 H tot 1 uur W Wentinok Bleekerssincel 18 Gouda EFFECTENBEURS AMSTERDAM Noteeringen van 18 Met Ta koopt OrVANKLEED F W Beitzstraat 2 Oevrai door jaag echtpaaf zonder kinderen Onc nealrile KAMEM met gebruik van beuken Brieven Nieuw Haven SA KapteUn Gouda VJL K H Ned O en Sp A 30 5 16 Ned Kabelfabr 485 476 Rott D MIJ OAÏ78K 27 Stork Aand 888 Twljnrtra pr A 164 V r BUkfabr A 180 183K Ver Pap v Old 144H mi Werkspoor A 285 886 Wilton r g w A 174K 171 HaniMIsvoroonIgIngon Bom Sum HMU 181 183K I Gr en H v R 152 155 Mljnbouwondornamlngsn BlU Mij It rubr 3U6 SomapvaartnMatsohappUsn Niev Goudr A 308 306 Hij Oostzee A 105 DlyoTMn BUenkorl A m i Spoor on Tramwsgon DeU Spoor K u 60H Prolongatl SH 2K AaiEVE FONDSEN iStaaUltsningan N d IndK 1940 1 lOOO 4 lOlM lOIfi 1940 i iooo4 wyk mn Een MEISJE OEVRAAOD ÏÖTigerlaan 179 Wegens plaaltaBebrek een maaaef dkeB Prtdtnenbnffet te koop en 1 paar leeren Ilealaarzen maat 41 Vossinaatiraat 19 GETSER of keukenaaj ser Badkoop apparaat ven met prüs J J v Woerknm L Nieuwrtraat 39 U Schiedam In BADHUIS GROENEN DAAL baadt U In heWer stroomend leidingwater gevraajjd Voor tot at goede pr i Bria TE KOOP 2 tJfi postzegels Nod en Ko n alb wereld v czBmeUng Te bezichtigen Ohp V d V Lk Raam 270 Gouda Voor geldbelegginig te koop een blok van vier soUde ARBEIDERSWONINGEN Gelegai buiten Gouda Br no 1148 bur v d blad Ter overn gevr OW Firn Slaapkamer amenbL met deun fceat Br mat priJ opgav no 119 9 bur v dj Gevraagd net meU e van tot 4 uur VTÜd i den heelan dag Butf Marteoasln I 89 TonWnigJa plm 9 M met tak fiek en schoten ƒ 40 JacbÖMiiven J e Wateniiinf R auwUk Jit JM Wltit r pitfiUlit Idt nn M Mal UM tt VS r MO k te pr Witlof I t i kaofils 19 it p r li IfM U nMr 4an IS t pa k 1 Ufi koofM 19 It p r ka KM r 4an IS it pa k 1 3 Wtalan rooitet p n i krf tDo ewui tT a M p iV I lot miai rol an macluiü I U t lo rot oofaw M ll lot tra crot ancewawdien f t3 O ia Bao la kool nt O U aaron ksol l ll 1 a n lavoya kool lacftalkl tUM M WMt koal tll ƒ 0 14 Koolraiwn nM ItM Kooda uiao lUM o l wTtU uMa U 0J4 Prat I bovan M irim lam 14A Oif Ü baoadea U mm dum Hl 0 14 Bleten I tot kg p ituk f MO 0 1I n vu 1 tot t k p niic 1 t M UI van 1 lot 11 kt p stuk f Ot Gekaakte Meten I 3 nuk of mew tfm 3 Muka per kf lOi oil U mlndar djdi 3 at p ka 13 90 1 0 17 Knalieldeni i M I boven 10 b diim 19 0 34 n nu 10 cm diiin n SO OM UI v om Uam IS lOM Schorseneeren I tot M at Mr kc Ii3 ia M n lot 4 at per kf 11 ItM sSmckgbokntbn la pr p m at Se pr ai Kropvla glax I 0 aluka en minder p kg IH O ll II meer dan S si p k 6 30 I M Kropüla na uur I 9 itukü en minder P k f ItM Ie pr p MO kg U pr p kg Int en ataoftU fituniel I IS M O M An dttyta glaal lt t O Postelein ti le pr p 100 ttos 2e pr p bos t raaUa g 90 0 11 BoswIderU 11 fo TT ia pr p 100 it ie pr p kg Hlnaaia ll M o is Raapstclen 19 90 I Ie pr p 100 t ïe pr p st ICoolrabl I boven 7 cm dlam 10 0 13 B van 4 7 cm diam O O ll Ie pr p 100 bod 2é pr p bos Bo pe n glasl 0 4 kg peep per boa IJ 0J Ie pr p 100 St 2e pr p st Kaskomkommers I mlnsiens 500 gr p at 4 0 31 II van 4SO 500 gr p al 18 90 I M III van 390 450 gr p st 13 0 17 Ie pr p 100 kg 2e pr p kg Kaskomkommers stek 20 0 26 Ie pr p 100 St te pr p at Ptatglaskomkoriiniers la minstens 7S0 gr p at 28 0 36 Ib 690 790 gr p stuk j 1 0 31 II SSO 650 gr p st 19 60 i ï9 III 4SO S50 gr p St 13 90 0 18 Holi bloemkool la boven 29 cm over den jBop gemeten 39 0 44 Ib JO 25 cm over Dan kop gera ien 31 0 40 II 10 30 cm nu den kop gemeten 23 50 0 30 m 10 i $ cm over den kop gemeten 16 O tO Ie pr p 100 kg 2e pr p kg oonen lOO 1 95 Peulen 138 1 62 Aipergos h lol 26 cm lang zonder gebreken it at p k M 1 174 A tot 20 om lang 7 llehla gebreken 25 stuks p kg 87 t 04 lla tot 26 cm lang zonder gebreken kg 2 0 08 Ub tot 20 cm Uchtc gebreken 26 P P kg n irttiks p k ï 61 rO 73 Iltb tot 26 cm UnK liehtbl 26 40 it p kg ƒ 55 0 66 IV tot cm Una dunne Itchtbl 41 85 it kK r i 50 0 4B V holle en stukken uit aorteerlngen Ia t m ITIb 49 0 60 Tomaten I II III en IV 73r 0 87 TomatM bonken ï ƒ 0 74 Tomaten kriel 4 ƒ ü 9 Ie pr p 100 bos 2e pr p boe lUdtJi Igla en natuur 4 50 ƒ 0 07 Ie pr p 100 kg 2e pr p kg Babarbpr groensteltg lO r 0 13 Rabar btr roodsiellg It 0 18 Tuinkers 73 i 0 87 Vroegere aardappelen 23 0 28 imurr Ie pr p 100 kg 2e pr p kg Aardbeien f 272 3 28 Nieuwe itookimlven 900 JI OO Meloenen 110 t I Kerwi 636 7 30 Ie pr p 100 t 2e pr p st Perziken f 96 ƒ 1 13 Voor het anU en van kool mag 3 et per kg berektnd wordea met dien verstande dat te kool na bet snijden gewogen wordt Voor het scïu ippen van wortelen mag 1 0t per kg o per bo berekend worden met Ken verstande dat de wortelen vóör het aehrappen geworte worden Voor speciale bezorging van be telde groenten en fruiit mag donr detaillisten 1 et per 1 In rekening h ebracht worden boven den werkeUikcn veikr prl 8 af winkel Voor de afwijkende kwaliteit van bovengenoemde prdoucton moeten prijzen bereketid worden welke In een T edelljk verhouding staan tot de hierboven gepubhcoerdc maxtmumprijzen welke gelden vfjnrd beste kwaliteit B nkuop tegen de lageredan de gupublicet rde maxlmuniprljzen moe ten de verïtooDprljzen dienovereenkomstigworden verlaagB Het vragen van hoogere prijxrn strafbaar Bewaar dexe opgave en gebruik bMtr Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken Beficht no 109 MAXIMUM WINKKI PRIJZEN VOOR ÏAM rlnua hulsJam hond § iiuls houd jwnH jam I W8 0 50 26 40 at 0 37 0p9 In glazen pot van 460 gr 0 56 ïoi uitgewogen per soó ïrr 0 5e Hel vragun van hno e prijzen ts strafbaar ÏEELT VAN OROENTEZADEN De ProductiecomniiflsariB voor d n Tuinbouw en deOoftteelt te s Gravenhage maaktbekend dat het telen en verhandelen v nalle aoorten van groentezaderi voor eiKcnrekeni vg waaronder ook de zgn vrije Heelt Icchls ii toegestaan aan hen die in het bezit zijl gesteld van een erkennlrvg Ala telerVan groentezaden door den NedeïlandschenAtgemeenen KeuHngdlenst voor groenteuden ïen verr oek m deze erkenning fnoetwerden aangevraagd op een formulier datbU emd n dlln t Ueiloo verkrUg baar Is B h tv dece erkteming moet ieder die irrottTttezaden voor euen rekening wil telen vm wnrhandélen ali geprganljieerde Mfn tAxifMloftn bl da NedorlAndsche Groenten en FrUltccatHle lanrxda m het beflt zijn van Mft doer dwe pentx ale afgegeven geldige v rfuiuiinf tot het t len en of verliandelen van a Aanvragen om aanaluiting ais norguiaaerda btt en emde cantrala an voor badoeïda teeltvergunKing moeten worden g lm btl afdeeUng t iGSaw van worden In 40 van de VovtnciaW Laiidbouw Crïala OrWinlsatie Zi dia froentecadan telen In opdracht en voor rekening van een door den N A K G erkenden en bli de Nederlandsche Groenten en i rulto n rale aangestoten zaadteler handelaar flgn eonlractteelt belioeven geen erkenning ol teeltvergunning te beritlcn mlta de destïelreffende overeenkomst door de Nederlandsche Groertten n Fruitcentrale Is goedgekeurd INVOdlINO VAN KLASSE C 2 Oa Bcdrllfsorganisatle voor Vee en Vleesch maakt bekend dai met ingang van Dinsdag 20 Mei 1042 voor de classtflcatje van koeien osaen en stieren eon nieuwe klasse C 3 wordt Ingevoerd gelegen tuSschen de klasien C en D Da klasse C zal voortaan klasse C I wordden genoemd In da nleuvre klasse C I sullen worden ingedeeld dieren die niet voor de klasse C l In aanmerking komen doch een dusdanige conathutie hebben dat r U evrnmin ata D Het aan kiasM dieren kunnen worden aangemerkt hottdlngspercentage bedraagt btl de C I tenminste 4 Voor in de klasse C 2 Ingedeeld vee KUn da volgende prijaen vastges cid voor runtlva aangevoerd op de slachtveemarkten tei Amsterdam Alkmaar Rotterdam Hilversum Haarlem s Gravt nhage Hoorn Purmerend Schagen Det t Leiden Utrecht en Gouda 0 37 0 40 per kg levend gewicht en voor rundvee aangevoerd op alle andere slachtveemarkten 70 37 30 per kg levend gewicht VKKVOKII VAN ONGEStBII D TEENHOUT EN VüKHANDKLCV VAN MANDENWKRK Hel Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in OorlogüUd maakt bekend dat bU baatuursliesluit van de Nederlandsche Akkerbouwcentraie la bepaald dat her vervoer van ongsKchnd teenhout geschikt voor de vervaardtging van inatKlen en ander vlechtwerk en t eh orende tot da soorten Amerlkaantjcs of Slvarte Driebast voortaan slechts la toegestaan Indien 4it vervoer plaats vindt onder dekking van een door of vanwege de Nederlandsehe Akkrrbouwcentrala afgegeven feletdeblljet Voorts la bepaald dat voor het verhandelen e eïlevenm van luxe n huishoudelijkln ndenwerk voortaan geer vergunning vanden directeur van genoerrde centrille meerbehoeft te worden verkregen m GAS T DB OOBUW BM Mt SOICKKBCVOUOMO O ixntac i wreeé en sleehti gering ia het aantal van hen die lofzangen kunnen zingen a de mystieice groatichlieid iran den kntjg Doch de vindingen der moderne techniek hebben jte oorlogvoerine zoo mocelijk nog wreeder gemaakt nu het niet ineer een trijd ia van goldaten tegen soldaten maar van volken tegen voUcen met alle gevidgep van dien Vooral d ontwikkeling v liet luchttvapen heeft hier geheel euwe verfaoudtnas jimtfvapen daar het oorlogtgeweld tich thans niet meer beperkt tot aei ot meer slagvelden erffens buiten in boasCh en hei maar de vliegtuigen de mogelijkheid hebben geschapen om ver achter de vijandelijke frontlyn de industriecentra te bestoken en zoo de w$pen£midse van den tegenstander te vernietigen Daarmee kreeg het probleem der burgerbevolking in oerlogstüd een wel zeer actueele beteekenis Een pro bleera waaraan iit4ertud menige conferentie is gewijd maar dat nimmer tot een eenigermate bevredigende oplossing werd gebracht Wel kwam men bijvoorbeeld overeen om geen zoogenaamde op n onverdedigde steden aan te vallen doch daar stond dan weer tegenover i in of by gulk een stad zich wel eefts eenig e voor de ooirloigvoering beljngrijke fabrieken betonden welke dan het doelwit ormden van bijandelijke bomaanvalleiL En ook Nederland kan r in de ladtste twee jaren over mee praten wi t het voor de burgerbevoyfin g bete kent wannenr deze haar woonwijken in de nA ijheid van zulk een fabriek of I het een of andere militaire object heeft Jiggen Want als het afweergeschut den aanvaller er oe dwong om hobg in de lucht te bitjven kwamen d Engi lsche bommen dientengevolge vijij luk raak naar beneden en met dcfnderend geraas stortten woonhuizen ineen ook vrouwen en kinderen b elvend En naast de dreiging tiit de lusht Wordt het leven ijfan onze burgerbevolking door den snoerendeu band der Engelsche blokkade belaagd welke v r alten op het Europeesfhe contir ent vijand vriend of neutrale op gelijke wijze een levensgevaar beduidt Maar juist in deze dagen worden we er weer aan herinnerd dat nog een ftnder zoo mogelijk nog vreeselijker leed de niet strijdenden bedreigt zooVel in de oorlogvoerende landen als in de bezette gebieden In zijn joligste rede heeft immers de Britschè mlnls erpresident Winston Churchill i iet gebruik van gas ter sprake geDracht toen hij dienaangaande n melUk hfet volgende verklaarde Het Is een ernstige zaak waar Ik n over spreken wil De SowjetregeeIng heeft onlangs pis haar meening kennen gegeven dat de Duitschers tot den gasoorlog willen overgaan Wijjzelf zijn besloten dit verfoeilijke strijd imjddel niet te gebruiken zoolang het niet door da Duitschers gebruiktiwwdt Ik verklaar hierbij dat hetgebruik van gifgas tegen onze Russi soh bondgenooten door ons precies zoo be schouw d wordt alsof het tegen ons gebruikt werd Wanneer wijlzekerheid hebben dat de Duitschers dit verschrikkelijke middel toepassen dan zullen wij onzg groote luchtmachtgebruiken om een uitgebreidenj gaS oorlog tegen de Duitschers tet ontketenen Doch deze uitlating staat helaas niet op zichzelf Want het Etigels e persbureatj Reuter heeft er in zijn radiouitz ridirigen al met zelfvoldaanheid op gewezen dat Groot Britlannië thans feeds het beroemde Amerikaansche Lcvisiet bezit hetwelk het krach tig ste ter wer d is terwijl in deAmerikaansche radio en pers nog vee chèrpCr e uitlatingen zijn gedaan Zoo heeft tie commentator van l radio Boston Volney HijTd o m dè cyni sche opmerking gemaakt Het gebruik van gas inplaals van bfrandbonNnén opent ongekende perspectievcjh njen kan geheel Duitschland met gaSij token En nog verder gaat dfe Noord Amerikaansche kolonel Alden Waitt die reeds op 27 April j l de vraag van het gebruik van gifgas in dezen oorlog in het Amerikaansche tijdschrift N e w Y o t k Republic nadrukkelijk met Ja beantwoord heeft Het gebruik van gas Z30 durft deze soldaat van het Am S i kaansche leger te schrijven is voor de Ver Staten een ideale zaak en het is principieel verkeerd geen voordeel te trekken uit het gebruik van gas Het is belachelijk te gelooven dat gas niet gebruikt zal worden omdat de Duitïchers het tot dusver niet gebruikt hebben het gebruik van gas is reeds vooruit een beklonken zaak En dat men ook aan bolsjewisttische zijde gefeed is moge blijken uit ie navolgende opmerkingen in de Daily Express De Russen hebben vreeselijk moordende gassen gwhaakt die in den vorm van gasbommen en als V K KH Prov n Gam loontnten A dam 1936 3 iWI A dam 1 3 3 9 ji 9 tt Grav Ie37 ï lOi 108 Rdamlei13 37 3 99K 99X B V Onr Z 37 4 lOOK lOOH Aanvullingon Hyp bfhkon Fr Gr Hjp B HUN i NHVeend sK 3 m H i U IfMhiMr OmtornWingsn ♦ tffierg Jurg 31 J3K IWH Lev Z p Mü l I06X aIndeelen anksn Cr illttln t llnitn Adam Bank A 144 144 Incasso Bank A tS8H I3TH NederL Batik A 147H 147H Ned H Mij 25fl ISI t22 Rott Baak Ver 148 148X Twenl Bk BAA 161 indintr OmMrnamingon Alg Norlt tewA JMB Heenrwf Aand 1 1 K N Hoogov A Kon N Zout 1 A M 84 UBt Vtk lOOcpA 160 vloeüMj as ter bewihifcfcinc staafl Sulin 4ieeft reeds de laatste maaiiden een aantal geteerden voor hun onderzoekingswerk op hét gebied van de xnlogsgassen onderscheiden Zoo ziet de wereld er Anno 1942 uit En wij huivcjren Want als het werkelijk los mocht gaan dan zal de gascorlog van 15 18 daarbij vergeleken nog maar kinderspel zün en zullen honderdduiaehdeii een vreeselijken marteldood moeten sterven Maar moga het dan aan het Oostfront nog een strijd worden van soldaten tegen soldaten hie r in het Westen zou bij het ont breken van twee tegenorver elkaar geIc n vijandelijke linies de gasaanval zich vooral tegen de burgei bevolking keeren Wü weigtren alsnog te gelooven dat het werkelijk zoover zal komen al laten ChurchiUs woorden aan duideUjkheid niets te wenschen over KERK EN SCHOOL Her diker te Blffliiljrcand Ned Kerk Benoemd tot hulpiireA van Es te Utrecht Beroepen naar Katwijk aan Zee da L Knier iie Bunnlk gedankt voor Adorp da L C ten Bruggenkate te Klooster Ter Apel Oeref Kerken Drietal te Valkenburg Z HoU de candldaten en hulppredikers J van Eerden te Alkmaar 3 Rijneveld te Siissenhelm en H A Stel te Rotterdam Bedankt voor Duurswoude als hulpprediker oand Hoekstra te Garüp De oiude uit 1655 4ateei ende Nederlandsch Heryorinde kerk in De Rijp het plaatsje dat in vroeger eeuwen een grooten bloeitijd beleefde door ïijn Visscherij inzonderheid door zyn walvischvaart wot t vanwege Monumentenzorg gerestaureerd Poli gooti Kuiper RAOIOJIfEOWS WoewUt M M 4 Hn V£RSl i I 4I5 S 1 0 45 Gramofoonrnuz 6 50 Ociiteridgymnastiek 7 00 Giamoioonmuz 7 45 OciilenÜKyn uaiUek 7 öa Grainofoonmuztek Siio BNO J iïcuwsbBrichten 8 1 GValnofoonl u ick Ü U V üor de iiuisvrouw 9 20 Gratnofoonniuziek Hi aO Rococo octet opn 11 00 Voor de kleuters 11 20 Ell e llc Irsncls Keth 12 00 IJe Metodlstea en soliste 12 40 Almanak 12 4S NO NieUwü en economische beMClitt r 1300 Het paard in het boerenbeari jï 13 15 Zang niet pl nabeëeieifiing en gramotüonmüz ek I4 Ü0 Omroeporkest en soliste lopn tn granvafoonmuziek 15 00 Voor de viouw 15 20 l ianov oordracht 16 00 BijbsJlez ing i 3a Voor de jeugd 17 00 Tfeo Uden Masnian èh zijn dautoorkest 17 S0NatloniiIe Jeu d torm kwartier 17 45 Tlieo Uden MasmaJi en zijn da sórkest 18 00 De toekomst van de Nedérlandsche SciiCcpvaait 18 15 OrgeiLuut eit 18 50 BNO Nieuwsberichten 19 00 BNO Ecoopmisch praatje over den landbouw 19 10 Grainofoormiuziek 19 ki De faniiiie de Boer 19 30 Wéeiisciie Aeiliergolvön gevarie rd programma Vaflaf 20 15 il lpen voor d Ra dioCentrales die over een lijnverbinding met de Studio beschikken 20 10 Otto Hendriks en zijn orkest 20 45 Gratnofoonmuzlek 21 00 Orkest Maiindo en solist 21 45 BNO Nleuwsberichleo 2200 BNOiPolltle k praatje 22 10 Gramofooomuziek 23 30 24 00 Dansmuziek gr pl j HICVERSVM n M4 S M 6 45 8 1 Ele Hilvetïuih I 7 30 7 40 Bokaleal 8 IS Gramofoonmuzlek 10 00 Morgenwijding 10 IS Gramofoonmuzlek 10 40 Voordracht 11 00 Zang met pianobegeleiding en grainofooomuziek U Ptanovoordraoht 12 00 Bert van Dinteren en zijn orkest 12 45 BNO Nieuws en economische berichten 13 00 Otto Hendriks en z jn orkest en orgel1 spel 14 13 Uit Neeclanda Gouwen 14 30 Het groote Omoepofkest sonst en gramofooamuz Itaa Zang met ptaDObegelaiding en gramofooomuzlek 16 30Gramotooamuzlek 17 00 Vdor da jeugd 17 13 BNO Nieuws economische mischeen beursberlchtan lt 30 Gerard van Krevelen en zljo orkest en zang 18 30 Van huls tot huia 18 40 Gramofoonmuzlek 10 00 Fluitduo 19 30 BNO Nieuwsberichten 19 40 Spiegel van den dag 19 50 BNO Brabantsen praatje 10 00 Arnhemsche Orkestvereehiging en solist Vanaf 20 10 alleen voor doe RadioCentralea die over eaa liJnViïrbindlng met de Studio bescHlkken 2100 Als je verre reizen doet dan kan Ja veel verhalen 21 15 Arnhemsche Orkestvereeniging en solist 21 45 BNO Nieuwsberichten 22 00 Gramofoonmuz J2 0 2210 Avondwijding V K K H 1940 b 1941 4 lOtfli VIOH 1938 1000 3è I 17 7 imhiitFliin Alg Kunstz Un Ijlh I51 i Calvé OUet C g 1I6K 117 Fokker 204 805 Lev Br en On 108 167H Ned Fora Aut 49 34t Philips O B v A 386 88t Philipi Pref wA no 170 Dl t s n Oost Borneo Mij 1J4 Patr Ondornamlngen Dordf Petr Mij sliat 2ii6 Kon Petr My iieiH smi Sohotpvairtmiatschappljen HoU Amer Llin IBl l ïlX Jav Chlna J L laSK 187 Ned Scheepv U 178 180 Sulkarondornoiaingon Handelsv A dam J83 Ü98 Ned Ind S Un lüo iUH Ver Vorst C M 88 K9 i TaDakiondornomIngon Oell Batavla Mij 44H 147 DcliM iOOO cvA I88K SenembahM cvA 156 l 5 Rutiborondornomlncon A dam Hubb A 18 n i OeUBit Rubb 187 149 j embad Elfhoeven I Zcktèrdag 23 Mei OPENING van het ZWEMSEIZOEN Ouder laat Uw Underen hier het zwemmen leeren Zwemmtn li gezond en tiaalt de spieren Abonitement ƒ 5 2de ca voigendea uit één exin f 4 Allet onder deskundig Mding O 2724 T lkoop gevraagd door partioullar EEimHISTUIiDHyBifldiElflLU met tuln en alle moderne comfort voor zellbewoning gele n In 2 uid Holland met goede spoor of tramverbinding naar Den Haag Brieven met uitvoerige Inlichtingeii onder no 9671 aan Adv Bur HOnd Qroen markt 38 Den Haag 0 2733 I Te koop gevraagd door particuiiek iElZOMEIHINSJElUyEnilSliEII mil bootenhuli Aanbiedingen onder no 4567 aan Adv Sur tiOnd Qroénmarkt 36 Den Haag O 27i2 In DORDRECHT en de MERWESTREEK Ift het Dordrechtsch Nieuwsblad de dagaUjksche courant in vrijwel ieder gozirt Voor algemeene publiciteit NET ANBEWÉZEN OABBUO ni