Goudsche Courant, donderdag 21 mei 1942

J t 1 OUDSCHE m COtB NIEUWSBLAD VOOR GOUDA 1n OMSTREKEN Oonderdag ai Mei 1942 m BBSMOI CburchUl neemt niet deel acm het oorlogsdiBbat Scherpe critiek 6p strategische fouten Ciippa OT r voordea n van de biamcitIbii en OY r de Engelsche voornenieiis inzake een aanval op het vasteland De doorbraak op Kertsj KoIoTCl Gerferaal von IJanstein de Opperbevelhebber van een Armee Iaat zich door een compa pniechef aan het front op het schiereiland Kertsj oveii den toestand ttr plaatse inlichten Hoffminn P K Wetterau De strijd roiid Chdrkof Initiatief op de Duitschers overgegaan Ontnuchtering in Engeland Naar het opperbevel van de Duit bracht werden twee kruisers v f duik r de Britiche nieuwsdienst meldt L Cripps in het Lagerhuis meegeSi dat Churchill niet zou deelneSsan de oorlogsdebatten ne Londensche cotrespondent van Hira Dagligt Allehanda meldt de debatten i het Lagerhuis het let Lagerhuis morde over de af dgheid van Chitrchill bü den aan van de tweedaagsche debatten f f den oorlogstoestand In plaats no den minister presiden t voerde Sir SaMord Cripps het woord Deze verJdlBde dat Churchill wanneer hy dit MoÜg oordeelde op den tweeden dag ilgdêbatten zou verschünen Hierop fdTgeproteeteerd met neen neen tt dictatuur Ook werden klachten tunomen over het teit dat Chijrchill Mt Lagerhuis veronachtzaamt en dat nol niet over den oorlog kon spreken fgineer de minister van Defensie ttff ig was Attlee viel de eer te beurt lea minister president te moeten erjedigen Oe yerwjjten van de afgetmdigden waren scherp van toon ltol verweet Churchill zelfs dat hij ïen oorlog geheel alleen voert Attlee wWaarde dat hy niet begreep wat M Lagerhuis bedoelde en verklaarde Mdrukkelijk dat de militaire adviimn der regeering hun bepaalde aan teel hadden in alle besluiten met een Itategisch karakter Hij ontkende dat it overige leden van het kabinet alleen naar naar Churchill luisterden en dat niet voor hun eigen meening zouden rven uitkomen Tenslotte verklaarde Ml dat Engeland in Churchill een leider heeft zgoals nauwelijks voordien folt het geval is geweest Vele leden v n het Lagerhuis prezen fenals voorheen de kwaliteiten van Ckurchill De critiek op de strategilite fouten was echter scherp en men ifachte een man met een koel analymrend veNtand zonder politieke mttng die sitting dient te hebben in it leiding van den gecombineerden leaeraien staf Naar de meemnig van de leden van het Lagerhuis is het niet juist dat de Jtemier het kabinet van advies dient in plaats van omgekeerd De heftigste iBivtUen op Churchill persoonlijk ren afkomstig van den socialist Bevan Deze was van meening dat Churchill als minister van Verdedi tag voor niets te gebruiken was De conservatief Sir John Wardlaw Milne Se eveneens scherpe critiek uitoefende doch in zyn woorden iets voomehtiger was verklaarde Ik MRcl niet te zeggen dat ik den rtinlster president critiseer Ondanks het benoemen van alle mogeiyke comoifsies weet iedereen in heel Engei dat er in Engeland slechts één meefling bestaat en wel dit van ChurMl Het zou beter ün wanneer archill zön last met een ander Boest deelen Het debat was waarschijnlijk een Ma de langste sedert het uitbreken Wa den oorlog De niet persoonlijke tiek in het Lagerhuis werd naar ♦ oren gebracht door den voormaligen linister van Opbouw Greenwood die Wn meening was dat de fout schuUM in het feit dat het Engelsche volk jsoi verklaring heeft gekregen over vele tra ediën Greenwood was ♦ oorts van meening dat een bepaalde ♦ Wzekenng gegeven dient te worden tóruit de voornemens der regeering lijken om tot een aanval op den liad in het Westen over te gaan Dan het Engelsche volk besli inzien t het beslissende tydstip door de Jjieering moet worden bepaald en dat öi voldoende middelen noodig heeft niet een tweede Duinkerken te Weven Volgens den Engelschen nieuws ist heen de afgevaardigde Haden est den eisch gesteld dat het Huis Pondiger wordt ingelicht pver de Juatie in Oost Azië Het volk is ïerust als gevolg van het ontbreken n een duidelijke verklaring over de ting waarin Engeland zich bev gt Het wil Britsche soldaten en gers naar Australië zien uitgezon jChurehill moet het ministerie van ensie laten schieten aldus spr eri w wijden aan de politieke zaken De lig is uitgegroeid tot een wereldpvattende militaire operatie die be rt te worden overgelaten aan de inisters en niet onmiddellijk 2 leiding van den premier moet tall JS Belisha Tcrtlaarde dat de 2 re deakandlcen tegenwoordig r teland hun Inatroelie krijgen van neke minister Dit stelsel is ingc d voor d HCatartmnhe In NoorJJ 8 De ntiwel onafgebroken 2 orende reeks itrategisolie eatsiS kan door dit meagMl van S i ke sttategiaebe taOltaire 2 nnten bQ de bwtarlng tu de g IWntehine niet att Mbmt worden Men Om ledeMB tm venurt woordelijkheid mag deze toestand niet voortduren Met verwyzing naar de moeilijkhe den der Britsche troepen in Griekenland op Kreta Malakka en in Burma eischte Hore Belisha inlichtingen omtrent dengeen die bevel heeft gegeventot het optreden der troepen zonderbehoorlyke bescherming van de luchtmacht I Voorts stelde Hj den eisch dat de puiiitaxre adviseurs een zetel in het oorlogskabinet en volmachten krijgen of worden gedegradeerd tot ondgrstaatsseeretari sen Naar de Britsche berichtendienst verder meldt verlangde de arbeidersafgevaardigde Shinwell de verzekering dat de regeering voornemens was tot den aanval over te gaan Het is mogelijk aldus Shinwell dat de Sovjetunie wordt verslagen en dan valt het te betwijfelen of het Britsche r jk d t zal overleven De militaire correspondent van United Press meldt uit Mosken dat volgens dé jongste berichten van het front van Cliarkof het Initiatief op de lijn Wolsjangsk ChoeroejefKrasnograd is overgegaaa op de Duitsche troepen Antwoordrede van Cripps Sir Stafford Cripps verklaarde dat de leden van het oorlogskabinet zich l ewust zijn van den ernst der situatie Een buitengewoon groote moeiUjkheid is een snel vervoer van troepen en lucbtstvijdkrachten over zeer groote afstanden en onder snel veranderende omstandigheden Hij zeide In dit opzicht hebben onze vijanden groote voordeelen De Duitschers en Italianen bezetten in Europa de binnenllnie en kannen hun troepen van het eene front naar het andere overbrengen terwijl wij ons steeds buitenom moeten bewegen De Japanners controleeren voorloopig de Stille Zuidzee en hebben dus het voordeel van een binnenlinie ter zee Dat heeft hen in staat gesteld hun strijdkrachten te concentreeren op de plaats waar zij slag willen leveren terwijl de Engelsche en Amerikaan sche weermadit mededeelt leverden Duitsche aanvallen op 19 Mei i den eentralen sector successen op Zoo konden troepen van een Duitsche pantserdivisie nadat vry iwakke vijandelijke tegenstand was overwonnen htm voorste stellingen nog meer naar voren verplaatsen walarbij verscheidene vijandelijk steunpunten werden bezet Door acties van stoottroepen werden nog drie dorpen op den vijand vewverd een vijandelijke tegMiaanval wefd met zwaijB verliezen voor den vijind afgeslag Bij nieuwe aanvallen drorng een Duitsch regiment inlanterle door zwaar versterkte Uitgebreide vyandelijke stellingen heen waarbij een knooppunt van wegen waarom twee dagen lang hevig gestredei was veroverd werd De Duitsche aa val op den terugwijkenden vijand werd voortgezet en leidde toj nieuwe teroeinwinst In den Npordelijken sector vao het Oostelijk front sloeg een Duitsche gevechtsgroep hardnekkig vijandelijken tegenstand neer waarbij de vyand met steun van de Duitsche luchtmacht uit een doorbraak werd gedreven Een door pantserwagens gesteunde tegenaanval van de bolsjewisten werd afgeslagen Verscheidene vijaindelijke pantserwagens werden hierbij buiten gevecht gesteld De bolsjewisten verloren bij deze gevechten hondörd gevangenen verder eèn aanzienlijk aantal oden en gewonden Overigens werd in den Noordelijken sector behalve artilleriestoringsvuur slechts een levendige voor de Duitsche troepen succesvolle activiteit van verkennings en stoottroepen uitgevoerd Het D N B verneemt van militaire zijde De voor de bolsjewisten zoo belangrijke ravitailleeringslinie naar Moerf manak en Archangel wordt onophoude lijk door aanvallen van de Duitsche luchtmacht en van Duitsche zeestrljdJcrachten bedreigd en versmald Herhaaldelijk werden Engelsche en Amerikaansche convooiefi uiteengedrevea en werden naar Moenaansk geWMhte schepen nog in de heven zeU vwaie 1 bevelhebbera raeriUJk konden Idea waar asnnd te Terwaehlea was Onder deze omstandigheden aldus vervolgde Cripps is t verrassend dat de gevolgen niet nog ernstiger m geweest Ten aanzien van de StiA Zuidzee betoogde hy dat iiederlaga op het slagveld niet altijd het gevon van nalatigheid of domheid zijn Mc $ gelijk is de oorzaak dat de vijand een bepaalde plaats sterker was Een onderzoek naar de gebeurtenissen té Singapore wees Cripps namens de regeering van de hand als schadelijk voor de doeltreffende voortzetting van den oorlog Australië is in operatief opzicht in de Amerikaansche ondersteuningssfeer geraakt doch ten aanzien van de ravitailleering zal Engeland alles doen om Austr i te helpen zooals Australië bereid was Engel nd in de dagen va i nood te steunen Ten aanzien vSn de bomaanvallen p Duitschland beweerde Cripps dat uitschland daardoQr gedwongen ordt sterke afdeelingen der liichtachf aan het Sovjetfront t ontkken aar onie meening aldus vervolgde hy is dit de beste weg om materieelen steun aan Rusland te verleenen totdat de tUd komt dat wij In staat zijn een zorgvuldig voorbereiden aanval op het Europeesche vasteland te ondernemen lietgeen inderdaad in ons voornemen ligt Met betrekking tot Britsch Indië zeide Crfpps dat da r eefing geen zins de delir achter zich heeft dichtgslagen Zij wenscht de kwestie bij te leggen zoodra een regeling mogelijk fof waarschijnlijk lijkt Wat de productie betreft heeft het kabinet besloten dat da Sovjet Unie voorrang moet hebben voor de hoeveelheden goederen welke Moskou beloofd zijn Cripps stelde zich op het standpunt dat de Sovjetlegers Engeland hebben bevrijd van het gevaar van een aanval en een invasie Geen prys zoo besloot hü lijkt ons te hoog voor de voortzetting van deze dappere Russische krachtsinspanning zelfs wanneer dat zou beteekenen dat een deel van ons gebied in gevaar wordt gebracht want door deze krachtsinspanning wordt het belangrijkste deel van onzen weerstand in Engeland beschermd Na de rede van Cnpps werd de zitting verdaagd ti gd De Britten en onlangs ook de Amerikanen hebbenhun pogingen om dezen toevoerweg door het in den strijd werpen van sterke zeestrijdkrachten met zware verliezen moeten betalen Van 1 Januari tot 19 Mei hebben Duit sche zeeen luchtstrijdkrachten bij hun strijd in het hooge Noorden deivolgende resultaten behaald tot zinken ge t feooten een gezamenlijken mhoud van 125 200 brt alsmede viJf andere vaartuigen waaronder een ijsbreker Zwaar bescha4jgd en vermoedelijk ook gezonken zijh 1 kruiser verscheidene torpedojagers en 41 koopvaardijschepen De ontnuchtering over de z g SovjetRussische successen in het gebied van Charkof wordt olgens Zweedschp berichten uit Londen steeds duidelijker Zoo heeft de militaire medewerker van de News Chronicle verklaard dat men by alle Sovjet Russische successen de ontwikkeling op de Krinj niet over het hoofd mag zien De Krim is ♦ oor Moskou verloren en er is voorloopig niet het minste vooruitzicht dit gebied te heroveren 4 In de Daily Mail waarschuwt de bekende militaire deskundige Liddell Hart tegen te groote verwachtingen van de bolsjewistische successen Hart maant tot voorzichtigheid en verklaart dat indien het waar zou blijken te iül dat van Duitsche zijde op de Krim 2O00 duikbommenwerpers in den strijd zijn geworpen dit duidelijk zou bewijzen dat de Duitschers hun productie van oorlogsmaterieel gedurende den winter aanzienlijk hebben opgevoerd DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA DE OVERWINNING OP KERTSJ Nieuwe aanvallen by Charkof afgeslagen H t opperbevel van de Duitsche Weetmacht deeft d d 20 Mei mede Nidat de sedert einde Februari steeds weer heihaside pogmgen van deir vijaild door de Duitsche stellingen op de landengte ten N O van Feodosia te breken en de Krim te heroveren mislukt waren ging het hier verzamelde Daitsch Roemeensche leger den achtsten Mei tot den aanval over Bü deti eersten stormloop werd de taai versterkte en zich over een groote diepte uitstekkende stelling van Parpatsj dooi oken en in den loop van deze gevechten ajsmede bij de terstond ingezette achtervolging werd het gros van da vijandelijke strijdkrachten ingesloten en vernietigd In het gebied van jCharkof werden nieuwe aanvallen van den vijand in verjjitterde gevechten afgeslagen Hier bij 4erden weder 34 vijandelijke pantserwagens stükgeschoten De luchtmacht greep op de zwaartepunten van den slag met formaties gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers doeltreffend in de gevechten op den beganen grOnd in dreef vijamdelijke troepenconcentraties uiteen en vernietigde of beschadigde 28 pantserwagens De viiand verloc gisteren 3 vliegtuigen Een eigen vliegtuig wordt vermist Aan de overige deelen van het front in het Oosten hadden eigen aanvalsacties succes Hier en daar door den vijand ondernomen uitvallen werden afgeslagen Op Malta werden bomvoltreffers geplaatst op startbanen van het vliegveld Ta Venezia in luchtgevechten boven NoordAfrika twee Britsche jachtvliegtuigen neergeschoten In den stryd tegen Groot Bnttannië bestookten vry sterke formaties van de luchtmaclit in den afgeloopen nacht het havengebied van Huil aan de mon ding van de Humber met brisant en brandbommen Er werden verscheidene branden waargenomen Lichte gevechtsvliegtuigen bombardeerden bij n aanval overdag met succes fabrieksinstallaties aan de Brit sche Zuidkust Aan de Kanaalkust schoten Duitsche Jagers zonder eigen verliezen uit vijandelijke jachtformatie zeven Spitfires neer Britsche bommenwerpers ondernamen in den afgeloopen nacht verschei dene militair nuttelooze storingsaanvallen op Z W Duitsch gebied ZiJ wierpen in hoofdzaak brandbommen op woonwijken De schade is onaanzienlijk Nachtjagers en luchtdoelartillerie haalden elf Vyandeiijke vliegtuigen neer Bij de gevechten op het schiereila nd Kertsj heeft zich de luitenant F riedrich compagniecommandant in een regiment infanterie door bijzondere dapperheid onderscheiden M Kapitein Bar groepscommandant in een jachteskader behaalde gisteren zijn 99e tot 103e ovl winning in de lucht Het jachteskader 77 heeft het aantal zijner overwinningen in de lucht tot 2 0H doen stijgen Uitreikin van het oorlogste ruis van vert ienste REDE VAN l ttRING In de nieuwe Rijksk nselai ij te Berlijn heeft de officiel plechtigheid plaats gevonden waarin voor het eerst het ridderkruis van het óorlogskruis van verdienste is uitgert ikt Uit naam van den Führer werd het aati den Obermeister Hans Hahm verleend Tegelylcertijd werd voor den eersten keer het óorlogskruis van verdienste eerste klass uitgereikt aan honderd arbeiders uit de bewapeningsindustrie vijf arbeidsters dezer industrie vijf mynwerkers 22 boeren en landarbeiders en vyf boerinnen Rykfmaarschalk Goring gaf naar het D N B meidt in en rede den arbeiders en boeren nogmaals een uitvoerig ovcrzidit van de vredespolitiek van den Fiihrer voor den oorlog om vervolgens voor het geestesoog van hoorders de unieke overwtfiningen te laten passeeren die de Duitschers en hun bondjenooleu hebben verworven in den aan Duitschland opgedrongen oorlog Hy wees op het feit dïlt in ée Sovjetitlnie alles was bereisend op bewapening voor een overval op Europa Aan deze bewapening aldus Coring kleeft het bloed van millioenen Russische ar beideis en arbeidsters evenals de Sovjetregimenten in den afgeloopen winter raeedoogifjiloos en tegen alle gezond veistand m met hecatomtwn van slachtoffers het Duitsche front moesten bestormen De Ryksmaarschalk bracht nogmaals in herinnering dat de afgeloopen winter ont aglyk streng was geweest en wees op de ontberingen die elke menschelyke voorstelling te boven gingen waaraan de Duitsche soldaat in den stryd tegen de elementen tegenstand had te bieden Hy vestigde de aandacht op den ernst der situatie die door de eigenaardige omstandigheden meermalen ontstond aatv het winterfront in het Oosten Met nadruk betoogde Goring evenwel ook dat de Duitsche soldaat zichzelfs in den yzigsten storm mylenververheven voelde boven zijn tegenstander Hij noemde de Duitsche overwinning in dezen winterslag de grootste die ooit kon worden behaald Hy beschreef hoe de Fiihrer met ziJn soldatenleed Hun situatie kende hy nauwkeurig lot In bijzonderheden maar hymocht niet toegeven wan slechts ijzeTen hardheid kon de omstandighedenoverwinnen Toen de lente aanbrak stond het Duitsche leger waar het in den herfst had gestaan Vervolgens Iwhandelde Goring de prestaties van het vaderland vooral van de arbeiders en boeren van wie stellig veel werd geëischt doch die uit eigen innerlijke hartstocht het hun toegewezen deel van den strijd voor de toekomst op zich nemen om voor hun Führer en zijn weermacht de wapens te vervaardigen die zij noodig hebben De Ryksmaarschalk uitte de overtui ging dat het vaderland zijn plicht precies zoo zal doen als de soldaten aanhet front en niet zal versagen tegenover noodzakelijke eischen hoe zwaardeze ook mogen zijn v mmmm üilWIi Pottioon lfever MAMtt n nojw ntf r Mnk niiig M Cbefrêdaeleiir t TOtTBR ae d ITALIAANSCH VMtRMACHTSHSmCirF Succesvolle luchtgevechten Het 71 communiqué van hel Italiaansche hoofdkwartier hiidt Welgcrieht vuur van onze batterijen heeft in de vijandelijke iteliingen in een sector aan het front in Cyrenaica branden van aanzienlijken omvang ea tijdsduur veroorzaakt Tijdens luchtgevechten zyn twee Britsche vliegtuigen door Duitsche vliegers neergeschoten een derde is door ons afweergeschut vernielde By aanvallen op Benghazi door vijandelijke vliegtuigen zyn eenige Kuizen beschadigd Er zyn vijf slachtoffers onder de Arabische bevolking Een van onze duütbooteti is niet op ha r basi teruggekeerd De bloedverwanten der opvarenden zijn op de hoogte gesteld Tydens bomaanvallen van afdeelingen Italiaansche en Duitsche vliegtuiger op Malta ontsponnen zich levendige luchtgevechten Twee Spitfire en een Beaufighter werden neergeschoten door de machinegeweren van onze jagers die geen verliezen leden Een zeeverkenningsvliegtuig dat ten Noordoosten van Pantellaria door twee vyandelyke jagers werd aangevallen schoot er een van neer dwong den anderen zich te verwijderen en keerde op zijn basis terug na zijn taak volbracht te hebben 00 GIJ KUNT WELVAART EN flRBEiDÓvREUGD VINDEN DOOR WERK IN DUITSCHLAND VRAAST INUCHTINCfN tl 01 CiWIiTiLIJMiUIUIWIUIIUUX MEENINGSVERSCHILLEN TUSSCHÈN CUNNINGHAM EN CHURCHILL Naar Stefani uit Tanger meldt heeft volgens berichten uit Gibraltar de terzy estelling van admiraal Cunningham m militaire knagen aldaar waar hü talryke vrienden had diepen indruk gemaakt Toch had men dit verwacht aangezien de diepgaande verschillen van meening bekend waren die lussclien Cunningham en Churchill bestonden met betrekking tot den toestand in de Middellandsche Zee waar de Engelsche vlopt sedert geruimen tijd gedwongen is een zuiver defensieve tactiek te volgen Terwijl de Britsche regeering bevel had gegeven dat iets moest geschieden ten einde op zyn minst het prestige van de Engelsche vloot te redden was de admirahteit vaa meening dat een actie onmogelijk kon worden uit gevoerd wegens de steeds sterker wordende bedreiging door de Italiaansche zee en luchtstrijdkrachten Cunningham wilde de Engelsche marine verdere offers als de strategie van Chur chili had geeischt besparen DE JAPANSCHE SUPERIORlfEIT De woordvoerder van het Japansche leger heeft tegenover de pers verklaard dat de superioriteit van wapens en munitie en de algemeene uitrusting der Japansche strijdkrachten belangrijk beeft bijgedragen tot de snelle groote successen in Odst Azie Het materieel der Japansche troepen heeft in leder opzicht aan de verwachtingen beantwoord Daarentegen bestond een deel van de belangrijkste wapenen welke de tegenstander op de Philippijnen en Malakka gebruikte uit types uit den vorigen wereldoprlog Daardoor was de vijand in elk artillerieduel de mindere Intusschen mogen deze teiten niet leiden tot onderschatting van den vijand die zekeri alles zal dottn om van deze ervaringen 1 leerefi i i éOH en Htaan Zon op 5 35 onder 21 38 i Maaa op 11 57 onder 2 09 Men is verpiicbt te verdnittcreii van zoasonderganil tot toB opkon t Lantaaras van voertuitfer loetea eea baH nar aa toaaODdergiino onlutohen fen S mma MNMMMMMtNMMIW K 7U