Goudsche Courant, donderdag 21 mei 1942

DpNDERPAG 21 MEI 1942 KANTONGERECHT De volle outobusseii in het geding Staanplaatten in de bestuurderiiruimte Ytmé óm dMoflMnr fn z a b w giag a iMteauacrd De MitobuaoDd emnm i m a n taan voor de puazle vsn weinig diensten en veel passagier en de oplossing die voor hot iprobleem gekozen wordt khn men dagriijks op den weg zien ovcrvoll buiaen met talrijke taan atsen Actueel en van wijder taeUcing dan al geval op ziehz is daarom de zaak die gtaUren voor den kantonrechter bahaodekl i co die over de zware bcaetUnc vail eai utobua van Gouda naar een der omliggende plaatsen gli De wagen beeft dertig zitplaatsen en vervoerde vijftig personen en de politie had op rond daarvan tegen den chauffeur procea verbaal opgemaakt De dagvaarding beseerde zich op het feit dat de paaaagicn zoo dicht bU den chauffeur tonden dat deze in het besturen en in het bedienen van de au obus wem bel nnierd en dat het uitzicht op Z4 onvoldoende was De diauffeuT erkende dat er vijftig personen vervoerd werden terwül het aantal zitplaatsen dertig bedroeg Hij eeide echter dat hij in het besturen met belemmerd werd en dat ook het uitzicht vrii wat De zaak zelve noemde hlj een moelijk geval want hei eantal diensten is beperkt tot vijf per dag en het was de laatste rit zoodat hij de menschen bezwaarlijk op den weg kon laten taan Naar de vertMlitant verklaarde stonden in de bestuurdersruimte tien menschen De reizigers stonden dicht op elkaar en een wat er tegen de voorruit gedrongen Het was er veel te vol en daardoor had de bestuurder op zj naar rechta ge i uitzicht Dc ge raagd gaf de chauffeur toe dat h niet door de rechter zijruit koa kijken De ambtenaar van het O M mr L Drabbe gaf toe dat het een moeilijke zaak ia maar er kan toch niet worden toegelaten dat er zooveel passagiers wurden vervoerd dat de chauffeur in diens bewegingen en uitzicht belemmerd wordt Vooral is het een bezwaar als het uitzicht naar rechts niet vrg is omdat bü wegkruisingen aan het verkeer van rechts voorrang moet worden verleend Het O M vorderde ƒ 15 sube 10 dag i Wat d verkeerainspectie zegt Interessante mededeelingen deed de verdediger mr S H Smit die zside bij de Rijksvffikeersinspectie op bezoek te zijn geweest om bü deze officieele instantie zijn licht op te s eken Daar is hem in de eerste plaats medegedeeld dat er indertijd een beschikking g £ Dublieeerd in de Staatscourant is afgekondigd waarbij ijt afwüking yan de bestaande regeling het innemen van staanplaatsen in autobussen is toegestaan In die beschikking staat niet hoeveri staanplaatsen en naar mr Smit op grond van zijn informaties mededeelde is het 83 al staanplaatsen onbeperkt en ijpng men zooveel passagiers medenemen als men maar bergen kan Hjjzelf heeft bet in Utredit medegemaakt dat in een bus n et 32 zitplaatsen SS passagiers werden vervoerd en deze waren zoodanig als haringen in een ton gepërs dat men zyn arm niet bewegen kon Dit wordt volkomen toegelaten daar de bevoegde instantie de tegenwoord gc omstandigheden als een overmachtefeit beechouw In het onderhavige geval zat het zoo dat het de laatste dienst van zes uur s avonds was D i moeten ook de arbeiders die buiten de plaats van hun inwoning werken mede en men kan deze menschen nieit een paar uur gaan laten loopen en fietsen is door de bandenschaarschte niet mogelijk De raadsman noemde de dagvaarding treffender door hetgeen er in ontbrerirt dan door hetgeen er in staat Het feit is dat er meer passagiers werden vervoerd dan er zitplaatsen zUn maar niet dit wordt vervolgd maar lett wat er een gevolg van is Unker nitziclit meet vra xua Wst bet belemmeren vim het uitlicht bereft deeMe mr Smit mede dat de Riiksverkeensinspectie zoo is hem tOj zij bezoek gezegd er alleen maar op Iet b w het uitzicht naar links ia Ala er een goede spiegel links uithanct vindt nen bet voldoende In dit geval kon de chauffeur vrij naar links zien Over de belemmering in de beiturinx van den wagen niWkte de verdediger op dat alleen van belemmeren geaprokeii kan worden als men tegen de handen van den chauffeur alatft De bestuurder zegt niemand gevoeld te hebben zoodat hij in zyn bewegingen ni t ia belemmerd en veilig heeft kunnen aturen Overigena bestreed de raadsman dat het mogsl jk geweeat 1 4at er bij den bestuuriter tien p s men gestaan hebben De ruimte ia daar zoo klein tat meti tf alleen tien personen in krügt door ze neer te leggen en op elkaar te stapelen Daar z i de bestuurder noch in het besturen noch in het uitzicht belemmeitl ia concludeerde mr Smit zich stellende op de informaties van de Rijksverkeersinspectie tot vrijspraak Het O M renliceerde Afgezien van het z i zonderlinge standpunt dat de RÜksverkeensinspectie genoegen neemt m een vrü uitzicht naar linka en niet aaar rechts s elde de ambtenaar van het O M de zaak zoo dat niet de Rijksverkeersinspectie maar de rechter hier de autoriteit is die heeft te beslissen Ten aanzien van de zaa c Tclf merki e mr Drabbe op dat het innemen van staanplaatsen dan tgelaatbaar mag zijn maar er dienen toch zekere voorwaarden in acht genomen te worden en het is juist tegen het niet vervullen Jiiervan da de dagvaarding zich richt zoadat niet van een inconsequentie in de tenlastelegging kan worden g proken Mr Smit merkte nog op dat de Rijksverkeersinspectie toch de belangrijks e autoriteit op dit terrein is aan welker beschikkingen men zich heeft te houden Zyn pleidooi vulde hü nog aan met de mededeeling dat de bestuurder ook ne l elemmerd jpferd in het bedienen der staven naast hem het een de chauffeur onderstreepte De kani onrechter mr A J M Oonincx achtte het vai clang iemand van tie Riiksverkeersinspeclie te hoeren Daartoe werd de zaak veertien dagen aangehouden Primeor Voor de eerste maal werd een overtreding behandeld van een bepaling die sinds een jaar in de pohtieverordenmsen is opgenomen en die de verplichting oplegt bij her veriiuren of betrekken van een huis een verklaring in te leveren dat woning noch huisraad met wandgedierte ziin besmet Veiscfiillende gemeenten hebben van het Jnemen van deze zuiverings bepaling vrijstelling gekregen doch in andere plaatsen is hei voorschrift van kracht geworden en daar moet een door den burg neester erkende deskund p dan vooraf een vetklaring afgeven dat in het huis geen gezellige springers aanwezig zijn en dat ook de spulletjes pietvrü zijn De primeur van de overtreding in dit kanton had een koopman uit Snelrewaard die bij het verhuren van een woning verzuimd had de vereischte verklaring in te leveren Veel werd er niet over gezegd De betrokken deelde mede aan de bepaling niet gedacht te hebben Eisch en uitspraak waren ƒ 3 subs 2 dagen HAAG8CH GEKECHTSHOF Sttzl verhoogd Uit een sigarenfabriek te Gouda verdwenen in de laatste maanden hoeveel hed ensigaren Het bleek dat een der arbeiders H F B geregeld sigaren mee naar huis nam De rechtbank te Rotterdam veroordeelde hem hiervoor tot 14 dagen gevangenisstraf In hooger beroep eiscbte de advocaat generaal één maand Thans wees het Gerechtshof in Den Haag arrest en ver oordeelde B tot een maand gevange nisstraf HET GEROOFDE HORLOGE Het was wel een kostbaar oguden horloge dat Dinsdagavond Iaat door het inslaan van een ruit uit de etalage van dx winkel vSn den heer J A Hinke op de Markt is geïoofd maar zoo duur als het door een vei wisseling der cijfers in het bericht in ons nummer van gisteren vermeld stond was het toch niet het kostte niet ƒ 610 doch ƒ 160 i i f w 7 AT AAH ANNEER Tlialia Theater De tIrUd om de Hy malaya Aanvang 8 19 uur 21 Mei 1M aor Vrije Evaagelische Ge tpi tii Bqlidtenng en bidstond 21 llel 7 30 nr Nieawe Sehoowbiuf Bonte muzikalB varÜté vvue Melodie n rhyUmw 21 IM 7J nr Legiar Heib Heiligingsdi i t kidoter Ug d Veen 21 Mei S U mm Klefaie Kerk Bijbellezing dt 8 J Kalt 27 Mei 1 12 mmt Nie we Haven SM Zitting niilbureau voot tundertchoenen 27 Mei 1M m fienf Ctaneente Spreekbeurt d Joh van V elzen 27 MH 8 wa Ihmtél Cursus E H 0 2 Md $ mm Gciwaw a a D SpieringitiMt 113 ICottclooze inenting tegen diphterie voor niet ehoolgaande knderen van IM 6 Jaar 29 Mei U umi Stadhirfc Zitting commissie voor aanhooring bezwaren tegen plan van onteigening vocn uitbreidóig Joh CalvynschooL 1 Jnnl 7 nnr Gebouw Gemeentelllke Gezondbeldsdicaat Spieringstr lU Medische sportkeuring 1 Juni 8 uu Blauwe Knie Jaarvergadering Vereeniging van Vryz Ned Hervormden AFHALEN AANVRAAGPOBMULIERrN SCHOENENBONNEN 30 12 en 1M 3J mmt Distributie kantoor Afhalen aanvraagformulier ter verkrijging van eea schoenen bon voor hen wier geBlacbtsnaam begint met een der lettert Woensdag H I J Donderdag K U AFHALEN A1U4VBAAGFORMD LIEREN EXTRA ZEEP EN BBANDSTOFFENKAABTEN Tjn 22 Mei J0 12 eA 1 3 3 30 uur DistribntiekaBtoer Afhalen aanvraa gformulieren ter verkrijging van extra rantsoenbonnen vtnor zeep voor vuflen ait eid en ter verkrijging van nieuwe bonicaart voor vacte brandstoffen voor hen die oude bonkaarten nog niet hebben ingeleverd APOTHEKERSDIENST Steeds geopend det nachts alleen voor recepten Apotheek L Grendel alleen Lange Tiendeweg 9 Commisde voor üeemkunde ingesteld DOEL DE BELANGSnOXING VOOR DE EIGEN STREEK TE VERLEVENDIGEN Installatie door borgemeesier LTcia Burgemeester E A A I iera heeft een commissie voor heemkunde ingestel die tot taak heeft voor de kennis van de Goudsche streek op allerlei terrein belangstelling te yvekken en deze heemkunde te bevorderen In deze commissie hebben zitting genomen de heeren dr A Scheijgrond voorzitter dr C C Koets secretaris P van Balen P E van Bemmel J H earlier D Dullemond Bert C Helbers A R V d Putte en B Swanenburg leden In een bijeenkomst in de raadzaal ten stadhuize waarbij mede wethouder W Sanders aanwezig was heeft de burgemeester gisteravond de commissie geïnstalleerd Hij deed dit met een toespraak waarin hy de beteekenis van de heemkunde en het terrein van de werkzaamheid der commissie schetste Wat beemkunde it Heemkunde zoo zcide de heer Li era is een begiip dat vroeger vruwel onbekend was eg pas de laatste jarep meer op den voorgrond i getreden Wat beteekent heemkunde Prof Jeswiet heeft hierover het vorige jaar in een voordracht te s Gra je lhage ge zegd Het is de kenig s van ons heem Heem of heffiL beteekent iioeve boerderij of erf j bestaat een insect het helmpje ofi reempje het is een krekeitje dat veel achter de vuurplaat huist Dat beestje behoort bij het huis en men hoort het als men binnen is als men thuis is Vandaar de naam heempje of helmpje Vroeger heeft het woord heem dan ook de beteekenis van woning gehad maar langzamerhand is die beteekenis ver loren gegaan We vinden het begrip weer terug In het woord heenuaad het bestuur van een polder of watericb p Bet begrip heem is daarin dusuitC II eid al tot een grootere eraeenschap Vervolgens kennen we hetwoord heem in de beteekenis van erf Der vaderets erf dat is het vader landDe heemkunde it niet beperkt doorde grenzen des lands Vlaanderen NoordFrankryk het Rijnland het zijnalle gebieden welke aan eenzeUdenDiefschen stam b ooren De ttamgrens stoort zich niet aan landsgrenzen De verM ddentie d aan den bodem bracht me at iedere stam zijn eigen karakter ofP Id Ook thans nog herkent men onmiddellijk de Geldersche boeren de Friesche boeren de Groningsche boeren enz Zoo heeft iedere stam zijn eigen manier van bouwen een Groningsche boerderij ziet er geheel anders uit dan een boerderij in Holland of Gelderland De heemkunde houdt zich bezig met den mensch en met de vraag hoe deze mensch zijn omgeving naar zijn hand zette Andefzyds heeft de heemkunde ook te letten op den invloed die de bodem op den mensch uitoefende De mensch heeft den bodem veranderd en dp landschappen een volkomen ander aanzien gegeven zoo is b v de heide door menschelijken arbeid geschapen De heemkunde dient de belangstelling van het volk voor den bodem waarop het leeft en voor de sibbe waaruit het stamt te verlevendigen Ook voor de sc oolgaande jeugd is dit van iveel belang Ten einde de hetmkunde krachtig ter hand te nemen h i besloten ging de burgemeester voort een commissie in het leven te rofpen welke deze werkzaamheden ter hand zal nemen De taak der eommissie Naast de belangstelling wekken voor de heemkunde ziet de burgemeester een adviseerende taak voor de commissie in het streven naar het behoud van natuurschoon Heeuwuksche plassen natuurmonumenten bescherming van uitstervende CToemsoorten tegengaan van omhakken van grienden of ander opgaand bout in het algemeen et berokkenen van onherstelbare schade aan natuurschoon ter wille van een handvol geld Voorts de belangstelling voor bijenteelt voor het behoud van bepaalde kceienrassen van nog bestaande kleederdrachten volksliederen volkszang kortom alle getxruiken die waard zijn in stand te worden gehouden Belangstellling voor de inheemsche ambachten pijpen en plateel het in stand houden van een streekmuseum van dat wat geweest is Op deze wijze kan de connliissie uiterst nuttigwerk doen en veel bijdragen om onze bevolking zich bewust te doen zijn van de eeuwige waarde der bloedverbondenheid aan eigen bodem De burgemeester installecsrde de commissie hierna met het uitsprekon van den wensch dat zü voor de heem kunde en voor de gemeente belangriik werk zal verrichten en bij haar aVbeid veel succes zal hebben Namens de commissie heeft de voorzitter dr A Sche u gro nfl voor Se instelling een woord van dank gesproken Hii wees er op dat de leden geboren en getogen dan wel ingeburgerde Gouwenaars zijn en dat by allen liefde voor de stad aanwezig is Heemkunde is een wetenschap die nog m opbloei verkeert en die omvat alles wit verbafli houdt mét mensch natuur en cuItuurTlBe laak van de commissie zal zim de kennis van het landschap en de liefde voor land en volk voor het eigen heem te Jbevorderen Samenwerking met bet onderwas Hoewel de plannen nog moeten worden ontworpen kan wel worden gezegd dat een eerste werk zal zijn de opgroeiende jeugd van die kennis en liefde te doordringen en de voorzitter stelt zich voor dat dit zal geschieden in nauw contact met het onderwijs waarbij ook verband met de omgeving zal worden g zocht Er zal op de scholen goen apart vak in heemkunde worden ingesteld maar in dé lessen in Nederlandsche taal aardrijkskunde geschie denis en kennis der natuur kunnen de gedachten der heemkunde worden uitgedrukt Daarom is te verwachten dat de commissie nadat zij richtlijnen voor haar arbeid zal hebben vastgesteld in de eerste plaats ean bespreking met het onderwijzend personeel zal houden Dr Scheijgrond gaf d verrekering dat de leden njet enthousiasme en naar beste weten hün taak zullen vervullen Burgemeester Liera heeft ten slotte wethouder Sanders dank gebracht voor diens voorbö eidMide bemoeiingen voor de instelling der commissie EINDEXAMEN GYMNASIUM Aan het stedelijk gymnasium zijn gisteren geslaagd voor het eindexamendipl A de heeren P W de Beun A W van Eyk e J T Sprik allen teGouda voor diploma B mej A F deBeer te Gouda en dé heeren W C Dessing te Gouda en J van der Boome Bodegraven De examen duren voort BorffsteOuigtfond voor Gouda OB énutrdom ia 1941 tor BSaBDDCUNG BN SANEKRING VOORTGEZET TiuuM 89 der gemeente Geheel overeenkomstig den opzet heeft de stichting Borgstellmgsloads voor ioiida en Omstrocen zoo wsvdt in het jaèrverslag over 1941 medegedeeld haar werkzaamheden voortgezet zooals m 1935 was aangevangen en steeds gewyzigd uitgebreid en toegepast naar de omstandigheflen welke de tijden hebben teweeggebracht Het rayon omvat 31 gemeenten met een totaal aantal inwoners van 124543 waarvan thans 20 gemeenteo jjiet een zielenlal van 107962 zyn aangesloten ofwel ruim W terwyl per 1 Januari 1942 de gemeente Moordrecht is toége treden met een aaantal inwoners van 3005 zoodat het percentage der aangeslotenen dan op 89 komt De stichting Blyft het vertrouwen genieten van het zakenleven en verricht haaidiensten vooral en in hoofdzaak op het terrein van bemiddelmg en saneering waarmede in v ele gevallen het geweoschte Tes uKAat wordt bereikt Ingeschreven waren per 31 December 1941 595 zakeo waarvan de administraties als volgt gegroepeerd kunnen worden een goede bockho 4ding hadden 177 ondernemingen een gebrekkige boekhoudmg hadden 103 oodernemmgen in het geheel geen boekhouding hadden 315 ondemenringen Het jaarverslag constateert dat deze korte staat een diepen kijk geeft op het zakenleven vooral van de kleine middenstanders waarin verandering zal moeten komen Werd er in het vorig jaarv erslag op gewezen dat de Vestigingswet hierin geleidelyk verbetering zal brengeB ook de verpj te boekhouding bij het verleenen yan eeo crediet al eisch gesteld IS wederom een bijdrage tot verheffing van Seze groep Sedert de oprichting der stichting tot aan het einde van 1941 zyn 59 borg stellingen verleend tot een bedrag van ƒ 14682 83 of gemiddeld ƒ 265 81 per leening waarvan per 31 December il941 een bedrag van ƒ 1232032 was terugbetaald Tot en met 31 December 1941 werden in totaal 217 aanvragen afgewezen De 5 95 aanvragen zijn afkomstig uit de gemeenten Ammerstol 4 Barwouta waarder 3 Bergambacht 5 Berkenwoude 1 Bleiswijk 2 Bodegraven 25 Boskoop 47 Gouda 311 Gouderak 4 sGravenhhage 2 Haastrecht 9 L Ruige Weide 1 Lekkerkerk 9 De Lier 2 Moercapcllc 3 Moordrecht 1 Nieuwerkerk 16 Oudewater l7 Reeuwyk 21 Schoonhoven 20 Siolwijk 10 Waarder 1 Waddinxveen 18 Willige Langerak 1 Woerden 46 Zevenhuijfn 3 Zoetertneer 6 Zwammerdam 7 Van deze 596 aanvragen werden er 3 niet in behandeling genomen daar zij niet voldoet aan de princioieel te stellen eischen 28 vóór of tiident behandeling ingetrokken 2 zijn nog in behandeling 186 aanvragen werden afgewezen na onderzoek na niet geslaa de popmg tot saneering of bemiddeling of wegens riet vo dopn aan Ua vroeger tyden M GOtnicUt COURANT 78 JAAR GUEDEN De burgemeester der gemwi Gouda brengt ter kennis dat de nister van BinnenlanAvhe y heelt eemagtigd om toi te Maan t voer van vee van de eene wt id n de a ere mits deugdelyk bl jkt X dezdWde veehouder de beide weiAi m gebruik heeft om voorlaan duï lüks te beschikken op veryofken ta bet brengen van vee naar de weid onder uitdrukkelijl a voorwaard d het vee nfiet over de lyn worde js vervoer vu voerd en om toe te staan kalveren in de weide geboren na den tal van den eigenaar mits dig onbecmet of gedeainfecteerd zii 2 betrokken burgemeester zich overtui va de waarheid en het vpr oer dekt ïij door een permlwiebiljet vm den burgemeester se JAARiGELEDEN In een vergadeting van leden nbcgiüw iïers der Werkinrichlirg totiwpring der bedelarij in Gpuda is totCommissaris benoemd in de plaats v iden heer A Smits die overleed dtheer H J Nederhors i Herkozen werd n als be ttuurdea de hh A H van Dillen len L p Hoojrendiik als commissarissen de hli A Dortland J M Noothoven vn Goor H G Hoehamer en w Begttt 25 JAAR GELEDEN De Coöperatieve MMdenstrrtds Cre dietbank voor GOuda en omitrekeii heeft over 1916 een omzet b reikt vm f 177 739 14 tegen Ki9 223 09 n mj De winst bedroep ƒ 28T 74 T H jaa eppadprin werd be= oten 4 dividend uit e keeren De hoeren B Dl Grootendorst en J G C KsmohuireB rerden k bestuur i pden herko en U heer R U Jongenburger werd herkozen als lid van den raad van toericht en in de vacature verooryaakl door het bedanken van mr E M B Korlenoever werd voorzien div r benoeming van den heer CC Krom Goedgekeurd zijn de statuten derVereenieing Van Goudsche werkgevers Voor de eerste maal ziin benoemd tot bestuurders de heeren lTJssel de Schepper voorzitter L C Becking vice voor itt r mr W 3 U v E secretaris T B Granpré Molière penningmeester en C J v Heykooo commissaris 0 A zijn goedgekeurd de statuten der vereeitiEing Goud sche t nisclub T enr ïen I s OCns D doeH Uit Boskoop Tot Ier raar nan d RÜkStuinbouwwinte chool alhier ilbenoemd de heor B Kremer te Nij raegen Uit Gouderak Ds H DoomveHte Maartensdijk heeft voor het beroepbij de Ned Herv Kerk alhier h dankt gestelde voorwaarden 331 hedryvea zijn of worden door fonds gesaneeti en of bemiddeling is of wordt verleend geen borgstel ingaan t fonds 17 aanvragen tot borgstelling i r j gestaan na reeds verrichte sareenng en of bemiddeling 11 aarvrajen lot borgstelling zyn toegest T zonder voorafgaande saneer ng of bemidd ling doch ondw verplichting lot het geregeld opvolgen van door het fords gegeven of te geven aanWiizirgen 1 aanvragen tot borgstelling toegestaan aonder bemiddeling sa p r r ver re voorschriften De rekening 1941 van de ichtiü vermeldt op een totaal van f9 755I een batig taldo van ƒ 748 28 De balans per 31 Decenber 1941 heeft een eindcijfer van ƒ 19 89267 waarvan een stamkapitaal v f168030 Er is etti belegging bij dB paarbank van ƒ 12175 Verhuizingen hinnen de gemeente J W Pol van Burgvlietkade 72 naw Kon Wilhelminaweg 251 Mej G v n Dam van Wiidstraat 12 naar Bothsstraat 4 inw Chr Kalkman va Laz ruskadev27 naar Joubertstraat 156 A M Ardon van Krygerlaan 1W nasr Kon Wilhelmmaweg 251 E Bruimik Sunnamestraat 215 naar Heereil 33 Wed W M van Du n Hcn dnks V n Kleiweg lOS naar Bunjvliel van der Kroef vai IJss naar van der Palmstraat Mi J Tuiloo van Vierde Kade 44 ntM Vierde Kade S3 wed J K NoSeboomVergoed van Heerenstraat SJ naif Parkstraat 25 C van Aken van Nonnenwater 1 naar Karekietstraa 6 BAKFIETS ONTVREEMD Ten nadeele van een bleeket bakfiets ontvreemd die voor efn ning aan de Nieuwehaven stond Tewent zijn twee zakjes watchgo d d op de fiets stonden medegenompo ifülUILLElUN iNidruk verboden CIRCUS HOLK VEKBOUËN rUEOANU Nou Ja het moét dan maar Ikkwam er ui Kopenhagen door een toeval achter dat mijnheer Lonkas eigenlijk Holk heette m dat hij op de eenof andere manier familie was vao decircusmenscbcB Ik schrok ervan Daarwas ik weer bU een Holk terechtgekomen en IV meende dat men miJ elkoogenblik als den dief zon herkennen Ik voelde mij bu den troep oiet meerop mijn gemak Juist omdat mijobeerLonkat zoo gaed voor mü was En toenkwam da man maar da zult u waartch Uk cl Diet gdooven Thamsm knikt den arrestant vrien téUik to Vooruit maar J ettert wi zUnveel emiid Alt dfre woorden Ironisch bedoeld Èija dan beeft Jettert tact niet gemerkt want bil tprctitt vardar Dé man sprak mü op ecp dag opstraat Aan en vroeg of ik duizend kronen wilde verdienen Ik noefde alleenmaar miju Xetrekking b Lonkas op tegeven dan zou hy voor de rest zorgenIk nam bet aan fhumsen lacht spottend De groote onbekeode en dadelijkduizend kronen Een beetje nU te antatiisch mijn waarde Lore beeft ademloos geiuisterd Misschien kan Jeffers ont vertell i boe de man er uit zag vraagt xi Pe zeeman kijkt haar dankbaar aan J r dat kan Ik i gt bij Sen krachtig gebouwd man met mooi zwart haar Zooiets als een lakei In de dlni HiJ ziet er uit aft eert bokser met een platgeslagen neut Ja reinste ouUdoggezirht Heo zeer odwaarsrhijnlljke en on v 4doende besrbrijving mijn bette zegt Thomsen sceptisch Lore it ivsesprsngeo Neen roept zi de man ttegtniet Ueze persoon bestèt Er gebeuren nog wundeten Dromt Petersen De groote onbekende dieniet Deze peraodK beste tl n En wie moet dat zijn Juffrouw Witf iraajil rhr niiivn Ki anier ivet Wj een nie iv e helper dïoi WH in Jetfert plaats enga geerden Ut bescbrijving klupt beelemaal het bulldoggezicbt het zwarte haar Het is KrSmer Tbpmsen knikt Nu dan is dit ook opgehelderd olmeent u dat er oog iett achter zitjuffrouw WittT Het uieisj kUkt verward voor zieb uit Tallnoze vermoedent spoken naar doot bet boofd Wat it het doel van een man die voor duizend kronen de bescheiden betaalde betrekking bil Hans Holk koopt Welke Intriges zitten daarachter It bet een waandenkbeeld ol Is het een zakelijke true Wil men de ideeën van Hans llolk ttelen o zit er iets anders achter Zü weet bet niet zij weet één duig er dreigt gevaar voor Hans Holk Thomsen buigt zieb vrlendaiyk naar baar over Ik vroeg ot u lett mttdadtg vermoedt Juffruirt Witl Lore kijkt hem aan en denkt na Ue Deensrne politie kan hi bü aict UMpta Hel zijn alleen vermoedens Neen commissaris zegt zQ rutttg ik Kelnof niet dat bier misdadig opzet in het spel it Misschien is bet eendwaas die graag op het lonneel wifstaan Kr i n zi i e mentenen Iian kunnen wij het prix es oniier teekenen Hier Jetfect zet bier u naam ei u wei dat nel nu oete met a lat Wachtmeetter breng hem weer weg De zeeman maakt een onliandige buiging voor de beambten Voor Lore blUft hij staan Vergeet mil Juffrouw Witt ik Oengeen slecht mensch aUeea maar zwaken ik dank u Het meisje kUkt Bern ernstig aan Weet moedig tegenover uzelf Jatters dan zal alles in orde komen £ en bail uur later zit Lore met de beide politiemannen in de zitkamer van commissaris Thomsen bij een avuiidmaaltijd Maar ondanks de vnendeluke zorgen van de beide politiemannen eet het meisje nauwelijks Steeda opnieuw ziet zij de gettalte van KrSmer mat zijn biilldoKisezicbt voor zich Plotseling herinnert zij zicb een gedeelte van een brief van mevrouw Uölders waaraan til voeiter geen aandacht heeft getchmtken Ik moet a nog Iets Tartellen utIrouw Witt Kort na uw vertrek uitBerlijn is bier cao beer geweest dienaar mijnheer Holk vroeg Hij wak ergbeleefd en zag er uit als een bokser HU wist ook van bet goochelnnmmcraf Het speet hem dat hij u en 1 unheer Holk Biet m r ootmoette Of dat Krjkm was dacht Lore Uan zat uij in Beriyii ai acnier Hans aan En weer wordt zü beangst om Hans Zij kijkt op de klok Het is b una middernacht De voorstelling m Hamburg moet al lang afgelOf pen zijo Als er maar nlett gebeurd it denkt zij Zü moét Hans waartchuweo zü moét bem op Rrimer opmerkzaam maken Waar kan ik telefoneeren cuminls aris Ik wilde graag een driogetid esprek met Hamburg aanvragen ol aentelegram stureo De commissaris k Jkt haar vntiaasd aan Miochien treft a bet dat de latfrouw er nog It U moet namelijk cphet postkantoor zijn maar om twtaltuur s nachts It bet gesloten WaeWeens u kunt van hieruit wel opuellannaar het postkantoor dt lelctooa ttaatin miJn werkkamer Petersen gaat baar voor co Steekt bet llcbt aap Dan laat hij haar alleen liore draait het nummer van het postkantoor dat ril op aen bordje naast bet telefoontoestel vindt Verlicht haalt ü adem als zü de ttem van de ambtenares op zakelUken toon hoort tprektn Üeii7elfden avond waarop Lore zooveel beleefd heeft zijo er ook bü Hans Halk dingen gebeurd welke hij nooit zal vergeten Reedt tawUI bü bazig it u nler iiet oocoi womvooi dantt zün pparatcu te proUeenn voelt Bü een tocnemenda onzekerneioAndert was Lore bü hem ople lr Hiw Nu loopt Neumann In ijn l tertch cottuum om hem heen Waar is KrUraar vraagt H n zenuwachtig O a Dat moest ei nog oü omen n nsin verzuimtl Neumann wHst naar da coulissen Daarrtrakt stond bü m 8 fluistert hü A Holk It al weggeloopeii l ii i t daar staat KrSmer en bekijkt zifh gekleed in een blauw conluum nnel den tressen in een der groote P ttS Men boort het applaus Dit beteeK het einde van Ljrdia s nummer Kerel waar zit Ja toch zeK iHok we bfiinncn dadelijk JCrAmer buigt Ik ben gereed Haos draagt reeds zijn zwarte er Ly lia snelt hem voorbij jL jlaadkainer Terwijl fiat tntuje m eideoda muziek speelt moet zu j vcrkleedeo om te asSisteeren jj moet vliegensvlug gedaan wurdea grijpt naar een der revolvers i i een tafel Ugt en steekt haar tak DOWl ld iWerai ri