Goudsche Courant, donderdag 21 mei 1942

DONDERDAG 21 ME7 1942 ïigr 13 Juni 12Sgr 2ft Mcl 400 gr 23 Mei 50 gr 23 Mei 100 gr 23 Mei aso r U Jani 250 gr 13 Ji 11 réMkg tlMei SBOgr UJunI lOOBr U Ami tS fcni l iri 3 iL ISMei U Juni 1 L ISAini 2 L 13 Juni 250 gr ISAlnl 106 gr 13 juni SOgr 13 Jtaii 50 gr 31 Aug 20 at UMei 400 gr 31 Mei 120 gr 31 Mei 1 kg 13 Juni 290 gr 13 Jmi 100 gr 13 Juni 1 rants 23 Mei Ibewaldnc Iqj het tributiciHuartoor gfgU KEGKUNO NOODia Macdege juuEsniunaiAjar ALniKM KiDBN aomii Op 13 Juni Al en De Goudsche Aflilctiek Commissie heeft besloten met een vertegenvwxwdigende ploeg deel te nemen aan de door de vereeniging Alphia op 13 Juni a s te organiseeren driestedoaontmoe ting AlphenLeiden Gouda Het daar bü te verwerken programma bestaat uit lOO 40O 800 en 3000 Diet hardloopen hoogen versprfeigcn kogelstooten discuswerpen en 4 maal 106 en 4 maal 400 meter estafette BIUARTEN Om het kampioenschap van Gouda 5 Ï 3 ÏÏSS iSlMS v d t ah het wereWbestuux in w MM vaa IM voormaiiaa SI iMadco lag Ha zadioaal ten laer aa MaaaM ovnjiiiaiiii aan ar ama E K roieii wc de verschrikkingen vao na ie en niet rijmen met ooa verstand düfca m a ec z O we van God niet £ Het it de gfarie van de keiic van Ohristut dat aU oiiddea in de bel van 1942 tetiüeen mac tat Gods liefde uitgaat tot ons en Hij one aantrekt xtaitden in onze eUettde en schuld Van buiten ezien een dwaze pre tentie suivaairdbaar maken kan de fc r R J a Jta Vb keik deze prediking niet Gelukkig ii neemt wat God hem belooft Zoo iem id staat in i942 veitmnden met het leed van de menadiheid met opt geheven hoofd uitziemde naar Gods Rjjk dat komeB sal Zoo waaiacfatie ak God UeMe is aldus beBk ot mr Stuficens is tiet jaar 1942 ten jaar van genade van zeil Heer Jezus Ohristas Na daokzeggioc werd de bijeenkomst gesloten roet het zingen van gezant 1£S God heeft ons Zijn woord gegevM t Wooid van God blyft eeuwig waar fondexk voorwerpen Omtrent de volgedde gevonden voorwerpen kunnen dagelijks van 8 uur vm tot t uur nm aan het bureau van politie Markt 72 inlichtingen worden verkregen kerkboekje div ceintuurs foxterrier kip div distributiebescheiden div geldstukken div handschoenen horloge das slipover manteltje strop das Ündermutsje zakmes div porte monnaies div rozenkransen kinderschoentje één paar gymschoenen schoolétui vulpotlood broche ring armband div sleutels div tusschen servetiring riem div brillen fototoestel stempeL VERBODEN VI8CH TE DCUR VEEKOCHT De politie beeft tegen een visch handeiaar alhier proces verbaal opgemaakt wegens prijsopdrijving van zoetwatervisch Hij vertocht brasem bliek en voorn woor 90 cent per kg terwijl vastgestelde prüs voor brasem 68 cent en voor voorn 52 cenA bedraagt Er is 15 kg visch in beslag genomen en naar een ziekenhuis te dezer stede gebracht Tevens is de verkooper verbaüseerd wegens het voorhanden hebben van visch in gesloten tüd De dMrOnitidMMii COWr VEREENIGING DR BOÜOOPSCHE VEOJHB 20 Mei Bozen per bos lüdky iM 3 00 Butterfly 1 00 1 60 Better tStotm 1 30 2 40 Bosalandia 1 10 IJft Briarclif 70 0 et August Noach S2 et Else Pou sen 1 90 4 00 Pechiold tM 1 80 Orange Triumph 4M S Queen Mary lJO 3 20 Wendiand 1 10 1 90 Vierlanden 1 40 2 00 Qlen Poulsen 1 20 1 70 Florcx 14 aJ0 Jules Bouché 3 20 Rosa Mundl JM 4 Juweeltje 3 20 5 0 flriat Mundi Z40 4 40 Dorus Kokets 4J80 5 60 Polyantharozen 1 90 3 M Orleans 1 20 2 00 Ingar Olsson l TO 2 10 Edith Helen 1 10 1 90 Gem rozen 9 50 et Diversen per bos Clematis Prins Hendrik 2 30 8 90 SeringenWoemen Ie srt 2 3 00 idem 2e ao Kt 801 10 Rhododendronbloemen 80 415 et ArtikelAardappelen soAAardappelen aoB Bak en br vet VftkJM Beschuit r of gebj 26 Bloem jr 3 H 305 Mit 319 Boter as Brood of gebak 2aABrood of gebak 2 BChocolade 26 28 Gort aa Havermout 307 Aantal t 1 kg 23 t kg 23 i t 100 gr 2S JIcl 100 gr 23 Mei teurokkenen bet oM la nmwnt r iMt adarlatca an h bcfin muw 4r M oon mn den beer A Tan oaM PHpJes m ccn i J w J n b r C IA bevafccr owtaM O fltdut wman bridaxra r Jfaii teveM im ndana IcImi Vifli0ieids1 kon karretjM dia ttw t e LTict II duid A dat de bnra b HtaDd mat bel eraan aantel Mffop hu iMett to MtM cuFt itecc t kn kijkeo aaaar Ainrmi t teveni dat de raatfiac niet il Ab men eijo lleta lo bewa eft dan moet er rao ep aan 4jit het rijwiel ook a doende Wordt Een fieta ia tegeneen te belangrük bezit kan ie vaa broodwinning en daar an levenaonderhoud zün om te koopen dat zij zelfa uit een fealnlen wordt en zeker niet i5isti1buUekaatoor waar zoo juiit oor imn broedwianing j rata r wmera m Van Honden Jam Ha Kaas I 302 306 Sia 314 KoffiesuiTogaat 218 Margarine VetkJ 26 Melk a6Atjn S A Melk 268 tjn 20B Petroleum O krt 18 Peulvruchten 307 Pudding verm maizena SIS Bijst 17 4 M Sdieerzeep 0 Sigarettenkaart OS Sinaasapp 3 12 4 12 Spijsolie 24 Suiker 299 Suiker 203 Suikerwerk 27 26 iTSbakïkaart 28 27 TeztMkj Se serie 41 t m 100 TeKtielk 2e serie behalve ben K Vleesck 26A 100 gr St JBei Vleesch 26B 2 1 gr 23 Mei Zeep 211 228 272 293 M i 450 gr 11 Mei Toiletaeep G H I J 75 gr 31 Mei Toiletaeep G H I J 75 gr 31 Mei VOORWBOS nUJDEN VOORTGEZET Be uitslagen der voortgeaette voorwedstrijdeh voor het kampioeil hap van Gouda Ubre 2 waWSK Per Aspera ad Astra car beurten h s moy Hdkendorp rOLDER RtllGEWOBK A Bunnik 12ij A Engelhard 89 A Bunnik 125 de Jong 9 A Engelhatd 12S P Verschat 114 22 7 SS M M 3 47 2 47 9 57 2 54 3 67 3 35 3 20 3J 7 2 75 2 77 36 36 35 35 94 M Bstic aaldo ap de rekeniw Stemgereditigde Ingelanden vao den polder Ruigeweide kwamen Woensdagmorgen in vergadering bijeen onder voorzitt rsdiap van den lieer A C de Wit Aanwezig of vertegenwoordigd waren 13 ingelanden uitbrengende 49 stemmen De rekening over 1941 werd vasi esteia op f 5116 39 met een bati saldo van ƒ 5441 11 De begrooting voor 1942 sluit op ƒ 5317 88 De omslag werd bcpaaW op ƒ 8 per HA Bij de Ijehandeliug der begrooting kwam ter sprake het ondertioud van denJluigeweids ben dijlc dat voer den polder zwaar wordt Besloten werd de Qoodige stappen te doen qp hierin twrbeteruig te brengen Aan den polder Het Westeinde van Waarder werd een subsidie voor 1942 toegdtend van ƒ 200 in de Iracten van tiemaling tl PER800NI EWUS MEDENBMEN De gemeente veldwachter heeft eokele personen verbaliseerd wegens h niet bij zich hebtien van een geldig ersoonsbewijs OMLEGGING ELECTKISCH NET Ta gemeente secretarie ligt ter inzage een afsclirift van de beschikking van den secretaris generaal van Waterstaat betreffende li verzoek van den Ijurgemeester van Woerden tot omlegging van het electfische net onder deze gemeente ten behoeve van stroomlevering aan de gemeente Lan e Ruige Weide BUSGERLUKE 8TANB Gebaren Krijntje d van C Vonk en EL E van der Grift AVTOBVSOI K T PKIEBROGCK WOfatOÉN De autobusdienst Dnebrugge Utredil is omgezet in een dienst Driebrugge Waarder Nieuwerbrug Woerden Oudewater PAAU eN WAGEN IN DEN US8EL Door het schrikken van het paard geraakie etn wagen beladen met waschgoedv in den IJssel De bestuurder kon nog bytijds van den wagen springen Met groote moeite is het paard met vereende krachten gered terwijl Ijet wasehgoed en de wagen later op het drog zijn gebraclJ BVRCERLUKE STAIO Getrouwd N ioolaas de Bniijn 63 j en Marrigje Dekker 42 j Geboren Antje d van H Bloemheuvel en R Rijngoud Maria Johanna d van L G Q Streng en A G van Rrijn Catharina Tkeodora Maria d van M T Bede en C J van Zuilen CLANDESTIENE SLACHTING ONTDEKT Ook smokkelen van shag en tarwe É gemeentepolitie heeft tegen een ouwer alhier proces verbaal op jkt wegens he clandestien slachm een varken Tegen eenige per die vleesch betrokken hebben fis eveneens proces verbaal opgemaakt Bü huiszoeking bij den landbouwer is tevens Belgische shag ben yens een hoeveelheid tarwe in beslag genomen Ouderkerk a d UmcI niBILARISSEN BU DB BBANDWEEB Atkti Poedel 125 124 125 39 39 45 45 19 19 14 19 12 S 7 13 IS 0 9 11 9 11 U 10 s 19 9 1 21 14 13 14 14 18 18 13 A Pnns H Mul H Antheunis A Prins Tèr Gouw W Berteis 125 C Graafland 58 C v Oye 87 B de Boer 125 a Hofman 12S R Mplkert 3 G de Haan 70 A van Dijk 125 A Houtman 75 B den Boer 125 A van Dük 122 A Veldkamp 125 M V As 107 J C den Boer 125 G de Haan 125 R Melkert 115 Krijt op J BuKh 106 J Corfceau 125 J Dusch 55 S Soelers 125 J Corbeau 87 J Feit Zoet 125 3 12 1 45 1 93 2 77 3 47 1 72 1 52 2 66 1 78 1 88 1 86 1 91 2 23 1 45 1 33 2 56 3 ÜJ 1 83 4 16 3 34 4 80 3 78 2 72 40 40 45 45 36 36 47 47 42 42 87 67 58 56 86 86 Tyd 41 41 30 30 26 BrandstoffenKookdodeind 01 BT 1 Eenfc SO i pr 43 Gen Antfar V 1 Eenh 31 Mei Gen Turf V SO stuks 31 Mei Brandstkrt DV 1 t m 5 1 Eenh 31 Dec 48©e STAATSLOTERIJ SlJtllk kl ISSS l DB LIJST TrekkinK van 21 Mei t 1 M No 233 MM No 14070 ƒ SM Ho 2210 6824 13S3 ƒ tN No 167U1 1 941 ƒ IM No 12 15 42ll 6SSI S6 S HOI nSM 11505 ntUZli VAM 7 11C9 4107 64 3 ISl 1Ï41 15787 IMIf 139U 4205 1 493 TIS IZSSl 15967 19458 loao 4322 6533 B 43 12601 1Ö882 19466 1 0 4336 6ii24 25U 172i 43M 6806 967i 1J 33 1784 4371 Ï03I 8790 13642 1858 4385 7074 8791 13701 7143 J0005 7155 10007 7174 10048 7209 10076 7241 10215 74 8 10294 7551 I03 4 7761 1054O 7763 10570 r tB8 7N3 10770 I4m 5359 7927 llin 14 Burgerlyke Stand 16328 19Sa l 35 i IMU 16888 1881 17045 20125 17137 20148 17220 203 8 17309 20428 17344 20444 17419 20618 14 40 17476 28831 146S6 17491 l 8t 14796 17635 20736 17707 20987 Ulfl21242 Wei Maria dr van D van derKreke en A P Snaterse Vest 27 Mei Huberdina Anthonia dr van F J M van Vliet en A Binnendijk Kleiweg 45 GetMawdj ÏO Mei J P Berteis en A C Schcffers J M H li Brmk en J van Hilten F Th Scharleman en N Verkaik M Starreveld en A M VerwÜ L Wolswijk en C M den Boer P J Snelleman en P J Wassenaar A C Popelier en J M van Dijk G Slobbe en G C K H Nuvelstim en E van de Munt P M Verhoeff en P de Vries J N de Groot en J P van Kersbergen C Blok en J Geul H van Wu t en A van Toledo A Pauw en M van Vliet J Kaat Vogel en H Jaspers G G Vermaas en G H Zorg S Rapis enA van Vlftt J Boot en A van denBerg W Mathol en J de Vries D deWit en M G G Zeeman M I Duiis enW B Schoonderwoerd J C van Vlieten P de Vroom J Dijksman en A A van Vliet J S Tent en C Anker 1813 Sl 3 3368 2414 8448 2 54 44S5 4 98 4777 4823 4 s i 4845 50 5218 S220 13732 13SM 14004 14378 14506 14586 C van Eyk J Feit Zoet 125 90 33 33 PÜUTSELUK NIEUWS 72 3002 aosi 30S6 3115 3225 3427 Bergambacht De heer C Züderlaan hartelijk gehuldigd 35 7930 IU91 ISOie 18117 21277 5733 7868 11631 I5fl87 18328 21481 5870 7990 11696 151QS 18485 2150 3RI3 5 80 7991 11848 15231 18712 21651 3642 5M3 7997 11882 15S18 18737 2170 3645 3809 809t 12301 1S78 18747 218jil 12386 r 3832 6168 3869 6804 Mr 8160 SPn 15549 19006 21917 10287 f9 WAAREERING EN STHPATHIE VAN ALLE KAmXN Ter gelegenheid van het feit dat de heer C Zijderlaan 25 jaar ambtenaar ter secretarie dezer gemeente was zou Zaterdagmorgen in de raadzaal een kleine plechtigheid gehouden worden Als gevolg van een lichte ongesteldheid van den jubilaris moei t deze huldiging echter worden uitgesteld Toch is de eigenlijke dag niet zonder meer gepasseerd Uit de belangstelling van de zi ide van het publiek is ouidelijk gel leken hoe populair de heer Zijderlaan in de gemeente wel is Tusschen de 80 eö 90 personen hebben persoonlijk hun gelukwen ichen aangeboden rond 150 s riftelijk Aan de woning van den jubilaris werden ongeveer 20 bloemstukken bezorgd Woensdagmorgen werd de heer Zij j derlaan met echtgenoote en dochters door den burgemeester de weihouders en de ambtenaren op het geméent huis ontvangen V Als eerste sprak burgemeester Winkler die dienen één van de belangrijkste eigenschappen van den heer Zijderlaan noemde De jubilaris heeft thans 25 volle jaren rijn geheelen persoon in dienst van de gemeente Berg nbacht en haar ingezetenen gesteld NoMt is den burgemeester ook maar een enkel onvriendeliik woord aan het adres van den heer Zijderlaan ter oore gekomen Hij sprak de wensch uit dat de heer Zijderlaan die in de kracht van zijn leven is nog vfie jaren zal mogen voortgaan aan de gemeenschap zijn diensten te bewijzen Namens de geme nte bood hij enwandbord van Delftsch blauw aan waarop een afbeelding van het raadhuis waarin da heer Zijderlaan 25 jaren gewerkt heeft Hierna werd gesproken door dengemeentesecretaris den heer W Schippers Deze die een maand naden heer Zijderlaan Sn Bergambachtin functie trad en dus zeer lang methem heeft samengewerkt bracht eenen ander uit hun gezamenlijke loopbaan naar voren Tevens sprak hijenkele woorden tot mevr Zyderlaan die haar man alti d zoo trouw had terzijde gestaan Als bljjken van waar jdeering en vriendschap bood hy uitnaam van alle ambtenaren den tieerZijderlaan een lijvig boekwerk over deNederlanclscbe volkskarakters en eenpaar boekensteunen aan Vervolgens voerden het woord wethouder Blanken de eenige van de aanwezigen die den jubilaris in zijn geheele loopbaan te Bergambacht had kunnen volgen de heer C W vanZijU Langtuuit tweede ambtenaar ter secretarie de gemeente veldwachter de lieer il den Haan en baron VaqJ Hemert tot DÜigshof volontair ter secretarie Tot slot sprak de jubilaiig zeH nog enkcfe woorden waarbij hy mede namens zijn echtgenoote dankte voor de proote hartelijkheid Jie zij altijd en van iedereen mochten iontvangen 1009 1013 1063 1162 1168 3875 6823 3846 6867 1954 6881 3895 BS93 3996 951 48 I22S4 122t7 1ÏSI2 12370 12403 12425 124M 12608 13637 lïe94 12734 12826 12M8 12917 13437 1M M 19843 19IH1 15960 19071 1597 19158 15916 19188 15998 I92S 16069 19SM 16076 19294 16115 10109 16172 188 5 16311 1846S 16831 lt51fl 16414 19 522 16419 19565 16J57 1959819637 894 8860 8964 8892 10004 1005 1174 4035 S994 7007 180 4041 1310 4061 Uil 4093 I21 41IS 1239 4138 1253 41SB 1326 4174 1321 4267 1365 4268 1384 4268 1399 4 335 1404 44Ï4 7106 10067 7108 10105 7113 lOlCI 7137 10229 152 10247 71B0 10305 7ït4 lÜSSb 220 50 7290 7J05 I0398 10401 10472 10486 10319 10509 10 580 lOiins 10614 10628 106S7 10638 10672 1070 10757 1070 72926 1C491 2 ÏS 7J2 19698 12838 16589 19754 12887 16573 19781 1423 4448 7 366 1503 4486 7414 14 4608 7415 tS34 4S26 7448 136 4661 7472 l nOO 4868 7500 17 7 4772 788 1843 4798 7745 lSa 4802 77511 1889 481 1 7760 1895 484J 7837 W7Ï 48ML 7981 1989 4902VB038 2010 4917 8040 10834 2048 50C7 8071 1Ü894 2053 5068 8113 10872 2134 5070 81 1007S 2159 5122 8155 11007 2174 5t S188 1109S 22S6 5199 8223 11064 2327 5252 8257 11093 2330 5275 8276 1 096 2397 SS3 8372 11099 2415 6369 8512 11113 3417 5398 85 35 UC9 MS7 5829 8380 11288 2446 5551 8584 11347 141 10 2492 6579 8008 41350 14174 12992 13067 13107 13111 13118 13W1 13183 13212 l i28S 13 352 13488 16615 19928 16638 19968 10862 20010 20043 20054 169 19 2005916942 20071 16985 20079 17ia7 20l06 Ir 015 20243 17 17 20265 17144 2C336 17157 20519 171S5 20642 7174 211599 17180 206115 172 5 206W 17312 2071 17 47 211767 17 i7 i 211778 17 lf 2 20793 17460 20 S 17481 20797 17512 2069Ü 14123 17534 20949 17S I 20 II5 17538 91009 SPORT 10804 13575 13589 ai3 I3c 5 13797 fS799 136 13848 13914 13828 1 947 14038 1407 HiiMigiag Mr het onrps Na afloop van een demonstratie van brandbluschmiddelen op het dorp kwam het brandweercorps in de raadzaal bijeen om twee van zijn brandmeesters de heer P Goudriaan Abz en Joh Holdermans te huldigen in verband met het feit dat zij 25 jaar aan de brandweer waren verbonden De burgemeester mr JJ J van Éeeok Calkoen heeft hen ais hoofd van de brandweer op hartelyke wijze toegesproken en hen dank gebracht voor de toewijding waarmede zij steeds hun taak hadden vervuld Daarop werd hun als bl k van waardoering en herinnering een irigelyste ifoto ovnhandigd STREEKDEMONSTRATIE EJIJU De vereenigingen voor Eeirste hulp bij Ongelukken uit de Krimpenerwaard o a die van Bergambacht Berkcnwoude Gouderak en Ouderkerk hopen pp Zaterdag 30 Mei in de zaal Harmonie een streekdemonstralie te geven De demonstratie zal het kaïakt van een wedstrijd dragen ÏS14 5409 8694 1 3 78 144 S7 17660 21051 M62 574 8708 114 8 14003 7C64 1108S 3886 S835 r719 1 441 14607 17 i8 21132 2868 5838 8878 1K56 149 2 17703 21211 3893 5845 8880 1 473 1491 17711 21248 2700 5088 8891 11488 1 17 l ii81 2l 69 2819 5900 8930 11551 S4982 17803 21 118 2887 5921 8954 11644 14985 1738 21J63 2968 60 39 8970 666 4993 17867 2t i71 2931 6041 8S92 11673 t 65 17884 21409 3114 8081 8008 11886 1S174 lTt08 31482 3148 S2 8018 IITOO ISM 17959 21570 3187 S270 9028 11704 1S188 17967 21570 1M4 6334 8027 11758 1S334 17974 2 685 3312 6 337 9095 11846 15420 18074 2 W9 3125 637 8 48 1945 1M8S 18313 1 783 3839 410 K61 11978 15C10 8332 21810 3377 8431 I1S8 11878 IMSl 8 S7ii 21818 3 8445 94 11880 1M37 18377 IIMO tos 8525 8447 13006 1S 7 1844 21841 Wm 6596 9$S2 11810 19I94 iS47t 1102 3MB 74 8643 tlOTS i 7aB 185 3UB8 3717 8081 S73 1 87 1S7M IM 31817 3746 738 8734 12158 IMDir 18730 21882 Sim tm nu tlIM 1S8 18871 11813 mat me Jni i n isot ute str ii 30 Ingeweven priln f 00 000 f i f 25 000 10 000 lai li in 50e en 47 van OW ïe ie fen rmiic vaa ƒ 30 000 en een van ii nn Na U Oe Nedertandst a Volfesdisiist rorot oofc coor vw bekingtn shrtt II dus aan aU lid MaoMradaeteur i O W iiv ii twi im M re aet w vaar Oeuda aa OlMtrrk t r Baiar aoada rok Ila begin II eeuw een etf van een wwmnand va haar O C Balken een watarverfteekenlac In nuhaidclttrt van den hear G M van der Waat Kflveniuin twee gcadhUdenle portretjea van JKt chtpaar Stanman oaxavaer om n d heer C Prlaea Schevëi Cen aaa h MMarrl houten nlttMcboRi van de ymanga t P nfabrielc éa U Priaee aan VaanKivar Dtet anders vermeld jJI da aahaakcn ezer stede aaoachUfc Contact tuss en kerk en btutenkerke ike jeugd DRSTAL BUZÓNDEBB 11 000 lal het oooiSk zijn MJ het ureeu ea mder en een i iteaii la aaakco b v door af qg van een bewaarplaata en van bewaarkaartjes want hij kuidigen gang van zaken zooals de over grooten afstand zonder tegen een muur neergezet wor er geen oog op te houden Schenkingen aan de tedelijke Mr Sturkenaner Jekimnii it God aieh OB deze wenMr De Uervormde Jeugdraad te dez stede die uitgaat van den Kerkeraad der Ned Hervormde Gemeente en aan welke comm sie het Jeugdwerk is toevertrouwd heeft met bet doel de buitenkerkeiUjke jeugd qet de Kerk in contact te brengen een drietal bijzon derë kerkdiensten belegd waarvan gisteravond de eerste in de St Janskfrii is gehouden Mr N Stufkens uit De Bilt vooi l in jeugdikiingen bekend als de schrijver van het bode IJet Evangelie m de jongerenwereld api ak op deztn eereten avond over Bekommert God Zioii om deae wereld liet het gemeenschappelijk zingen van het gezai Grooie God wij loven U Gebed en Sohriftlezing van Psalm 46 werd deze dienst geopend Door ziyn statigheid beeft ons aldus begon mr Stulkens menigmaal d uitdrukking In het jaar onzes Heeren getroffen maar verder ging het aan ons voorbij Midden in het hartstochtelijke wereUgeiieut en bleef deze plechtige tüdBaanduiding in gebruik welke uitgaat aa de gedachte dat al het geitiwiren zgn oorsprong vindt btj dat gebeuren in BethJehem Ah nu ook het verschrückelgke jaar 1942 als zoodanig betitdd wordt komt i ler een glimlach van bülcre inmie op M dm lietl W Ci aaliand een seineden I musea UL VAN BKLANOWEXKJENBE AANWINSTEN get blukt opnieuw dat onae atede3lgi minea zuk m tr er belangstelling Men verlieugen In het leaMe jaar 2itf lei IMl ontving de commissie m jeeicht secretaris de heer A R i i Putte Peperstraat 10 weer tal mi tanwinsten waaronder vele intenoiste stukken uit pertictilieT bezït ds musea ooUecties hebben verrijkt It negende voorwerpen zijn gesehoniMrfin bruikleen gegeven IN DB 8INT jiunonnK Schnklofca Vtt dea iieer A H i na el io n en diena mster m erkbankje met alle £ eieedscliappcn en wiaea vooi litt maken van mïniaiUuraajtie HkptlPic afkumstif van tiun grootxaaer iHuaelMm van den beer C J van Waas M loU vdD ciitn kryUnolen van den lieer nu Milen gestaan hebtiende aa n de TurfMfli de e molen H In 1903 afgebroken Htdcn heer H sA earlier enkele blauwe I IJM van den heer G J Boi een sctiaaj i m llw en et n fcpomlingsctiaaf van 1B44 MCTSchuiintn siiijrenpijp van den he r C C Hettjere etn porseleinen pijpekopje met knalje beschilderd van den heer C J van ftuk ein veizamellna preiitpnefkaarten I itaür e iehten van de Rijkscommissie mr de Monumentenzorg te Den Haag drie iüo l van het LazarUbpoort e en drie foto s w liet Ëobelin in df raadszaal alhier van Bej J H de Jon een cliché van een ptil enMtk lee eeuw het laatst gebrutkt door inr grootvader y de Jon £ pypenfabriKant l er van den Vteer J d Jong ta Prin e 1 wln i aan en een gebakken steen voor wveuH ifiiii van de Vereeniging van möwifjke hulp een melkkannetje verguld ftuuch poibelein met vogeldecoi een hoiitBcde er twee knlpprenten van den heer B t vu Raamd Oen Haag een oud Goudsch MkPÜPje van den directeur oer Lichtla r Mm twee autieite lepels gevonden bu do tedeeriugen van de Potterepoort van den kcr A P Vermei drie uitgaven van de fearioe Kaaii efltabriek vajl den heer H J l Zanen Muller een eiken archieCkistje M tiierbeslaf ongeveer 1700 van dr A J tamers Dcn Bosch een tabaksdoos met W Olinjinlt Gouda van den heer H S V Rond een linnen bnevenzak vaa de scheeIe Cnyena midden 19e eeuw van den heer l Fsdinos Reeuu tjk een sigaienkoker ge t van vischgraLen en een pijpekop van te heer J Hoogcdoom een slgarenkoker 1 ilangenleer een collectie oude prentDisailen van Gouda en een lange houten Mn den heer J Benschop een tegeltje ISe eeuw van de © erw moeder overhet R K Liefdegesticht een mahonie ndaard door tiemiddeling v den l Sekpet van J le It temationale issenschaftliche GeseUsci ft te BreKn collectie oude en hedendaagsche pijpen van den heer L Joosten een kruikje ongeveer ISOai en enkele aard pjes gevonden by graafwerk aan de Ptmal van mej J W Vuyk een minianansch almanakje geniusireetd 17 by am in leer gebonden verguld op snede van mevr Gyzentj volgens den wensch vttlen den heer H GiJzentJ een viertal n corpsprijzen van de voormalige waerdsvereentging BuTgerptichf benc en aantal bescheiden op die vereanipl betrekking bebbend van en heer Oir r de Jong een deel van een Louis JXV Ttimmering uit een pand aan de west van en heer P Vermeer Alphep a Ja een rijstesteenen tabakspot en drie Kappen van den heer J v d Heuvel taooen ovale plaquette van da brand JTingtmy TicI met het wapen dezer van de Coöp Handelsver De Piodu door Ijemiddelmg vao den heer J Bot 3 nordeur versierd met gietijzer middf n aww van den heer D Steur een sigarenJnI uit Schoonhoven omstreeks 1850 van Ji M Kederlnirg Leiden een lumerjanon dt 18c eeuw van den heer A HuSKel on tdPpenkamer van omstreeks IMfi nauw copie an een burgerinterieur uit 1 vervaardigd door dl ns grootvader wlsoa van den heer en mevr J E tenen Rossing Rotterdam een zilveren roeter van den heer A de Gruil ftoperen IntlEje vwjr het Iwrgen van U ltea va den heer P Weyer eenlg Icsachen twee oude kolven en een vijzel door bemiddeling van den heer Schuurman een partti smote tnkstceMkomstil van d fciodeerlng van de iaUfa Polterspoort door bemiddeling W iMer J U van der Bijl uit 1 Kring w HSB en Lod JOV gebeeldhouwd nan voetstuk van een zonnewtizer I verguld ijzeren windvaan van den I van den Hondel en antieke opstand lUteriJ met btlfeeKaArende naties anichen benevens aén botitcn btnaetipui lit cke ruitjes en een met beeldkouwdeur alles eind ISe eeuw Parts enige oude apothex alaltcülasschevi van het centraal muder gemeente Utrecht een gecalligi onze lippen Dit gezegdcy is gezien het wereWgebenren al Jaren lang immers niet meer van toepassing Eerst kwam de economische malaise de tijd met ïq stempelbureau s met de menschen aondet eenig levensuitzicht met een jeu in deze ellende tot rypiheid gekomen getiroken in haar verwachting t Was lai met eenvoudig voor eeneerlijk mensch om te spreken van betjaar onzes Heeren V tWwül er zoo diepen zwaar geledm wend I aaroa kwamen de oorlog arcn en dan het jaar 1942 Is ie toepassing van deze piecAiti uitdrjikking op onzen tij d niet een goedkoope stichtelijkheid Wanneer velen zk afvrxgen rf God zich nog om deze wereld bekommert booren we in dit woord verlangen en heimwee Eerf van de heerlijke dingen van dezen tijd is dat wjj mogen spreke van een God die met ons bewogen is juist in de grootste venchrikkingen Ondertrouwd 20 Mei J H Verschoor en J H Overes fi J van Bekkum en J C T oendersloot N J W Verboom en A L van der Wal OverledcD 19 Uei Johanna Aantje geh met W lI Bol 72 jr Be mensdi doorschouwd Hiervan getuigt de Bijbel dat raadselachtige boek vol vreemde vertialen spreuken brieven enz van duizende jaren geleden Meer dan eenig mensch heeft dit boek editer iiet denken en voelen van den mensch nadioaal tol op den bodem toe t egrepen en doorschouwd Niet vol met stichtelijkheden maar wonderlijk realistisch beginnend met den bpoedermoord teekent het den mensch in al het verschrikkelöfce van leugen bedrog moord en doodslag d w z zooals hij is VDETBAlu HET yOEISALSfaZOEN OUDRT WW S JULI Het college van gevolmachtigden voor de sport deelt het volgende mede In verband met de ongunstige wesrson standigheden gedurende den afgeloopen winter waardoor op een groot aantal Zondagen geen voetbaZwedstri den konden plaats vinden zullen de competities van den Nederlandschen Voetbalbond en rijn afdeelingen biet kunfien worden beëindigd voor 15 Juni op welken dattim het geslbten voetbalIse zoen aanvangt In verband met het bovenstaande is door het college uitsluitend voor het jaar 1942 jan het bestuur van den NVB uiterlijk tot en met 5 Juli a s dispensatie verleend voor de nooözakeUjk na 15 Juni a s te spelen competitiewedstrijden ATBI TIEK TWEEDE GJLC DAG De tweede dag van de CA C competitie is epaald Zaterdag 30 er Zondag 31 Mei In dit boek kunnen wif menschen vaa 1 42 terecht wij die alle illusies verloren bebben De Bijbei ia meer dan de weengave van ai het verscbriklcelij ke dat leeft m den mensch t gaat om de redding van deze verschrikkelijke wereld In het hart van Gods Woord staat de blijde boodschap dat Goé zich over de wereld ontfermt alleen omdat Hij dien mensch in al Zijn verschrikking j M vK u r giooivaoer lieftiecft en Hü doet het dapr in te i SSf r 1S H 7Lm J mLJL A in die wereld in Jezus ristuB vunen Rosslne Rotterdam een lilveren j God komt njidden m de geschiedenis in ons leven van geboorte tot dood in onze verschrikkelijkheid Geen sttikje van ons leven is er ofhet is door Christus geleden Die zelfs ncderdaaldc ter helle Durven we de verschrikkingen vèn 1942 zwaarder noemen dim die welke in het Evangelie staan en die Christus heeft gedragen Niet wat wQ over God denken maar wat God over ons denkt is van hef gnootste belang Als wtj ihet onze gedachten over God gelijk hadden zouden we het dan één oogenfclik tunnen uMiouden in ffit leven AD0Li Ul8 Copjiiaai M V BuiwiMasiiaui nmuwtuaa UMI baVttle ruit met versje van den heer at aan Alken plaatje met tnschri t wn commissaris voor niet commercieel lagen door bemiddeling an dew 1ir der voormalige sociëteit De Beu j Lad XVI penanttafeltje een malw i bankje en een schilderij vervaaxdlfd 1 heer C van der Want Ie heWl l e j van mevr I H Egglnk CaiTl re fjUkg enige tatat van De Mariaan o kwaagen s pijpen en aardewerken en tulbandvorm en deksel van kvoogden der N d Hcrv Kerk een an eti aatlelce stoo € v l 4cn lieer Jw Haaren een hoofdQzerTtlstJtt ongeveer van den heer T G avesteyn een goudleer Lod XIV vm a n heer O Wk der Velde en fragment goudleer eeuw van den heer P van itheksrsweegschaattiie met hoorea en n aagvlsch van m toiaaver een foto van Itet rachtje Loe rtialle een Qzeren snuiter jn n koperen randje om patrOBén namen tm mumt n Ml neelgoedU vao de rv n dames Koppciwil da feaehrtttan en aen getale col