Goudsche Courant, donderdag 21 mei 1942

DONDERDAG 21 MEI 19 ffadcsterprogrcmiiiia Ie Piokaterdag Mnvang 11 anr OCHTENDCONCERT door de Rott Harmonie o l t JPoh F PalU 2e PioJuterdag a ivtiig 11 uur OCHTENDCONCERT door de Harmonie N H B O I T B J M Tisaen Beide Pinksterdageli aanvang 14 30 nnr Amnseineiitsmaziek door het Rivièra Orkest Aan VTRECHT hMm Me veei te dankenr Unechl blijft voor mij tli d da provincie vu de Spoormsgeo Als we die goeie Spoorwegen ntttbuidcnl Ze btengeo oot de grondstolfai loi voor de deur ux óp oni uacia tit M vervoeren ome biscuiu oui tlle uidioeken tm om land Wc OK ea lé wel in ccic houden die goeie ipoorwegen wtm sQ tijn i die ervoor torgea dai U die Idikcte broiie VictociabiKuitjes i ji winkelier dmis bi gl BISCUITS CHQCÓIA m Botterdaai DE KLEINTJ£S KUBRI£K v i Kwortjairubriakl wordt pMenatneo Dinsdags Donöertagi en Zatardan TatMd Betrekking advertenties I II m M 0 ce t m ll Aeer A M And re advertenties 1 9 mJf ƒ 0 21 elk 1 m M meer ƒ 0 10 alles by vooruitbetaling Adver tenties onder nummer aan het bureau 10 cent veihoogm BewijsnummeT 9 cent extra Inzending den voora aandes dag Brieven koaneii alleen afdea afgdiaaU elkes dag van 6 uur ZEaterdags vaa 9 1 aar aOUDA Last van O concurrentie AnomiM 14 KMC S5 j f T tatMW nott N S KOSTER AFWEZIG 23 Mei tot en met 7 JwU I I Mmmi In tmb Onontbeerliik voor esn gazsltlge ifear Ean pracht sortaering heeft Gloria Mundi MARKT 4 TEL 3 03 V Vttor de pinksterdagen Prima Rund zwaar Kalfsvlaeseh n Fyna Vlaasohwaran SLABERU Firma BEIKMII WESTHAVEN 38 BESCHUIT kunnen wij U leveren DagelHks versch Zoo uit den ovenl Prima kwaiiteiti S ROOD BESCHUITANKFTBAKKERIJ A VERBURG rlngalraat 8 tal SSOI Bn 21 iimirtt BESCHUIT TE KOOP GEVRAAGD WOONHUIS met tuin voor klein gezin van particulier door particulier aan verkeersweg in Oouda Britven met prQsopgaaf onder no Q 2778 aan het bureau van dit blad Advertentiën In andere bladen worden zonder cenige prijtverhooging door onze ADVrofENTIEAFDEELING geplaatst Bil opgaven voor meerdere bladen Is één tekst voldoende INZENDING verzocht AAN ONS BUREAU MARKT 31 GOUDA T H A L I A DE BIOSCOOP WAARIN U HET GEZELUIOSTE UITGAAT Vanaf VRIJDAG 2ZlVlel tot en met WOENSDAG 27 Mei aan vraaRlfc PINlcaTCRPROailAMMA met succesvolle Vlaamsche Film met Jefke Bruyninokx De Witte naar het veel gelezen boek van Ernost Claes VOORAE Klaas van ftok met zijn Dansorfcest IK FLIIITa IN DE HOOP DAT JIJ ZULT KOMENaaa TOEQANQ ALLE LEEFTIJOIN Aaiïvang van de Voorstellingen dagelijks 8 IJS uur Belde PINKSTERDAGEN 3 VOORSTELLINGEN 3 30 5 45 15 uur BESPREEKT TIJDM UW PLAATSEN III SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDA TELEifOON 3750 Vanaf VRIJDAG 22 MEI tot en met WOENSDAG 27 MEI brengen wij In een SPECIAAL UITGEZOCHT PINKSTERPROGRAMMA SYBILLE SCHMITZ GUSTAV FR0HLICH GUSTAV DIESSL In de Ousfav Althoff film der UFA MIJN CHEF IS EEN VROUW CLARISSA Een Zeer onderhoudenée fUm met humor en Êpanning en vele charmante heaÜteiten Aanvang der voorstellingen 8 15 uur la en 3e Pinksterdag 3 30 5 45 8 15 uur TOEGANG VOOR ELKEN LEEFTIJD O 27T7 ManMMaaansKHMEuagMmiaiis Net jong echtpaar zoekt WONING of a ongem Kamara met keuken of gebruik van keuken Br G 2792 Bureau v d Blad KOSTHUIS QEVRAAQD In net R K gezin voor jongeman met zindelUke vaste betrekking centrum Gouda Brieven met prysopgave Elsendoorn Stuwstraat 202 Den Haag O 2790 Plaatst hier Uw I advertentie Reunie BiocMo m Fsysr a Talafaaa aoa Plnksterprogramma vaotf VrUdag 22 t m Woensdag 27 Mei araaia li a ü w a M s pragniinami DeaanaatlevanbetZomerseizoeiiI Oafca at alatiw OP HET TOONEEL OahaalHiMW ROXINI S ZOMKRCABARET 1942 mei Ohrta to Marl 1 Da a ailiri a baa an mmtoli Toegaur lederen lecft Aanvang werkdagen 8 15 Zatenialfi en ai5 beide Pinksterdagen 3 30i 6en 15K PlaatsbMpreken dagelijks van 10 13 en 2 4 uur Prijzen der plaatsen 50 75 I OIX 1 25 en 1 50 Twaa a PInkatardng v m lO SO mm KARL LUDWIfl OIEHL in Uefde gaat zonderlinge wegen l oegang lederen leeftijd Zaterdagmiddag 2 uur groote VARliTEVOORSTELLINa met als bqzondere attractie KINDERZANOWEDSTRMD Entree trinderen IS cent Volwassenen avondprijzen Attentie Reunie Foyer Tydeas de feestdagen voor den aanvang der voorstellingen Ravna Orkaat met aMraoUaa Gewone consuroptleprljien Prima consumptie Ga naar Reunie Het middelpunt van Ooudaisam usement KMrrOOUIACHINniANpEL JoHfifaKdeHMeuuet GOUDA hvarboadmat Plnkstaran xfn ooza akcnaloar ▼ RIJDAG en ZATERDAG estitUn Voor rato kwaiitoil malsoh Rundvleeaoh Aa VAN LEEUWEN aa laar g a aJ lt a apa HOOaE OUWE 7 JONGENS van 15 17 jaar gevraagd fiKNifriiMiii HHIl Hooge Schielandsche Zeedyk PIANO Gevraagd aankomenil tediBoile op een Expcditiekantoor Brieven onder no O 2780 aan het Bui eau v d blad te koop gevraagd Brieven met opgave van merk en prijs onder No G 2787 Bureau van dit Blad Ta kaap aan s o a n HEERENRIJWIEL met prima banden R Vreeswflk Jan V d Hejrdestr 24 Oouda Gevraagd bij flrma T ZAAL BanketbakkeflTMarkt 32 fllak iccuraat Meisje voor de winkel en huisbond leeft ongev i8i20 j v g g v Aanm s avonds 7 i 8Vi uur Em UteudU heeft sHcee Voor direct gevraagd UinillEIIEIIH ftr Ieeft d ± 16 jaar Brieven no O 2774 bureau v d Uad ▼ Ieder leest ge GEVRAAGD een flink Meisje liefst R K voor dag of d en naclit boven 18 Jaar Adres V d Pavoordt Meubelzaak Eiken Dinadag Dandardag en Zalardag wordt de KleintjetRubriek opgeaomen Inzending daags t voren aan het Bureaa Markt 31 Oouda of bd de plaatselijke agenten elders G vi agd ter ov emamp Ktaüderstoel en Bok Br no 1161 box v d ohd Te koop een trifaaimaelilna Singer Br ao 1162 Imit v d blad Gevno EN WEKKSTER voor den Vrvdag of Donderdaamiddag Adrea de la Be an 6 TE A OP klein huiaoi8 l en baatdkachel Nieawfe Haven 196 Te koop aoo oedNtls nieuw Boeikeatj compleet Weth Venteweg 89 H Te koop compleet HilllpsRadto in goeden staat Kleiwe stzaat 5 GEVRAAGD MEISJE vwa de RKM genuren of 3 dagen per week Adr Gou we 51 GEEN PLASHDISJE Koopt een motortxrat met kajuit Te bevT W Tombergstreat 64 GASFORNVIS te koop gevraagd Voor goed fornuis goeden prijs Br m pc 3 J van Woerkom Lange Kieuwstraat no 39b Schiedam Gevraagd fliak Meisje van 8 30 tot 12 90 uur KASm4lJN Joubalatraat 70j Gevraagd tegen 1 Juni b s en Mt Heiaje voor dag en nadit niet beneden 30 jaar tegen goed loon in gezin van man en vrouw te Zeiat Z a t m Bung Martenasmcel 25 RN DAMESFIETS te koop Adres ttare Martenatin el 39 BAI KABfERS ÏX 0imR 25 et per haU uur Qroeneodaal 79 Te keep 2 verpteegsterf japonnen maat 42 of dienstbodejaponnen Br DO 1176 bur van dit blad Te keep een f Jn geruit gunuDiragienmsntel m 41 en een kort bnrin suèdi jasje Beide als nieaw Ooat Haven 31 Te koop een Eleeir Gnuna oon met Piek Op Koekoekstraat 3 Te koop splintenieBw Baari laat Adres Ofi Costakade 49 Te koop zoo go ed als nieuw DAMESFIETS tegen elk aanoemelük bol Sunnamestraat 217 BLH BOOKERS Teelt uw eiSen tabak glaciaal voor dH doel gekweekte planten uit voorraad leveFt aar HantHekiing voor teelt en be4ierï ing gratis G Hendriksen Achter Willena H 6 Te koop aangeboden Heerenfleb in goede oonditiei Te bevT Graaf v BkHistr 49 tuaKhen 2 3 0 en 3 30 u Te koop PHILIPS RADIO laatste serie ag aji Te bevragen Vieide Kada no 122 Gouda Gevraagd voor den VIrudag EEN 30NGE WERKSTER Kamonelkslo 134 VERLOREN Portononnaie m kih Zondagmorigen m de omgeving van het van Bergen Uzendoomparic Tegen beloonkig tai g te bezorrgen Turfmaikt 40 boven Te kaap 4 stoelen 1 IWutenili tafel diesscHr theetafel aL masaief eken en klein meubilair Ite bevrj Turfniaikt 108 tsav na 7 3 uur Reeilwi TWEE GODDEN BRDIDSPABEN SliJde dag voor de familiea longeneel en Hendiiksen In onze gemeente ttkochten gisteren twee echtparen den dag herdenken dat ij vóór vijftig jar i in het huwelijk W den vertxmden tiet echtpaar Jacob longeneel Elisabeth Schouten en het eh aar Reinier Hendriksen Margantha van der X ee i V Het echtpaar J JCHrGEN QiL £ Schouten fFarnilie oto ▼ an het cditpaar Jongeneel ia de truiiaipwi op U Aiiattstiu 1885 ia de vooiatalin gemeente Slulpwijk thans SaoiiarUk geboren en dn 7 jaar oud At brak weid q M Januari im te Wiaddinxveea gabarta aQ la duf N jaar oud Op IH jarigen leeftijd kwam zü met haar familie uit haar geboorteplaats naar Reeuwijk Hun huwelijk werd op 20 Mei 1892 te Heei wuk voltrokken Het lietreft hier dus wat men noemt echt Reeuwijker De namen Jdngeneel en Schouten komen in deze gemeente veelvuldig voor Het bruidspaar mag zich in een goede gezondheid verheugen Jongeneel was yroeger visschers van beroep doch geniet thans van een welverdiende rust Terwijl hü nog op school ging moest hü reeds met z n vader mee naar het z g turfland waar zyn vader dg veendery beoelende Hy legde zich toe o p de visschery en zoo heeft hü vele jaren in de polderwateren in ReeUwijk en omgeving gevischt De visch verkocht hy aan de handelaren Wanneer de vischtyd gesloten was zat hy niet Stil en ging dan by de ixieren werken Jongeneel is voortgesproten uit een echte Sluipwiüksche visschetsfamilie Het gouden echtpaar heeft vijf kinderen van wie er vier getrouwd zijn De oudste is 49 en de jongste 32 jaar Er zyn veertien kleinkinderen De bruid verricht nog aUe huishoudelyke bezigheden terwyi de oude baas zich nog gaarne bezig houdt met allerlei karweitje Zoo zorgt hy er voor dat er een brandhoutje is dat de aardappelok op tüd geschild zijn enz Het paar beeft alt d in Reeuwijk gewoond B aJet gaarne aou het zïja WMing aan tei sCravebbroeksche plaa verlaten De namen Jongeneel ta SdMuten x behoorea Du eenmaal bv SlHifnvtHt a jttwwi Het was eejj blyde dag voor beiden en hun kinderen dit hëtlgelyke feit te mogen herdenken Talryke bewyzen van medeleven heeft het bruidspaar ontvangen zoowel bloemen geschenken als persoonlijke en schriftelijke gelukwenschen O a ontving het bruidspaar een felicitatie van burgemeester L J Lucasse Bruidspaar kinderen kleinkinderen en familie hebt en dit gouden huwelyksfeest gezellig ia den huiselyken kring gevierd ƒ Een vitaal paar Kveneens een bekende Reeuwijksche famiUe is het echtpaar Hendriksen wonende aan den Platteweg De heer Hendriksen werd op 27 Februari 1870 te Alphen a d Rijn geboren en is dus 72 jaar zyn atouw op 4 Februan 1869 te Haarlemmermeer en is dus 73 jaar Hun huwelyk werd op 20 Mei 1892 te Reeuwijk vol okken Beide echtelieden kunnen zich verheugen in een goede gezondheid Van een ernstige ziekte in het Vorig jaar is mevrouw Hendriksen gelukkig weer geheel hersteld De l ruidegom is een bekende figuur in onze gemeente Niet minder bekend is zijn tuinders en boomkweekenbedrijf waaraan hy nog dagelyks zün kiaobten wljitt De heer HendrOuen taat nog oiidd i In het zakenleven terw I zgn vrouw not alle huishoudelijke bezigheden vemcht Het gouden aöt aar heeft elf kinderen van wie er tien getrouwd ztjn 38 kleinkindeHB n aan achteiUautkiad Drie gehtnrl Undaren WMmt in Bag nd alwaar zy ook een boomkwedcersbedrijf hebben gesticht t wljl één der zoons ook dit bedryf in ons land uitoefent Het Imiidspaar zoowel man als vrouw hei ben een druk levoi acnter den rug Zoowel de zaken als hun groote gezin vroegen hun volle aandacht en werkzaamheid Zü kunnen echter met voldoening op hun arlwidzaam leven terugzien De heer Heqdnksen vond bovendien nog tijd zich verdienstelijk te maken in het plaatselijke voeenigingsleven Voorts is hfj lid van iea gnneentcraad geweest Het herft bet louden echtpaar niet aan belangstelling onthroken Talrijke bewyzen van medeleven heeft het ont vangen Bloanen geschenken persoonlijke en schriftelijke gelukwenschen vertolkten de sympathie van familie vrienden en zakenrelaties Op bezodk kwamen o m burgemeester L J Lucasse en ds E S de Lint Ned Herv predikant van Shiipwtjk Dat de beide echtelieden nog kras en energiek zlJn moge hieruit hlyken dat zU st g voomemena zUn om zoodra dit wttx mogelijk zal zijn hun kinderen in Engelajad te béeoeken iets wat s j vroeger jaarlljka pladitan ta doen yKBKflHMWa POLOnt KBEVWUK kiezing van twee bestu ursl e d en en vier gecommitteerde ingelaoden van den pokier Beeuwqk wegens periodieke aftredmg van de heeren L P v d Graaf en C S P van Grieüiuizen als I estuur5leden en de heeren S Hiykoop G V d Kooy W van Wenaveen en A J de Wit als geconwiitleerde ingelanden De uitstag was ab volgt vac C S P V Griethuizen op C S P V GrieliMiizea 185 stemmen vao L P V d Graaf op L P v d Graaf 173 stemmen en op G v d Heuvel 13 stemmen vac W van Wensveo op W van Wenaveen 187 atemoien vac A J de Wit op A J de Wit 173 Btemmen 42 btaooo vac G v d Kooy op G v d Koc 117 stemroen op J N 4 en op J v d Heuvel 5 vac S Hykoop op S Hijkoop 148 stemmen en op J H Drooa 39 steoanen De aftredende bestuuraleden en gecommitteerde ingelanden xün dia aJIm herkozen Sciioonlurren ROTTERDAMSCHB HIDEN VAN DAGEN NAAR SCqOONHOVBN VaaltoiBf ki OaialL De SMaeeate Botterdam heeft ti Gei Wearinils alhier ebmnd voor da ondariMcDging van fidca ouden van dagen uh dia giBMante Nadat aerst bat gebouw de noo yaa varaaderiacan heeft onderaaaa n gisi rea ét etctte patiaateii par ttakanauto gearriveerd Er zljn thans ongeveer dertig personen aangekomen welk aantal in den loop van dé volgend weck nog tot onigeveer tachtig lal stijgen Ool is reeds een gededte vsa het vei legend personeel ge att iv ee r l Waddinzveen KOR GESTOLEN KN IN DR WnDl GESLACHT Gisternacht is ten nadeel van dM veehouder G Klapwijk alhier in di weide een koe geslacht DIEPSTAL VAN LAARZEN RN 1 Bij den landbouwer J O alhier bebl i onbevoegden twee paar laarsen oi ongeveer 20 kg paardenmeel weggeoamea INBRAAK OM BAMMN EN PtmnTEN BQ den vediandelaar C F v V dhier is ingebroken Er werden e damesrijwiel en teztieUcaartan ontvreemd H Met Aaii M M la teuud SM iM wurvn 3M lilana 1 kBvwran deren SS Buelilan S Mtaainn OTerfOHiBien Soor N ir C i lammaren SS SS SI bokken a arilaa per stuk BaniM natls KAABHaan SOVBA U Mei PrltMn la kwal nwl feiM TSS km BoMal 1