Goudsche Courant, donderdag 21 mei 1942

GOÜDSCHE Vrijdag 22 M€iJ942 BeJMrglBI No 20MO NIEVWSBLAD VCX R GOUDA EN OMSTREKEN BateaiK HASKI n TO f ff S pMirekwtat MM Ckefredaeteur f TIETSR Oouda mM A IH Ï 1 M JS i 1 I mI S Kttl VaSJ Il É IT Hi a f 1 i Eu T H DE AFWEERSLAG BIJ CH rKOF Nog sfeeds in vollen gang optimistische Duitsclie beoordeeiing Door bemiddeling van den Ned Volksdienst zijn Maandag van Oen Haag uit 100 kinderen vertrokken voor een sesweeksehe vacantiereis naar Neurenbenj fPoIuBOon Jtfcyer j Boven de Duitsche stellingen wérdoi door de bolsjewisten houten ttKHiunen aan valschermen afgeworpen welke bestemd ren voor hun e n door de Duitsdiras omsingelde troepen Zij bevat a tevenxmiddeteii adtoenen cd kleeding rOrbis Henaad PJC HewCncM Het DN B meldt dd 21 Mei uit a yn De afweerelag in het gebied Charkot if nog steed in vollen 2k M fl pU it sich naar het jBjll v tf ltóUtaire deskundigen mS meer ten gunste van de he en verbon n troepen In pKre kringen alhier acht men het jg0 vprhelderejid dat na het maa ale gebruik van pantserwagen thans gok weer cav lM4edivi i s aan Sov jetRu sisch zUd aan den strüd itt emen Men ziet daarin weer een l n F dat d vgand bij dt tenuit ceriegging van lün oHenwéve planaen van onjui te veronderstellingen gitgaal CavaUerie van den tegen ligder stiet op geconcentreerde IWtaohe pantjerwag ns Het gecon itreerde vuur der Duitsche wapens kMtt de vijandelijke ruite rU waar deze ïich voor den amvdi gereed muitte neergelegd Miliiairen noemen ook zeer verhel4n id voor den tand van den slag Reineer en meer waarneembare tenighoudendheid dèr vUandeluke proftfuida en het feit dat de berichten van den vijand plotseling zooveel ats verleenen aan den Ouitsche tegenaanval Deze houding van den itrichtendi Mt van den vuand wordt Ie Berlün beschouwd als een zéker te en dat de voortgang der DuitKhe afweeroperaties het thans ook dtn tegenstander duidelijk heeft doen orden in welke positie hij zich in werkelijkheid bevindt In dit verband wezen vandaag goedin gelicht e milil ren er nogmsals op d de Duitsche operaties in het gebied van Charkof wn hoe grooten omvang zU ook zijn eveneens niet sb het groote Duiteche offensief kunnen worden beschouwd De itrUM in het Noorden Tegeluk ntet hun herhaalde aanvallen op de stellingen van de DuitschFinsche troepen aan het Laplandsche front hebben de bolsjewisten van 26 April af ook met stefke strijdkrachten nvallen gericht op Alpenlandsche bergtroepen aa nhet front van Moermansk Zooals reeds in het weermachts bericht is medegedeeld zijn deze aanvsUen in zware verbitterde gevechten Biet succes afgeweerd Van bevoegde zijde wordt hierover nader medegedeeld De tegenstander heeft ook aan het front van Moermansk voor zun aanvallen sterke strijdkrachten m totaal 37 bataillons met talrijkeartillerieen andere zware wapens geconcentreerd en in den tiJd van 28 Apri tot 13 Mei 129 aanvallen mettroepen ter sterkte van eeniwtaillon n meer uitgevoenf TeHfcijl aan derestvan het Oostelijke front in dien tijd reeds dooi wa ingetreden was het n het front van Moermansk toen nog volop inter De gevechten werden ige leverd tijdens een ijzige koude en voortdurende sneeuwstormen van buitengewone felheid Het zwaartepunt van de gevechten lag aan den Zuidelyken flank waar de Duitsche troepen 67 vijandelijke aarr vallen afsloegen Terwyl hier de geVechten in vollen gang waren bracht de tegetetander aan den Noordelijken flank een marinebrigade aan land ter terkte van 6 batailons De daar staan de troepen weken eerst achteruit om Vervogens met een tegenaanval van geconcentreerde deelen der Duitsche Jergjagers den tegenstander b nage aee te vernietigen In krachtige tegen anvallen werden de bolsjewistische troepen op 14 en 15 Met geheel terugJteworpen en werd het door de Duitfwe troepen tijdens de gevechten Waatselijk opgegeven terrein weer in TOlen omvang in bezit genomen Zooals reeds is gemeld liet de tegenJUnder b zijn vergeefsche aanvallen Jtn hel front van Moermansk 8000 raoden en talrijke gevangenen achter Daarmede hebben de bolsjewieken in net hooge Noorden aan het front In iapland en bU Moermansk eind April KAAST VAN PttT Volgen d Jang t berichten v p bet frooA van Charkof hebben de Duitadie troepen het tnitiatiet genomen In de omgevtne vanCharkol aan dl spoorUjnen van Wolalamk en TsJoegoejeC en zlin tot 4en tegenaanval overgegaan Op de kaart zIJn deze plaatsen te vinden en in de eerste helft van Mei 20 000 doqden verloren Vrees veer de waarheid Een dezer dagen is naar van Duitsche imlitaire zijde verluidt in den Zuidelijken sector van het Oostelijke front een geheim bevel gevonden van den chef vanju politieke afdéeiing van flen SowKommissaris Zoekanof tezamen metTmdere papieren van een bolsjewistischen divisiestaf Het bevel draagt het nummer 463 en is gerioh aan de oorlog scommissarissen zjeken huizen hospitalen en militaire eenheden Dit bevel luidt woordelijk als volgt In den laatsten tud heb ik geconstateerd dat gewonden die van het front kome en doortrekkende leden van de weermacht afkomstig uit de tijdeluk door den Vyand veroverde gebieden onder de bevolking en hel Sovjetleger gevaarlijke aeti revolutionnaire geruchten verspreiden Zij maken gewag van de goede behandeling die gevangen genomen soldaten van het bolsjewistische leger en de vreedzame Ijevolkmg van de fascistische bari aren ondervinden Tegen deze geruchten moet zeer drastisch worden opgeti eden De bc vengenoemde instanties moeten de verspreiders van dergelijke geruchten onverwijld arresteeren en voor den krijgsraad brengen De twtreffenden kunnen rekenen op den kogel terwyl hun familieleden tot dwangarbeid veroordeeld worden De commissarissen moetfn onmiddellijk voor de legeronderdeelen voordrachten houden waarin gewezen moet worden op de fascistische wreedheden Hierbij moeten den Sovjel soldafen verminkte lyken van gesneuvelden worden getoond J3e bataljonscommissarissen moeten voor het verschaffen van dergeUjke lijkeu van soldaten ren het bolsjewistische leger alsmede van vïouwen grijsaards en kinder i zorgen Hiervoor zijn bijzonder geschikt de lijken van personen die zichzelf hebben verminkt alsmede van familieleden van overloopers die voor deze voordrachten op de juiste w ze verminkt moeten worden De nieuwe bonnen X TABAK OP 28 Elf t Voor de volgende week iQn aaaCewezeo de boaaen Ne 27 voor brood Tieesch en aardappelen waarbU het asrdqipelrantsoen blijft vastgesteld op 2H kg per week Voorts geven de bonnen 28 en 29 ly an de tabakskaart recht ep bet voopen vanden rantsoen tabak DUrraCHLAND stbijdt VOOR SÜROPA SLAG BU CHARKOF DUURT VOORT Niettwe aanvallen mislukt 90K BU vet n MENUBE AANVALLEN AFGESLAGEN Hefopperbwel der Duitsche weer macht maakt d d 21 dezer bekend In het gebied van Charkof duurt 4 slag voort Daor sterke pantserstrUdkrachteit ondersteilnde aanvallen vao den tegenstander mislukten onder zware verUezea Er werden wedenna 63 niui4elüke pantserwagens vernletigdl De luchtmacht greep ittet sterke strijdkraehten en groot sucees in de gevechteo op den beganen grond in Ml lp het gebied van Z O van het Ilmenmeer werdlen vUandeiyke JW vallen met groote verlleien voor 9en vijand afgeslagen De negende divisie luchtdoelartiyerie vernietigde m de gevechten in het gebied rond Charkof tol den 20en Mei 107 vtjandeluke pantserwagens Het regiment luchtdo u Uene 81 hééft in het Oosten zijn Tulen en de eerste afdeeling van het regiment luchtdoel artillerie 12 hSar lOOen pantserwagen stukgeschoten Op Malta werden vliegveldeti van den vijand overdag en des nachts geri twmbardeerd Voor de Z O kusti van Engeland beschadigden hchte gevechtsvliegtuigen overdag een koopvaardtjschip van middelbare grootte In het tud vak van 11 tot 20 Mei ver loor de Br tsche luchtmachr 151 vlieg tuigen waarvan 36 boven de Middellandsche Zee en in Noord Afrika Ift dcnzelfden tud gingen in den strud tegen Groot Brittannie 42 eigen vliegtuigen verloren Luitenant Reichwald schoot den 18en Mei met een zwaar stuk luchtafweergeschut In enkele minuten 8 aa vallende ijolsjewistische pantserwagens kapot en heeft zoodoende indeh loo van den Veldtocht in het Oosten in to taal 27 pantserwagens stukgeschoten JDe debatten in het Lagerhuis mrt OORDEEL VAN DE AfüLHELMSTRASSE De debatten in het Lagerhuis werpen volgens het oordeel van politieke kringen te Berlijn en ook volgens de opvatting van de Wilhelmstrasse het licht op zekere in Engeland sterker op den voorgrond tredende crisisverschunselen Reeds het feit dat Churchill geweigerd heeft persoonlijk in het Lagerhuis te verschümen en da Cripps genoodzaakt was een lans te breken voor de oorlogspolitiek van den minister president schiintj naar te Eerlijn verklaard wordt erop te wüzen dat niet alleen tusschen het volk en de regeering doch ook in den boezem der regeering spanningen bestaan die Cripps ondanks alle dialictische kunstgrepen slechts moeilijk kan verdoezelen Over het geheel genomen Krügeo toonaangevende kringen in de Duitsche hoofdstad den indruk dat de verklaringen van Cripps vooral Aanneer deze gezien worden in het licht van de door de uit Amerika teruggekeerde Duitschers afgelegde verklaringen beschouwd moeten v orden als een bemoedigend element voor de politiejte en militaire doelstellingen vén de landen aangesloten bij het pact van drie In politieke kringen te Berlün acht men zelfs de gedachte niet onjuist dat uit dergelijke verklaringen conclusies kunnen worden getrokken inzake de hechtheid van het AngloAmerijtaansche front en wel in dier voege dat de ineenstorting van dit front misschien dichterbij is dan Velen uden willen geleoven en door de verantwoordelijke mannen m GrootBrittamiie en d Ver Staten wordt teG0C0evett DE OORLOG IN OOSTAZIE Militair weekoverzicht van het D N B BUHHA EN DE KORAALZEE In het mili aire weekoverzicht van het D N B over den oorlog in OostJAzié wordt o a gezegd Twee gropte militaire feiten hebben den oorlogstoestand verder in het nadeel van de yijandelyke geallieerden gestabiliseerd nJ het einde van den veldtocht i Butya en het resultaat van den zeeslag m de Koraalzee Beide resultaten hebben den Èngelschen en Amerikanen beroofd van Ide laatste kans om tot een offeasief in de door Japan l eheerschte gebieden over te gaan Er blijft Churchill en Roose eIt voigma het oordeel van Tokio geen keus Zu moeten in Oost AziüEmet htm versnipperde strijdkrachten in liet drfensiefbluven Dit feit wordt door uitla iingen van toonaangevende vyandeltjke zude en door de resultaten van de levendige verkenning bOven zee en land van alle oorlogstoóneelen in OostAzië bevestigd Het beeld dat militaire kring n m de Japansche hoofdstad zoodoeiide kxügen doet de to ale onzekerheid van de vijandeluke leiding uitkomen die het raadsel proi eert op te lossen naar welken kant Japan nu wel zal toeslaan Wanneer de vijand spreekt van drie mogelijkheden wat betreft de richting van de komende groote operaties dan vergist hu zich weer op een beslissend punt of hu wil alleen de zwakte van de eigen defensiemogelijkhcden bedekken Deze opvatting wordt door het feit bevestigd dat de strijdkrachten van den tenpo htm opmarsch op de toorloopig in aanmerking komende drie voornaamste oorlogstooneelen voltooid hebben n l van Burma Thailand en China uit naar TsjoeTiglyng van de golf van Bengalen en Burma uit naar de Britsche stellingen in Indié en tenslote éan Timor Nieuw Guinea en de Salomonellanden uit naar Australië Wanneer voorzichtige s emmen te Londen en Washington van de waarschunlukheid spreken dat de kracht van Japan zich misschien gelijktudig tegen deze drie fronten zal kunnen ALS DE SCHOOL GESLOTEN IS Vacantie Dan den boer opl De boeren hebben eert hard be staan Zi zyn nooit eens vry Altijd roept het land et vee o de boerderij Ik zou tvel willen dat alle jongens en meisjes eens namr een boerden gingen om den boer een handje te helpen e hef zoo te toeren rdeer n als iemand die tioor ons uoedesl zorgt Ik heb er seen spjjt on c ot ih daar gcuieesf ben De indmWcen die je daar hebt opgedaan vergeet je nooit en cooral niet hef trotsrhe getoel iets te zijn G rati S Breda Bovenstaande regels zijn geknipt uit epn van de vele brieven die bu een dei gew telijke arbeidsbureaux binnenkwamen naar aanleiding van het feit dat vorige jaar een groot aantal jongens en meisjes uit de stad den boer op zun geweest om te helpen bi het binnenhalen vai den oogst Wat was nameluk het geval Door den oorlogstoestand en de blokkademaatregelen moet Nederland zichzeX voeden Groote terreinen gr sland zijn daarom gescheurd de oppervlakte aan bouwland is uitgebreid de teelt der gewassen is zeo mogehjk nóg intensiever geworden En dat er dan ook nog geen honger is geleden dat danken wy uitsluitend aan hem die aj deze voorzieningen trof den boer De verantwoordelukheid drukt hem steeds zwaarder en het werk eischt steeds meer den gehe len mensch De l oer mag daar ontladen dan beschguwt men dit teTokio ais een ontwakend inzicht by den yuand Deze ontlading is reeds aan dèn gang De zeeslag in de Koraal zee was het voorspel van dfn slag omAustralië Het verlies van de beidegroote vliegkampschepeh heeft de ze nacht van Australië reeds dusdanig verzwakt dat de inlijving van de Australische vlieg Migformaties bij de Amerikaansche luchtmacht stilzwijgend werd aanvaard Aan de grenzen van Indië hebben de Japansche eenheden reeds op verscheidene punten e Burmaansche grens achter zich gelaten Bfen groep opereert met als doel Tsjittagong een tweede groep heett reeds Kpnggi achter zich gelaten en is reeds voorbu Kalewa de grens overgetrokken Nog duidelijker teekenen zich de operaties van de Japansche troepen tegen Tsjoengking af Er schgnt een groote tangi eweging van zeer dreigenden aard voor Tsjoengking aan den gang te zun De terughoudendheid van militaire kringen te Tokio duidt op beslissende gebeurtenissen Zu werpen haar schaduwen reeds in het appèl van Tsjoengking tpt de geallieerden vooruit De woordvoerder van dé Tsjoengkingregeering heeft gisteren nog de toekomst van het regime van Esjang Kai lw uiterst ernstig genoemd Het z gv Tsjomgkincvraagstuk iiofdt te Toklp derhalve alleen nog beschouwd als een kwestie van tyd BVLL OVER MARTINIQUE Naar de zender Boston meldt heeft Cordell Hull verklaard dat Martinique voor de Vereenigde Staten mili t ire en economische beteekenis heeft f De eer van ons volk f De eer van oM volk elsdit van ons nlea alleen begrip voor dezen tijd ntaar daden waarmede wiJ iwwyzen waard te zijn als geUjkwaard ge partner te worden opaenonicn la de gemeenschap der Germaausche volkeren De eer van ona volk gedoogt niet dat wij anderen het liolsjewlsme laten vernietigen en straks trachten daarvan zelf de vruchten te pukken Dat zou oneervol zijn en met recht on Nederlandsch Daarmede zouden wij ons zelfrespect verspelen en ons geluk stellen met parasieten die wij NedeiJaiiders altijd diep veracht hebben Neen d eer van ons volk eischt dat wij ten strijde trekken tegen den vijand van Europa tegen het bolsjewisme Daarom eischt ook uvf eer van u dat u zich aanmeldt btj het Vrijwllligerslegioen Nederland Koninginnegracht 32 te s Cravenhagc om thans met langer alleen s aan het is niet meer voldoende indten men hem steunt met woorden alleen neen het zun vooral d a d e n die thans gevraagd worden Daarom is ook dit jaar evenals in 1940 en 1941 door het Ruksarbeidsbureau een actie op touw gezet die beoogt jeugdige ongeschoolde personen gedurende Me zoniermaanden als huip bu de landbouwers te plaatsen Hiervoor komen vooral die jongens en meisjes in aanmerking die een lange zomervacantie hebben dus voornijme hjk de studeerende jeugd en de jeugdige werkloozen Juist voor hen die des zomers een paar maanden niets om handen hebben en door de omslandigheden niet zoo gemakkelijk tot reizen komen is de gelegenheid opengesteld om hieraan mee te Uoên De voorwaarden De i edoeling is dat deze jongens en meisjes voor een tijdvak van tenminste vier weken in de gezinnen van landbouwers worden opgenomen en in het bedrijf meewerken d w z dat zu lichten arbeid op landbouwgebied moeten v errichten Als tegenprestatie voor deze landhulp moet de boer deze hulpen kost en inwomng verschaffen voor hun wasch zorgen hun kleeding en kousen repareeyen en hun f 1 zakgeld per week verschaffen De jongens en mei sjes moeten zich vooraf medisch laten keuren In greoie trekken is dit dus dezelfde regeling zooals die de beide vorige jaren gold Wu zeiden het reeda vele brieven an jonigelui die er op uit waren getrokken hebben de gewesteluke arbeidsbureaux bereikt NatuurUjk waren met allen even tevreden sommigen hadden gedacht een paar maanden eens prettig uit te rtteten in plaats van te moetea aanpritken en ook was I Nieuwe hoofdËothmissaris van p ltie te Rotterdam IR JfOa J iOELSnCA Het Rukscommissariaat maakt bekend De Rukscommissaris voor he t l ezette Nedeilandsche gebied eeft op grond van alinea 1 van zyn verordening no 108 40 vierde verordening over bijzondere bèsftuursrechtelöke maatregelen den heer ir Johan J Boelstra reservemajoor te Aeröenhoul benoemd tot hoofdcommissari van politie te Rotterdam Inzameling van oud papier en andere indus trieele grondstoffen EEN PROEF OP DE EINDHOVENSCHE SCHOLEN Het Rijksbureau voor oude materialen en afvalstoffen is voornemen met ingang van 1 September a s de seboherea in te schalmeien bij de inzameling van afvalstoffen Vooraf zal echter te Eindhoven m den geest van de toekomstige plannen een proef worden genomen Met ingang van 1 Juni zullen de kinderen van die der 84 scholen welker hoofd medewerking heeft toe gezegd oud papier en karton enjenentueel ook andere aïvalstoffen als rubber blik lompen enz meenemen naar de school waar het wordt besraard en door een erkeiul wijkophaler an het R O M E A afgehaald Deze tietaalt aan het hoofd der school den vastgesteMen prijs der afvalstoffen Het geld wordt gestort in de schoolkas het fondsje waaruit b v sdjoolreisjes en dergelijke amusementen ple gen te worden bekostigd J3e scholen die in Juni per leerlmg de grootste hoeveelheid ojid papier en karton hebben ingeleverd ontvangen bovendien een flinken geldprüs de eerste prijs bedraagt niet minder dan ƒ 100 Diplomats alleen z niet voldoende Meer dan ooit zal het in de toekomst noodig zijn dat de leidende posities aUeen door die menschen worden bezet die waarborg bieden dat zü hun functie in het algemeen belang zullen lUtoefenen N et hun diploma s doch lUeen hun houding tegenover de sociale problemen van dezen tyd hun plichtsbesef en huii verantwoordelykheidsgevoel kunnen die waarborg geven De student van moiigen zal andera moeten zijn dan die van heden Uit ons geheele volk zullen alleen de besten tot 3S universiteit worden toegelaten Zij die te oud zijn om 9eze nog langs normale wegen te bereiken kunnen door de Langemarck opleidmg worden geholpen Flinke jonge arbfeiders tusschen 17 en 24 jaar die reeds in een beroep werkzaam zijn of de opleiding daarvoor volgen kunnenjn staat wor den gesteld een kosteli ie opleiding ter voorbereiding van de universiteit of van een middelbare vakschool te volgen Inlichtmgen verstrekt het LangemarckStudium Waalsdorperweg 12 Oen Haag INSTELLING HOOFDGROEP jaANDEL Bü beschikking van de organisatiecommissie IS op 16 Mei besloten dat als uitsluitende vertegenwoordigster uit vakoogpunt van den handel de hoofdgroep handel wordt ingesteld tm er wel eens een boer die van zun hulp meer verwachtte dan deze kon prestoeren maar toch ware zulke brieven uitzonderingen En zelfs in die uitzonderingsgevallen scheef men toch dat men hel volgende jaar weer zou gaan Meld je spoedig Zy die nu nog twijfelen wacht niet langer maar meld je aan Is er iets mooiers denkbaar ian te werken onder den stralenden zori temidden van het wuivende graan terwjjl de wind door de haren speelt en de geur van het hooi de neusgaten prikkelt Maak je erdien teJijk ook ja i u 1 s t in ie vaeantié Aarzel dus niet langer maar geef je zoo spoedig mogelijk op bu een irewestelijk arbeidsbureau waar je alle inlichtingen kunt verkrijgen Je helpt je volk dus je helpt jezelf Vernauw den barid Tusschen stad en land I èoH en IHaan ZtHi ojp 5 34 onder 21 40 Maan op 13 03 ondpr 2 40 Men s verpUcbt ie verdokteren vao tonsondkrgaii tot tonaopkomit M Lantaarns van vocrta n S moeten een balf nar na tont9 ï opdertfami on siohen wtf rn i li ia wm iwiiMiwiiiMM M i iarMBai i nwiw R TU V