Goudsche Courant, vrijdag 22 mei 1942

VRIJDAG 22 MEI 1S42 De distributiebonnen Ir Artikel BonAardappelen 3 A Aardappelen MB Aadappelen 27A Aardappelen 27B Bak en br vet Vetk 26 Bescfauit br of ceb 7 26 br of geb 27 Bloem br 301 3 309 313 Boter 26 Brood of gebak 2eABrood of gebak 26BBrood of gebak 27ABrood of gebak 27BChocoladei 28 2 Gort 311 Havermout 307 Honden en k br 5 lli A 10 kg 31 ïleïJam 303 tm gr 13 Juni Kaas J 298 302 306 310 314 100 gr Koffiesurrogaat 288 250 gr Margarine Vetk 26 125 gr Melk 26A tjn 29A 3H L Melk 266 tin 29B 1 L Petroleum Okrt 16 2 L Peulvruchten 307 250 gr Pudding venff maizenai 315 100 gr 13 Juni Rijst 4 17 4 18 250 gr 13 Juni Sdieerzefp U 50 gr Sigerettenkaart 06 M st Sinaasapp 3 12 4 12 460 gr Spijsolie 24 120 gr Suiker 999 1 kg SuikCT 303 250 gr Suikerwerk 27 28 100 gl Tabakskaart 26 27 1 rants Aantal m te 2ï 1 4 g 23 Hf I J M 30 Mei 25 Met 23 Mei 30 Mei 13 Juni 25 Mei 23 Mei 23 Mei 30 Mei 3 f Mei 13 Juni 13 Juni 13 Juni 13 Juni 13 Juni 25 Mei 13 Juni 13 Jimi 13 Juni 13 Juni 31 Aug 3b Mei 31 Mei 3rMel 13 Jonl 13 Juni 13 Juni 23 Mei 30 Mei THOLElf PROFnrEERT VAN PBUSBE EEBSCHINGSVONNIS De inwoners van de gemeente Tho len zyn dezer dagen verrast met èen beslissing van den Haagschen inepccteur voor de prysbeheerschuig waardoor zy Onverwacht m de gelegenheid ronden gesteld een goed glas te dm ken Omstreeks hefeinde va het vorige jaar heeft een controleur proces verbaal opgemaakt tegen de drankwmkeUerster mej E van Ryssei te Tholen die op listige wyze de pryzen van tal van soorten alcoholische dranken had opgedreven Bovendien had zy getracht het onderzoek naar den aard en omvang van hi ar overtredlivge op velerlei wijzen te bemoeihjken Tydens het verhoor werd een tiental getuigen ondervraagd en werd overtuigend bewys vam haar strafbaarheid gele verd De inspecteur voor de prijsbeheersching veroordeelde mej van Ryssei dezer dagen rekening houdend met haar fmancieelen taestand tot ƒ 100 boete en lot sluiting yao haar zaak gedurende één jaar Voorts werd openbaarmakmg van het vonnis gelast De in beslag genomen dranken on eveer 1250 flesschcn kruiken en mand Hesschen ptfft likeur cognac jenevferenz werd verbeurd verklaard terwylde burgemeester van de gemeeri4eTholen tot oi erhandschen verkoopwerd gemachtigd De burgemeesterzond den Tholenaars een rondschryv ep xvaarop zy konden ir vullen hoeveel en welke dranken zij wenschténte köopen Daar an is druk gebruik gemaakt niet mifider dfn 850 gezunnen van de 880 die dit rondschnjvrtihadden ontvangen hebben zwfa aisgegadigdeov opgegeven Zaterdag a s zal de verkoop in het gemeentehuisgeschieden De optirengst zal ter beschikking van den inspecteur voor deprysbeheerschm worden gesteld inafwachting van het hooger beroep dat door mej van Rijssel mmiddels isaan cteekend Tabakskaart 28 29 I rants Textielk 3e serie 41 t m 100 Textielk 2e serie behalve bon K Vl esch 26A 100 gr 23 Mei Vleesch 2tB 25 gr 23 Mei Vleesch 27A 100 gr 30 Mei Vleesch Ï7B 25 gr 30 Mei Zeep 211 228 272 293 90 450 gr 31 HeiToiletzeep G H I J 75 gr 31 HelToiletzeep G H I J 75 gr 31 HelBrandstoffenKookdoeleind 01 KF 1 Eenh 30 Apr 43 Gefi Anthr V 1 Eenh 31 Mei 3en Turf V 50 stuks 31 Mei Brandstkrt DV 1 5 1 Eenh 31 Dec B UIT DE PERS De arbeid in de mgnen We lezen m den Limburger Koerier Zoning jj zijn de mijnwerkers nor maal zooals op een doorden Week schen werkdag naar de myn gi komen om te werken Biykbaar zyn dus de misverstartden welke aanvankelyk by de mijnwerkers hebben bestaan uit den Weg geruimd Zy waren aanleiding dat op de voorafgaande ZondaSm waarop gewerkt moest worden een gedeelte van i et personeel weg bleef Toch was de toelichting die gegeven was duidelyk genoeg Het werken op éen Zondag van iedere maand werd uigevoerd omdat de teruggang der steenkoolproductie m t worden geStuit Zoowel len behoeve van de huisbrandvoorziening welke den afgeloopen winter onvoldoende was geweest als ten behoeve van den landbouw welke de kunstmeststoffen een bijproduct van d cokesfabricage niet ontberen kan was het noodig dat de steenkoolproductie fep peil bleef Ingezien werd dat het werken op Zondag een offer voor de mynwerk rs beteekende dat eenigermate vergoed moe st worden Daarvoor werden extrarantsoenen levensmiddelen en enkele artike en beschikbaar gesteld boven de riormaie vergoeding voor ZondagsWerk ten bedrage van 100 pCt boven het loon Een belangryk punt dat we den lynwerkers ter overweging hebben voorgehouden was voorts dat sedert 1 NoveAiber de uitroer van steenkool niet grooler was geweest dan de invoer en dat de Duitsche autoriteiten de verzekering hadden gegeven te zullen trachten deze verhouding te hand haven Hierdoor werd het op peil houden van de productie een bij uitstek Nederlandache zaak De geheele hoeveelheid welke door de Nederla nifeche mijneh wordt geproduceerd IS immers noodig ter i iorziening in de bi nonlandsche behoefte Zooals gezei deze argiftnenten schijnen nu te hebb i dooJrgewerttt De mynwekers hebben begrepen wat op het spel staat en hebben het offer van het Zondagswerk gebracht r jszaken W A sraLDB ZICH TE WBRK TEGKNOVER EKN OPDRINGERKiE VOLKSMI N Ki lE In den avond van den derdtn SeptemberIMO aaUlolHl iM Slotlun te Zeist cemsadeining doordel hel publiek opd ong tegen een groep van ngeveer 140 man WA die een marsch maakte I en aehterslen röenwerd het loopen tiemoeiiykt door de weermannen met rijwielen tegen de hielen te riidcn Tenslotte kwam het in de Weeslmislaantot hardtaslelükheden en toen gal de commandant het t evel de straat schoon te vegen waarbi de weermannen gebruik maaktenvan hun koppelriemen om eenige rake klappen uU te deelen Ce Uireehtsdie rechtbank veroordeeld inderiyd deze weermannen tot lloeten vnn 90 en een voorwaardelijke gevangenlKUatvan een maand In tieoger toeroep heelt tinms het Vrede Kerechuhof deic weermauiKn ontslagen vaa i lechUveivolging en een hunner vrygeapreken daarbij o a overwegende dat de v UC meJ igte door Kaar optreden opzettelijk n marrheerende troep der W A in haar ttcwegingen belemmerde en hinderde en dat att dergelijk optreden legertover de W A als orgaan der NaUop ial Soctallstische Beweging die draags ter ia vut beglnielen welke slechts het weteyn van liet vaderland 1 oogen een ernstig aantasting is te achten van haar eer op weifcer erkenning zU zonder voorbehoud aanspraak heen In verbaad hiermee sttkle het hof vast dal verdachten rich terecht gekrenkt hebiwn gevoeld in hun eer die mede gelegen U In de eer van de Natlonaal SociallsUsche Bewegtag In Ned rInnd deel uit te maketi en d t verdachten rich te weer slofiend tegenover d volk menigt ond de omataadUrlxdcn moeien worden te Un opgetreden ter naadcakelUke verdsdlalns team oafMibUKkeUlk wcdeireditcIDM unrandiM vaa dit iMoiOie goed Bovendien w rd ov rwoi n dat g l6k e ircsaMUger mr A v B V a hM M n 4 de W A en f b v lto flMH nHt nd oraanlaatla is wuurma da ÜMton avwHTwaard k ledv M l v a hum Mmmnuwnt moeten epvolsen OowrUM M T BoUamaoMck NMuwaMad tlMl 0ff taatfU oumm tsr W dt mg V Botlerdun 23 r w hMK T A 1 Tei Am P Ow T iX BsMchMurdt a Vtoaehl Mik a LtMm J lUntotnw a U mfa 1 C JHCdins J S oafKTit B UtrecJit BoAkmyp II4AC8CB csaBCJRMOr VeriMtai T ri trtt aoe genera m weinig te owr C 1 V 4e Poikoop De aan le I ge n gemakkelijk want V aoa en bekend yn dje ée pobtitmannea had i n wUlw Aanhouden H de nacht met eep bootje op Êg oml roa te vlug ai was Sitoar bij lijn ODtvlucbting io jiet water zyrt gesprongen y in fen nacht werd hU da Nr de üOgehouden Wegena fi ch 1 wu V door den politicfrech pMideeU tot vier weiden gevan1 van welk vonni hij 0 ifceroêp kwam Be proc gene m ver warende omstandighiéden nu twee maanden gevangewerd gePiacht Bof heeft arrest gewezen en lé vrroordeeld tot een maand Iraf fgEDIKBEUBTBN VOOB riNKSTEBEN Eerste nnkiterdag ïl Herv Krrki half 10 ds Jacobs de hwr Holst Ifg Kerk 10 en t uur ds Van mi Ottet Kerk 10 en 8 uur ds Kerk voor Vrgz Hervormden r d Thomsen Dfft Grm 10 en 6 uur leesdienst Twerdr Pinkstcrdsi fd Herv Kerk half 10 uur ds Smi Kfrk 10 uur ds De Moor Ot Geref Kerk 10 uur ds Kleisefl tmOtret Gem 1 uur ds Luca l f Oftn 10 uur leesdienst COöP VEREKNIOING MM 8KOOrSCHE VEILING iMei Ro in per bos Gloria Mundi 49 orus Rijkers 4 qO 5 40 th rn iv4 00 5 20 Kosa Mundl UO JiiweèrtJMi 4 60 5 40 Butf 1 00 1 ia Ros JHaB di a i 80 1 70 Els 1 40 es Bouohé imes 2 80 130 3 20 3 60 Gemengde Jule anden kj 1 80 1 10 f Ol sson 4 Ml Better S80 Vierl NoiK k 1 40 170 90 et wspo per boe Lelietjes van DaII cl R rjnfienbloemen 2 10 2 80 Prins Hendrik 2 00 3 00 01 OflO 1 10 taNVACHDIENST DOKTOREN Pinkst4 rdaf dokter A J nduk telef 355 Pinkstsrdag dokter T vje lelef 40 Hekendorp flIJKT VOOR ZONDAG W Herv Gem 10 uur ds Steenv n Oiid water D opsbediening Moercapelle nUSDIKBFURTEN VOOR nNKsmuEN Herv Kerk Zondag 10 30 en 7 Verkerk Maandag 10 30 uur ds iermeerde Gemeente Zonda iJO en 7 uur ds Holman MaaqIMO iiiT da Hofman Moordrecht lUDlKBEVRTEN VOOR nM 8TEKBN ikrv Kerk Zondag iM uur M C van Mour nproekman Kerk Zondag 10 W uur Ds Illkman Grer Evangelisatie Z dag r I Maandag 10 uur De heer DAMCONTBnTIE W ü a ge n voor de competitie van i vüg Moordrecht waren 4 Paon J V d Panne 1 0 aiH Venaal 1 1 UABTWEDflTRIJD MKNimiECIIT D O 8 biljartwedstrijd tusschen Reeuwijk en Mooadrecht weri Meuw4k vijf partiffn gespeeld Kaa 73 J v d Bas 78 Wtast leeuwijk 20 H Versteeg le JiMig ÖS 41 21 wmst W T de Pat r m Ut 43 7 winst Reeuwijk Ibltum 70 M v d Starre 75 Wfcttt Reeuwijk 10 M de Bruyn Wn 4Ss 35 ï 25 winst Reeu ooriwht had een aehterstand A ciraniwlec welke door deze av ol wtri tot 90 caram JJpwdrecW werden Woensdag Tpartijai geapeetd M v d Ras flUJS m v iiMCdrecht d Ka4 47 Sg es taH Irecht S Kniganfaa 41 C Xnaitwtwst m 42 28 wlnat 8mu wm 19 A KMn 1 I v d Reuvd m U anst Mocwdrecht 1 H IWarwijk m A Bloot 0 dkMt HoorditCbt 46 J v VIM 9 C v d Kut Oél r M winst Moor diweiit U Dooiriat Moordrecht met daz paltsen $ S caiaiBbo e won bedraagt de adttentand tlpna nog 35 caramboles GDIBENnUnCK BBKnaONOBf Oei J A ie Jong admiairtratear Mr bedrUven fa iilaata van den heer F W Vrülaadtaan wien met ingang van 1 Mei ji wegens het bereilcen van den pensuengerechUfden ieeftud eervol ntslag werd verieend heeft de burgemeeater ot administrateur van het gemeenteiuk eUctriciteitsen drinkwaterleidingbedryl benoemd den heer ƒ A de Jong klerk ter secretarie alhier In v erband hiermede is a n la tstgenoemde eervol ontslag verleend als controleur voor de iteunverleening Doe werkzaamheden zullen thans door den beer A Kwaak Jr kdjunctcom mies ter secretarie worden venicht Tot leerüng ambtenaar ter secretarie werd benoemd de heer C Lafeber te Beeuwijk thans volontair ter secretane De heer P W Vryland werd met ingang van 1 Mei jl benoemd tiot technisch adviseur der gemeentebedrijven DmONEBTAL GESTEGEN Blijkens gegevens van bet Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg het aantal inwoners dezer gtmeente op 1 Januari IMl 1579 mannen en 1426 vrouwen totaal 3006 Giedurende 1941 vermeerderden deze aantallen door geboorten met 28 mennen en 28 vrouwen en door vestiging met 101 mannen en n vrouwen Het inwonertal verminderde door overlijden met 18 mannen en 17 vrouwen en door vertrek met 88 mennen en 100 vrouwen Per 31 Dec 1941 bedroeg het aantal inwoners derhalve 1603 nrannen en 1429 vrouwen totaal 3032 zoodat het in wonertal gedurende 1941 met 27 is vermeerderd i ie iwe rlcerlc a d I ls el BAARSCH GERECHTSHOF HeHng van een motor Te Nieuwerkerk ïfan den IJssel was uit een fabriek een electrorrotor verdwenen Later bleek dat de motor wae gestolen door T V d e op de fabriek werkte en op zijn beurt de molCT had verkocht aan Z T M Deze maakte zich hierdoor aan helingschuWi vror welk feit hij werd veroordeeld tot een maand gevangenisstraf In hooger beroep zei verdachïe de motor niet te hebisen gekocht dochdie te hebben bewaard om terug tegeven aon de fabriek DaarentegenVerklaarde de dader at hü van verdachte geldl had ontvangen voor demotor f De proc gflneraal wilde e rekening hotidrö npt hel feit dat verdachte gunstig bekend staat Hij vorderde thans een geldboete van f50 subs 50 lagen hechtenis De verdedigster Ieilte vrijtpraak subs clementie Ar est over 14 dagen Ouclerkerk a d IJs eI PBEOIKBErRTEN VOOB mmSTEBEN Rente Pinksterdag Ned Herv Kerk 10 en 7 uu ds J G Woelderink i Wükgebouw 10 en 7 uur de heerA de Redelökheid godsdienstoi erwyaer Geref Kerk 10 en 7 uur da D A Vacel Tweede Pinkstertem Ned Herv Kerk 10 uut ds 3 G Wo erink Wykpfbouw 10 uur de heer A de ledeUiJtheid Geref Kerk 10 uur ds D A Vogd Oudewater FBBDIKBEVR nEN VOOB riinnTEREN Ned Herv Kerk Zondag v m 10 en n m 3 uur ds P J Steenbeek Maandae v m 10 uur ds P J Steenbeek Geref Kerk Zondag 10 en 7 uur dsW van Dijl Maandag 10 uur ds W van IHik Reeuwük MET BAMBR OP HOOED GESLAGEN In een faMriek aan den Weth Venteweg kregen twee arbeiders oneenigheid Een hunner maakte zich hierbi zoo kwaad dat hij zijn medearbeider ecmge slagen met een hamer op he hoofd gaf waardoö deze ernstig letsel kreeg en zich onder geneeskundige bdiandeling moest stellen De politie heeft proces verbaal opgemaakt DISTRIBVTIEBESCPEIDEN tonWONING GESTOLEN TQdens aiFwezigheid van de bewonen werden uil de woning van B Boere in de afd Middelburg overdag alle distnbutiebescheiden gestolen Énoep en rookbon $ Ife KtMMlCN De § tmt heeft in venekerde bewaring gmt i een InwoiMr in dienst van en ophaaMieiin voer diatribut ebeaelMMan wegen d eCitaI en ver valKhlnc van diatributie lieich en die hQ uit hoofde van zijn betidüung onder xicb had Sclioonho i SCBOONHOIOSN m XTH VAKSCqOOL Dew een eefeoUer beciea Over de Ruks vak en kunetoUverheidjsdnol voor jpMid en zilversmedenen horlogemakers te Schoonhoven schrijft in het vakblad voor den Nederlandschen iluweti r een i er eenimpreaaie Dat oeize school in Sehoonhoveif staat in een uithodc alsof hü er weggestCïH is is véipr velen een raadsel De i iool is toch de eenige in Nederlandsen uit alle deelen des lands komen er jongens heen zonen va horlogemakers w juweliM om zich daar in het vak te bekwamen Schoonhoven dat je kunt bereiken met een hobbelend puffend treintje zooals er maar wpinig meer fn ons land zullen rüden Waarom staat die school juist daar Dat is een vraag die wel door lederen leerling gesteld ia Schoonhoven is de zilverstad Dat is misschien wel de eerjige roden waarom die school j uist daar geplaatst is Het is een aardig stadje HefTigt erg mooi aan de Lek Jtiet veer is dan ook een punt waar men na schooltijd allicht vakscholieren kan vinden Het z jn mooie jaren die we m Schoonhoven doorbrengen Jaren waarin we veel leeren veel kennis óp doem waarin e ck nog genieten van een zekere onbezórgdhad Schoonhoven IS ook een stil ctoodsdhstadje met weinig vertier W mopperen op dat gat maar bet heeft toch zyn plekjes waar we van gaan houden I Jp school staat een bssli buiten het céfitrum der stad tusschen andere scholen Van buiten is er meU opvallends aah te zien Daarvoor moeten we binnen zijji Beneden zijn de practijkkiassen en machinehal beven de theorie rieen teeken lokalen Beneden is ook de directeurskamer het heiligdom van de school Want in dat groote vertrek zün telruke werkstukken vao de l luigen byeengebrachi Alles glans in glazen kastel n v rinei Al het mooie in den loop der jaren vervaa dsgd Vazen en servi eri en dcicr den zuversmid haftgen broches anmooi ri enz lojr i ea gouuimid gemaakt Enkele mooie klokken tikken er Kén is er bij vroege geheel door een leerling vervaardigd In de hoek van de kamer staat hs bureaj van den directeiu De dire leur als wu Bie met hadder Altyd Wiflwillpnd om naar onze jezwaren en moeilijkheden te luistw n Als de school aan en uilga t staat de directeur aan de deur van zijn kaïwr Voor iedereen een groet een vnendelyken knik Verder zyn er nog zeven leeraren Ben van het goudsmidsvak een voor het zilvervak twee voor de horlogemakers en verder noé een voor leekenen voor boekhouden e a en voor schei en natuui kunde Van alies wat met or i vak in verband staat worden we op dW hoogte gebracht VOBTBAI De voetbalvereeniging Schoonhoven heef voor Tweeden PinJisterdag voor haaar eerste en tweede elftal een vnendschappelijken wedstrijd georganiseerd tegen de Roi erdamscfae Chr voetbahereeniging De Zwaluwen BUBGERLUHüS $ tand Geboren Jan Barend z van J G Antveüofc en H P Jansen Maria Helena Cornelia d van A van Vliet en A J M Dedcers Jan Arie z van G Griffioen en P de Ruiter Josina d van A Beekhuizen en W H Eegdeman Johanma Margaretha d van C J Kommer en D Hofman orêelis Eliza z van G Hak en H van ypenburg Overleden E Borst 46 j ongehuwd Ondertrouwd A Klc n 22 j en M L de Groot 20 j G et r o u w d A van Randwyk 22 j enOI P Lakerveld 20 j Stolvrük PRFOnBBVBTBN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 30 uur ds B J Kanis Evangelisatie 10 30 i 7 30 uur de Üeer J Vroegindewey te Middelharnis Waddinxveen FlfTSENOIBF GEPAKT Oek twee helen verballseerd Zaterdagmiddag werd ten nadeele van een metselaar alhier een rijwiel ontvreemd Na een ingesteld onderzoek heeft de politie aangehouden den 18jarigen Ctouwenaar E G die na verhoor een bekentenis aflegde Hij had inmiddels het rywiel voor ƒ 17 50 verkocht aan een woonschuitbewoonster alhier die op haar beurt ds fiets van de hand deed voor ƒ 52 50 Ook tegen beide laatstgenoemde personen Is pro cesverbaal opgemaakt De jongen is naar het Huis van Bewaring te Jtotterdam overgebracht TOT rOBTIEKXN EN RAMM BUJVEN Tegen enkele jQngelleden Inwontrs van deie gemeenle is proces verbaal Opgemaakt omdat liJ In portieken en ramen stonden Ie leunen en zich hinderlijk ophielden betge tol overlast is van de betrokken bewoner en strafbaar is gesteld in de algemeane politieverordening OBSTOOBDB STILTE Bnkele peiisonei zijn bekeurd voor het lot wD en liggen In hel gras Isncs de openbare wegen hetwelk in de maanden Mei tot jp met Octriier is arboden 4 GBI NDEN VpOBWEBPEN V a Victori rr Dtutaellfamdlobit voor Europa op olie fronten 23 SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT Gevonden pociaMomia e met inhoud bQ C van Hofwegen NoordJtsde J kuiderportemonnai met inhoud mj J K van Ooit Kerkweg 78 handbal bu D G van der Hoeven ïan Dorreken d ke 58 te bevragen ten polillebureele 9 fiuiissleu ls Tezamen 125 600 ton Het opperbevel van de Doltsohe weermaeht maakt bekendi Daitsehe ndeneeboetea hebben de vtiaadelUke ravitalUeeringsselieepvaart in Amerikaansehe wateren opnieuw twaar getroffen Zii braakten ten Oosten van de Antillen ia de CaralMsehe Zee en In de golf van Mexico twintig vijandelüke keepvaardUseh ien van enünea 11U90 brt tot ünken Een andere doikboot I drong door de Golf van St Lau rens tot in de rivier de St Laareas door en braeht daar ia weerwil van de bewaking door taltijkd zee en Incfaistrijdkraehten I4 Cive brt tot xinken Daarmede heeft de vijanddyke scheepvaart ia het bestek vaa dexe operaties weer 23 sehepea van tezamen 129 690 bit ver laren FUnSN IJlt SCHUBÉN ONnrBfCKMO Dook J B v d Vi alhier is aangifte gedaan dat onbevoegden zich toegang tot zijn schuur hadden veisèhaft en daaruit een rijwiel hadden viéggeno men Eveneens was zulks hel glvfil bij J W B alhier Ie wiens ivadeele twee fietsen uit èen gesloten schuur zijn ontvreemd BCBGEBLUKE STA NB Geboren Anthonius Wilhelmus z v A W van der Werf ef tl l Vergeer Johannes i van J B J Mulleman en W L L wmei jer Christina Kaatje d van W van Wilgen en E T Zijderha d Johanna d van P Metselaar en H Ro s Ondertrouwd J de Beer en M Schoutefi F van der Krans en A Wvdenee Getrodwd T de Weger en D Vermeij 1 Zevenhuizen PBFDIKBEUBTEN VOOB ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 uur ds Tj Tak lokaal Rotte 7 30 uur ds Tj Tak Geref I k 10 en 6 uur ds W G van Boivendorp BtoRGEBLUKE STAND Ondertrouwd C Muit 29 j en G Karremon 2S j C J Eindhoven 29 j en C A Groenveld 26 jr H Mast 23 j en J E V d Spsk 22 jr Gehuwd T Both 25 j en W Roos tolTBSBIDING 1 BEDRIJF De heer J J yïss r timmerman alhier heeft oen verziek om een vergunning ingevolge de Hindsiwet ingediend tot het plaatsen yan twee electromotoren voor aandri iving van een lint en een cirkelzaag in zyn werkplaats BANDENJAGERS i drietal Alhier zijn uil schmtrtjes ee fietsen ontvreemd binnInund Reichsführer S S Himmlei by den bevelhebber der weermacht De bevelhhebber der weermacht in Nederland generaal der vliegers Fr Christiansen heeft op 19 Mei des avonds in kasteel Oud Wassenaar den Reichsführer S S Himr ler alsmede den Rijkscommissans vo 3r het bezette Nederiandsche gebied njksminister drSeys Inquart en den leider der N S B Mussert met hun naaste medewerkers ontvangen en begroet BENOEMINGEN BIJ DEN NEDERLANOSCBEN KULTUURRAAD BUITENLAND De ppesident van den Nederlandschen Kultuurraad hreft tot leden van den Nederlandschen Kultuurraad benoemd de heeren E Bouws te Amsterdam en dr G Wijdeveld letterkundige te Overveen BEPERKING VAN BET GEBRCIK VAN NIEUWE SCH OLBOEKEN In verband met de heerschende papierschaarschte beeft de secretarisgeneraal van het departement van Opvoedmg Wetenschap en Kultuurbescherming den directeuren en besturen van alle lagere middelbare nyverhèids en kweekscholen verzocht niet lot maperfng van nie we schoolboeken over tf gaao tenzy wijzigingen in het leerplan dit noodzakelijk maken of wanneer deze Boeken dienen ter vervanging van die waarvan hel gebruik voor df scholen ver den ai Het IS wenscrtêlyk behalve het gebruik van den laatsten druk ook het gebruik v fi voorgaande drukken toe te staab ook al wyken deze laatste op vel unlen van den iaatstèn djuk af De leerilogenrtïQrden alsdan in de gelegenheid gesteld het in nun bezit zynde exemplaar van den ouden druk met den nieuwen in overeenstemming te brengen waarby door de betreflende leerkrachtiw dient te worden toegezien dat deze exemplaren van oude drukken geen door de of erheid verbo den passages bevatten Voorts is door 4ert ijecretaris gene raal de wenschelykheid uitgesproken het gebruik van dictat i zouveel mo gelyk te beperken De houding der Indische Congrespartij il TOENEMENDE INVLOED VAN GANDBI VERWACHT De houding van de lhdiSÖrè Congresparty ten aanzien vdn alle de verdediging van Indi betreffende problemen tyrokkent den Britschen autoriteiten zeer veet zorgen zoo meldt de T i m e s uit Nieuw Delhi Voorts sctii ijf t de Times Men verwacht thans een toenemenden invloed v n Gandhi Gandhi s standpunt ten aanzien van den oorlog maakt het voor hem onmogelyk by zyn politieke overwegingen ook maar rekening te houden met den oorU Ook verzet hij zich tegen een politiek van vernielmg vogf het geval dat de In Indie strydende geallieerde troepen zich voor de Japanners zouden moeten terugtrekken Gandhi keur de aanwezigheid van Amerikaansche troepen in Indie af en staat pnncipieel afwyzend tegenover alle plannen om Indie op voet van oorlog te activeeren Gandhi eischt van de Engelschen dat zij zich uit Azië tej ugtrekken en het bestuur aan de daar wonende bevollüng overlaten Hy eischt v der dal zij den Indiërs het recht geven om me Japan de overeenkomsten te sluiten die zij willen VK KR t 4 bit 1941 4 m4t IflOA 1938 1000 31 3 7A tflii induilfisin Als Kuniti Ub I5IV IM C Iv Ollef Cg lt5H M Fokker JOT KW Lev Br en Un ttHH N d Ford Aut 841 Mf Philips O B vA n W PhiUpi Pr wA I 1 EFFECTENBEURS iüMSTEROAM Nolecrin ei aa 2t MU V K K n 1 V E K H Ned O e Sp A Ml 4 Ned Kabelhbr 47 475 Roti D Mij C A ÏHO Sterk Asnd MS TwDnstr ot A 164 Var Bliktibr A 1894 lM t Ver Pap v 3 U1 I4SH I43M Wcrknioer A 15 Wfltoo P gwA ntH I IH HanasIsvarMnlglnasn Born Sum HMi mh 11 I Cr D HvR ltaii IM MHnMuw n6sm inlnBsn Bill UU ïi rubr as f re sa tmm n i w i nis n A dam l 3 H dVU Adam te 37 31 9K M sOrav t 37 3f 10 RdBMi lens 37 3 RtX WK B V Onr Z S7 4 lUAK 100 Oost Bj i Mu Pstr OiWsmsW il W B S Dordt Pelr Uii SM MK Koa Petr Mij t H MIK ts li esp w s s rtniaa f nitiaiiiillsn HoÖAitm LH JavCUn J l ItUt inH N d SehtepT U 1T5H t75 AaovaWnesn Hyp felmli n Fr Or Hfp B mk MHVeend iK 3 10 H intS iniMtr na s ni e w l ni n n vdBeriAJurc 1 tui lom Lev Zeeft Ml 41 lOW l H AHOEELEN ank tn Crt MMHrttinngen sali a aartnwals IWMM n Niev Gnudr A 806 Ml Oeitree A IM Olvsrsm BUmkarl A I6R 1K7 ipssr n TiamvMlen DeU Spoor A mh m Proirngattt IK ACTTEVE FOHDSEH A dnn Bsnk A 143 143 In au Bank A 186 Handelsv A dam im tm Ned Ind a Un l IH l y r Vor t C M m m H Nederl Bank A I47H Hti H mmo I98H RotL Bank Vsr 148 146 4Nr nt Bk BAA lU OsU Batayia Hj 144 144 Demi flm cvA tWH lltW en n lMibn evA l IMH aaeersaas dam UeUBsi UMMtr a atuw iiii iw Bsi i ig Rwit JewA WO leeimif Asnd l l r a s w ii m i n A mtÜ 4M ubii mn m K 1 H fo A IIH II 1940 Ie f rouii lt401 lOOU Kon I 7 ut I A li UBl Ua UOcpA IDtT Ite