Goudsche Courant, vrijdag 22 mei 1942

VRUDAG 22 Mfel n c velguide bUikcUik Biet van de uiterste urtaaU lie tt cevondea In dit halve iar ia er MtwitMtitnd gerucbt fcweest roodeni de Rtugiack Jtpanache betrekkingen tto tten in den beginne wtgeoê de Japaniche plaati in het drie mogend hedenpact en de verbondenheid van de Sovjtt Unie met bet lot van Engelaad en de Vereenjgde Sii botsing ook in Noord wachten en wijzen op de Japansche troepenmacht gjoerüe toch bleken waarde aan de handhSvin non aggressieverdrag te heel uit divel e uitlatingen en waarschuwingen over en weer aan het licht kwam Misschien had de oude rivaliteit op het Aziitische continent door deJaRanache expansie naar het Zuideneen minder ertistig aanzien gekregen De vedeoging van de visscherijover eenkormt scheen de mogelijkheid valf een modus vivendi te bevestigen Merkwaardig was ook de zorgvuldigheid waarmee een van de Amerikaan sehe vliegtuigen dat na het bombarde ment van Japsnsche steden op Sovjet gebied was tereiihtgekomen door de autoriteiten werd geiiitemeepd In Amerika ig dit incident nogal luchtigopgevat de vraag op Roosevelts persconferentie gesteld of dit vaegtuig thans nl£ t 09 grond van ds leen en pachtwet aan de Sovjet Unie kon wor den geleverd wekte algemeene vrooUjkheid f Niettemin kon het gebeurde er toe bijdragen om de Japans fie zorg over toenemende Amerikaanwhe bclangstellifis voor de Siberische vljegveljjen te verlichten Nu echter Japan zich weer meer schijnt te gaan toeleggen op den strijd tegen China en tegelijkertijd door de militaire ontwikkeling in Burma de ravitailleecings wegen ovef Sovjetgebied meer van belang worden kan in de betrekkingen tusschen Moskou en Tokio een nieuw element komen ha inid ia mlng a liav aa snaal te dnif aiMU vaaiüêt UtttHmtm bewerf v wtSmULL voor iaduMriael ertaaik aanwebdenh impiirtaerca vaa natrlumsuUaai gtaubaraaM g aèMirlMindi agna vanln Sandal 4 U tiSnmam tdtt begrepen detalliaadalansi la verpueht gtdi teUtan in ohr V n Ml kct RUksbumu voor Cha mische Produeten Daartoe maat vMr I luni aj en aanvrage om toeiendlng van een aaniqeldlngsgormuUer worden Ingediend bij hel Rijksbureau voor Chemlictae Prbducten Koningskade 19 te 1 vSrkedskepallBgcBi en tfispeuatle eayicfflBg daarvaji Het is aan d t onder 1 genoemde ondernemingen mgevoln art a aub 1 van da Chemisdie ProductenbaichUdüng IMO No 1 verboden zonder e i daartoe an den Directeur van het Rijksbureau voor Chemische Producten verkregen achriftetUka vergunning natriurn uUaat glautterzout of aoeth ieendissous te koopen te verkoopeo of af te ievËren m voorraad oC voorhanden te houden te bewerken of te verwerken Ingevolge art t sub 2 van genoemde Baschikking worden van deze verlMdsbepaiingen de navolgende dispensaties verleend Natrlun lfaat a van het verbod tot in voorraad ot voorhanden houden zonder gchnftoUJke vergunniffg van den directeur wordt tot wederopzegging toe algemeene dispensatie verleend b van het verbod tot het koopen verkóopen Of afleveren zonder schriftelUke vergunning van den directeur wordt tol en met 90 Juni a s dispensatie verleend met dien verstande dat in de ïBriode vanaf heden ttot genoemden datura nietumeer mag werden gekocht vei kocht of afdvleverd dan gedurt de het 2e halfjaar van 1941 door respectievelijk aan dien afnemer gemiddeld per maand werd gekotdit verkocht eu of algeleverd c van het verbod tot hef be of verkerken zonder schriftelijke verguhning van den directeur wordt tot en met w Juni a s dispensatie verleend met dien veratande dat In de periode vanaf heden tot genoemden datum door n verbrulker nlet meer mag worden be of verwerkt dan gedurende het 2e halfjaar van 1941 door d verbruiker gemiddeld per maimd werd be of verwerkt Giauiierzout Van alle verbodabepallngen wordt tot wederopzegging toe dispensatie verleend met dien verstande dat per maand s met meer mag worden gekocht verkocht of afgeleverd respectievelijk be of verwerkt dan gedurende het 2e halfjaar van 1941 gemiddeld per maand door of aan den betrokken afnemer werd gekocht verkocht of afgeleverd respectievelijk door den betrokken vertiruiker werd be of verwerkt Arethyleendlssans Van alle verbodsbepalingen wordt tot Wederopzegging toe dispensatie verleend POTASCa De Directeur van het Rijkabureau voor Chemische Producten maakt het volgende bekend BU pubUcatle van bfgin April 1942 is van het verbod van het be en verwerken van potasch zonder schriftehlke vergunning van den directeur tot en met 31 Mei 194 dispensatie verleend met dien verstande dat deze dispensatie niet gold voor het vermengen van potasch met natrlumsuUaat glauberzout bitterrout en andere producten ter vervaardiging van sodavervangingsmiddelen e d Deze dibpensatle is verlengd tot met 30 Juni 1942 9106 DISTBIBDTIE VAN ZBBP De Secretaris Generaal van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend dat de geldigheidsduur der toewijzingen voor zeep met een vervaldatum gelegen in het tijdvak van 15 Maart tot enmet H Juni aa is verlengd tot en met 15 Juni a s 4 0 DVTBIBUllE VAN VRBSNAPBBINGEN De Secretaris Generaal van het Departement van Landbouw en VlsscherU maakt bekend dat de geldigheidsduur van de toewijzingen voor sulkerwerkett en van die van chocolade met een vervaldatum voor 15 Junt 1942 Is verlengd tot en met 30 Juni a a 4007 Vtmal Zoterdog 23 iMM 4 uw lun wordl hi ttASmimKAra Oo Hkivwi y MiMlgabrM tanlooMMlHiig w MOOeME SCHILDfiRWBIKEN Mlio dMi DooeSBtt oeopMid vm 10 tot 5 U kootft iif be$te kwaHlét snoepjes op Uw anèephon Inj laUiirilEiEISgig a Fobrwkln i Vail Ntrfl ViMfcade OrocM areni o hondhovMi htm kwalitoitaii m zijn toch loog in prijil SmuIlM nwt Knktfwenf G K Siroopwafeltn i cmttt zijn hcarlifk Div n soorten prima gebak on koekjM ÜMVhitftU MttohrtlM J FabriekMnatoor vnagt JIKSTE nil Brieven oo O 2801 buren t d Mad Oenatgó per I Jam Kaïrtoorbediemii bezit van diplomaboekbogda en stem trekt tot aaDbntBM AaBBddiag Jo G L Veerstal I 10 YSINK RISWIELEil CARIIIERS Icvcrtaar op boa KWtfJk lends Riiwiel en MoMtlwrsleHer Rijwiel en Motorhuis eOUWE L vAma twwn tl Tit im Mbriekskantoor vraagt Brieven Nó Oa 02 bHCM van dit Mad Plateelbakkerij ZENITH vru t n Juffrouw voor het magazija en f BANTZII Hw t ihiit 1 rrifM mi NET MEISJE It bqaoader goed M EmidM na fanmiJNiilirbti D dentag of Vrfdag Bak Dagoeisje gevr a JoiibertMnat 121 om ff huur WONING met badkaaier b vourkce ccotr mrwarming iciit ruilea ma llatwonlBC O Haag Brieven inet wtiki oraaiAoMcr No 0X23 kafc van blad Emi kl ifi Pak liMlsruinil t o WIENTJES L T lü d a wtg vaar at Radle Omtraltt dit evtr ccn lUa aiMaiHiig mal d Stiiaia bco MMua Hts OnaaAxMmuzltk M aal Aoaad t M UM Graat r l MIS VrmiwenltoBr ttrUkorkntt ta l s Ü Ca tl UramofaaoinuiMi ttM M NleuKsbcncMoi BM Orareafcaainin nta aia AvoodwHduig a VKMD g I tW M 45 Cramotoonmus tJ OchUiiiltjrnuMMi 1 M firimataonmui T 4i Oclit ii gywi Hia 7 Gntnolwainuilck J BNO NImwAc hulllr inriJa OnUMpotkMrt ta wM ago KERK EN SGNML t a GmaaloaD Ca fJ Sié t o mml JSmMar M Btl o mt iamjrBm MaraanwO laig Orunoftianaltk MJB Uchl oiiB tIJ Oif t li iaB WH oa sang I i l i B a g il r lB n graRw U l BMO MlonM eoaaml ta bfwMwrtcMm Um baat vu 1 Wtm m t a tmt ll 4f Vaar g t N d Iltrv Katk Bcrotiiin aaar Bett eand t A r ei irtaan LÏM bulpr kor M AanInUiout N ar Dnita on i mO ma dl i C PosiiuUe t Aagtekirte Noor H a t lB on Longrak eoaé L Kir 1 Baara anotina lot hulpprcdlkor ta HImIt cm O r Dun inradit T Vttndtm l hett S B l wfrt Htrr EBvaag aMoar Aaaganaman aoar aaliardaiB SaMakkiiir l ireft r caad P KMi t htatm rm lUjt ituuth oi UM Vaw di vrott tuf Vlaai 12 00 Kliat na B i n zUa Almanak IZ 4 BIW Ntntwi n IMuirtMrielitan UM AH vmchoa men la het wator UU Owird vu KTomlM en zQB oftast on MiMt M4 Waarom looran w olantllkT l4Ji Na tadmen ai ld MUUok on nniMIkhaM It 4t OrsmolMBinaa l$M mbfOiMt WJ KwtaittlaMMWt MJ ZangklMjarnli BMO inm n iwaoaa h botMitta M OnonalaaamuiMk tüM art üwatkórVaa wtala rtTaM Jtf aufiMM on lol nooaaa taa otri MJ Ow ro t aail ml mi plaawmn tf riMmm mmmf 1 ITJa Ot lw L ue DuttuM taolMnaa MM Ba UiluillHiiu n inert oU MM IM aaa ollw aa m Amti Biiaul MJJra M a HdHtm anlM MJ WÊKt m tm o r fM MkOM Mf bM aocf tot M SttSïïï tela w H t V S roniuMt nttr kk i Degeen dj wat roote mort kb n Meot l S 5 llMlllit nan JSevil van IntGbnlrtqr M werkaa venmin de vruchten rm3ü tuint BUr luiii magen vervoeren fSnVi de rtrafMrelïIng van dien rd to dat de Blet lnfeMhreven voU rtoi ten worden afgemwien en dui niet vannowit tal kunnen worden door den nietln rfir ven tuinder Br gaan geruchten ala ouden van de opgaven der volkatulnder gegeven moeten worden verzameld om itrakf ov t t ah tot vordering dergrt lde fewaoen Zooal de mefcte genichtei moAten ook dez naar het rijk derAbelen wordert verwezen De reglrtrati Iwaft atlaM ten doel een goedgeotdend verlicht te verkregen van het gaheele volltitulnweren Binnen d perken van wat wezenlijke vülk tulnen zl n behneft niemand te vreezen dat hl de producten van dun tuin niet zelf zal mogen behouden tedi e volkttuinder kan dui fhbevreetdliln plicht doen De benoodigde formulieren om iaacfarl vtag te serkrljgen zijn tegen betaling van U cent blJ onze Plyataelijke Bureauhour d r verkrijgbaar Voor de Uter af te geven vervoerbewUnn II het van groot T elang dat de for mulitrcn nauwkeurig warden ingevuld ook en vooral wat betreft de ligging der tuintje Men kan niet voUUan met Ueen de BUITENUUD Japansche hüzonder heden over den slag in de Koraalzee De woordvoerder van de Japansche marine kapitem Hidea Hiraide die zoojuist is teruggekeerij van een inspectiereis naar de Zuidelijke gebieden heeft belangwekkende bgzdnderheden verstrekt over den slag in de Koraalzee Hu begon mf op te merken dat de op 7 en 8 Mei gevoerde zeeslag in de Koraalzee in werkelukheid twee ver J schillende zeeslagen met volkomen ander karakter gevormd heeft De strijd van 7 Mei had veel gelijkenis met dien ter hoogte van Malakka waArbg de Pnnce of Wales en 3 pulse vernietigd werden Door een schijnbeweging van een klem Japansch vUegtuigmoederschip is de sterke gecombineerde Engelsch Amerikaansch vloot naar het Noordelijke deel van de Koraalzee gelokt waarop de Japansche marineluehtmacht haar met één stoot heeft afgemaakt Het verloop van dezen slag toont duidelijk aan hoe slecht de strategische en tactische leiding van de tegenpartij is Terwijl de Japanners in de en slag slechts een klein vlregkampschip verIpren gelukte het hun marineluehtmacht een IVmerikBansch slagschip van het type California tot zinken te brengen en het Britsche slagschip Warspite zwaar te beschadigen De slag van den volgenden dag was een moderne zeeslag in den waiursten zin des woords want hier streden onder het parool wij of zij twee groote fcerste klas vliegtuigmoederschepefi tegen elkaar Men zal sieh zonder meer het enerveerende karak ter van dezen zeeslag die verseheidene uren heeft gedaurd voorstellen Verscheidene honderden japansche rn geallieerde vliegtuigen vielen op de wederzijdsehe vliegtitigmoedersehepen aan en voerden gelijktijdig hevige indii du ele gevechten met elkaar Hoe wer de Japanners numeriek ver in de minderheid waren hebben zU met absolute zekerheid twee machtige Ame rikaansche vUegkritapscheiien met alle aan boord züodb vliegtnigen tot zia ken gebracht Een nog veel grooter aantal vijandelijke Vliegtuigen is in de luchtge vechten eergeschofen IHierult blUkt duidelijk de superieure gevechtskracht van de Japansche marine llegers In dezen adembenemenden sla hebben eenige Jafónsche machines zich met har torpedo s op een grooten vijandielijken kruiser lafen vallen en dezen door de hierbü uitgebroken branden zwaar beschadigd Het feit dat de Japansche vliegtuigen met doodsverachting zware schade hebt toegebracht aan oorlogAodems die meevoeren om de vUegtuigmoederschepan te beschermen toont aan dat de Japanners over ruime gevechtsTBserv beschikten ëT E nu te noemen waarin het tuintje Da termijn voor Inichrljvlng to Inhiir I verlengd tot SO Hel a i LANDBOUW CRISI ORGANISATUE VOOR ZUID HOLLAND INVINTARItATIE tANO EN TUINBOUW 1M1 Wederom ui thane en wel In de periode mn H Mei tot 6 Juni elkd landbouwer Mobouwer m veehouder door teilen wor ém bezocht teneinde het bedrijf te inveru rliaeren Het dit jaar van groot b dat wil tpoedig over de dcibetrcf ié cijfetikunnen beichikkan WU vevfteken betrokkenen daarom d flUare j ii eUt moelijk madewarklnc to wlllaiy verlaenen Dit laatot4 kan men Som door b v de gegeveni van het b cbrljf reeda Btt te noteeren Onder enderen zal worden gevraagd de pootte van bet bedrijf de grootte van den MMtapel onderverdeeld In de rubrieken Itwato d H 9 de reglttratlekaart voor komen beneveni de producten die geteeld worden en welke oppervlakten hiermedetUn bezet Wat dit laaUU betreft wordt dt kadaa trale maat aangehouden De tuinden zal eveneens worden ge vraagd wat zU telen Een en ander dient opgegeven te worden In gemeten en kadutrala maat en in da rubrltken die 9ét leeltvargunnlng zijn vermeld Voorta zullen In het algemeen vragen worden gesteld omtrent de in het gebruik gtinde tandbouwwerktuigen met paarden eg motortrekkracht zooala ploegen eg aai maal en dorachmaehinei hooibouwverktulgen enz UIT DE PERS Tenilotte dient een vragenlijit betref lande den verbouw der aardappelraiaea te worden trigevuld WH wijzm er de bedrijfivoerderi no op dat het verstrekken van onjuiite geleven ttrafbaar Is De Sovjet Unie en Japian De Toestand schrijver van de N R Crt wijzende op het groote Aantal manschappen dat de Russen bü den slag om Kertsj verloren hebben steltde vraag hoe kan het Sovjet commando deze verliezan telkens opnieuw aanvullen Gaat dit tenJMjBte van de Siberische garnizoenen die reeds verleden herfst moesten bijspringen of wordt ook e opleidmg van nieuwe contingenten sterk verhaast Tatekawa de Japansche ambassadeur te Moskou die onlangs is vervangen heeft bij terug komst in Tokio over dit onderwerp zijn meening gegeven Volgens hem is ongeveer de helft van de beste troepen in Siberië naar he Europeesc e krijgstooneel overgebracht tezamen met veel van het beste materieel aan tanks en zwaar geschut De daardoor in OostAViiè ontstane lacunes zouden aangevuld zijn door nieuwe lichtingen welke trouwens ook in het Éuro eesche gedeelte van de Sovjet Unie overal waren op te merken Over het algemeen werd men in Mosfcou alsook in Koejbysjew de standplaats van de diplomaten gedurende den winter onlangs zijn ze weer naar Moskou eruggekeerd gefttiffen door de vele zeer jonge naast veel oudere soldaten De eersten waren klaarblijkelijk tot aanvulling voor het front bestemd de laatsten voor den bouw van militaire wer ken in het achterland Opvallend was ook de toeneming van het aantal vrouwen in de uniform van regulaire troepen geweest De conclusie die hier o a uit valt te trekken is dat de regeering te Moskou de situatie in het Verre Oosten ook na Japans intrede in den oorlog klaar LANDBOUW CMSIS ORGAmSATrE VOOR ZUIpJIOLLAND INtCHAIIINa VAN VEE Wij brengen hierbij de veehouder onder de aandacht dat zij het op hun bedrijf aanwezige Ingeschaarde vee in hun vee boekje moeten noteeren op de blddzUde bestemd voor het Inboeken van op het be drUf aangevoerde vee Op overeenkomstige wjie dienen dezedieren ook In het veeboekje van hen dienet vee ultseharen te worden atgeichrd ven Hierbij ve tigen wij er nogmaals met nadruk de aandacht op dat het in deze gevallen niet ter zake doet of het vee alof niet wordt aansekocht In de veeboeklea moet n l uitsluitend vermeld wordenal het vee dat op de bedrijven voorban den of in voorraad Is Geen enkele veehouder behoeft de vrees te koesteren dat het vee hetwelk hij overeenkomstig hetbovenstaande in ljn veeboekje heeft ver antwoord ham chade zal berokkenen wat betreft dan aanslag bij de verplichte veeUverlng Daarentegen zal elk veehouders die het Ingeschaarde vee niet op da juiste wijze In zijn veeboekje vermeldt tuchtrechteHjk i vervolgd worden LANDBOUW CRISIS ORGANtSAWl VOOR ZUID HOLLAND CHEURPREMIE OOOST tMt Zooala bekend bedraagt de scheurpre S ile indien op het gescheurde grasland ooizaad wordt ve bouwd 250 per h a Wij wijzen den landbouwer er echter op dat dit bedrag slecht dan wordt ba taald wanneer het koolzaad ook werkelijk Wordt taMggt Is het koolzaad dus ultgevroren en komt daar een ander gewas voor in de plaat dan wordt de premie betaald die geldt voor het nieuw uitgezaaide gewas Ii dit laatste gewas blauwmaanzaad of aardappe Ion dan wordt ook hiervoor 250 pra Üan o andere ge landboW crisis oSganisatie voor zuid holland OFFICIEELS HEOEOÈeLINGEN IMTBEKKING aOVWVEKGUNNINGEN RADIONIEUWS to erbind met d jeer pirécaire materlaalpoatth ziet de Algemeen Gemachtigde voor dan Wederopbouw en voor de BoiTwniJver hald ri ih genoodtaakt tot Intrekking van alle Mdkauringen welke ï6 r M Het IMl wer©en © veneend voor zoover met de uitvoering Wa het werk op IJ Mei INg nog geen aan vang wat gemaakt r W = g Houders van goedkeuringen welke uit Bien fioofde haar geldigheid he iben verunn kunnen desgewenscht op de nke wijze een nieuwe aanvrage iit j t Bureau Goedkeuring Werken auan tn de Provincie waar het wordt uitgevoerd BisMCHT NO na Hasiaiaai klalnbaBdèuwrUaeB vmr nnUaea ÜSSï g MtVf nattiun te kwal per in r 0 l7i i nStm 3e kwal ojr IW r a iev 1 Maiitaimai kMÏkaatfeliwmm eear etaaaaapiela anscha bhmde ainaasappeU per kg UI Spunache bk ed slnaaiapp per kg M nafMi eaa kaegera fttlaea Is straOaar NA CMJWJA OJjAJ 0t a fa jw m het Mkatnireau voer QotMw H o d u e t w m li het volgende NtnhmbarUktaa Mja MiO Dt nlB oH dtnd ocUmt Miakt II All WTtaor 1 t M O dA t gel I vm hat UüMmivm wamt wi nasa oe van eompafme berichtentro en OrM Hollan lP K Citfaf ï t 1 i 1 bü tu vis 2