Goudsche Courant, zaterdag 23 mei 1942

TWEEDE BLAD ZATERDAG 23 MEI 1942 Uit vroeger tqden Aügifle Stiikerbonnen voor Limonade Da Ldder na den DKtribHticdlCMlf bericht i Limonade siroop It looal bdnad at lin distributie fcbncht In varbaad hlemedc mogea door llaM aadefabrikanten ea deUilllsten bü nf i koop vaa liaionadeslroop di tribali bewhetdea voor suiker of Jaa NIET ontvangst genomen worden Uit het Gemeenteblad BRSTAVSAm STAOBinS EN 8T CATRAKINA OABTBVIS De burgemeester heeft bU besluitaa tot wüziging der gemeentab rooUng 1942 posten uitgetrokken voor lial onderzoek van do restauraUa van hit raadhuis en voor de testauratlo van bat St Catharlna Gasthuis Jaliaaalala wardt Niaawcstahk Do hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat heeft tor kennis vaa het gemeentebestuur gebracht dat do 1 commissaris der provincie heeft beslota den naam vap de Jullanasluis te vei anderen in Nieuwesluls VerordeBlagen ea reglementea De burgemeester heeft vastgesteU nieuwe verordeningen voor den gemeentelUken dienst der steunverleenin gen tot het toekennen van een kindertoelage aan de ambtenaren en werklieden op de heffing van begrafenisen grafrechten op de algemeene begraafplaats tot heffing van een recht tot het doen wegen met de weegbrug op het veemarktterrein voor den gemeentelijken dienst voor maatschappelijk hulpbetoon en op de heffing van inentingsgelden Voorts heeft hlJ vastgesteld reglementen voor de bedrijfscommissle der ge meentelichtfabrieken en voor de bodrijfscommlssie voor gemeentewerken w AT AAR ANNEER DÉ GOirOSCBB GODKANr HKLDDB TS SAAM GELEDEN Uit d D gemeenteraad Aan de orde is een voorstel betreffende de benoeming van een directeur der zwemschooL B en W geven in ovwwegmg om voor dit seizoen zeker persoon voorloopig aan te stellen om later naar bevind van zaken te l andelen Tegen dit voorstêLJ orden eenige bedenkingen gemSakt als afwUking van den gestelden regel die bestreden worden uit het oogpunt dal deze betrekking niet aan ieder kan opgedragen worden en besluit de vergadering de zaak In eene volgende zitting af te doen In deze volgende vergadering kwam aan de orde het voorstel van B en W om L van der Hey te belasten met de waarneming der betrekking van directeur der zw jKhool BJenige leden zeggen tot deÜT benoeming niet te kunnen medewerken zootan t geene pr6even van bekwaamheid gegeven zijn en zouden alzoo een concours verlangen Bü stemming verklaarden zich zea voor en zes tegen het voorstel waardoor de tiesUssing is uitgesteld tot de volgende vergadering Toen is het voorstel vao B n W om L van der Hey tüdelyk te belasten met de waarneming van directeur der zwemschool verworprai met 8 tegen 7 stemmen Na vele discussies over de bezwaren en de kosten van een concours wordi algenjeen besloten de benoeming tegen de rolgende vergadering aan de orde te stellen nadat het houden van een CMicours met 8 tegen 7 stemmen was afgestemd In de daarop volgende zitting is toen tüdelük en voor niet langer dan een jaar uit elf sollicitanten tot directeur der zwemschool l enoemd L van der Heü met 8 tegen 5 stemmen 88 JAAR GELEDEN Bü de bewoners der Korte Akkerm Heerékade enz circuleert een request aan den gemeenteraad waarin verzocht vrordt verbetering te brengen in de verbinding van dat gedeelte der stad met het centurm In overweging wordt gegeven het overzetveer Vlamin gstraait Turfsingel te vervangen door een draaibrug eonle Biasee Op het tooneel Roxlni s ïomercabaret met Chris de la Mar Emmy Claritz en anderen Aanvang 8 15 uur Zaterdag 6 ea t 15 uur Pinksterdagen 3 30 en 8 15 uur Maandag 10 30 uur film Liefde gaat zonderlinge wegen met Karl Ludwlg Diehl Selmuwburg Bioscoop Mijn chef is een vrouw met Sybille Schmitz Gustav FröhUch en GusUv Dlessl Aanvang 8 15 uur Pinksterdagen 3 30 5 4S en 8 15 uur Thalis Theater De witte met Jefke Bruyninckx Aanvang 8 15 uur Pinksterdagen 3 30 5 45 en 8 15 uur DageUik l t wat Oaathnlskapel Ubïye Tentoonstelling werken Haagsdie kunstschilders Eduard Ryff Ab Toetenel Karel Wiggers en Edmond Wingen 21 Mei 12 var Nieowe Haven 308 Zitting ruilbureau voor ki rschoenen 27 Mei 1 18 Ned Gerei Gemeeate Spreekbeurt d Joh vin Welzen 21 Mei 1 S8 uur Sint JsMkerfc BUzondere kerkdienst preker ds J J Buskes Jr uit Rotterdam over Heeft Christus ons thans iets te zeggem 27 Mei 8 nur Daniël Cursus E H B O 28 Mei 4 S nur Gebouw G G D SpieriBgstnuit 113 Kostelooze inenting tegen diphterie voor nietschoolgaande kinderen van IH 6 jaar 28 Mei 1 30 uur VrQe EraBfeUseiie Gemeente Bijbellezing en bidstond 28 Mei 7 30 uur Leger des Hells Helligingsdienst leidster J v d Veen Mei 7 30 uur Westerkerk Zangavond jeugddienst kerkkoor Vrede oodw leiding van Ph J Isariij terherdenking van 10 jarig bestaan Mei 10 uur Stadhuis Zitting commissie voor aanhooring bezwaren tegen plan van onteigening voor uitbreiding Joh CalvünschooL 1 Juni 1 uur Gebouw Gemeentelijke Gezondheidsdienst Spleringstr 113 Medische sportkeuring 1 Juni 8 uur Blauwe Kruis Jaarvergadering Vereeniging van Vrüz Ned Hervormden OnderwtJsliosteB De burgemeester heeft het bedrag vastgesteld dat per leerling voor da openbare scholen voor ia er en uitgebreid lager ortderwijs in het jaar 1S42 beschikbaar wordt gesteld ter beslrüding van de kosten alsmede die van instandhouding n l y 10 16 voor het openbaar gewooa lager onderwijs ƒ 12 30 voor het openbaar uitgebreid lager onderwUs ƒ 9 08 voor he openbaar gewoon lager onderwüs in bruikleen gegeven school Veorscbot bUzendere sebolea De burgemeester heeft bet voorschot vastgesteld p de exploitatievergoedlnf over het jaar 1942 voor de scholen der R K Indichting van Liefdadigheid l o op ƒ 13 888 72 voor de school der R K Inrichting van Liefdadigheid u l o op ƒ 1066 voor de Juliana van Stolbergschool 1 0 op ƒ 3782 91 voor de Juliana van Stolbergschool u 1 0 op ƒ 1336 80 voor de Johannes Calvünscbool l o op ƒ 2411 31 voor de Johannes Calvijnschool u l o op ƒ 869 20 voor de Groen van Prinstererschoot 1 0 op 2533 23 voor de We slerschool I o op ƒ 290 76 voor de Graaf Jan van Npssauschool 1 0 in bruikleen gegeven school op ƒ 1707 04 Denkt om verklaring bg verhuizing Er wordt nogmaals de aandacht op gevestigd dat het verboden is een woning of gedeelte daarvan al dan niet gemeubeld of gestoffeerd te verhuren of beschikbaar te stellen alvorens op de secretarie een verklaring is ingeleverd waaruit blUkt dat het pand vrij is van wandgedierte Eveneens is Ijet verboden een woning te betrekken of daarin meubelen te plaatsen voordat eenzelfde verklaring is ingeleverd 8NOEPLD8TIGE JONGEN 25 JAAR GELEDEN Uit Haastrecht Spuit probeeren of zooals het meer officieel heet oefenen met de brandspuitai wordt nog immer door de forpsjeugd als een groote gebeurtenis beschouwd Bü die gelegenheid vraagt het kind aan moeder speciaal verlof om zich te mogen laten natspuiten Hier was dé brandweer byeengeroepcri een dikke 150 man een corps waarschynlyk grooter dan dat vanAmsterdam En die menigte moet bedienen twee handbrandspuiteo benevens een draagbare dito een en ander dateerendt tiit den tyd van Jan v d Heydeh j Niettemin geven die oude instrumen ten nog aardig water ten minste als de afdeeling pompiers niet te veel lyjitrekt Büna alles kon wear veilig opgetK rgen worden laten we hopen totdat er weer oefening gehouden moet worden AFHALEN AANVRAAGFOBMULIp RFN SCHOENENBONNEN 9 3 12 en 1 38 3 30 nnr Distributie kantoor Afhalen aanvraagformulier ter verkryging van een schoeijenbon voor hen wier geslachtsnaamTwgint met een der letters Woensdag H I J Donderdag K L ZONDAGSDIENST DOKTOREN Bü afwezigheid van den huisarts zijn te consulteeren de doktorem Eerste Pinksterdag J G W F Bik Bleekerssingel 65 iJ£lefoon 3151 en P de Boer C3ouwe TTs teL 2273 Tweede Pinksterdag H A M EUkman Westhaven 63 telefoon 2582 en J W H Helleman La i e Tiendeweg 54 telefoon 3181 AFOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek E Grendel alleen Prins Hendrikstraat 15c Drie jubilarissen bü den Bargedienst Binnenkort zullen er drie jubilarissen by de N V Dagelüksche Bargedienst Amsterdam Gouda te dezer stede zyn Dp 29 Mei hoopt de heer A Campier vüf en twintig jaar bü het l edryf werkzaam te zyn op 31 Mei zal het veertig jaar geleden zün dat de heer B Kelder aan de onderneming verbonden werd en op 1 Juni hoopt de heer T van Rüswük zyn vüf en twintigjarig jubileum by den dienst te herdenken werd i ewaakt Spr vorderde veroordeelin tot 200 boete of 1 rasend hechtenis Mr C Jonkers uit Gouda ontkende dat zyn cliënt zorgeloos zou hebben gehandeld Er was reeds eenige malen in verd s pakhuis ingetoiokcn vandaar dat hü de margarine in de IJssel 13 liet overladen waar hy haar veiliger dacht te meer daar hü aangesloten was bü een particulieren neohtveüigheid dienst Thans laat verd dag en nacht alle goederen bewaken zoodat hy er aan doet wat hü lean PI meende dat hier vrüspraak zou moeten volgen althans een verf liflbtere gcMtooete dan doOT het O M geeischt De rechter vonnis wyzende was van oordeel dat door verd onvoorzichtig is gehandeld en veroordeelde hem tot 201 boete Buhsidiair 1 maand hechtenos P T T DIENST OP TWEEDEN FINKSTEKDAQ De uitvoering van den post telegriftf en telefoondienst en de openstelImg der P T T kantofen zullen op Tweeden PmkstePdag geheel gelülc zün aan den dienst op 2 5ndag ZOET ROGGEBROOD GEBR TEN HOEVE ROTTERDAM TEL 3 8 4 2 DEN HaAG TE 33329B 4 Ik wü u graag nog do gage Hans schudt hot bootd Ik Iieb geen gel rak aan geld integendeel Dit alles is directeur Arends org pUnIük want bU is in den gnnd genomen ean reatvaardig man Als tt soms OOI onderzoek waaiblt dan kunnen wü ét poUUo waarschuwo zegt bü Hans laebt bitter Dat heeft alles geen ztai münlieer Areods Het Is mü ook anverschllllg En u wilt toch o A een verier sebaadaal vermüden Ik kan zakar nu wol weggaan Arends steekt zQn hand ntt Neem mü niet kwallül Lookas maar liet gaat liier niet anders Wüzulloi al liet radere nog schriftelükregelen Haos gaat Naar Lydia TtriioveB Da denr van baar Ueadlcamar staat üd opco Do danseres lieeft baar mantd al aan en drukt voor den spisgd haar blauwfltnreel n muts op baar kmBen Haas cumt anas mat één Uk Da gapakta kotters da Ueedster dia de Uatsto flescbjas sdimbik vaa da tafal neemt n samoa met oea paar aüdan koosan In een koftertie wtaf da fobada Ia fa niimta ea da Mtalta Ti Ivar Olsen die waebtmd achter d danseres staat De vrouw keert zidi langzaam om Lydla wU Je mü werkelijk verlatenr Eén woord dan nog De vrouw keert zicb langzaam om baar gezicbt vertrekt Het beeft gom doel meer Hans ik kan niet bü Ja blüvan lordla moet Je diirom vertrekkeuT Wü zouden todi samen op reisgaan Hü fluistert nu da woorden Wü kunnen immen samea alias opnieuw opbooweaT De danseres kükl liam lang ta da oogen Nog altüd is haar sympatbio niet geheel verdwenen Het spüt mü Hans maar ik kan niet De moet nu mün eljgen weg caaa Ik ga naar Berlijn Ik 1Mb daar wedt Hans kükt baar verUuft aaa Hd Ja aa al aaa nieuw aagagament Lydia TariMfTcn sdndt bet bootd Nea geen aieinr engageouDt Ik beb da isidbig aa bat barat de Vuurvilag ovargeaomen Bet aani od werd mü al lang gdeden gedaaa aa enter den omstandlghaden htto Ik bH aangeooniaa tUoÊf fcaai 11 to a g oM o a rd Voec d StadsniettWM EeonomiKhe rechter te Rotterdam Het drama der gouden tientjes bitaald kunnen worden waarbü verd een verlies heeft te Ujden van ƒ 320 De raadsman mr C Jonker uit Gouda bepleitte een nog lichtere straf daar zün cliënt de gouden tientjes als veilige beleggmg had gekocht doch niet om er handel mede te drijven en er groote wmsten mede te maken De rechter heeft daarop overeenkomstig den eisch vonnis gewezen Ralterdammers kr fgen gevangeiii Daarop stonden de reeds genoemde Rotterdammer terecht resp voor het behulpzaam zyn bü het verhandelen der gouden tientjes en het verlcrijgen daarvan Verd WUbers trachtte aannemelük te maken dat hü het goud in consignatie had gehad en voor de rest de transactie aan Sinke had willen overUten De ander zou den persoon e het goud weer van hem had moeten koopen niet gevonden hebben waarna hü de gouden tientjes weer aan de Vroom had doen toekomen De officier echter zag in beide verdachten centrale figuren van den zwarten handel Of het goud in consignatie was gegeven of niet overtreding van de Deviezenverordening was in ieder geval gepleegd en daarby waren beiden actief opgetreden Het plotseling optreden van politie was gefingeerd geweest en het geheel oordeelde de officier doet denken aan een berooving althans een poging daartoe Gelukkig dat de Vroom zün gezonde verstaiid terug gekregen had toen hij zich plotseling verlaten zag VEtn l eide goudhandelaars en naar de politie was geloopen t Had besloot de officier alles van opUchtery en daarom vroeg hü voor beiden elk zes maanden gevangenisstraf Bedder raadsman mr H W A van Toen ontikende voor zijn cliënten medepliohtigfceid en uitlokking van het misSryf omdat het goud slechts tó consignatie was verkregen PI con cludeerde tot vrüspraak althans tot oplegging van een boete daar ook een boete was opgelegd aan de Vroom als feitelijke oorzaak van het misdrijf dat ibovendien reeds in Juni 1941 werd gepleegd en el dien tyd ter behandeling ter paritettc bleef rusten Niet aan te niemeii zou zün dat beide Rotterdammers zes maanden gevangenisstraf zoud en krijgen terwül de feitelüke bedi ver van het misdrüf omdat hü el ƒ 220 schade had geleden er mét een boete is afgekomen I e rechter heeft beiden Rottepdamnlers daaioj veroordeeld ieder tot 4 maanden gevangenisstraf Oe kapper Als vierde verdachte stond tenslotte terecht de kapper S M C Snel uit Gouda wegens het geJogenheid geven tot verkrügen van gouden tientjes op 12 Juni 1941 Het 0 M vorderde tegen hem ƒ 25Ö iboete subsidiair 2 maanden heciitöiis Het vonnis luidde ƒ 175 subsidiair SO dagen hechtenis Eigenaar wilde er een goed xaakje van maken KOPS or DEN KOP GEKREGEN Door allerlei itinancieelen tegenslag in zaken was de SO jarige Goudsche kermisexploitant J C de Vroom er toe gekomen in Juni 1941 zün reeteerend geld om te zetten in gouden tientje Hij wi t èn door koopen èn wisselen 44 stulu bü elkaar te krijgen en voelde zich daardoor safe om de wisselvalUgheden van den onzekeren tijd rustig tegemoet te gaan Immers goud zou altijd zün waarde behouden De tUden w rden echter steeds slechter en de Vroom werd genoodzaakt zijn goud bü de Nederlandsche Bank in te leveren een besluit dat direct den handel in goud deed opleven Ook de Vroom was ter oore gekomen dat er winst te maken was met zün voorraad gouden tientjes en in de coifleurszaak van zün neef den 35Jarigen S M C Snel eveneens te Gouda woonachtig kwam hü van dit familielid te hooren 4at dei in Rotterdam wel eenige menschen kende die met het goud den weg wisten Nog dienzeïfden dag zou de neef de twee Roterdammers den 37 jarigen l colporteur C W Wilbers en den 47jarigen koopman C Sinke hebben gewaarschuwd en deze kwamen direct nacr Gouda waar overeengekomen werd dat de Vroom zün gouden tientjes è f 39 per stuk kon leveren Hy moest dan maai naar Rotterdam komen De kappersvrouw ging daarop den volgenden dag met haar aangehuwden neef naar Rotterdam waar zü aan het station werden opgewacht door de Rotterdammers die den Gouwenaars de kappersvrouw was naar een poffertjcskraam gestuurd naar een caférestaurant aan den Noordsingel geleidden waar in een der boxen de onderhandelingen begonnen De Rotterdammer Sinke wilde zich echter ee jt overtuigen of alle gouden tientjes wel echt waren waarvoor hü als laboratorium de W C uitkoos terwyl de ander bü den goudbezitter achter bleef Kort daarna kreeg de achtergebleven L Rotterdammer per telefoon een seintje I dat er onraad was en liep haastig naar zyn compagnon om dezen te waarschuwen Deze had schünbaar van het alarm reeds de lucht gekregen en wa met den goudschat al op straat verdwenen Alles was zoek De Gouwenaar zou toen naar de poffertjcskraam zün geloopen waar zün aangetrouv de nicht moest zitten 1 doch haar niet hebben aangetroffen Ook had hü niet in AtlanU de beide Botterdammers aangetroffen waar hü door Will ers was ontboden Wat ik toen voelde vertelde hüden economischen rechter te Rotterdam voor wien hü zich op grond van overtreding der Deviezenverordening Bestolene veroordeeld ONVOLDOENDE ZORG AAN GOEDEREN BESTEED Op grond van het Voedselvoorzienlngöbesludt wordt iemand te wiens nadéele levensmiddelen worden gestolen in het vervolg zelf stralbaar gesteld De eeiste vervolging in Nederland op dezen grond weird voor den economischen rechter te Rotterdam behandeld en betrof den lieer P Bik directeur der N V Beederü de IJssel wonende te Giouda Aan hem was ten laste gelegd dat het aan zün onvoorzichtigheid te wüteh I zün geweest dat in den nacht van U op 12 April j l te jouda vier kisten margarine elk van 25 kg konden woiden gestolen uit het ruim van het schip Usael 13 toenmaals liggende in den Turfsingei aldaar Verd voerde tot zün vraxlediging aa dat hü aangeshxten was bü een particuliere naditveiligjieids dienst waarbü hü dacht veilig te wezen Het 0 M waargenomen door mr van Doesburg wees op het opzienbaraid aantal diefstallen in levensmiddelen in ons land Spr vertelde dat geen verzekuringsiniaatschaipipü het aandurfde de thee voor de verzending te verzekeren waarop de bevolking reeds eoi lang wacht Spr meende dat verdachte BI aija plicht is tekort geschoten om de goederen in het schip veilig te telden De lufltcn wawn niet behoorlük afgesloten terwül het schip niet 1940 en het Deviezenbesluit 1941 het niet inleveren van gouden tientes had te verantwoorden kan ik u niet zeggen Ik vreesde dat ik bestolen was Ik ging naar het huis van een hunner waar een dame mü te woord stond die mü aanraadde te wachten tot haar echtgenoot thuis zou komen Zoo heb ik tot 12 uur s avonds voor zün woning op hHc gewacht en liesloot daarop overdenkende dat ik voor de overtreding weliswaar gestraft zou worden de zaak toch maar bü de politie tegaan vertellen Maar het goud is toch terecht gekomen sprak de rechter r Mün huishoudster is toeft opuitgegaan en heeft bü Sinke de goudentientjes terug gekregen die er hadbügevoegd at de transactie niet wasdoorgegaan Behalve de kappersvrouw rden haar man en de twee Rotterdammers Is getuigen gehoord waarna het O M waargenomen door mr v Doesburg be toogde dat zijns inziens hier geen termen aanwezig waren tegen de Vroom een vrüheidsstraf te vorderen Bpr eischte 7S boete subsidiair K dagen hechtenis Tevens zou de opbrengst der gouden tientjes terug WAARMIKN S ij ook varhuizon gaat 00 het toecis mo poldIrvaart VwkiitiiiaM ExpMItto MwAelteriplMtsM Lot vooral ook ep onza DIINSTVBRIIIOHTINa Tolof 2534 Turfmarfcr 1 FEUILLETON Hadrak arboden CIRCUS HOLK VERBODEN TOEGANG avcKid erg oogeluUdg ZU is buitengewoon bang voor baar optreden morgoiavond oo Ik kan dal begrijpen Het was een blamage Kort en goed xQ verzoebt mü het contract met o itiot ta verleogon ZQ ziet o A van verdere samenwerldng met u al Hans staat verstottid Dus ook Lrdia X dUI EoD dooddilke modwU overvalt bom Als In osn droom boort hü de stem van den diroeteur boort bq zlcbzelt antwoorden Als Bans bet groote kantoor btnneofcom vindt bij den directeur aüeeo Oieis gezicbt staat ernstic maar niet Noem jpUaU mijnhoer Look i Haas blijft sUan Waar Is jufbouw Torhovoi Arcnds trokt de schouders op Dkkr 11 zij uitgegaan zegt h en wiJst naar oen deur ZH vOdo u niet entmocten Haas wordt bleek Wat moet dat bateekao fflititear Aroodst Areods Is mot aan nik oMaotaaa m komt naar Hans toe V maat do dlncMi oodor da oogenUn mitnheer Jutfrouw Terboven voelt lob na da obwirtMiiMii van rm Oc vroes ocdc zegt Arends bdioadzaam dat o en Oc niot langCT sdtten fcumieo samenwerken De tooneelmeaatar lai my dat uw am araten besebadigd waren Denkt o dat u uw nummer nog kont cevenT Hans xwilal Ba da direeteor gaat roort Wü zQn een nog loaga ondeineming Oo wondeo en uitladigan welke Ik vaa bot publiek hoorde de talefoaotjos wolka mij berelktn ik durt b Biat aan do oditendpost ta denicen Dit lias betekent voor mü ean leegé zaal vooral al ac a nog lüger laat optrodSB Ba daar mijn ttweat nog aoa paar goodo Bomman vriJ hedl walka wetgen aL Bans kijkt den direotaor kalm urn tk begrü bet Oreetma a klMgaUjk ONZE BIOSCOPEN Thalia Theater DB wrm Gemaakt naar het bekende boeUfMm Ernest Claes is de film De Witte die Thalia brengt een echt genoegUjk stuk Vlaamsch volksleven vol geest en humor De hoofdpersoon een jongen die aan de kieur van zün haar zyn bü naam te danken heeft is een achttienkaraats bengel die overloopt van ondeugende streken gevat geestig vindingryk en impulsief maar toch met een hart van goud Zyn zotte invallen en dolle daden maken de groote men schen om hem heen vaak boos en soms verdrietig maar De Witte draagt ook het züne by om ze gelukkig te maken De jeugdige Jefke Bruüinckx speelt die rol zoo natuurgetrouw en ongekunsteld dat men geneigd is te veronderstellen dat hü in t gewone leven net ïoo n schavuit is als hy in de film voorstelt Keer op keer doen zyn streken de toeschouwers hateren en maken de rolprent tot een kostelijk amu sement Ook de overige spelers in dit werk Vioen het uitstekend Willy Cauwenberg Gaston Smet Magda Janssen Ida Waserman Nora Gevers en P J Willem Benoy treden het meest op den voorgrond Reunie Bioscoop KOXINI 8 ZOMERCABARET Réunie brengt een programma waarin na eei kort filmprogramma met de beide journaals het tooneel in beslag wordt genomen door het Roxinien semble dat een bont progtamma yoor het voetlicht brengt onder deri titel Roxini s zomercabaret 1942 Het programma brengt inderdaad een groote verscheidenheid van muziek zang dans voordracht en enkele schetsen De twee Roxini s zingen een potpourri van bekende operette melodieën verder nog Italiaansche en Spaansche liederen en moderne schlagers Het danspaar Carlo en Elise voert een drietal dansfa tosieën uit Chris de la Mar heeft nlJr zün voordrachten veel succes terwijl hij ook in de verschillende schetsen een ruim aandeel heeft Vooral in De Kazepoot was hy uitstekend op dreef al was dit stuk wat te lang van stof in een non stop programma als bier gegeven werd Het Roxini orkest tenslotte concerteerde na de pauze op het tooneel en voerde een aantal van de meest bekende schlagers uit Hetzelfde orkest begeleidde voor de pauze de zang en dansnummers Schouwburg Bioscoop MUN CHEF 19 EEN VRODW Met den titel en de wetraischap dat het wrerk een cjjmedie is als gegevens zal men moeilük mis raden in welke richting het verhaal in die film Müm chef is een vróuw deze week hoofdnummer in de Schouwburg Bioscoop gaat En als mep dan nog weet dat de jonge vrouw die den scepter op een bankafdeelinig zwaait met de dorre cüfers vereenzelvigd schynt eneen en al koelheid en stiptheid is endat de aan haar ondergeschikte employé het vlotte type vertegenwoordigj waaraa n levecslust en onverVaardheid eigen zün dan behoeft men geeh hoogeschool gevolgd te hebben om te concludeeren dat de zy langzamerhand ontbolsterd wordt en hetslot vami de rolprent er een van zoetgeluk is Het aardige gegeven mag dan niet al te sterk uitgewerkt zyn de film is lustig genoeg om er zich gezellig by te amuseeren Gustav Fröhlich is de slagvaardige onweerstaanbare jongeman en SybiUe Schmitz de chef die van een vrouw züm vrouw wordt Vooraf de journaals en een charmmit filmpje over de geschiedenis der pop S v d Kraats JEUGODIENST KERKKOOB VREDE TIEN JAAR Viering met een zangavond het TMehJe uit fleti gehaald Ten nadeele van een boekhoudster is gistermiddag uit haar in bet rüwielr hek achter een bankgebouw aan da Oosthaven staande fiets een tasch met ƒ 8 50 eenige kwitanties het persoonsl ewys en de textielkaart bnitvreemdk De politie had den dader een joikgen van veertien jaar spoedig te pafckaen maar hü had kami geöien van het geld vier gulden te verwioepen De rest i in beslag genomen De kwitanties de textielkaart en het jjer soonsbewüs had de jongen in den Bleekerssingel g ooid Een deel vaa het i ersoonsbewü ia opgaviadtt Donderdag 28 M i a s hoopt jeugddienstkerkkoor Vrede zyn 10 jarig bestaan te vieren Het zal dit feit herdenken door het geven van een zangavond in de Westerkerk Medewerking verlcenen de heeren G M Geukes trompet en Chr de Jong orgel Het geheel staat onder leiding van den dirigent van het koor den heer Ph J Isann De opbrengst van den avond zal aan de kerkvoogdü der Ned Hcrv Gemeente overgedragen worden en is be stemd ter l estrüding van de kosten tot verljetering en verfraaiing vati het terreind rondom de Westerkerk SPREEKVDB BIIRGEBKESTEB De burgemeester zal dp komj nde week geen s reeKuur liouden Het eerstvolgende spreekuur is derhalve op Maandag 1 Juni tweeden keer Verlaat Lydla bam ta wille van haar eerzucht Kan Ik nog iets voor Je doen Neen dank je Hans Het is beter zoo Dokter Olsen was zoo vriendell nog voor eaa plaats ia daa D tratai ta zorgen Dokter Olsen komt tutómtOI Een woordje Hans En als zü ia de gang staan da gam waar de brakstulcken van Hans apparaten staan fa waar zU flardea muaak Iniimn Iioonn neemt Asea Hans baad bi de züne De Iwop dat n liet aial verkeerd zult begrüpen miJn Jwgea Jufbmnr Terboven en a liebbea au meer daa ooit eaa goeden vrtad aoodig ISr is niemand die n loastaad beter I gtÜPt dan ik Maar a a trotscba blik is ta züa oogaa Maar maa kanalats ta bet levea dwingen aa bad een oC andera w f i T bi aoodigmaal niet ta da liefde Als a ep de mocht hebben flc ban tot Mr basebflsktag BoUc kijkt zita oadaa vriaad met aaa smalend laelije aan M een dokter mü kan nlemaad Iwwt de brokstukken van züil apparataa staandib liet Haas boe Lydla Terbovaa gevolgd door dokter Otssa m een inar met Keffers boladso badle den bet variéU verUat Dan gaat b langzaam oaar züa eigen Ueodkamer Oe rok vaa den goocbelaar mat al da kleine geheime reiiuislete vll ta eea bosk O head dulktAep ta ztta afscbminkpot Htautaa gaaa to Daa beeft bü weer zün eigen Tüa bleek vermoeid en tdeorge loogensgeziebt Een taid fcloppaia op aUa daar eea vermoeid Btanenl Daar staat Inat eea vriendelükaa gunüaeb op aita gezicM de gooebolaarsteollng Neumann ta zita geruit eivieleostuum Mag flt Mnnsakamea meesterT Da aiaa voor dan spiegel draait zieb langzaam mn Als Je B ü ook wat vetlatMi Neumann bat is ven teveraa d toage staan Het fecicfat Vaa dn jongaa staat VMtllBM erg treorli O wfit mü ar tocb ai uitaotriaa meaeterr Ku ik itfM N a IMü Misscblaa knal aaa bedleafle gebral k a al a dMi lai taaHtag wSt babbM Baar bart wdt ana iwmm