Goudsche Courant, zaterdag 23 mei 1942

TWEEDE BLAD ZATERDAG 23 MEI 1942 Het eerste bord van U senwker had Wit A S C Gouda Bij A S C Gouda wteid deze week de algenieene jaarvergadering gebouw den Het bestuur bleef ongewijzigd als volgt samengesteld K de Jong voorzitter P Lafeber secretaris A Vermeer Sr penningmeester M Lugtenbuj g en M Benninga leden Er werd besloten dit jaar een zomerbekerwedstrijden te orgmiseeren maar daarvoor in de plaats een ladderwedstrijd te houden Na afloop van deze korte vergadering werd een gongwedstrijd gespeeld met het volgende resultaat Groep I 1 P Lateber S p X A Broekhuysen 2 p 3 A Nleveld 1 p 4 A P U Urfeber 1 p Groep n I M LnsteaiHirc t p t A van Huren 1 p 3 A Terloinr p Groep in 1 J Gertaards V t p 1 J de toot 1 p t U BenoJsca punt BILJARTEN Om het kamiHoeiischap van Gouda RESULTAAT l B VOORWEDSnUIDKN Nu de voorwedstr d voor hei toumooi om bet kampioenschap v an Gouda libre 2 4 zün geëiodigdv geven de twee factored die ov er de plaatsing in den eindstnid besiiasenk bet voljgende resultaat naichpunlen 8 m p 8 8 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 C V d Kuy B den BoerA BuntiikN van VlietA VeldkamrW BertelsA Mul C vsai Eök A PrinsS HofmanJ C den BoerH de Wit C den Boer Sr C Jaske A Boef Jr Sj Soeten J Teit Zoet A Engelhard H Mul J Corbesu P de Jong A van DijkC van Oye W Eerlsmd T VerschutJ Busch B de Jong M van As W Backer J V d Veer C Graafian G de Haan P Koolwijk H van Eijk H Anfheuni A Houtmam R Melkert Jf F Bruystens I 4 i a 2 l a o o o o o Moyenoe 4 20 8 97 3 56 3 40 3 32 3 29 3 2S 3 22 8 18 S 1S MB a 9 Z 95 S 83 2 83 2 81 3 78 173 a r 2 64 zeo 3 B7 3JW 181 141 117 3 084 14 1084 13 IJ98 2 894 un 1 78 IM 1 4 7 1 481 1 40 1J4 UI 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 24 27 2 29 30 31 32 33 34 35 38 37 38 C V d Kmr A Boef J A Mul Sj Soeters J Feitr Zoet W Eertand C V Eijk B de BoerA Bunnik A Engelhard H van Eyk A Prins N va y VKet H Mul S Hofman J C H beau T Verwhut J C den Boe F de Jon A Veldkamp J Busch B de JongW Bert H de Wit C den B er Sr C Joske H An4l eunia M van As A van Dijk W Badter C van Oye J V d Veer A Houtman B Melkert F Bniyctena C Graafland G de Haan P V d Koolwqk Plaatsing dtr tpétene 1 e V d Kuy 3 liootdreclit 1 A Mul 10 CRr Oouw B de Boer 10 Ooneoidia A BuMiik 13 Oooeordia e van EQk iS Tor Oonw A Boef 17 OUHMdia N V VUet 17 BmamfaMM S Soeten 30 Var Gouw ibMdit A PWna 31 7 FeH Zoet 3S S mOrnm im A Veldkaaqt 3K A Engeliiard 38 J C den Boer 3 W Bertri 29 W Eeriand 30 H Mul 33 J Corbeui 38 H de Wit 36 C dei Boer Sr 3S F de Jong 40 C Jariw 40 T Versdiat 43 H V Eyk 45 3 Busdi 47 B de Jong 49 A van Dak 51 C V Oye 84 M van As 88 W BadHT SS H AntfaeoBis SS J V d Veer 83 C Graaflaxl 7 A Houtman 8S G de Hsu A Mritet 71 P Kootarük 71 38 F dhiystcu 73 Voor den ciwIweJsti W aaume i k fag Ce ecnte adit wfjl 8 en 10 als iiam aa sQb fck tsr we Deae eindstrUd womé ceMeelv ep 37 38 cfi 29 Mei aA k da biliartcaal va le biljaiHiwiiwilgkn IIh Otmm Gestolen horloge is terecht jK nnrmxANTAARN ykkstotv De politie bee t den dader gevat ran den bnitaleti diefstal van een goud Jiorlxice uit de etalage van den winkel Tan d i heer X A Hinke deie week des avonds laat door tiet vermeien van den winkelruit gepleegd DaarbU heeft ïij wat voor de bestolene bet voornaamste ia het horloge dat eöi verkoopwaarde van ƒ 160 heeft achterhaald vv De dader B 4eo 26 j i1ge betonwerkPT alhier die de ruit eenvoudig met de hak van zijn schoen had Ingetrapt De buit had hij in veiligheid bracht door het horloge in de kopbntaam van zijn fieta te rerstoppen en het r jwi I per trein naar AmstWdam te zenden met de bedoeling het karretje mot zijn kostbaren last later in de HJwieistaUJng af te halen Toen de betrokkene op het piint tond naar de hoofdstad te vertrekken heeft de poli ie hem bij het station geknipt De dader zag nog kans bü zijn arrestatie in de gauwigheid bet ngu voor het rijwiel in te slikken maar dat neemt niet weg dat de politie toch achler de toedracht is gekomen Haagsch Gerechtshof CEVANGENISSntAF WEBD BOEIX Het meisje dat M C Baas te Gouda in zijn dienst had zou erg handig zijn geweest Ze had van eÖT ongeldige boterbon een geldige getooverd door het bewerken van cijfers Maar door die handeling waren ook letters op hun kop gekomen hetgeen al heel gemakkelijk had geleid tot de ontdekking van het geknoei De economische rechter veroordeelde den patroon daarvoor tot zes weken gevangenisstraf In hooger beroep vorderde de proc f eneraal bevestiging van het vonnis et Hof heeft thans arrest gewezen ende straf verminderd tot ƒ 50 boete 50 dagen hechtenis Rechtbank te Rotterdam GOEDEREN EN RUWIELDIEFSTAL De Rotlerdamsche rechtbank heeft den 3 jarigen huisschilder M B u t Gouda gedetineerd v egens diefstal van ee i hoeveelheid levensmiddelen bü een inbraak op 15 Februari jl in het magazijn van de Coöp Inkoopvereeniging Samenwerking alhier veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf met a trek van het voorarre De eisrh was zes maanden met aftrek Wegens fietsendiefstal vrerd de 22jange koopman M G Hülters te Gouda veroordeeld tot een gevangenisstraf var vier maanden met aftrek Vervabehto vleesehbenjien aangebodea Terecht heeft gestaan de 26 jarige mej J C E R uit Gouda wegens het ter inwisseling aanbieden in een winkel van twee vervalschte vleeschbocn i waarvoor zij een on rookvleesch wilf c koopen Het O M eischte een maand gevangenisstraf Uitspraak 4 Juni EDIDEXAMEN GYMNASIUM Aan het stedelijk gymnasium alhier xUn geslaagd voor het eindexamen diploma B de heeren M W van Leeuwen te Gouda Joh de Jong te Ouder kerk a d IJsael J G Muiswinkel te Bodegraven en J A Zwartendijk te Boskoop Met één candidaat wordt het examen voortgezet Afgewezen twee candidaten PredikbeurtMi BEK8TE PINKSTEKDAC Kofk Nienhuis medo 10 30 uur D J werking zangkoor KtalM Kcfk Ver van Vrüs Hervonnden 10 30 uur Ds C de Jon Oorincbem oiozang mevr Wagner Bik Lathcnehe Kerk 10 uur Ds J J Simon liturgie lOJO en 6 uur Paatoor G P Gilkea 10 en S uur Da J P C tei Brink Oanf GaoMeote Men 5 uur Ds A de Blois Ckt Otttt G aM Bte 10 en S uur Os A Duboia Htt OêttL Gwerte 10 en 9 uur Ds Jota van Welzen Woensdac 7 JO uur D Joh ven Welxen Title EvascattMht OiiMtn M en 5 30 uur Ds H C Le njs IKwekklngidienst Donderdag 7J0 ma Bijbellezing en bidstond Vm Otfvitk t uur Da Monster van AmenfoorL 10 uur Bettlcincadlenst 7 uur VaLeidctor J v d Vaea roaaoÊMMuuB Geref OeancBta 10 uur Dt K ée Bloia C9Ér a nf Kcrfc Waur Dl A O Aots Muur Da H C Leep 10 uur Os LacnraoH vao Bda fliliiftgi Muur LeeadiaBot S uur Ds Ah vu wdicfi hip T mr V f J v S Vam B nilESTERWIlDING ONTVANGEN Pater F Steemrinkri uit Goiida ontving in het St Ignatius college te Valkenburg uit handen van mgr O Lemmens bisschofi van Boermond de H Priesterwijding Op 16 Augustus a s hoopt peter Steenwinkel A de St Jozefkerk alhier zün eerste plechtige H Mis op te dragen EXAMEN ZIEKKNVEBPLEGING Voor het diploma ziekenverpleging zijn geslaagd de zusters Diny van der Bunt en Greet Ernst die beiden in het Diaconessenhuis De Wijk werkzaamzijn en daar hun opleiding genoten Burgerlijke Stand Geboren 20 Mei Geertrulda Aletta Mari d van C M 3 Dessin g en M J A Moons van Baerlestraat 22 Antonius Josephus z van G A H Van Gageldonk en E Knijff Kievitstraat 38 22 Mei Comelis Adrianus Stephanu9 z van C W A van den Heuvelen W de Lange Scheltemastraat 17 Ondertrouwd 21 Mei J L van der Linden en J A Goedhart L H van Achtboven en M A Vermeü D M Vonk en C van der Waal W J van Eik enC M Kraan H van derPouw en A W M van Niekenrk J J Wabbün en S M de Jong J Venneij enJ Rapis N Faase en C A IJsselstijn N Boet en H C van den Eng K Boom en G de Jong E vanHenrert en A J Looüen S E Dortland en M van Draarien J deJong en J van Draanen J H L Groenendaal en A M Laurier H van Hofwegen en G Oppelaar H Verwaal en J van Leeuwen C van der Starre en J H M Belonje r A van Reden en J C van den HondeL D J de Jong en L J H Louwe C Bosman en G A van Nieuwendük B A Keter en A C H M o t Veld D M de Gelder en J van den Hoogen Getrouwd 23 Mei G J van Bekku men J C Loendersloot N J W Verboom en A L van der Wal J H Verschooren J H Overes J F Dijkstra en F J Klijn Overledens 21 Mei Jacob Koppens 73 j SPORT VOETBAL G S V kan de kans opnieuw vergrooten 4 AATSTE TREIN VOOR GOUDA 2 In de promotiecompetitie is G S V aan den vijfden en voorlaatsten wedstrud toe thuis tegen Belvedère de laatste ontmoeting op eigen veld De Gouwenaars hebben zich tot dusver zoo keurig geweerd dat men vertrouwen mag dat ij ook ditmaal hun motoie leidende positie zullen versterken waarna in de resteerende ontmoeting bü PJ C de beslissing kan vallen Bq Quick 2 Gouda 2 spelen de elftallen tegen elkaar die tot dusver het minst succes hebben gehad Gouda s promotiekans is niet groot meer doch er loopt nog een protest en zou dit toegewezen worden dan is het nog te probeeren Het moet echter ctn nu een overwinning worden want het verliezebde elftal is definitief uitgeschakeld Er zit voor de roodwitten wel een kans in Inmiddels is ook nummer voorlaatst in de reserve eerste klasse aangewezen die als vijfde elftal aan deze halve promotiecompetitie deelneemt Het ia Hermes D V S 2 te Schiedam dat de Gouwenaars in hun laatsten wedstrijd op bezoek krijgen In de Onderafdeeling Gouda is alleen van belang Schoonhoven 3 Gouda 7 in de 3e klasse B waarin Schoonhoven het kampioenschap dat van één punt afhankelijk ia kan behalen DE BEER C D8LSEN GESLAAGD VdOR BONDSOEFENMEESTER Voor bet zware ichttiea vakken omvattende examen het diploma b dsoefenmeester va den Nederlandsehen Voetbalbond slaagde onze stadgenoot d heer C Delsen oefenmeester van Olympia en GS V voorheen ook van Gouda en O N A en benoemd tot oefenmeester van I XV te Eindhoven SCHAKEN Messeiiiaüker s bekertoumooi begmmen JLADDERWEDSTRUD BU A S C GOUDA Donderdagavond is de eerste ronde gespeeld van de onderlinge wedstrüden van Messenuker om den wisselbéker XHmt er tevens een wedstrijd wat teten het tienUl F T T ziJn er m partUen uitgesteld tot de komendlé week De uitslac van de tbaiM gespeeld partijen luidt A H KuBk C Rmt 1 r KatwUk P OonMBc 1 c T rl t r Kynmehtar A muüm r d Bont I W Bas wixkalW B 4 Jou l W H M M 0 1 P SocsevMn 1 e Meoemaker BI speelde een vriend ebappdijken wedktrüd tegen het tiental van de Goiidsche F T T Ondanks een hardnekkig tronet van P T T wist Measelnaker een 7 3 over ifinning te behalen De v ledife uitslag hiidt als volgt L G dt Bmbwa W Dmilat t m S X I aoOCIwA p BiiiM ê i t N I P 8oo mAM m U IloOaib S l A J Baiu i in las M Vsormm l f i C Herat O bigelbrctt 1 A J dt Jaoë t limit 1 V cm Baot lAildMa i ê f A ▼ d Poot J A V r ï w a tm m TjtK M O dn Bmt T Schenk Alphen a d Rqb BENOEMING ONTVANGER DntCCTE mLASTINGEN Met ingang van 14 Juni a s is benoemd tot ontvanger der directe belastingoi invoerrechten en accijnzen en b st met het beheer van het kantoor der djrecf © belastingen en accijnzen alhier de heer J van Putte commies der directe belastingen invoerrechten en accijnzen ter inspectie der invoerrechten en accijnzen te Rotterdam Bergambacht PREDIKBEURTEN VOOR PINKSTEREN Eerste Pinksterdag Ned Herv Kerk 10 uur ds EwoMt 7 uur ds KaJf van Gouda Ger Kerk 10 en 6 uur ds Terha Uitgetredenen Ned Herv Kerk 10 en 7 uur ds Grisnigt van Souda Tweede Pinksterdag Uitgetredenen Ned Herv Kerk 10 uur de Grisnigt van Gouda BURGERLUKE STAND Ondertrouwd Arie den Ouden 27 j Ammerstol en Johanna van den Heuvel 24 j Arie Roeland van den Berg 32 j en Willemijntjes Antonia Ouwerkerk 32 j beiden alhier LOOP DER BEVOLKING Ingekomen E M Lammers van Rotterdam Rauwenhoffstraat 46a A J Scheer van S lwijk D 39 A van Tol van Stolwük G 48 R H de Kluiver van Delft Nieuwe Plantage 42 Vertrokken J G den Oudm mi gezin n Haastrecht B 5 K C Berkouwer naar Zeist Odijkerwe 11 M M Verdel n Oudewater B 84 L Verwaai D Stolwük C 58 lONGE AVONTURIER Ackta ep een vraehtante van Ansterdam af Vio jongens uil Amsterdam tusschen S en 13 jaar hebben achter op een vrachtauto van een timmerfabriek uit deze gemeente zonder dat dit gemerkt werdj een reisje naar Bergambacht gemaakt Toen zij daar aankwamen was het te laat om hen nog terug te brengen zoodat zij een nachtje onder het toezicht van den gemeente veldwachter hebben mogen meemaken Den volgenden morgen zijn ze naar de hoofdstad teruggebracht Berkenwoude SPITTEN VAN LAND IN WERKVERRUIMING De rijksdienst voor de werkverrulming heeft een subsidie van 80 toegestaan in de kosten van arbeidsloonen voor het spitten van een perceel grasland in deze gemeente van den heer G Roest NIEUWE SLANGENPAAL Daar de z g slangenpaal van de Onderlinge Brandverzekering alhier aan elke paal brandslangen ter drogin worden opgehangen leekenen van verval begint te vertoonen heeft het bestuur besloten een betonnen slangenpaal op te richten naast de Ned Herv Kerk W betwijfelen echter of dit betonnen geiiaarte aan het rustieke kerklaantje veel goeds zal doen Boskoop COÖP VEREENIGING DE B08KOOP8CHE VEILING 22 Mei Rozen per bos Juweeltjes 2 40 4 00 August No 1 40 2 20 Rosa landia 1 80 Butterfly 1 90 2 00 Else Poulsen 3 40 4 60 Hctter Times 1 90 2 80 et Vierlanden 1 00 190 Tiorex 1 90 2 80 KUen Poulsen 1 50 3 40 Folyantibannen 3 40 8 30 PlaukScarlet 1 40 Rosa Mundi 3 70 4J0 Jide Bouehé 3 40 3 80 Bditfa Heles 1 80 3 00 PechtoW 2 20 180 Ingv QKsson 3 P0 4 W Queen Mary 180 3 80 BriMxdif 1 40 1 90 Ha Uey 3 80 4 80 Gkiria Muodi 3 80 5 80 Wendland 1 70 2 30 Sweet Heart 3 80 5 80 Don Rijkers 3 40 5 60 Orleans 1 70 2 80 Geoiengde rozen 1 10 1 30 diversen per bos Anemonen 18 30 ot Azaleabloenien J 70 2 20 Rhododendronbloeoien 5 90 et Alert lad 52 ct aematis Prins Hendrik 150 4 00 idem ibe Fresidavt 1 70 idem Dunodi 95 4 idem Mevr Ie CouUze 2 9 3 40 Koenen 50 85 et Serkigenbloemen Ie art 1 80 3 60 idem 2e art S 90 ot iMbyrm 24 30 et WUZIGING STRAATNAMEN De namen van volgende straten zün gewijzigd Julianaplem worxlt BoezeovI lein Juliaoastraat wordt Boeaemstr en WlKieknmadaan wordt Boez niaan BXNOBMINa De heer A Nawün adjuoet eoomics ter gemeentesecretarie alhier benoemd tot aii itai aaf t y den dienst an Sociale Zaken te Kaneen i Gmkferak WOaWKBEUBTKN VOOR PINKSTBRBN Ked Herv Kerk zeodag 10 an 7 uur dl J van Vliet 10 iHir ds U Vroegfndewey B Wi C idewatar BB BRBt m DB rUFER 35 3 AAM otmtxwuziK De heer H de P jper herdenkt vandaag sqa 38 iarig JOWleum ala onder r r a i de ape abare lagere adiool Ouderkerk m d Uss KZAliEN TfiMDAtaa Am de Bfl ksunl uer rft ett te Dtrecht Il geslaad voor het tandartspMmen de neer L vm Onnne Haastrecht OE f BET BAASTRECBT m N TOEKOMST UttkraidlngspiaB Uedt ylaate aan tsehtig nienwe woningen De t den dat men in stad of dorp ieder plekje dat geschikt leek kon be bouwen zijn gelukkig reeds lang voorbij Hét maar raak bouwen kon hier en daar wel eens een schilderachtig plek je doen pntstaan in t algemeen moet gezegd worden dat vroegere geslachten vooral in de dorpen ziéh weinig bekommerd hebben over het aanzien van de plaats hunner inwoning De toeneming der bevolking en in het minst niet de toenemende eischen van het in de laatste decennia zich sterk ontwikkelende verkeer hebben voor de gemeentebesturen problemen opgeworpen welke een dringende oplossing vroegen Deze oplossing kan niet anders gevonden worden dan door paal en perk ta stellen aan elke willekeur ten aanzien van de bebouwing van stukken grond die voor den eigenaar daartoe wellicht een waardevol object vormen doch voor het algemeen belang beter geschikt zijn voor een ander doel Het wapen dat en gemeente daarvoor in de hand heeft js het vaststellen van een z g uitbreidingsplan Reeds jaren terug heeft de toen in functie zijnde gemeente opzichter de heer Th Jansen een uitbreidingsplan ontworpen voor onze gemeente dat volgens deskundigen op stedebouwkundig gebied uitnemende kwaliteiten had enkele onderdeelen kon echter dit plan niet de goedkeuring van Ged Staten wegdragen en aangezien de ge meenteraad niet binnen den termijn van twaalf maanden n t de beslissing van Ged Staten een nieuw plan hadden ingediend heeft de commissaris der provincie art 40 der Woningwet toegepast en op kosten der gemeente een nieuw plan van uitbreiding vastgesteld Aangezien daartegen na ter visie ligging geen bezwaren zün mgediend is dit plan thans van kracht geworden Het ontwerp is gemaakt door de Stichting Stad en Land met name door ir van Efflbden die een bekend stede bouwkundige is In een toelichtende beschouwing lezen wij dat de omlegging van den provincialen weg buiten de bebouwde kom der gemeente om het opstellen van een bebouwingsregeling waarmede het rooilijnbeloop en de bebou wingsintensiviteit langs het nieuwe weggedeelte konden worden vastgelegd onontbeerlijk maakte JHet leek niet noodig bij de herziening van het hierboven aangehaalde plan vele ingrijpende verandering en aan te brengen zoodat het thans voorliggende plan beschouwd moet worden als een zuiver technische herziening van de vroeger opgestelde bel uwingsregeling planJansen De bebouwing bü de Herv Kerk Alleen de bebouwing geprojecteerd onmiddellijk ten Westen van de Ned Herv kerji welke de afsluiting van de bebouwde kom zal vormen vroeg een speciale na4ere bestudeering Hier is aldus de toelichting voor het behoud van een vrg uitzicht op het oude Weeshuis en de fraaie Ned Herv kerk de nieuwe bebouwing iets meer uit de wegas geplaatst Langs het meest westelijke weggedeelte zijn slechts vrijstaande woonhuizen toegestaan terwijl langs het weggedeelte tusschen Liezeweg en Groote Haven dat zich dichter bü de dorpskern bevindt dubbele woningen zijn toegelaten Ter ontlasting van den provincialen weg van het plaatselük vericeer zijn langs de ontworpen bebouwing waar mogelijk parallelstraten ontworpen welke op de kruispunten weer aanslui ting vinden op de hoofdverkeersbaan Om een directe verbinding te maken tusschen Liezeweg en den provincialen weg is een weggetje ontworpen ter hoogte van de woning van den heer Vogelaar Verder is de Breedeweg weUce als toegangsweg fugeert uit de richting Schoonhoven meer aangepast aan de tegenwoordige verkeerseiscben Ten aanzien van den omvang van het plan ze t de toelichting dat de bouwbehoefte in de gemeente Haastrecht niet bijzonder groot is immers werden in de laatst voorgaande jaren niet meer dan gemiddeld zes i zeven bouwvernuuungen per jaar verstrekt waarom het niet noodig w d geacht nieuwe bouwterreinen door verderen wegaan leg te ontsluiten Het plan in zün huldigen vorm biedt thans plaats voor pLm tachtig woningen ongeacht de bebouwingsi ogelijkheden welke nog aanwezig zün in de bebouwde kom en In het landelük gebied Winkels alleen bt de ken Hoewel er gelegenheid is aan den provincialen weg enkele winkelhuizen te bouwen ligt het toch in de bedoeling winkels en andere zaken in de bebouwde kom te houden Er bestaat voor neringdoenden ruim voldoende vestigingsmogelükheid in het oentnim De op deze wüüe verkregenconeentratie en beperkmg van vestigingsmogelükheid mag trouwens wel bevorderIqk werden geacht voor een gezonden winkelstand De in het plan aangegeven bebouwing zal bestaan uit woningtypen die over het geheel bescheiden gehouden zü n zooveel mogelijk overesikomstig de reeds bestaande direct aansluitende bebouwing gekozen Er zgn vier categorieën van woningen aangegeven n l vrü ruime vrüstaande woningen mid denstandswoningen welke in blokken van twee aan een mogen worden gebouwd ca kleinere woningen welke in onbeperkt aantal aaneengebouwd mogen wolden Verder zün de gronden gelegen langs de Groote Haven en BreedewM voor zoover toebehooröide aan de RX kerk en bet sportgebouw C Dcordia bestemd voor eenbaar g Miaw waarap bionea d op bet plaa aangegeven RMimncBk sleefats g e b o u we n mogeo worden opgoicht ten sl g le e n en nKtte aeoals een kerk een schoei een vtivenigingigekouw e d Gronden waar tot heden nog itt wer king zünde agrarisehe gebouwen zün gevestigd zijn ook in de toekomM best md voor landetüke bebouwing zoodat daarop uitsluitend mogen warder opgencht bedrüfsgebouwen met ten hoogste één daarbü behoorende wo ning ten dienste van de uiloefeninc van eenig ter plaetse bectiand en in werking zijnd agrarisch bedrijf Het driehoekig stuk jrond tusschei Liezeweg en provinciale weg mag niebebouwd worden doch is met aan vullende beplanting in het tg groen systeem opgenomen Als geheel gezien mag geconstateer worden dat net nieuwe uitbreiding plan hoewel bescheiden gehoudcvoor een reeks jaren voorziet in dwoningbehoefte tenzy onze gemeen een zoodanige vlucht neemt dat dvoor bebouwing bestemde gronden oo spoedig bebouwd zullen zün Voorshands zyn er echter nog geen teekp nen welke op een zoodanige vluch wijzen In t bijzonder wil het ons voorkomen dat het juist gezien is de eigenlijke dorpskern als voornaamste deei der gemeente te behouden Het ontwikkelen van een afzonderlijke wiiV om en nabij den provincialen weg is door dit uitbreidingsplan vrijwel onmogelük gemaakt Reenwijk NIEUWE BRON VAN INKOMSTEN boamelen van kalmacs In deze gemeente vooral in de afd Sluipwijk kaïx men den laatsten tijd inwoners bezig zien met het verzamelen van kalmoeswortelen die zii h in de slooten en ook aan de plasranden in het water bevinden Kabnoes herfl thans waarde en er wordt op het oogenblik door opkoopers dertien een per kg voor betaald Voor verschillende menschen beteekent de kwlmoesvisscherij een aardige bron van inkom sten zij het dan ook als bijverdienste In Reeuwük is veel water en bijgevolg ook Veel kalmoes De kabnoeswortelen wolden van hier per vrachtauto weggehaald en dan gedroogd Vervolgens vinden de wortelen hun weg vow het overgroote deel naar de apotheken Tengevolge van de tabaksschaarscbte worden ze ook gebruikt in de plaats van pruimtabak en nemen de liefhebbers een pruimpje kalmoes Als zoodanig blijkt kalmoes ook te voldoen GOUDEN HVWEUJK8FEE8T Het echtpaar M de Rooij C tammens hoopt op 28 Mei a s den dag te herdenken dat het vóór 50 Jaar In het huwelijk trad MOND EN KLAUWZEER Onder den veesiapel van een veehouder in deze gemeente is mond en klauwzeer geconstateerd waarmede deze veeziekte in onze gemeente haar intrede heeft gedaan OUDERAVOND CnRlgrtKUJKE SCHOOL Verschillende inleidingen In de School met den Bübel werd een dndc bezochte ouderavond gehouden Bij den aanvang van den avond bestond er voor de ouders gelegenheid het werk van de leerlingen te bezichtigen waarvan een druk gebruik werd genaakt De büeenokmst werd geopend met het zingen van Psalm ÜS 8 en 7 waarna de voorzitter van de Schoolvereeniging de heer M Zwijnenburg las het Schriftgedeelte Filippenzen 1 1 11 en voorging in gebed In zün openlneswoord heette de voorzitter de aanwezigen welkom in het bijzonder ds E S de Lint Ned Herv predikant van Sluipwük die thans voor het eerst een avond bü woonde en voorts ds P Warmenhoven Geref predikant alhier Hierna verkreeg bet woord de heer E C de Greet hoofd der school die spnk over het onderwerp J e Schoblmet den Bübel Vervolgens sprak ds F Warmenhoven over het onderwerp Mensch en ding inzake de Chrittelijke school Na de pauze werd gezongen Fs S3 5 Hierna sprak de heer U Utsma onderwüzer aan de school over Koppigheid Na het zingen van Fs 33 10 werd de avond door ds E S de Lint met dankgebed gesloten nUDKBKURTEN VOO raauraaoi Eerste I nksterdag Wed Herv Kerk Reeuwük 10 uur ds E V J Japeben van Waaider 7 30 uur leesdimst Ned Herv Kerk Sluipwük 18 en 6 30 imr da E S de Lint Geref Kerk 10 en 6 30 uur ds F Wannenhoven Tweede Piakstsriag Med Harv Kerk Reeuwük 10 ur ds 3 van Vliet van Gouderak Ned Herv Kerk Sluipwük M uur ds U CVerfcerkvan Moereapellc Waddinxveen UtDIKBEUBTEN VOOR PINKSTKIWN Eerste Pfaiksteidag Ned Herv Kerk 10 en 8J0 uur ds L Vroegindewey Geref Kerk 10 en 8 mar ds W J Smidt Chr Afg Gem 10 en 6 uur ds If v d Kraats Sem Kerk 10 u de heer F U Locavan Oeprtgeest Wet en EvangeUe 8 48 oot dl D Vddkamp vn De Bilt Ked Herv Kerk 10 mr da hs r O de Pater van Haastrecht Ger Kerk 10 onr ds M Reuzevridt van Hazerswoude Chr Afg gem mr ds B v d Knato Wet en Evsngelie 18 vut ds L Bsas van Hoogniatte w P nta Oootfa