Goudsche Courant, woensdag 27 mei 1942

WCNENSDAG 27 Affii n sk eHr Gooi voorai todi Vw kdige Odoi Aacom niet weg In de toefconut zal Uw bverander ilcditi dan en flacon Odoi kun ncn vcrkoopcn wanneer U daarvoor een kJigeOdol flacon ink vm Oevtatfd een IfET MEISJE boven 18 jaar Zelfstandig kunnende werken Goed loon en s Zondags vrij Aanmelden i Graaf Florisweg 38 C U PROEFT VSRSCH FRUIT IN ONZE HEERLIJKE VRUCHTENJAMS DeGruyter SPAAR UW THEE door ze te mengen met DOUWE EGBERTS THEESURROGAAT TAIKBO U kunt dan nog ang een i smakelijk kopje b iven drinken Erdol Wi ook dm rond Ho sehoMiMipoelsMi GOED g le rdl Mm wal vaadi and haiH hseadare xors Vanpjilingb bijaa Kri i dadHi N aa ai t daarom ah U ia Inmt kriffwi tHMdwA Btdel eekocBCreaw M U goed o UMocM te ordee D eiom o ta I Veorel nt Uw dnge MboeiMa goe4 Jm Dea pa Inwnetea Kt hMI wetBlf fMa ttnl ét r a ei ia rilue gtftui net Crdal aoIlM Uw irkoie NWt nrfetaa de doei ed ta italtaal N ri iil i i i r r t dan gaat gaan druppel varloran Moal U i lo naman voorfuMnt dan evarkalian door goed roeren Schoenen gaan langer mee door ERDAL No 20 doeti 16 cwit Gevraagd Net dagmeisje niet beneden 16 Jaar Mevrouw den Hertog Groene ndaal 82 14 COL wehhm I vm WIE HEEFT BOEKEN TE KOOP Romans Inkoop en Verkoop Baekaiipaleia Boelekade 56 I mm mn laiw laaas laaoa tttZ iaa 2L t ua um m aan aéw lan laara i IIM sa 8400 S4M S4 aait aaaa aaM 7aH aaw aaaa 0481 0017 SOOt 10000 loMi loera 11038 iisaa usai 18038 18887 ISMa 140M loOM ISaOT 17300 17818 t73M 18337 laaM laait 10438 10488 10000 30000 aoaoaaoSM tei iM Ma en MM uaa UN UH ina aaia oaa ss TIM soes lowa 1144a 1S4 8 144M laliiB ITTÏI laiw uai aiu aaM 4004 40a aaaa aaaa Hia oüsa na laaa soes sail loaaa iiicn una iiTM laaaa laaTi laaaa i44ao I4aa7 laaes leni laaar inaa iTen laiaa laiaa laiaa inas aaa 4aai Mi aaM 4au 4a4i Direct gevraagd TK KOOPi Pathefoon m platen Philips radio geen u k g nieuwe Ijsemmer 11 inh Oubb fietstasch C SCHAAP ncHeweg H S46 SS aiaa iim aaaa aoa laata im4 tart iiuo uawiaau laan usia laiao ia4n inaa una laaaa iwaï iiaea lasia laaiT laaw IS loaeaiiaai iiaaa lasti iwn U141 inao itiw iTsa iMia lanriaaaa EENIGE JONGENS leeftijd vanaf 14 jaar om in het vak opgeleid te Gevraagd Flinke Olenstboda voor d en n voor direct of later Br no O 2925 bur v d blid worden sooTiaaasa oen m ssi 704 7M 1363 1379 3148 3141 aaio 301 3031 aaM S341 S34a ia assa saaa 41 4313 4440 4aaa 46as 4iiaa faas 5130 SISO S40t 6444 0461 aaaa sooa sasa 0117 ai4 0170 710 OSII 7U0 7184 7380 laoa 7006 781B am aisi aiio leraardefabriek MODERN 11 lai aaa 404 SM OM TOÖ 830 SM OM rOM 1030 lOH 1740 aaa 3470 aoia rsa agM aoao sia siai 3S00 8678 aaaa 3 aa 8081 8068 3S 8 4087 4i 4618 4S18 4aM 4 S 4780 4080 OOM 0 60 6W3 6381 0143 848 aaa 7B4 700 1303 1610 3800 aaaa aoao 3074 4ia 8444 aaao Mie 4400 4804 4on 4a7s 0107 aaaa aaao saM 67aa aai3 0100 ësa aM 103 aM iiei leia Lopikerslraat 7 Schoonhoven aM 1011 laas uu aaoo M14 aiai aaia ani ane aiM 1 Aaniiondigingen Gevraagd Mil flinke dienstbode d en n 8774 6908 8371 0306 aaaa 0043 780O 7463 7 48 7007 aaaa ttu 8704 8730 oaae oots oesa 0081 10843 10377 aan aaaa aaaa aoM aoTO aoei aaM aaii aa Till Tiia Tiaa TOaa T707 aEBOORTE HUWELIJK OVERLIJDEN In de Boudacka Couraat geplaatst bereiken alle belangstellenden In GOUDA en breeda omgeving een meisje y d morgenuren 7010 700t 7631 7030 7010 79M SOM 0381 07Sa 8837 0441 nu SOM 1O0O4 104I6 10470 11000 11040 11406 11400 11843 11004 13418 11443 laMl 1880 18487 184 3 13818 18007 I41M 1417 14 W I4 M 161 181 4 190 1 16070 18440 I89M 10 7 1707 i7oa inoo 18187 laiM I87n 188 7 10633 10987 100 I003S 30331 30431 tam 8014 7878 7aaa aiaa SS loata lOMl luTa 114 laoos laaia S4oa a4ia aan aaaa aaaa aaM looai ioia7 toaoa loaM iiiM iini iia4oei4M iiaai itaM iM4a laiaa lana lao laaei isaaa taan isaaa I41M taaoa iaa iaa laaoe I4aa7 laua itaw taaaa laioi laaia laaie ITOM iiau ITim iTiaa saaM laaa i lasaa laaaa i laaaa imn i lae som i ao4asao4M9 ao7 4 aMi4 I Aanmelden s avonds na 8 uur Oostliaven 53 Gouda 0013 8033 0178 0180 1 3 aoAo 0733 iTTM oaaa 10339 lOBOl loaM 10833 I lil 10083 10030 loaaa louM 113S8 1174 11767 ISaai 13380 iiaoa ISMa iMia i84i 1870 137 7 14111 14133 11313 11383 lill4a I18W 11840 11837 iiaaa iiaoa 13003 13173 laaw laoaa I40M 14100 14111 H 4aM aan utto i4aoa i 1H34 Uoaa 11 40 1178 ISaai 1330 loaM 13880 11734 13730 ISTOt 1877 14034 1404 140M 14100 14307 1430 14aM 14031 lOtll 16113 1878 16804 laaai 10347 laoa 1C067 i7 w iion 1 0M islll 1 7 0 18760 10 09 10460 10W4 lOOOS 10 00 30370 ooaiawoas Qacantot behoort ia elk buishoudcnl Dé verstandige huiavrouw waardeert reeds scdetr jaxen deze maoiet om eieren t coDSenreeren omdat zij weet hoe goed de eieren in Garancol blijven £ n w l r n li an9 t i n Êil m t lijd Inn l r n f vit nmm o of bljluwa 1477 laaw 1S083 180M 16007 loaM lais laaM iTau laiei tana 106 16677 laoaa i67oe laioo 10041 isaia ia746 16681 18870 INia 17383 17401 ITSaa 17810 17830 17871 11063 17078 18841 1807 10804 I87M 1 086 10003 10111 101 4 10779 10041 10081 10803 t Min aawia saosti 30336 30333 30300 3084 30643 30803 30001 lOOOT 3oe83 3oaor aoea 300a ONaccotaioEEao 8t mat Pnnlaranras lau tM Last van O concurrentie iWK n ei ng i K WKMnEeiM eMnn Haa w nnm Plaatst hier Uw f advertentie I liii IMliii r 4 Illlllll ZUID BOLLA SD Daar kom ik vandaan MZdid HoUand i ma eigen ptoTiode Daar staan ia Dordiecbt de Viaotiafabtiekea Eo ia ZuidHoliaod wooeo onze meoicheo al dit Takmeoichen die oaze lekkere Victoria bitctiitjet maicen eo die er huo feest voor doen dat iedereen blijft zeggen I Wtt er ii dat mag erzijar d SÈï BISCUITS CHOCOLA THEO UDEN MASMAN n zijn populair dansorksit koman terug in GOUOA wegens enorm succes op Oondtrdig 4 Jesl aanvang 8 uur preciei in DE NIEUWE SCHOUWBURG Zij brengen U een keur van nieuwe radiosuccessen o a Bel op 7777 de drumsolo van Keet Kranenburg Triplet sec Franse Liedjes door Marcel Thielemans Prijzen dor plaatsen ƒ J OO 1 50 1 75 ƒ 2 00 2 50 Kaartverkoop en plaatabaapreken vonaf Maandag I Juni von 11 1 uur an da volgende avonden aovonda no 8 uur aan de zool t brengt tempo klank n kleur RIJWIELSTALLING AANWEZIG A musa M anifdsteert U itsluttend S fer Aevonden Zakelijk l id r Bert Jongeneel 1 oeoaMMiiiaali barMhtaa njt O u ia aollat Ui Vlaat ptaaa a OVB OFFlClËËLE MEOËDEËLINGEN WANDTEGELS D Directeur van het Rijksbureau voor Bouwmaterialen maakt bekend dat met In Mi v an 20 Mei 1942 witte crème verglaasde en vuurklei wandtegels formaat ia X IS cm slechts mogen warden verkocht en afgeleverd tegen ontvangst van een door den dienst vnn den Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw en de Bouwnijverheid met name door de provinciale bureaux Goedkeuring Werken afgegeven bewijsstuk waarop soort en hoeveelheid der af te leveren tegels zijn vermeld Op bedoelde bewijsstukken mag slechtsworden verkocht en afgeleverd door dieondernemingen welke in het bezit zijn van en algemeene chriftelijke vergunning vanden Directeur van het Rijksbureau vooi Bouwmaterialen te Amsterdam 3685 DE PAARDENHANDEL De Secretaris Generaal van het Departejnent van Landbouw en VtucheriJ maakt bekend dat ingevolge het Paardenbesiuit 1M3 handel de handel In paarden van een jaar en ouder slechts is toegesuan vporKoover aitfi hst navolgende wo dt voldaan Alle paarden met uitzondering echter van fokp arden concourspaarden lenpaar den slachtpaarden en harddravers mogen voortaan slechts worden verkocht aan en vekochl van het Vee en Vleesch Aankoopbureau De aankoop vindt j aats tegen de taxatiewaarde de verkoop tegen de taxatiewaarde plus 10 Het Vee en Vleesch Aankoopbureau verkoopt alleen paarden aan hen dié in het bezit zijn van een geldige aankoop vergunning Fokpaarden concourspaarden renpat rden en harddravers worden met door het Vee en Vleesch Aankoopbureau overgenomen en behoeven niet getaxeerd te worden doch de adspirant lEooper dient wel te allen tij e in het bezit te zijn van een aankoopvergunning we ke door de Landbouw CrisisOrganisatie wordt ultge f reikt Verkoop van bovengenoemde paarden zonder montvangatneming van de voor den verkooper aangewezen copie der aankoopvergunning is niet toegestaan Alleen een erkende paarden handelaar kan op zijn erkenning een dergelijk panrd zonder meer koopen Renpaarden en harddravers zijn als voorheen alle paarden welke bU de Nederland die Harddraverijeh Renvereeniging zijn Ingeschreven éoncouripaarden aile paarden welke zijn ingeschreven bij het Centraal womité voor de Concours Hippique in Nederland Als fokpaarden zullen worden aangewezen alle stambonkhengsten de preferenteen stermerries en de merries weike bU een op rrond van de Paardenwet 19M gesubsidieert premtekeunng zijn geprimeerd De e categorieèn moeten echter wanneer zij ouder dan twee jaar zijn voor wat de hengsten betxeft sf edgekeurd zijn in den zin van de Paardei He 19 en voor wat de merrie betreft ni hflt keuren vanwege de desbetref fende slamboekvereenigfng zi n goedgekeurd BovendiPTi moêt n kooper en verkooper beide van 1 Januari 1941 af lid van een erkende tamboekvereeniging zijn In verband met de omsUndigheid dat thans düs ook de stamboekpaarden onder de maximumprijzen vallen Is in dé PrÖzehbeschikking IMS Paarden bepaald dat voor deze paaiden de maximumprijzen welke tot dusver Kolden door de taxatiecommissies met maximaal 15 mogen worden Z rt Mrl e en oudere stamboekpMrdmi welke met stjn goet elfedrd kunnen cbler niet voor den toeslag van l in aanhnerking komen In bepaalde gevallen bijvoorbeeld bij overneming van een bedrijf kan van het verplichte aanbieden aan hel Veeen Vleesch Aankoopbureau door middel van een daartoe strekkend mef redenen omkleed verzoekïjchrift t ij de Landbouw Crisis Orgaaisatie waai bij men is georganiseerd ontheffing worden gevraagd Het in bruikleen geven verhuren en dergelijke van paarden voor een tijdsduur langer dan zeven dagen is thans verboden Van dit verbod kan door den inbruikleengever of verhuurder eveneens bij zün Landbouw Crisis Organisatie ontheüipg worden aangevraagd Tevens wordt hierbij aan alle betrokkenen bfj den paardenhandel dringend aangeraden hun medewerking aa n het goed functionneeren van de nieuwe regeling te verleenen Blijkt namelijk dat door een te gering aanbod op de taxatie markten de noodzafcelljke circulatie in den paardenstapel gevaar loopt dan zullen hiertegen de noodlge maatregelen worden getroffen Den erkenden paardenhandelaren die zichtol dusver nog niet als agpnt hebben gemeld wordt medegedeeld dat nog tot 10 Juni a i agenten worden aangesteld Bankgaranties ofstortingen welke nè dien datum bij het Veeen Vleesch Aankoopbureau binnenkomen kunnen derhalve niet raeec worden geaccepteerd 3 75 MAXIMUMPRIJS VO B VRRSCHI MAKREEL AAN DtN AFSLAG Op grond van artikel 1 van het pryienbeslui IMl zeevlsch is in overleg met denGemachtigde voor de prijj n voor makreelbeneden 25 cm een maxi numpril8 aan denafslag vastgesteld van 0 d nr kg en wordtdeze hierbij gepubliceerd 3708 TABAKSOISTR me Een rantsoen tabclf konnen De Secretaris Gen aal van het Departement van Handel NijverhMd en Scheepvaart vestigt er de aanda jht a dat behalve de voor het koopen an tahafcsproducten aangewezen genummerde bonnen van de tabakskaart ook de met een rantsoen tabak gemerkte bonnen recht geven op het koopen van een rantsoen tabak darhalve op het koopen van ao sigaretten 10 cigarillos 5 sigaren of 25 gram tabak regenerAtiebbdruvek GEBRL IKTK KROOXKURKEK Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in oorlogstijd bureau grondstoficn maakt ten vervolge op de desbetreffwidepublicatie van Maart jl t ekend dat thans K V Aluminium CapsulefabrleK JDAIT m sGravenhage NV D AJ M te I eventer Nederlandsche Kroonkurk My N V t Rotterdam N V Vereenigde Blikfabrleken te Amsterdam fabriek te Krommenie Daar tot op heden Is gebleken dat mennog niet geheel doordrongen is van het f elt dat een goede kroonkurkvoorzlening slechtsdan gewaarborgd Sm indien voldoende gebruikte kroonkurken worden Ingeleverd wordt er nogmaals bij de kroonkurkgebrulkende lAdustrie op aangedrongen zooveelmogeiyk aan haar tnleverlngsplicht te voldoen 5712 V BaottretfaeCeur i O Wenten WiHliHeMi r Tiatar Oeuda KOKT VERHAAL DE ERFENIS COOR J P BALJE v AN een oom uit Amerika Brouwers keek den tegenover hem zittenden notaris een beetje doezelig aan Hy kon het niet zoo direct vatten Bestond dat dan no dat je van een onbekenden oom uit Amerika een erfenisje van een ton kreeg Was zoofets mogelijk en las je dat niet alleen in sprookjes ontsproten aan het brein van den een ol anderen fantasierijken schrijver De notaris knikte U is beslist de erfgenaam Wanneer ik alle raü ten dienste staande gegevens verifieer met de stukken die U mU hebt overgelegd is er geen twyfel meer mogelijk U is de wettige erfgenaam van j nthooy Sdward Brouwers gestorven in Connecticut Hü laat U honderdtwaaUduiZend gulden na wanneer we de dollars omrekenen tegen den koers van den dag Ik feliciteer U meneer Brouwers want voor een condoleance is in dit geval dunkt mij heel weinig reden Hu lachte fijntjes Eh dank ltf dank U dank U stamelde Brouwe rs Toen hy wefejj io de buitenlucht stond kon hy nét nog niet allemaal bevatten Rijk was hy rijjc Honderatwaalfduizend gulden wat kon hi daar allemaal niet me doen Een reis om de wereld maken in d allereerste plaats En dan ergens e i klein gezellig villa tje koopen zoodat hü op z n tudiiaarde stad zou kunnen gaan en van zijn rente leven Plotseling schoot toen de gedachte aan den ouden Korteklaas door zijn hoofd En even balde hu ae vuisten Kortekaas de man die hem jaren n jarenlang voor een krats had laten werken die hem behandeld had als een stuk vuil naar wiens oog i htj altijd had moeten zi i omdat hU zijn brood at en die hein dat altijd op aÜe mogelijke manierea had lat i merken De man die de crisistijden op èên schuweiyke manier had uitgebuit Se hém avond aan avond bad lateii overwerken omdat hij den tweeden be diende had ontslagen en hem dan nog grijnslachend zei dat hij blij moest wezen dat hij Brouwers ni t zelf aan den d k was zet Die zijn salaris met 10 20 pet naar ben den had gedrukt die zijn werk altgd aannam met een halve snauw als h t goed was er een vloed van verwytep over hem k braakte als er eena iel aan mankeerde Kortekaas hf boe haatte h dies mani Brouwen liep er over te denken tip welke manier hu het fijnst wraair kon neiri n op zijn hondKhen werkgever Het Was moeilUk hfjl moeiUjit want zoo maar zonder meer zi in betrekking opzeggen zie dat Bevredigde hen niet Hü wilde genie n vm dat oogenblik hü stelde bet zich voor als het heeriyksle momint van zUn leven en iedere seconde ervan av hy willen genieten Het gezidit dat Kortskaas zetten zou ab hU hem zoo noncha ant zou zeggen dat hU wegging en hij maar naar een ander n oest omzien om zUn slechte humeur te verdragen Al er ten mihste iemand te vinden zou zyn die dergeiyk beulswerk voor zoo n krats zou willen opknappen Brouwer voeide zicjL twintig jaar jon er Hü wilde iets ols doen let waardoor iiU uiting kon geven aan zijn opgewonden gevoelens Hij stapte een café binnen Hoe lang was het geleden dat hy geld had gehad om e n borrel t koopen Hij kon rfch de tyd niet heugen Een oognacl beateWe Brouwer Ha dat gloeide in Je keel dat verwarmde je van bhmen Brouwers nam er nog een paar voelde zich toen prettig Kcht in r io hoofd en hy had lust om te zineeo en te fluiten Hy gaf den kellner een royalen fopl maakte een paar danspéiaea op het trottoir en dacht er toen dvtr n wat hU het eerst zou doen Nog niet naar Kortekaas dat pretje wilde hU nij even in petto houden Mjsechein aqhoten hem nog aardige dmgen té bihoen die hü zeggen koai misschien kon hfl zijn triomf n zijn pret ergrooten al hy noc even wachtte Sjonge wit wa die oognac lekkerl Zoo hups en fleurig was hU in geen jaren geweest AUes op straM zag er even vrooiyiJ uit de meisje schenen hem aUemaal toe te lachen het getingel van trambels en getoeter van auto s klbnk bem als muziek in de ooren Brouwen Itak opgewekt de straat over en in d luehtin onbekommerde stemming waiarjn hy was lette hij niet op de massale vrachtauto De chauffeur remde uit aile macht claxonneerde wanhopig mlar Brouwers gedachten waren te zonoig zün on eiHbewustzUn was met het Jazzmopje bezig dat hü Juist in het ófé gehoord had en hg hiel die pbgingen van d en vrachtautochauffeur voor klanken uit de jazzband zoodat hy aarzeloo doorliep Toen weid het zwart voor zijn oogen In het ziekenhui wend hiJ wakker Zyn prettige fevoei wa wef HU oe de zich eradbrMkt Het wa heel atU fn de kanirr waar h4 l T Door en waas zeg hü een zuater aam aan tafeltje staan waarop tal ven fleidkla glazen Aan den anderen kant vee zijn bed stond een Muieiachciiu Plotseling ging er een schok van begrijpen door hem heen Een kamersclïerm rond zijn bed dat betee kende dat hy zéér ernsti ziek was In een flits kwam de gedachte terug aan dat vreeselyke moment toen hij de vrachtauto juiat te laat op hem toe zag komen en da pün toen het monster hem greep hy moest zwaar gewond zyn Brouwen kreunde De zusto ke op en ging direct weg Even later waszer er weer met den dokter Dokter fluisterde Brouwen dokter moet moet ik terv i De dokter halde de wenkbrauwen op Uw toestand is ematig gaf by toe als U nog familie heM of een wenaoh dan zoudt U er goed aan doen Opnieuw kreunde Brouwen en hij sloot de oogen Famllia nee zet hy zwakjes en een wenadi wat zou ik Maar toen schoot hü plotseling op uit zyn kussens en een bjijna krankzinnige gloed kwam ia zün oogen Ja zei hy jal Dokter papier inict gauw dokter gauw De dokter gaf een wenk en een minuut later was de zueter met chryfbehoeften terug Dicteert U maarl zei de dokter Hijgend fluisterde Brouwer i Mijnheer Hierdoor la U we en dat ik niet langer voor mi hongerloon by U wensch te werken Zoek een anderen slaaf om Uw booze buien op te vterec I k pa er verder voor Zonder achting Bron wen Adresaeeren aan Kortekaas dokter steunde Brouwer zyn laat stek rachten v 1 ruiken Kon ik zyn gezicht maar zioi ali ie dit leeat Eo een glimlach kwam op zyn lippen toen hy den laatsten adem tbliea Nadruk verboden Auteunredit voorb iouden MDIONrEUWS Mal IM VIBSVM fc 4UJ M f 5 IM TJ rtehtcn SJ Voor da muzMt M Al CfamnfcwBBiia tJt Orananaoata T4i IS OO B rt van Dlntcren an zijn orlMll 1S 30 Vuoi de ilcken 1600 Zondail 14 vaa den Heidfibergischen Cat ct laniUA li ün ISJO GianiofoonnvU7lelc 16 30 OrKi oa en Krainofoonmwüek 17 16 BNO Nli iii f econonilscheen beursberichten 17 Vtri Sevaiieerd programma 1 00 Si uit m lichamelijke opvoedln K l Varia fvarieerd programma la SO BNO Nieuw berichten 18 00 BNO I ii werekkneeiilnl tf vreemde kranten 19 10 Omroep Syiiipliüflia Orkat 20 45 Lezlna Bru die achuune ja de middeleeuwen al 00 ZanC met piana begeleiding en gramotoonmuzlek 31 10 Gi mofoonniuJilek 31 45 BNO NIeuwKti rKhua 22 00 BNO MUtelr overzicht VajiW r Alleen voor da RacHo Cenlralca He ov r a a lUnverbindlng met de ütudlo beacMklaa 22 10 34 00 Gramofoomnuzlek HILVCMVM n J U M e 4 M Zia HHv r8Um I S M Klnderta en HarmonieOriaBat opn Ona S 3S Gramoroonmuztak a Uorcmwtlillni UiiGramofoonmuatok 10 40 Voor de vi iuir 11 00 Gramofoonnaulak UJO Enaanble WWKok laoe Klaaa van Bwck an s n orkaalen aollate 12 M 0 Nleuwa conomlSclirberichten IS OO Da MfkidMan an aolM UAVoordracht M sa Oariani van Kievelas alzijn orkest en wnotoontnuaM HOO Stf d vrouw Mat Mm plano an ramoml muziek 1S 0 Z i mat pliMkKliMl planoaoli IS aaawafoonaiiiBML M 4S VMde Jeugd 17 19 BNO en beurKberlohtan t7J0 1 A Zang mat pU Lezlnd nAOaMaeiM Vaudevlïle Orkaal en u dendo Icw estlea cauaerle beriditen U 40 Spiegel van BNO Wat Nederland chrtjft wr Krevelen en zün orkeal aa 20 30 Stemmen voor ChurcfcWV lulita aptal 21 00 Bert van OlMÏm an igo arkaé en pianospel KM IMS IWa u ai ei rmit 22 00 Cramofoommjzlek ai M Avof awödla 22 10 3400 Zie HUvaraum I m K X ER SCNML Nad Herv Kark AanacBonaaa Mar cM rewoerd eand L Xltvlat ta Mara dia afdankte vonr Brakal EemiMS VNpan Unaaaarten Ungerak en H aa a aUMi Ccref Kerken TwNtil ta Wlliaven 08 Groen Ji te Krc iafBehavear aa da f Rlchel ta Moordaeharwoada Chr Gere Kark INaatMI la Aimterd N Nleuwendam da D HaaaM a Drogek Sen da J H Velema a KaamMIh Te Saf da Kafnsmaa la Opaaidoa aa I W l r la Dedemavaart BtToevrn naat Buaadiolan 4b I da Brtir Ie Oiventer BKK G m Badankl roar IMtardam Z G Vegter te Stataraa GKNfJtAUl llnaODE CMMHt aMÊUtf Clateravotid la la de Ooaterkarli M Uu ondar prealdtun vaa da r C y qotterdant 4 Oaaiarala lu aila dar ov m mtmt ap rtuktUfim f imH0 mat aan i al oaad IW n H dan haar H CInatd tmtf i aat d dar IrDoda Vaat daeioa f meda dat t aa laden van da fc aasi da H dan Hmting te adaon aaaMaar an dr a Keuiar utt O Mee aertta daar aMM VI ren verhinderd Ba aai tiar at aaa n vaa den read aacrliSitaa m a ana a gr Esr ar ald aas l la l a ai 8 aaa aotwr l ka r Mt aa mJ ntk t na Ha Oem l aed vaa AaKudaai laaafea da m numr imeMIlan traaraa anf 8l8 i M f CT maat worden i die aaa het et MM na M aölinBavd l T uJia aada ale aial la n aoadifenr maraa alaC jao d a awl de vaa ds a gai i da aaa