Goudsche Courant, donderdag 28 mei 1942

rdag eii942 NIEUy SBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN tf8 UDSCHE C©UaÉ NT Bmnmm tuaan n tn v nu CbafradeetMir r niTER Oovdt RNIETIGING der ingesloten Sovjetlegers maakt snelle vorderingen Commandant van het 57ste leger en zijn stafchef plegen zelfmoord tamlskracht tfer Sovjets gebroken gtt oppcrbeTcl der Dnitsche weerniai t deelt d d 27 dezer mede Jk vemieti g der Sovjetlegers dfuKn Zuiden van Charkoi sijn cten miuikt snelle vorderingenj a nien ye vergeefsche vit KAREL LOTSY over voetbalproblemenJ Voor uitbreiding vcm bet aantal cenqpetMe eiftailen tot 12 D promotie en dMgradatte tMdêtrijden zouden tbin vervallen HoofdUaue nog niet actueel Het is aldus heer Lotsy noodzakelyï dat men ieder district apart i ekykt omdat men rekening ital moeten houden met de plaatselyke situatie en de gesteldheid der vereenigingen Ö f44 f degelegea gebouwen an gedeelten districten kunnen hierby met gelyk vin gebouwen met hun awihoorigheden In studio A van dèn NederlaflHHh Omroep had Maandaf de declartiatieeindwedslrijd plaats als eind Ph den door den Nederlandschen Omroep gegeven cursus De hoofdprijs viel ten deel aan de 15 Jarige mej L van Wordrager uit Den Haag met haar declamatie Kindersprookje van Maiia Boddsert De pryswinnares aan het woord De jury van links naar réchte A J van Kersbergen hoofd afd On twikkeling en Voorlichting Nederland he Onjroep J Koelsier Muller hoofdr fied rl Omroep A T MirsKde departement van VoUuvoorlichting en Kunst n etv de cum IMdet Mi vaa Heat aaraelüar tfc overige prijswinnaars t P Ay0Oon Sa0fT $ Il de centrale en Noordelüke zone a liet OostelUke front zün eigen wlsoperaties met aucce voortgeEnkele vüandelijke aanvallen atgealagen Aan het IJszeewerden in de haven van Moerliaik twee groote koopvaardüschein brand gebombardeerd By de etting der aanvallen op het eUjke konvooi in de wateren en de Noordkaap en IJsland gevechtsvliegtuigen een koopr van 8000 ton tot zinken get en aan boord van drie andere veroorzaakt 1 de Middellandsche Zee ztjn ge Toj o in den Ru ksdag C0T VAN os MILRAIBE GEBKUBTENIS8EN h t beide Huizen van den J ap nRykadaf heeft generaal ToJQ een overzicht gegeven over de gebeurtenissen sedert zijn verklaring in Maart V deelde oju njee dat tot einde reed 700 000 ton goederen en pootaideels ry t naar Japan zijn erd Deze teveringer zullen ook ée toekomst mei zeer groote enerworden voortgezet Een plotselinge g van de levering van materialen 8oral bestemd züti voor het dageverbruik van de bevolking is niet te verwachten De emigra an Japan naar de Zuidzeegefcie il nog beperkt De voor den opvan de Zuidzeegebieden noodige i Th zullen echter nadat een e is toegepast daarheen verJapanners voor Lantsjl S Japansche strydi rachten staan naar Domei nifcldt voor de van de stad Lantsji ia het der provincie TsjekianK en gereed hn laatsten stormaanval it stad te beginnern 5h FïNSCHE OVERmNNING IN HET NOORDEN t Finsche hoofdkwartier heeft een f egeven van de gevechten der iniche troepen in den sectoir i waarin o a gezegd wordt evechleB in den sector van die den S4sten April zyn begon tUn ge isdigd met een volledige nine via 4e Fmsche en Duftrmaties Da vUand had in deze drie divisies vier afzonderlijke en een pantserbrigade gecon Na uitgebreide voorbereif mg htj tot den aanval over steeds weer de stellingen ta ken waarbU hij zelfs gebridk te van de allerzwaarste pantsCT ii Alle aanvallen mislukten cch ooor de gemeenschappelijke onre verdediging der Finsqhe en e formaties Het mdfilijk here terrein en de hardnekkige te d van den viianA vroegen eekr dcen strijd zoowel van de Fin k van de Duitsche formaties bijy arV inspanningen p gevechten werden het 238ste isti sche regiment infantene en ikibrigade geheel het ï SSste ent infanterie en de 89ste briga Wr hj t grootste deel vermetigd it overige vijandeliike font atie n den strüd dflelnannen leden ïfrliezen eh verloren de Aelff Wt art van haar strlfdkracnten mte geyechfcn rerden in de vooraf en m fer dan 15 000 ma Velden geteld Daarbij kjtine e zware verlleien die door het vuur D de Duitsche duiknwerper i i den rug van den ontstotKien de buitengewoon gn ote or ogi erd M nu duifenden geweren I machinegeweren en autoiK e geweren dojgnen stukke en ranaaVwerpers geteld De Verliezen waren daarentegen gering De Duitsch Finschc vert en kt dezen reuMiCbUd die een mfand dtturde aa rsneuvel en 418 officiarsu sWioieren en nuuiscfaappen slaagde aanvallen gedaan op vlliegveldén op Malta en aan de kust van NoordAfnka Ovefdag hebben gevechtsvliegtuigen de havenwerken van Sauthünpton aangevollen gedurende den nacht voor den oorlog belangrijke installaties aan de Zuidwestkust van Engeland Bij enkele vluchten naar de kust San Noorwegen en Fr hkrijk verloor de vijand door jachtafweer en luchtdoelgeschut vier vliegtuigen Over deiv slag by Charkof volgen hieronder nog enkele beschouwingen dateerend van voer het hierboven afgedrukte weermachtsbericht tTAHAANSCH WEERttACHTSBEtaCHT Intensieve luchtactiviteit in Cyrenaica ENGELSCHE LUCHTAANVAL OP MESSINA Het Italiaansche weermachtsbericht Ijidt als volgt Intensieve activiteit van de luchtmacht in Cyrenaica wsaf enkele centra der achterwaartscBJ verbindingen van den vijand hevig gebombardeerd werden Een escadrille duikbommenwerpers bestookte de instalaties van Tobroek met bommen van elk kaliber In luchtgevechten werden twee Britsche vliegtuigen door Duitsche vliegers vernietigd Een onzer sterke formatie jachtvliegtuigen viel in een geslaagde overrompeling het vliegveld Gamboet aan waar 25 Curtiss toeslellen gereed stonden om op te stijgen Enkele hiervan werden in brand geschoten en alle andere zwaar beschadigd Dag en nacht werden door Italiaanr sche ert Duitsche bommenwerper aan vallen op Malta ondernomen Begeleidende jagers schoten 2S tfires neer Twee onzer vliegtuigen zijn niet van de operaties teruggekeerd In den afgeloopen nacht viel de vyand Messina aan met twee opeenvolgende golven van bommenwerpers die brisant en brandloommcn wierpen Aanzienlijke schade leden de Dom de koninklyke universiteit en enkele particuliere woonhuizen Tot dusver werden 7 dooden en 19 gewonden onder de burgerbeviolking geteld terwyl men nog met het opruimen der puinboopen bezig iS Bovendien werden 7 matrozen gewond Een door het afweergeschut getroffen vliegtuig stortte in zee Die houding der bevolking was kabn i gedisciplineerd Jfl den ochtend via den ea Mei heeft een onzer duikbooten jjpder bevel van den luitenant ter ï ele klasse Gianfranco Gazzana op den Atlantischen Oceaan met twee torpedo s een kruiser den Ver Staten van den Pen saeolaklasse 9100 ton die een conv ooi begeleidde getrqfien Het Weensche Buergtlleater heeft in ons land eenige voorstellingen gegeven Een der scènes uit Torqualo Tasso van Goethe Polygoon Seym Het uitleenen van amhttnaren Zooals men zich herinneren zal is In de Nederlandsche Staaljicourant van 29 April genomen een beschikking betreffende tijdelyke tewerkstelling van ambtenaren en overig personeel in openbaren dienst bü inrichtingen van algemeen nut Naar uit een ter petsconferentie verstrekt oommentaar JDlykt ts de bedoeling van deze beschikking by ta dragen tot het welslagen en de verhooging van arbeidsprestatie van nieuw ingestelde stichtinjan als bijvoorbeeld de Winterhulp Nederland en den Nederlandschen Volksdienst Dergelijke nieuw ingestelde diensten van openbaar nut hebben uiteraardbehoefte aan behoorlijk geachdold personeel willen ze kunnen beantwoorden aaa het doel waarvoor zy in hetleven werden geroepen Dit geschool de personeel nu kan ter beschikking worden gesteld omdat onder de hui dige omstandigheden in bepaalde ta ken van dienst men dcnke hier byvoorbeeld aan de departementen vanKoloniën Defensie en BuitenlandscheZaken of aan de afdcelingen militaire zaken der gemeenten voor een groo ter of kleiner deel van het personeel de normale werkzaamheden zoodanig zijn terugg oopen dat voor hen geen volledige werkzaamheden meer aanwezig is Voorzoover zulk personeel niet reeds elders is tewerkgesteld kan het op de wijze als m deze beschikking bedoeld ten algemeenen nutte productief worden gemaakt doordat het dan wordt geleend aan de nieiiwe stichtingen door het rijk de provinciën gemeenten en andere overheidslichamen Uit den tekst der verordening blijkt dat hü die elders wordt tewerkgesteld van deze tijdelijke verdwijning uit ei gen departementalen provincialen of gemeentelijken werkkring noch op het gebied van rechtspositie noch zuiver fin cieel bezien daarvan eenig nadeel zal ondervinden Het Is goed daarop den nadruk te leggen opdat niemand door onjuiste voorstellingen in den waan lou geraken dat hy door een dergelijke detacheering zooals het in den volksmond heet er slechter op zou worden Het tegendeel kan eerder het geval zijn terwijl daarnaast als moreele aanwinst mSg worden genoteerd dat men in de gelegenheid wordt gesteld zijn volle arbeidskracht ten bate van een waarctevol doel in te zetten Het is goed dat het besef daarvan bti eiken ambtenaar die voor een dergelijke detacheering in aanmerking wordt gebra At aanwezig is en dat hij weet dat het slechte gaat om een hergroepeering van arbeidS krachten ten algemeene nutte waaraan voor hem geen nadeelen verbonden kunnen zyn Reeds bü het fltomen van de benoeming van Karel Lotsy als voorzitter van den Nederlandschen Voetbalbond hebben w j in korte trekken gewezen op verschillende vraagstukken lil onze nationale voetbalwereld daarklj de meening van Karel L otsy naar vloren brengend zooals hy deze bekend maakte op een byeenkomst van vakgroep sport van het Verbond van Pederlajidsche Journalisten eenigen ti d geleden in Utrecht gehouden Om ten aanzien hiervan nog een Heperen kijk te krygai stelde de heer Lotsy gistermiddag op zyn kantoor te DoMrecht eenige sportjournalis en in de gelegenheid met hem van gedachten te wisselen over verschillende piroblemen dien N V B en in het bijzonder de voetbalcompetitie betifeffend Ten aanzien van de competitieindeeling merkte de heer Lotsy op dat niar zijn meening in die districten welke er ryp voor geacht kunnen wlorden en dM zyn speciaal het West Zuiden en mogelijk ook het Oostén het aantal vereenigingen in de eerste klasse dilbt te worden uitgebreid tot lï Hetzelfde geldt dan ook voor de 2e en 3e klasse met dien ver standfi dat de 2e klasse zal bestaan uit 2 afdeelingen van elk 12 vereenigingen en de 3e klasse uit 4 afdeelingen met 12 vereenigingen De promotie tieen degradatie wedstrijden verdwijnen dan waarbij automatisch twee pleegen van de eerste klasse degradeeren naar de Ie klasse terwijl van de tweede klaase de kampioenen automatisch promoveeren dezelfde wijae rullen van de 2c klasse 3 vereenigingen degradeeren en gaan de kampioenen van de 3e klasse over naar de 2e klasse De oplossing is In wezen zeer simpel doch in de pn tijk nog lang niet zoo eenvoudig al men weet dat het aantal in de lagere regionen spelende elftallen het maximum ver te boven gaat Dit is gefojg van de doorgevoerde fusie wasrt ij te veel niejiwe vereenigingen hooger zijn aangeslagen dan in werkelijkheid juist blijkt te zijn Hierin zal dus in de eerste plaats orde moeten worden geschaper Het Zuiden Het Zuiden neemt hierbij wel een zeer bijzondere plaats in De geografische situatie schept daar een noodzakelijkheid voor speciale maatregelen Hier zal de vefhouding moeten worden in de eerste klasse 1 afdeeling met 12 vereenigingen met daaronder een tweede klasse met 4 afdeelingen Hier zullen dus de 4 kampioenen twee aan twee moeten uitmaken welke twee van de vier vereenigingen promoveert naar de eerste Jclasse ïetracht zal worden in dit district de gedwongen deferadatie verder door te voeren tot een verdeis beperking van het aantal in de lagere regidhen uitkomende vereenigingen waarbij speciaal i aoht wordt aan het verwijderen der reserve elftallen uit de 3e èn 4e klasse f Oeen hootdklaa beoordeeld worden Zoover zijo wij nog lang niet Daarom zie ik de instelling van een hoofdklasse nog lang niet als actueel Het gevaar bestaat dan immers dat een ploeg ut het Westen uitkomend in de hoofdklasse zal kunnen degradeeren waarbij dan het Westen van het land voor de hoofdklasse zal zijn uitgeschakeld Hierdoor zou een aoheeve verhouding worden geschapen hetgeen niet wenschelijk is Eerst dient over de geheele linie de zaak van onderaf goed opgebouwd te worden H t ligt m myn bedoeling hiervoor een kleine commissie in het leven te toepen die deze belangrijke kwestie zqj behandelen Voorheen promoveerden alleen ver eenigingen van de onderaldcelingen naar den N V B Degradatie kwam niet voor Iij de toekomst zal da t anders zijn Om de oompetitie in de juiste omgang te houden zullen evenveel vereenigingen moeten degradeeren als promoveeren Vereenigingeij die dus qua spelpe niet in de competitie van den N V B tiiuis hoaren zullen moeten degradeeren naar d e onderafdee lingen Z jlnlgheid Wii leven momentïel m een tyd waarbij mrt reköiing moet houden met iet feit dat het nog lansf zal duren alverens de finincieele moeilijkheden overwonn zullen kunntn worden De vereenigingen zullen hiermede terdege r ekenmg moeten houdei Ben zuinige huishouding is hiwbij een absoijite vereisclite Geen dure terreinen tn dure inatallaties die de financieele drai kracht van de vereeniging te boven saan 8U de indeeling 0i de competitie zullen wij in de toekomst geen reke ning houden met het aantal leaen van de vereeniging doch uitsluienc mogen afgaan op het spelpeil Over de bedrijf sport sprekend wees de heer Lotsy op de noodzakelijkheid dat men er angstvallig voor rooel waken dat he wedstrijd wezen uitsluitend behoort tot de competentie van de N VB Sportbeoefening in de bedrijven acht spreker geenszins bezwaarlijk en juicht dit ten zeerste toe doch zoo gauw het wedstrijdsport Wordt zal hierbij goed toezicht onontbeerlijk zijn onv wanverhoudingen zooals wiJ di in andere landen maar al te goed kennen tegen te gaan De protesten Ten aajizien van de afschaffing van de prote ten deelde de heer Lotsy Bog als zyn meenirg mede dat dit wenschelijk moet worden geacht omdat het protestiwezen paedagogisch volkomen onjuBt 48 Het protestwezen on dermijnt het prestige van den scheidsrechter alsmede de discipbne onder de spelers en wekt ruzie ónder de wer eenigingen Dit alles kan niet in bet belang zyn van een behoorlijke ontwikkeling van het voetbalspel Hierby wees spreker ook nog op de noodzakelijkheid dat op de eente plaats gezoirgd moet worden dat de bond 4é beschikkmg krijgt over voldoend aantal goed geschoolde scheidsrechters die behoorlijk voor hun taak berekend zijn Het peil van scheiésrechterswezen dient aamtnerkelyk te woTttai opgevoerd Zooals bekend is de heer Lotsy voorstander van het gestoten efeöen dxxh hij zou gaarne een uitzoiKtermg willen zien gemaakt voor d boerenibevolking die in de winlemvaanden ni eenmaal niet in de gelegenheid is het voetbalspel te beoefenen en slechts alleen daartoe in de gelegenheid tydens de lange zoiaeravonden Weer eea iMod eonipetltie De heer Lotsy wees vervcrigens op WIJZIGING VAN DE PERSONEELE BELASTING Grondslii en voortaan alleen huurwaarde en meubilair Bij besluit van de secretarissengeneraal van Financien en Binnenlandsche Zaken is een wijziging gebracht in de wet op s personeele belasting Te beginnen met het loopende jaar zollen voor de petsoaeele belasting als grondslagen aog sleehts geiden de hunrwaarde en het meubilair loodat de oveilge grendslagcn éUensthoden paarden motoirijioigea pldzlervaarttdgen en MIJartea iQn vervallen De belaating zal werden geheven wegens het gebruiken van hier te een en ander veor zoover zij dieneii a tot woning b tat gemak ui spanning o vemnalE van den gebruiker Order aa l rtghe le wirden veis aan gebouwen erven en grinden bii ren gebouw ot een gedee e van een gebouw behooreade en aaamede in wuik Buiten aanmerking blijven de v or het pub iek toegankefijke gr nien var buitenplaatsen TegPnover de bltwdroode internationale V d tMlsJewistischen haat nut tt as h Internationale van het Germaanache bloed Derf tei enstellins is onuitwischbaar de tri d gaat op leven en dood Daaronl Itaan u schouder aan echouder tn de sfienerrn der S S de Germaansctie vrljwilltgeri uit alle landen aaoifetreden ZÜ zullen het roode l ee t van het Kremlin vernietigen St Ijdt ook Mü mede tes n de IjolsJewiaUsche Interoatlonale Treedt In de en der NederlawlMlH ff Verder wordt bepa ild dal gi eelten vfn een peroeel dat tct woning dier t alleen dan niet in d belasting wordt betrokken indien hnn inricl ting er cp de groote moeilijUiedcn waanneda de N V B nog teeds ta kampen heefll om een normale oompetltia te latM spelen Peraooniük i biJ dan ook vm meening dat tie moeilijkheden welk eerder toedan afnemen van diM aard zijn dat het niet oranogelyk moet worden geacht dat voor het weuwe seizoen wederom zal moeten wordea overgegaan tot de mstellaig van een nood conipetitie Hoe ongaarne preker dat ook zou doen hü erkent dat de omstan ti ed n van dien aard lijn dat het uiteindelijk toch de eenige oplossBvg zal blijken te zijn De bekerwedstrijden zullen nonnaal op de laatste drie Zondagen van de maand Augustus worden gehouden Spreker is van oordcel dat alles in het werk moet worden gesteld ter opvoering van het nationale spelpeiL opdat men gereed zal staan op kïA moment dat de vrede zal zyn gesloten ter opneming van t intemationale contact Tot dat doel d ikt d heer lyotsy zich de mstelling v i een di trictacorapetiti een halve competitie welke dan 3 Zondagen zal beslaan en waaroij men voldoende gelegenheid zal hebben om het natk nale spelpeil te controleeren De nieuwe competitie zal terstond de eerste Zondag van September moeten aanvangen om geen enkele dag in het beste Seel vaii het jaar ongebruikt te laten voorbijgaan Aan het lot van zyn uite uetting kwam de heer Lotsy te spreken over zijn stokpaardje de techniek De laatste jaren aldus de nieuwe voetballcider verkeerde de N V è in een soort consolidatieproces Deze periode dient than te worden afgesloten Wij moeten thans komen tot een sterkere opleving van het spelpeil in de voetbalsport Hiervoor hebben nvij behoefte aan goede trat ners Gelukkig krijgen wij hierbij meer en meer de beschikking over goede Hollandsche trainers Deze zullen terstond moeten worden ingeschakeld Ook is noo Bg dat die personen de bestuuTsplaatse bij de vereenigingea zullen gaan bezetten die in alle opzichten voor deze verantwoordelijke taak berekend ziJn Zij zullen dsKi ook volkomen op de hoogte moe a zijn van het voeltol ie zelf en de beoefening hiervan Hieraan ontbreekt op bet oogenblik nog helaas maar al te veeL fa de vereenigingsbesturen moeten voor ialles goede spelleiders zitten die het vereenigicigsleven op de goede wijze weten te stimuleeren wyst dat zij ui tslui n i worden geb 7lgd voor een snder doel dan als woning of tot gemak uitspanning of vermaak van den geb uiker Geen belasting wordt geheven wegens het gebruik van perceelen of gedeelten van perceelen uitsluitend a Voor den dienst van het ryk of andere publiekrechtelijke lichamen b Als kostschool c Als inrichting van weldadigheid of tot genezing of verpleging van ziekeji of gebretkigen als inrichting tot algemeen nut door zedelijke lichamen i reenigmgen lo het bezi van rechts per oonlijkheid of stichtingen een on ander voor zoover daarbij geen winst wordt geoogd of gemaakt anders dan XOor ini htingen als hier bedoeld of voor aphenzorg d Als hotel of logement wordende hieronder verstaan een inrichting waar doorgaans door reizigers voor korte tyd logies wordt genomen De grondslagen 3 tot en met 7 zijn dus uit de wet vervallen Wat de biljarten betreft valt op te merken dat deze als grondslag nu wel vervallen maar gerekend wotxlen te behooren tet het meubilair dat te zamen met de huurwaarde als grondslag ii behouden Óe nleawa he lii W i i g aal Uiiven tat ala roalnc d t e nid t len Bea sal er au geen belaaUng neer worden geheven veer kaaiwea winkels Moaeopen tbealen keffie halzen en logementen Men kan doe tal het algeneen aergen dat bedrijfslokaUtelten buiten de belasting vallen De feacenten blVvea de ybrcngel van de geheele personeele beUslIna atvangéa ZU kannen achter aangesien na eenige grondslagen vervallen aa daardeer de apbrengrt laa vettelndeien M opcenten verboogen Daarbü kunnen i praetisch nraan tot driemaal het wettelifke tarief tlzi Met het oog op de voorbeajjjingj lot de onderhavige wijziging siagregeling uitgesteld Nu ging In de Staatscourant ia verscllenen zullen de aanslagen niet meer 0 zich laten wachten KWW nL ww s aw Mai i4 en Hiaan Zon op 5 27 oatter 21 48 Maan op 20 43 oailcr 5J4 Mu b v fpBdi t r bterm van OMon HiaM l t w w ó plw wrt tmatmmnu van voértnitfce BOdra m balf nor oa toaawéntuii oiilalolMa m r4 na T