Goudsche Courant, zaterdag 30 mei 1942

liJdnilEVEI KLEIWH48 NIEUWE mRKT 25 fMrbroidiiMInnilii Huisorgel 3 i Spel doorlopende harpi f40a te koop Te bevragen Bleekerssingel 13 Zondags niet Te koop gevraagd één of meer HUIZEN voor belegging Br ne 02998 bur v d blad f mwi A Z llBt mm UaM droafhHA ovcrlMd ludan in iMt at JoMf vUJoe vooraen v n de H H ïhuTMneHtMi der St rMDdn ones tnotcjieiUU0 BctotewooJ V vste d Hmt AUDCAMDB IAC0BV8 BOOS in ltn ouderdom van TT imt I Uit Uer oMm Wed A J BiOOS Si ben Qoudi 28 Mei 1941 St Joaa PtvUJoen Kamer Nof 44 De H H Uitvaaptdienaten zullen cbouaen worden in da kapel van iMt St MÖk Vvr oea op Maand 1 JunL te TSO U de ftllle H Mia mi te 9 UUT de gezonfen H Mis v n Requiem waarna de benaifenia op het B K RerUurf Vertrek van bet St Jozef Paviljoen te II u AfWWÊlÜ w€m MS Juni s fk f Balgravsr Kul N us Oorarts Het particuliere apreekuur kan In deien tijd niet t dioadea worden da OadaapreekurcB gaan normaal door Partleuilere patiantea kunnen op de fondnpreekurcn ceholpen worden tH kunnen zleii crcntaeel te voren met Dr Swariln verbinding atellen vla het v Iteraon Zlekenhula tel 2532 Heeft de Kerk afgedaan e Hierover tpreakt WOiNSDAG 3 JUNI dei avondi haH acht in de Groote oi St JonsIceric Dre Ae Ae WILSCHUT van Rotterdam in ean bijzonderen Icericdienit Wl verwachten eek UI Zhplaanen zl n vrl 2=s Bestel Bloemen gerust teleionlsch DE JEUGDSPAARBANK GOUDA 1 MOLENWERf 1 is geopend eiken Woensdag van 10 tot 5 uur van de bekende Nederlandscht Schlagercomponist JACK BE3S wordt ook gespeeld door We hebben teetU ul t lultcnd crMe eeert LOUNIN en KfelfTKN In groote venchcl iibdd TOorhiBdcn terwUI vendlea onze vakkennis U fönd rt dtt Uw beitellinc wenteh wordt uit voerd Gloria Mundi Markt 4 TaL 3603 JheO édCH fhMtHOH n i n populaire danserkett ia het AMUSA programma MELODIE EN RHYTHME op Donderdag 4 Juni aanvan 8 uur In DB NIÉUWB SCMOUWBUItO WIJ ontvinim w Ar Monopoliespelen M SLIEDRECHT Linge Tiendeweg SO Prdzan der phiatien ƒ IX 1 81 1 75 2 00 2 Kaartverkoop vanaf Maandag 1 Juni van ti l uur en de volgende avonden s avonds na 8 uur aan de zaak De vlotte Imitaties van CHAm BST8eNET door Mareel ThIelemana de leuke liedjes gezongen door Wlm Poppink de buitengewoon geslaagde drumsolo TRIPLE SEC door Keea Kranenburg zullen weer de gezelliga sfeer brengen die onze Amusa avonden kenmerkt Dit optreden m beslist het laatste van dtt aetzbm Zakelijk leider BERT JONQENEEL Tel SBIS Sansbas Beenbruin Gehea nieuws mathoda mar vipaibaarl Isvangewonakousanniet te onderschaidan tl tegen winden regen beitand Neem een kleins hoeveelheid op n donije of itulcie watten en bestrijk tilermeds hel been en Uw kousen zi n klaar PER PAKJE 35 CENT Indekleureni HawoT en Hdvanne O Gooi vooral todi Uw ledige Odol flacons niet weg In de toekomst zal Uw leverancier dediu dan een flacon Odol Immnen verkoojpen wan neer U daarvoor een ledige Odol flacon vert Zonnebrand olie Beauty olie 0 90 p fl Moxfaolle 1 95 p fl AMselIna lyeutarlst dt Barnsteen S BM Heti Êudrf 2eo gesn modaonl doch een blijvsnden artistiek sieraad O Turquois Patina zeer a art In model en kleur hangers brochss oorknoppen eiwingen O Peril Corsages N V OOOL COMfANY AMSTERDAM FLORIMONT poeder in diverse kleuren b i ven altijd frisch gaan niet In elkoor zitten en zijn in de prachtigsts kleursncomblnotles uitgevoerd M A WEGENWIJS WUDSTRAJIT 6 Zl maken Uw lapon of mantel weer nieuw I O Nog langer dan vandaag m wilt U tooh Uw ets flebrullcl iT Éadia gavrsaad van particttl Beht merktoettel Wil gotdeD prüa betalen Nauwkctti1 e op rf van priif en type no aaa n Krena Welmarslraa 189 den H it o mh Verzekert Uw rijwiel een bngen levensdmr door geregeld vakkHndlg enderkeud Ni en Naiendig seheenimikeii moHelen Ot L d blj Ne M van Leeuwen lw llarto8Mlii tl IN ImIi irsullna Tfl MM C2I C9D5D lw lfnnll W i w pedicmre laii tUie De normale voet haan geen ttdoorns Dat zQn de eerste verschijnselen vanswaklM voetbogen En daartegen helpen scp pleisters of scbeemessea Maan de pedicure kan de oonakM wegnemen Fa B VAN TONGERLOO WUDSTRAAT 39 TELEFOON 2125 GOUDA Wij verrichten alle Voorkomende REPARATIES aan RUWIEUEN CARRIEBS e MOTOBRUWIELEM e LUXE en VRACHTAUTOMOBOELEN enz N Noordegraaf neiweg rfe Tri aotö WAT U EEN BON voor eoi r ioie Wij binnen U GAZELLE lammi Die bakt t beste wat te bakken Is En bovendien t voordeeligsi is Dje brengt prirna kwaliteit van de beste fabrikanten t staat vast diè heeft de klanten I t I gevraagd 9Sht grpote Mij zonder concurrentie tucratleve werkkring BH gebteketi geschiktheid kans op hoofdvertegenwoordiging Brieven onder Nq Q 2985 Bureau an dit blad S TBEIIUia HAtOHTON 00 WRTlat I iMsss u ST Taaamo van vaqoao mm iii aooos 1 ni un OM JMO 71 WIM ft low im int tidt HU loui UMI 11 ii w iwa sa raoidM v H m IM IM Itl JM UI HT NI M OB MTi iH tin un uTi Mu IM as sa i M M t IM TM i tasüsaa lan 1M1 mi uu sni M nu SM WK uu M4I TUa 1US 17 IM14 lOTU lïtil iiin iiut uw 8S IM UU4 11M4 IM7 IIUO lUM ISUI llMi lUU UMI UUt ifiB uiu lam iwn itua mui iwn inn irm imm ir UI7 nil 7I1 u i inw loin loin fUtU 11M4 IM7 UIU I 1W7II 1 lUM 14701 Itin INn 1U ItlU lUU lUU II I iMui luit iiiw Kin losi lun nus lun mu I lUTi 170 7 17ll inU I7M0 17US lUU I7MT UMIIMM inu U7U IMU 1 r aoou Niit U7U Will mii nou ri au M SM m a UI UU iiu im uu uas lUi HMsiu SB nn int mi nu nn ims asi IMS nn nu uio M UM nu U7S nn nn tni 141 UM un 4400 40U om lu 104 j i st 04 iM isM itn SU lil au ü 1007 UU 1004 ini I7U ffn 1014 vm 147 i4 474 4tl 794 7H 94 isM im i o MU iM4 lew m ion 07 aois tilt uu MU 8S31 3341 3950 MM 414 34 7U IM UOO U SUS U37 OW 40U 4037 4117 44n 44 44H WOt 40 MO 4 M 4n6 0113 S3 3340 3373 3391 0404 07 t 9114 smt 7o 0000 wn Wn OOM SM MO ssi U ion 7111 71M 71149 im nm 7S70 7601 7811 01 0190 B14S 8380 801 862S 001 81H9 0O 9043 0137 0103 9188 9208 ons 9701 988 9888 4U4 41U 4 M ÖS 4tU 4 1i HU UOl nn U17 uu 0114 UU UM ÖnO 18M om Ulo int nn oiu uu jui rm uu mt H i3 IBU 1071 7011 7U 74H 7740 77H nu 174 SU UI MMS 77 171 0807 uw um un tuf nn oni OM MM U7 0041 988 91 I I92SWI0 OMO MU 10089 loon lOlll lOIH MiU Ml lOlW 10310 II 2 I I0I83 10417 104 10473 104U 10811 lOMI lUU ma 10507 10590 lOoSl 10634 lOOU lOOU 1007 lUU lOOU lUU IM 11051 II079 inSJ ni 7 HOM lisn 11418 IIUO 11470 U4M IIUI USU llH 1I7II L 1 laiiiB i iMörinH inn laui J117I iMÏöt UIU iim ijMi iBu UMS UM 11013 11638 11637 11843 11870 HOM 11003 HU 11007 11913 13037 13030 lUSl 11004 IKIOO ir 11381 13413 lM9a 13515 HOM IllOI lUU IM I30M 13083 13100 lllU I3U7 I3SM 1U1 IH MIU I4T7 un I IMH I i lUM I I lUU I II8S5 13775 13793 13844 1W70 13804 lÜW lUlO ISUI lOOU lUU 14177 14330 H38 M304 I44U H4n 1400 I4n7 l Ü ItlU 10711 I4U1 mti19090 19133 1SIS8 15170 lUll lUM lUU lUlO 10 01 IU70 IË80 19990 15571 15 17 15083 13 73 1M70 ISOU lUU ir tSMl 18034 IS071 10100 lOlOS 18109 tOlM lOSU 108M lUU 104 ina 10509 10598 1M71 1 M 18753 107 lOWl lUM I UMI 10048 18953 1097 I90I3 19010 I0O43 lOOW IBOH lOIOI 1015019170 19302 10303 104U 104U lOUl lUU lUM I 10000 19701 19 iO 19703 lUaS 10849 IMU lUII IK MSM89 Wlt4 80IM M310 10M4 UIU ICUI IMM UU 10 SOM 7U3S ONOiCOIIIMIaS V4rMunni U kluH l mal rraMo na I TC 11 LIebIg Orgel Prachtig vol geleid billijk te koop Brieven no G 3015 bureau v d blad Aotoa Coops Drogiit W terut 31 Y GÖ0 € r EopÊtv Sanatogea Orgatoniciuii Vivomel DavitamUn WIH U too lang mogolljk van Uw rijwiel profltoiron Laai htt dan door ont moffelen of In sn ultimadig icliganmtkm Vardoten ondardMlan vorniauwsn Ujnimaarafmimr ma wmmtmm OtmueTHETéuim w ranföf Firn IP NIL Qrodl l ortaarfng sp rijwatga Wad nog alaads óartadig ouda kwal dusall sa Voor alia voerkomond r atrapimtlaa naar rte TtLlMT Gouwe 3 5 ZATERDAG 90 MEI Wl hebbmi weer WANDVERllCHTINGl enngekregeo OOSTHAVIN 19 aOODJl TIUrOON Onder U KENT ONZE ZAAK Q l n R wlelftii Qcctra R paratie4iirichtfng Verkrijgbaar alle soorten botter Aa Speciale reparatle tnrlchtlng voor R wlilwi HET NEDERLANDSCHB ARBEIDSFRONT ROEPT DOOR MIDDEL VAN DE BEKENDE VRAGENFORMULIEREN V r ZDn WMXANO PUekwUik kanteor AkkuArMk OnnMiiluidsclawmk 11 AIpkM t C Blta Conrtd tratt tl Dm B tM Bid OaU cnt ltat Plpterblutitrtat IS ttoskott Gtiudicbc R we Jl BtltOt Dtlkatnet IS DtUt Oude Delft lal BtikaUM l ilnitratt 1 OtrdTMkt SUigtl Xn OtrlnebtMi NItumtad S OMaa Woithaven iS VOravendttl Ben Havendtllr 4S 1 araTeiiian4ai Monateraelieirez 149 H et aetatrdi C ISS H I Aaokackti Alblaa cnhun Donkeraloot 81 HUIesom WIUM ilmlnal aa n BEatwUk StenkeUnkstrtatir Unrdaia Patriraonluiiutroat 11 LtMen Rectencraeht M IdaetUurali J Boutraat SS4 Meertrteht Stevantotraat 11 NUair Holrtat estdUli B S Mien LekkorUad A SS a Niiuaaa oi Havenstraat 4S OeotraanM BoUaartidWE StSa Dada Taaie Stoofatraat odtmiteri Broeken raat Pijaacker SUtfamatraat SI SchoaefeereB Bergambacht Bur DUkanatraat C 291 SUadreeht A MH SMIkaelau Parallelwef StencBdau Ro ilebi sugeai WedaOiodljk TUiub Hooglaoi eheweg SS Vaorkvif v Alphenotraat laS Veoracketeai laMicluweg IM Weerdee BtMaatTtat M XtvealiiilaoB Lange ZUda ZOetetmeer Broekweg 44 SnEDBLUK BimBAU KOTTROAM Heamraadoslngel ISS Plaataeltlk kantoor BareaereeM la Barendr rag 148 CapaUo a d Unal Bermweglaan SI eek vaa BoUaae Pr Hondrtkatr ISl A Kitaapea a d Lok MlddeUand 1 A Krlufaa a a Ussel BlOdendUkstraat 18 Lakkerkerk Jullanastrait 72 MaanMs Plenonitraat S3 Perata Nieuw Knaeland Hoogvllat kldderkuk Slikkerveer Graag AdoUstraat T Batterdau Heemroadaliigel 1 3 SAIadan Volksgelrauw Tulnlaan SO Vlaardtneea Havenstraat straat 87 IJfiseteaadc Bovenatraat llOt StNiiiwnsciKri Dje Groote Zwaan BLEEKERSSINaCL 65 TELEFOON 2004 TE KOOPi Een peas SPIIKS maat 44 45 Een DONKIRBL OABCRDINE JAS awagger model maat 46 Moordrechtsche Verlaat TE KOOP aangeboden IITIIKS Ie bevr A QUANT Kleiweg 1 TK KOOPi Heerenpolshorloges Vestzakhorlogea en nog eentge na machines Haast U de voorraad is klelnl Naalmachineolle late kwaliteit Naaimachinenaalden Oarenwindei gummi ringen verschillende maten JOH WIEZER Oroenendaal 87 Naalmacliineen uurwerkrep EenIge jongelui zoeken voor vacantia eerste week in Aug nog enkele sportieve hoeren tot 25 jaar P O Blieven met fotj retour ond ao O 3013 bur van dit blad f Tiliir ii8tti sliipliiur voor I of 2 damea of echtpaar Brieven no O 3010 bureau van dit blad is nog steedS in staat UW WASCH te baAandelen met Ie KWALITEIT ZEEP VAN VOOR DEN OORLOG zoodat Uw goedcrea aan een MINIMUM SLIJTAGE onderbevlf s9n in dezen tijd van TEXTIELBESPARiNO een niet te onderscbaticn VOORDEEL Zend ons Uw proefwasch en U UP onze tevreden dientO 2972 Da StMmeriJ tn VanrtrQ IE paiiui oraogt vota dh ct nog emig beadtaatdt MEISJES Aanmelden tusschea 10 en 12 ot 3 en 7 nur un het Kantoor AMERIKA 21 bV de Kamenelksloot 81t