Goudsche Courant, maandag 1 juni 1942

GOUDSCHE COlJBAHT jt andag 1 Juni 1942 Jurgang No 20947 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Bnrma MARKT 31 TBLBP M PMrtrakeatalK IMM Chefredacteur f flETER Qoud DE KULTUURKAMER PLECHTIG INGEWIJD Pe mensch is er niet om gediend te worden nifiaf om te dienen aldus prof dr T Goedswaagen Toespraak van den Rijkscommissaris evm ptochttfe la fe telt jte beeft Zat dagmiddac In den tifid icllouwbaI g te s Gravenhage uiwydini plaAU gdud van de llederlaiidaiüie Kaltunrkamrr Tal van offlele le persoonlijk hedpn aveu van huA belangstellincr tlijk ooab de Resident van ien Nederlandaohen Kultuurraad veritheidene cecretarU n generajl van bet BUktcommiasatiaat de se retaris reneraal van dé N S B als ferteirenwoordicer van den leider eeni e MoretarliisengeneVaal van vao de Nederiandsche dept rtemen ten de voorman van de Ne erlandMhe S 8 de leiders van den Neder hndwhen en Duitschen ArbeldslUenst de laatste slechts voor Nederland Ook het propagl daBUnuiterie te Berltjn had een afgetiat gemmden De bijeenkonut werd geopend m t it Symphoniïche Proloog van Baimgs door het Concertgebouw orkest HieriM nam de president der Nederlindschc Kultuurkamer de secretaris jeneraal van het departement van ïdksvoorlichting en Kunsten prof dr I GcK Spr Mng zun rede aan met ttgentnt den Rukatommissaru namens zelf en al zyn medewerken aan wie dez direct of mdlrect den opbouw vai de Kultuurkamer heeft toevertrouwd een getuigenis af te leggen Hn de gevoelens waarmede zu deze kt lichts taak hebben aanvaard m mik verband h verklaarde het niet I te z n met diegenen onder onze nltogenooten die meenen dat de Sttktcommissaria als vertegenwoordi er der bezettende overheid met dit iiitiatief ten onrechte heeft ingegreMB in de zelfstandigKeid onze vaderMiche cultuur p h vervolgens tot de aanwezigen imdend betoogden spr dat generatal lang degenen die scheppend in de Biltum werkzaam waren v an de olks Rmeenschap in den praegnanten zin in woord vervreepd waren De Ne fctlander dacht eeuwen lang econ i BiKh maat niet politiek Dacht hu fPOlitiek dan was het meer particuJfMme dan werkeluke politiek die ija gedaïrhten bevangen hield Dat in nieuwe ordening van Europa de llut z aarder zal wegen en moet wgen dan m de burgerlijke maatichappij orde der vor ige eeuw en dat tee her ukmg der waarden ook in OBi land moest komen zooals zij tol ook gekomen is was eca ge iMhtongajig waartoe de gemiddelde Wei luider en Uermmst de cul uuKiieppende Nederlander zich kon verheöen Zoo overvielen hem de gebeurtenissen en vonden hem weerloos zonbr standpunt onvoorbereid Spr behandelde hierna de ontmoeteï usHhen cultuur en staal die in Miërlei vorm plaaats heeft gevonden Oe lijfspreuk van den nieuwen mensch ilBi nieuwen staat en de nieuue cul tBiiï IS dat de mensch er met is om pdiend te worden doch om zelf te wBien pit IS de mythe van den volkKilen staat Deze richt zich niet naar kt Wü van kerk vorst adel of burWl maar naar de i volkswil waarin de staat niet meer dan een un IS Volksche staat en cultuur Drieërlei taak heeft de volksche Uit tegenover de cult lur HU moet K vol begrip overigens voor het feit B kurtst en cultuur niet door de rheid gemaakt maar alleen door B icheppemden geest gecreëerd wor i en dat cultuur prtSuct van een Wpannen en eenzame scheppingsdrift de cultuur steunen stuwen zuivem ordenen en op haar toezien De tweede taak van den volkschen jwt zijn socialistische taak is het Wgen der Cultuur tot heel het volk l zijn onderdedenOe derde taak van den volkschen t IS de zorg voor hen die op cul ♦el ♦ gebied hetzij scheppend verJwidend of bemiddelend het7ij zon r vakmanschap op leekenwuze werk5 ni zim Niet alleen de stimuletrirg imng de be ordeiing rii eu maar ook de behartiging van de ngon der werkers behoort tot de Jk d r overheid naar nieu inzicht jDe Nederiandsche Kultuurkamer jWt tot taak de beroepsgenooten be maken van htm veran woor JBkhp d tegenover de volksgemeen J en in dit licht hun vakkundige iomische en maatschappelijk aan guèeden te regelen en overeen wimuig te brengen m het streven verschillende groepen Dit brengt dat alleen degenen die con ft met de Nederiandsche cultuur borden zun voortaan cultureel m i ruimsten zm werkzaam kunnen waarm men ge fn dat Joden die met hun intemaJ wlc levershouding volgens hup beginsel m alle volkeren der eld als zy daarU uit humanitaireWweemgen der betreffende overC ie kans krijgen kunnen necrgeJjji hiervan uitgefiloten worden Een 11 als een zin wa uordt Dat vo r de zee deelorganisaties der Kultuurkamer de naam gilden is gekozen wil gecnszms zeggen dat wy het rad der geschiedenis willen terug draaien Wy zyn niet anti revolu tiorair wy keeren met tertig naar den tyd voor de afschaffing der gilden maar gaan nog weer een stap verder dan dej liberalistische omwenteling is gegaan Moderne gilden nemen een oude jedachte weer op maar m den vorm der modA ne staatsidee De huidige filden zyn staatsoiganen verplicht aan de overheid maar door haar met ru me bevoegdheden bekleed Spr betoogde vervolgens dat allen die in de Kultuurkamer werkzaam zyn ook sociahsten moeltn zyn In hun han den 14 het welzyn der jourtialisten film werkfers en kunstenaa gelegd De kunstenaar heeft recht op een redelyke basis mits zyn weik hem dat recht geeft De Kultuurkame i geen be deehngsmstituut Zy veis aat het cul tuursocialisme niet a s weldadigheid maar in den zin van loon naar werk Ook de Kultuurkamer knoopt m zekei opzicht aan by de wenschen der vorige generatie Wayt reeos in hel hberalistische tydvak drong de haas beklammende waarheid door dat geen volksgemeenschap haar cultureele werkers aan hun lot mag overlaten Ook de oude samenleving s rekte zy het ook op veel te bescheiden voet haar zorg over deze cöksgenooten uit Al dit werk is slechts voorbereidend geweest Om hef te kunnen overne men Bjoest de Kultuurkamer beginnen met orde te scheppen in het nogal wild woekerende ixisch Met deze concentratie was alleen het fundament gelegd Nu kort het eigenlyke werk bcgihften Dat de Kultuurkamer hierby haar wegeq nog moest n en ligt voor de hand Men mag vpi ons me vervyachten dat wy m enkele maan den in ongunstige omstandigheden verwerkelyken wat vroeger eeuwen nwt eens hebben nagestreefd frot Goedewaagen gaf hierna een opsom mmg vaf het werk dat de uituur kame reeds to stand heeft gebracht De architecteiltilfl Op het terrein van he gilde yoor bouwkunst beeldende kunsten en kunsldrfibdcht is een bescr lining d r beroeps itels speciaal der architecten in voorbereiding zoomede een gron dige saneering van den kunsthandel speciaal van schilderyen in verband met de bestrydin van den Kitach Het muziekgilde bereidt een modelarboidscontract voor ontspannings musici en privaat muzKkleeraren voor waarin in bescherming van ien titel vancantiercgeling en minimumM ver witdt v lo 7 wyl liet centraal jureau voor orkestwezen zich met de salarissen der groote orkesten bezighoudt Een lees egel Het lettergilde is bezig Aan de saneering der leesbiWotheken a a aan de mvoering van een leeszegpl die ten goede zal komen aan de auteurs der uit te leenen l oek werkefi en hun inkomsten geeft die hun thans nog worden onthouden In het gilde voor fhea ex en dans waren te npemen een model arbeids contraet voor klemkunstartisten too neelspelers opera en opcrette ar is ten eelt minimum salarisregeling voor tooneelspèlers en een sejourregeUnè De geweldige slag ten Zuiden vaa nen worden weggevroerd Het is slechts een greep uit veel dat tot stand kwam of op s apel staat in welk verba qj6C5pr verklaarde overtuigd te zyn dat straks ook de meest verstokte tegens ander van het volksch socialistisch streven zal erkennen dat hier iets van groote waarde voor den culturw erker maar indirect ook voor de cultuur zelf rdt opgebouwd Het schreeuwende fereeht dat in ons land geheerscht heeft zal al SBmHHBHk H i v i H pf SKM B Ouders Laat uw kinderen zwemmenleeren PolygoonSeym lengs tot het Iferleden gaan behooren Men heeft tot nu toe teveel alleen luiar de werktni der cultuurg keke en i dar zyn vreugde aan gehad maar inen vergat dat de scheppers ervan voksgenopten aren als wy allen Als straks een net zal worden gespannen over heel ons land waardoor de schilder de architect de journalist de schryver m contact kan omen in 7yn eigen gouw met de Kultuurkamer dan zal menigeen die nu wellicht nog vreemd tegenover ons streven staat zich afvragen wat hem toch eigenlyk weerhouden heeft zUn medewerkir te verleenen REDE VAN DEN RIJKS COMMISSARIS Hierna nam de Rykscommia aris Ryksminister SeyssInquart het woord die verklaarde dat hy die meent dat de Nederlanders op het oogenblik toch andere zorgen hebben dan juist nU voor het welzyn van de kunstenaars te zorgen den diepeiren zin van dezen oorlog nog niet heeft begrepen Hy is er zfeh nog niet van bewust geworden dat in dezen stryd Europa strydt met de machten van het verval om het bestaan van zyn cultuur Wy staan aangetreden tegen het materialisme van het Westen en tegen het bolsjewisme m het Qosten tenslotte om geen andere reden dan om onze cultuur van het Avondland welke m Onze landen IS geschapen en ontwikkeld door de prestaties van den Germaanschen geest te behouden Voor het behoud van onze cultuur stryden wy thans en geven wy ons bloed Ook het Nederiandsche volk draagt reeds by aan dit bloedoffer Het IS dus geen toeval of willekeur aldus spr wanneer gy thans begmt aan iets als het oprichten van de Neder andache Kultuurkamer integendeel dit slaat in nauwe zy het dan nut onm ddellyke betrekking tot den oorlog Ik heb derhalve onmiddellyk myn toestemming gegeven toen kort na het begin van ons gemeenschappelyk op bouwwerk myn Nederiandsche enDuitsche medewerkers voorstelden eenNedeilandsche Kultuurkamer op terichten Voor my was daarby van be lang dat Ijet eerste voorstel van Nederlandsdie zyde kwam want hierijitkon ik zien dat de denkbeelden en detaak w elkek ten grwdslag liggen aanon e nationaal socialistische cultuurpolitiek ook hier in Nederland werdeherkend en gy mynheer de president hebt ook jvaniaag wederom tol uitdrukking gfebiij cht dat men m Nederland sedert jaren den cultureelen wederopbouw heeft gevolgd en daarby tojde overtuiging is gekomen dat deontwikkeling m Nederland moest geschieden van hetzelfde platform Dezeeonclusie waartoe gy zyt gekomen wol telt niet m een toevallige vriend schap of in de persoonlyke sympathievan enkelen dan zou ik op dezengrondslag niet myn besluit genomenhebben dech op de nauwe verbondenheid in bloed en cultuur met hetRyk Hoe verscheiden ook voor denoorlog nog de sociologische vormen mNederland en het Ryk zyn geweast onder de oppervlakte werkten tochook in de Nederlanden reeds dezelfdekrachten Ctaarkof Bols ewistlsche gevange Ho jmannP K Koeh Deze gemeenschappelyke levens kracltten gemeenschappelyk uit de f verwantschap van bloed en cultuur dringen thans tot een ontwikkelmg in galyke vormen van het leven dei gemeenschap Derhalve heeft het een piepen grond dat de Nederiandsche Kuituurtcamer de Reichskulturkammer tot voorbeeld heeft genomen Hetzelfde geldt ook voor de andere inrichtingen welke in Nederland nieuw zyn opgebouwd Wie hier spreekt van overnemen of nabootsen sluit de oogen voor den niet te miskennen dieperen samenhang Wy bootsen niet na wanneer wy uit gelyken wortel tot gelyi en vorm komen De Rykscommissaris hoopte dm deze nieuwe instelling tot het welzyn van de Nederiandsche kunstenaars en daarmede tot zegen van de Nederiandsche cuUuur zou mogen zyn De kunstenaar schept zyn kunstwerken uit de waarde van zyn ras Wj kunnen hem door onze maatregelen slechts in de gelegenheid stellen zyn roeping als kunstenaar zoo onbekommerd en vry mogelyk te volgen Dient met de Nederiandsche Kultuurkamer den Nedcrlandschen kunstenaar dan dient gy de Nederlands he kunst en daarmede uw geheele v k Dit is de taak welke ik allen medewerkers van de Nederiandsche Kultuurkamer zie opgelegd en het IS myn wenach dat uw weik tot zegen moge zyn van de Nederiandsche cul tuur m de Germaansche levensruimte Als slot van deze bijeenkomst trad het Concertgebouw qrkest weer op om d ouverture Egmont vSn L van BeMhoven ten gehoore te brengen Na afloop hield de president der Kultuurkamer die omringd was door zyn gilSeleiders een receptie in den foyer van den Stadsschouwburg waarvan een zeer druk gebruik werd gemaakt alle frcjnfen WEDEROM 22 SCHEPEN TOT yiimmsMMSiMii iM mi WH aa a V = Victorie = Duitschland wint voor Europa op 8 MNKEN GEBRACHT Het pferbevel der Duitsche areermacbt deelt d d 31 Mei mede jl Op den dag der herdenking van I len slag In het Skagerrak kan de i Quttache marine aiea re succes i i n melden BU de onvermoeide i roortsettlng van den stryd tegen I i TQandellike ravitailleermgsI Aheeitvjuirl hebben dulkbootcn in S het Westen van den Atiantischen f Oceaan wederom Z2 schepen mr 8 een gezameniyken inhoud van ie64IM ton tot cinken gebracht Daarmede heeft alleen al de duikbootvloot in Mei van dit Jaar 140 icbepen met een gezamenl jken inhoud van 167 4M Ion tot zinken gebracht DE SLAG BIJ KERTSJCHARKOF De tot nu toe grootste pantserslag RU SSN LIETEN ZICH IN DEN VAL LOKKEN l e slag in het gebied van Charkof die thans geëindigd is met een der groots overwinningen der Duitsche en verbonden troepen wordt door wel ingelichte Duitsche militairen den tot nu toe grootsten slag van gemotoriseerde formaties gertoemd Het groofe aantal gevangenen bewyst hier volgens het oordeel i an militaire deskundigen minder dan het aantal van 1249 buitge maakte of vernielde vyandelijke pantserwagens Daaruit blykt dat door beide partjjen de beslissing van den s ag met dit modernste wapen gezocht werd en dit deze beslissing ten gunste an het Duitsche pantserwapen is uitgevallen waarvan de verhezen met alleen tegenover de bevochten besliS sing en het aantal op het slagveld achtergebleven vyandelyke pantsej w a gens doch ook absoluut van weinig gewicht zyn De pantserlegers van ge ne aaloberst von Kleist dn van den g eneraal der pantsertroepen Paulus ebben tezamen met de luchtmacht een overwinning bevochi en waarvan de omvang eerst zichtbaar wordt wanneer men zich het verloop van den stryd aan de hand van het opeiatieplan voorstelt Dit is tnans rftogelyk daar de Duitsche generahteit haar zwijgen verbroken heeft De slag is te veideelen in vier fazen E rste fa ze Voorbereiding en op marsch De Duit tche verkonning had reeds op een tydstip toen i vyandelijke vooi bereidingen nog im een begmstadum verkeerden het stafkwartier vskx genei aïl veldmaarschalk Von Bock 7cer vtaaiüevul materiaal doen toekomCTi Hieruit bleken zeer vroogtildig tezamen met de Voortdui cnde aanvulltngen de vijandelijke vooinencns en dit ondBjpksaJle camouflage en deels geraffineerde kunstkropen De opmaisch van den vijand voltrok z ch in hét gebied ♦ an het sclilereüftnd Kertütf en len Oosten van de Donetz waarby vooral oiigeveer £ 00 km ten Jlujdoosten van Charkof tot 1 0 km ten T oordoosten van deze stad de opmaiscli zeT massaal was Op grond van de e aanJuidingei was het de opperste Duitsche Piding duidelijk geworden dat deze opmai tcH gebieden volgestuwd met steeds groolert vi andelljke troepen uitgangspunten moe ltn x n voor groote tangoperaties met Wpt doe het industriegebied in het Donet bekken n de vruchtbare Oekraïne te heroverf n Wegens de moeilijke mn gebrekkige prod ictle van voldoende ooriogsmaterteel en w f Rcnii de Bteedf meer in gevaar gebrachte natcTinat n grondstoffen trannpor len van de Ver Staten naar da Sovi t Unle had Stalin aan DUITSCHLAND STRYDT VOOR EUROPA SUCCESVOLLE PLAATSELIJKE AAN VALSOPERATIES BRITSCHE LUCHTAANVAL OP KEULEN Hef opperbevel der Duitsche weermacht deelt dd Zondag mede In de centrale en de Noordelyke zone van het Oostelyk front brachten eigen plaatselyke aanvaisoperaties sue ces Achter de linie zyn vry sterke bolsjewistische benden in gevechten welüe twee weken duurden door Hongaaische afdeclmgen vermengd De vyand verloor daarby behalve een aantal gevangenen meer dan 4J X1 doodén 21 stukken geschut 97 granaat werpers en machinege veren alsmede een hoeveelheid handvuurwapens en munitie By den slag om Charkof heeft een Kroatisch regiment zich byzopder onderscheiden Van de rest van het vyandelyke eonvooi in de Noordelyke Ijszee da de laatste dagen reeds herharfldelyk zwraar was getroffen door de aarvallen van luchtmacht en vlootstrydkrachten z jn wederom vier groote koopvaardy schepen door Iwmmen zwaar bescha digd By deze aanvallen kwam het tot lucht evechten waarby zes vyandelyke jagers van d typen Tomahawk en Hurricane werden neergescho en In Noord Afrika duurt de stryd voort Duitsche en Italiaarsche jach en gevechtsvliegtu gen schoten 25 Britsche vliegtuigen neer Aan de Kanaal kust heeft de Britsche luch macht by aanval en van jagers gisteren overdag twee vliegtuigen verloren Vdftr de Nederiandsche kust werden by een aanval op een Duitsch convooi acht vyandelyke vhegtuigen door bescfite mende strydkrach en der marine neetgeschoten Britsche bommenwerpers hebben m den afgcloopen nacht een terreuraanval op dé binnenstad van Keulen ondernomen waarby door ontploffing en brand vooral m woonwyken groote schade werd aangericht aan verscheidene openbare gebouwen waafonder drie kerken en twee ziekenhuizen By dezen uitsluitend op de burgerbevolking gcrichten aanval leed de Britsche luchtmacht buitengewoon zware verliezen Nachtjagers en luchtdoelgsschut schoten 3fi der aanvallende hoiimenwerpers neer Aan de kust werd bovendien een bommenwerper door marineanilerie neergeschoten Een afdeeling nacht gers onder bevel van luitenant generaal Kammhuber behaalde haar 600ste overwinning Kapitein Streib behaalde zyn 25ste nachtelyke overwinning m de lucht de eerste luite nant Knacke zyn 20ste Aan het Oostelyk front heeft Feldwebel Steinbatz zyn 83ste ov winning in de lucht behSald de kge groep van Timosif rkj de hes e troepen en het beste niatenecl v aarover hiï beschikte toegewezen met de opdra u on deze zorgen van het bo sjewi l cne legiém met een grooten militaiien alp tege de Oekrame mt den weg te laiiicn N g vaordal de luchtverkenning de Ljnc t e militaire voornemens had onthuld lAa de e g dac itengang aan de oppei te Du t cie leid ng bekend De groot Duitscie g eiale stdf nam zijn maatregelen 21J a i ci des te gerikke luker dMr de doorzien vijt ipljTte voornemens het Duitsche ofi nsievi p dn in üe kaart speelden On den vijand n de uit voering van rijn voornfni r s te stetken werden de waarschijnlijk geachte doo bi aakplaatsen in het Dmtsche iront verzwakt Etn u tzondenng hierop vj ndi n si clita zekere stellingen die het vernioqac ilke gebied van den vyandélüken aan lankeerd i Deze f lankpunttu werden ec iter zo j ver an efkaar verwUdard dat de Duita ie leid ng een zefer g qple speling lad geUtei voor a uitvoering v i de vijai ieiijlce plannen Hier in de voorbereiding on den op na c i lag reeds de vernietlgmg b slo n vin do vHande lyke actie met operatief coel Tweede faze Slag van Kertsj Van dit gebied uit wilde de vyand de eene helft van de tang in beweging brengen Ze werd hem M X de hand geslagen op een tydstip waarop de vtjand zich nog in opmarsch bevond Drie legers gmgen voor hem verl ren zyn plan was overhoop gegooid Hij moest thans in het gebied van Charkof met de andere tangbeweging beginnen op een tijdstip dét hem door Kcrtsj door de Duitsche leiding was voorgeschreven Derde faze De slag rondofh Ciarkof De gioot Duitsche genei ale staf was van een groote zorg vervuld Zou Tnnosjenko zich het tijdstip laten voorschrijven Zou hIj als gevolg van de vernieling van zyn stei ke Zuideiyke ïvelft van de tang afxien van de veidere uitvoering van zijn plan zoodat de Duitsche en verbonden tioepen n e aan bod zouden komen en men ten slotte om de In dit gebied in den strijd geworpen bolslevvisti ïche legery te verniet gen operaties over een geweldig gebied zou moeten uitvoeren op een tydstip waarop de groote Duitsche opmarschbeweging not in hel geheel niet m het voornemen lag ou Timo jniko er toch nop van afzitn zUn naar men had va tgestcid keurtroepen naar de D tsche line in dedge enschte geb tcttn te laten optrekken van de eigen ravitaiUceiinRsba iis Verwyüerd iftet de Donetz dan in den rug Nog voordat op 12 Mei de dageraid gloo de was de groot Duitsche genern e stat van deze zorg bevrijd In h t stif kwart Ier van generaal veldmaaisciialk Von Bocl haalde men verlicht adem toen de overeengekomen bevelen door een kort gedoteerd radiogesprek met Von Kletst en Paulus konden WO den uilgevoeid Ongeveer in den fector die in het Noorden door lut plaatsje Hatakleia In het Zu den door het plaatsje Aleksandiowka befijen d wordt werd overeenkomstig dfe beyelen in het Europee iche front een sluiH geopend voor de aanstormende bolsjewHtlsche divisies waai bij hevig gevochten werd opdat de vyand niet op het idee zou komen dat dit een doorgestoken kaart was Een maclit ge bokjewislische wig drong In het gebied van Isjoem Over de Dbnety tot Oostelijk van Krasnograd Hier stiet hy op het einde van de ongeveei 100 km lange sluis op een granietm muur Ten Noorden van Charkof In het gebied van Woltsjanak tot ongeveer bil Pelsjcnegi was eveneens een aluismuur geopend Hier bleek by de omsingeling die hierop volgde dftl de vyand voornemens was zün groote offensief ten Zuiden van Charkof slechts een Noordelyke afscherming te geven met het Atel den voorgenomen ring om C harkof m hefr Noorden te uilen By SflUof werd deze tfroep door het noodlot achterhaald Het De slag in Noord Afrika Volgens het Italiaansche weermachtsbericht van Zondag Worden in de Marmarica de gevechten voortgezet en zyn dajrby den vijand opnieuw zwgre verliezen totgebracht Onder da gevangenen wier aantal de 2000 overtreft bevjndt zich de eskaderadmiraal Cowan ön een brigadecommandant Bovendien werden vernietigd of veroverd 345 tanks 21 pantserauto s 35 kanonnen en meer dan 200 auto s D luchtmacht herhaalde haar aanvallen op de vyandelyke colonnes waarbij een groot aantal voertuigen getroffen werd en in brand geraakte Tobroelc werd hevig gebombardeerd door kraAtige formaties Tydens gevechten met Italiaansch en Duitsche Jagers verloor de Engelsche luchtmacht 16 toestellen Volgens de berichten van het Duitsche opperbevel is de gevechtsactie m Noord Afrika in den loop vati de vorige week m een nieuw stadium gekomen De periode der woestijnstormen die de gevechten op den tieganei grqnd en m de lucht belemmerden ia gevolgd door een betrekkelyk gjnstig weer De temperatuur bedrat gt 27 tot 28 graden terwyl van zee een frissche bnes waait In het begin van de week heerschtaer een levendige verkenningsbedryvig heid in Cyrenaica Britsche verkenningsoperaties mislukten waarby velegevangenen gemaakt jverden Op 28 Mei volgde een aanval van Duitsche enIta iaansche afdeelingen op de Bntschestellingen in de Marmarische woestynIwaaruit zich een pantserslag in de seetoren Bit Hacheim ÏH Gazala en ElAdem ontwikkelde die thans nogvoonduurt noodlot dat zich in het Zuiden baan brak voor de drie legers va Ti nosjenKo in het h jwe gebied van Alek ejew koje Vierde faze De overwinning Aanvai cnd van i it het gebied ten Zuiden van de eerste bolsjewistische doorbraak by Is oem had het pantsei leger van Von KJeist met het uit het gebied tan Zuidoosten van Charkof oprukkende pantaerleger van Paulus bi da onge eer 80 tot 100 km achter de groo a bo sjtuistisc4ae uig opereerend een ve ba diHh tot stand gebracht toen o gevee oiostretks IA Mei het gros van de vijande ijke trotiieii ats oi smgeld kon worden beatt ouwd Iraag Kwam de by Krasoograd stamde vijand tot het inzicht dat wilde hö nop ets reddtii hij tot lede en prys terug moebt doch hy kwam sltchts in het gebied rond Alekiejewskoje Achter hem was de sluisdeur dretmtnd dichtgeslagen De vlicgtuigformaties vaA generaloberst Löhr en van den generaal der vliegers Pflugbell verduis telden dtn hemel Etn half mlltloen keurtroepen van Timosjenko waren op 29 Mei ia dit gebied gesneuveld gewond of gevangen genointn Vau 14 paatserbriades ontkwam aiet één pantser De paarden van zeven divisies cavalerie renden voor zoover zy niet dood waren doelloos tusschen de puinhoopen van deze drie vernietigde legers Het terrein wegens zyn bodemgesteldheid gepredestineerd voor pantserforinaties had de grootste pantserlegers ter wereld ïien botsen omwoeld vertrapt door ontelbare sporen van de rupsbanden doortrokken bood het een beeld van vernietiging De veelgepre en modellen uit Engeland en de Vereenigde blaten stonden stuk ge Choten n rookend getroffen door de bommen van de Duitscha luchtmacht Dit gebied is een massagraf met aan den horizon de oneindige colonnes kry sgeungentn Dit alles in een gebied van JjOQ vierk km Als belangwekkend novum noerit men in deskundige militaire kringen t feit dat hier voor de eerste maal een reusacnHi e afweerslag weid omgezet in een veruiellgiAgsoverw inning die zonder weerga is m de knlgsannalon De afweer is zonder dat nik manr iets v eid onthuld van de eigen offi ru leve Voornemens en zonder dat een beloep weid gLdtian op de Btrydkrochten die voor het uitvoeren van deze offensive vorrnemeiis gereed ïtaan volgens het on de van Duitsche militairen gewo den tol e n overwinning der Fuj opee iche wapenen welke het itvoe cn van offensieve plannen van 1 roo PI oivanfï oor Tl nosjerko voor hngei tyd onmogeUjk maakt Wat deze ovcrwinnng voor het geheele Oostelijke frnnt beleekent dat ral de naaste toekom Jeer n S Zon op 5 24 er 21 52 l Maan op 0 05 onder 9 04 5 Men is verplicht Ie ver t S duisteren van zonsonder aafl 9 i tot consopkomst f i Lantaarns van voertui ep é 5 moeten een half oor aa tons S 0 m S 71