Goudsche Courant, maandag 1 juni 1942

ë Uet bU dKli p er a wi kennis van da ccboorte van onzen zoon JAM r BAAIHAN A A J BAAniAN Steur Gouda 30 Md 1M Korte Tiendewcg 13 Tijdelijk Wijkverpleflng Dv raratfaoAai dar N V B 8le fs Orauen Meelhaiidal i HqaWa tie te StolwUkerahiia U Gouda geeft bij dezenkeiuiia dat het plan vaa ultkeerlng houdende de grondslagen der verdeeling aan daaandeelhouders ter kennisname voor een Ieder Isnedergelegd ten kantore van het Handelsregist te Goudaen vaq den vereffenaar aldaar De vereffenaar Mr S H SMIT Gouda I unl 1942 Lange Tiendeweg 51 OFFICIEEt E M EDEDKI DISTRIBUTIENIEUWS Wüzigingr regeling schoenendistributie Bekend wordt gemaakt dat kt de thans geldende distnbutieregeUng voor schoenen eenige wijzigingen worden aangebracht Iti de eerste plaats worden die thans op bon 1 verkrggbare schoenien onderscheiden in schoenen met lederen of rubber zool en in schoenen met vaq een ander materiaal dan leder of rubber vervaardigde zool Voorts worden de schoeneni die thans op bon 1 gemerkt met het woord werkschoenen verkrugtaar zyn gesptJitst in we 4cschoenen eh beroepsschoeïlen Onder werkschoenen worden volstaan alle bottines met een lK venwerk van vetleder grauw overleder o zware rundbox terwyl onder beroepsschoenen alle bottmes jnet een bovenwerk van een lichtere lêSersoort en lle molières met een liovenweriË vaaf leder vallen Voor werkschoenen en beroepsschoenen zal eveneens de onderscheiding tusschen schoenen met lederen of rubber zool en schoenen met andere zolen worden doorgevoerd jini verband met het bovenstaande zullen de distributiediensten van 1 Juni a s af schoenenbonnen uitgeven die aan de bovenomschreven onderscheidingen zijn aangepast De schoenenbonnen 1 worden gesplitst ini schoenenbonnen la voor schoenen met lederea of rubber zool en schoenenbonnen Ib voor schoenen met atWiere zoleif Indien deze bonnen bestemd zun voor den aankoop vabwerkschden n of beroepsschoenen 4t op den bön de aanduiding weTkscfloenen of beroepsschoenen vermeld In de regelinig welke ten aanzien van de schoenen dje 9p bon 2 of zonder bon verkrugba r zijm geldt is geen verandering gebracht 5 Spüsoliedistributie Heden overleed tot asojt groote droefheid onze lieve zorgzaq Moeder Zuster Behuwd enV Grootmoeder Mevrouw S CATS VAN ïl BLANKENSTEYN in den ouderdom van 77 Jaar Uit lier naam D a CATS Den Haag 29 Mei 1942 Krayenhoffstraat 28 vereffenaars der N V voorheen S Groenendtik in iiqttldatie te Gouda geven bij dezen kennis dat het plan van uitkeering houdende de grondslagen der verdeeling aan da aandeelhouders ter kennisname voor een ieder is nedergelegd ten kantore van het handelsregister te Gouda en van de ontbonden N V aan den Langen Tiendeweg No 56 aldaar De vereffenaars S GROENENDIJK W F GROENENDIJK Gouda 1 Juni 1942 Heden overleed plotseling tot onze diepe droefheid onze Innig geliefdeMan Vader en Behuwdvader DAVID SCHOTEL in den ouderdom van 81 Jaar C SCHOTEL de Jong W P CHOGERVORSTSchotel W HOGERVORST Gouda 31 Mei 1942 Punt 7 Tijdelijk adcfa Joubsrtstraat 74 Liever geen bezoek De teraardebesteUing zal plaats hebben Woensdag 3 Jimi a s te 2 uur van af het sterfhuis te 2 30 uur op da Algem begraaf plaats ta Gouda De vereffenaars der N V MagasQn Ria voorheeiL J C Cabont In liquidatie te Gouda geven bij dezen kennis dat het plan van uitkeering houdende de grondslagen der Verdeeling aan de aandeelhouders ter kennisname voor een leder is nedergelegd ten kantore van het Handelsregister te Gouda en van de ontbonden N V aan de Markt No S3 aldaar De vereffanaars A D CABOUT M D CABOUT Gouda 1 Juni 1942 DE GROOTTE VAN EEN RANTSOEN De secretaris generaal van Landbouw en VisscheriJ maakt bekend dat de hoeveelheid spijsolie Geldigheidsduur van aardappelbonnen verlengd De secrjetaris generaal van Landbouw en VisscheriJ maakt bekend dat de geldigheidsduur van de met 27a en 27b gemerkte bonnen der aardappelkaart is verlengd tot en met 3 Juni aj HONDEN EN KATTENBROOD OP BON 14 Het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd maakt bekend dat voor de periode van 1 t m 30 Juni 1942 op bon nr 14 van de nieuwe voederkaarten voor honden de zelfde hoeveelheden hondenbrood i rkrygbaar worden gesteld als in de voorafgaande periode Op bon nr 14 van de voederkaart voor liondcnbrood groep K wordt voor dezelfde periode IVi kg kattenbrood verkrijgbaar gesteld Na 30 Juni 1942 zijn de bonnen nr 14 voor vorenbedoelde kaarten ongeldig Het aannemen na dien datum is verboden H t Dp tem CATK Maagdarm Jichtig rheumati scheen Zenuwziekien Is uitsluitend Damlanlag 4 Juni APWKZIG ROTTERDAM Esii aaM w SS Sioomen van Heerencostuums Japonnm Mantels en Regenjassen zooali OE PELIKAAN da doet is werkeKjk een vtrniiuwing de kleeding wordt er beter van en gaat véél langer mee Gevraagd net flink KfEISJE voor halve dagen Katiensingel 48 Q 3038 1090 3931 1053 39 6 3990 4013 1081 40321112 40591142 4072 1167 4077 ln6 4108 IIW 4140 120T 41421259 41581264 42141283 42191288 42361318 42961400 43001493 43971501 44731530 44891548 45091586 45291834 46051661 46291667 4642 irnH 4695 1684 46781691 47111756 47311785 4743 1B26 4747 18 13 4832 1847 48 39 i865 48421873 40181898 49311902 49631909 49731926 50632037 51442049 5145 2144 51 56 2116 51822158 5198 22 32 52 0 22 8 5331 2280 53832312 53942386 53952542 5444 26241 9478 2625 54952649 55342674 95632681 55702683 55892755 5629 2765 5691 2791 5708 2798 5743 2813 9791 2890 S822 2908 5896 2923 5964 2980 6009 2995 603i 8734 3008 6037 3028 6047 6050 60533058 61423126 6189 31 39 6194 0055 3202 6201 90573241 62143317 0262 1391 63163433 6323 3 04 63453513 6351 3 0394 3 48 6402355 5 64133622 64353665 64373071 6444 0535 6576 3700 66513724 6578 6685 9816 6742 98 38 6753 9880 6774 6794 6796 6800 6813 6821 3874 6828 3887 6870 ID065 3922 6873 10084 3930 6972 Advertenfiën in andere bladen worden zogder eenige prysverhooging dodV onze ADVERTENTIEAFDEELINO geplaatst BIJ opgaven voor meerdere bladen Is één tekst voldoende INZENDING verzocht AAN ONS BUREAU DE PEIIKIHN Stoomerij en Ververij vanaf 1907 GOUDA Kantoor Amerika 21 bij de Karnemelksloot Telefoon 3066 en 3076 MARKT 31 GOUDA iBeBi OSOSOB0OiOM l KLEINE BLIK OP DE TOEKOMST Hedenavond van 1915 19 30 uur houdt Max Blokziil via den zender Hilversum II zijn politiek weekpraatje ditmaal getiteld JKleine blik op de toekomst j T nïï P f 7 Groningen dii JS S Jr = Meppel da M Groenenberg te Vlaardingen ds A Oskamp te Harenen ds H A visser te Raalte = K rlt Benoe tot hulpprediker Rijswijk Z H de heer J VdWiel voorganger Herv Evang aldaar TeGroningen dr M A Bee voorganger Vrilz 1 Herv aldaar II m Aingenonien naar tSburg ds W L Tukker Tl I te Hel en Boelcop die bedankte voor VlnS j i Gravenhage voor de EvanA lsstle ds Bos en oor het werk t f f t Kampen ds H Klenscllte Ooltger splaat nf ft Genemiiiden ds P Bouw te h t r Bfoepefi naar Bilthoven ds J Groen Jr Ie Kralingscheveer A T S f Beroepen naar Jssen cand J B Ber te Rotterdam I i Tweetal Ie RIJ Men cand J B Bel te Rotterdam en ds C v d Woestijne te Ridderkerk Rem Broedyschap Benoemd tot hulp prediker te s Gravenhage cand J J v HlIIe te Amsterdam i i 5f V Bedankt voor Ede da M V d Klis te Maarssen 00 Medinos tandcream doet meer dan gewone tandpasta Door haar capillairactiviteit dringt de sterk schuimende Medinos met haar bal isngewoon desinfecteererd en tandsteenv rend vermogen tol diep in zeKs microscopisch kleine ioteetjes Vfnhettandoppervlak waa inde borstel niet kan komen en waar tandbederfJuist teerstoptreedL De Ideale verzorging van w tanden en kiezen Is tweemaal per r controle door Uw tandarts en tweemaal per dag poetsen mei Medinos MEDINOS Mm p 4a i n iiai i r nl ifc SïttT h L NBWUkWSCM ASIlSCAAT 7 M l eawMt uewt imAi v 4 35 Ci flMw ii MMllMMnwaMlia S5 Cf ta I JMiia iMilimè m 371 3785 3786 3787 3812 3823 3826 3831 3849 Ju vorige liJM staat 47W m x T 19 9 m z 19669 30 000 ontbreekt 10 000 1 5000 2000 ï van 1 00 Z SJ ven pnmie vm 30 000 en een van ƒ 3000 vttmmua nvcmam mALvasm t B r 1f orjanlMtie wr V en Vtoe K kt twkcnd dat Iwt mwnwmen I kaUcr n n dt door hur MntewMtn bBiondere levennjwiïautn vin 1 Juni Wö I leehu dM Maandagi dw Wo n d i en Oci ynjdag tal kuimen ge ohle n CnjaiOHKIUSDLUR ZEEPTOBWIJZINGE Dk SMretarnGeneraal van het Departement van liandcl Nijverheid en S ie pvaart maakt bekend dat de geldigheidKluijr der neptoewljzlnfen met een vervaldatum gelegen In het tijdvak vin IS Maart tot en met JI Juli as ia verlengd tot en met 13 Juli a s INLKVEBINO BESmt ITBONNEN DOOR DETAllXISTEN De Secrelaria Ceneraal van het Departement vat L ndbouv en Visscheni maakt bekend dat deUülisten de beschuitbunnen vooitaan in kunnen leveren in veelvouden V n 10 sluks met een minimum van 10 atuka Mlt laalse derhalve In alwljkmg tan de tot rni toe geldende regeling voleens welke dé Inlevering diende plaat te hebben met een minimum van 30 stuks taxatieMa kten paarden D Provinciale Voedselcomnrvissar s voor euld UolJand maakt aan belanghebbenden Cekencl dat voor de tweede week van de maand Juni d vplgende taxatlemarkt n llJn vaatgesteld 8 JUnl Heenvllet i Juni Roltetdam Juni Numanidorp Jaarmarkt Juni Gorinchem X 9 aanvraag en aanbrengformuperen moe t n respectievettik op 1 4 5 en iflanX te bevoegder plaatse iljn Ingediend Niet onaerteekende of niet volledig mi Vuldc formulieren worden niet in behand ing genomen De aandacht wordt er op gevestigd dat de lachen waaraan het paard moet voldoen WW volledig mogelijk op het aanvraagformuUir Ingevuld dienen te woeden In aansluiting aan voorafgaande publicatie Volgen hieronder nog enkele namen vanpaardenhand laren die door het Vee enVleeschaankoopbureau al agent zijn aangesteld H 87 P Andaweg Goudswaard Molendijk A 144 H I A Barl SpIJkenIsee Nieuwstraat 105 H 4 W dè Bruin s Gravendeel Schaweg 14 H 211 H Dal r rUen Waleweg S U M H Kifning Rotterdam A Schietbaanstraat H 53 D v d Lugt Berkel NoordelndWj lesingel 334 H M T Marku Dlrksland Gelderséhedljk 619 H 132 A Mooldljk Nieuw Heivoet Morlaanscheweg C 194 H 2 H Mullenburg Gorinchem Moilenburgscheweg 30 H 216 G Plekaar Den Haag Galileistraat 52 H 29 A M Sterk Gorinchem Melkatr 44 B 215 J van Vessem Gorinchem Haarstraat 81 I AANMELDING WERKLOOZE ONDERWI IZRRS 5 1 Aangezien het wenschelljk is gebleken om i J i d bwchikklng te hebben over nauwkeurig Itatlatlsche gegevens fan het aantal werklooze onderwljrera verzoekt de SecretartaGeneraal van hét Departement van Opvoeding Wetenschap en Kultuurbeschermlng mede met het oog op de na Invoering van het achtste leerjaar aan de lagere scholen te vervullen betrekkingen hen die In het beilt zijn van de hoofd ol lagere akte van onderwijzer zich biftnen aoht dagen na het verschijnen van eze oproeping per brlefikaart waarvan net schema hieronder 1 jifgadhikt te melden aan zijn Departement itdealing 1 o Oosldulnlaan 2 te sGravijp lêage behouden deze aktebezitters a zich reeds voor dlt doel hebben opga tsv en naar aanleiding vVaii de insla maand Maart J l Ingesteld enquête b voor vant als onderwijzer aan een lager Chool zijn verbonden o kunnen verwachteft dat dw ttjdelljka betrekking al onderwUzer welke 2 j eventueel vervullen binnen afzlenbaren tijd in en vast zal wordèh omgezet d In het genof zijn van pensioen of wachtgeld geen prljr stellen op plaatsing bU hetSeger onderwlf a 1 MAN DAM Bohema van de in te zenden briefkaart Kaam en voornamen Geboortedatum woonplaats gemeente en nader adres i laar waarin de lagere akte is behaald Zoekt gij plaatsing bU het openbaar rk protest Christ of het neutr bijz onderwijs 1 DIenstiIJd In Jaren 2 vervuld aU onderwij 7er Betrekking welke eventueel thans wordt bekleed Handteekenlng 1 Invullen waè verlangd wordt f Vt De dienstllja behoort voor de7e opgave p worden afgrond naar beneden tot eeni vol Jaar i 1946 UIT DE PERS Eerbied voor den tegenstander In een groot artikel in De Waag heeft J A fan der Made het feit herdacht dat de diciiter Marsman ongeveer twee jaar geleden is omgekomen bij de torpëdeerlng van een schip Marsman zoo luidt de conclusie aar het ein van dit artikel was een held een eenzame die onherroepelijk ruimte schiep een mensch die stxeed met de krachten waardoor Hij verscheurd werd Ook Van é Made heeft in deze liescliouwing ruimte geschapen hij heeft alvorens tot de herdenking van Marsman over te gaan fstand genomen Het al of niet nationaalsocialistheeten is voor hem terecht geen normbij de beoordeelmg Aran een dichter Zyn bewondering wordt ni t gematigddoor het feit alteen dat Marsman hetetiket tegenstander draagt en anderzijds laat hij zich niet wimnen voor deconjunctuurdienarij voor een platvloersche beleving van nationaalsocialistische beginselen De onaantastbaarheid van onze begin selen pantsert slechts hem die ze onaantastbaar beleeft niet dengeen die den rug van onze revolutie tot voetstuk voor zijn onbelangrijkhid of tot springplank voor zijn eer of win zucht maakt Het platvloersche gelal var het cabaret dat godbetert begon onzon wolfsangel in zyn plezierblazoen te roeren is g n maatstaf voor natio naalsocialistisch beleven maar voor conjuncluurd icnarij Wie heden ten dage den moed opbreng t om op Engelsghen te schimpen en op Joden te schelden geeft daarmee nog geen bewijs van nati naal socialistischen geest Het zijn met alle koks die deze l n ge messen hanteeren BVnige schaamte lo ÏE opgediende platheid en een paar rtjlaarawi zijn ook heden nog geen i bewijs voor geest en ziel en ook nog lang niet Duitsch Wie niet beter wqet te doen dan igelsch en Amehkaansch en negervuil om te wilen tegen IXiitsche Schund die er ook nog teeds is gelijk talkiozöi bewijzen die n ar in verbluffende hoeveelheden welen op te diepen die veredelt ziin volk niet maar verraadt het alleen in een andere jas dan vroeger Niet zü die aan d en top willen blijven staan nadat zij alle grooteren heb nweggewerkt brengen ons volk nadCT tot de waarden van die wereMa m debron waartoe de door hen als t en tander afgeschreven Roland 4 Holst het nader bracht Dat en slechts zg die niet zeM be ifr k willen zijn Ue slechts wilten dienen Die het volk tievcr verwijzen nsa r de waarlijk volksche waarden van een tegenstander als Holst of Van Herwijinen of Marsman dan naar het getnvl van een zich noemenden nationaalsocialist Irf de eigenlijke herdenking wordtMarsman geteekend als een dichter die het grootste deel van zün scheppende periode gekweld werd door zijnegocentrisehe leefwijze later © n vooral in Tempel en ruis is hij ontkomenaan de eng in ividueele sphecr H tiyft het in zidizeU besloten wezen maar dit wezen richt zijn aandachtniet meer op zichzelf en zijn eigen lot niet meer of het eigen ondervinden maar op datgene wat het ondervindenkan het heelal de wereld hetleven dat het overmeestert waarmee hetstrijdt 4890 STAATSLOTERIJ vutoa u as b MsatNiit lubt Trekking van 1 Juni ƒ 10M No 1879 5749 14593 ƒ No 155 i 39S0 6494 7249 21775 ƒ MO No 6554 llïOS 21025 100 No 1745 2272 3279 3362 3878 4796 B595 9650 12015 13467 14894 18491 19400 21228 FRUZEN VAN ƒ ï 1044 3953 6771 iOOOO 12727 15296 18518 1182 4ie7 1209 4195 1215 4350 1357 4532 1482 4600 1666 4638 1739 4707 1764 4TJ 6 2093 4742 2108 4980 2111 5049 fc58 5274 2200 5313 2359 5340 2376 5372 2489 5499 2521 5508 2576 5565 2 591 5704 6869 10166 12750 15331 18581 6912 10260 12794 15356 18606 6982 10403 12307 15358 18632 7035 10529 12809 15411 18687 705U 10563 12859 15630 18848 7075 10573 12996 15729 18890 7190 10634 13203 15777 19001 7386 10684 13223 15823 19054 7668 10920 13268 15980 19303 7687 10938 13291 16301 19378 7730 11002 13347 16324 19396 7965 11106 13455 16418 19401 8020 11144 13524 16626 19517 8088 11209 13545 16641 19518 8250 11224 13563 16735 19664 8 303 112S1 13586 16748 19688 8304 11260 13942 16814 19715 83 36 UÏ87 13944 1 31 19756 8354 11 11 14193 16908 19890 2087 STia 615 11417 14368 1 8 4 20194 2851 5813 8558 11404 14451 17031 202 49 30$4 5823 3273 9861 3337 594 3355 5970 34i29 6003 1454 6209 3664 6219 374 2 B283 3782 6301 3877 6390 3886 6355 8906 11510 14470 17227 20288 8739 IISM 14480 17342 20297 8759 11894 145Ï2 1738 203 S 8 3 1195 2 14633 17416 205 8908 12025 14fi78 1T561 20648 9276 122fi8 14986 17652 20856 9319 12288 14992 17829 21021 M2 12299 14999 17930 21291 400 12308 1 5060 18071 21290 475 12314 15090 16228 21291 10006 1238 15114 H8249 216fi 3927 6490 10069 12706 15151 18447 31672 3938 676B 10075 NIETEN 697S 10121 1 703T 1990P 190M 7034 10136 13042 19945 19126 7037 10146 l W72 15968 19131 7tOÖ 10151 13080 16046 19141 711 1Q190 13097 16059 1 1 4 7150 10232 13115 16098 19230 7153 t0274 13127 16104 19 7180 10300 13128 16162 19232 7201 10346 13144 16190 1923S 7272 10350 13145 16191 19255 7278 10363 13154 16209 19264 144T 10356 13172 16217 1927T 7484 10381 13189 18257 1931S 7486 10450 13222 16296 19414 7507 10473 13226 16323 19453 7 539 10517 13244 16378 19482 7559 10581 13300 16386 19594 7615 10595 13318 16389 19609 7631 10642 13357 16442 19656 7600 10652 1341S 16455 19678 7682 10674 13423 16468 19706 10677 13504 16475 19738 10796 528 16588 197567710 10818 13540 16616 197687729 10619 13557 16640 197967731 10623 13561 16677 19805 19842 19846 19876 19694 19931 19940 16948 1994S 17014 1997B 17022 19982 1 44 20002 17072 200ft3 17103 20073 17122 20092 2O10O 2G10G 17140 M12I 17161 2019917231 20711 7883 10907 13614 16683 19821 10969 13683 16691 19837 10997 1 3727 16717 11008 13733 16731 11030 13741 16746 11072 13749 16773 11076 13806 16854 11141 1 3820 16927 79 35 11148 13839 8002 8015 8064 8087 8n4 BMNENLAND 8 K l lllSe 13887 11165 1 3951 11194 13987 11204 13992 11221 13994 11243 140 34 8118 11297 14090 8125 11318 14077 8132 11333 14096 8162 11 376 14120 8232 11397 14142 8280 11439 14162 17273 20217 8302 11461 14185 17278 2025 8331 11495 14247 17413 20259 8341 11498 14249 17441 20318 KERK EN SCHOOL 17971 20708 17975 20732 17979 20751 17999 20766 18048 20835 18068 20847 18102 20869 18192 20879 18198 20883 18201 20996 18213 21611 182S2 21014 18262 21104 18283 21120 18 302 21189 18 307 21234 18311 21306 183 iO 21319 18393 31 331 18489 21385 185 50 21478 18563 21503 11555 14289 17516 20414 11559 14315 17578 204338415 11629 14317 17601 204408467 11634 14325 17632 209108483 11645 14360 17726 20S5 8918 11655 14394 17743 206188526 11706 14406 17811 206388543 11714 14434 17904 206918549 11749 144378571 11764 144518639 11776 144748687 11817 14548 11Ö55 14574 11864 1461211886 1461611890 14629 8823 118 14668 8887 11901 14712 8898 11922 14737 8927 9048 51 11950 11956 11986 12016 12061 12078 12080 12125 12191 12248 12250 12274 12275 12307 12363 12 367 12397 14776 14801 14810 14909 14925 9162 9177 9184 9214 9234 9245 9270 9333 9 361 9365 9408 9450 9480 9501 9510 14927 14942 150W 150 34 15035 15157 18602 18627 18630 21515 21525 21528 21535 21583 21607 21611 21617 216Ö9 21674 21710 21781 21785 15260 15266 15268 15273 18643 16294 18701 18717 18722 18732 18743 18770 18804 18 47 18856 15320 12398 15388 12460 1542 GENERALE SYNODE GEREF KERKEN 12499 12508 12516 12522 12633 12681 12716 12838 f5847 12887 12913 15462 15465 15515 151 83 15628 15639 15646 15713 15743 15757 18786 12922 15849 12974 l Km 9890 9893 9945 9947 9961 9968 100 34 18859 21808 18880 21837 18884 21881 18895 21871 181111 219M ISim 21 9n 18 5 219M 19018 Ï19T7 r ® Geref Kerken die In Utrecht r vergaderingen la begoanen heelt besloten de agenda af te werken en du ook de meeningsver ichlllcn In behandeling te nemen B reids werd een aanv ng gemaakt met de bespreking van het leerstuk der Gemeene gratie De zittingen der Synode die geheel In comité worden gehouden worden de week voortgezet 13020 l iSSS 19080 21 MARKTBERICHTEN KAA9MAR IT OUDEWATE 1 Juni Aanvoer 85 partijen zijnd 3895 tiito wegende 19 1Ï5 kg Prijzen Iste soort Slü SSaO en soort 58 00 aO M Hmdd matl een huls Is wand ThmÊ gelden vtjfioo heptrhngen Uw bthangar UAt U éaaronr gatmt Ut Indien mea alle vlakken van een hoü opmeet ciet men dat vIöereA en plafonds ongeveer j gedeelte beslaan De rest ia wand Wél de moeite waard dus om Uw wanden de aankleeding te g en ylie hnn toekomt het allermooute behang If D Behang 1 Vraag de stalenboeken aan Uw behanger Zorg dat U ziel nooit behoeft te verwijten Xfod iA fHO e mmmitmmmmmam V 2 Jyxl rf I l d raniiilUl aMl l iM Mda n GeuUig str kjt Ensemble Willy Honslieek Hoe eerder U er bij bent des te kleiner is de schade zoowel in geld als wat materiaal aangaat Bedenk wel voor grootere reparaties is het benoodigde materiaal op dit moment uiterst moeilijk te krqgen Het is dus Uw eigen belang te zorgen dat de foot niet erger wordt Is er iets kapot roep e direct een vakman bql BiiJ Dopp UMlp u iBf S Hn21 Aan de N V Koninl lijke Plateelbalckerij ZUID HÖLLAND kunnen jÓNGENSén MEISJES geplaatst worden voor diverse af deelingen Aanmelding bij den porfier Verlorenkosf 7 Naar h weermae winning bonden by Char zoodat n heerscht De cor de Lau aa n het als volgt wy k waar tal cavalerie meer da den De vielen a nog niet Duitsche van deze den uit tanks liggen wapens gelijking oorlog i ook niet omaingel Zonder a de vjakt verande den tus gebrand nen Geh vernietig munitie vlogen Overal ♦ de SovJ zön Te Centrum wilden stellen d scheiden jeett In yoertuig len en bl Gooden yerschn het oog I jken p hoeveelh el k Me slag Jiet welk SoyjetIe doch ook Pmtsche den strijd