Goudsche Courant, dinsdag 2 juni 1942

DINSDAG 2 JUNI 1942 O m V W SLK BÉEBBHOUNGEN DimwunrmwjasBir TOOM moKNTBM BH nim HiadlililBa M Mtt Boe prtjaltlit saldt van Jul IHl at Da aersta prtl la da groailccsprUa da twaod da daUiUlitenprQa 6BOBNTBN Ie I r p 100 kg le pr p kg St BiJYERDilMSTE Relatie gezocht met personen die een veel Voorkomend in het wild groeiend gewas voor ons wötan inzamelen Lonend werk verzeterd Wilt U ons schrijven onder lett S A M M NIjgh Sc van Ditmar Rotterdam U krijgt dan uitvoerige inlichtingen 16362 19360 16375 19361 16390 18383 16401 19390 16404 19532 16473 19560 16531 19964 16552 19984 16639 19610 16660 19641 16675 19651 16684 19655 16706 19657 16729 19676 16861 19689 16883 19699 16914 19716 6957 19723 16958 19741 16976 19768 17003 19771 1702618840 17047 19894 17071 19880 17077 19908 17168 19920 19929 199U 17171 17173 17187 17209 19871 Electr Httish Koelkast en Jllectr Uwconserrator gevr event met vriezer Br No B3241 BOLREK Konlnggptein 1 Aasterdam Q3044 rTE KOOP gtoott party prima GEVRAAGD voor spoedige Indiensttreding JONeSTE BEDIENDE m kunnende machlneichrljven Brieve onder no Q 3048 bar van dit blad Spruitkoiilplantet soort Hulzen Adres A C VAN KOOTEN Onderdijksche Rijweg 40 H I Ambacht Telef 281 Mevr Qoedewaagen Jonker Regentesseplwtsoea 16 Vraagt zoo spoedig mogelijk DAGMEISJE Radio gatrraagd van particul lietst merktdestel Wil goedenprijs betalen Nauwkeurige opgaaf van prijs en typeno aanW O Krens Welmarstrut 189 den Haag O 3042 Particulier beett ELD ESCHIKPAAR 10 i laoOO guldaa als eerste Hypotheek tegenbiliyke rente Oek in gedeelten Brieven onder letters L B Adirertentle SEBOORTE HtnfEU K OVERLIJDEN In da taitafe Cowant g plaatst bsrelkm alls langstallendsn In GOUDA n breada omgeving Ta kaap gavraagdi EleMr houten kroonlamp Heerencc tuum m 12 Hooge laarzen o hotlines m 44 Haard Brieven no Q 3046 bur v d blad Ned kimpioaa Uditfawlclit Jan Nlcolaaa won door tmarhanfcomat van den aclietdirediter wafena aen oMbleaaure in de negende raoda TOB óm BoIgtaclMn launpioea Simon da Winter ata l t Eander haide en entliouaiaala tiokaor IB de liooMpaitU won de IcamploaH ndddenaawtdit Lue vaa Dam na 10 ronilen van dan iwaanewtelA Paid Ootfoux kampioen v der ewioht Arnold laarand waa veel ta atark voor den Belg Loeien niieux He In da darde rende kA ging De Bagenaar Jan da Pauw tenakitta akwg ztin tegenitander Kugtee BertouUla In de eerste ronde uit RECHTSZAKEN VIJF HBUfONDBNAAHS GINGEN CHADFFEUB MBi MES TB LUF Een UetieeaBalM de aaidekHiig Voor het Bbeadie gerechtshof had zidt een Inwoner van Helmond P v d B te verantwoorden die ervan verdacht werd een dwuffeur u t Venlo met een mes te hebben gestoken Zooala In zoovde vecfatpairtijtjea geelde o dc hier de liefde een ro De chauffeur uit Vwlo had relaties aangaknot t met de dochter van een caféhouder uit Helmond en wilde zich met het meisje verloven Dit was allerminst naar den sin van de ouders van h t meisje aa baar veandere famiHe Op een avond ia Ancuetu van het vorige jaar stei te de tituatfaa het café van zyn aangtaende eefenonouden biniieoi nn een eo ander eene te befmten NMiwe jkt we 14 over de dreoipel of een viJfiM Hclinaiid oa t dl ükbaar leeds op dtt UhM Im gewactot tkm do an iaatinlimair te Hit Het werd een venreede MchtIMtttl in het alMiapwoite c fl het was jtiM kern ad hanflieiir w td BINRERUIRO DUtECTEUR GENERAAL VAN WDTTERHDIP O NTSLAGEN Burgemeester Van Vloten volgt den keer Piek op HM Bt k eMamliHUb t Aeelt B mnirrt Imria voor hot bMctto NJMtortaa4i lie febied heeft n fnwd vaa pw S ut 5 vaa Un imrtMimg ai mm betr het i ilchte vaa ttn tUehttaic Wnteitalp Ne niaiid vte tZ October iM iea heer C nek eervol ontitana BlfaÖS amht Tan taatoUJk i lw van de Uchttnc Wlnterhnlp Nederla onder dankzegcinf Toor de beweien diensten De oyhoatr m dit socialistische halpwérk waa eA taak waaraan de haer C Hek sieh fedurende anderhalf Jaar met trooten Urer en tiefda heeft legeven Blnnenkoft sal hem eea andere taak worden geKeTen De RiJIcseoumimaris voer de beMtle Nederlandsehe cebjeden heeft op rond van heti Itde besluit tot idtuwen bmdelljken leider van Winterhulp Nederland benoemd den burcemeester van de gemeente Dein F W van Vloten die teselijfcert d In Un ambt van burcemcester Keban4t af l blUft Engelsche vliegtuigen boven Nederland TWEE BVROERS GEDOOD VUF GEWOND Tijdens het atgeloopen weekeinde hebbei Enfelsclie vliegtuigen boven Nederlandscli gebied gevlogen waarbij ean groot aantal brand en brisantbommen werden neergeworpen die voor het grootste deel zonder eenlge uitwerking op open terrein tereclitkwamen Woonwijken en boerenhofsteden vormden liet voornaamste doel van da Engelsche vliegers Versclieidene woonhuizen en boerderijen werden vernield retp licht of zwaar beschadigd Onder de burgerbevolking vielen 2 dooden ea vijf gewonden Bovendien werden verscheidene stuks vee gedood Verder o it tond lichte glas en terreinschade Algemeen vestigingsverbod kleinbedrijf AFOTHEI ERS VALLEN KR BUITEN In de Staatscourant van 1 Juni js opgenomen een besluit tot wijziging vanbet besluit algemeen vestigingsverbodkleinbedrijf IMl Door een redactie wijziging in het besluit zijn thans de uitzonderingen op het verbod in één artikd samengevat maar tevens wordt het in apotheken vcrköopen en afleveren van genees en verbandmiddelen ziekenverplegings aanverwante artikelen buiten de werking van dit besluit gebracht DISTRIBUTIENIEUWS JCLOMPENDISTRIBUXIE In de Nederlandsehe Staatscourant van 1 Juni is een beschikking opgenomen waarbij hout bestemd voor de fobricage van klompen en houten zolen alsmede deze producten zelve onder de lederbeschikking 1939 nr 1 zijn gebracht zoodat voor deze artikelen thans een distributieregeling in het leven is geroepen In aansluiting daarop wordt in genoemde Staatscourante teven den vervaardigers van klompen en houten zolen alsmede den grossiers in deze goederen de verplichting opgelegd zich te doen inschrijven bij het rijksbureau voor huiden en leder Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar de desbetreffende officieele publicatie VERLENGING AAltVRAGE SPEaALE VERGUNNINGEN ZOMERMANTEL8 De secretaris generaal van Handel Nijverheid en ScheepvaaR maakt l ekend ddt Ie termijn voor het aan vragen van speciale vergunningen voor dames en meisjeszomermantels verlengd is tot 1 Juli 1942 TANKGASRANTSOENEERING De directeur van het Rijlcskolenhureau maakt Ijekend dat gebruikers van tankgas zich in verband met de op 15 Juni 1942 ingaande rantsoeneering van tarikgas voor 6 Juni as dienen te wenden tot de rijksverlteersinspectie Deze verstrekt op aanvraag een toewijzing voor een periode van twee maanden of een onderdeel daarvan De getankte hoeveelheden moeten door de beheerders der tankgasstatioris of lyt duor hen aangewezen personeel op deze toewiizing wOTden afgeboekt De houders van tankgasstations zullen nog nadere aanwijzingen onlvangün betreffende deze nieuwe regeling KERK EN SCHOOL G ref Kerken Aangenomen n ar Valkenburg Z Holl eand J RDnavcld hulppredUcer ta Sattienti lni Ctir Gerei Kerk Tweetal U SUedrecht da K C van Minnen te Huizen N HolL en dl H Visaer te Mlddelharnia BeroeiKn naar Ufk ds W T Lanum te Haarlem Geref Gem Tweetal te Goei eand J B Bel Ie Rotterdam en di H Ligtiiberg t Kampen Bapt Gem Bedankt voor Emmercrfschet 4 aveen di J de Jona te GravenluH e AFSCKEID SN INTRH Ut Eikema ia Toernemena Zondac 19 JuU a afKltaid te nemen van d Hed Harv a m van Zaandam om Zondac M Juli iio r 4 a tntrwt ta doen te tterdreehtlndeOnMta Ker Da mar e tavonn In datialfd Jouw tan bwatUfd door ds W W J d Foei van Ziartkiee Savoy kool aotislk 1 9M 1 pr p IM flt M pr p KriHNtfa I 9 at of minder p kg 0 07 n meer dui 9 it p kg 4 0 08 Ie pr p 100 kg Ie pr p kg Snti dunwl en stoofsU 10 50 0 M AntStivie glai O Poiteleln nfiO f Ie pr p 100 m Se pr p bos Peterselie kervel 7 ƒ 0 09 BoeteUlerij ƒ 6 ƒ 0 08 Ie pr p 100 kg Ie pr p kg Spinazie bied ƒ 10 ƒ 0 13 ttnUk ƒ 9 ƒ 0 13 Reapitelen 14 50 ƒ 0 15 Ie pr p 100 at 2e pr p it Koolrabl glai I traven 7 cm dlem ƒ 7 ƒ 0 00 a ven 4 T cm dlam ƒ 6 ƒ 0 06 ie pr p 100 bos 2e pr p bos BospeeD glas 0 4 kg pem per bos ƒ 17 5a ƒ 0 23 Ie pr p 100 St 2e pr p st Kakkomkommers I van minstens 900 gr p St ƒ 17 50 0 23 IZ van 450 500 gr p st 13 50 ƒ 0 17 m van 350 450 gr p at 9 50 f 0 12 Platglaskomkommera la minstens 750 gr p st ƒ 23 0 29 Ib 650 750 gr p st ƒ 19 50 ƒ 0 29 XI 550 650 gr p st ƒ 15 0 19 III 450 90 gr p st ƒ 10 50 ƒ 044 Ie pr p 100 kg 2e pr p kg Platglaskomkommers stek 13 50 ƒ 0 17 Ie pr p 100 st 2e pr p st HoU bloemkool Ia boven 25 cm over den kop gemeten ƒ 50 ƒ 0 371 Ib 20 25 cm over den kop gemeten 24 50 ƒ 0 32 II 16 20 cm over den kop gemeten 18 50 0 24 m 10 16 cm over deS kop gemeten 13 ƒ 0 17 Ie pr p 100 kg 2e pr p kg Boonen ƒ 99 1 20 Peulen 78 ƒ 0 95 Tumkers ƒ 51 ƒ 0 62 Bosuien 18 50 ƒ 0 24 Spitskool ƒ 14 ƒ 0 18 Doperwten ƒ 06 ƒ 0 68 Asperges Ia tot 26 cm lang zonder gebreken 26 st p kg ƒ 88 ƒ 1 05 Ib tot 26 cm lang m lichte gebreken 25 st p kg ƒ 77 ƒ 0 92 Ila tot 26 cm lang zonder gebreken 26 40 st p kg 71 ƒ 0 86 Ilb tot 26 cm lang m lichte gebreken 26 40 St p kg ƒ 60 0 73 Xlla tot 26 cm lang lichtblauwe tJh 25 at p kg ƒ 60 ƒ 0 73 Illb tot 26 cm lang lichtbl 26 40 st p kg ƒ 44 ƒ 0 54 IV tot 26 cm lang dunne lichtblauwe 41 55 st p Jcg ƒ 28 Ü 35 V hoUe en stukken uit de sorteeringen Ia tJn Illb ƒ 38 50 ƒ 0 47 Tomaten I II III en IV ƒ 6 50 ƒ 0 75 Tomaten bonken 49 50 ƒ 0 60 Tomaten kriel 33 50 0 44 Ie pr p 100 bos 2e pr p bos Radys ƒ 4 ƒ 0 06 Ie pr p 100 kg 2e pr p kg Rabarber Paragon ƒ 10 ƒ 0 13 andere soorten ƒ 9 ƒ 0 12 FRUIT Ie pr p 100 Hg 2e pr p kg Aardbeien ƒ 139 ƒ 1 68 Dtuiven ƒ 172 2 04 Meloenen ƒ 79 ƒ 0 95 Kersen ƒ 166 ƒ 1 96 Pruimen 166 1 96 Aalbessen ƒ 166 ƒ 1 96 Ie pr p 100 St 2e pr p st Perziken ta boven 7 cm dtam ƒ 79 035 Ib van 6 7 cm diam ƒ 41 ƒ 0 49 I van 5 Ücm diam ƒ 26 ƒ 0 32 lU van 4 5 cm dlam ƒ 12 50 ƒ 0 16 Ie pr p 100 kg 2e pr p kg Perziken IV beneden 4 cm diam ƒ 111 ƒ 1 33 Voor het snijden van kool mag 3 et per kg berekend worden met dien verstande dat de kool na het sni den gewogen wordt Voor het schrappen van wortelen mag 1 et per kg eï per bos berekend worden met dienverstande dat de wortelen vóór het schrappen gewogen worden Voor speciale bezorging van bestelde groenten eo fruit mag door detaillisten 1 et per V in rekenijng gebracht worden boven den werkeiyken verkoopprijs af winkel Voor de afwijkende kwaliteit van bovengenoemde producten moeten prijzen berekend worden welke in een redehjke verhoudmg staan tot de hierboven gepubliceerde maximumprijzen welke gelden voor de beste kwahtelt BU inkoop tegen lagere dan de gepubliceerde maximumpr zen moeten c verkoopprijzen dienovereenkomstig worden verlaagd Het vragen van hoogere prijzen Is strafbaar Bewaar deze opgave en gebruik kaar Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken DISTRIBUTIE VAN VEBSNAPEBDIGEN De Secretan Generaal van het Departement van Landbouw en VisscijerÜ maaktbekend dat detailüsten die niet m staat zijngeweest het minunum van 20 b Minen dertextielkaart in te leveren en derhalve geentoewijzingen voor verwiapenngen hebbenontvangen en detaillisten die niet ajs zoodanig bü het Centraal Distributiekantoor7ijn ingeschreven en rdit dien hoofde geentoewijzingen hebben ontvangen bij deplaatselijke distributiediensten een voorschotchocoladeartikelen of sulkerwerk kunnenaanvragen Alleen die detaillisten komenvoor een voorschot In aanmeiking die vóórden aanvang der distributie van versnaperingen den verkoop van chocolade en suikerwerk als hoofdbedrlJf uitoeienden Blijkens het bovenstaande komen voor een voorschotKWk in aanmerking de detaillisten die voor den verkoop van versnapermgen als hoofdartikel voomunel k op passanten zijn aangewezen Zij Ble alsnog voor een voorschot in aanmerkmg maenen te konnen dienen aan de hahd van aan de distributiediensten over te leggen facturen hun omzet in het jaar 1941 aan te toonen op basis van welken omzet eventueel een voorschot verleend zal worden Bovenstaande regeling geldt niet voor handelaren die een minimum omzet van 40 rantsoenen per distributieperiode met bereiken of voor handelaren die slechts als nevenbedrljbf versnaperingen verkoopen Voor drogisten aal een afzonderlijke regehng getroffen worden Voorts wordt de aandacht er op gevestigd dat de plaatselijke distributleoiensten bij inlevering van met een rantsoen versnaperingen gemerkte bonnen naar keuze van den detaillist toewijzingen voor suikerwerkartlkelen of toewijzingen voor chocülade iartikelen zullen uitreiken TELERS VAN AARDAPPELEN VOOR OOGST i 4e De Provinciale Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten voor Zutd HoUand maakt den telers van aardappelen voor oogst 1942 er op attent dat zij opgave dienen te doen vahi de voor deze teelt gebruikte hoeveelheden pootgoed zoowel van eigen teelt als vaii aangekochte partyen van handelaren en telers D ze opgave dient gesplitst te worden ki goedgekeurd n ongekeurd poot oed Voor deze opgave kunnen zO gebruik maken van formulieren die hun zullen woeden toegezonden en welke binnen twee dagen 1 a ontvangst ingevuld en ondertcekend weer aan ons adres Provinciale Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten voor ZuidHolland Anna Paulownastraat 22 sGravenhage moeten worden gestuurd Telers die 13 Juni a s nog geen formulier hebben gekregen gelieven zich onverwyid bij den Plaat elljkert Bureauhouder van hun di trict te vervoegen om aldaar een exem plaar in ontvangst te nemen VOEDERAARDAPPELEN TEN BEHOEVE VAN 8IAOSPAABDEN De Provinciale Vbedselcommissaris voor Zuld HoIIand maakt bekend dat hoUders van paarden gevestigd in de groote steden die voor hun paarden geen weide beschikbaar ♦ lebben by hun Plaatselijken Bureauhouder een aankoo vergunning voor voederaardappelen ten behoeve van hun pairden kunnen aanvragen Het beschikbare kwantum Ifl echter gering zoadat in gevallen waann aangenomen kan worden dat voldoende voeder vooorradlg is geen vergunning kan worden afgegeven Atfngeraden wordt met het aai vrBgen d i noodlgen spoed te betrachten KLOMPEN EN ROVTEN ZOLEN J e 0trécteur van het Rjjksbureau voor Huiden en L er mukt bekend dat hti 4 Ap 15 X ecember 1930 verleende dispensatie van dci verplichting tot InsobiUving heeft ingetrokkwi ten aanzien van klon KOfBbrikanten klompemntkers n grosttlcrs la klompen alsmMe van fabrikanten van houten zolen In verband htermeds moeten de dMbetreff nde ondememingm zich bl het Rljl bureau voor Ruiden n Leder Kcizertgraratt 277 AmatenlKn C v46r 8 lunl IMS schrifteMjk ter InaduDTttig annwlden De daartoe benowttgde JnsclutJ nettearmaItor a stJn vp unvragt ira gsnowoA WMoil reatt vcüv krjjgluar De Directeur van genoemd B kabureMs U Tqom 9nent è ijtispöuctte van het verbod zo d r verguAnlaf hout M bewerkm ver werken doen besrei fc en 4oea venverken 489 STAATSLOTERIJ tiNmi Ki MUt TtaMBs unt IMtkliMC vw 1 Juni S 1M Vo 3847 9730 16950 21417 t N Ho X7II1 89 7 11303 13272 149M ƒ Mt No 8SS0 7133 11269 12 24 15301 IMOT ItMM ƒ IM No 1793 3683 3sn 4M4 8814 8177 8184 11077 11153 1123 13088 14901 U130 17997 18340 1 2 1 3U8 nUSEBN VAN ƒ 18 1010 4416 7883 9897 13787 15667 18238 1043 i491 7973 10126 12799 1S82T 18201 1090 4SU 7997 10164 12903 15877 1B30S 1140 4S19 7609 10150 12913 19930 18909 1193 4931 7671 10191 13139 16005 18931 1444 4773 7811 10297 13157 ISOSO 18608 1483 SOir 7813 10391 13199 16101 18731 1887 5017 7917 10419 13394 16111 18788 1109 5294 7971 10417 13448 16382 18794 2984 5447 8103 10467 13477 18392 188 1631 9469 8117 10669 13497 16432 18907 1618 5637 81S7 10689 13960 16438 1910S 19a 9690 8161 10741 13905 16479 19198 3033 9717 8165 10748 139B9 16922 10189 5734 8207 10919 14007 16633 19978 5809 8371 112T3 14029 16794 19661 3314 9949 8410 11803 14029 16881 199453263 9974 $ 427 11905 14093 16909 200663168 6010 8801 11965 14493 17053 201 23371 6048 8904 11966 14553 17088 20281 3480 610 8968 120B8 14563 17196 20596 3971 618 8999 12100 14694 17296 206993627 6241 9182 12215 14662 1744S 207004109 6461 9194 12259 14714 17459 20765 4130 6502 9237 12454 148 3 17553 11078 4189 6583 9238 12602 14873 17700 210954259 6605 9374 12529 14911 17725 212704273 6638 9399 12969 15099 17831 112734311 6779 9426 12577 15168 17849 214094318 6809 9474 12595 15240 17966 316124324 6895 9648 12630 15343 17981 216134349 6899 9809 12638 15412 17998 21696 4408 7242 9819 12685 15572 18003 NIETEN 1039 1144 1160 1228 1304 1342 m 1407 1426 1434 1471 1945 1622 1630 1694 1690 1723 1727 1746 1798 1776 1788 1803 1B18 1838 1891 1896 1907 1920 1932 1949 1996 2008 2030 2032 2094 2065 2083 2123 2171 2176 2221 2310 2319 2339 2342 2356 2387 2419 2423 2463 2532 2534 2593 2557 2560 2577 2659 2696 2827 2834 2845 2892 2905 2906 2914 2926 2938 2984 2988 3049 3046 3163 3201 3258 3276 3338 3361 3373 3376 3384 3394 3403 3477 3487 3918 3963 3969 3631 3640 3648 3655 3701 3715 3760 3810 3842 3857 3871 3913 3924 3940 3949 6948 3966 6993 4015 7078 4026 7099 4058 7104 41 50 7142 4161 7226 4275 7259 4292 7274 4364 7292 4877 7299 4382 7300 4388 7328 4391 7339 7346 7353 4510 7403 4923 7490 7478 7543 4612 7548 4667 7964 4690 7620 4726 7623 4765 7628 4874 7690 4884 76934991 7713 4995 77245059 77339104 77789119 78189129 78239137 78535197 7967 9202 7989 5271 80O3 9302 8006 9322 8062 5359 8096 9369 8142 5379 8154 9392 8206 5402 82269417 8236 5437 82649449 8287 5451 8359 9493 83649536 8490 8473 85925630 8594 5659 8698 8699 8682 5685 8738 9732 8742 5782 8765 5794 8767 8913 8915 5804 89725869 9037 5937 9059 6005 9074 9079 9096 6056 91086070 91246117 9161 6185 9210 6196 9239 6204 9273 8220 9333 6259 9415 6289 9498 6311 9505 6342 9554 6348 95576460 95796497 95926506 9627 6531 9637 6547 9661 6566 96746973 9689 6991 97 i 6600 97446619 98086623 9817 6636 9843 6640 9867 6644 9899 6661 99396676 9938 672Ï 9939 6730 9954 6752 9958 6758 9978 6826 9986 6939 10091 16345 16347 10316 19347 10192 13179 10233 13189 10 307 13216 10310 13263 10618 13267 10662 13456 10788 13485 10828 13509 10839 13518 10870 13523 10878 13556 109U5 13579 10941 13641 10952 13669 10957 13683 10961 13769 109 83 13800 11023 13843 11036 13902 11046 13916 11052 13930 11058 13954 11065 14054 11073 14078 11102 14086 11154 14135 11206 14215 11235 14217 11239 14242 11241 14300 11306 14301 11315 14309 17217 17223 19979 19980 11330 14344 11368 14401 17226 20084 17332 20148 17349 20197 17379 20188 17398 20169 17449 20188 17489 20219 17498 20298 17958 10263 17593 20300 17637 20329 17662 20366 17670 20398 177 35 20413 17774 20419 17788 20417 17810 20456 17819 20459 17825 20479 1TB32 20493 17834 20603 17846 20507 17853 20515 17897 20699 17913 20548 17918 20574 17943 20578 17956 20603 17958 20651 17068 20753 ISOBO 20826 18099 20895 18100 20900 18123 20909 18200 20958 18227 20972 18250 21081 18282 21082 18292 21105 18335 21200 18340 21241 18452 21313 18507 21314 18537 21319 18589 21365 18622 21381 18644 21438 18661 11447 18667 21498 18673 21511 1874S 21518 18788 21806 18827 21648 18885 21656 18900 21671 18941 21678 18979 21683 19020 3169T 21749 21798 19044 21760 19072 21929 19109 21958 19120 21998 19149 3197319185 21977 19196 11988 19190 14411 14431 11483 14438 11512 14462 11518 14486 11538 14508 11549 14540 11626 14588 11637 14614 11677 14642 11701 14644 11723 14685 11725 1474411738 14753 11754 14757 11778 14762 11780 14807 11786 14819 11856 14823 11878 14967 11934 14872 11972 14876 11975 14979 11993 1501 12019 15012 12046 15024 12051 15061 12089 15081 12115 15101 12150 15111 121G6 15148 12170 15152 12276 16182 12292 15185 12366 15232 12374 15327 12413 15344 12484 15346 12517 13383 12527 15447 12537 15485 12547 15492 12563 15517 12614 15521 12646 15531 12678 15541 12717 15551 12777 15588 12806 15619 12812 15668 12823 15678 12827 15734 12829 16752 12874 15842 12890 15869 12963 15927 12969 15955 12975 15962 12989 15990 12997 16075 13048 16080 13074 16118 13086 16141 13092 16220 16230 13122 16246 13141 16283 13163 18319 In de vori e Uist staat 18393 m x 16383 Ingebleven prijzen ƒ 100 000 19i000 ƒ 10 000 t 5000 2000 3 van t 1500 i 19 van t 1000 benevens een pi mte van t 30 000 en een van f 3000 tot klompen of houten zolen of klompen of houten zolen te verkoopén of af te leveren voor bovenbedoelde groepen van ondernemingen binnenkort m te trekken Alsdan zuilen deze ondernemingen zonder schriftelijke vergunnmg van den Directeur de biervoren bedoelde handelingen niet meer mogen verrichten X eze vergunning zal In de daarvoor in aanmerking komende gevallen uitsluitend worden verleend aan die oademaningan wellM W het Rijksbureau zi n ingeschreven raden waarom allen belanghebbendeaii wordt aangeraden zich ten spoedigste ter inschrijving btj genoemd Rijksbureau aan te melden OKUMSCBS B0K8CM TCBUHnOr b h t G ioaw voor K e W te t Onmnlun t B Nederlandach BelgUclM boka edtM4M n etiettden Sta Itf Irtaia ovwwIiif ntniwt voot on landgefteotea IMlgdMi D Voor nadei e inlichtingen kunnen belanghebbenden zich wenden tot het Rtticsbureau voor Huideiï en Leder Keizersgracht 377 AmaterdamC 2173 Verviervoudigt Uw liiMraiilsem door gabrirtk U nulng van da mSAVORA mlwi x 1 Naam aan kwart van da hoavaaRiald tchta thaa Aa O gawaonlijk voor ién nttal gabrulhla 2 Wr l da uwe i a rala a doa dn in Uw haapot 3 Vaivoadar iaa Imfa al halva tablat Savara n doa dtt avanaana in IM theapol Gial Marop aan nHda hoavaahaM varicl kokendwatar zeoala U gawoonlijk voor Mn zatial thaa gahniikl Laai gaduranda 5 mini lon trakkan dnder aan Ihaamuta Roar hal mangiol voor hol uHichankan dvan oK widii itm aan iM ar aaeondon an ichank uK door aan Mn aeaf a Qp ataxa wfza dooC U vlomiaal xootang mat M raaboea écMa Ihaa an nikrW lU m kracfcOgan gaur dnnk NIEMEIJER S IHEESURROGAAT ONOEMEUBILEERDE BENEOEN OF BOVEN ETAGE met ftbr r keuken gezocht te Gouda eeuwljklof omgevlgf door ODderwUzersgezIn I kind geen evacué s Bè met ptte opgave BROUWER v Musschenbroekstr 30 d i Hug DE KLEINTJES RUBRIEK Zaterdan v m Kwartjairubriak w K dt oMenooieD Dlaidags Oaadadacs en Vailgf Betr lckig Mlvertentie 1 4 mjf ƒ tJO Ike I mjf meer 0 M Ander adverteotfei 1 9 ailL tm elke S m H meef 0 10 U s by Toatultbetal iig Advte toitieg oiKier BUmina aan liet bureau 10 cent veritoogn BewOammuDer S cent extra InzeraUog d i voata gaand daf Brierea kUMn worden Bffaiuiald elke werkdii van t UUT Zaterdags alleeen vaa 1 ma IX KOOPt I een wit wol nkantalpakK z g aoi Br no ISJH bur via dit blad preekt eiken sctirijlbureau 1 witte dames kapjas Stainamestraat 217 TB KOo p een vaste lyaschtafel eea zmken bad z g a n A via Vugt bom Ket lstraat 11 s Avonds na 7 uur BIEDT Zlcd AAN nette verstelnaalster mat alles l ekend ook met japo nen veranderen vxK v V per dag zonder Host Br M 1386 bur van dit blad R KOOP GEVBAAOD grove militaire tuniek en broek Br met prijsopgaaf Sumatrastraat 48 Den Haag Taè evemame gevraagd Driedetirs Old Finish kast Br met prijsopgaaf No 1377bur van dit blad JONGEN GEVRAAGD TE KOOP een konijn met 8 Jongen md pracht hok s Avqnds na 6 Brug E 133 R eettwijk AANGEBbi EN Pfetenwisselaar vOor 30 platen Speelt derhalve 60 nummers xonder onderbreliiiit Wijdstraat 22 Vtestmlnstn Radio dl de Raadt voor Dinsdag en Vrijdagmiddag Aanm Markt 66 Oetvraagd een net meisje voor de morgenuren Adres Btirg Martensstraat 6a TB KOOP Ov le Salontafel tweepitsgaiatel en 1 rolveger Te bevr BuTgvIietkade S4 GELDBBLE60ING BA BOOl Teelt uw eigen iiabak Spaciaal voor dit doel 1 kwedcte planten uit voif raad leverbatn a andteiduif voor teelt en Jbewerkinl gratig G Hendfdjben Adr ter WlUefla H 6 Ta koop aangeboden Postzefelverzameltaig GoeJanverweUendijk U GKVBAAOD BBN NEÏ MEISJE m tan B 4 uur Vrijdags tot 6 uur Aanmelden Van Bevemlnghlnan IS metterwoon heeft verlaten la evarladea p acltt wordt ten ftjde van it n amrlfiden geietene dea Rllka te ztln gawaak Aaafnia da heer M da laatsta M jarai vd r ilh lijden versciietdeno nuüen ona lud bezocn vorderde de flscua aocceaaiarBClitan van a erfgenamen en wel ten bedrage vm anewiialt mlllloen gulden De ertganamen £ den docti vorderden het liedrag terug Zl meenden dat deae rechten ten onrecht hen waren verliaald en voerden aan dat lieer M altijd iwervende waa nergera ja vaate woonplaata bad en daaroQi geen taC setene deg Rijla was gewoeat De Haagaeha rechtlMmk ateUe ec it erfgenamen in het on ltHi wéarop l iMToep werd aangatediend ïntaiachen w de Hooge Raad een arreat waaAD e iw tic ia ultgemaaict of i an Iemand dia lal derland werlcelllk vetbiyt houdt vertrenf binnen 10 Jaren atarft geiegd kaa dat hij het land metterwoon h4eft rWJJ Deze vraag werd tMveatlgend beantwo toodat het hof in dtt hooger Vamep anaa nog de vraag ta beantwoorden t heer M hier wooaplaatB had bil dan J J hel BurgerltJIc Wetboek De vraag beveitigend beantwoord jud Hat vonnia der rechtbank watd be neer bulten geweik waar bU ala klap op d vuurplü vso eea der Hehnondenaais een hevige meaeleek la de ann kreeg Ala dader weeg bQ tater óea verdachte JP v d B tmi nadat bij eerst diens broer ala deo eteker had meenem te hwkenneit V d B wa door de rechUiank tot 1 maand gevanipenisstraf veroordeeid dodi tegen dit vonnis in appil gekomen De chauffeur eb getuige gdroord aarzelde thans Hy Jitm deo verdrchte niet met zekeifaeid al dader aat ev n het kon ook dierie litoer of en der anderen gewekt ztin De procu reurgeneraal vond het mderHng dat de getuig thans eoo onzdter waa in zün verklaringen KUNST EN LETTEREN SCHBjnMUNNnt De Ncderlandaelia KuttuorkadMr de volgende mede m lOnder intrekking van alla aUMdS wijzingen van aobüdersllnnen faaa r bAbende puldleatlea wordt liaiPaaai 2 vanaf heden alle baaldende taitolaBaer In aanmerking wanai$icn ta kofaa tJLS artikel lOhUdaiaUnneB In het badttws din van een advies der I 2 ffli KiiUuttrkamcr tan abtda ilidi t T verOT iJ van een toewttimg la faat diatrlbirtlal inwoning Ter advlaa dient eau aan da Nederlaiyjartia Ifiatun Boaeliatrakt Tvaavanbage Jji Si Uke vermeldbiC van naam valsM Qp woonplaafai baroaa an opgava f ing ol illldla Getuige durf bet niet met zekerheid te seggen wie me die eteeik geleverd heeft e toch sou ft het graag wHien weten w nt ik wit het zelf gra g opiaoÊppta Na dit duister clre Cement werd de voigende getuige een iSjarige JtmgenMn die de veditpartjj had gezien geoord Ook deze Wist zich r thans maar weinig v m te herinneren zoodtt men terk san kitL midatie begon te g bwren De procttreur generül wag van ooidee dat In deze zaak het bewlja niet te leveren viel en vroeg vi spraak waarbij de ric h aaaaJool Uita aak ra NAIABBWtïHAP TAK UK ean aanvi M wM B 1 gmuen ia o moian naliat aa diB staat Ia artlkiH S teluuuiaaliaal st dirt aan SfhétlSlÊ liigaiataia MlanB ai zwntvm ben