Goudsche Courant, donderdag 4 juni 1942

DONDERDAG 4 JUNI f Ktwtongerecjit Stoanplootseii in autobussen oan grenzen gebonden pasiagiert in de cabtfie van den hestaarder Geen Chcniifsur ▼ cm okl bui In b wegingen belemijierd geoc t chauffeur nie kom v B tm ambtenaar van de R jks s iekvnagnntpectie als getuigeheeft wat meer klaarheid gebracht in de offineele opvattingen ten aanzien v de artueele kweitie d r voUt autobussen die veertien Va en geleden teberde kwaol met de Vak legen eenchauffeur en een rfienst op Goudategen wien een dmcvaarding wa uitgfbracht wegene het feit dat P tagiert zoo dicht bij henn stonden dat hij in bet besturen en in het bedienenvan 4e ftuto4nu werd belemmerd en d l het De verbalitaut vertilde nog eenshoe hU het vervoet ad aangetroffen In de bus waarvan het aantal zitplaotaen dertig be Jnagt werden vöftig paseaigiers vervoerd en tien hunnerstonden in de bestuurdersruimte eneen was te n de voorruit gedrongen DooT de violte had de bestuurder geenuitzicht raar recht Een dergelijken toestand noemde de rijksconlToleur absoluni ontoelaatbaar De ryksveriteecsinspectie zal rooit toelartcn dat personen in de beEluurderSTuirtile staan en constateert 20 zoo n geval dan zal zij de bus niet laten verder gaan vooi de toestand veranderd it U rastaeiers tehter de Ujn De Siigckwam venxilgens ter piraiie of dé inspectie staanplaal 1 een t 3tlaal Inderdaad aldus de getuige maar niet zoo dat de veiligheid van het rerkeer in gevaar komt Er mag nienwind in de ftbime de reizigers moeten achter de lyn die tusschen pessagierc en bestuurdersruimte is te denken blyven Tem aanzien van de mede aange roerde vraag over den spiegel deelde de rykscontroleur mede dat door de voite der wagens de chauffeurs weinig meer hebben aan een spiegel voor hen DaajxMn wordt een verkeersspiegel aan de linkerzyde verlangd om achteTop komend verkeer te kunnen zien Daarnaast moet in de cabine het uitzicht voor den bestuurder naar alle kanten gehtel vrij zijn Het standpunt van de inspectie inzake de voiJ ButoliUSsen vatte de gei tuigt aldus safluen jj t men de hand moet houden aSw c voorschriften doch a n den anderen kant de om itandi heden in aanmerking nemen De raadsman mr S H it wees er op dat er toch een voorschrift is van den irspecteur gemeraal van het Wkeer dat staanplaatsen toegelaten zijn en d t hierin geen onderscheid wordt gemaakt tusschen passagiersruimte en cabine Hiertegenover stelde de kantonrech t T mr A J M Oonincx dat dit voorschrift een riditlijn is zonder meer maar niet op een of andere wet steunt er dus geen rechtskracht bezit In verband met de omstandigheden wil men zooveel Hogelijk menschen in de bussen jiiedeneineo en daarom is men soepel Tc vol Het O M vertegenwoordig door mr L Drabbe was van meening dat men mag dan staanplaatsen toelaten aan de soeiJelhcid grenzen zijn Dit gev l met tier menschen in de cabine achtte h4j te erg men kan hier spre ken van het jn gevaar brecgen van de veiligheid van het verkeer Daarom persisteerde de ambtenaar by zyn requisitoir ƒ 15 subs 10 dagen Daartegenover hen fiiaafde mr Smit 1b verdediger zijn oordeel dat er geen tien maar hoogstens vijf of zes menschen in de cabine hebben gestaan en dai dit geen beletsel was d aar de bewegincen niet in iün weid belemmerd Pe Kantonrechter zeide alle TOor een soepel standpunt ten aanzien van het toelaten van staanplaatsen te voete doch als voorwaarde heeft te gelden dat de cabint vrij is I e rechter veroordeelde den chauffeur tot ƒ 10 subt 4 dagen daarmede uitsoFekend lat een vervoer zooala dit jK al J €constateerd iet toeIaatba9 r np THéverdrijr Diik Uit Jfcordrecht was voor de groene tafel flehaald wegens babiadigheid In h algemeen is de politie niet grif om kwajongens direct maar t ekeuringen te geve en ais er dus een voor het matje komt dan kan men wel aannemen dat hij het te bont gemaakt heeft Daarover liet de rechter ook geen twyfel bestaan Je wordt zoo l igramerhan de schrik van je gemeente aldui de kantonrtehter Dat loopt mis straks word je opgepikt en dan zetten ie je vast Daar Stond Dirk dan lange athletische figuur type om een vlotte jonge kerel te zijn Terwijl hij in zijn gemeente allemans praats schyni te hebben kon hij hier geen tien tellen Waaarom heb je die baldadigheidgedaany vroeg de rechter Tijdverdrijf klopk het antwoord n Aardig tijdverdrijf vond dekantonrechter Enfin de jongen heeft nu weric maar het bleek dat hij Maamdag en Woensdag verzuimd had Waarom was je er niet Uitgeslapen zeide Dirii ï n Maandag Tt Moest me laten keuren voor den Arbeidsdienst Da s geen slecht voomemenv vondde rechter bjj den Arheifcdienst tegaan Daar zullen ze je wel veranderen Aan den ernstigen raad om voortaan geen fratsen meer uit te halen verbond de rechter een boete van ƒ 7 50 vijfmaal het wekelijksch zakgeld Vast begonnen De ambtenaar zette de deur van de fitl open door tegen een Goudschen bakker wegens overtreding van de Arbeidswet bij derde beriialing tweemaal een dag hechtenis te eischen De verdediger mr S H Stnit daarop zette zijn kracht in om de deur dtcht Ie houden en het was een geluk voor den bakker dat hy goede papieren bij zich had Die papieren bestonden uit een vergunnmg van de arbeidsinspectie om voor zeven uur s ochtends te beginnen zooals gevrSagd was De overtreding bleek teJz n dat de bakker al met de arbqirasvervroegimg begonnen was voor hij de toestemming ojjtvangen had Maar de vergunning was gekomen en dit deed den rechter df overtreding m een milder licht zien zoodat het nog met twee rijksdaalders afliep Persoonsbewijs verrassing Pech had de inwoner van Waddinxveen gehad die s avonds bU zijn thuiskomst zijn persoonsbewijs uit den zak gelegd had en vergat het den vol genden ochtend weer biJ zich te steken En net was hij gecontroleerd Hij Vertelde z n vrouw van de bekeuring en toen kwam in dit geval het identiteitsbewijs uit de mouw Want de zorgzame echtgenoote had het papier weer ill s mans zak gestoken echter in e i anderen dan waarin hij h t altijd bij zich draagt en zoo was de betrokkene verbaliseerd terwijl hij onwetend z n persoonsbewijs wel bij zich had Dat was een beetje een zuur geval en het O M verlaagde den gebruike w AT O AAR f ANNEER 4 JTonl IJê ur Vifa BvaMdiiA Gemeente BJlbeUezing en bidstond 4 Jnnl 7 M nr I Cger dea Bells HelUgingsdienct Indner J r d Veen 4 Juni 8 aar Nieuwe Schouwburg Melodie en Thythme avond concert nico Udeo Maimiiii n zün dam ckcft e Jaai S M ar Ccaiial Postzegelbeun Vereenicing van Pottzegelversamdaars Gouda Jonl 7 3 aar Konatada Tooneelavond GoudMtae H B S vereeniging opvoering JDe ébbenhouten olifant door J e HaacKhe Rcdergken 7 Jnal t aar Olyaipfai teRiHa Athleti vierkamp voor dame en heeren georganiseerd door AcfaiUes 7 Jani t aar flaa Ellkaerca Onderlinge zeilwfdttiijden watersportvcr oiiging EHlMeven 7 faal 2 aar O N A tetrria Handbal stedenwedatnjd Gouda Rotter dam 1 Jnal lO IS aar Nienwe Haven 3M Zitting nülbureau voor kinüerschoenen Juni 7 30 a Ned Geref Gemeente Spreekbeurt da Joh van Welzen Juni 2 4 aar Gebouw G G D Spieringstraat 113 JCostelooze inenting tegen diphterie voor niet schoolgaande kinderen van 1 6 jaar 15 Juni 7 uur Gebouw GehieentelUke Gezondbeidsdienat S eriagstr 113 Medische sportkeuring AFHALEN AANVBAAG FORMULIERFN SCHOENENBONNEN 9 30 12 en 1 30 3 30 uur Distributiekantoor Afhalen aanvraagformulierter verltrüging van een scboenenbonvoor Ken wier geslachtsnaam i gin met een der letters Woensdag S Donderdag V X Y Z UITREIKING LEVENSMIDDELEN £N AAROAIPTELKAAHTEN Tot en met 13 Jnal 9 1 en I 4 30 uur Gthauw DinMH Uitreiking van leven middelenkaarten en aaiiappelka ien op den datun die is afgesic npeid op de thans in gelnuifc zijnde twnkaarten vc r levensmiddelen APOTHEBXRSDIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek P Weijer Gouwe 131 lyken eisch al met 60 door nu en gulden te vorderen Kan het niet voor twee kwartjes dong de Waddiiixveener af t wos toch eeo abuis en het geld kfm ik veel te goed gebruiken Hij kreeg z n zin STADSS ARBANK In Mei is op de Stadsspaarbank en stortingsdienst ingelegd in 7244 posten ƒ 186 750 74 en terugbetaald in 2724 posten ƒ 170 969 68 meer ingelegd ƒ 15 781 08 Het saldo per ultimo Mei bedro€g f 999 760 62 Het aantal spaarboekjes in omloop steeg met 10 tot 4123 en het aa i al rekeninghouders et 3 tot 2089 DEiTASCH TERUGGEVONDEN De tasch die een bewoonster van de Knigerlaan vermiste is terecht en dtarmede de dis ributiepapieren van het geiin en de portemonnaie met ƒ 23 DB tasch was in de woning want aifliteraf l lijkt dat de eigenareshaar in het geheel niet op de stoephad lat taan maa mee naar binnen genomen Daaraan had zij by devermissing niet zoo gauw gedacht entoen niet goed gezocht o VOOR BET GSUrEN GEZET Ten nadeele van iemand uit Alphen ad Rijn is een fiets ontvreemd die hij onbeheerd en zpnder slot voor het Gewestelijk Arbeidsbureau liad neergezet 3 vroeger tipdon GOCDSCBB COOBANT MDELDDR H lAAM GELEDCN Het venoek daf gedaan ia door honderd tachtig stembevoegde leden derhervormde gemeente te Gouda om vernietiging en verklaring van mwaardeder stemopneming zooals die thans doorheeren predikanten en ouderlingenheeft plaats gehad is door het klassikaal kerkbestuur verworpen omdat desynode ten deze de meest mogelijke vrijhud beef gelaten roodat de redenen die heeren predikanten hadden om numet zeer vele leden van de gemeente die in hun wijk wonen te ga n spreken net wie ztj dit in de laatstverloopcn zes acht of tien Jaren met haddengeaaah voor hen thans hare waardebehouden M JAAR GELEDEN Onze vroegere stadgendbt de heer Ant Begeer directeur van de Fabriek van zilverwerken te Utrecht is door den keizer van Oostenrijk begiftigd met het gouden kruis van verdiensten met de Kroon van de Frans Jozeforde tS JAAR GELEDEN Uit Schoonhoven In He raadsvergadering is tot hoofd der openbare lagere school no 1 benoemd de heer H Menkhorst thans hoofd der school te Herwijnen De heer Menkhorst werd tevens benoemd tot hoofd van het herhalingsonder vijs Uit Bodegraven Tot hoofd dei openbare lagere school nq 2 te Alblasserdara is benfemd de heer A G Hoffman te Bodegraven Heeft de kerk afgedaan DS WILDSCHUT ZOO LANG ER SO W EN LÜDEN IS 2 0ÓtANG ROI T DE KER Sl R TROOST Alle mensehwaardig bestaan aan haar te danken Van de drie bijzondere kerkdiensten belegd door den Hervormden Jeugdraad hier ter plaatse met het doeljjÊbuitenkerkelijke jeugd te bereike lfirgisteravond in de Sint Janskëtk delaatste gehouden Was de opkom t bij de vorige diensten reeds groot bijz ider veel belangstelling bestond er voor deze slotbijeenkomst Als spreker trad op ds A A Wildschut Ned Herv predikant te Rotterdam wiens onderwerp was Heeft de Kerk afgedaan Na Schriftlezing Efeze 4 gebed en gemeenschappelijk gerang gezang 104 vers 1 en 4 ving de predikant aan Uit de talrijke problemen puzzles erkwesties die J ij dfe megschcn vandezen ttid een andraaglijïce spanningin de ziel veroorzaken ze de hij heeftde Jeugdraad er die uitgekozen in debeantwoordinjj waar an wij kunnendoordringen tot den kern der anderevragen De meest aangevallen grootheid in de wereld is nog steeds de kerk He roep die van haar uitgaat is niet bepaald gunstig al moet geconstateerd worden dat velen critiek oefene zonder eenigermate na te gaan wat de kerk beteekent Negatief staat vast dat zij die de kerk den rug iiebben toegekeerd ir een levensopvatting belanden zoo ontdaan van alle waarachtige godsdienstige factoren dab zij er langs dien weg zeer zeker niet komen Ook al hebben wij met de kfrk ofifedaan dan wil dat niet zeggen dat de kerk afgedaan heeft Alles zeide ds Wildschut wat in de wereld aan christeliike kennis aa iwezig is alles wat wij weten van een mensehwaardig bestaan hebben we ie danken aan de kerk die het getuigenis Gods in Jezus Christus heeft bewaard de eeuwen door Zij blijft de bewaarster van den schat van geestelijke waarden en goddelijke waarheden Èesloten in den Bijbel Maar met als eonservaiiice van oude niet meer ter zake doende waarden en waarheden is zy te beschouwen integendeel zij getuigt van deze waar den n wawiwikB 4nu t M uit ndat deu gena da g awa Gods niet gemanvnificeerd kunnen woixie i Zij bleven lem daar j aameohangen m bet eeuwige Iev Gods JÊel gewetea der wcreM Daanm blUft de stem van de kerk altijd weer klinken in de wereld wel vaak zwak en aarzelend maar zij spreekt ook nu afkeurend naar den kJant van het kwade goedkeurend naar den kant van het goede De inhoud an de prtükkif waardoor de kerk het geweten der wereld ia ligt in d verkondiging van hel koningschap Gods niet ais iets abstracts maar als een reSele grootheid die zich in deze wereld wij laten gelden God onze Vader in Jezus Christus Hy wil onze koning zijn ook nu dat is de inhoudsvolle boodschap die de kerk brengt Zy spreekt en zal blijven spreken tegenover iedere wereldbeschouwing in van dti onderwerping aan Coda wil en majesteit Deze pretentie vari de kerk ligt in haar opciracht welke zy ontvangen heeft van Hem Die de Heer der kerk is haar Zyn Hchaam noemde en beval het Evangelie van Gods Koninkryk te prediken aan alle creaturen Als leden van deze kerk staan wU er om te verkondigen dat Gods alle i Koning is Niet naast de andere stemmen die de wereld inklinken staat de kes k maar zy domineert over allen daar haar boodschap d e waarheid is Jezus kan niet op een lijn gesteld worden met dichters filosofen of religieuze opvoeders maar Hy treedt t ar voren en spreekt tot de anderen Zoo treedt dekerk uit de ry van kunst cultuur en wetenschap en werpt haar goeklicht op al die menschelijke lunctics om deze te beslraleo met haar boodschap De kerk gaat njet uit van vernuft scheppend vermogen of een idee maar van Jezus Christus en juist daarom heeft zy bovenmenschelyke buitenmenschelijke beteekenis Niet eerder heeft de kerk afgedaan dan wanneer haar opdracht wordt ingetrokken en daartoe heeft slechts een instantie recht n l Christus In ieders leven komt een oogenblik waarop al de aardsche heerlijkheden irriteerend gevoeld worden omdat zij van culfeiur kunst en wetenschap als 2oo telfeurstellen en geen houvast bieden Als wy staan voor de brokstukken van ons leven als de wereld een groote ruïne is als een panische schrik in m vaart en we van aangezicht tot aangezicht staan voor het ellendigste weedom dah schui ft de boodschap van de kerk binnen in dat vacuum In onzen persoonlijken nood spreekt zü vanuit het liefde hart Gods tot ons hart nAvpit Zoolang er nog een wereld in nood is en lijdt daar zy ondergaat in haar waarden en waarheden zoolang wij nog verstommcT van angst en hunkeren naar houvast zoolang heeft de kerk niet afgedaan en roept zy haar troostvolle boodschap Komt tot uw Heiland en toeft langer niet Ik doe aldus besloot ds Wildschut zyn toespraak een appèl op U allen dat ik doorgeef vanuit de schat der kerk dati gy dwars door de onbegrijpelykheden heen zult grijpen naar Jezus Christus Houdt de flambouwen des geloofs brandend en de vaandels der aanbidding vrapperend Zingt mede de zangen der genade eSi gaat mede op in dien grsoten stoet van mannen en vrouwen jongen en den rijken i armen die ondanks es naar één doel roarchecren n l het kcJningsehap van God Voorwaarts Christen voorwaarts Na gebed werd deze dienst besloten iet het zingen van gezang 13Z vers n 3 U looft d apostelschaar in heerlykheid o Heer Profeten tnartelaars vermelden daar uw eer Door heel uw kerk wordt steeds daar bovgj hier beneden In stryd en zegepraal uw groote naa n beleden Bjj den uitgang van de kerk bestond gelegenheid jtot het sehriftelyk indienen van vragen aangaande de behaniel Jf onderwerpen Ter beantwoording daarvan wordt 1942 9ÉB voIg ii4e eek een 4imm ae j delj tetkerk wuHTj Gertionneerde predicant ir hJJSV Verhand te RMterdMn deze vra2 beantwoorda öl Ned Meisjêsclub tooM haar werken GEVARIEERDE AVOND VAN n ORiEHOEKSGROEP Voor ouders en genoodigden n j DriehoekgToep Gouda I var de Km Meisjesciubs gistaren in het Blau Krui een openbaren groepavoSten einde de ouderen kennis te do nctnen van de werkwyze an drkhoekgroepen Er bestondi groote felangstelling en de aanwezigen hebb zich stellig niet verveeld want tSwas een afwisselende leuke bij komst Na een inspectie der vierenlwinu groepsleden werd begonnen ejJ samenzang van psalm 146 verzen i en 3 waarop ds H C Leep ra schritj lezing voorging in gebed Vervolgtn zong de groep in driehoekvorm op gesteld eenige liederen en besloot met opzegging van de wet de beloKt en de be eekenia van het insigne Met een aardige eerste hub demonstratie werd het meer ann santé deel van het programma opend Offie Schrijvers uit Rotterdam zette daarop in het kort doel en wwk wyze van de driehoekgroepen nitetj waarbij zy den nadruk legde op dt wyze waarop geestelyke opvoeding tj ontwikkeling door sport spel en nuttige bezigheden heen geweven worden Na enwiotten groepdans en een aardig vry oed concert var de fietsclub werd gymnastiek ten bfst gegeven Paarby hadden de nled werksters zich een mombakkes voor t achterhoofd gebonden en haar uniform achterstvoren aangedaan hH een een allerkoddigsten irdnik maakte en veel hilariteit verwekte Vervolgens hielden veertier v wpi leden tegen even zooveel vohvassen bezoekers een wedstrijd in zakjei klappen De jeugd bleef daarin winnaar Na de pauze volgde een kampvuur imitatie Van takken en klokken maakte men een kampvuur v aniaan een lamp onder rood papier een i hij van echtheid gaf Rondom dat vuur gezeten werden liedjes gezongen voorgedragen en ook een geestig verhaal verteld het geheel bracht een vroolyk gezellige sfeer Off ie Be y had tevoren dank gjj bracht aan irerscheidene andere Oflie i die inmiddels naar de voortrekkers waren overgegaang en ook aan de leidster van dezen groepavond Offle Jane Verstoep wie bovendien uit naam van de streepjesgroep een bloemenhulde gebracht werd Voorti bracht zy dank aan den leider vm de fietsclub den heer Holmer wien als aandenken een geschenk aa g boden werd Ds Leep gaf tenslott uiting aan de waardeering van de bezoekers voor hetgeen op dezen avonJ te genieten was gegeven om daarop met dankgebed den avond te sluiten Burgerlüke Stand Geberca Juni Cornells Nicolaas zn van J M Montagne en H Verhoeven Karoil 44 Cornelia dr van J D van ajKRee en A Verweij C Huijgensst 1 Juni Teunis zn van W Boer eft E de Hoog H S Zeedijk 12 Johannes Theodorus zn van J F Arts en M Th de Groot Stooftt 8 Getraowd j 3 Juni J H L Groenendaal en A M Laurier C Bosman Cn G A vanNieuwendijk H van der Pouw en A W M van Niekerk J L van der Linden en A W M van Niekerk J Lvan der Linden en J A Goedhart N Boer en H C van den Eng f J Wieseren J W Van Putten J J Wabbijaen S M de Jong L R van Achthoven en M A Vermeij A van Reden en J C van den HondeL D M de Gelder en J van den Hoogen C van der Starre en J H M Belonje £ f V i FEUILLETON Nadruk verbodeiilt ÏRCU HOLK VERBODüN TOEGANG f Dat is niet waar Holk FuhmumBegt Waar zijn de bewijzen Fuhmann kijkt verachtelijk naar ben man en hy wyst naar Ruppig die tot nu toe op den achtergrond is gebleven HÖ lal ze u geven zegt Fuhmann Wij badden het u willen besparen directeur zoolaöSè u lich niet met uw soon verzoend bad Maar nu moet uspreken Ruppig Ruppig komt langzaam naderby lyngezicht ia oDbewcegiyk Olseo kykthem vyandig a a i Ik ken dien Vnan oi t Wie Is dat t Iemand die u Ivamola dea te beter kent of iaten we liever zeggen heeft leerep kennen Directeur Holk wilt u dezen mijnheer zeggen of Ri ppig uw vertrouwen cAiet Directeur Holk richt zich op Dat is eigenlijk igeen vraag Karl Ruppig is een mijner beste en vertrouwdste vrienden Ik verzocht hemover mijn zoon te waken en hem tebelpen als het noodig was Dank zyxUn vroegerea werkjmng als traosfor matie artiest was het hem mogelijk Hans onder verschillende maskers te nade en By geniet myn volste ver trouwïh Ruppig wat wéét u van deze dtaigen 0 man in de ryzc jas buigt even ft weet dingen directeur welke K paAnlangs dank iQ Juttmuw Witt op bet spoor ben gébnncn H kykt op f Wat Men hal awisjc nlMe tf Eere wie ere toeKomt directeur Juflrouw Witt vermoedde en fèua bei ook te weten dat Krfimer de bedienUe van Oisen op diens bevel helper werd by den troep van uw zoon en in H mburg sabotage pleegde Met dezen man beeft deze mynheer hier vanavond een woordenwisseling gehad omdat Kr8mer niet volgens afspraak uw zoon uitnoot maar hem met zyn helpers toe Holk schudt het hoofd Ja jonge menschen in het parketJuichten mijn zoon toe Ruppig glimlacht Ja directeur dat deed KrSmer om onze vergiffenis en zyn vrijheid tekoopen li adat hy mü alles over Olsen sintriges en plannen had verteld Infaam roept Olsen Wat kani k er aan doen dat mijn bediendeachter myn rug dergelyke dingen doet Ruppig kykt den ander aan U probeert tevergeefs u er uit teliegen mynheer Olsen zegt hy kalm Ik h b een schrifteHjke bekentenisvan Krïmer die ook graag mondeling iegen u wil getuigen Verdere getuigenzal de politie heel gemskkeUjk vinden 0 hebt dat staat ast Hans Holk verleid tot spelen U hebt by uw mtrige ook nog gebruik gemaakt van enijdele eerzuchtige vtouw Lydia Terhoven zy wist niets van uw bedoelingen dokter QUen maar leen verljpor vandeze vrouw zou nog meer aan het lichtbrengen Olseoi springt op Hy zwaait met zUn armen Neen neen dat Riet schreeuwt bU I at Lydia Terhoven erbuiten Ik wil alles bekennen zyn stem is Duisterend gewwden Het is allemaal waar K heb ugebaat Holk sedert u met TbériseOvermann verloofd was Ik haatte uWsucces uw flinkheid als artiest en alscircusman Ik haatte u omdat u deerfgenaam was van het circus Holk tlaarom wilde ik my op u wreken en daanom wilde ik jw zoon den volgenden erfgenaam in het verderf storien Mynerfenis gaf mii de middelen taartoc Ziezoo nu weet u alles Doe wat u wilt Fuhmann legt de hand op den telefoonhoorn De politie directeur Holk kijkt met een bitter laehje naar Olsen zyn gezicht wordt kalm Neen Fuhmann d t niet Ik wilden dag waarop een Holk in het huisvan zyii vader en in het circus terugkomt niet bederven Wie zoo baten enzoo handelen kan als deze man diedraagt de straf voor zyn daden in eigenboezem Laat hem een stuk onderteekenen dat ons tegen zyn verdere intriges beschermt en laaf hem dan loepen Olsen ademt verlicht Ik ben tot alles bereid Bolk Fuhmann grypt in zijn borstzak Dan zyn wy bet weer eens directeur Ruppig en ik zouden Ivamols taohtot verantwoording hebben geroepen ook als by zichzelf niet had verraden wy hebben een lyst van jn dadeiLgemaakt die beboett by maar ta en derteekenen Een dichtbeschreven blad papier wordt op de schryftatel gelegd en Fuhmann legt er zwygend een penhouder naast Langzaam komt Ivai Olsen naderbij drie ptaar oogen zyn op taem gericht Zyn blik vliegt langs het papier Even aauEelt hy Oan neemt hy de pen en ondertcekent Fuhmann opent de deur Eruit Ivamola Dokter Olsen veilaat met geiragen hoofd en odgen vol haat het vertrek Holk drukt beiden mannen da baad Ik dank Jullie Heeft niets Vte beteekenea zegtRuppig en wordt rood Fuhmann glundert Ik ben blq directeur dat alles zoogoedIs gegaan Ui begrypt ly e ik my voelde toen Ruiq ig my dat alles vertelde want tenslotte ben ik er medeschuldig aan dat Ivamols zich nogmeer met juriiur san platen Ik wasliet immers die u in dat Ceeoacbe stadje aanraadde te verdwynen en den jumor aanpakte zoodat hy een flinke v it zou worden een Holk Öe directeur kykt zyn medewerker met een lachje aan En dat is hy geworden ben zootrotsch op den bengel Ruppig knikt bedachtzaam ♦ Inderdaad directeur Ik heb u verteld wat ik met hem besprak toen ik onder het masker van Hpogstraaten by hem kwam Overigens een slechte kunstgreep van my Ik wist niet dat Hoogsti aaten intusschen gestorven was Fuhmann slaat hém ontroerd op den schouder Trek e er niets van aan oudeJoqgen Hoofdzaak is dat junior weer by ons biyft Holk lacht zM vrooUjk eii overmoedig dat de twee anderen opltyken Daar kunt u van op aan Fuhmann Hans komt nu onder uw leiding zoodat Ui het vak door en door leert2ya nummer is ook goed dat biyft ookop het vplgend programma Maar waarzit de jongen nu Ik beb juffrouw Witt naar bem toegestuurd l hmann glimlacbt Dan hebt u juist de goede gestuurd want Wat Fuhmann nog verder wU zeggen krygt niemand te hooren want opeens staat Hans in de kamer en naast bem staat Lore Hans kykt zyn vader aan Kunt ü my vergeven vader De oude Holk steekt zyn hand uit Ik beb veel aan jou goed te maken myn jongen Kom hier wy zuU er niet veel over zeggen En zwygend sluit hy zyn zoon in dearmen Vader ik moet u iets bekennenistamelt Hans Maar zyn vader legt alleen de hand op zijn mond Het is niet noodig Hans Watvoorby is is voorby Maar de jonge aanstaanije ei i aar van b£t circus beeft toch iets op xyn hart en ook Lore ziet er verlegen uit Tocb vader Ik moét het u zeggea al gooit u my er dadeiyk weer uit ik ben met Lore verlooM De oude Holk is verbaasd cn kijkt de twee jonge menschen beurtelings aan Neen maar dat is tempol roeptFuhmann uit Directeur Holk lacbt Nu niet schelden Fuhmann Ikhad het kuhnen weten Waarom zou zyonzen Hans anders zoo hebben geholpen Lore Hans kinderen wat zal ikanders zeggen dan wordt gelukkig enbiyft steeds zoo op elkaar vertrouwen Hy drukt bun handen vol dankbaarheid eh liefde Kinderen kinderen geen panto mime alsjeblieft zegt hy ontroerd Fuhmann en Ruppig feliciteeren met krachtige handdrukken Een beetje schuld heb ik junlw bn nt Fuhmann Kunt u mij vergeven V meende hét goed Fitfanann zegt Hans lachend En daarom hcagt u ons dus onzebeste secretiMltsse afgenomen zegtFuhmann Haar Lore protesteert Ik al miljn werk Uet niel opgeven Nu zeker niet of beb j i cr Mategen Hans Hans la overmoedig I c zSau van Jou niet anders verwachten Lore Nn begint het pas Nu zuUan 4Êm hef eïreus Holk tooEÜm wat wy gdeS t jbel bear Lore k Kt Fuhmann lachend aan Dus yn i er Fuhmann als u ielste dictecren hAt Ik ben Idaar zy grypt al naar haar potlood en blocnote Ik boef u dat niet te dicteeren juttrouwWitt O kent het wet Het Isvoor dokter Olsen Schryft u bet maarzelf Circus Holk toegang verboden De lichten in de manége zyn al lang gedoofd bet circus ligt verlaten maar in buizc Holk is bet nog licht De eenzame man die in zwUgeoaiwanhoop naar de lichten kykt balt divuisten Haat vemilt zyn ziel lustlegen de Holks baat tegen Lydla tefSalles In bet oververhttte brein valokter Olsen woelen de gedkhtoi Wraak moest hy nenite een gloeieaw wraak wraak over alles wat de Hol bem hebben aangedaan ook wraakvoor den patsten smaad O Ivar OlsMis nog niet klaar met jullie Jullie zuKje nog verwonderen jullie Holks rncnal je aanhang In bet bleeke gezicwstaat een fanatieke trek gegrift Ivar Olsen zal jullie vernietigen iulWallemaal met vuur Met vuur Hoe rei uhmann neiiZal hy uit jaloezie bog bet circus aa steken Bravo Fuhmann een prac idee Ht ken het circus goed heel go Daarginds is het roofdierhuis daarnaast staat de schuur van twee veriM pingen Het is de voorraadschuur voMbout en stroo voor de paarden l boven aan toe is zy vol met Ht brandbare stoffen Dat was vroe zoo nu zal het wel niet anders zijn o een circus is men vaak conservatievBdan waar ook En daar is een raamdat meestal open staat Als hy nu Whet dak klimt de deur is natuiirl igesloten en hy laat een brandende wclf r tal het stroo vallen of twee een lont van papier wat zal er awmorgen nog van het circus overeu staan Een toiAle klinkt en dan is dok Olsen verdwenen j In de morgenschemering vlnaen bem Blinde Jiaat maakt onzeker U ter Ivar Ols is van het a de van de schuui afgevallen nog VooMi mi yn werk begirinen Met g r ka n Ugt midden op het plf voor bet etrcu Holk Hy ligt pr veor de plek waarboven een on hangt Voorzichtig roofdieren ven den toegang CircussBolk B I M D B