Goudsche Courant, donderdag 4 juni 1942

DONDERDAG 4 JUNI SCHOüWiiflÏGJHÖSCOO Van VrUdaff 5 tot en met Woeaadag 10 Juni RöKK f DANSmetJ KEIZER i u M Iff rrv II A v iN AMtir SSER l THALIA KLEIWEQ 103 TEI 2230 OOUD Bt Mgm p wMf U ilcli tolk int bit to HHdtmlt MIS bureau Vanaf Vrijdag 1 Juni tot en met Woensdag 10 Jaai t Een Pllni Operette vol prankeiende humor met PAUL LINKCI onvergetelijke nelodleCn met 18969 EXTRA BE9ICHTI Vanaf Vrijdag 5 Juni vertoont de SOHOUWamiO lOSOOOI In hel voor programma een reportage van de Zeilwedstrijden op de Reeuwijksche PIcnseii welke daar met de Pinksterdagen fehouden zQn WATERSPORT LIEFHEBBERS Eea reportage van de ZÉVMistiïili H il Imwiksek Plissei met Pinksteren gehouden vertoont THALIA De tiioscoop waar U zich toch iet beste thuis voelt Vlcddiggend Kaartsysteem vanaf Vr dag tot en met Donderdag In hel voorprogramma O 3077 iHéoUnUMUH DE KIEINTJESRUBRIEK v m Kwortjeirubriak wordt opgenotnen Dinsdags Donderdags en Zaterdap TaiiaC Beti Jcmg adveirtenties 1 hlM 042 eUie I mJl meer 0 09 Andere adv eitt es 1 9 mJU 0 Uk elte 3 mJl meer ƒ 0 10 alles bU voarma etalii Adv tentlM onder nwomrar aoii itet twroMt 10 cent yeriiooguif Bev janiBmaer 9 cent extra Inaeoding dsn va algaan lai d g Brievm knimen worden afgaiüaid elktn werkdif van 1 d uur Zaterdags alleeen vaa 1 nar DiT r tt 9b rgs7St men uit voonraad leyerbaori KANTOORMACHINEHANDa JAN VAN DEN HEUVEL GOUDA IWÊ SOW nAKMTOM c ea tnm 1 iqST js js u s IS s li S iM auiiaMliMW M 5MiWitB nn t M mi nu aüi MM mt m ÜM MM 4m 4711 4M Sn Ü Ml tiM t iw mi Hti m MN M SM ON iiil Ni im H BB nu iu INI int tin nu mi Imu imm inw iM iBB imn iiin imn u mi iUM IWH IMP IN INH 1 N ÜJM I Jft tiSS tnw inM IT1H i N inn inn iim ii INtI UNS IMN INtt UÏii lUN WMl vSR INN IMN ÜNI MiN MIK HIM MMS SBl MNt MM omMÜMH Mll MH IN nu INt HIT HM MM off iin tin MN mm MN HM Mn nn Nn hm HH hu h nn nM nt hm ma iM m IIM nu IIM tui iMt vin i iu nï iih ti nh itu nu i M Hii aui mi MM int iBi m nit ïtoHMiStiaitnyNHtiMiHt Sin N IHt V MM Ml HH w K it tl tul nn ini hh hm imii inirVüi i isi SS i iss tsis ffi sas lii i 1 INH IMN IHN IHM UB I I urn iiin iiin iiiH iim i iimi lont i iH iMn i illlt llIM illll IIIH l i i UMI HUI nut i H iiwi ii4n iiih lun itjN i iign iiw I11M IIM iitu iiiN iitn iun iiNi i tiMi iim iin INH IMM itiu mm ittM inn i lai lOffi init iw inm inn imh t UM IMU imm IWi IMM imi MTH i I IMN F IMH IMM l t niC MH ij iMtl Mn IMU IHN IflH KTI1 l nt I UN W7 I N Milt IUM im I IHU IHH IHM IHM IMN I lilil IHJI IMM IHM IHN I ItHI lUÜ iMl IHN IHM I MH IHM IMM l IjH IMW IHN lint I iSiM fwi 11111 iiMt inii vm iNü fHi I IwE IWN inil ITI ITM ITT Um m lUH iNh imm ihn ii Wi tl iipg EEN KANS VOOR NED 4NDIE m j Japtm zich giwaen deeU mt de Oost terugtrekken of er zynbevoU Idngsoverschot spuien Htt Natioaal Dagblad trof c n voor de toekomst van Nederlandscb Indié zeer belangruk bencht aan in het Ousseldorfn dagblad Der Ml t tag alsmedb in het Hamburger Fremdenblattt Volgens dit tut Tokio afkomstige telegram heeft Donderdag 21 Mei jl pndcT voorzitterschap van mimsterprtaident Tojo m aanvlrezigheid van het voltallige kabm een zitting plaats Mvonden van den Oroot Aziatjschen OÏ bouwTaad Op voordracht van den voorzitter ao het bureau dat zich met het ontwerpen der desbetreffende plannen bezighoudt generaal Soezoeki werden tydens deze zitting de grondslagen vaatgetegd voor de politiek welke ten oiizichte van de bevolkings en opvoeatng£vraagt tukkeQ in de Groot OostAziatische ruimte dienen te worden fwoljp Hlerhjj werd uitgemaakt dat OostAzie met betrekking tot de uitzending van Japansche ruks onderdanen naar de gebieden buiten het moederland in twee gedeelten zal worden gesplitst Het eena gebied wordt bAihouwd aJe UI het buzonder geëigend voor Japan s bevolkingspolitieke doeieindeOj terwul naar het andere deel slechts penonen zullen worden uitgezonden die bepaalde gedachten met betrekking tot de ontworpen herordening hebben te vervullen Het telegram beheUt echter geen nadere omschrgvtng van deze beide gebieden Tenslotte wqrdt gemeld dat m het leader der plannen tot oprichting van on Groot Oost Aztatische belangengemeenschap de omschakeling van het opvoedingswezen op het programma taat Dit zal namMuk in de toekomst in belangruke mate rekening hebben te houden met de nieuwe behoeften in ideologlIKh wetenschappehjk en religieus opzicht Een speciale medeweiicer van Het Nationale Dagblad teekende by bovenstaand beticht aan dat dus blijkbaar besloten is de nieuw veroverde gebieden te scheiden in een gedeelte dat bu uitstek géichikt wordt geacht voor immigratie op groote schaal èn een deel waar Japan slechts de hegemonie wenscht uit te oefenen en daarvoor niet meer dan een zeker aantal verbindings en controle ambtenaren denkt noodig te hebben terwijl het betrokken gebied ndn of meer zelfstandig althans BUtarkisch zal worden Tot welk gedeelte NederlandschItvdid gerekend zal worden te behooren ia nog niet bekend gemaakt Het spreekt echter vanzelf dat Juist dit laatste voor de toekomst van onzen Archipel en met name voor de rol die wi Nederlanders daarbij t z t kunnen 4pel n van het grootate belang ia BUITENUND ITALIAAUSCH WEERMACHTSBtmCHT De slag in Noord Afrika BEBULTATEN VAN PLAAT8EUJK succes NOO GESTEGEN Het Italiaansche weermachtsbencht kiidt Het ïucoes dat troepen der imogendhedein hebben behaald in het gebted vtm Got el Wales heeft grootere afmetmgen aangenomen cSider te gevangenen wier aantal tot meer lan 3 WO IS gestegens bevind zich de commandeerende géneraal van de eerste Engelsche pantserbrig de Ook het aantal buitgemaakte kanonnen is tot 128 gestegen dat der pantserverKe inmgswagens tot meer dan 100 dat der vrachtauto s tot oogevew 200 Een groot aantal wapens en uitrustingset kk n viel ons m handen In de gevechten der afgeloopem dagen hebben rich vooral de Duitsche pantserdivi lea en d gemotoriseerde divisie Triette mderscheiden Vuandel ke eneanvaljen werden terstond aftealMen De luchtmacht zette haar voortdurende aanvallen op vijand l jke verbindingswegen voort en veroorzaakte hevige branden en ontploffingen In taehtgevechteo met Italiaanache en Duitsche pac tvliegtuigen verloor de Engelsche luchtmacht 10 toestellen Een on er vliegtuigen is niet teruKekeerd andere werden beschadigd Bommenwerpers en jachtvliegtuigen hebben het vliegveld van M bba angevallen en m luchlgev erfiten 4 S iÜ res vernield Ten Noorden van de Nuldella is een vy ndeliik achip van middel groote tonnage door bommen van onze vliegtuigen getroffen en zwaar beschad Uriuche vliegtuigen hebben eein aanvel ondernomen op hét gebied van St Antiaoo en Cagliare In laatstgenoemde plaats werden 2 personen gedflod eni tS gewond MARKTBERICHTEN I I jk VMMAHKT GOtlDA 4 Juni Awi va rd ia ot l tM itnini wurvan I mager verken t3 biggen 30 at per ttak I ruMM N nu l t r kaiv nmam red tt k J Mem M kwsl N fr j J O 2srsj££ïsr KUNST EI LEnERER KunsttentoonsteUktg te Groningen offic ieel geop end DOOK DEM uJIaCÜMHISSABIS In de feesteluk versierde vooizaal vaa tiuui Auaa te Uromogeu werd gistenuiaaag ae Kunsiaucsteuung oea Vaues Wesei iuna geopend dooir aeu itukscommissans huksmipister beysainquart Ue twee uur betrad de B kscoimnusans vergezeld vttn den gevolmachtigde in ae provincie Urouuigen droonnng oe zaai welke voileoig bezet was Dr Conring sprak enkele wooroen van welkom m het b zonder tot den Rukscommissaris en twiuigde hem z n aaak voor zun bemoeiingea ten opzichte van deze teniuonsieiluig De voorzittec van den Kunsiierbund Bremen KichaXd iüegei leider v n de tentoonstelling begioette allei eerst den Bu s = B t esche nner yan de tentoonstelling pr biacht naar voren hoe deze tentoonstelling gezien moet wordea als een tegentiezoek van Duitsche kiunstenaais aan Hoilandscbe kunslenaais die het vorig aar gai t waren in Duitscbiand Vervolgens Sprak prof dr T Coedewaagen een rede uit waarna de K lcscominissaris zyn genoegdoei mg erover uitsprak dac hu hier aanwezig kon zun De kunst vindt haar oorsprong op bet land en wordt m de centra tot een grootere hoogte gebracht Door lutwisseling komt men eveneens tot grootere aingen en wordt de kimstenaar aangespoord door het zien van werk van anueren Spr zeide verheugd te zyn over deze cultuuruitwisseling met het n bue Diutschland In du verband bracht spr dank aan prof Goedewaagen toor het vele werk dat hy in dit opzicht verricht Kunst IS de lutdrukking van het leven en wederzuds is men begeerig deze cultureele uitingen van elkaar te zien Dat de schilderkunst op een hoog peil Slaat in deze omgeving weten wu allen De Rukscommis aris t racht eveneens dank aan de Diutsche kunstenaars die hebben medegewerkt en speciaiA aan den voorzitter van den kunstenaarsbond Bremen Richard Fiegel Met de beste wenschen voor het welslagen verklaarde spreker vervolgens de tentoonsteUmg voor geopend KERK EN SCHOOL Ned Hwv Kerk Atusenomen luar Veendam als hulpprediker cand S BUI aldaar Naar R swUk Z Holl als hulpprediker de heer T v i Wiel vsorgauger der Evangeliaatle aldaar Geref Kerken Beroepen naar Krommenie da K Schouten te Wateringen Geref Gem Beroepen najr BrulnlueOoa terland cand 3 B Bel te Rotterdam Oospigez Broederschap Beroepen naar Twlik AbbeKerk en Medembük prop J KrUtenburg te HarllQgen D8 O POL Dl D Pol predikaat bj d Geref Kerk van RUsoord en een der meest op den voorgroiid tredende figuren In de zending der Geref Kerketi Is voornemens raat ingang van 1 November met emeritiat te gaan D Dirk Pol werd 3 Oetober 1877 te Kampen gebaren Rij studeerde daar aan de Theologische Hoogeschool en we J In 009 candidaat Op 19 Mei van dat Jaar werd hU ie Heeijaaisdam iu zijn eerste gemeente bevestigd waar hU intrede deed met Ps 12 1 en a In 1907 vertrok ds Pol naar Vlis ingen welke standplaats htl In 1909 met Boskoop verwisselde Sinds 7 Mei 1922 dient ds Pol de kerk van Rtisoord Os Pol die in de ztja verichlllende gemeenten tal van locale bestuursfuncties vervulde werd in 192IV door de generale Synode van Leeuwarden gekozen tot deputaat voor de zending en is sinds 1927 voorrittcr van het college van generale zendlngsdeputatcn SInnds 192 Is hIJ ook toorritler van de vergadering an vertegenwoordigers der zendende kei keilt en deputaten voor de zending Viermaal vertegenwoordigde hl de zending op de Konlmentale Missions Konferenz te Bremen Da pol had ook zitting In het collega van generale deputaten ad art 13 K O waarvan hij tot 1939 eveneens voorzitter was Ook is hij deputaat naar art 4 der Zendingsorde Voorts Is hij lid van het comité der Algemeene Zendingsconferentie en buitengewoon lid van den Nederlandscha Zendingsraad In 1933 was hU ook lid van da Generale Synode van Middelburg HO dient de laatate twintig Jaar de Generale Synnode geregeld als adviseur voor zendingizaken Ds Pol Is ook lid van het collega tot steun van het Chr onderwijs In de Vorstenlanden van MIdden Java en beheert In zijn pastorie de geheel zendingsbibliotheek der Geref Kei ken en was eindredacteur van hik zendingstttdschrlft Ot Macedoniër Van i7 n hand is om een boek S rachenen dat ala handboek over Middenva dienst doet en voor de theologiache studenten verplicht Is gesteld zoowel aan de VrtJe ünlTerslteU als aan de Jheclogtsche Hoogeschool De vlifde druk va de kerkenordening benevens de ZendinBorde zijn door hem verzorgd Ds Pol Is vice voorzltter van de Zendlngsconfeientl te Lunteren Z jn verdiensten werden erkend door zUn lïenosming tot ridder in de orde van Oranje Nassau Ds Pol Is voomement Vooriooplg te RUsoerd Ie bUven wonen 8VN0DE EVANG tVIH EHtK Onder presidium van da C C G Vlanr uH Rotterdam is te Amsterdam de JaarlMksche zitting gehouden van de Synode der Evang Luth Kerk Di Visser opende 6 ilt tlng op gebruikelijke wDze en sprak een openingswoord naar aanleiding van 1 Thaaa 5 Met een enkel woord Jierdacht hU de overleden leden der synode wijlen de heeren A 1 Faniandsa te s Or venfaag en J W Th Beek waaru i hij een woord van welMn rickM tpt de nieuwe leden er Synode m J da J A Haumerscn met wie de eerste vrouw als lid der Synode zitting neemt n de heeren J r C Bik en C F Münd De Synode herbenoemde als lid van de flnancleele commissie mr H J Loman en ala lid van hel curatorium van het semUuu lum mr A A V d Veen Tot lid der flnaodeela commissie werd gekozen de heer J F C Btk Op voorstel van de sjnodale commissie vard een Jeugdraad der Evsng Luth kerk Inga afeU besuande uit ds L S P v d ChSst Schiedam ds G Faflé te Purraerend n ds jr P V Heest en ds mr O O Hoevers beMen te Amsterdam Namens de commissie tot onderzoek van MIeld der tynadale commlaale bracht dr P Boendarmaker uit Haarlem vcnOt uit Da commlaMe werd van haar arbeid gedaolur td O Synode nam met iaataounlna kanna v B het nauwere contnH ét ostttaod tuaaehm de ktdt en l t Kvaoc Luth gcoootMmv WW In en intwendtg xeadinf en dit timchen kerk en Jeugd De aornnisewde asmwrkampen iVn van het bebte reëii het rcauKut Met hM Hant Kvaat Luth Kerkt lenoetechap werden de endoltuidenipMt M iMe vomtg se I e eomadarte wcRI Oêw de W temjBhttf ep InMi vm Iwt nwort gS t y ffyïatifgff 2 S J i 2ï dr SiMenfi au ml Ameierten la 489 STAATSLOTERU run Mumm rm t vrom uinr nekkinK van Juni i u tm Ne loow r mm no No 1180 8088 1449 10411 IMt Mo Xm 13096 IIOM 1783 1M33 17844 1M02 ƒ M No 37M SSC 7S 7650 7871 ma vnt laoss i9M8 im No S388 63M 6IM6 10480 143J0 2130 19114 19480 19470 19510 19592 19S38 19877 197S1 19774 19878 19 16 19917 19 57 10047 10069 20120 20367 20463 20S46 10666 20726 20627 108 10919 HOOS 11037 11137 21263 21197 11346 11470 21504 21681 21715 21794 21926 PBUZEN VAN ƒ 1108 4S41 7021 300 13208 16216 118S 4546 7087 1208 4606 7178 14S3 4 tl IgS lSMa4744 7U6 ISS7 4984 742 1738 SOOl 7463 9579 1 98 16M9 9681 13337 16731 9606 13390 168U 9721 13431 1698S 9771 13SS3 17066 9918 1358S 17186 17tt SI39 7719 10039 13891 17324 183S 5167 7742 10200 13S98 17356 1978 5228 7849 10369 13863 17484 2261 52SS 7931 10S4I 14028 17571 2317 5281 7963 10666 14039 17681 2415 $ 318 8009 10699 14056 17770 2499 5360 8018 10846 14316 17784 1506 5409 8052 10923 14330 17917 2578 5381 8074 11020 14361 17919 2599 5647 8141 11299 14436 17924 2891 5674 8133 11361 14549 18068 tt76 S684 8240 11807 14581 18062 3013 5722 8288 11899 14677 181S3 3227 5748 8396 12007 14804 18159 3174 5863 8426 12096 14921 18231 3417 5372 8733 12260 15056 18294 9426 5980 8727 12334 15156 18316 3506 5995 8747 123 15257 18358 3652 8034 8770 12395 15262 18660 3565 6dBl 8884 12437 15437 18751 3635 6085 8903 12483 15514 18765 3778 6113 8911 12695 15553 J18772 3868 6272 8959 12670 15577 18831 4020 63S2 8986 12970 15606 18854 4065 6564 8903 13062 15683 18868 4088 6S78 9034 13075 1S963 18938 4164 6586 9 47 13155 15997 18950 4219 6663 9077 13156 16043 19001 4309 6706 9084 13167 16164 19061 NIKTEN 10037 13325 10107 13327 10118 13334 10131 13343 10186 13364 102U 13399 10238 13406 10285 13444 10288 13457 10298 17463 10331 13501 10360 135 5 10372 13564 10573 13581 10567 13628 10576 13645 10578 13673 1U603 13687 10638 13709 10690 13790 16308 16318 16166 16367 16369 16440 10523 16543 16620 16625 16628 16703 16719 16745 16765 16797 16812 1G828 16840 16841 16869 16878 16919 16938 1011 1029 lOU 1045 1056 1102 1149 1165 1191 1199 U6 12M 1196 1197 1196 1308 1 47 1354 139S 1438 1441 1447 1468 1541 1571 1625 1631 1642 1848 1753 1831 1876 1903 16M MOS 2113 2178 2194 2101 1118 1378 2433 2496 2526 2547 2573 2574 2590 2682 2892 l7S6 1843 2874 2888 2904 2918 2973 2974 2977 3010 24 3101 3136 3219 3229 8265 3313 3320 3323 3338 3367 3393 3460 3465 3471 3498 Xt6 3571 3641 3651 3660 3684 1791 3794 179S 3811 3858 3861 3873 388 3989 4073 4078 4083 4117 4141 4227 4133 4308 7064 4338 7069 4394 7103 18999 19007 19093 191M 19169 19170 19218 19149 19271 19311 19321 19388 19490 19606 19640 19706 19711 19716 19734 19822 19941 19983 20038 20194 20180 10299 20267 20287 20311 20317 10313 20343 20434 20499 104S7 20488 10517 10510 20521 20552 20599 20557 10973 20589 30596 20661 2068ir 20714 20717 20724 20771 10806 108 20859 20858 20881 30884 20993 20999 11059 110S7 211M 31111 21136 21149 21153 21169 21178 21211 31294 21281 21298 213 2I34T 21381 213M 1140T 11481 11484 114W 11 IMlt 11541 1M7 1184T 118M 11881 llTli 11710 117M 11814 21824 21838 21891 Udl 4398 127 4403 7207 4467 7219 4501 7221 4557 7243 4S61 7256 4662 7275 4668 7328 4670 7329 4683 7370 4703 7389 4725 7430 4776 7458 4840 7488 4868 7570 4899 7585 4923 7593 13889 13884 10697 10734 4949 7598 10798 13920 10827 13921 10857 13967 10883 13972 10888 13900 10906 14025 10924 14042 14095 14190 10984 14194 14241 142S9 IIJMO 1427111122 14279 11201 14303 11222 14375 11267 14485 11303 14503 11144 14527 11352 14538 11155 14594 11381 14720 11790 14730 11401 14738 11442 14747 11446 14802 liaOO 14806 11944 14829 11547 1483311594 1488411609 1490811680 1493011690 15025 11797 15052 11820 15062 11873 15070 11879 15121 11881 15146 11942 15130 11953 15162 12039 15169 12090 15190 12134 15206 12136 15219 12209 15233 12222 1524712289 15259 12364 1526112368 1528412379 15298 12433 15351 1248T 15393 12381 15418 12593 15470 12396 1548012598 1549312654 15586 12G61 13634 1 679 1576012700 15810 12704 15843 12709 15894 12730 1586512776 15915 12840 1598312863 16003 12879 1601512889 16068 12935 16106 12954 16159 12973 16177 12981 16196 12989 J6203 13052 16242 13171 162 2 17201 16273 13294 1629S 16973 16999 17011 17018 17059 17079 17080 17151 17191 17177 17206 17207 17319 17228 17330 17243 17236 17292 1729S 17300 17343 17377 17390 17406 17457 17604 17618 17636 17638 17659 17739 17733 17758 17767 17772 17789 17790 17792 17921 18009 18010 18056 18062 1 72 18169 18193 18347 18331 18J80 18386 18401 18403 18417 18M9 18464 18508 18828 18551 189N 18588 18591 1867 18689 7612 7638 5041 7639 5052 76465067 7694 5219 7708 5261 77935180 78095467 78515473 7885 5SS7 7930 SWS 7979 5601 80495635 8077 5639 8083 8104 8106 5769 108 5771 8118 5817 8176 5829 8181 5840 8253 8283 8312 897 8386 5938 8434 5971 8481 6093 8494 6114 8610 6122 8630 6134 8679 6141 8bai 6172 8699 6276 8711 6291 8721 C1J6 8716 6143 8892 6356 8937 6376 8948 1 385 8961 6395 9018 6411 9082 6432 9088 Mtii 9089 6491 9007 6498 9110 6515 9200 6528 9200 6556 9222 6565 9306 6593 9324 6597 9J28 6629 9411 6665 9435 8696 9462 6697 9479 6734 9528 6747 9551 6772 9555 6817 8558 6832 9578 6834 9597 6839 9611 6842 9628 6848 9642 6861 9670 6906 9671 6916 9678 18708 18750 18791 18801 18817 18838 18855 18903 ik 14 189U 6927 9688 6929 712 6966 9728 8968 9729 6997 9766 7011 9663 7025 9877 7029 9912 7039 9979 7044 9 83 Een net flink IMeisje gevrugd voor halve dagen Adres Kattensingel 48 Ongem ZI9 en Slaapkamer met keuken of gebr v keuken te huur gevraagd v alleenw Juffrouw Op goeden stand Br no 0 308 bur r d blad Oevrugd esii nat MEISIE van 9 uur tot half één Turfmarkt 3a O 3087 KLEME WWWfi ÜEZMÜfT voor luffroBw Wed op netten sand Brieven no O 3088 bureau van dit bhKl I I I Oevraai een aankomend irf iMl U V d t MEN Df In Rcflaaa X O 3 r3 I Zaterdaf ejiuUiLT hopca wt aet oaze Uevt OtMlef L en K F den itef Ie heniciihea raarop zü voor I2H Jaar la hei huwelfk werdea rerboaden Hun ll ebbende Kindeien TRUUSJE JACOB Reeuwük PtettewesH 235 Heden overleed in bet Vaa tteraon Zlekenhuii ooae beste Vader Behuwd en Orootvade de Heer acmiT VMBICST Weduwnaar vaa Johanna Wltlemina Stalen6urs in den ouderdom vu 7S jaar a VERBIEST T VERBIEST ▼ Oeat N I W VERBIEST 0 1 VERBIEST Oottda 3 Juni 1942 L Nocidgad straat 35 De teraardebestetling zal plaats hebben Maandag a s op de Algemeene Bc Eraafplaats Vertrek van Noodgodstraat 36 te I u Latijiheii Grieks Dr M Helbers Meit Oealhaven Radle fleoraaod van particnL KeM raerktoestel Wil goeden prils betalen Nauwkeurige opgaaf van prijs en type no aan W Q Krens Welmarstraat 189 den Haag O 3070 Te keep gevraagd LUIERS EN TRUITJES Br no O 3071 bur v d bhid FLINK JONQEN gevraagd ca 15 Jaar voor bezorgdienst en winkel Hondel s Levensmlddeleabedryf Walestraat IT Itt Aanmelden ha 6 uur I Mt Ht M N Mt tn INI m Ml ItM ItN IMf lOt IMt IMt Itlt va I1N Si iS mS a iS MM MN HM am tnt nn WH MN oit H mm SMt tm vm MH i t itM UH nn mm hB M IH Iti tiM m MN Mit WW on m fit IIM 4ta 4tit 4aN MM lOM II II t t IIM turn I MIN lMi4 tlMt ttiM Üfll lUU IM I4MII IH INN MMI UHt l 4ll IUM IH IM IMM IIU IHM in in i 4I0H IHN inti I M j IINI iHf mN mm IMt I i iiiiiïNia 1 IHN uut MIM II I IMn UMI IMH l jJBi S HJlf SBH JHSJïH nvn wiTi wnv mv iwm HM wmmi REUNIE HAA WS690P Fom TREF w 7 tamk Vm HET ZELDZAME FIUMWERK Ml den btfoemden HELDENSPELER FNMtJIAeHCm ALCAZAR Toegang voor lederen Iceltijd OiatU letsenslalUflg Oewene entree p zen Ptaatsbeapreken dringend aanbevolen Zondagmorgen 10J0 nnr mnmio ARancnM in AREM eEHEtMEN It gre leeftijd Zaterdagmiddag 2 uur Matinee fflet ALCAZAR lederen lectt d Entree kinderen vanaf 15 cent Volw avondprfji ATTENTIE RIUNW P vni ook toe gankel k voor nlet bezoeker van het theater Prima coMuraplie REUNIE het niddelpunt van Oouda s anttgement O 3076 Markt 31 zijn nog voorradig de navolgeiide goedkoope Knippatronen 10 cent per stuk 3 ex Meisjeajurfc 9 7 Jaar 2 éi 10 12 Jaar r ex Damnjtpon maat 40 ez 44 9 ei Deux Pièces 40 ex Overgooler 4 I ex MelsJetovergooier6 8J 3 ex Pyama 10 12 Jaar 7 ex 6 8 Nette joogelui vragen één of twee gsstoff Kamara to huur Hefsl met vrije keuken of gebndfc van keuken Br no Q3082 iMreau van dit triad Te hnnr fovnacd groote gamaub xlt riiaaplcamer ot étage met gelüidk van Iceidmn Br met prQaopgaaf no 1389 bur van dit blad t HKnjIS ZOEKEN spwtleve heeren om te zeilen Br met toto no 1390 Inir V d blad TBB OVEBNAIMB OEVkAAOD een klndemuuiteltje tevens te koop gevraagd kinderledlkantje Br o 1301 bui van dit blad j n KOOP OBVRAAdp 1 winterjas middelm pers 1 paar heftvnschoeneo 6 lepds 6 vpricen 6 messen Br no int bur van dit blad Te tamr 1 slaapicamertje met een S pers bed Br no 1393 bur van dit blad TE KOOP 1 uitzet droogrek Br no 1394 Inir van dit blad platenwisselaar voor 30 pi speelt dus 60 numm zonder onderbr Keert de pi om Wljdstraat 22 Tt KOOI OEVllAAGD grove militaire ttmiek en liraek Br met grUsopgaat Sumatraatraat 49 Den Haag HalOOSEKS I l tt ItiN I Teelt inv igen tabak Spent tmor dit doel gekweekte jdaaten uit voorraad levnrbaar HaadMd ng Mr te t en beweridng gndis O HoMMkaen Aditer mau H S ISiS TB KOOP Kin der s e h oeiieB maat urr ietkade M OBTBAAOO aan wolaMr voor de 7i idag Korte OroMMDdial t UzzyMMIir Tlnliiiii Pnlbip U iNcbls TOEOAffO 14 JAAR KAOIO TE KOOP halt gedemonteerd 2 rIeuM lampen Prima werk 29 k Peperstraat 48 TEKOOTi Wit Banking todentomuH 90x10 Qrabolhstraat 59 OSBMiendMl baadt U in versch atroommi leldingwMer VètiereB 1 Ja iK kind vestje met lange aniwen bih rood en groen ilborduurd gaande van HiadMa Hare Latenis Kada BsÉpmtr J FHeljestr Terug S Bezarfes tegm lielooaing Itoosmileai J P HcUMtraat i aatdw TBKO een lange ieten Jas Bar Martenssingel SL rzMoêtx Jongenszeilboo e spotpr Br no 1408 biw van dit W TE W Sti 2 motitfboöten aMM kajuitM 4 riems Wherry outrick riidamwHMMM Te be Tomliergstiaat M te kW ai gAeaso Wetli Ventsawg Mtiv AANCTSmiKN slaapkamertje met o pension lletst savondi 7 uur TurMngrt fc een werkster voor ViiS Adres Nieuwe Raven M 1 Js i ali h L liuiah voor dat nacht Uetit asav gezi Mttg na matiwericsrk H Wolt sOravenweg l NIeawerkerk a4 lA tjiMOah eea fsad sadaifeMida BuTMi Mua Bergsmbsd V