Goudsche Courant, vrijdag 5 juni 1942

OUDSCHE Vrijdag 5 Juni 1942 liargang No NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Bveaai MABKI SL TOJa tlU PMlrekeidBc 4MW Chefredacteur F TlSTZR Gouda ITLER BEZOEKT MANNERHEIM y gel egenheid üan diens 7Ssten verjaardag Duitsoh Finsche iiespreltingen Aan het deel vxn het front waar het Nederlandsche Legioen vecht Duitsche artillerie beschiet Leningrad fS S P K Wenniper Mulder Henkels vliegtuigen zijn aangevallen Nadere andere zeevaartweg der geallieerdeD bijzonderheden zQn nog niet bekend heeft medegemaakt Kaar te Heliinki befcend ia geW rw beeft d Ffitarer en opperbevel e der Duitaclie weermacbt giate M ïn gezelachap van generaalveld inchalk Keitel op Fioachea bodem Jf ter het front een bezoelc gebracht iin maarschalk van Fir Utrt Man am ter geleg iihdd vaui diens iteD verjaardag Ti Führer brach den maarschalk de jjykwePiCiien over van het Duitsche STNaar verder bekcr d is geworden mtusschen den Fünrei den maarSalk van Finland den president van JnFinschen itéat an generaal veld larschalk Keitel een bespreking hebken plaatsgevonden iB een te Helsinki uitgegeven com qué wordt d d 4 Juni het volgenÉf medegedeeld Of Fuhrer en opperste bevelhebber m de weermacht heeft heden in geHbchap van generaal veldmaarschalk Idtel een bezoek gebracht aan deuf IBirschalk van Finland baron Manuriieim ter gelegenheid van zijn H verjaardag Het bezoek vond tuts in Finland op een plek achter Efront De Führer sprak jegens den jiMchen vrijheidsheld de hartelijkste dukwenschen uit van het Duitsche nik en van de Duitsche weermacht Bil deze gelegenheid heeft de Hhrer tevens e n ontmoeting gehad ld den president der Finsche repukidc Ryti De Finsche president stelde m den Führer de leden van de Fm b regeering voor het presidium van tal Finschen Rijksdag en vertegenmordigers van de Finsche arbeiders Morschalk Mannerheim stelde aan te Führer de op zUn verjaardag aanndge hooge Finsche officieren voor ik teeken van de Duitsch Finsche itigemeenschap en nauwe verwante tieenbroederschap overhandigde de Flhrer aan den maarschalk van FinInd het grootkruis in goud van de Dïltiche adelaarsorde h het verder verloop van het benek vond tusscheo den Führer den fchen president maarschalk ManKrtieim en generaa veldmaarschalk KUtel een langdurige bespreking fillti welke gedragen werd door den feit der liar el ke vriendschap tusichen beide volken h zijn toespraak tot maar 3chalk Ihimerheim bracht de Führer tot Utng hoe geluliiug hij zich aiht den ritrsclialk van Finland heden per lijk te kunnen feticiteeien H Me deze gelukwenschen ut te sprete namens het j ehee e Duitsche volk K namens alle Duitsche soldaten die Ktwerkelyk t ewon V ring naar hun liawhe kameraden en hun gjooten W dheer opzien De Fünrer herinnerde W de historijjlw winfinbroederscljap beide volken Ten tweeden male llde geschiedenis heeft thans een geMenschappeluke strüd tegen een ge itBischappeluköi tegenstander hel Oótsche en liet Finsche volk te zamen iliracht Reeds de eerste gen een lbs peh ke wapenfeiten m het jaar lui hebben banden gele td die van fcunamen aard zijn De tweede stryd Si deze banden voor a tijd verstevi L Het is gemalüiWgk zoo zeide de r over vriendschap te prsten Jooeer men weet tiat er zulk een Wer leger aam zyn zijde staat Het rtwle volk denkt op dit oogenbhk MMies zoo als ik hier spreek Het be Wert het Finsche volk en den F n veldheer De Führer besloot zijn Vraak met zijn dank te betuigen gou president Ryti voor de hem en overigen Duitsclien he sren bewe jastvryheid en met den wensch W te spreken dat d © maarschalk van Md nog vele jaren behouden moge jjwn zoowel voor zyn volk als voor oneensohappelijke zaak Stdat de Führer den maarschalk JjFmland zijn gelukwenschen had V proken en hem het grootkruis in van de I uitsche adelaarsorde had ndigd antwoordde maarschalk rheim met de volgende woorden Jjjnheer de Rjjkska nselier en op bevellicbbesr van de Duitsche acht Voor de uiterst beminneijllelukwenschen verzoek ik u mijn Jerbiedigsten dank te mogen uit♦ en ♦ Deze wenschen zyn voor my Voor de Finsche weermacht het Ie eerbetoon hetwelk myn hart ijin gedachten volledig weten te en Ook spreek ik u myn ken dank uit voor het schoone henk dat my pereoonlyk cht Dit geschenk zal voor mij yvende herinnering zyn aan den stryd van dit oogenblik voor de goederen der ge lelyke en Ie beschaving een strijd dien n de zyde van de roemryke ep ge Duitsche weermacht mogen De beteekenis en de waarde tiy ten deel gevallen eer wordt e aanwezigheid mynheer de nselier heden hier in onzen JP de allerduidelykste wyze in 1 gesteld Dat de opperste be er van de Duitsche weermacht Mze geluk ihschen en dit gej Wilde overbrengerf stemt my U n iii6t alleen byzonder gee och is een eer die wy tot in gevoelen Op bijzonder groo Mei ik het dat u mynheer de Rijkskanselier de mogelijkheid gevonden hebt deze reis te ondernemen juist in de dagen waarin de geweküge en schitt rende slagen van Duitsche leiding van Duitschen moed en Duitsche wapens ons dichter bij de hoop brengen op epn besUssing van groote draagwijdte Daarom wil ik aan de uitdruklcing van myn eerbiedige dankbaarheid den wensch verbinden dat het in den loop van dit jaar aan de goede wapens van de reclitvaardif e zaak vergund moge zijn de pesthard van het bolsjewistische barbarendom onschadelijk te maken Mogen de wapens van broederlijk vereenigde strijders aan hun volkeren den vrede en aan heel Europa de redding uit een gevaar brengen dat meer dan twee decennia lang als een nachtmerrie aan de ostelijke grenzen heeft gedreigd Een volkomen Tcrrassing Omtrent het bezoek van den Führer aan Finland verneemt het D N B nog de volgende bijzonderheden Het bezoek ftn den Führer aan Finland kwam voor het Finsche publiek volkomen als een verrassing Alleen president Ryti en maarschalk Mannerheim waren den avond tevoren van het bezoek op de hoogte gebracht De Führer landde om 11 uur 20 des ochtends op een vliegveld achter het Finsche front In zijn gezelschap bevonden zich gcneraal veldmaarschalk Keitel de Rijksperschef dr Dietrich de Finsche genei aal by het opperbevel van de Duitsche weermacht luitenantgeneraal Talvela en gezant Hewel van de Wilhelmstrasse Op het vliegveld werd de Führer ontvangen door president Ryti Voorts waren op het vliegterrein aanwezig de Duitsche gezant von Blücher en de Duitsche generaal by het opperbevel van de Finsche weermacht de generaal der infanterie Erf urth Van hier begaf de Führer zich per auto naar de plek der samenkomst President Ryti had reeds tevoren voordat het bezoek van den Führer was aangelfondigd een verjaardigsby eenkomst voor maarschalk Mannerheim georganiseerd zoodat tal van vooraanstaande Finsche personen uit politiek en weermacht alsmed vooraanstaande personen van de Duitsche weermacht in Finland by maarschalk Mannerheim op bezoek waren om hem te feliciteeren zonder te weten dat de Führer op komst was Zoo was o a yan de Duitsche weermacht in Finland aanwezig Generalobcrst Stumpff de generaal der bergtroepen Dietel alsmede talijjke andere Duitsche officieren Aan het hoofd der delegatie van het corps officieren der Finsche weermacht stond de chef van den generalen staf de generaal der infanterie Heinrichs Van Finsche politieke personen waren o a aanwezig minister president Rangell deViinisters Tanner Witting generaal von Walden Koivisto Annala en Horelli Des middags was de Führer de gast aan een door president Ryti ter eere van den maarschalk van Finland aangericht noenmaal waaraan ook dp overige aanwezige hooge Duitsche en Finsche personen aanzaten Na afloop van de besprekingen vertrok de Führer om kwart over vijf om de terugreis te aanvaarden President Ryti en maarschalk Mannerheim vergeaelden den Führer naar het vliegveld HONGAAKSCHE MINISTER PRESIDENT NAAR DUITSCHLAND De minister president en minister van Buitenlandsche Zaken van Hongarye von Kallay zal een officieel bezoek brengen an Duitschland Hij zal daar een onderhoud hebben met dea Führer en diens voornaamste medewerkers No het koabaad ia vtilen Maai staM l ke nabyheid Jiiervan geplaatst In bevoegde Hongaarsche Aringen verklaart men dat dit bezoek opnieuv een welsprekend getuigenis aflegt vsn de nauwe samenwerking tusschen Hongarije en de verbonden mogendheden JAPANSCHE AANVAL OP MADAGASCAR Slagschip en lichte knuw der Britsche vloot ziMai beschadigd 4 Het Japsnseiie hoofdkwartier kMÉI Vrüdsg te 18 aur medegedeeld d speciale eenheden der Japansche dniir bootvloot In é chteadschemering vaa den Slslca Mei by verrassing een aanval op Diege Suar op Madagascar bebtay gedaan Een Britscti sisgsciiip van 4 Queen Elizabetli kiasse 3 6M ton en een iicht kruiser van de AreUinsaklasse 5J2S ton werden getorpedeerd en zwaar beschadigd De aanval op de havw van Sydney Het Japansche hoofdkwartier heeft Vrijdag te 17 10 medegedeeld dat een speciale duikbootflottielje in den nacht van 31 Mei op 1 Juni te 3 10 uur met succes is binnengedrongen in de haven Sydney en ee vijandelijk oorlogsalhip tot zinken heeft gebracht Van de speciale duikbooten die aan den aanval deelnamen zijn er drie niet op liaar bases teruggekeerd De operaties in Kiangsi JAPANNERS BEZETTEN FOETSJAÜ Japansche troepen hebben naar te Tokio verluidt hedenochtend de tad Foetsjau in de provincie Kiangsi bezet Ongerustheid te Tsjoengking Het D N B meldt uit Sjanghai In Tsjoengking heerscht ernstige bezorgdheid over de ontwikkeling van de gevechten die na een rust van maanden herleefd zijn aan vjer Chineesche fronten in de provincies Tsjekiang Joennan Kiangsi en Kanton De militaire woordvoerder te Tsjoengking achtte naar gemeld wordt den toestand het gevaarlijkst aan het front in Tsjekiang waar de Chineesche defensieiinie ten Noorden van Tsjoetsjau ineerigestort is Hij sprak van de mogelijkheid van vereeniging der Japansche strijdkrachten die van Nantsjahg naar het Zuidoosten oprukken met die welke in Tsjekiang opereeren De toestand in Tsjangtsja is eveneens gevaarlijk met het oog op den opmarsch der Japanners uit het Westen De woordvoerder achtte het voorts mogelijk dat de Japanners die uit Kanton naar het Noor den optrekken zich vereenigen met de troepen die van Nantsjang uit reeds meer dan 100 kilometer in Zuidelijke richting zijn gevorderd Deze kritieke toestand noopt de regeering te Tsjoengking wederom meer geallieerde hulp te vragen en een grootere activiteit der geallieerden in de Zuidzee te verlangen APSCMArPING VAV POLVGAM IN VOOR INDIK worden de byeen in de onmiddel Poivffoon Hartog Volsens een Reuterberlcht uit New Delhi is en wetsontwerp in voorbereiding nopens afschaffins van de polygamie De aanslag te Praag HEYDBICH OVERLEDEN De plaatsvervangende Rijksprotector in Bohemen en Moravië en chef der SicherheitspoliZei en van den S D S S Obergnippenführer en generaal der politie Reir hard Heydrich is Donderdagochtend aan de gevolgen van den op hem gepleegden aanslag overleden naar thans officieel verluidt Remhard Heydrich werd 7 Maart 1 04 geboren te Halle ad Saaie Na zyn eindexamen feed hij in 1922 zijn intrede als adelbolrst bij de Duitsche marine In 19S8 werd hij bevorderd tot luitenant ter zee 2e klasse en naderhand bekleedde hij de functie van bcrichtenoffieier bij de leiding van den marinestat vmn het marinestation Oostzee Nadat Heydrich ontslag had geno n en uit den marinedierst trad hij terstond toe tot de N S D A P te Hamburg Kort daarop werd hij lid van de S S waar hij als Sturmführer by den staf van den Reichsführer S S Himmler naar München werd geroepen Toen het nationaal socialisme de macht had overgenomen werd Heydrich m Maart 1938 ienoemd tot Oberführer en leider der politieke afdee iing van de politiedirectie Het jaar daarop kwam rijn bsnoeming af tot leider van het bureau der geheime staatspolitie te Berlijn Twee jaar later werd hij lid van den Rijksdag en tevens Pruisisch staatsraad Als jachtvheger heeft Reinhard Heydrich op allerlei oorlogstooncelen het ijzeren kruis eerste en tweede klasse en de bronzen en zilveren Frontflugspange verworven Smds 27 September vorig jaar bekleedde Heydrich het ambt van plaatsvervangend Rcichsprotektor van Bohemen en Moravie Met Heydrich zoo schrijft de BerlincrBörsenzeitung ver liest Duitschland een van die mannen die zich op lederen post verdienstelijk maken waar de Führer hen plaatst Zoo gestreng als Heydrich optrad tegen die kringen die als vrijwillige of betaalde agitatoren de verhondm gen in het protectoraat trachtten te verstoren zoosnel maakte hij den rustigen voortgang mogelijk van het werk dat het protectoraat als zijn deel tot deze oorlogsvoering moet bydra gen Het blad eindigt met de woorden Hy is in dienst van Führer en volk gestorven Dat h door laffe moordenaarshand viel maakt zijn lot tragisch De militaire strijder Heydrich bleef door den oorlog gespaard de politieke strijder Heydrich viel op zijn post Hy heeft een leven van plicht en van werken tot het einde volbracht en djt leven heeft slechts een gedachte gegolden waarvoor thans millioenen in den oorlog staan de Duitsche vrijheid De Deutsche Allgemeine Zeitung schrijft De dood van dezen man die voor de inwendig i veiligheid van het Ryk onmetelyke verdienste heeft gehad en door den Führer steeds weer met opdrachten van zeer groote verantwoordelijkheid en moeilijkheid werd belast is een zwaar verlies De Japansche aanval op Dutch Harbour GROOT OPZIEN IN ENGELAND EN AMERIKA De Japansche bomaanval op net b langrijke Amerikaansche steunpunt in Alaska Dutch Harbour heeft volgens uit Londen ontvangen berichten zoowel in Engeland als in de Vereenigde Staten groot opzien gebaard Hierdoor is m Amerika zelf een nieuwe angstpsychose ontstaan Kiaarrblijkefijk verwacht men in Washington nieuwe Japansche operaties tegen de kust van den Stillen Oceaan van Alaska t ot aan de Panamazone welk gebied reeds ii een alarmtoestand verkeert aldus het A N P in een liericht uit Stockholn Japinsehe aanval op Midway eiland Naar Associated Press meldt heeft het Amerikaansche departement van marine bekend gemaakt dat de Midway eilanden gisteren om ongeveer 9 uur plaatsehjke tijd door Japansche De mislukte Britsche landingspoging AAN4 E ERANSCHE KUST BU LE TOUQUET Over de Britsche landingspoging aan de Kanaalkust wordt van Duitsche militaire zijde nog gemeld In den vroegen ocl d naderden eenige motortorpedobooten begeleid door laagvltegende toestellen de Fransche kust in de nabyheid van Le Touquet De Britsche vliegtuigen werden door de Duitsche artillerie onmiddellyk onder vuur genomen zoodat zij moesten wijken By een nieuwe poging ten Zuiden van het eerste punt kwamen weliswaar eenige Britsche soldaten aan land doch door het afweervuur werden zij gedwongen onmiddellij terug te keeren Eenge Engelschen werden gevangen genomen Eenige wapenen en gei eedschap werden buitgemaakt Op rubberbooten vluchtten de landmgstroepen naar de wachtende motortiooten zonder dat zij ook maar het germgste bereikt hadden Waar wordt een voile sterk en weerbaar Niet aan de bndgelafel ol ta de danaiull Op de aportvelden worden de spieren gestaald het Uctiaam geiiard Eiite jong kerel moet over een sportiel getramd lichaam beschikken Strijdt mede voor een Uchannetük gehard volk Treedt in de rijen der Nederlandsct e if Convooien door de Noordelüke IJszee BUZONDERTGROOTE SCHEEPSVERLIEZEN De oorlogslev eranties der geallieerden aan de Sovjet Unie woïden door de Times aan een bespreking onderworpen HierJ ij verklaart het blad o a De geweldige omvang van de luchtstryjilkrachten die ter beschikking van de spilmogendheden staat vormt een groot gevaar oor het geallieerde scheepvaartverkeer met de SovjetUnie De kracht van de Duitsche luchtmacht wordt op den Noordelijken zeeweg steeds sterker gevoeld Helaas bestaat er voor èn Engelschen èn Amerikanen geen andere zeeweg die zoo kort is als die via de Noordpool langs welken weg men zij het ook met zeer veel moeite de Sovjet Unie van het een en ander kan voorzien Derhalve gaat dan ook practisch het grootste deel van het door GrootBrit tannië en de Vereenigde Staten voor de SovjetUnie bestemde oorlogsmateriaal langs dezen weg naar de NoordRussische havens In het huidige jaargety s taan deze transporten echter aan bijzontier groote gevaren bloot daar de nachten in het Noordpoolgebied thans niet geheel donker meer worden en de nog niet geheel gesmolten ijsbergen voor de geallieerde scheepvaart in de Noordelijke IJszee slechts een zeer beperkte route openlaten De convooien vormen derhalve een well ast ideaal doel voor de Duitsche lucMmacht Onder dergelijke om standigheden is het niet te vermijden dat de scheepsverliezen op den heenen terugreis in het Noordpool gebied bijzonder groot zijn Het geallieerde scheepvaartverkeer staat hier in den laatsten tyd bloot aan aanvallen zooals men ze totdusver op geen enkele De nieuwe bonnen Vpor de volgende week zijn voor het koopen van de gebruikelijka rantsoenen brood vleesch en aardappelen aangewezen de bonnen 29 en voor het koopen van een rantsoen tabak de bonnen 33 en 34 De oorlogsverklaring van Mexico DE VER STATEN AChTER DE SCHERMEN De staten van het driemogendhedeo pact hebben met gelatenheid kennia genomen van de oorlogsverklaring vat Mexico meldt het A N P uit Berlijn De militaire onbelangrijkheid van dezen stap is de Mexicaansche regeermg zelf waarschijnlijk wel duidelijk In de geheele Mexicaansche geschie dcnis is er geen hoofdstuk waarin sprake is geweest van spanning of vyandelijkheden tusschen Mexico ccnerzijds en Duitschland Italië era Japan anderzijds Daarentegen heeft Mexico zoolang het zelfstandig was den buurman kt het Noorden moeten beschouwen als zijn erfvyand Het Amerikaansche imperialisme heeft sinds 1835 Mexico de eene provincie na de andere on tnomen tot het byna van de helft van zijn gebied was beloofd Hand in hand daarmee ging ook de economische penetratie en uitbuiting van het Noorden uit Een reeks zelfbewuste presidenten met nationaal besef van Carranza tot Cardenas heeft tegen eeii Amerikaanschen invloed gestredeii en ook de huidige president Camacho heeft vorig jaar nóg n poging van Washington om Mexico te betrekken in de agressieve politiek der Ver Staten tegen de asmogendheden energiek afgewezen Maar Amerika liet niet los en ver nieuwde telkens zijn pogingen om Mexico te overHeerschen Het is ook bekend dat de Ver Staten de hand in Het spel hadden bij ieder binnenlandsch eonfliêt vooral bij de presidentsverkiezingen en dat hel ditmaal heeft gedreigd met de aanstichting van een revolutie tegen het wettig gezag Tevens weet men dat de Ver Staten nooit het denkbeeld hebben losgeliten op een of andere wijze de landbrug naar het Panamakanaal in bannen te krijgen Tegenover dit imperiaijsme heeft president Camacho den laatsten hinderpaal vrijwillig opgeruimd Van nu af slaat Mexico algeheel ter beschikking van de Amerikaansche uitbuiting Amerikaansche soldaten zullen zich op Mexicaanschen bodem nestelen en dezi steunpunten nimmer teruggeven Mexico dat aanspraak kan maken op de leiding van middel Amenka i thans gedaald tot het niveau der kleine middelAmcrikaansche republieken die nooit een eigen wil heb ben gehad tegenover de Ver Staten De Mexicaansche president beschikt thans over volmachten die hem in staat stellen te handelen zonder toestemming van het Congres Dit zal de pogingen der Vet Staten om vasteg voet in Mexico te krijgen nog vergemakkelijken en Camacho s eerste daad zal dan ook wel zijn het afstaan van steunpunten aan de kust steimpuntenv die Mexico voorloopig niet zal terugzien Dat die bases opvallend dicht bii dt Mexicaansche petroleumbronnera zullen liggen mag met reden worden verwacht en de militaire beteeken isvan Mexico s intrede in den oorlog heeft dan ook enkel en alleen belang voor e beveiliging van de olietransporten door de Golf vai Mexico en aangrenzende wateren waar de Duitsche duikbooten den laatsten tijd bijzonder actief zijn en opmerkelijke successen hcbl en geboekt waartegen de Amerikaansche afweer vrijwel machteloos staat Een komische noot in het heele geval vormt de Mexicaansche oorlogsverklaring met terugwerkende kracht n l tot 22 Mei inderdaad een novum in de geschiedesi van de infemalionale diplomatie UITGAANSVERBOD IN NED INDI OPGEHEVEN Het uitgaansverbod n Nederlandsch Indië is volgens een medcdeeling van de Japansche militaire autoriteiten in Batavia met ingang van heden opgeheven Sedert eind Maart mochten de bur f ers in Nederlandsch Indië tusschen 3 30 en 4 30 uur zich niet op straat bevinden Zou op 5 20 ondes 21 57 Maan op 2 29 onder 13 56 Mea is TerpUcht te vcrdniateren vao zonsondertfant tot zonsopkomt Laataanu van oertnigca Moteacra hdf oft aa bomonder ang ooistoben worden lÉMmiMSm WilWMUMWIWW KTU