Goudsche Courant, vrijdag 5 juni 1942

VRIJDAG 5 JUNI 1942 Uit vroeger tijden irftOSRiEU S KENNISGEVING AAN DE BURGERIJ Men boude zich stipt aan de verkeïenvoorschriften OmCDEN TICWN DURIiCB WEEKMACUT ZU CORREer D urgeMeecler vestigt namens deff Ortsliommandant nogmaals de f ndacht van de geheele burgerij op de volgende punten Ie ledere weggebruiker is verplicht tich nauwgezet te houden aan de bestaande verkeersbepahngen Steeds eer blijkt dat de voetgangers zonder noodzaak van den rijweg gebruik maken dezen niet haaks oversteken op hoeken van kruispunten staan te praten eni Wielrijders houden nog steeds niet de uiterste rechterzgde van den weg bij het pasïeeren valt het herhaaldelijk voor dat zij zich op het meest linker gedeelte van den ruweg begeven bochten raar rechts worden niet zoo klein mogelijk gemaakt enz Meerdere feiten liggen voor het grijpen en slechts dan zal een afdoende verbetering intreden indien iedere weggebruiker deorloopend zichzelf controleert of hij in overtreding is Door speciale controles zal de politie het toezicht op het naleven van de verkeersbepalingen verscherpen 2e De baldadigheid van de jeugd neemt nog steeds toe Klachten over vernielingen kleine diefstallen e d komen dagelijks binnen Politietoezicht alleen lian hieraan geen eind maken Het zijn in de eerste plaats de ouders die hun medewerking dienen te verlee nen Z moeten hun kinderen op het verkeerde van hun handelingen wijzen en met krachtige hand optreden tegen hen die niet hooren willen 3e Het optreden tegen de Duitfche Weermacht zal steeds correct zyn Het gedrag van deze weermacht tegenover de bevolking laat zooals een ieder bekend is niets te wenschen ovei Het is dar ook een cisch dat in cafe s winkels enz de Duitsche militairen min tens even voorkomend behandeld worden als de eigen ingezetenen Mocht dit niet Keschieden dan zal sluiting van de Inrichting en zoo noodig arrestatie van hem wiens optreden hiertoe aanleiding gaf plaats vinden Dit laatste zal eveneens het geval zijn indien ook n aar het minste Duitsrh vijandelijke optreden op straat of in bioscopen e d geconstateerd wordt Ik ben er van overtuigd dat iederIngezetene zal willen medehelpen krasse maatregelen te voorkomen endoe dan ook een beroep op allen omloyale medeweiking te geven De burgemeester Verplichting op bruggen rechts te loopen OOK OP KLEIWEG EN HOOGSTRAAT De burgtmeester heeft de algetneene politieverordening aangevuld met de volgende bepaling Een voetganger i verplicht te loopen op het rechtervoetpad of de rechtïTvoetstraat gerekend in de richtmg van het verkeer op de bruggen op die straten waarvan ditblijkens orwnbare kennisgeving vanden burgemeester hetzij doorloopend betzij voor bepaalde dagen of uren isvaorges rev en Deze bepaluig Treedt onmiddelluk in werking De burgemeester heeft besloten het bepaalde in het nieuwe artikel doorloopend voor te schrijven voor den KJeiweg en de Hoogstraat Dit voor ctirift treedt onmiddelluk in werking Vacantie voor moeders D Nederlandsche Volksdienst biedt voor moeders die een rustige vacantie willeh genieten en deze zeU met kunnen bekoftigert de gelegenheid daartoe Zij kunnen een vacantie van tiendagen doorbrengen in pension Berenbosch te Nunspeet Het pension is gelegen in een prachtige rustige omgeving gezellige uit tapjes zullen worden georganise xi Alle kasten worden gedragen door den N V D Iedere moeder die voor een vacantie van tien dagen in aanmerking wenscht te komen in het tijdvak van U Juni tot S October kan zich hiervoor opgeven bij het plaatselijk bureau van den Nederlandschen Volksdienst Niéuwehaven 08 Men geve zich zoo Spoedig mogelijk op NEPSTALLEN GEPLEEGD Horiage flets en bonnen De politie Aeeft een 20 jarigen BMKhine bankwerk r aangehouden die uh de keuken van een café waar hij een boodschap nrvoest doen ten nadeele van den caféhouder en zilveren horloge had ontvreemd Het horloge is Of hem tei uggevonden Op den Kleiweg is de fiets van een meisje ontvreemd die voor een winkel kelwas neergeeet Een huisvrouw heeft aangifte gedaan van vermissing van distributiebescheiden uit haar woning aan de Bookenbergstraat EXAMENS UtK ALG 8TKNOGKAFENBOND Bit het te Dordrecht gehouden examen van d n Erk Alg Stenografenbond xtln voor de volgende diploma s geslaagd Steno typist e de dames i van Dijk C Gravesteyn en M ln t Veld en de keer K Spec KaotoocMenografie ISe Itttergr per Wlmtt mei u van Maaren tod lne hnjven B mej M Sprik en ét beer M Oravetend Ma ntschrijven A de heenn G aoonik co W Schoondowoe w AT AAR ANNEEfI Thalia Theater Frau Luna met Uzzy Waldmüller Theo Lingen Paul Kemp en Paul Henckels Aanvang 8 15 uur Z ipdag vanaf 3 30 uur Reunie Bioseoep Alcazar met Fosco Giachetti Aanvang S IS uur Zatero i 2 uur en vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Zondag 10 30 uur Haremgeheimen n et Itnperio Argentina SehOBwbarr Bloseocp Dans met den Keizer met Marika Rj k Wolf Albach Retty Axel von Ambesser en Maria Eis Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur 11 JbbI TJS nor Vrije vaagellaehè Gemeente Bijbellezing en bidstond 11 Joai 7 3 our Leger des Heib Heiligingsdienst leidster J v d Veen 6 Jonl i iM nur Cmtral Postzegelbeurs Vereenigiog van Postzegelverzamelaars Gouda Juni 7 3 nnr Kunstmin Tooneelavond Goudsche H B S vereeniging opvoering De ebbenhouten olifant door De Haagsehe Rederykers Juni 2 nor Olympia tcrrein Athletiek vierkamp voor dames en heerei georganiseerd door Achilles 7 Jnnf 2 nnr Plas Elfhoeven Onderlinge zeilwedstruden watersporlvereeniging Elfhoeven 7 Jnai 2 uur O N A terrein Hand bal stedenwedstrijd Gouda Rotterdam 1 Juni 1 12 uur Nieuwe Haven 308 Zitting ruilbureau voor kinderschoenen Juni 7 30 n Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh v a Welzen II Juni 2 4 uur debouw G G D Spieringstraat 113 Kostelooze inenting tegen diphterie voor nietschoolgaande kinderen van 1V4 6 jaar 15 Juni 7 nur Gebouw Gemeentemk j Gezondheidsdienst Spieringstr 113 Medische sporlkeuring AFHALEN AANVRAAGFORMVLIERrN SCBOENENBONNEN 3 12 en I 3D 3 30 nur Distributie kantoor Afhalen aanvraagformulier ter verkrijging van een schoenerbon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Woensdag S Donderdag V X Y Z UITREIKING LEVEN8MID0ELEN EN AARDAPFELKAARTEN Tot en met 13 Juni I en 2 3 nur Gebouw Danfêl Uitreiking v h levensmiddelenkaarten en aardappelkaarten op den datum die is afgestempeld op de thans In gebruik zijnde bonkaarten voor levensmiddelen APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek P Weyer Gouwe 131 Niet cXXtéa hiei Moor ovvrol wlil sUfMftCH Vraagt prl sopgave CQU1SPE HIEMK SINGEL 30 TEL 38155 RDAM llieo Uden Masman en zijn dansorkest terug ENTHOUSIASTE SCHOUWBURG Ondanks het prachtig zomerweer was de Schouwburg tot de laatste plaats uitverkocht en vond Tieo Uden Masman met zyn orkest een enthous ast publiek waai bij het opkomend geslacht in overwegende mate tegenwoordig was £ n dit heeft zün hart kunnen ophalen aan de vele oekende Schlagers die aan dit orkest zijn bekendheid hebben gegeven In ononderbroken tempo hebben de leder van dit befaamde ensemble hun prestaties ten beste gegeven Naast uitstekende instrumentalisten toonden zij zich ook dito chansonniers en voordrachtkunstenaars Marcel Tielemans zong op uitstekende wijze enkele Fransche liedjes i la CSiarles Trenet Freddy Barentse verzorgde met Wim Poppink de komische noot en Kees Kranenburg speeldft op verzoek en onder groot enthousiasme van het publiek zijn dnun solo Triplesec wat Tllj de temperatuur die gisteravond in den Schouwburg heerschte zeker een pres tatie mag worden genoemd Het wilde ons voorkomen dat hetgezelschap na de pauze beter op dreefwas dan daarvoor al kan worden geconstateerd dat het een serieus werkend ensemble is dat inderdaad dengoeden naam dien het in ons land heeftzich ook bü deze voorstelling heeTt a rdig geloond We vermelden nog dal Gouoa de premiere heeft gehad van een compositie van Freddy Barentsen getiteld Blokkendoos en dat w naast de deugdelijke leiding van Theo Uden Masman de virtuiositeit van de arrangementen van Jackie Bullerman hebbei bewonderd C H Hagedom DE FLUnrCLUB CONCERTEERDE In het versag van den avond van de Driehoekgroep Ckiuda I van de Ned Meisjesclub m ons mnnmer van gisteren heeft de zetter de fietsclub een concert laten geven Men zal begrepen hebben dat dit de fluitclub mo st zijn en dat het den Ie der van de fluitclub was wien een geschenk werd aangeboden DE GODDKBE lOBLDDE MBE CODKAlér OBLDDE Tj u geleden 75 JAAB GELEDEN De bui etneester der gemeCntc Gouda doet mededeelinc van de volgende circulaire van den oommissaris in deze provincie Bdulve de voorzorgsmaatregeleti ter aanzien van het vervoer van wol enz acht ik het ook met het oog op de nog hei aaideiük voorkomende ziekte gevallen in Engeland en Duitschland noodzakeluk dat IHJ de aanvragen oni vergtmning tot dat vervoer worde overgelegd eene verklaring vam het hoofd van het bestuur der plaats van afzending dat de te vervoeren voorwerpen niet in aanraMpig zün geweest met liek rundvee M JAAB GELEDEN De heer G Voorsluüs Jz heemraad in het polderbestuur te BergAm bacht mocht in deze week het voorrecht smaken 25 jaren m dat college zitting te hebben gehad Van de hui dige heemrad ia hü het langst iA fu ictie 25 JAAR GELEDEN Uit Ouderkerk a d IJssel De heer A Oldeman herdacht de dag dat hy voor 40 jaren in functie trad als onderwyzer aan de opoibare lagere school no 1 De jubilaris werd door B en W gecomplimenteerd terwijl hem tevens een geschenk werd aangeboden Uit Bergambacht Tot predikant bij de Ned Herv Gemeente alhier is beroepen d H Ewoldt predikant te Aalburg en Heesbpen Piphterie bestfijding LAAT KINDEREN INENTEN Elke week hoodt de schoobrta sitting De burgemeester richt zich in het bijzoflder tot de ouders van nog met op school gaande kinderen beneden 12 jaar met de volgende opwekking om hun kinderen te laten inenten De naam van de ziekte diphterie is U vermoedelijk niet onbekend Elk jaar weer zyn er dan een hier dan weer daar gevallen van deze besmettelyke en gevaarlijke ziekte Echter komen in ons land den laatsten tüd weer meer gevallen van deze ernstige infectieziekte voor ook in Ziiid Holland Onvatbaarmaking voor deze ziekte is dan ook het middel om te voorkomen dat deze ziekte onder dr jeugd slachtoffers maakt In verband met het bovenstaande geef ik U op advies van den geneeskundig inspecteur van de volksgezondheid voor Zuid Holland en met vpUedige instemmjng van de geneesheeren van den gemeentelijken en gen fkundigen en gezondheidsdiens gelegenheid uw kinderen gratis tegen deze ziekte onvatbaar te laten maken De kinderen worden daartoe driemaal met een onschuldige stof die tegen deze ziekte onvatbaar maakt ingespoten Van deze behandeling ondervinden de kinderen geen of weinig hinder Een enkel kind is den dag na de behandeling wel eens wat vervelend en of vertoont op de plaats van inspuiting eenige roodheid of zwelling nadeehge gevolgen zijn hier te lande echter nooit waargenomen Het is echter van groot belang dat de kinderen drie inspuitingen ondergaan met een tusschenpoos van achtereenvolgens drie en twee weken omdat U dan pas goed gevolg van de behandeling kunt verwachten n l dat de ziekte wondt voorkomen Hoe jonger de kinderen zyn des te minder last ondervinden zy van de behandeling Dit is vooral van beteckenis omdat de meeste gevallen van diphtheric juist voorkome f onder d jongeren van 1 10 jaar n l OTTO Ik geef U daarom in ernstige overweging in het belang van Uw kinderen in het byzonder voor die onder 12 jaren aan dyzen oproq gevolg te geven De schoolgaande kinderen worden na schriftehjke toestemming der ouders kosteloos ingeënt volgens een daarvoor reeds in 1941 toegepaste regeling De niet schoolgaande kinderen kunnen eiken Donderdag des middags tusschen 2 en 4 uur kosteloos worden ingeënt door den schoolarts Spieringstraat 113 Rechtbank té Rotterdam ZWARE STRAFFEN TEGEN GOUDSCHE INBREKERS In April j L besloot de 25 jarige suikerwerker C A v t H een recidivist die reeds tweemaal wegens diefstal met de cel kennis maakte opnieuw zijn geluk te beproeven op hel pad der misdaad Hï zocht daartoe de medewerking van twee andere Goudenaars de 23 jarige P D B en de 23j rige J G E met wie hg op onderzoek was gegaan In een aardappelenpakhuis en in een oliepakhuis troffen zy geen liüit doch in de Lamdeelsleeg vonden zy iets van hun gading in de bergplaats van den bakker J Ferwerda waar ze het slot der buitendeur forceerden Zy stalen 50 kg milcose en 20 kg pastolac doch toen zij dit goedje wilde wegdragen kwam de poUtie B die op uitlcyk had gestaan werd gegrepen B noch E waren verschenen Verd V t H die gedetineerd is bekende het feit Het O M vorderde tegen B en E elk een jaar gevangenisstraf en tegen V t H 1 jaar en 8 maanden met aftrek der preventieve hechtenis Mr A Niessen Is raadsman voor V t H pleitte cleroentie Uitspraak over veertien dagen Ditspiaak De uitspraak tegen de 36 jarige mej J C E R uit Gouda legen wie wegens het Ier inwisseling aanbieden in een winkel te dezer sUde van twee NV raOOENTA AMERSFOORT vervalschte vleeschbtmnen een maand gevangenisstraf was geëischt werd aangehouden om een rapport over verdachte in te winnen JONGEN AANGEREDEN In De Korte Akkeren Is gisteren de 8jarige A Hofstede uit de Schellemaslraat aangereden doer een paard en wagen Per auto van den G G D is de jongen naar htt Van Itersonzie kenhuis gebracht en ter observatie opgenomen KERKELIJK VOORBEREIDEND EXAMEN Aal de Rijksuniversiteit te Utrecht is gestaagd voor het kerkeijk voorbereidend examen onze oud stadgenoot de heer A H C Jaco te Bodegraven SPORT VOETBAL Programma voor 2 ndag NEO VOETBALBOND Kampioenschap jraa Nederland A G O V V Eindhoven Heerenveen A DO District II Promotiecompttitie 2e klasse Neptunu t Gooi Promotiecompttitie 3e klasse heveningen V l O S Fluks V C S Martinit Forftina Promotieconipetitie 4e klasse Archipel R V C Ursus Bodegraven Belvedère t Noorden P F C G S V terrein Poortugaal beslissingswedstryd C K C s Gravendeel terrein Zwyndrecht Promotiecompelitie reserve 2e klasse Sparta II D F C 11 Promotiecompetitie reilerve 3e klasse Laakkwartier II B E C II Excelsior 1920 II Feyenoord IV H O V II V D L Il Sliedrecbt II Unitas II D C V Il De Musschen IL GOUDA O s PROMOTIECOMPETITIE Voor de promotiecompetitie reserve Ze klasse werd deze week gespeeld de wedstrijd HermesD V S II Sparta II 0 3 Door dezen uitslag zijn met Qguda II nu ook Quick II en Hermes D V S II uitgeschakeld wat voor de twee laatste elftallen degradatie be teekent De Zondag te spelen ontmoeting SparU II D F C II zal beslissen welke dezer ploegen in de vacante plaats promoveert De rcsteerende wedstryd Gouda ÏI HermesD V S Il welke op 14 Juni was vastgesteld 1 heeft nu geen beteekenis meer en zal op verzoek van Hermes en met instemming van Gouda niet worden gespeeld Op 14 Juni volgende week Zondag dus speelt CkHide s eerste op eigen veld legen den tweeden kbaaser D W V uit Amsterdam BitJARTEN s Voortournooi qm kaderkampioensdiap beëindigd VOLGENDE WEEK DE PINALE Van den voorwedstrijden om het kampioenschap kader van het district Gouda werden gisteravond in het lokaal van de vereeniging Ter Gouw de laatste partijen gespeeld De litslageA waren carr brt h serie moy H Heyneman 175 39 16 4 28 J Corbeau 188 39 36 4 30 J Bokhoven ITS 21 31 8 33 J zwanenburg 86 21 18 4 09 J den Boer 134 31 30 4 32 J Bokhoven 175 31 22 S 64 D Moree 70 33 8 ï iï H Heyneman ITS 33 25 5 30 C de Groot 89 27 14 2 55 C Eikenaar 175 27 36 6 48 C de Groet 92 82 10 t 87 jr Ravenst 17S 82 26 46 De totale iiHalaf van den voorwedstryd was nep I car brt h s moy mp J Ravensteyn 700 108 40 6 48 8 C Sikenaar 581 117 45 5 05 4 C de Groot 286 129 14 2 21 O groep II H Heyneman 700 129 30 5 42 8 C Corbeau 592 149 36 3 9T 2 D Marce 477 152 27 3 13 O groep ni L Lankhorst 700 121 33 5 78 8 S van Vliet 803 171 31 3 52 O J Goudriaan 584 170 24 3 43 O groep IV J Bokhoven 700 99 4 7 07 8 J Zwanenburg 516 109 23 4 73 4 J den Boer 547 126 20 4 34 O De factoren die over de plaatsing van de twaalf spelers in den eindstrijd beslissen geven het volgende resultaat Matchpunten 1 J Bokhoven 8 2 J Ravenstein 8 3 L Lankhost 8 4 H Heyneman 8 5 C Eikenaar 4 6 J Zwanenburg 4 7 J Corbeau 2 8 J den Boer O 9 S van Vliet O 10 J Goudriaan O 11 D Maree O 12 C den Groot 0 moyenne 1 Bokhoven 7 07 kader 2 J Ravenstein 6 48 3 L I ankhurst 5 78 4 H Heyneman 5 42 5 C Eikenaar 5 05 6 J Zwanenburg 4 73 7 J den Boer 4 34 8 C Corbeou 3 97 9 S van Vliet 3 52 10 J Goudriaan 3 43 11 D Mafee 3 13 12 C den Groot 2 21 Het eindklassement Iui It 1 J Bokhoven Ter Gouw 2 2 J Ravenstein Concordia 4 3 L Lankhorst Schoonhoven 6 4 H Heyneman Thalia s Vrienden 8 5 C Eikenaar Knit on Tijd 10 6 J Zwanenburg Anti Poedel 12 7 J den Boer Concordia 15 8 J Corbeau Moordrecht 15 Ie res 9 S van Vliet Concordia 18 2e res 10 J Goudiaan 20 11 D Maree 22 12 C den Groot 24 i Nummers 1 tot en met 7 zijn geplaatst in den eindstrijd om het kamoioenschap kader van het district Gouda Nummers 8 en 9 zijn reserven spelerr Het kampioenschap wordt verspeeld volgende week Woensdag Vrijdag en Zaterdag in het clublokaal van Ter Gouw Aftrek matchpunten wegens het niet bereiken van hel minimum moyenne van 4 STROO c hoeden FRANS VAN CAMP PLAATSELIJK NIEUWS Bergambacht RECHTBANK TE ROTTERDA RiiwieldiefsUl Voor de RoSerdamsche rechtbank heeft terecht gestaan de 18 jarigen wagenmaker W P de B uit Bergambacht verdacht van rywieldiefstal op den Kerkweg alhier Verd is recidivist Hy verkocht de fiets voor ƒ 20 Het O M eischte een jaar gevangeni straf Zes maanden gevangenisstraf werd gevorderd tegen de 33 jarigen koopman recidivist J P v d H uit Bergambacht verdacht van heling Hij ou van De B twee rijwiel buiten en twee binnenbanden hebben gekocht zonder zich overtuigd te hebben of de aanbieder er wel eerlylc aankwam Uitspraken over 14 dagen Bodegraven PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 uur ds P A A Kliisener 6 uur de heer J Dekker 3eref Kerk 10 en 6 uur ds Dam voorber H A en Openb Geloofsbei Ev Luth Kerk 5 uur ds G J Duyvendak uit Utrecht Evang Kring Beursgebouw 3 30 uur de heer K Rozendaal van Den Haag BURGERLIJKE STAND Geboren Johannes Adrianus zn van Th A Lelieveld en A C Stolwijk Cornelia Getrude Marianne dr van C G Karssen en M v Muiswinkel Christina dr van R E Vogel en J M Steenbergen Leendert zn van D v Vliet en D v Leeuwen Eva Maria dr van H Windhorst en H VerkuijL Ondertrouwd W J Goes 38 jr en Th Groenendijk 33 jr J v d Pol 21 jr en D M G Ververs 18 jr A W Sluis 28 jr en P J J v d Star 28 jr Getrouwd C J Weber 29 jr en D Kortland 24 jr W J Groep 24 jren J M V VUet 25 jr Th A Zout man 27 jr en J C v d Berg 24 jr Overleden Joh Goudkuil 15 jr GESLAAGD Onze plaatsgenoot ie heer A H C Jacobs slaagde te Utrecht voor het Ker kelijk voorbereidend examen vumGiAtaa huweluksfeest Het echtpaar J Tuynenburg A v d Elzen herdacht Woensdag dat het vóór 50 jaar in den echt werd verbonden GEVONDEN VOORWERrSN e zo è enanT aarurenewF SHRD Gevonden zilveren kinderarmbandje en n portemonnaie met inhoud Vraag voor het te laat is prospectus aan m RENQVATUM Lag voorscbotpremlc Beperkte aansprakel lieid Vlotte acbaderegeling Afrekening van scbjule per half Jaar Algem Ondvrllnff W Arborc Ocnoottc hRENOVATüM lABMt rdam m fl Xt t T L x aai ZWEMMEN IS MEER DAN ONTSPANNING Reddingscnrras ia het bad Het bestuur der HiehUng Zuembsi Bodegraven heeft besloten spwti g jj te vangen met een cursus in redtimj zwemmen Voor dezen nuttigen curm hebben zich reeds vele zweniu ers q zwemiiters aapgemeid NIEUWE BRANDALAR MINSTAI LATIE Aan het goede inzicht var burJ meester Vonk is het te danken djt Bodegraven thans over een branlaijrn installatie beschikt die m elie op iii ten af is Vanuit twee centrolf puntai IS een enkele draad langs de v m ngsa der brandweermannen gelegd Door m het centrale punt aan een inductor t draaien worden alle in een nnglijii geplaatste schellen in werking gewacht Daarby is men geheel onafnankêiijk van eventueele storingen op et lichU net omdat de alarmstroom door midde van deze mductoren worm opjtwekt Zelfs bij draadbreuk ol aardesluiting werkt de inrichting uitjlei en l Doordat de schellen zonder cor lactoi werken is ook geen defect aan contacten te vreezen $ JARIG JUBILEUM BIJ N V TURKENBURG De beer P Buitelaar door directie personeel gebaldigd Donderdag herdacht de heer P Buitelaar dat hy voor vijftig jaar m dienittrad bij de N V Turkenburg s Zaïdharidel Allereerst werd de jubi ar s phet kantoor der directie oi tiirgBi waar de heer D van Wyngaarden hemoreer dankbetuiging voor den trouwearbeid een enveloppe met inhoud overhandigde Vervolgens werd de h Buitelaar in de versierde drukkerij jthuldigd door het personeel Als ouijjticollega bood de heer H Blazer eeafraai £ chiWer tuk namens hel personeel aan Hierna dankt de heer Builtlaar voor de hulde LOOP DER BEVOLKIN6 Gevestigd J Walraven an Amsterdam L Renes van Meppei E V Scherpenzeel van Texel H G M Timp V Amersfoort A Hoogenuüorn van Utrecht Vertrokken H Kazemier naar Noordwyk F v d Schaaf en ge in n Woerden A C Bunnik naar Alpnen a d Ryn A Broekhof naar Zoelermeer A M V Kampen naar Haienwoude G J Sterk naar Doorn J E Jansen naar BSnnebroek C Kramer naar sGravenhage T Th E Ehlen n s Gravenhage Boskoop ZONDAGSDIENST DOKTOREN A s Zondag zal de Zondagsd onit der doktoren worden waargenomen door dokter A J Zwartendijk telef 356 PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAa Ned Herv Kerk half 10 en 6 uut rs Jacobs Geref Kerk 10 en 66 uur d de Moor Chr Geref Kerk 10 en 6 uur ds Sluiter van den Haag Rem Ger Gem 10 uur ds Zuurdeeg Ger Gem 10 en 6 uur leesrii nst COÖP VEREENIGING DE B08K00PSCHE VEILI VG 4 Juni Rozen per bos Rorus Rijkers 2 00 3 00 Butterfly 2 4fl 2 8 Rosalandia 1 60 2 20 Qbinn Mary 1 60 3 40 Augufit Noach l tO l Else Poulsen 1 80 Oranje Triumph 20 2 80 Hadley 1 80 3 00 B i rclif 1 301 60 Better Times 140 BosaMundi 1 30 2 40 Pechtold 1 20 1 M Polyantharozen 1 70 2 80 Vierlarden 1 60 2 80 riorex 140 J OO Sweetheart 2 80 3 80 Juweeltje 2 20 2 Gloria MUndi 2 20 3 00 Gemengde rozen 70 90 cl Diversen per bos Clematis Mevr 1 Coultre 3 60 4 10 idem Prins HendnH 1 80 2 70 Pioenen 0 95 1 20 Py thrum 26 32 et Rhododendronbloemen 60 et Violieren dubb l fr2 00 idem enkele 19 et Haastrecht PREDIKBEURTEN VO m ZONDAG Ned Herv kerk 10 30 u ds W Voogd van der Straaien Ned Herv Geref Bvangelisatie 10 7 u evangelist G de Pater Geref kerk 10 30 u en 7 u d J W Erdmann Hekend PREDIKBEURT VOOR ZONDAO Ned Herv kerk 10 uut de heer Mat van Zoeterwoude GEVAL VAN DIPHTHEKIE In deze gemeente doet zich een van dipbtheritia voor 4