Goudsche Courant, vrijdag 5 juni 1942

VRIJDAG 5 JUNI 1949 Bon AanUl tjn 1 SOA IMikg 6 Juni 28B k 6 Jur i 29A m kg 13 Juni 29B kg 13 Juni OFFICIEELE LANDBOUWMEDEDEELINGEN voor de Provincie Zuid Holland MESTCONTRACTEN VARKENS Het Vee en Vleesch Aankoopbureau heelt geconstateerd dat vele mestconlractvarkens een 7 er hoog atslachtingspercentage vertoonen Om dfze reden zullen de varkens in het vervolg uitbetaald worden per k g geslacht gewicht tegen een prijs die bij aflevering der varkens in nucbteren toestand tntt den prijs van 72 cent per kg levend overeenstemt Aan de hand van de bij bovengenoemd bureau beschikbare statistische gegevens werd de prijs vastgesteld op 93 cent per k K netto gwlacht Voor afgemeste zeugen fal de prijs niet bedragen 70 cent per kg levend doch 90 cent per kg geslacht welke laatste orijs bij nuchtere aflevering eveneens overeenstemt met 70 cent per kg levend Voortaan zullen dus alle mestcontraclvarkens worden uitbetaald tegen een prijs van 93 cent per k g geslacht en zeuaen waarvoor een ijnestcontract is afgesloten tegen 90 cent per k g geslacht Verder brengen i ij nadrukkelijk onder de aandarht van t el8nghetobenden dat het gewicht der mestcontractvarkcns bij levering minimum 80 k g levend dient te bedraden en indien het een afgemeste zeug etreft deze minimaal 175 kg levend oet wegen bij aflevering BINRENUNO Groote voorketir voor i rookerskaarten VROUWEN OFFEREN HUN VERSNAPERINGEN VOOR DE MANNEN De mannen van 18 jaa r en euder hebben zooals te verviachlen wa in overgroote meerderheid de voorketir gegeven aan een rooker kaart tx veil een versnaperingenkaart Van de rond 3 miUioen mannen die in deze aange le enheid kiesgerechtigd zyn liebr ben drca 2 900 000 een abaltsiiaart g nomen Hieruit mag ech er niet worde afgeleid dat er maar lOO OOO niet roo kende mannen in Nede hiid zijn Een aantal van hen heeft namelijk een rookerskaart genomen om met de hierop te verkrygen rookartikelen vrienden of verwanten geljkkig te maken DVirSCHlASD STSUm VOOR EUROPA BRITSCHE LANDINGS POGING AAN KANAALKUST VEkUDELD 100 gr 14 Juni Wederzydëche Inchtaanvallen Het opperbevel der Duitsche macht maakt bekend Aan het Oostelijke froot geea gevechtshandelingen van eénigen omvang to Noord Afnka verloor de tegenstióider by plèatselijKe gevechten 22 pantserwagens 7 kanonnen alsmede een aantal gevatvgenen Formaties der Duitsche en Itaiiaansche luchtmacht bombardeerden spoorweginstallaties en troepenkampen in het gebied van Capuzzo Een met iwakke strydkrachten aan de Kanaalknt ondernomen Britsche landingspoging werd door de Duitsclie kostverdedigiag verijdeld Eenige gevangenen en wapens vielen ons in banden Bu luchtgevechten in het Kanaalgebied verloor de tegenstander gisteren 24 vliegtuigen Vrij sterke formatie gevechtsvliegtuigen hebben in den nacht van 3 op 4 Juni net Britsche zetsteunpunt Poole aan de Engelsche Zuidkust gebombardeerd Britsche vliegtuigen bestookten in den sfgeloopen nacht het gebied rond Bremen en de stad zelf hoofdzakelijk met brandbommen Nachtjagers en afweergeschut schoten 10 der aanvallende bommenwerpers neer In het tydvak van 21 Mei tot 2 Juni verloor de Britsche luchtmacht 318 vliegtuigen waarvan er 41 door eenheden van de marine werden neergehaald In denzelfden tijd gingen in den strijd tegen Groot Bnttannië 51 eigen vliegtuigen ve loren Het jachteskader 52 heeft den len Juni z ijn 2000e overwinning in de lucht gtmeld Kapitelo Müncheberg heeft den 2en Juni zijn 80e de Ie luitenant Marseille den 3en Juni in Noord Afnka zijn 70e tot 75e overwinning m de lucht behaald 6 Ju i 13 Juni Juni Juni 6 Jtii i 6 Juni 13 Juni 13 Juni 13 Juni 13 Juni 13 Juni 30 Juni 13 Juni 13 Juni Juni Juni 13 Juni 13 Juni 13 Juni 13 Junt 13 Juni 18 Juni 31 Aug 13 Juni 13 Juni 13 Juni 13 Juni 13 Juni 13 Jtmi 6 Juni 13 Juni weer De grootste verrassing van dï pret c r kaartkeuze is wel dat van de 2 Vi mil J 4l j i £ varken deze mini lioen vrouwen van 25 jaar of ouüt nietminder dan 1 300 000 dus meer dan dé helft een sigarettenkaart heeft genomen Het is moeilijk na te gaan in welke mate verschillende morteven hiervoor den doorslag hebben gegeven Slechte een klein gedeelte van deze vrouwen behoort tot de rooksters en wij mogen veilig aannemen dat aan deze keuze door verreweg de meesten van haar een altruïstische teden ten grondslag ligt Een 3eel der vrouwen zal zich wellicht hebben laten vermurwen om zoons onder de 18 en dochters onder de 25 jaar met een sigaretje te verblijden De meesten zullen ongeiwijXeld een sigareitenkaart hebben genomen om hiermede het rantsoen van de rockende mannen te vergroo ten hetgeen een bewijs is van de liefde en offerzin die de Nederlandsdie vrouw tegenover man en zoons ten toon spireidt De vrouwen die de keus hebben laten vallen op een snoepkaart kan men daarom nog niet van egoïsme beschuldigen Zij toch zullen in de meeste gevallen het lekkers dat zij op hun eigen kaarten en op die van hun kin deren krygen met de echtgenooten en groote zcons deelen Het gezegde Mannen die rooken snoepsn niet heeft zijn waard in dezen oorlogstijd zoo goed als geheel veiloren Van de rond 5Va miUioen Nederlanders die mochten kiezen tusschen rooken of snoepen hebben dus bijna VA millioen de voorkeur aan een rookerskaart gegeven Het totaal aantal uitgegeven versnapenngfcaarten bedraagt ongeveer 4 200 000 mum gewichtsgrens niet dan voldoet de contractant niet aan zijn contractueele verplichipg zoodat hij dan alsnog een varken m1 moeten leveren dat wS hel vereischte gewicht heeft Teven wordt Indien het varken te licht ia de premie van 10 niet aan den contractant uitbetaald Een ieder dient alvorens het dier te leveren er zich dus van te vergewissen dat het mesteontraetvarken voldoende zwaar is Tenslotte wijzen wij met nadruk op het volgende Er zijn nog steeds niet voldoende aanvragen voor het afsluiten van een mestcontiact binnengekomen Als gevolg hiervan zal de definitieve hulsslachtingsregeling nog niet bekend gemaakt kunnen worden wij moeten n l eerst het voor SI gewest bepaalde aantal mestcontracten hebben afgesloten De georganiseerden die thans een afwachtende houding aanne men terwijl zij in taat zijn twee of meer varkens te mesten en dus 7e r goed een varken zouden kunnen contracteeren moeten bedenken dat zij hiermede de kleinere mesters fooals landarbeiders e d dupeeren Deze laatste categorie van georganiseer oen immers kan hoogstens een varken voor huisslachting grootbrengen Wat het kunnen verrichten van een huisslachting voor een arbeider lieteekent zal iedereen duidelijk 7ijn Het ligt bovendien m onze bedoeling degenen die heel goed kunnen contracteeren en dit niet doen te zijner tijd een huistlachtingsvcrgunning te weigeren indien de hai lachtingsregelitig toch atkomt ook al hebben ze in 1940 n 1941 een varken in huisslachting geslacht welke voorwaarde zooals bekend steeds gesteld zal worden Wij verwachten echter dat thans een leder zal medewerken en maatregelen als hierboven vermeld niet noodig zullen blij ken te zijn LANDBOUW CKISIS OBOANISATIE VOOR ZUlDHOLLAND lTAL7yl4NSCH WEERM 4CHrSB£RJCHT Hoe vrouwea met haar sigarettcakaart dienen om te gaan Zooals bekend geef de sigarettenkaart voor vrouwen van 26 jaar en ouder recht op 20 sigaretten per veertien dagen De beschikbaarstelling dezer Fifaretten geschiedt op dufda nige w I dat éénmaal m de veertien jlagen een bon van de sigarettenkaart wordt aangewezen welke het recht eeft om daarop gedurende de eerste telkens nader aan te duiden week van die periode van vee 1 sn dagen 20 sigaretten te koopen De aandacht wordt er in verband met het bovenstaande op gevestigd dat hoewel men met het rantsoen van W sigaretten g urende twee weken moet toekomen de bon der sigareMenkaart uitsluitend gedurende de eerste van die twee weken ingew sseld kan worden Na afloop van deze week is de bon niet meer geldig en is het dientengevolge verBoden daarop sigaretten af te leveren of in ontvangst te nemen TOESLAG BIJ LEVERING VAN JONGVEE Zuoals reeds in olficieele perspublicaties ia oenend gemaakt wordt een toeslag op den prijs gegeicn voor vrouwelijk jong nee dat geleverd is ot wordt in de periode van 1 December 1941 Juni 1942 Voor mannelijk jongvee wordt deze toeslag niet verstrekt Na 6 Juni 1942 geleverde vaarskalveren binnen de gestelde gewictitsgrenren komen Biet voor toeslag in aanmerking tenzij deze dieren voor genoemden datura ter levering zijn aangeboden Thans zijn dtf voor het aandragen van den toeslag benoodigde formulieren bij den Plaatselijken Bureauhouder verltrijgoaar Indien u dus leveringsbewijzen in uw oezit hebt van vaarskalveren geleverd in genoemde periode en vallende m de boven omschreven Rewichtsgrenzen dient u zoo si Oedig mogelijk hier oor formulieren aan te vragen Deze formulieren spreken wat de wijze van invulling betreft voiir zichzelf terwijl de gevraagde gegevens vanaf dèlevenngsbewijzen kunnen worden overgenomen Spoedige inlevering na invulling der formulieren bij den Plaatselijken Bureauhouder is gewenscht Met nadruk wordt er op gewezen dat in tegenspraak met in omloop zijnde geruchten en gedane publicaties voor de binnen deze gewicht grenzen geleverde vaarskal veren slechts de leveringsplicht van den betrokken veehouder Is en wordt afgeschreven v r het aantal kilogrammen dat de kalvcrsn MJ Itvtring egsn sf wsgw Voor de provincie Zuid Holland geldt dus niet de bepaling dat voor dergelijke kalveren automatisch ontheffing volljt van den leveringfplicht voor het aantal kilogrammen dat men tekort komt op den jan lag van 220 k g op elk stuks jongvee Wel kan in dit verband reeds medegedeeld worden dat veehouders die niet aan hun totalen aanslag kunnen voldoen hoewel zij reeds een voldoend aantal stuks vee uit eigen veestapel hebben geleverd in de levering zullen wordeYi tegemoet gekomen indien blijkt dat verdere levering ontwrichting van den veestapel tengevolge heeft Deze gevallen Vullen echter eerst in den loop van het leveringsjaar bekeken kun nen wrorden tANBBOUW CRISIS ORGANISATIE VAN ZUID HOLLAND AANVOER VAN RUNDEREN OP DE VERNAME MARKTEN Gedurende de Taatste weken 1 de aanvoer van runderen op de overname marki ten van dien aard dat met het oog op de vleeschvoorziening tot een verhooging van het wekelijks aan te voeren aantal kilogrammen vleesch moest worden overgegaan Hoewel de levering van runderen op het oogenblik groote moeilijkheden voor de veehoudefs oplevert moeten wij onder alle omstandigheden een normalen aanvoer waarborgen In Verband hiermede zal thans het boete systeem ooals dit op de kennisgevingen van levering is uileengezet atreng worden doorgevoerd Het niet voldoen aan den oproep tot levering zal dus vooi de veehouders moeilijkheden opleveren Wij nemen voorts aan dit d In de landbouwmededeelingen van de vorige week geeeien wenken ter harte zullen worden genomen LANDBOUW CRISIS ORGANISATIF VOOR ZUID HOLLAND IN VOORDEEL VAN ITAUANEN GEËINDIGD Het 734ste communiqué van het Itaiiaansche hotrfdkwartier luidt In de Tiarmarische woestijn rijn de gevechten die gisteren geleverd werden in ons voordeel geëindigd 22 tanks en 7 kanonnen zijn buitgemaakt of vernield Er zijn talryke gevangenen gemaakt De luchtstrijdkrachten der spiimogendheden hebben spoorweginstallatiea en depots in de zone van Capuzzo gebombardeerd colonnes motorvoertuigen met bommen en machinegeweervuur bestookt en hevige aanvallen gedaan op centra van tegen stand Bij luchtgevechten werden 5 Curtisstoestellen neergeschoten Twee onzer vliegtuigen zijn niet op hun bases teruggekeerd Boven Prfitellana verloor een Britsche afdeeilng die door Duitsche jagers tot den strijd werd gedwongen 5 Spitfires Een nachtelijke luchtasfaval op Atigutsa veroorzaakte geen verliezen Een toestel werd door het afweergeschut getroffen en viel brandend neer bij de plaats genaamd Santa Croce De diplomatieke activiteit van Duitschland KAAS MOET GEMERKT ZIJN Ten einde de clandestiene kaasberè ding tegen te gaan heeft de onderbedrij fsorganisa tie voor zuivel aan alle kaasfabrikanten en boerenkaasproducenten de verplichting opgelegd op de door hen bereide kaas rijkskaasmerken aan te brengen Dit houdt in dat zij zich bij een onder rijkstoezicht staand Kaascontrolestation moeten aansluiten DISTRIBUTIENIEUWS OP VRIJDAGAVOND GEEN TABAK OP 1 E NIEUWE BONNEN De secretaris generaal van Handel Nijverheid en Scheepvaart vestigt er mei nadruk de aandacht op dat het verboden is op de bonnen der tabak£of sigarettenkaart welke Vr dagavond beke id gemaakt worden reeds dien zelfden avond tabaksproducten al te leveren of in ontvangst te neHf en Bij overtreding van dit verbod jcijn zoowel de kooper als de verkooper strafbaar OOK HAVERVLOKKEN HAVSR BLOEM HAVERGORT EN GEMENGD MEEL TE VERKRIJGEN Vao bevoegde zijde wordt er aangezien ter zake misverstand bhjkt te bestaan de aandacht op gevestigd dat CT j bon 307 algemeen welke voor het tydvak van 17 Mei tot en met 13 Juni Cs is aangewezen ter verkryging van peulvTUchte n of havermout ook 250 gram havefvlokken haverbloem havergort of gemengd meel mag worden afgeleverd n elisatie 10 30 en 7 30 uur de heer i Den Haag Waddinxveen GBVONDBN VOORWERPEN Oevooden paar zwarte regenpijpen 2j van Triet Noordkade 109 noten2 bovenstuk van een zilverkast het brugwachtershuisje van de 2 rue geel schortje bij J Roobol g 65 zwart portemomvaietje bij r Wer Oranjelaan 17 huissleutel bö SBtvelander Kerkweg 125 buigJjflje bij H Borg Zuidkade 222 g kindermanteltje bij J de Wit niendaolscheweg 57 j bevragen ten politiebureele wol ntuur rood groen wit blauw BURGERUJKE STAND V rouvi P J van der Klauw der Kamp J5 S d J de Beer en M Schouten Brat en M A van Gort De restauratie van de Ned Hervormde kerk t St Janskerk te WaalwQk weHce dateert uit de 14de eeuw vordert goed Reeds is het koor gereed ende meeste dichtgemetselde ramen zijnweer opengebroken en van glas in loodvoorzien Polyflocinp d Broek 1 yao g odnv ADOLFHUS Haargroeimiddel k ül BeMeiBd tol hülppredlker llJ l ite Iwei J R Inmlsk voorsanger i5 2 S S W Te St Sacïbi W r mej A Blom cand i n naar Boicm er cand H J ter ny hutppredtker te Giimeken tm 5 Aangenomen als hulppre Atitoenl r Kl cand J F Maalz hulp Ie Ott tt 2 K rk Beroepen naar Sneek dl IjSJJte Dedemavaart di bcdankw voor iSS Btroepen Baar UaHskerke n 15 Bel I Rotterdam irXTl I ap DrieUl ic Orachi i U S vt Terhorne da T v Vnndua ds B p de VrtM t ÏTt Ah Alj Narit towA Sta Heemal Aaod IMX IW K N Roocov A Kul s 7 ut I A JU tas L BI Ua lOOcpA 1S3 CufftitfA N V StMtt atmck mvnitAaA IMI BOITEKURD Moordrecht vo s aoHDAa Herv Kerk 10 30 uur prof C VM Mourüi Bmoknun Kerk 10 en 6 uut d D P Geref Evangelisatie 10 en 7 beer H Okkerse HUARTVEBEEMGOiG Mr de competitie van de biljart iging Moordrecht werden de de partflen getpeeld A Bloot t C V d Kuy 95 54 53 H 45 B V d Kaa 85 S3 28 ie Bruyn 45 C v d Kaa 45 a J Corbeau 90 B v d Kaa 11 40 BVRGERLUKJE STAND ktjoien JaiMvetic d van H DuUe ff n V d Hoeven I OOP DEB BEVOLKING Ipirtrokkrn Maartje A van Oort L Oouda Prancma B Noorlander f f Gravrnhage Adriana Hoiman Bottrrdatn Hendrik Slobbe naar Ejjerdani Comeli Heikoop naar pt dam Jacobus den Uartog en 0f naar IJsseUtein Haawerkeric a d IJscel IAAG8CB GERECHTSHOF Vrüipnak gevraagd Uil was een onbekende schipper ga men G M te Nieuwerkerk aan M U si een zak tarwe en een zak tg iM aI al tiad gekocht want het de d zich voor dai uit de opslaglH t van A Venie in dezelfde ailtente een ongeveer gelijke hoeK V eid tarwe en afval was gestolen D politie die bij M de zakken op Ij B vond meende anwuzingen ie De heer Vente aU getuige gehoord iti dat de tarwe gelijk was aan die fdke gestolen was Een schoonzuster mnragw van verdachte verklaarden M zu de z lkken tarwe rjeeds voor Ktntmis op den zolder der woning vat M hadden qezien lerwyl de inblik op 25 Dec was gepleegd Al mei al meende de proc generaal dit er geen bewijs was dat verdachte tal diefstal heeft gepleegd zoodat hij mietiging van het vonnis van den pobiicrpchter n vryspraak voor veitehle v jTd rde De gevechten in de Marmarische woestün Ouderkerk a d IJssel REDIKBEVRTEN VOOR ZONDAG Ked Herv kerk 10 en 7 uur ds J G foelderink Wijkgebouw 10 en 7 uur de h er A de Welijkheid godsdienstonderwijzer ref kerk 10 en 7 uur ds D A Vogel Oude water ntEDIHBEHRTEN VOOR ZONDAG N d Herv Kerk 10 en 7 uur ds P Steenbeek Geref Kerk 10 en 7 uur d W van Dqk Vereen Vryzinnig Hervormden Des fonds 6 W uur ds J van Rassunï van IWwolde Geld BURGERLIJKE STAND Overled en Engelina Heusinkveld jr ongehuwd Ondertrouw Marinus Adrianus Jong 30 j en Maaike Kortland 26 j mdouw 28 jr iiloni Gradus Niessen 29 en Janna RENGST PINKSTERCOLLECTl De PinkstercoUecte gehouden in de Mref Kerk heeft ƒ 100 opgebracht U8 BESTUURSLEDEN GEKOZEN Tot bestuursleden der Chr Bewaar Ool Zijn benoemd de heeren H Ko en W Benschaf Stolwijk tIBUKBEURnN VO M ZONDAG Jta Herv kerk 10 30 uur ds B J VERKLARINGEN VAN DE WILHELMSTRASSE De diplonjatieke activiteit verlamt nooit o verklaarde men gistermiddag in de Wilhelmsirasse tegenover vertegenwoordigers van de pers op vragen betreffende de kwesiie of op het oogenblik van de diplomatieke gebeurtenissen in Europa gezegd kon worden dat zij door de militaire werden overschaduwd De diplomatiek politieke activiteit van Duitschland behoeft naar de meening van politieke krinen te Berl n geenszins ajtyd in diplomatieke offensieven tot uiting te komen zij liet ook dat er voortdurend naar gestreefd wordt aan den eenen kant de gemeenschappelUke inspanningen van Duitschland en ztjn bondgenooten te bevorderen en daarenboven ook reeds thans de voorwaarden voor den bouw van een nieuy Europa te schapen yoorzoover dit op het oogenblik motelijk is lERK EN SCHOOL iCOl te Hll Men wijst er in dit verband op dat het tot de kenmerken van iedere vooruitziende huitenlandsche politiek behoort dat soms de successen pas veel later tot uiting komen dan het tijdstip raarop de daartoe noodige voorbereidingen zijn getroffen Zoo kunnen volgens Duitsche opvattiivg ook de voorbereidende werkzaamheden die 4 et nieuwe Europa op het oogenblik verricht pas dan op d juiste wijze gewaardeerd worden wanneer de bouw van dit nieuwe Europa voltooid is Wanneer zich op het oogen lik 100 verneemt rnen ten aanzien hiervan in de Wilhelmstrasse op hét diplomatieke tooneel niets afspeelt dan beteekent dit b v geenszins dat van de zijde van Duitschland niets geschiedt nomUHttammt J O WejiMn nsnerdam Weest zuinig met electriciteit en ga GELDIGE BONNEN Artikel Aardappelen Aardappelen Aardappelen Aardappelen Bak en br vet Vetk 28 Beschuit br of geb 28 br of geb 29 Bloem br 301 305 soa 313 Boter 29 Brood of geb 28A Brood of geb 28B Brood of geb Ï9A Brood of geb 29B Chocolade M 28 Gort SU Havermout 307 Honden en k br 14 1 4 è 10 kg Jam 303 500 gr Kaas 298 302 30 310 314 Kofliestu rogaat 288 Margarine Vetk 29 Melk 26A t m 29A Melk 26B tjn 29B Petroleum O krt 18 Peulvruchten 807 Pudding vemr maizena 315 Rijst 4 17 4 18 Scheerzeep u Sigarettenkaart 07 Slnaasapp 3 12 i ïi Sinaasapp 4 i9 oog 250 gr Suiker 299 1 k Suiker 303 250 gr Suikerwerk 27 28 100 gr Tabakskaart 31 32 1 ratós Tabakskaart 33 34 1 rants Textielk 3e serie 41 t n 100 Textielk 2e serie behalve bon K Vleesch 28A 100 gr 6 Juaii Vleesch 28B 25 gr 8 Ju ii Vleeech 9A 100 gr 13 Juni Vleesch 29B 25 gr 13 Juni Zeep 211 228 272 293 300 90 a 450 gr 30 Juni Zeep G H I J K 75 gr 30 Juni Toiletzeep G H I J K 75 gr 30 Juni Brandstoffen Kookdoeleind 01 KF 1 Eenh 30 Apr 43 Gen Anthr VI 1 Eenh 0 Juni Gen Turf VT 50 stuks 30 Juni Brandst kH DV 1 t m 5 1 Eenh 9l Dec De directeur van het Rijkskolenbureau vestigt et de aandacht op dat iedere verbruiker in het belang van een geregelde electricitcits en gacvoorziening de uiterste zuinigheid me het verbruik van electriciteit en gas behoort te betrachten 75 gr 75 gr 70 gr J25gr 400 gr SO gr 400 gr 50 gr 100 gr 250 gr 350 gr In het bijzonder dient men in het oog te houden dat het huidige verbruik geen basis zal vormen voor eenigerlei rantsocneering in de toekomst Het heeft dus geen zm dat degenen die van het toegewezen rantsoen overhouden het restant electriciteit of gas nutteloos verbruiken Een dergelijke handelwtjze is onverantwoordelijk daar hierdoor bevorderd zou worden dat wellicht tot een verdergaande rantsoeneering moet worden besloten Ten slotte wordt er op gewezen dat legen overschrijding van de rantsoenen strenger zal worden opgetreden en spoediger tot afsnijding zal wonien overgegaan Bij informatie deelde men ons mede dat in de maanden Januari tot en met April van dit jaar door de electriciteitsbedrijven in 36 192 gevallen en door de gasbedVijven in 59 481 gevallen boete werd opgelegd Het aantal afsriijdingen bedroeg respectievelijk 1182 en 1957 100 gr 250 gr 125 gr 3 U 1 L 3 U 2S0 gr 100 c 250 50 gr 30 St 400 gr OPNIEUW 7 NEDERLANDERS DOOR CNGELSCRE BOMMEN GEDOOD In den nacht van Dinsdag op Woensdag zijn wederom verscheidene Engelsche vliegtuigen tioven Nederlandsch gebied verschenen Op enkele plaatsen werd een aantal brisant en brandbommen geworpen waardoor eeni e Voonhuizen vernield of beschadigd werden Daarbij zijn even Nederlanders om het leven gekomen en verscheiden gewond NEDERLANDSCH DUITSCHE VACANTIE ÜITWISSELING VAN KINDEREN In stralenden zonneschijn is gistermiddag te Arnhem e n transport van 400 Duitsche kinderen aangekomen die zes weken vacantie bij Nederlandsche familits in Gelderland Overijssel en Oostelijk Utrecht zullen doorbrengen Half Mei was hieraan reeds een dergelijke uitzending toen waten het er 500 in Gelderland voorafgegaan binnenkort zullen er no enkele volgen en wel naar Friesland Groningen Noord Brabant en Limburg Daartegenover staan uitzendingen van Nedcrlandsche kinderen naar Duitschland gelijk er naar men De Duitsche N S V en de Nderelandsche Volksdienst werMkn samen om deze uitwisseling in alle ojizichten te doen slagen Dezen zomer zullen 12 000 Nedcrlandsche kinderen door tusschcnkomst van N S V en N V D hun vacnatie in Duitschland doorbrengen KEL HING VOOR DE VIAVWnK 5 S EN VRUWILLlGERSLEGléEN NKDERLAND De aanmelding van vrijwilligers voor Waffen S S en het Vnjwüligers Legioen Nederland alsn ede de ketiruME 1 geschietlen 12 10 00 uur Den HaaiE Café Den Hout BezuidenhoutBcheweg 16 44 uur Rotterdam Deutschcs Haus I3 42 10 00 uur Utrecht Wehrmachtsheim Mariapl 15 6 42 10 uur Tilburg WeHkhedenver Tuin traat 68 16 00 uur Eindhoven Huis Maria Kiui ïtraat 16 6 42 10 00 uur Roermond N S D AJP S almcrstiaat 61 16 00 Uur Arnhem Weberstraat 16b 17 6 42 10 00 uur Amersfoort Polizelliches Durchsang clacei Appelweg 16 00 uur De enter N S D A P Parkweg 2 18 6 42 10 00 uur Hengelo Deutschea Haus 16 00 uur Mcpptl Hotel Westerbeek Woldstraal 19 6 42 1100 uur G ningen Concerthuis Poelfestraai 16 00 uur L euwardin Huize Schftaf Breedstraat 20 42 10 00 uur Amsterdam SchUle lepenweg 13 16 00 u ir Den Haag Café Den Hout Bezuidenhoulscheweg RADIONIEUWS Zatcrdat C Jnml III1 VBBSUM I 415 M 45 Gramofoonmuz 6 50 Ochtendcymnastiek 100 Gramofoonmuz 7 45 Ochtendgymnastiek 55 Giampfoonmuziek 8 00 BNO Nieuwsbenemen 15 Brandende kwesties causerie pn 8 30 Omroeporkest n solisten opn i 9 13 Voor de huisvrouw 9 30 Omioeporkest gemengd koor en solisten opn 10 00 Ernstige nmziek opn 1100 Voor de vrouw 1120 Viool piano en gramofoonmuziek 12 0ii 12 00 Van Beek tot Meer mutUtaal programma 12 40 Almanak 12 45 BNO Nieuws econoiiuscbc en beursberichten 13 00 Rcpoi tage uil het boHeniand 13 15 Öfrt van Dintercn en lyn oikest 14 00 Waarom leercnMIJ eigenlek 14 20 Ka e a nen ai beid muxiek en vrooiijkhetd 15 45 Grainofoonmu 16 00 Bijbellezing 16 20 Gramoïooniuuziek 16 45 Omroepkameikoor 17 15 BNO Nieuwsen economische berichten 17 30 Gran ofdlhifnuziek 17 35 Duitsche taalcursus IS 00 Gr motoonmuzlek 1315 Het kwartier van driArbeid 18 30 Orkest Malando en j ohst 18 5JBNO Nieuwsbenchten 19 00 BNO De wcleldmeenmg uu den aether geplukt 19 lH Eigen opnamen IQ 13 Als ik t oor t zeggen had 19 30 Gevarieerd 2 teidaea o dprogramma 20 15 Pianovoordracht en gi amofoonmuziek 21 00 Bachprogramma gr pi f 21 45 BNO Nieuwsberichten 22 00 BNO MiUtair overzicht Vanaf 22 10 alleen voor deRadioCentra les dit over een lUaverbindln 4met de Studio beschikken 23 10 24 00 Gramofooumuxiek HILVERSUM n Ml 5 M 6 45 8 IS Zie Hilversum X 8 IS Qramofoon muziek 20 Oratoriumvereeniglng Kerkgezang niht orkest en solisten opn K 10 0 Morgenwijding 10 15 GramoloMimuziek iO M Lichte muziek opn 11 15 Ensemble Willv Kok 12 D0 Zang met pianobegeleiding n gramofoonmiiztek 12 45 BNO Nieuv s economische nomischeen beursberichten 13 00 Eniemblc Joan Lancé 13 40 Voor de jeugd 14 00 Vioo cello en piano X4 45 Gamofoonmuïiek 15 0fi Zang en piano en gramofoonmtiziek l i 43 Do groentetuin in Juni lezing 16 00 Gera d van Krevelen en zijn orkest soliste en gramofoonmuziek 17 00 Voor de binneflschlpper 17 15 BNO Nieuws en economische berlcl ten 17 30 Orgelspel 18 00 Programmaovci licht 18 15 Gramoïoonmuzlek 18 30 De NSB antwoordt 18 45 Gramofoonmuziek 19 00 Orkest Malando en solist 19 30 BNO Nieuwsberichten 19 40 Spiegel an den dag 19 51 BNO Prairtje in Gronlngsch dialect 20 0 Hier WA 30 15 Gramofoonmuziek 20 45 Gtvarieerd Zaterdagavond programma 21 Tt A 103 SOS 21 4S BNO Nieuwsberichten 22 00 Gran ofoonmuzick 2Z0Si Avondwijding 22 10 24 00 Zie Hilversum I V K KJI l 40 b f 1 41 4 lfl lOOK 1838 nOOO 3J 3 7A 97 intfyMHoêffi Al Kunati On l i4H IHH Calv Ollcf Cl 138 ItIK Fokker SIO 3a Lev Br ea Ua 17IK 171K Ned Ford Aut 3U PhlUpi G B vA i97 SWH PhiUpi Pret wA 170 IteX EFFECTENBEURS AMSTERDAM VJL KH N d G en Sp A mii U8 Ned Kabelfabr RR Rott D tlij CvA ima 134 Stork Aand ii6 Twijnstra pr A tM Ver Blikfaka A 199 Ver Pap i Geld 144 l SH Werktpoor A Si Wilton r e A I7 W I3t Mili M Iwafaantglimaii Bom Sum HMiJ IJU IM I Cr o H v R l i IMS MUiOwn n i W irnwiitinwi BiU JIIJ t rubr öli Wai i nmm eliappH ii Nley Goudr A Jlu WH HU Ooatiap A 166 Pr ¥ Ml Omi l Mlln wi A dam 1836 U ma liiu Adam 1 31 3i Wtt Wtt Gr v UÏT si 1014 Rdam l n3 37 3i W i 100 B V Onr Z 37 4 lOOS lOn i AanvullIngMi Hyn Fr Gr Hjrp B 101 NHVaend tK H 109 101 H liNMwtr OndiriMmIngM vdBerg Jurri 31 imN 101 Uv Zeep Mij 4i Kit NOEELfN MMi n 6rMlttM l inntiHi A dam BanJi A Ui 148 IncaaM Bank A iSilK 134 Nederl Bank A 144S 14C Ned H Mi n tta Rott Bank Ver I4 Twenl Bk BAA 141 otcerlngcn vm 4 nii 0 t Ri H4 Pair OmMmMnlnwn J01 Dordt Helr MU ïW tlK Kon Petr MiJ 319 f 8 H S tiM va rliMat aMawUMi Hou Armt LUd l V U7 i JavChlna J 1 IMM liM Ned Scbeepv U IM 1 IS BUenkorI A iC l taMT I rramvacMi Deu Speat A tlh iSH Pralonsatto IM XH uikar iMlariwinill a Haodeiav A dam üulk SU Ncd lod S Ua m m Ver Vcr t C U 91 HtH Taiiakaanrtiwianilnaan OcUBaUvia MD IM Itt ACTIETE FONDSOI mbahM evA 157 taatitaMMMn InMU RMMrendemeniliitrn i Si i SÏ Artam R 1 Mi MtH IHO a ISM t muH IWHiiDcU Bav Aubb itf Mi