Goudsche Courant, vrijdag 5 juni 1942

VRIJIPAG 5 JUm h MEMORANDUM van Firma s en Handelsmerktn M SLIEDBECHTi t TIENDEWEC50 GOUDA KLEIWEQ 2S GOUOA TEl a0 Voor deelname aan deze RUBRIEK die de goodwill van Uw zaak of artikel in dezen tijd versterke wende men zich tot ons Bureau t MARKT 31 GOUDA Telefoon 2745 Gouda an Braada Omgaving lezen eiken avond tmmo RAioffTON co nrmoc nimbueimmo mi ILAMC UUT TtCmm V i OOMDODAO VM IMl IMtt IMM iMM I raoaCN VAM n xn IM an au IIM iMg lOt IWT txm tau an ai SIM MM MflV MM t 4IM saSl U4k MM MM mn MM NV ZEEPFABRIEK = DE KLOK = H i E R o E AFWCZia WI8 I7 NIIII THiiftilLniiETI Voor ipoedKevalleii de collegcc Bezener Muller BickTiitterraan O 31II Vr da Zaterdag VERSCHE SAUSUZEN De bloemkool it niet goedkoop mur MMyieii zQn altijd lekker 70 cant par pand KAARS Weit Haven 36 Telef 2912 djn d pannckoekeo gebikkan na KOOPMANS GORTBiOEM de btttn blocj ru Tocdtame Fneich Gort ViM0 Uw bwdmtel raiJS I CINTS j pw imI vu m r m Mkfiigb 4f op TWU OOilTMNNMI KOOPMANS BAKrOBDÈR IcnnuM waFMnoDi af tuimum Goudsche Courant JONGENS en MEISJES van 16 k 17 jaar gevraagd iis Oniiiriiiniiiii JOIIIlil Abonnementsprijs In Gouda per kwartaal ƒ 2 36 per maand ƒ 0 78 per week ƒ 0 18 bujten Gouda ƒ 0 19 per week Post abont ƒ 3 31 per kwartaal Advertentie tarief vastgesteld 30 Maart 1942 Gewone advertentien 1 IS mm f 1 31 elke mm meer ƒ O 08 Ini exonden Mededee lingen tussohen den tekst 1 9 mm ƒ 1 TO elke mm meet ƒ 0 20 Gevraagd op PABRIEKSKANTOOR MISTE BEDIENDE Brieven onder No O 3U0 Bnreau van dit bUd Bu overeenkomst van 750 en meer mm gereduceerde pryzen Tarief op aanvrage aan het bureau Markt 31 Gouda FABRIEKSKANTOOR vraagt I0II6STE lEliENDE Brieven onder No O 3109 Bureau van dit blad Er is goed nieuws in de advertenties vandaag f et Klefaiijesrubriek uitsluitend Dmsda Itonderdags en Zaterdags Aanirragen en aanbiedingen personeel 1 9 mm ƒ 0 22 elke 3 mm meer f 0 09 andere kleine advertenties 1 9 mm ƒ O 26 elke 3 mm meer ƒ 0 10 Voor brieven bureau blad 10 et extra Inzending daags vóór plaatsmg Ondanks enorme azijnvoorraden ia BOOC Az a niet Bteeds verkrijgbaar ♦ bit is niet onze sdialdi ia i mil duUittf êuuf U feutni Wij kunnen U zooveel flea schen BOOG Azijn leveren ab U zelf wenscbL OFFICIEELE MEDEDEELINGEN KOPTODWEN VAN BOLRAAPTOUW De BedrU sorganiMitle voor Vee en Vleesch maakt bekend dat krachtens een door haar vastgesteld verordening met ingang van Ij Juni 3 3 al he door de marktveehandelaren op de slachtveemarkten ter overname aan gevoerde rundvee zal dienen te zijn voordien van een koptouw vervaardigd van zgn bolraaptouw Deze maatregel dtent ter beperking vanhet gebruik van touw van oude kwaliteit entevens om te voorkomen dat door de eehouders het staltouw hetwelk niet of slechtsmoetlijk te vervangen is wordt mede geleverd waardoor na eenigen tyd hieraan eentekort zou kunnen ontstaan 9tM OUDE KS NIEUWE ZEEPBONXEN De Secretaris Generaal van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaartmaakt bekend dat de voor de maand Juniter verkrijging van zeep aangewezen bonnengescheiden moeten worden gehouden van daQude zeepbonnen De bonnen algemeen 211 algemeen 228 algemeen 272 algemeen 293 en de met G zeep H zeep I zeep J zeep en een rantsoen zeep gemerktabonnen mogen derhalve ntet met de bonnan algemeen 300 en K ze op een opplakvet voorkomen S2t0 VOORSCHOT CHOCOLADE ARTIKELEH OP SUIKERWERK De Secretaris Generaal van het Departed ment van Landbouw en VisscherU Aiaakt be kend da detaillisten die een minimum omzet van twintig rantsoenen per disiributieperiode niet kunnen bereiken niet voor een voorschot chocolade artikelen of suikerwerlc in aanmerking komen dit derhalve In afwijking van het vroeger gepubliceerde volgent hetwelk zy een minimum omzet van 40 rantsoenen per periode dienden te bereiken om voor een voorschot in aanmerking te kottien ti S660 5cHEE S3es DE beste ADRI vAH MAAREM WKTMINSTK W€$rMiHsr ® N V DE GOUDSCHE 5T00MBLEEKERU TURF5INCEL29 TELEF 2SQQ C OUDA UCHT J WyD5mMT2St NVREEDERU liÈU5EL CG VANbER GARbEN GEREGELDE DIENSTEN ROTTERDAM UTRECHT L IMAAQDELFT LEIDEN rijpend gnnn En straks sikkels blirv ken sikkels klinken ruischend valt het graan voor Hille s goudgele beschuit TEL3I52 3I61 MO 140 ftt UM IM iMt IM IfM M MM IMt MM um S4S4 4M MM UM 4ftl0 4 M 4 mSIM M71 Ma Mia 1471 7 7 ll sio M i tin lOlM tot IOMI lOtM 11407 114M 11740 I isTM 1X700 latM itm FABRIEKEN TE ZAANDAM 1S7W iSTtl 14M1 14Ma 140M UMI 16001 IM Adverteert in dit blad Va len du A silleit dra G K N tf FEUILLETON Nadruk verboden NET BLAD PAPIER W WANIEK 1 HOOFDSTUK 1 Toen dr Hobert Kronberg s avonds van een voordracht voor de vereeQiging voor itatuurkunde naar huis ging deed 4e koude Novemberwind een blaa Üe papier vóór zyn voeten neerdwarrelen WarktuigeUjk bukte hU raapte het 4P an aag dat er met potlood eenlge icnla op geschreven waren a t kon hem elgenlyk dat weggeWOTpen blaadje papier schelen Zonder wk dto vraag te stellen ging bU naar Jr tWJ Uand straatlanUam co iaa het volgende id M Vk word dow Jonathan S L li tajisgevangBi gehouden JWji Unta is la gevaarl Mand Kui KivAaig ontsteld aiel wMnlg het kon tea flainre griv ayii maar uit het misvormde verwrongen schrift spraken naar het hem voor kwam zoovéél cvgewondenheid en angst dat hü niet aan de waarheid van dien kreet om hulp kon twijfelen Snel keerde luj terug naar de plaats waar t ü het blaadje papier bad opgeraapt en bekeek het daarnaast staande huU Het pand droeg liet nummer 24 was dne verdiepingen hoog en had in den voorgevel negentien vensters eenige daarvan waren verlicht andere donker niet één stond open Kronberg trad vastberaden binnen en vroeg den portier naar zekeren Jonathan Holder en een zekere Haud Kandrun Ole namen kende men beelemaal niet Teleurgesteld kwam Krobberg terug op het trottoir waar de wind bem scherp in he gelaat bUes Plotseling Icwam hll op de gedachte dat het blaadje papier hem zeer goed uit een ander huis toegewaaid kon ziln mlaschiea xelfs uU een andere straat Kronberg bekeek het hog eens en ditmaal seherper Neen bet Idaadje was M niet besmeurd het kon niet ver over de natte sUjkerige straat gewaald z n Ohk fel verscheidene andere ging Is Informeeren maar niemand kende de nog al vreemd kbnkende namen Een zonderlinge angst overviel hem De gedachte dat niet ver van hem een vrouw in gevaar verkeerde lal te worden vermoord was een foltermg voor bem en bracht hem de verschrikkelijkste voorstellingen voor den geest Zou bU dan niets Icunnen doen om d wraakroependa misdaad te verbtaideren HU nam de eerste de beste taxi welke tiU zag en liet zich naar bet hoofdcommissariaat van politie brengen waar men bem naar inspecteur Holbing verwees Deze was een man op jaren ietwat lomp gebouwd stram van houding en manieren en met een gezicht zonder veel uitdrUkkmg Wat is er aan de hand vroeg hl niet bijzonder beleefd Kronberg vertelde het gebeurde en haalde het blaadje papier te voorschijn dat door den inspecteur aan een nauwkeurig onderzoek werd onderworpen Daarna legde Holbing met een flauw glimlachje het document voor zicb at tafel Natuorllik een historie van geenbdaag Hlsschien eenvoudig een grapDe een a andere vrouw male tne schan man en vrouw een usisje dat van haar voogd niet naar een t I mag gaan Zulke dingen hebben we al dik wUls beleMd Haar Inspecteur l ijk toch waleen verschrikkelijke opgewaodenlieid verraadt het schrift riep Krontwrg Zeker maar zenuwachtlga menschen worden door iedere bagatel buiten zichzelf gebracht En dan de raadselaehtlg omstandigheid dat beide namen onbeksndzljal Bet zijn misschien onderhuurders wier namen den concierge niet aU4d tebinnen sdiieten Wat ervan zü ik lean onmlddeiljjk laten nazien of JonathanHolder en Maud Kandrim op het bavolkulgsregister zyn ingeschreven De inspecteur gat een Iwambte daartoe bevd en verzocht Kimberg een oogenblik te wachten Kronberg s opgewondenheid werd aldoor heviger Hier werd tyd versirild en ginds wdchtte een arm igetuldcig hulpeloos wezm op redding uit een v rschrikkdQk gevaar HJj meendij het meisje vóór zich te zioi de van wijd ofiengesperde oogen op de gericht btt dk geluid dat tot doordrong terwijl zij wachtte ap das redder ól den moordenaar Bet waa afsdnnreMJI Uer werkeloos te naeetee zitten zonder iets voor liaar te kunnen doen De beambte kwam terug gaf den inspecteur verslag van zQa bevmding en verUet de turner tU hebt bet gehoord in de heelestad IS er noch een Jonathan Holder noch een Maud Kandrun ta vind se Des te gevaarbiko aia zij zich der valscha namen schiulhoudea vielKronberg den inspecteur in de rede Nog eens het moet een grap jo om een onnoozelen voarl yganger vanstreek te brengen en een iMetje lawaaite veroorzalcen hernam de inspecteurnogal gemelijk Wg beblten dezeweek ai driemaal valepb alarm wegensbrand gehad niets dan kwajongensstrekenl Maar in dit geval kan ik niet aannemen dat te een grap In het spel 1 1 nep Kronberg uit die zieh Ixms maakte U moet onmIddellUk de noodigestan en nemen inspecteurl Holding gllmlactite weer op aQn athebbelijke manier Goed aangoiomeB dat a gelijkhebt dat a een mied d woMt beraamd hoe zal Ik ze vaHünderaBT Ikkan toch niet plotseUng In Iwd de Undcnstrassa huiszoeUagan laten doeatDaartoe heb ik geen reebt de es t UW dens zijn te vnag van te weinig ka teekenis Dat kan Ik niet beoordeelen mtuik verzoek va bezweer u kispecteur ooverwuld een onderzoek m t steUMen het arme meisje te redden Wat mogelijk is zal arorden daan Inlichtingen vragen in een aanttbuizen in de Undenstrasse an acbe l niet in het oog vallende obsarvatit Dank n Inspecteur Een misdaad voorkomen dat ki nen we ibelaas bUna nooit eerst m neer ze is liegaan begint ons werk Kronberg slaakt een diepan zucbt Dat is eói verscbrikkeliilie 1 dachte voor mü ik bevind me ir zonderlbigen toestand Deze buton palet me vreeseljjk aan Ten hoogste opgewonden vouwde H het blaadje papier op en wild het zün zak Steken De taispecteur deed alsof hU ernMT grijpen wilde maar zoovar kwam t niet Ik zou eigenlijk het bUadj J procesverbaal van uw verklaring om ten voegen maar ala a er aee erg gesteld ia