Goudsche Courant, zaterdag 6 juni 1942

ZATERDAG 6 JUNI 1942 irADSNIEyiVS Politierechter l te Rotterdam DE WOIXEN WANTJES VAN BAUEBA Ali een cause celabre deed ikh de strafzaak voor waarvan het procesverbMl fkoms1i waa uit Moordrecht In de verdachlembanit een 71 jarige chipper uit die gemeente die op een Ijïkouden Januaridag met twee door hem ta bet di tnbutielokaa o een tefel aangetroffen wollen meisjewanten was komen aandragen bij zijn juist ieke 72J rig huiaboudster Grietje KijJt IS die heb ik in het distributielokaal op tafel gevonden rei deschipper O hemeltje had Grietje meewarig geantwoord wie zal die verlorenhebtMm £ n met die kou Maar toen direct had ze geeegd Och schipper de waterleiding ia bevroren en ik ben hiet goed wil je even wat water voor me halen uit den U ael En go dzakkeTig was de oude pan het water voor Grietje gaan halen en toen hij terug kwam ging Jiü op baar verzoek aardappelen halen ün de gevonden wantjes lagen toen op talel doch daar Grietje l ang voor den vemjeizuchtigen hond wa had e de waMjes t pgeroId en in een kaatje tl de slaapkamer achter een gordijntje opgeborgen Maar nauwelijks lagen ae daar of de schipper kwam met de aardappelen ttrug en even later vèr cheen de dienaar van de wet in den persoon van den gemeenteveldwachter Deze had gestreng gievraagd Wafir heb je die wantjes gelaten die je hebt meegenomen uit het distribuüelokaal En de oude schipper had rustig geantwoord Ik zal ze even halen Dat was de crimineele zaak waarvticjT het OM drie getuigen had gedagvaard terwijl de door den ouden cliipper gekozen verdediger mr J C VI V Dam ala getuige a decharge Grietje had gedagvaard Deze bleek Vtokdoof doch kon perfecL van de lippen lezen en zoo kreeg de rechter h t geval van de andere zijde te bezien want de veldwachter had gezegd dat hü niet den indruk had gekregen dat de oude schipper het plan zou gehad hebben de wantjes naar de politic ♦ e brengen De eigenfires der wantjes de 14Jarigc Barbtra vertelde dat zy haar eigendom cp een rand van de tafel in h l lokaal had neergelegd en vergeten terwijl de kruidenier Tuinenburg den oude n baas bij de tafel had gezien waar de wantjes op lagen Toen Barh ya teryg kxvam was intusschen rle oud schipper verdwenen en met hem idc wantjes Zoo wa s de politie te Moordrecht gealarmeerd die actief had ingegrepen om d n boosdoener te achterhalen Het l siiltaat was de strafvervolging Nu was het jammer voor denoiuden heeT dat hij wel eens iets anders in lijn leven had gedaan waarvan op den Noordfingel secuur aanteekening was gehouden en daarom meende Je officier een week cel voor hem te moe ein vragen Want als de oude het plan OU gehad hebben de wantjes nie zelf te behouden dan zou hij ze gedeponeerd hehhcn bij den ambtenaar in het lokaal of ze npar den veldwachter hebben gebracht Verdachte Wat moet ik als oud man met een paar wantjes doen Mr V Dam is toen gaan pleiten en noemde de vervolging zeer verbazing wekkend Hij achtte den diefstal noch verduistering bewe en Z n hoog bejaarde cliënt had ernstige slagen in t3jr leven ontvangen Zijn schip werj Yen rykswege gerequireerd en wat nog erger is dat is het groote verlies en het verri riet om den dood van drie ïijner kinderen PI verzocht dan ook den ouden man vrij te spreken De rechter meende echter dat df ude de wantjes direct had moeten eponeeren Vrijheidstraf achtte hij niet op haar plaats en daarom 5 boete of 5 dagen hechtenis De oude schipper was tevreden Ik wil die vijf gulden direct betalen sprak hy opgelucht En zoo was aan het recht voldaan Hij zocbt naar een krijtje Den laatsten tijd hadden verschi ende leden van hei wagen iidende per oneel van de Goudsche Melk nnchting te Gouda uit hun i 5r n tp kers geld vermist Zoodat elk afzonderlijk € p zijn qui vive was icn dief te ontdekken Op 17 December j 1 had in h t lokaal waar zich de kleedkasties ifevinden de ryder J M Schiebroek lich san een tafel gezet waar hij bijna was ingedut toen een ongewoon gerucht hem de oogen deed opslaan Hj aag hoe de 42 jarige C v K eveneens by de melkinrichting in dienst w AT AAR ANNEER Tbalia Thenter Frau Luna met Lfzz Waldmüller Tlieo LIngen PauF Kemp en Paul Henckels Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur Bennie Bioscoop Alcazar met Fosco Giachetti Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanal 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Zondag 10 30 uur Haremgeheimen metbnperio Argentina SehonWbnrg Bioscoop Dans met denKeizer met Marika Rökk Wolf Albach Retty Axel von Ambcsser en Maria Eis Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur Juni 7 3 nar Kunstmin Tooneelavond Goudsche H B S vereeniging opvoering De ebbenhouten olifant door De Haagsche Rederökers Juni Z nnr Olympia terrein Athletiek vierkamp voor dames en heeren georganiseerd door Achilles 7 Juni 2 nnr Plas Elfhoeven Onderlinge zeilwedstrüden watersportvereeniging Ëllhoevcn Juni 2 nnr O N A terrein Handbal stedenwedstrijd Gouda Rotterdam Juni 7 30 uur Westerkerk Bijzon dere kerkdienst spreker ds J J Buskes uit Rotterdam over Vragenvan dezen tijd IS Juni 10 12 uur Nieuwe Haven 3M Zitting ruilbureau voor kinderschoenen 10 Juni 7 30 n N d Geref Gemeeaic Spreekbeurt ds Joh van Welzen 11 Juni Z i uur Gebouw G G D Spieringstraat 113 Koste ooze inenting tegen diphterie voor nietschoolgaande kinderen van 1 6 jaar II Juni 7 30 uur Vrije Evangelische Gemeente Bijbellezing en bidstond II Juni 7 30 uur Leger des Heils Helligingsdienst leidster J v d Veen 15 Juni 7 nur Gebouw Gemeentelijke Gezondheidsdienst Spieringstr 113 Medische sportkeuring AFHALEN AANVRAAGFORMULIERrN SCHOENENBONNEN 9 30 12 en 1 30 30 uur Distributie kantoor Afhalen aanvraagformulier ter verkrijging van een schoenenlbon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Woensdag S Donderdag V X Y Z UITREIKING LEVENSMIDDELEN EN AARDAPPELKAARTEN Tot en met 13 Juni 9 1 en Z 4 30 nur Gebouw Daniël Uitreiking van levensmiddelenkaarten en aardappelkaarten op den datum die is afgestempeld op dè thans in gebruik zijnde bonkaarten voor levensmiddelen ZONDAGSDIENST DOKTOREN Bij afwezigheid Van den hui arts zijn van Zaterdagmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur Ie consulteeren de doktoren J H F Remme Fluwce ensingel 59 telefoon 3003 Cfi N Tom Burgemeester Martenssingel 69 tel 2609 AFOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 zich bij zijn Schiebroeks kleedkaslie bevond en juist i n hand stak in diens gevulde geldtasch die daar bij do kleeding was opgehangen Hij sprong verontwaardigd op en riep don ander toe Dat had ik van jou niet verwr f De ander zich ontdekt ziende antwoordde Fouilleer me maar Ik heb niksgenomen Ik zocht naar een krijtje De bedrijfsleider werd er bij gehaald en de zaak werd aangegeven Zoo diende deze voor den rech er waarbii de verdachte verstek liet gaan Het O M waargenomen door mr Grasso wees op de vermissingen die het personeel van deze melkinrichfine reeds had geconstateerd en hoe verd OD heeterdaad was ontdekt Sor vo derde 2 weken gevangenisstraf en de rechter heeft hem coinform dezen eisch veroordeeld EINDE AMEN GYMNASIUM Voor het eindexamen aan het Gymnasium alhier is na herexamen nog afgewezen één leerling De examens zijn geëindigd COLLECTE VOOR OE ZENDING De in de Ned Hervormde kerken gehouden zendingscollecte heeft met nagiften ƒ 637 87 opgebracht waaronder een gift van ƒ 100 Uit Troetger tvden COURANT MmbD DE OOI DB IS JAAB GELEDEN UH het verslag van den oe tand der rgeineente in 1806 De bevolking der gemeente op 31 December bedroeg 7461 mannen en 8076 vrouwenv te zamen 15 527 of 13 meer dan een jaar vroeger Geboren werden 734 kinderen gestorven zijn 702 personen van wie 245 beneden het jaar terwijl 18 den ouderdom van 80 jaren bereikt hadden De oudste der overledenen was 91 jaren Gedurende een groot deel van 1866 heerschte cholertL Aangetas werden 265 personen waarvan 164 stierven Twee of drjemaal s weeks werd geregeld versch water irtigelalen en daaraan mag misschien de betxekkelyk gunstige verhouding der sterfte in vergelijking met oovele andere gemeenten worden toegeschreven Intusr sehen blijft het voor deze gemeente een zaak van l et hoogste beldng om den toestand van het drinkwater op de een of andere wQze voor goed te verbeteren 56 JAAB GELEDEN De hoogeerwsMde heer P C Th Malingré deken alhier herdenkt vandaag den dag waarop hü voor veertig jaar tot priester is gewijd Zijne parochianen en vele anderen vereerden hem met verschillende geschenken terwijl door het koorgezelschap hem verschillende zangstukken werden toegezongen Vele woningen der katholieken waren met de Nederlandsche vlag versierd 25 lAAB GELEDEN Bij enkele candidaatstelling is gekozen tot lid van de Tweede Kamer voor het district Gouda jhr mr W Th C van Doom aftredend lid Uit een advertentie jfevestigd teGouda ten huize van dr Levedag Oostliaven 51 dr A Ie Comte Jr arts Ds J W Pieper predikant bij de Ned Herv Kerk te Zevenhuizen heefthet beroep naar tienden aangenomen ONZE BIOSCOPEN Reunie Bioscoop ALCAZAR Het is nog maar vrij kort geleden dat Reunie de film Alcazar vertoonde en thans heeft zij dit werk opnieuw ifi haar programma opgenomen Het onderwerp dat deze film een product an de Italiaansche filmindustrie behandelt mag genoegzaam bekend worden geacht Het is een episode uit den Spaanschen burgeroorlog geschiedenis dus die nog slechts enkele jaren oud is en reeds nu aan de vergetelheid is ontrukt waarbij in de film Alcazar de heldhaftige strijd om wat ten slotte een ruïne was is weergegeven Wat vooral treft in deze rolprent is de groots zorg die men zich heeft gegeven om een uitbeelding te verkrijgen die aan hooge eischen voldoet De film is niet slechts een aaneenschakeling van oorlogsgebeurtenissen er loopt als een lichte draad een dubbel liefeesverhaal doorheen dat aan het geheel grootere aantrekkelykheid veritent Onder de artisten die in de film voorname rollen vervullen is wel de bekendste Fosco Giachetti die een gave rolve tolking geeft Thalia Theater FRAU LITNA Drie afzonderlijke geschiedenissen zich afspelend te midden van onstuimige oudejaarspre lot één vermakelijk geneel dooreen gevlochten kostelijke muziek van Paul Lincke een prachtvolle aanklceding en ensceneering en voorts uitstekend spel gebratlit door een keur van de beste acteurs en actrices maken Thalia s film Frau Lüna tot een genoegelijk amusement De voornaamste van de drie geschiedenissen gaat over de operette Frau Luna waarvan de politie om de te gewaagd bevonden kleeding van het ballet de opvoering verbiedt Zonder resultaat echter want de première wordt tèch gegeven De oorzaak waarom het zoover komt ligt voor een groot deel verscholen in de andere geschiedenis een van liefde en bedrog De derde historie is de vermakelijkste Theo Lingen n Paul Kemp die er de voornaamste rollen in spelen zorgen voor een uitbundige vroolijkhewr Theo Lingen s regie herhaaldelijk merkbaar maakt mede deze rolprent vol origincele vindingen en verrassende wendingen tot een luchtige en vlotte gesctjiedenis In het journaal worden o m flitsen vertoond van de zeilwedstrijden op de Reeuwijksche plassen Melk voor giftigen arbeid De Leider van den Distributiedienst bericht op Maandag 8 en Dinsdag 9 Juni 1942 kunnen arwi loket 10 van het kantoor vén den Disiributiedienst aan de Nieuwe Markt formulieren voor het aanvragen van extra ran Isoenen melk voor giftigen at beid worden afgehaald Deze fonitulieren moeten uiterlijk Donderdag 11 Juni B a ingevuld weer lyn ingeleverd Schouwburg Bioscoép Het verhaal dat mlangs op het tooneel van den Schouwburg met Een nacht in Zevenburgen werd opgevoerd kan meo er thans in de film Dans met den Keizer zien de amourette tusschen den zwierigen ritmeester en de charmante Zevenburgsche die ondanks alle perikelen aan het kerkelijke hof tot een blij slot voert De film biedt uiteraard veel meer mogelijkheden die in een imposante entourage zijn uitgewerkt het schilderachtige van het Zevenburgsche landbeeld naast de pracht en de praal van het hof en zoowel het een als het ai der heeft de regisseur Georg Jacóbi in rijke uitvoering openomen Daarnaast zyn er in de rolbezetting klinkende namen Marika Rökk frisch en levenslustig als steeds en verrukkelijk dansend Wolf Albach Rettj de ondernemende galante officier en voorts Maria Eis Axel Ambesser Hilde von Stolz Hans Leibelt n Lucie English een gezelschap en een verhaal om er een tintelende film van te maken Het voorprogramma brengt o a in het jou rniial opnamen van de Goudsche zeilweek die een aardige herinnering l rengen aan de ferme bries op den tweeden wedstrijddag S v d Kraats Uit het Gemeenteblad LIGGELD VOOR WOONSCHEPEN f IN KATTENSINGEL De burgemeester heeft de verordening op de heffing van havengeld en van een bruggeld aangevuld met de bepaling dat voor vaste lig of aanlegplaatsen in de Ka tensingelgracht aan de zijde van het Regentesseplantsorn voor zoover geen loswal aanwezig is een recht verschuldigd zal zijn voor vaartuigen met een lengte tusschen vooren achters even gemeten van niet meer dan 10 meter per vaartuig en per jaar van ƒ 25 voor vaartuigen met een lengte alsvoren gemeten an meer dart 10 en met meer dan 20 meter per vaar uig en per jaar van ƒ 50 voor vaartuigen met een lengte alsvoren gemeten van meer dan 20 meter pc vaartuig en per jaar ƒ 100 Bit e n korter gebruik der lig of aanlegplaats dan een jaar wordt het recht over Keunngsverordening De door den burgemeester vastgestelde verordening op den Kruri gsdienst van vee en vleesch is door drn coniinissans der provincie goedgekeurd en zal op 8 Juni a s in werking treden Verkoop Iwuwgrond De burgenioester heeft aan de N V Gebr Van Willigen te Gouda verkocht het aan de Van Baerlestrat hoek Cons antijn Huijgensstraat gelegen perceel boiTttgrond groot 509 c A voor ƒ 8 per c A Verhuur woning De burgemeester heeft de gemeentewoning Drapiersteeg 38 vpor den tijd van drie jaar verhuurd aan C A Dagenkamp voor ƒ 3 50 per week Verlof A De burgemeester heeft aan A A van Dijk te Waddinxveen een verlof A verleend voor den verkoop van zwak alcoholischen drank in het klein voor het tijdvak tot 30 April 1943 voor de cantine het veilingslokaal en de hal van het veilingsgebouw der Coöperatieve Tuiniersvereeniging Gouda en omstreken aan den Bodegraafschen straatweg 100 Personeel De burgemeester heeft aan mej J de Kluijver op haar verzoek met ingang vajv 1 Mei j l eervol on slag verleend uit haar betrekking van adjunctcommies bij de administratie der politie De burgemeester heeft met ingang van 1 Juni j l ontslag uit han functie verleend aan G Schrijvers boekbin derdrukker tevens custos bij het oudarchief en de Ibrye en assistent bode en aan E W M van Baren agent van politie WIELRUnSTER GEN BOOM OCBBDEN EnuUg MUI gelaat gewMid bi de Boetekade is hedenmorgen mevr Kranemtonk uit de Graat van Bloiastraat by net uitwijken met laar rüwiel tegen een booin gereden en daarna met haar gezicht op straat gevallen Zy kreeg een groote vlees wond en verschillende schaafwonden Nadat dokter Bik de eersie hulp had verleend is de wielrijdster voor verdere behandeling per auto van den G G D i flor het Sint Jozef paviljoen eetiracht Burgerlijke Stand Gelioren S Juni Pleun zn van A Hogendoorn en J Braamker AHist Johanna Antonetta dr van M G Burgers en M M van Setten Turfm 109 Jannigje Margje dr van W Priem en J M de Lanèe Gansstraat 10 Wilhelmina Johanna dr van J Boot en H L Hagen Gr Florisweg 21 4 Juni Petrus Franciscus Maria zn van P F Th van Geest en J W Groenen Groenendaal 51 Oadcrtrouwd 4 Juni J van Dijken en N G Neven C Roelandse en M Wildschut J Woudenberg en D A den Heag P van Oostveen en A vV Scholten A M Bron en Ha J Vergeer T Bnlsemmer en M M J van Bendegem J J Teeuwcn en C van Dam Overleden Juni Simon Pieter de Jong 78 J Pieter Johannes Melkert 75 j GerritVerbiest 76 j Juni Jacobus de Jong 49 j Predikbeurten ZONDAG 7 JUNL Remonstrantsche Keriu 10 30 uur ds J Nienhuis Kleine Kerk Ver van VrUz Hervormden 10 30 uur ds J van Rossuin Terwolde Lnthersche Kerk 10 uur ds J J Simon Ond KathoUeke Kerk 10 30 en 6 uur pasio i G P Giskes Geref Kerk 10 en 5 uur Ds J P C ten Brink Geref Gemeente 10 en 5 uur ds A de BIois Chr Geref Gemeente 10 en 5 uur Ds A Dubois Ned Geref Gemeente 10 en 5 uur Ds Joh van Welzen Woensdns 7 30 uur Ds Joh van Welzen Vrije Evangelische Gemeente 10 uur de heer J de Gruil 5 30 uur ds H C Leep opwekkingsdienst Dondeidag 7 30 uur Bijbellezing en bidstond Ver Calvijn 10 uur df Postma van Jaarsveld Nederlandsche Geloofsgemeenschap Het Leger des Heils 10 uur Heiligingsdienst 7 uur Verlo 5 ngsdienst Leidster R Bilder Donderdag 7 30 uur Heiligingsdienst Leidster J v d Veen BANDENJAGER Uit een schuur aohter een woning aan de Eerste Kade is een heerenrijwiel ontvreemd De fiets is later zonder banden in het Houlraansplant oen teruggevonden EXAMEN ARTS Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht slaagde voor het arts examen onze stadgenoot de heer L £ van Hoorn ZWEMWATER ZEER GOED De burgemeester deelt mede dat het onderzoek van het water der zweminrichting aan de Houlmansgracht op 15 en 16 Mei j l heeft uitgewezen dat dit zoowel bij invoer als in het diepe bassin zeer goed was EXAMEN WUKVERFLEEGSRR Voor het examen wijkverpleegster is aan de Geref Wijkschool Eudokia te Rotterdam geslaagd onze stadgenoote mtj M G L Hamerslag TOONEELGEZELSCHAP TOT ONS GENOEGEN Het Goudsche tooneelgezelschap Tot Ons Genoegen heeft in studie genomen Zijn eerste leverantie drama in vier bedrijven door A M Copini Rootdredacteur J G Weystera Rotterdam Chefrcdacteur voor Gouda en Omstreken r Tieter Gouda WAARHKEN gif ook v rhul poidirvaJi Lat vooral ook op onza OIENSTVIIIIIICHTINO T l f 2534 furfmort SPORT VOETBAL G S V heeft promotie binnen bereik BODEGRAVEN KAN NOG TOT m BESLISSINGSWEDSTRIJD Daar staat GS V dan voor de f van de derde klasse nog één pmm voor de promotie noodig en dat n 4 opgave in den laatsten wedstrijd va het seizoen morgen op het Poortu gaal terrein tegen P F C uit Geervliet dat met een zege nog met de Gouwjl naars op gelyken voet kan konm Dat is wel een buitengewone rtaij kans voor groenwit en men mag trouwen dat het elftal er gebruik vn zal maken G S V toch heeft een uitstekend jj achter den rug waarin zij regr lmatii de sterkste bleek en ook de proraotit competitie liet een zoodanige tnett derheid zien dat men thans de bi kroning van al het goejie werk nai verwachten Het elftal zal er ong twijfeld gaarne z n schouders oiuiet zetten om den stellig groo en tegtN stand van de P F C ers die e enz van de gelegenheid willen gebruik maken om hun promotiekans te be houden te overwinnen en daar n Gouda me 5 1 gewonnen werd lijkt het gelijke spel dat G S V moet behalen bereikbaar De stand is GSV 5 4 1 O 9 IM P F C 5 3 1 1 7 13 J Ook voor Bodegraven is iiet eer belangrijke dag Dit elftal sXoell den resteerenden uitwedstrijd tegen Ursui dat uitgeschakeld is terwijl Bodegri ven nog met D H S kan gelijk komen in welk geval een beslissings eds rij i noodig is D H S 4 2 1 1 5 M Bodegraven 3 1 1 1 3 IUrsus 3 O 2 1 2 M POLITIE WINT VAN DE SCHEIDSRECHTERS Gisteravond werd op het Olympu terrein een wedstrijd gespeeli ti schen een elftal van de Sche j5rec itoersvereeniging groep Goudè en it Goudsche Politie Sportvereeni o n D politie won met 5 1 As Dinsdagavond spelen de Goudlveteranen tegen een elftal vsn scheidsrechters ATHLETIEK STAND IN G A C C0MPETIT E A A V 36 leidt in drie der vier groepen De stand van de compel tie det Goudsche Athletiek Commissie luidtna deii tweeden dag als volgt Heeren klasse I 1 AA V 381 19911 72 punten 2 Vires et Ce ental 18542 45 p 3 Alphia I 18379 p l Achilles I 17379 78 p 5 G P S T 9840 44 p 6 Excelsior 8655 15 p 1 K BO I 7681 72 p Heeren klasse II 1 AA V 36 n 16507 04 p 2 V et C II UoiuCD p i 3 AA V 36 Hl 11165 40 p 4 tóilles II 10408 46 p 5 V et C Ill 4042 95 p 6 Alphia II 3400 13 p ï K BO II 1241 p Dames 1 V et C I 4847 p l Excelsior I 10572 33 p è 3 V et C U 10016 74 p 4 A AV 36 I 10004 13 p 5 Achilles I 9985 08 p 6 AA V 360 6554 08 p 7 Achilles II 5147 71 p I Alpnia II 2123 73 p 9 Exce ror U 2067 p Junioren 14 17 jaar 1 A A V 361 19111 54 p 2 V et C I 17151 10 p 3 A A V 36 II 13668 61 p 4 AlpW 7048 50 p WATERPOLO PROGRAMMA VOOR DE KOMENDE WEEK Voor de polo competitie zijn voot volgt nde week de volgende wedstrijden vastgesteld Ned Zwem en Reddingsbond Maandag Boskoop Gouwe Dinsdag S Z en P C G Z C H uitgesteld tot 18 Juni Donderdag G Z C Maas G Z C D Boskoop Zaterdag Boskoop S C en F Zwerokring Gonda Maandag Boskoop II G Z C IV Dinsdag S Z en P C Il G Z C Dl Woen sdag AZ C III B deg ven II ie ia v N B ren het P T W w TA FEUILLETON Nadruk verboden HET BUD PAPIER Ik zou het graag voorloopig t bewaren insoecteur maar u kunt r tuurlOk ieder oogenblik over oe dilkken Goed maar nu Oct procesverbaal Dit was spoedig opgesteld Kronberg Bdertcekende bet stuk en nam af cbeid van den politiebeambte Met angstig hart daalde hü de trap t Hü was overtuigd dat de inspecteur de taak te licht opnam dat hü let het vereischte gewicht eraan kcchtt Hij foevond rich weer op straat De Mie wind deed hem goed koelde zUu f welke koortsachtig gloeiden jn IQn regen drong door den zwaren wOtMen nevel f J Kronberf door de mMH dcaknda Z41b valangu Jiaud Kandrun te kunnen nelpen en redden werd aldoor vuriger Plotseling stond hy weer In de Lmdenstrasse Het was laat geworden D straat was al uitgestorven Slechu nu en dan nog een voorbijganger of een auto Uit den mist doemden de huizen donker eo dreigend op Zü leken hem reusacntife sarcophagen waarvooi doi brandende met nevel omfloerste straat lantaarns als rouwkandelaren de wachi hielden Krontwrg ging langzaam de vier buizen aan den rechterkant der straat voorby en keek naar de vensters De meeste waren reeds donker Achter welk venster verborg lich het verschrikltelijke geheim Eensklaps zag h J een auto welke kwam aangereden haar vaart vertragen Hij sprong in de schaduw van den muur De auto nield stil voor no 26 Kronberg sloop dichterbij Een net gekleed heer en een dame in een bontmantel waaronder een avandjapon was te tien stapten uit De heer betaalde den chauffeur tiaalde een sleutel te voorschijn en opende de deut twiden traden vrooiyk pratend de vestibule binnen Teleurgesteld lette Kronberg zijn wandeling voort Wat wilde tiy eigen lijk Bij Kalm nadenken moest hij be kennen dat het dwaas en vooral ook nutteloos was hier m den regen te blijven drentelen om een meer dan onwaarschijnlijk toeval af te wachten Maar hij voelde dat bü toch niet zou kunnen slapen dat de pljnlüke bezorgdheid voor de arme Maud hem geenoogenblik met rust zou laten Plotseling hoorde hy een kreet Zyohart kromp ineen Met ingehoudenadeni luisterde by Niets Geen geluid Alleen in de verU jeratel van een wagen Kronberg voelde dat bet bloed hem naar zlja hersens drong de spanning van zijn zenuwen werd anver baaglijk Er moest iets worden gedaan Hij moest een middel vmden om de arme Maud te redden En plotseling schoot hem een gedachte door bet hoofd Hy yide verder de straat in eö trad het koffiehuis binnen dat zicb op den hoek bevond Na thee te hebben oesteld vroeg by om het adresboek Toen de kelner h hem had gebracht begon hy met zenuwachtige haast in het boek te bladeren Spoedig nad hy bel gezochte gevonden hy betaalde en liep weer naar buiten Toevallig stond er voor het koffiehuis een vrye taxi Kronberg stapte erin Parkstrasse 37 Geen kwartier had hy noodig om hei doel van zyn tocht een kleine in modernen styi gebouwde villa te bereiken HU betaalde den chauffeur en belde aan Kronberg reikte den bediende die de deur opende zyn kaartje over en verzocht hem te wiUen aanmelden ofschoon het reeds at was de zaak waarvoor hy kws m was iran bet allerhoogste belang Eenigc minutfn later stond hU voor Karl Roch den beroemdsten particulieren detective van Weenen Kronberg zag hem voor de eerste maal en was eigenUjk teleurgesteld Vöór hem stond een ryzige man met een ietwat slappe houding welke aan vermoeidheid kon worden toegeschreven De blik zyner groote gryze oogen had iets vaags en zijn mond was byzonder mooi gevormd vormdzyn trekken hadden byna Iets vrouweiyks De detective verzocht Kronberg plaats te nemen en hem het doel van zyn bezoek mede te deelehiK Kronberg vertelde alles in byzonderheden en sprak over zijn vruchteluoze opspormgen en over zyn aanzifte bij de politie Karl Roch luisterde naar bet scheen met onverschilllgbeid van tyd tot tQd streek hy met zyn witte Keurig verzorgde hand door bet iichtgryze acbterovergekamde naar Toen Kronberg eindelijk zweeg verzocht hy hem het blaadje papier te toonen £ n nauweiyks had hy er een blik op geworpen of de uitdrukking van zyn gelaat veranderde Alle sporen van slapheid waren plotseling verdwenen De mond was nu dichtgeklemd de kin energiek vooruitgestoken en er kwam leven in de eerst zoo droomerige oogen Hy bekeek het papier met de grootste aandacht hield het tegen bet licht rook eraan nam vervolgens een vergrootglas en onderzocht het nogmaals met de uiterste nauwkeurigheid Toen gaf hy het Kronberg terug en zei U hebt geiyk Ik heb veel aansehriftkunde gedaan Deze regels zyninderdaad geschreven door iemand dicaan geweldigen angst ten prooi was Kronberg schrok Dus gelooft u dat er een misdkad De detective viel hem hi de rede Dat wji en kan Ik nog niet zeggen Maar het is mogeHjk dat spreekt vanzelf Het mag niet gebeuren ne Kronberg opgewonden U moet bet vez oit nhidereo u moet dat meisje readw Ik xal myn best doen Maar W IS een moeilijk geval want net W Dreekt ons aan voldoende aankno pingspunten Het blad papier werd i een m linnen gebonden boek over W tuurkunde gescheurd bet is het blad De regels zijn geschreven een stomp stukje potlood Maar d J Mk alles wat wy voor het oogenWi weten Kronberg Keek bem verbaasd lerbytterd aan Ik begrUp niet Hoe unt u alles weten Uitgebreide kennis van alle moi lijke soorten papier komt een detecU voortreffeUjk te pa Jk ben mm weet geen nieuweling m mijn vaK door jarenlange stelselmatige sW heb Uc op dat belangryke puni m dan gewone Kennis verworven oplesten Hier slet u hy hield het Pfpier Wgen het licht een es f roos als watermerk D t is brieksmerk van firma Traube W dal dit papier net schutblad van gebonden boek vormde biykt mU de omstandigheid dat zich hier aa drie met dfc machine gelijkmatig meden kanten op ecnigen afstnnciien rand lichte indrukken b Wotdt vffvois