Goudsche Courant, zaterdag 6 juni 1942

mÊSÊÊ M Mfep a f alHi 1 Hi y ZATERDAG 6 JUNI 1942 hp de kampioensdiapgfp Tan den Schaakkring yg WKBOTKUOKN BEGONNCN rtiiUCivond werd lo d chiblokaJtaiTASC Goud en 0OZ de fonAi g fp ld voor d wed 4cn O het penoonhjk kampioenvan den Goudschen Schaak N vinnigen itrud werden de Hinde resultaten behaald Z kUue A t d Hcrsl A Vente nitgest f Bevet H Ooitanneyer W V4 S Novak K V d Gaarden af gebr t klMM B A Twigt J Tol 0 1 ïp M Lafeber A B KuUk Vi fi I H M V Geeen C v Twigt uitg kiatee A i d Berg M Benninga 1 O f Bin A Terlouw 1 0 j klasse B t straver H v Geelen 1 0 1 Spoel G den Boer 1 0 l klasse C iVffbey W Hoppenbrouwers 1 O IV d Sanden J Gerhardg Vt k i T Jaanveld J de Jong afgebï 3 klasse D I Verhoef J de Jong 0 1 Mfweiiuker gu Messemaker had de tweedegÖ ïe van de zomerbekerwedstrudcnM volgend retuUaatpjomens A H Kulik Or 1 f Rook A Bruggeman 1 O f E de Jong J M Naerebout 0 1 f H M van Geelen Balt A de Jong 0 1 J F Hoogcndoom C van Twigt 0 1 K Növak M Lakerveld 0 1 J J Jagrr H van Geelen O 1 p ï d Zouwen J C Rcvet 1 0 f Katwuk A Vente 1 0 O den Boer W Boswinkel O 1 H Mfyer A V d Pool 1 0 De at ebrokpn en uitgestelde par jien worden volgende week gespeeld A S C Gouda Bij A S C Gouda werd een aanvang pmiakl met de zomprladderwedstrir im De eerste uitslagtn luiden als nlft TomyM Lugferiburg 1 O jt Ver rieer A van Maaren O 1 W Y I MtyA proekhuyzen torep 0 1 O O z Ib verband met de penoonliike ktmpioenschappen werden bu DOZ Ken wedstniden gespeeld voor de iinhoudelijke competitie De stand nu de huishoudelyke wintercompetitie luidt als volgt H Oestfrmeyer 7 0 0 7 P V d Sander 5 1 3 5 4 C Sterenborg 5 0 2 S A V Jaarveld 5 0 4 5 N Roest 4 n 2 4 L Straver 10 2 2 3 I V Bceden 2 1 3 2 4 A V Ruiten 2 0 2 2 Ik Schrffetrs 2 0 7 2 A Spoel 1 1 0 IH H Oosterbeek 1 1 5 Vi l Verbey 1 0 4 1 lAWNTENNlS FROGRAMMA VOOR MORGEN Voor de competitie an ien Ned Uwnleiinisbond ztm voor Zondag n tge teld de wedstrijd en Ace Be Quick en TIOD Cito KERK EN SCHOOL IM Herv Kerk Beroepen naar Rumpt jl W M J Geurtaen hulpprediker te vHettojenbosch Sinoenid tot hulpprediker te Eindhoven Jad J Sra aer hulpprediker te Gorael K ampoort cand J A Visstr l Anuter BIIIENLAMO Meisjes in het Arlieidsfront KIN BBOIDSCHAr De central persdienat van het N AF meldi Vrouwelyke leden van het Nedertandache Axbeldïfront hebben na mmsteoa vÜ laar onafgebroken lidmaatr acbap bij huwelyk recht op een geldeiyk ondersteuning waarvan de rootte afhankelijk is van den totalen ouur van het Udmaatscfaap en van de gemiddelde bödralje die betaald iï Met deze bepalmg vervalt de overlgene onjuiste bedenking die vele ongehuwde vrouwelijke werkrachten voorheen tegen aansltiHing bu een vakorganisatie hadden Waarom tou ik contributie betstai wanneer ik toch straks lo het huwelyk treedt mun geld is dan toch weg zoo werd geredeneerd Het Nedertend che Arbeidsfront heeft dit bezwaar than weggenomen en de vrtJuwelyke leden een biuidichat in het uitzicht gesteld die wegen den korton duur van het lidmaatsdiap die voor het verwerven daarvan IS vereiacht door vrijwel alle huwende vrouwelijke leden zal kunnen worden verworven De bedragen vaneeren tuischeo ƒ 20 m het laagste geval en maximaal ƒ 180 én voorbeeld Jansje Beek is op haar zestiende jaar als fabrieks arbeidster gaan werken en werd onmiddellijk lid van het NAF Al z straks op 2 jarigen leeftijd in het huwelijk treedt ontvamigt zy bij die gelegenheid een bedrag ven ƒ 45 dwz dat zü 24 bijna een kwart van de betaalde contributie terugontvangt en dat ongeacht of zij mis s hlen gedurecde haar lidmaatschap reeds een belangrijke geldeluke onder tteunmg m één of anderen vorm heeft genoten Ook hieruit blijkt dus dat de zorg van het NAF voor zu leden met binnen de enge grenzen blyft die de beroepsarbeid bepaalt doch rekening houdt met de byzondere belangen m dit geval vam de vrouwelijke leden Arbeidsters m alle bedryven zullen du zeker erkennen door ziïh aan te sluiten by het Nederlandsche Arbeidsfront De icetetaris generaal van Handel NQverheid m Scheepvaart deelt mede dat bmnenkort twee extra rantsoenen si garen tien stuks op de tabakskaart en twee extra rantsoenen sigaretten dos 40 sinks op de idgaretteniuari beschikbaar zullen worden gesteld Daarenboven zullen op de tabakskaart naderhand twee rantsoenen sigaretten extra 4t tuks worden gegeven De bon waarop en de tijd waarin dexe extra rantsoenen besclilkbaar zullen worden gesteld zullen weldra worden bekend gemaakt In verband met het boven staande snilen de detaillisten en grossiers In de volgende week op den voor hen vastgestelden mleveringsdag een extra voorschot ontvangen Nijdere mededeellngen hieromtrent s in in een offieiecle publicatie opgenomen Wat hengelaars moeten betalen OIJDBRS Van VISCHAKTEN ƒ ir VAN BENGELAKTEN ƒ 0 5 EN DB ANDEREN EEN KWARTJE In de Nederlandsche Staatscourant verscheen het besluit bydragen verbetering binnenvisscheren 1942 Daarin was bepaald dat de grootte der bydragen voor de aanvragers van visch of hengelakten en voor hen die met één hengel visschcn jaarlyks door den secretaris cretarisgeneraal van het departement van Landbouw en Visscherij zou worden vaatgesteld Voor het jaar 1942 i dit nu geschied Thans blykt dat de houder van een groote vischakte a een groote vischakte b en een kleine vischakte ƒ 1 die vjn een hengelakte ƒ 9 50 zal moeten bydragen en dat van degenen die visschen met één hengel ƒ O 25 zal worden gevorderd Herinnerd wordt er nog aan dat van laatstgenoemde bydrage zyn vry gesteld personen beneden 15 jaar en eveneens personen die door het bezit Vin eene a1 te kunnen aantoonen dat zijMe bydrage reeds op andere wyze hebben voldaan ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN OP NEDERLAND In den nacht van Donderdag op Vrydag hebben enkele vliegtuigen boven Nederlandsch gebied gevlogen Doof branden brisantbommen ontstonden beschadigingen aan woonhui zen Hierby werd een kmd gedood Twee personen werden gewond VERVOER VAN VARKENS VERBODEN In de Ned Staatscourant van heden IS opgenomen een besluit van den secretaris generaal van Landbouw en Visschery waarby het Vaikensbesluit 1940 wordt gewyzigd m dier voege dat het verbod tot hel vervoeren en afleveren van varkens met een gewicht van ten miDSte 25 kg wordt u t gebreid tot alle varkens ongeach hun gewicht WUS IGING RUNDVFEBESLUrr 1941 De Ned Staatscourant be at een besluit van den secretaris generaal van Landbouw en Visschenj aarby het OOI handen of in KEiRi G vooH or wafIpfn SS fv VRUWILLIGERSIEOIOFN NEDFRI SD De aanmelding an rijwilger oor de Waffen SS en het VrtJwiUisers Legloin Ne derland alsmede de keurmg zal gpschiedpn 12 42 10 00 uur Den Haag Café Den Hout Bezuidenhoutscheweg 16 uur Rotterdam Deutsches Haus Jï 2 10 00 uur Uf ccht Wehrmachts heim Manapi l3 6 10 uur Tilburg Werkliedenver Tumstraat fiS 16 00 uuu £ ndl oven Hula Maria Kruisstraat 16 S 42 10 00 uur Roermond N S D A P Swalmerstraat 61 16 00 uur Ainheni Weberstraat 16b 17 42 10 00 uur Amersfoort Poluelliches Durchgangslager Appelweg 16 00 uur Deventer NSDAP Parkweg 2 18 6 42 10 00 uur Henge o Deutschea Haus 16 00 uur Meppel Hotel Westerbeek Woldstraat 19 6 42 1100 uu Groningen Concerthuis Poelestraat 16 00 uur Leeuwarden Huize Schaaf Breedsl aat 2fr 6 42 10 00 uur Amsterdam Schule leuerweg 13 16 00 uur Don Haag Cjfé Dun Hout Beiuidenhoutscheweg EED VAN TROCW AAN MllSSERT Zaterdag 20 Junl feuUen te Utrecht inhet hoofdkwartier van de NSB 20O0furctionans ien den eed van trouw afleggen aan ir Mussert den leiderDe beeedig ng geschiedt in 9 groepei V de voomaamste furc lonaussenvan het hoofdkwaitier an de aistncten de kring= n de groepen de WAde Jeugd torm de loeder andschjSS de NSVO en van de hjfwachtvan den leider PLAATSELIJK NIEUWS Bodegraven MEJ G T d STRAATEN GEHULDIGD 25 Jaar onderw zeres aan de Da Costascbool Vrydag herdacht mcj Gvd Straaten dat zy 25 jaar geleden by het onderwas kwam in de middaguren kwamen alle leerlmgem der Da Costaschool in een lokaal byeen waar allereerst een lid van het bestuur der Ctir scholen de jubilaresse waardeerende woorden toesprak en namens het bestuur fraaie bloemen aanbood Het hoofd der school de heer P M Smit sprak namens de collega s en de kmderen Mej v d Straaten is al die 2 jareni aan dezelfde school verbonden gewcesê en heeft thans reeds kmderen m haar klas van haar vroegere leerlingen Het hoofd huldigde haar om haar liefde voor de kmderen en het onderwy dat m haar klas al die jaren op zeer hoog peil stond Vervolgens werden namens de kinderen en het overig onderwyzend personeel gestïhenken aangeboden Nadat een toepasfehjk lied was gezongen en versnaperingen waren uitgedeeld kre gen de kinderen het overige van den middag vryat Alles by elkaar was het voor de jubilaresse een onvergetelyken da g Boskoop FAILLISSEMENT Uitgesproken is het faillissement Van Joh Houtman Nieuwstraat 124 Curator is mr C M Loef COÖPERATIEVE VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEfUNG 5 Juni Rozet per bos Dorus Rykers 1 50 2 40 Gloria Mundi 1 60 2 00 Pobantharozen 1 20 1 60 Butterfly 1 00 1 60 August Noach O 80 1 00 El e Poulsen 1 40 3 40 Orange Triumph 1 50 1 80 Juweeltjes 2 80 3 40 Rosa landia O 80 1 3Ö Briarclif 1 20 1 40 Better Times 3 20 3 80 Edith Helen 50 1 80 Hadley 1 10 1 70 lïosaMuhdi 2 00 3 40 Florex 1 20 1 70 Pechtold 130 180 Vierlanden 2 60 3 20 Inquar Olsson 1 20 Sweet Haert 80 3 60 Gemengde Rozen O 80 O 90 Ellen Pou sen O 90 1 30 Diversen peif bos Clematis Pi ins Hendrik 170 2 60 idem Mevr Le Coultre 3 40 3 20 idem The President 0 70 0 80 Irissen 0 35 0 38 Papaver bljemen 0 50 0 80 Violieren dubbele 0 90 130 idemi enkele 0 16 0 19 Rhododendronbloén en O 31 0 52 La th rus O 2 0 18 0 90 1 30 P rthruVn O 25 0 38 Berkenwoude PREDIKBEIRT OOR 70NDAG Ned Her kerk v m IOV2 uur ds M ƒ W Zevenboom Gouderak PREDIKBEURTEN VOOR 70NDAG Ned Herv Kerk v m 10 en n m 7 uur Ds J v Vliet Dobp dienmg VOOR BENOEMING BI DANKT Den heer A Boers bestel er bij de PTT die als zoodanig e Rot erdarti was benoemd heeft voor deze betrek 1 ing b dankt GECOMBINEERDE CONCERTEN De muz ekvereenigingen uit Goude rak Berkenwoude en Stoluijk zu lei dit zomerseizoen gecombineerde cor ceiten geven waaibij telkens m eer der geme nten alle drie vereenigingen om beurten zullen op reden De vereenigingen hepen hiermede het mu iekdilleltantisme te propa geeren 1 Bergambacht ntKDIKBEDSTBN VO Al n n AG Med Herv kerk 10 en 7 u ds EwoldL Ger kerk 10 en 8 u ds Terhaafc Uitgetredenen Ned Herv kerk 10 en 7 u ds Blaak van St PhUlpsland WATBRPOLO De uitslag van den vrlendsthappelljken polowedstrijd B Z C combinatie S Z en r C Schoonhoven luidt 2 =8r NieuwerlceiJc a d IJssel PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 en n m 8 uur ds A H C VtiUenweideiGeref Kerk v m 10 en njn 6 uur ds G H Ryksen Geref Gemeente v fn 10 en n m 8 uur Leesdienst BURGERLIJKE STAND Getrtiuwd J D Bos en A Honr ko 3p LOOP DER BEVOLKING Ingekomen C Hazenbroek van Gouda in Kortenoord 20 A den Butter van Haastrecht in Groenendyk 27 H Engelbert van Rotterdam in Dorpsstraat 54 C Broekman van Rotterdam in Dorpsstraat 84 C W den Hoed van AmersfViort m Berm weg 93 Vertrokken J de Wit Kerklaan 63 naar Zeist L Schinkel Parallelweg 37 naar Hillegom M Vlotman Parallelweg 37 naar Hillegom A Honkoop sOravenweg 99 naar Zevenhuizen Reeuwük FOLDEk RbEUWIJK Folderlasten veffaoogd Üe rekening over 1941 van den polder Reeuwyk sloot in ontvangsten op ƒ 38 677 87 en uitgaven op ƒ 42 915 02 alzoo met een nadeelig saldo van ƒ 4237 15 De begrooting voor het jaar 1942 werdrtin ontvangsten en uitgaven vastgesteld op ƒ 40 379 60 De polderlastets voor 1942 zi n verhoogd an ƒ 11 op ƒ l2R5 pei HA 185 HONDEN IN REEUWUK De burgemeester heeft het kohier voor d hondenbelasting 1942 vastgesteld tot een bedrag van ƒ 745 Het kohier t lf 177 aangeslagenen voor 185 honden PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk Reeuwyk 10 en 7 uur ds H Roelofsen Ned Herv Kerk S uipwyk 10 en 6 uur ds E S de Li t V m Doopsfced Geref Kerk 10 en 6 uur os P Warmer ho en SchoonhoTen P J GROENEN t Bekende figuur in middenstandsr kringen Alhier IS eip 60 ja geT leeftijd over leden de heer P J Groenen een voo aanil aard figuur in SctioonhovenLin de eeiste p aa s als zakenman doch tjaa naast ook in het vereenigmgs even Hij was orzitter var de RK Winke ies e omging De Hai ze lidvand = voorma ge Kimer van Koophandel en Fabri eken 001 Gouda en omstreken De plechtige ui vaart is heden geschied CONSUL NWB De Ifper Bi3m Kars jid an de Schoonhovensci e wandekpoitvereeni o ng De Globetrot er is benoemd tot I sul an den Ned Wandelliond voor ae Kiimp nerwaaixl V st Viclorte = Duitichtend joint ooor Europa op alle fronten NEGENTIEN SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT Het opperbevel der Duitsche weerma bt deelt mede M den strud tegen de viiandelyke ravitailleerinesscbeepvaart hebben Duitsche duikbooten in de Amerikaansche wateren nieuwe successen behaald Zij hebben aan de Oostkust van NoordAmerika m de Carabische Zee en ten Oosten van de Antillen 19 schepen met een gezamenlijken inhoud van 108 000 ton tot zinken gebracht LUITENANTE BULTERMAN VERLAAf SCHOONHOVEN Luitenante Bulterman van het Leger des Heils te Schoonhoven gaat de volgende maand Schoonhoven verlaten Zy treedj dan m het huwelyk met deni heer Pauwels officiBf by het Leger des Heils Lt Bulterman heeft het Leger des Heilsvierk hier geheel opgencht en tot den huldigen grooten omvang op gewerkt PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Heiv Kerk 10 ugj ds H S J Kalf van Gouda 6 uur ds D J v d Graaf Minderheidsgroep Hem Geref Kerk gebouw 10 3b uur ds A C Terlmden van Amsterdam Gferef Kerk 10 en 6 uur candiaat F H J V d Bom R K Kerk 8 en 10 30 uur Hoogmis 7 uur Lof Leger des Heils 10 uur Heiligtngsdieiist 12 i ir Zondagsschool 3 imr Kindersamenkomst 6 uur bidstondj 6 30 uur verlossingssamefiljomst R n Geref Gem 6 uar mej ds H Meyer van Rotterdam Waddinxveen PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv kerk 10 en 6 4 u ds A Vroegmdewey van Loon op Zand Ger kerk 10 en 6 u ds W J Smidt Chr Afg gem 10 en 6 i u ds M v d Kraats Rem kerkj geen ëi nst Wet en Evangelie r u ds W van Hassel van Utrecht OFFICIEELE HEDEDEELINGEN HERINNERINX AANMKLDINGSPLICHT De Nederlandsche Coopeiatieve Raad is ingesteld bij Besluit van 20 Maart J 1 van de Secretarissen Generaal van de Departemenlen an Landbouw en isscherij en van Handel Nijverheid en Scheepvaart Coöperatieve Vereenig nger n den z n van dit Besluit welke nog geen aanmeidmesformulifren ont arg n hebben dienen aeze zoo spoedig mogeIjk aan te vragen bij hel tijdelijk correspondentieadres van den Kaad B rkenbosch Blokstraat 3 te Scheyeningen Volgens artikel 5 van het Besüft is detopori anisatie bevoegd een Cooperwieve Vereci Eng e ortbmden mdien zij Sp eh metbinnen vier maanden na het in werkingtreden op 31 Maart jll van het Besluit b de toporga ïl at e voor aan lu t ng heeft aangemeld 6900 VLRPLICHTF OORR WDOPGA EAFVALRIBBER De Directeur van het Rijksbureau voor oude wiattrialen en afvalstbffen maakt bekend dat hij voor alle ndustrieele en ardera bediiivcn de oude nbber lafvahrubber in voonaad hebben uitgezonderd de afvaUubber vciwerkeide mduslne en de ei kende handelaien ea kle nhapdelaren in oude maerialen on afvalstoffen verplicht stelt voor 15 Jun 1942 opgave van dien voonaad te doen aaii zjn bureau Paleisslraat 7 te sGiavcntiage onder vermelding van soort der afvalrubber en hoeveelhe d in kg Htt niet vodoen aan deze verphchtmg kan gestraft worden volgen de stiafbepa mgen van het Economisch Sanctietiesluit 6900 IHIWIElEII CItlllllERS leverBaoropbon voor prima moffels ek Il nog steeds DE BOKSER Vlamingstraat 29 tel 3566 Het beste adres ook voor In on ultavondig oheonmaken en alle verdere raparaüea Alle onderdeeltn voorradig Bi het mijden bemerkt U direct dat het goed doorbakken en niet klef ia oor Uw bonnen ÏIISTEBHOOD Mktkken woidt BROOD WB ffEEXUNO S BJIKKERÜEII 81 WALVISSTRAAT 12 Zorg dat U zich nooit behoeft te verwijten VOORZICHTIGER euMeit Iedere hniavronw weet dat een zwartgebrandc pan extra lang ge aclintird moet worden en daardoor veel te l den heeft Het ia nn meer dan ooit geraden Uw kenkengerei met de groolat mogclqke xorg te sbehandelen Niet atooten of krassen met laten droog koken of overkoken En is het eten toch een keer aangezet laat de pan dan liever een nacht vol water ataani wanneer het aanzetsel is geweekt is het zonder veel schnren te verw deren Costuums en Mantels voor Dames en Heeren Zonder Punten tj Neem dan dezen raad goed in U op Laat w Costuitni Winterjas o Mantel eni niet m de kast hangen maar laat dit kceren door ten vak un die de volle verantwoording op zich neemt or goed werk Ataar bedenk dat deze Zaak wel werk heeft dus hoe langer U er mee wacht aeovcel te langer moet U wachten voor het Maar is Fn te veel haast is ximmcr goed bedenk dit wel elcefd aanbevelend G V d JAGT Gouwe 99 Keer en Reparatie inrichting voor Dames en Heerenkleeding CoMMlf Nu de rollllms schaarich en de 9 a 12 glatplaot es voorloopig nog In voldoende mate leverbaar zl n Is het laadiactt zich van een 9x12 ploten ▼ camera te voorzien W4 kunnen U thans deze Camera s leveren Dexe camera s z n tevens geschikt voor het zeil vervaardigen van een vergrooliugtap paraat Foto Daems Zeugestraat Ó4 Gouda ENSAID helpt U tijd geld en punten besparen Domas en Meis et MAAKT NU ZELF OW KLEEDIMB THUISIl JJU M I Zendlaan brietitaarlaan INSTltUUT E N S A I D Spfcialc Mae it ii K van P f T TolstttflStn al M UtfKht van trn dnidtliik adrrs brpUkt met 35 cent aan post7r eIs port briefkaart inbecrcpcn zie model en wij zrndeti U een moAi boek tnet ruim 100 maten en modellen rn tevcnt een gratis apparaat om U te laten xien hoe geinakkeiijk onze methode is om TAILIS zonder rekenen en teekenen alle klccdinc te Icelren maken en vermaken 9 ftty t sUik 1 0UWE l ORtOWBftTn ÏO GJDUWf 81 ANW8 Bonds Rnwol on iMolorherslelleri N V DE liUIOBOIIWBANK UTRECH1 Huta vaa comiiiuuiriaMn Mr A M A BAHOH VAN BOriZEl A R VAN LOENDl Els WOLJERKN Oed Comsul f Mr 1 0OUD VAN TROOSTWIJK neuwwsjHI JM Hr J II VAM ASC H VAN WUCat P iTl A T N HOEVER DB 8RAUW Wm BO DuUTVlede Verstrekt erodieteB Noemt galden è d fostto Jtgeaten Da hcoron P van der Undo te Gouda Ktolweg 112 en G W C van Dorth Kroon Ie Woddingaveea De Directie B DE BEAUFORT N CDERUYTER