Goudsche Courant, maandag 8 juni 1942

MAANDAG 8 JUNI I942 f w w y r 4 wr ifT BgS 3 Oe Heer ea M c ww i w TH SMULDERS CAW IM geven met graote vreugde Eeaait vu de geboorte vaa km DocMer MIRJAM Oonda 6 Juni iiH2 Crabetliatraat 2 Tjdeip St Joseph Paviljoen I Heden overleed zacht en kalm mijn lieve Man onze beste Vader Behuwd ea Grootvader de Heer OAMltL araARD KLOOSTUmAN il den ouderdom van bijna 04 Jaar Gouda W KLOOSTERMAN van Heet NEL KLOOSTERMAN Rotterdam K BROUWIiR DE KONING KooiJman T BROUWER De KONING Zeist l a v d BLANKEVOORT Koa man O v il BLANKEVOORT en Kleinkinderen Qouda 7 unl 1942 WachtelstraatJ9 Geen bloemen De teraardebestelling zal plaats hebben Donderdag II Juni a s op de Algemeene Begraafplaats te Gouda Vertrek vanaf het sterfhuis te 2 uur 1 Heel Nederkaid helpf r meel Bij beschikking van den E A Heer Kantonrechter te Oouda van 28 Mei 1942 Is aan JAN MOLENAAR wonende te Gouderak beperkte handlichting verleend tof het uitoefenen van het beroep van pluimveehouder en tuinder een en ander in den meest ultgebrelden zin van het woord Voor den verzoeker Mr S H SMIT Oouda 6 Juni 1942 Lange Tiendeweg 51 um Van 22 tot 27 Juni zal de zaak wagens vacdhtie gesloten zijn o Meandag 29 Juni hopen wi waar mat oni elftal voor U klaar te Staan om energiek an met frisschen moed te kunnen beginnen o KlilWEG 81 Hlo neHied Prima Dressoirs gioote Linoenkasten mooie antiek Dekenkist goede Radiotoestell n diverse Tafels enz enz 2e Handsch Meubelen en andere goederen Peperstraat 16 Talelaón SIO W j koopen voor hoogsten prijs al Uw overtollig meubilair I Steeds aan huis te ontbieden I GEVRAAGD MIL UNIFORMEN LAN6E JASSEN VAN BRUOBEN HOEKSCHESTR 25B ROTTERDAM N CHeH tBINieBft m 1 P MUL KORTE TIENDEWEB 4 TELEF 3257 GOUDA QIVRAAaoi eenige prima Meubelmakers Leettijd 40 45 jaar Mtubilftbriak KOOLE VIS Laz ruskade No I Gouda m laiHt Medinos tandcream doet meer dan gewone tandpasta Door haar capilla iractlviteit dringt de sterk schuimende Medinos met haar buitengewoon desinfecteerend en tandsteenwe end vermogen tot diep in zelfs microscopisat kleine spleetjes van hettand Apervlak waarin de borstel niet lan komen en waar tandbederf juist t eerst optreedt De ideale verzorging van Uw tanden en kiezen is tweemaal per tT controle door Uw tandarts en tweemaal per daq poetsen met Medinos MEDIBIOS rfe eaplllalr acUar dm crMm SJtk UIliliillMd piMsbMr UI pathakcn fllslMi A é ipaclaalbrancli 65 cL NB ERLANOSCH FASIUKAAT MWAA LSDIGI TUISNI Vmt Mi Iwnra ak aMM hnmn Ma l n mal é p w togvlavafA rESBoR AMEHSPOOHT Bij het snijden bemerkt U direct dat het goed doorbakken en niet klef is STEENUXD S BIIKXEIIIIEII WALVISSTRAAT 12 Gevraagd voor de Zuiderzeewerken Naord Oost Poldar GRONDWERKERS Goede verdiensten Aanbiedingen aan de Afd Lalid en Tuinbouw van het Gewestelijk Arbeidsbureau Oouda Turfmarkt 144 of één zijner Bijkantoren te Lekkerkerk Woerdenen Zoeternieer O 3202 Losse Nummers van de GOUDSCHE COURANT zijn dagelijks verkrijgbaar bij a BAKKER Spoorstraat I N V P ENDENBURG Veerstal 18 I DE GROOT Wachtelstraat 43 A HAMOEN Burg Martensslngel 9P DE jONQ S Boekhandel Boschweg 62 De Kiosk N RIJS KaNiemelksloot SPOORBOBKHANDEL Station BOSKOOP Fa D C V d WILLIK Zijde no 14 en bij de agenten In de omliggende gemeenten Repareer niet zeU Loot Uw hiuishoudof Industriemochme v kkundlg nazien 1 H KICKEN Ht ACHINEHANDEL Zoutmonttraal 4 Gouda OniiirdisUii Naaidta Kies 1 0T Uw bonnen HET BESTE BROOD dat gebakken wordt Dus BROOD van W C van Oei Jr Brotnsndaal 64 Ttltf M 4 dus Probeer VAN OELs lang Tarwebrood Brood dat ultsntldt ESSENCE voor limonade puddingen enz Vorichillende imokan DROGISTERIJ DE GOUDSCHE GAPER MARKT ó TELEFOON 2423 Uw uurwerk defect Dan naar Hoekstra en t loopt spoedig weer perfect I Rqiis gedipl Horisiar 6ouwc WeetU dat deAlg Coöp Begrafenis Vereeniging U A te Qouda hel enigs dras is voor een eerst klas uitvaart of crematie tegen koelprl a dus zonder winelbejag Bel bij een sterfgeval No 3726 op dag en nacht bereikbaar of vraagt Inlichtingen aan F C A LAUQEMAN Zoutmanstraat 60 KLEINTJES RUBRIEK Wegens vacantie van 29 Juni tot en met 11 JuU zyn Winkel en schoenmakerij GESLOTEN Joh Muurlm Doelestr 10 Tel 3780 TE KOOP Naaimachine Merk Opel Curacaoslraat 8 Te koop z g a n KOOKKACHEL Adres Vossenburohkade 29 Te koop Wit Senking k lenfomnls 90 X 70 Crabethstraat 65 Te koop Fornu f 20 windbcherm voor de fiets Weth Venteweg 57 niet op Zondag V ip ruilt prima a n rijwiel voor goede piano Br no 1480 bur v d blad Te koop een zeilbootje en een compleet zeilkano zeiL G Uittenboogaard Vest 102 TE KOOP aange joden een nieuw col bertcostuum maat 48 goede kwaliteit kleur bruin Br no 1485 bur v d blad v a op de Timmerfabriek VIOS te Unge Ruige Weide is plaats voor TIMMERLIEDEN HALFWAS TIMMERLIEDEN JOHSENS Zich aan te aieMen Lange Burgwal B 4l5d te Oudewater 7 uur n m ol aan de fabriek te Lange Ruige Wfide of G 320 Westdam 2 te Woerden p Dt Utr t Omladi m Ouaulfakulu Ruttr tm o9 C Nu ben ik heel ons tand door geweest en hebt U kunnen zien hoe door en door Nederlandsch de Victoila biscuiti aijn Uit 11 onze provincies krijgen we séle onontbeerLjke grondstoffen en ande materialen die tezamen maken dat men blijft zeggen Wit er van Viaoria is dat mag er zijn M u Gooi vooral toch Uw ledige Odol flacons niet weg In de toekomst zal Uw leverander slechts dan een flacon Odol kunnen verkoopen wanneer U daarvoor een ledige Odol flicon inlevert H V ODOL COMPANY AMSTERDAM BISCUITS CHOCOLA N V THABUR Nederlandae Melaalwaranlabrlak vraagt bekwame Preoisie Gereedschapdraalers Revolverdraaiers Qereedschapmakers Stempelmakers Fraisers Vlak en rondslijpers Qereedschapslijpers Hardlers tevens gevraagd bekwame Controleurs en TUdschriJvers Loon naar prestatie en leeftyd Eventuele relsresp verhuiskosten worden vergoed HrJevenmet uitvoerige inlichtingen terlchten aan den personeelschef Waldorpalraat SS 4 Dan Haag deel sUe nk D pag z FEUILLETON tNadruk verboden HET BUD PAPIER De oorzaak daarvan 1 dat bet mrftanaai van den band m dit geval linnen den binnenkant van het karton sleclits met een strook ter breedte van ongeveer een centimeter bedekt waardoor natuurlijk een onefienheid entstaat welke zich dan ook In het schutblad prent Voorts ziet u ook hier aan den vierden afgescheurden kant van het blaadje een dieperen indruk dien van den rand Van het karton alsmede eoi meer platten geribden indruk deze komt van de strook luuien waarop bU het binden de rug van het boek wordt vattfenaaid Kronberg bekeek b blaadje papier opmerkeaam en gaf Eet toao den detective terug Hl J iM h o Hebt geUJk Ik zie het nu xell Maar lua kunt u weten dat liet een Iradt over natuurkunde wasT Sul Bocb UmUcbtei Daarvan Den ik niet heelemaalzeker Het is enkel een vermoeden maar dat vermoeden heeft in ieder geval een hoogen graad van waarschijnlijkheid In zooverre mlJ bekend betrekt van de voornaamste uitgeversatleten Wilhelm Forster zijn papier vande fuma Traube En deze tutgeverij houdt zich uitsluitend be g met lietdrukken en verkoopen van werken overnatuurkunde srJI u be ivast BF on Kronberg s verbazing werj wondering En het potlood vroeg Zelfa walmeer men dengraad van opgewondenheidstelt Is het schrift zeer onvast regelmatig zooals steeds het geval Is wanneer men een potlood gebruikt datte kort IS om behoorlyk te worden gehanteerd Dat bet bovendien stompwas kunt u vooral hier aan de i enaan de f zien dicht tegen de lettershebban zich krasjes gevormd Deze zijnhierdoor ontstaan dat het hout van hetpotlood in aanraking gekomen is methet papier wat aUeen 4iij een poUoodmet stompe punt mogelijk is Maardeze bijzonderheden zijn misschien vanwtmig beteekenu voor ons Kronberg a bewondermg groeide nog Welk een massa ondervinding kenoia en scherpziimigheid was er noodig om uit een onnoozel blaadje papier dit alles te kunnen opmakenl Was iemand in staat om de arme Maud te redden dan voorzeker deze beroemde detective KronBerg stond op en zei tot Karl Roch die blykbaar in diep gepeins waa verzonken Ik ben gefortuneerd en gaarne bereid alle kosten te dragen en u eenflink honorarium dat u zelf mmt bepalen uit te keeren Maar ik smeek u mij te hulp te komen en u met dezaak te belast i De detective ontwaakte uit zyn ge pems keek Kronberg wel een minuut aan en zei toen ernstig Goed ik zal aan uw verlangenvoldoen Maar ik beschouw het allmijn plicht uw aandacht erop te vestigen dat waarschijnlijk langdurigewaarnemmgeni noodig zullen zijn welkeveel geld kunnen kosten omdat ik verscheidene personen noodig heb OokFnag Ik u niet verhelen dat allesvruchteloos kan zljn dat wil zeggen dat wU te laat kunnai komen iKronberg slaakte een diepen smarteluken zucht Karl Roch Iceek hem met belangstel llng aan Haak o niet al te ongerust beraam by Voorloopig bestaat er f a reden om het ergste te vreezen Ik hoop reeds moegenavond een beteren kuk op de zaak te hebben Maar het IS niet vroeg meer Ik geloot dat u het beste zult doen nu naar huis te gaan en u onmiddelUik ter ruste te begeven Tegen morgenavond zes uur wacht Ik uw bezoek Hisachlen heb ik d dan iets aangenaams te verteilehl Hit stak Kronberg de hand toe en de geleerde drukte ze hartelijk Toen nam roatierg afscheid Karl Roch stak nog een sigaret aan maakte het zich gemakkelijk in zijn fauteuüien keA nadenkend naar de kleine fookwoUtlei welke hü naar het plafond blies HOOFDSTUK It Den volgenden avond meldde Kronberg zich stipt om zes uur aan bij den detective die aan zijn met papieren documenten overdekte schriiftalel zat en druk werkte Na de wederziJdache begroeting nam KaH Roch gUmlBchend het woord Allereerst moet ik u dringend verzoeken van nw wandelingen in de Lindcgatrasse af te zien U zoodt da aandacht kunnen treidcen en dat is nietwenscheltjk Hebt a na daar gMMar ITatuurlijk En zeUs gesproken Gesproken Niet mogelijk Zelfs tweemaal Den eersten keervanmorgen om acht uur toen u zoovriendelijk was een exemplaar van het TagebUtt van mjj u koopeo Dentweeden keer tegen den middag toenik d vrijheid nam B vuur te vragenvoor mijn sigaret Die sjofel gekleede krantenverkooper en die elegante heer met hetblonde baardje was u dat riep Kronberg m opperste vertMXing Inderdaad Niet mogeltlkl U kunt het gerust gelooven Maarzult u zich in de Lindenstrasae nietmeer laten zien Ik geef u de stelligeverzekering dat dit nuttig en zelfsnoodig is De zaak is toch al te ruch baar geworden De poUtia beeft reedsnasporingen gedaan Heeft zy ieta mnndanT vroegKronberg driftig De detective gUmlacbte weer Zij beett natuurUk nleta gevondan En oT Niet veel Toch is bet mU gelukt den kring van de bq deze zfak mieder geval In aanmerking kotnaodepersonen althans gedaattelijk te trekken Geen kleinigheid boorl U bad 24 Ja lijk Het blaadje papier kon aUeen uit een venster van de huizen nr 24 M 28 en 30 op straat geworpen zijn huizen tellen tezamen 114 apparaten met 487 bewooersl Dan bestaat er natuurlijk minste kans van slagenl viel Kronberl den detective moedeloos ki de rede O overdrijft Van al die 114 app tementen kon Ik gerust ai die welk geen venster m den voorgevel van He huls hebben uitschakelen Dan ftebb we nog 68 appartementen met 294 beWMwrs Van deze moest ik reeds 9 grond van zeer oppervlakkige inlicht gen 138 personen beschouwen als volkomen onverdacht Daar deze 138 pWsonen 138 appartementen in huur M b i blijven er nog maar 14 apparM menten met 55 personen over Maar iw werd de zaak moeilijker Er waren gebreide scherpe observaties en f nauwkeurige navorschingen Jwelke mij en mlJD helpers door 1 5 l SUd dedei zwerven Doch wij iijarer geslaagd den kring nog nauwer te mj ken Vanmiddag om drie uur wa flink gevorderd ik kon met eeoige kerheid aannemen dat we slechu met 7 personen to ï appaH m iten r kening hetiben te houden