Goudsche Courant, maandag 8 juni 1942

MAANDAG 8 JUNI 194 G S V promoveert naar de derde klasse 2 0 zege in beslissende wedstr d tegen P F C Sir fi EÜWS JONGE DOOR TREIN GECOOD ONGELUK OP OMBEWAAKraW OVKRWEG ONl EK MOORDRECHT Een G ju is be jongen de U jarige Arie v d Laan van de Westerkade t Zaterdagmiddag sp den onbewaakten overweg in de Vijfde Tocht onder de gemeente Moordrecht op de Haagache lijn door een trein gegrepen en gedood De jraigen was op weg naar den volkstuin van zijn vader die aan den Vijlden Tocht de dwarsweg tusschen de MoonaRrhtsche aanbluiüng en de voormallgr halle Moordrecht een stuif je grond heeft Hü was op de fiets van zijn vader e n eindje achterop medegereden doch om de banden te sparen reed de vader alleen door en ging de knaap den verderen afstand te voet Op de Vijfde Tocht waar hij eerst den onbewaakten overweg In de Rotterdamsche lijn was overgestoken schijnt hij bij het passeeren van den tweeden onbewaakten overweg geen erg gehad te hebben in den electrischen trein uit Den Haag die even half vier te Gouda moet aankomen Hij werd door den trein aangereden en zoodanig gewond dat hij op slag dood was Het stoffelijk overschot is voorloopig naar het baarhuisje op de algemeene begraafplaats te Moordrecht overgebracht De wagenvoerd bracht den trein onmididellijk tot stilstand doch hulp kon niet meer balen De trein kreeg een kwartier vertragHi NIEUW SPORTERREIN ACHTER JOUBERT STRAAT Aanleg van drie Telden en een sintelbaan HERZIENING TAN CITBReiDINGS PLAN ONTWORPEN De i jaren in de pen zonde plan n om hier ter stede een sintel Ikaan te maken hebben thans vasteren vorm aangenomen Het Ugt in de bedoeling ep een achter de Joubertstraat gelegen terrein drie sportvelden en ecB sintelbaan aan te leggen Dit blijkt uit een ontworpen partieele hcrzieniBg van het uitbreidingsplan voor het stadsdeel Kort Haarlem voor zooveel betreft het terrein ten Noorden van den Goejanverwêlfedijk ten Oosten van de Krügerlaan n ten Zuiden van de Willemsstraat welk orrtwerp heden voor een maand ter secretarie is ter visie gelegd Het sportterrein is geprojecteerd op den gTon4 tusschen het verlengde van de Herzogstiaat en den Goejanverwelledijt Het omvat twee naast elkaar ontworpen velden langs de Herzogstraat en een langs den Goejanverwelledük aan te leggen veld om welk laatste terrein de sintelbaan k ontworpen Het griieele sportterrem zal door water worden omgeven m1 en houde zich aan de verlieersvoorschrifteri ZES EN ZEVENTIG BEKEURINGEN INiTWEE DAGEN De politie heeft Zaterdag en Zondag scherpe controle gehouden op de naleving van de verkeersvoorschriften Een groot aantal verbalen toonde iat er aan bet weggebruik veel ontbreekt Zaterdag z n 32 Zondag 34 totaal dus ie personen bekeurd wegens allerlei ovt tredingen niet rechts loopen Terkeerd oversteken buiten het fiets S id ryden zonder licht fietsen enz aar de politie scherp blijft toezien houde men zich aan de bepalingen Haagsch Gerechtshof BOTER ZONDES BON Boter zomler bcSn had H Lugthart nit Gouda gekocht Dat gebeurde in Juni en Juli van het vorig jaar en de economische rechter te Rotterdam had er vier weken gevangenisstraf voor opgelegd van welke uitspraak verachte bij het Haagsche Hof in hoofer beroep kwam Het feit zelf werd door verdachte bekend en hij wist ook dat het niet mocht De proc generaal merkte op dat er nog meer in deze boter affaire was geweest want de pakjes boter die verdachte kocht bleken van diefstal afkomstig te zijn De knecht van een fabriek had gedurende geniimen tijd eenige pakjes boter meegenomen en die aan verdachte rkocht Nu was niet gebleken dat veru chte met dete omstandigheden op de hoogte was doch de proc generaal meende lal waar het koopen een fliik tqdie had geduurd de eisch var den officier in eerste instantie juister was n l zes weken gevangenisstr f hetgeen spr nu vorderde Het Hof zal over 14 dagen arrest wvzen Dl 200 MAAR f ECRCiEZBTTE FIETS Voor de tweede m al in nkele dag n is eei i fiets die onafgesloten voor bet Ger eatelijk Arbeidsbureau op de Tuj markt was neergezet witvreemd IMtinaal was het t rüwiel van ienand nit Waddinxveen ASCII TAN WAGKN GBSTO EN Van een aancespannen wagen van en wtsseherq is een in een sloop ttfékle ezinewaoch ootvrsemd w ANNEER m rbrr Tf r au Luna met Lizzy Waldmüller Theo Lingen Paul Kemp en P il Henckels Aanvang 8 15 uur Renoie Bioscoop Alcazar met Fosco Giachetti Aanvang 8 15 uur ScbMiwbnrg Biescoop Dans met den Keizer met Marika Rökk Wolf Albach Relty Axel von Ambssser eo Maria Eis Aanvang 8 15 uur t Jnni 7 M mr Westcrfcerk Bijzondere kerkdienst spreker ds J J Buskes uit üotterdam over Vragen van dezen t jd l lonl I 12 mir Nieuwe Haven 3M Zitting niilbureaa voor kinderschoenen 10 Jnni 7 30 B Ncd Gcref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen Jnni 8 nar JaeiA van Lennepkade Buitenocfening E H B O Jonl 2 nor Gebmiw G G D Spieringstraat lISi Kostelooze inenting tegen uiphterie voor nietschoolgaande kinderen van IH 6 jaar U Jnni 1M uut Vrije Evaageliaelie Gemeente Bijbellezing en bidstond 11 Jnni 7 30 nar Leger des Heils Hei ligingsdienst leidster J T d Veen 15 Juni 7 nnr Gebouw Gemeentelijke Gezondheidsdienst Spieringstr 113 Medische sportkeuring 17 Jnni 8 unr Daniël Cursus E H RO AFHALEN AANVRAAGPORMULIERFN SCHOENENBONNEN 9 30 12 en 1 0 330 nor Dlstribntic kantoor Afhalen aanvraagformulier ter verkrijging van een schoenenbon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Woensdag S Donderdag V X Y Z UIT1tE IKG LEVENSMIDDELEN EN AARDAPPELKAARTEN Tot en met II Juni S 1 en 2 1 30 nul Gebonw Daniël Uitreiking van levens middelenkaarten en aardappelkaartenop den datum die is afgestempeld opde th ins in gebruik zijnde bonkaarten voor levensmiddelen APOTHfIKERSDIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 Feestavond Goudsche H P S vereeniging GOEDE OPVOERING VAN DE EBBENHQl TEN OLIFANT DOOR DE HAAGSCHE REDERIJKERS Henk Bakker is in de laatste jaren een der meest productieve schrijvers voor het dilettantentooneel geworden Hij heeft inderdaad kijk op datgene wat aan den smaak van den amateurtooneelspeler en het publiek tegemoet komt De snelheid waarmede echter zijn stukken achter elkaar verschijnen zal wel oorzaak zijn dat ze nogal zékere gelijkenis met elkaar vertoonen Zoo doet zijn Robbedoes heel veel aan Dom de Gruyter s Joop ter Heul denken en ook De ebbenhouten olifant dat Bakker in samenwerking piet mevr C van Bommel Kouw schreef wekt onbewust herinenrtn en op aan een soortgelijk humo ristisch detectiveverhaal dat hier te lande onder den titel van De zeven sleutels van Baldpate werd vertoond Wat evenwel niet wegneemt dat het gegeven op boeiende wijze was bewerkt zoodat het tot een voor het jeugdige publiek dat Zaterdagavond bil de opvoering voor de Goudsche H B S vereeniging de zaal Kunstmin aardig vulde fün grièzeligen avond werd waarbij toch ook af en toe volOD kon worden gelachen Phil Reeuwijck Huub Keeven is verslaafd aan detective romans Op een avond valt hij over Het doodenmasker in slaap en droomt En wat hij drooft beleeft de toeschouwer in een opeenvolging van allerlei griezeligheden als valluiken revolvers sluipende Chineezen geheime kasten gemaskerde mannen en wat dies meer zij Op uitmuntende wüze hebben De Haagsche Rederijkers dit detectivestuk vertolkt Het is lang geen gemakkelijk blijspel Het eischt een uiterst vlotte vertooning en een straffe regie E beide waren metterdaad aanwezig Dat we dan ook ditmaal beginnen met den regisseur te huldigen ligt geheel in de lijn want Willem Leenders heeft hier met dilettanten knap werk verricht Dat vre daarnaast zijn vrouw Annie I eenders direct noemen zal niemani van de Aanwezigen verwonderen Zij Tieeft de oraatgrage pensionhoudster voortreffelijk uitgebeeld Atty Brong speelde lief Yvonne Maréohal vooral in haar scène met Phil als zii de geschiedenis van haar vader vertelt Dat overigens haar expressie op sommige oogenblikken niet zoo was als o i iet spel dit vorderde willen wc gaarne op rekening schrijven van het ongemak aan haar oog waardoor zij daarvoor een verband moest dagen Ojtji laatste was echter niet het geval llK K ven en daarom haddeKcHK van hem gaarne wat meer medWeven gezien in enkele spannende scènes Zoolang hij stond tegenover zijn mede spelers was hij in actie Dit laatste zakte aanmerkelijk zoodra hij op een stoel zat Dit was troywens iets wat ons ook bij andere spelers zooals bijv bij Ton de Groot als den detective Mortelmans opviel Eddy v d Wiel als de vriend Mck van der Wall hield zijn dubbelrol heel goed vol en vooral in de scènes als de gemaskerde gaf hö sterk pel Hij hoede lich voor het mdo dramatische Dat zün ontmaskering voor liet publiek een zoo groote Uit vroeger tijden DE GOUDSCHE COURANT MELDDE 7S AAK GELEDEN Alhier heeft de publieke aanbesteding pkats gehad van een ijzeren draa brug kleine brug en uningcn op de walmuren op de Gouwe Van de cht inschrijvers was de laagste van Burgerhout en Krook te Rotterdam voor ƒ 3666 50 JAAK OBLEOEN In de vergadering van den genieen er ad werd tot regenten der beide gasthuizen ter voorziening in d vacature veroorzaakt door het overlyden van mevr Haverkamp Begcmann benoemd mevr Koning Salomon Huy ens Tot leden van de commissie van toezicht op de sted ijke zweminrichting werden benoemd de heeren G H G de Lange en D Hoogendyk Bij de gehouden verkiezing van een heemraad of lid van het besttw van den polder Klein Hekendorp werd de heer W C Zuitrhout herbeloemd 25 JAAK GBUEDEM Burgemeester en Wethouders van Gouda brengen ter algemeene kennis dat zij met ingang van 1 Juli 1917 voor de gemeente Gouda een huurcomm ssie hebben ingesteld wier taak zal bestaan in het voorkomen van onredelijke op jrijvine der huurprijzen van woningen van lagere huurwaarde en dat zij de ingestelde huurconunissie hebben samengesteld uit de volgende heeren A T Ysselstijn Azn lid en voorzitter mr W J L van Es lid plaatsvenanser mr R Rensma W M van Hulzen lid plaatsvervanger W G T C M Gol P A Vingerlin £ lid plaatsvervanger A Fokkers E v d Werf lid ol iatsvervanger F L J Lafeber en J M Bakker socretaris plaatsvervanger J v d Velden verrassing was pleit voor de wijze waarop hij zijn rol volhield Goede types waren voorts Wim de Groot als Ludovic Pirron de statige huisknecht en de beide Chineezen Ching Li en Tsie Lee gespeeld door Joop Eymaal en Jacques Veeren Was de eerste een gezellig Pinda mannetje de tweede was een echte griezel wiens ongunstig uiterlijk alle kwaads deed veronderstellen Deze vlotte vertooning is er bij het aanwezige publiek goed ingeeaan Vooral aan het slot daarvan is dave G S V is derde flasMr Het een i O scge in Poortogaal tegen de eenige overgebleven medecandtdaatP F C nit Geerrliet hebben gisterende Gouwenaars in den laatstenwedstrijd van het seiioen de promotie tot een feit gemaaktEr was natuurlek spanning rondon deze belangrijke finale want de herinnering leefde nog aan vorig jaar toenG S V ook een i ëel emd in de goederichting was maar in de slotpartij faalde en de promotie aan Cromvlietmoest laten Maar nu paste groenwitbeter op boekte zelfs beide punten terwijl een el gelülupel al voldoendewas Als zoo het heele seizoen eensoverzien wordt dan valt toch wel teconstateeren dat de G SV ers evengelijkals regelmaUg op de derdeklasse zijn afgestapt All moeilijke opgaven werden succesvol opgelost en erkan gezegd worden dat het elftal opzeer overtuigende wijze de promotiebereikt en ook volkomen verdien heeft Het heeft een goed jaar achterden rug en zich gedecideerd de sterkste getoond wat ook uit den gootenvoorsprong in de toch nooit gemakkelijke promotiecompetitie blijkt G S V G 5 1 t 11 1 S P F C 6 3 12 7 13 11 Belvedère 8 1 3 2 S 12 15 Het Noorden 4 0 15 1 9 21 BEBB DOELPUNTEN VoB RUSTG9MAAKT X Gemakkelijk was de ztge op P F C niet en men zou het spelbeeld van den geheelen wedstrijd in aanmerking nemend zelfs van een ietswat geflatteerden uitslag kunnen spreken G S V miste W Slaman in de achterhoede en dit deed zich wel sterk gevoelen Kerk die de vacante paats bezette werkte hard en onvermoeid doch kon niet bereiken wal Slaman steeds verricht Het sterkst kwam dit tot uiting in de tweede helft P F C was toen met den wind in den rug sterk aanvallend en de Goudsche achterhoede werkte bijna drie kwartier lang onder hoogen druk Dat doelpunten van de zijde van P F C uitbleven was somtijds onbegrijpelijk maar het zat de öeervlieters in dezen wedstrijd niet mea De speeltijd voor de rus was verreweg het aantrekkelijkst de ploegen wogen toen vrywel tegen elkaar op en de strijd was snel en bood beide partijen kansen Na rust zakte het spel steeds meer af met PF C als aanvallende en G S V als stug verdedigende partij Alles bijeen was het dus ook nu geen fraaie strijd Het eerste succes voor G S V kwam reeds drie minuten na den aftrap len vinnige aanval van P F C was geslagen G S V trok snel op het doel der j tegenpartij af waarbij Starreveld een goeoten voorzet gaf die door P NuvJelsteünNn e n doelpunt wera omgezet O 1 Sok de aanvallen van de gastneereo wann lang niet ongevaarlijk pn er ontstotiden eenige malen benauwde sWuatislvoor het G S V doel Eveh bracht de Vnidsche voorhoede de P F C vestè in gevaar mair weet even sn el moest de eigen verdediging in ijpen Bij een aanval van G S V viel Pj C s döeimanlmet den bal op den Veelvuldige klacht van vrouwen en meisjes en met reden Doch één vraag Waarom die hoofdpijn verduren als er AKKERTJES zQn die U daar dadelijk van afhelpen AKKKRTJES zijn altijd vrienden in den nood AKKEaiTJES stillen direct alle pgnen en maken dat U zich prettig gaat voelen De Neder andsche Pijnstiller rend geapplaudiseerd Bij den aanvang verwelkomde de voorzitter de heer Piet Fijn den directeur en leeraren der R H BS benevens het bestuur van de Gouds he gymnasiastenvereeniging Utile DuIce Het seizoen 1941 2 is op waardige wijze door de G H B S V uitgeluid C H Hagendom Vrederechter te Rotterdam EEN DEMONSTRATIEF KINGETJE Een 19 jarig meisje uit CJouda H A H genaamd was op 31 Augustus 11 geverbaliseerd omdat zij een rin droeg waarop een Nederland=ch dubbeltje zat gesoldeerd met een afbeelding van eep levend lid van het Huis van Oranje Nasau Het meisje ondervraa gd vertelde dat zij het riagefje al zoo ang had gedragen en zij nie4 zou hebben gVweten dat het dragen daarvan was verboden geworden Het O M waargenomen door mr JLok e vorderde omdat hfer eenoverreding der verordening aanwezigis een boete van ƒ 10 of 4 dagenhechtenis De rechter in aanmerking nemendedat het meisje lot een gezin van tienkinderen behoort en bij haar ouders inhet ppz n behiilpznam is heef de boe e ehplveerd dus f5 of 2 dagen hechtenis Sport grond maar wist echter met behulp van een der achterspelers nog weg te werken Een vrije trap door G S V genomen werd tot hoekschop verwerkt Starreveld plaatste ook nu afgemet enin den ioelmond waar K Brem met een prachtigen en harden kopbal den doelman kansloos passeer de 0 2 Tot de rust dat was nog een kleine tien minuen WSs P F C het meest agressief irect na de rust blijkt dat P F C alles op d n aanval zette Gesteund door den wind kwamen de roodzwarten steeds wee r voor het Goudsche doel Eenige opgelegde kansen werden door de voorhoede grandioos gemist Een der weinige aanvallen van G SV bracht den bal bij F Nuvelsteijn die naar P Nuvelsteijn plaatste deze kopte vallend scherp in maar vond nu den doelverdedige op zijn plaats Gedurende het verdere verloop van den stryd was P FC bijna voortdurend sierker zonder dat G S V kans zag het spel voor langer dan enkele oogenblikken te verplaatsen P F C kon er echter niet in slageil het doel te vinden De promotie gevierd De promotie gaf natuurlijk groote In zijn openingswoord complimenteerde G S V s voorzitter de heer A Lafeber de speler van het elftal dat er in slaagde deze promotie com ïietitie ongeslagen te beëindigen zoodat hij hier kon spreken van een promotie met vlag en wimpel en door eigen kracht Spreker bracht o rit hulde aan zijn medebestuurders en deed voorlezing van een schrijven van het eerebestuurslid den heer C A Endenburg die wegens aiekte niet aanwezig kan zijn Het woord voerde nog de heer J Kapteijn oudspeler van G S V en bestuurslid van de Onderafdeeling Gouda van den N V B Ook de heer J Slaman oud bestuurslid van G S V huldigde de spleers en in het bijzondet den voorzitter den heer Lafeber De avond werd verder doorgebracht met zang rti muziek waarbij een prettige stemming heerschte Veer de tweede maal derde V klaaser G V die over eenige weken 29 jaar bestaat is nu voor de tweede maal deide klasser geworden Haar eerste promotie gescjiiedde in 1931 toen zij profiteerde vïfh de uitbreiding die de derde klasse onderging en teven van de opheffing van de ♦ ereeniginf Vlaardingen met wie ze anders om een plaats ift die klasse had moeten spelen In 1936 moesten de groen witten die het jaar tevoren kampioens aspiraties haddMi getoond degradatiewedstrijden spelen die ongunstig verliepen en G S V weer in de vierde klasse brachten Daarin speelde ze echter steeds een eerste viool Vorig jaar eveneens kampkien faalde ze in de promotie doch nu deden de kroen witten het beter VOETBAL Ook Bodegraven yrint BESUSSINaSWEDSTRUD TBOEN DMM NOODIG Bracht G S V het aantal 3oudsche derde klassers van twee op drie ten koate van Het Noorden dat gedegradeerd is ie andere candidaat voor promotie naar de derde klasse in dit district Bodegraven heeft de kans behouden De Bodegravenarch wonnen hun laatsten wedstrijd uit tegen Ursus met de klinkende cijfers van 4 1 waardoor zij gelijk geëindigd zijn met D H S den Schiedamschen derden klasser die zijn pkiats verdedigt zoodat nu een beslissingswedstrijd moet volgen om uit te maken of D H S zwh handhaaft dan wel Bodegravoi promoveert D H S 4 2 1 1 6 8 S Bodegraven 4 2 115 10 9 Ursus 4 0 2 2 2 6 10 Bodegraven Mat in de eerste twee wedstrijden al drie punten kwijt raakte heeft dus keurig opgehaald In de halve promotiecompetitic van Gouda II viel de beslissing door een 3 O zege op Sparta U promoveerde D F C Il naar de reserve eerste klasse waaruit Quick II en Hermes D V S 11 gedegradeerd zijn D F C II 4 3 10 7 8 2 Sparta II 4 2 115 7 5 Juick II 3 1113 4 5 H D V S II 2 0 111 0 3 Gouda II 3 0 0 3 0 5 9 De overige wedstrijden in deze groep worden niet gespeeld Voor de Goudsche elftallen is nu het seizoen geëindigd Onderafdeeling Gouda Voor de Onderafdeeling Gouda werden gisteren gespeeld de wedstrijden 2e klas =e B D O N K III Nieuwerkerk II 8 0 3e klasse A Moordrecht III D O N K IV 1 7 Moercapelle III Waddinxveen II 4 il 3e k osse B Gouda Vil Bergambacht II 4 2 Junioren nMnpetitie De uitslagen van Zaterdag voor de jujniorencompetitie waren Af deel ing A Gouda a Gouda b 5 1 O N A a O N A b 4 0 Jodan Boys a G S V a 1 1 Afdeeling B Groep l G S V b Olvmpia a O 15f Gouda órO N A d 2 0 Groep 2 Lekkerkerk a Bergambacht a S t O O N A c Ammerstolsche S V Ss 0 teenng C Groep 1 Olympia b G S V c 10 0 O N A e Gouda d 3 1 Groep 2 Olympia c O N A f 1 0 GOüDA tEOMVLIET dag De uitslagen van het gisteren op het Gouda terrein gehouden GoudaCrom vlietdag luiden Gouda Cromvliet 6 1 Gouda II Cromvliet II 5 2 Gou5ia III Cromvliet III 2 4 ATBLETIEK Felle strijd in AchiAes meerkampen i SPARTA UIT DORDT WINT BIJ DE HEEREN ACHILLES BIJ DE DAMES Veel geestdrift i aar matige prestaties De meerkampen gisteren door Achilles op het Olympia terrein georganiseerd vervielen door het wegblijven van de dames en heercnploeg van de Zeister vereeniging Fit en de dames van Athleta uit U recht tot een tweekamp bij de dames en een driekamp bij de heeren Toch waren het aantrekkelijke wedstrijden waarin serieus en fel gestreden werd Aan het enthousiasme en de strijdlust van de deelnemers lag het niet dat de prestaties op een enkele uitzondering na slechts middelmatig bleven Een aardigen kamp leverde de 100 me er hardloopen dames vooral door de nekaan nek race van de nummers een n twee Ook de heeren leverden op de 100 met een feilen kamp die fraai en overtuigend gewonnen werd door den Hagenaar Gols die eigenlijk welhaast tot de veteranen gerekend mag worden Intereasant was voorts de 800 me er heeren w aarin naast snelheid ook taktiek een woordje medesprak Het scheen geducht te spannen maar aan het eind bleek dat de Dordtenaar Beckers met zijn teg ns anders speelde en won zooals liij wilde Een eigenaardig verloop had wiierde strijd op de 1500 meter ook diiarwas het schijn bedriegt Tot in devoorlaatste nde bleef het peletoneen gesloten geheel doch daamakwam er teekening in en aan het lotwas de achierste Van de kopgroep c enleider van het daarop volgende deelwel minsteni een 80 meter voor Fraaien spannend waren ook de verscl lillende estafettes y Sparta uit Dord ht bleek voofnde beide anderen te iferk Met uitzondering van de 300 meler had de ploeg op wrijwel alle nummers prima kra teil om Neerings die 1 70 M hoog sprong Ijouwnwn die met peer jen kogel uitmuntende prestaties levende en Beckers en van Dongen op de loöpnummers In de dames tweekamp won Achilles met een minimaal verschil dat de grootere kracht van de Jopd dames dames niet juist weergel maar door een ongeluk Wj de 4 x ÏOO M estafertte zoo klein werd By de jeugd gaf S H D T den toon aan De uitslagen luiden Driekamp heeren 100 meter hardloopen 1 A J Qols S H O T 11 3 sec 2 M Naaktg oren Sparta 11 4 sec 3 J W Truinpi S H O T 11 5 sec 400 metej hardloopen 1 J van Dongen Sparta 2 A H Berkhetner S H O T 57 8 sec 3 S van Dalen Sparta 59 1 sec 1 ZOET ROGGEBROOD GEBR TEN HOEVE PO TERDAM TEL 38437 DEN HAAG TEL 333J9g 800 meter hardlopen 1 M Brck Spar a 2 min 18 sec 2 J de j AchiUes 2 min 164 sec 3 J u werens S H O T 2 min 17 9 sec 1500 meter hardloopen 1 D H Achilles 4 min 35 2 sec 2 M W den Sparta 4 min 37 4 sec 3 1 Sanders Achilles 4 min 40 3 kc 3000 meter hanlloopen 1 J gu horst S H O T 10 min 21 2 s N Scheer S H O T 10 min 24 3 D Mikkers Achilles 10 min jj sec Verspringen 1 M Naaktgeboi Sparta 5 6 m i A J Gols Sfl O T 5 37 m 3 A M Berkhn S H O T 5 34 m Hoogspringen 1 P Ne rirg Sp ta 1 70 m 2 3 en 4 Th v Ey jJ Sparta L v Nooyen SHO TiZ R H Vos S H O T 1 55 m Speerwerpen 1 G Louwman Spa ta 45 10 m 2 M ter Braak Spafi 42 84 m 3 P Schouten Aohillai 32 20 m Kogelstooten 1 G Louman Sparti 10 44 m 2 C Signer Achiles ion m 3 S Boot Achilles 1014 m Discuswerpen 1 M ter Bruk Spara 29 48 m 2 S Boot Achil les 29 12 m 3 J v Dongen Spar i 29 08 m 4 X 100 m estafette 1 SHO T 48 8 sec 2 Spar a 47 9 sec 3 Achili les 51 4 sec Olymoi whe estafette 1 Knata 1 min 58 8 sec Achillee 4 min u sec 3 S H O T 4 min 38 7 sec Totaal uitslag 1 Soar a Dordn M 94 pnt 2 S H O T Den Haag 74 pnt 3 Achilles Gou la 68 pnt Dames tweekamp 100 m hardjoopen 1 S Miklt n Achilles 14 9 sec 2 A B Vos SH O T 15 2 sec Verspringen 1 T Willems Achilles 4 13 m 2 S Mikkers Aotii l 3 97 m HooBspringen I J Ruts SHOT 1 30 2 M Mikkers Aohillw 1 25 m Kogelstooten 1 G Rook Achilla 8 8614 m 2 J Kingma SHO T 7 99 m Discuswerpen 1 G Rook A hill 17 75 m 2 W P van Zwet SHOT 16 36 m 4 X 100 me er estafette SHO T 82 8 sec Totaal uitslag 1 Achilles 27 pnt 2 S H O T 28 pnt Vrije nummers jongens 100 m hardloopen 1 B Windt S H O T 12 2 sec 2 Ceelings SH OT l 12 3 sec 800 meter hardloopen 1 G vsn Staden S H O T 2 min 23 sec 2 Klompmaker S H O T 2 min 25 3 sec kogelstooten 1 J v d Loc t O T 11 42 m 2 Hessing SHO T 8 75 m Vrije rummers iheisjes 80 meter hardloopen 1 M Timmlff 1 S H O T lO G sec 2 W van Lemwen S H O T 10 6 sec Verspringen 1 J Pu s SHO T 3 95 m 2 W van Leeuwen SHO T 3 37 m Kogelstooten 1 W Hey AchiHe 7 65 m 2 G Eèrland AchiUi 6 12 m A DE mUlJTER TWeXDt OP J Bg de door Blauw Wit te Am te ter gelegenheid vai haar ♦ janï staan georganiseerde athletiekwedsnr den gisteren in het Olympiscti siai gehouden behaalde de Huijter Vires et Ceieritaa een tweeden P 5 J5 de 3000 meter hardloopen Zijn tija 9 min 15 1 sec VBES JEUGD IN DIM HAAO Bij de Zaterdagmiddag te D door de vereeniging CelebeS g niseerde jeugdathletiekwedstri iden haalden juniores van Vires tas successen Op de 80 meter pen voor meisjö werd Jopie i I man derde In 10 9 sec Bij i J I bezette K van Willigen een zelfde P in 9 8 sec en plaatste rich evtn derde op het nummer verspringen een qirong van 5 31 meter m l J Mmt nSa SP A1