Goudsche Courant, maandag 8 juni 1942

MAANDAG 8 JUNI 1942 vomAk AJ 0 s ksawn lestegen AJGOV V nntntt verwuMittaftii De Apeldoomen sullen hun nederlaag te en BUuwWlt wel ducht betreuren vkaot bet aat er naar ultslen dat ctie hun t kampioenschap saat kosten Gliteren hebben de OostcUjke kampioenen niet alleen opnieuw vu Indhoven cwonnen maar ditmaal met uer overtuigend eUlerf Wel houden de Zuldeltjken oo de leiding maar het 1 duidelijk dat de itrjjd In Eindhoven lang et gemakkelijk ui worden daartoe heeft ADO en te fraaie ktni gekreicn Overigens lün ook de Hagenaars tegeng vallen Bcerenveen laagde er in op eig l terrein ongeslagen te blijven en daardoor de laatste plaati weer aan Blauw Wit te bezorgen Opmerkelijk dat de 2 overwmninifen van de Stsdis clul beide op AGOVV zijn behaald In Apcldoon was de itand bij de rust nog 0 0 Door een grove fout van den doelman van Eindhoven kreeg AGOV V een voorsprong waaraan zij krampachtig vastlUetd en die tenslotte tot 3 O werd opgevoerd De Zuidelijken z n wel geducht afgezakt ADO had in Heerenveen de grootste Tooelteom gelijk te spelen Btj de rust leidden defriezen met 2 0 maar na de pauze was hetinitiatief aan de Hagenaars die ook 2 maalscoorden De stand is huEindhoven 7 3 2 2 8 8 7 AGOVV 7 3 2 2 lï 11 ADO 8 13 17 10 a Heerenveen 7 14 16 13 5 13 12 3 J Ï ï ec pn Ï7 Iborttv SH Spar ysden en tSpjr la fiillM 10 M Elraak ara roT Irta 1 lTI 10 1 pnt likk n SH lOT hilles ltille lOT hill i OT l IHOT pnt IB 1 Windt SH van 2 P 25 3 n OT es Immle Leeu OT t O T Jlle lillies J e neen met iwecbfarqd GoodaRotterdam 21 iDSIAXnS GODDSOai rLOEG op het O N A m èéo h n4b bt denwed trfld ge tuss en de ertefenwoordjgen f tail van GoikU en Rotterdam ffhandbaliqpel dat veel overeenkomst RJ voetbal heeft it looals het dezen tZiig werd gespeeld het aankyken liïSle waard Er was een wruaelbe lE ijeschi baar gesteld weik twee U d een ot dnemaai in totaal inen moet worden om iete üitb ID bezit te krqcen Geheel tegen lerwacMing in is Gouda er in ge K i deze eerste ontmoeünc te wtn Jj el wa de Rotl rdam6 he ploeg E geheel volledig dodi ook de Gou fStan telden eenige invaller Ov r iMtïgeineen wa het Rotterdamsehe Imt 1 doeh de Gouwenaarc 1 méér enthoustaane aan de dag ï55 t van enig krachtsverschil vrij ijjgeen sprake was De t este Goud y spelers waren sptl Siebenlist en nan Bos Vooral deze speler heb M veel tot het Goud ch succes by rgotlerdam neemt direct het spel in wen en belaail met snelle aanval ta tet Goudsche doel Doalwachter Bos 1 eïnige malen handelend optreIjm wat hem echter er goed alicaat idouda bepaalt zich tot ve rjs ende u Sen die vrd gevaarlijk zun Na tien uten slaagt Wiltenburg enn den Idterdamschen doelman te verraaeen 1 0 Dan komt Rotterdam m het ofiBiief en t ezorgt Boa moeilijk werk De Gouwenaars spelen rustig verder h een half uur is het nogmnaaU Wilksburg die aa uitstekend spel doel nl iO Ha de hervattiitg pakken beide plpe Ui ven en rf iek aan Hei tempo is aannnrke ijk hiogerdan in de eer e eelhelft Een kwartier is m de twee helft gespeeld als 3 Muuzer voor btterdam met een fraai schot doel tift 2 1 Hierdoor aangemoedigd lUDeii de Hotterdammers in den aan al maar de Goudsche defensie weert Kh uitstekend en met succes In de lljtjte minuten ontstaan ook voor het blterdam che doel nog eenige gevaarfftó momenten doch er wordt met KT gedoelpunt InLEN Elfhoeven zeilde SPANNING IN ONDFRLINGE WEDSTRIJDEN Een 1e ige bries met uitschietende tlsjen zorgde voor de noodige pan mg bij de onderlinge Wf dslnjden die k Goudsche watereportvoreeniging Efhoe en Zondagmiddag op den Ittuwiiksrhen plas Elfhoeven hield Vooral de s art van de zestienkwatiats vormde een bUzonder schouwftl ni ei daar ditmaal de eroene taan werd gezeild Een en ander gaf ItnIpidmB tot Spannend en afwisselend was de trijd van de zestienkwadraat ecntódsklasae Onmi dellijk na het vrttk i t G Sleenland zich aan hp ytd Bn h t Veia te plaatsen en hoewel verecheidenc pogingen werden onfcniomen om de Tempo V vo te pasIwn het gevaarliikst was wel de MHval de De Roos met zijn snelle Jlirkol die ach keurig ach er uit m veld naar voren gewerkt had Mgde hQ als eerste len bijzondere prestatie vormde de Urt an de Anny stuurman N ek ImIi die met los op het dek s aande Ut na bijna twfe ronden als 5 Uitslagen luiden 31 volgi 0 egis reerde B M s 1 Our Wifh WUnan H C Polman 2 Njord ttmnan J J van Wyngaarden Osgeregistreerde B M s 1 Rie WHnan B Burger 2 Tnton stuur £ Kok l herpc vaartuigen 1 Wamm s 1 stuurman Ph E v d Kroef stuurman W H Bcllaart jftine scherpe vaar uigtn 1 las r stuurman D A Buitelaar 2 l stuurman P J Bellaart Qroote scherpe vaartuigen 1 BounJiltuurman H F J M Mic ing M 2 Piggeimee stuurman C H Fyt oordiietkrlandsche 16 m toTklasSl Zomerdroom stuurman W J C 2 iid 2 Nathals £ tuuTman B L f 3 Kamphaan stuurman A Yd Hoorn iJlWdnederlandsche 18 m nheidsZü Tempo Vivo st G J M WaTid Elfhoeven 2 Markol st Hoos Elfhoeven 3 Anny st Both R en Z V Gouda 4 Mar Mr J C V Tienhoven R en Gouda M Z C en Boskoop I polodag te Utrecht EEOE FBU8 VOOK G Z C j2 het Zaïerda en Zondag ic uj t door MZC g orgamteerue rSj polo toumooi namen G heerenzcvenUl en BoiKoop j dame en een heerenievental s l j uitkomend in afdeet ng II t 2 plaatste zich door een 5 1 K H Ï GB a de win nde doch wftd daarin d r nu met 7 geklopt waardoor Wetiaors den lwe i n orns V I ooAoop beeren 2e ental werd m aldeehns ni groep C 4eer een 1 4 nederlaag tegen TliitIrrrtMii in den eeraten wedstryd uitgsaebakekl De Boskoopsche dames deden in afdeeVng n groep C het beter zj wonnen met 3 1 van Aa doch verloren in de fmale met 2 0 van H D Z II CD kwamen Ia het bezit van den derden prys ZWEMKUNa GODDA In hei waditrydroosler van den zwemkring Gouda zijn de volgende wyzi ngen gekomen heeren SZ en PC D GZC UI uitgesteld ven Juni tot 1 Juni GZ C m OZ V uitgesteld van 18 Juni tot 2S Juni dames lofelateht O Z V G Z C op 30 Juni LAWNTENNia UITSLAGEM VAN ZONOAa Ace Be Quick S 3 T I O D Cito 8 0 4896 STAATSLOTERIJ VUrUk KLASSE DSBTIENOS UMI Trekkinc van 8 Juni No 110681 ƒ 1188 No 1847 ƒ 1888 No 5888 15559 Ï0J7Ï 88 Mo 8834 10688 13113 16958 ƒ 188 No 15181 ƒ 188 No 8022 3653 3800 4453 11632 12249 12384 U848 13196 PBUZKN VAN ƒ 78 nu 4090 7M0 10245 125U 15092 17899 1145 4182 7861 10262 12552 15141 17942 1288 4861 8091 10328 1 578 152ü3 IsiXM 132D 4385 8123 10345 12712 15223 18189 1S8S 4497 SIM 10408 1 931 15434 1I3 4 1660 4757 8150 10457 13018 15523 18399 1883 4881 8307 10497 13018 15574 18727 1708 4952 8538 10581 13217 15597 I8S12 17N 4961 8588 IC782 1321a 15717 19016 1788 4981 8590 107 3 1J38I 15828 19146 1770 521S 8680 10880 1 17 15847 19149 1774 5378 8702 10917 13604 15993 19239 1842 5385 8793 10989 13648 16249 19308 1906 5472 8816 11068 13734 16258 19432 1982 5602 8964 11231 lj748 16263 19S42 2011 5612 9152 11272 1J958 16287 19719 1099 5621 9287 11339 rj983 16 74 197 0 1181 5701 9308 11349 14037 16423 19986 2131 5T42 9331 11460 14113 16481 20077 2145 5890 9432 11479 1414S 16485 20207 2299 5895 9496 11507 14199 16488 20223 2430 5896 9518 11589 14270 16665 20274 2611 6166 9584 11651 14423 16721 20323 2620 6180 9606 11702 14454 16724 20340 2729 6333 9868 11791 14460 16S00 20346 2841 6406 9875 11873 14564 16818 20404 3015 6174 9882 11976 14582 16916 20642 3050 6477 9885 12086 14657 17016 20706 3199 6602 9977 121ti3 14690 I708fi 20713 3311 6688 lOOOl m 14728 17290 20863 3390 8856 10018 12443 14735 17119 20918 3581 8887 10033 12477 14775 17517 21000 1836 6923 10074 IIWI M984 17569 21073 3839 6983 10163 12M3 14095 610 21460 1815 7362 10185 12 ill 15007 176 51 21507 3970 7586 10198 12532 15054 176 1 217574005 7582 NIETEN 1078 3949 7351 10585 13195 16469 11116 1114 3979 7378 105U3 13623 ICM 19538 1131 4084 7393 10612 13031 16515 19591 1184 4098 7405 10663 13650 16563 19821 23 4119 7421 10709 13665 16595 19854 1 118 4155 7433 10710 13714 16627 18888 J319 4171 7476 10722 13710 18837 19737 322 41M 7477 107 i 13744 16657 19773 40 4239 7516 10766 13773 16672 19784 1361 4241 7534 080n 13819 16734 19808 1378 4285 7558 10805 13858 16764 19819 1408 4305 7630 10827 13901 16804 19838 1441 4332 7634 10822 13907 18820 19850 1445 4372 7649 108J3 13881 18849 19880 1451 4411 7688 10f43 14027 lo852 19877 1477 4474 7678 10872 14118 16029 19911 1481 4494 7738 10877 14160 17040 19947 1494 4495 759 10895 14186 17091 19986 1542 4579 7765 109U 141 17092 19999 1581 4 8B 7828 10914 14189 17005 200O5 1583 4660 7886 10945 14191 17316 20003 1588 4875 7944 10946 14195 17328 20012 1618 4676 8010 11006 14203 17 38 20013 1870 472 8014 11019 14204 17403 20 45 1692 4760 8056 11032 14211 17499 20053 1701 4793 8091 11034 14223 17511 30075 1725 4818 8i l lOO 14228 17 32 20115 1747 4851 8198 11101 14217 17567 20133 1800 4880 8221 11176 14240 17589 20107 1815 4888 8228 11193 14256 17805 20175 18 t 4951 8268 11205 14267 31 20196 1917 4957 8299 11293 14228 17649 20197 1959 5013 8311 11322 14340 76 2 20202 1973 5053 8329 11338 14368 17744 20212 1984 5124 8413 11374 14453 177B3 20225 5149 8414 11411 14458 17776 20230 5150 8418 1145Ü 14475 17812 202502082 5f68 8421 11486 14497 17855 203192091 5171 8437 11521 14588 17859 201922100 5179 8438 11531 14577 17M8 2 410 2157 5183 8624 11539 14389 17873 204382193 319t 8036 11686 14639 17874 20471 206 5196 8654 11608 14739 1787j 205442224 5208 8658 11638 14741 17876 2US51 2246 5213 8668 11647 14781 17877 205772248 5250 8678 11648 14791 17916 208002250 263 8889 Il i63 l Sll 17947 206112288 5280 8756 11727 14841 17950 206132298 5353 8797 11731 14949 17987 20e2U 2341 5301 8849 11759 14994 17996 20t4Ü2i63 5435 8857 11770 15031 I8Ü34 200832418 5443 8900 11791 15060 18040 20490 451 5Ö22 8919 11839 15104 18Ü89 107272596 5030 8952 11863 15128 18093 207292611 5540 8967 1201015194 181 33 20810 263 5608 8980 12023 lo253 18148 208152652 6687 9007 12031 152i U 18149 20828 2738 S699 ÜI2 12Ü7I 15295 18186 208802745 5747 90i9 12072 H100 18240 20898 2785 5780 9031 12073 153Ü2 18271 20928 i7 9 5795 9040 12Ü76 l5Jbl 18343 20974 2805 5873 W £3 12109 15375 18365 2101 809 5913 910J 12217 154Ü8 18399 21030 280 5887 9220 12231 1 141 18470 2103 2913 5S83 9243 12257 15473 18j02 21o34 2921 6026 9248 12271 15520 18506 21044 2945 80 7 9183 12296 15525 18M1 21054 2950 6069 9J23 12336 13528 18541 21076 2998 8094 9375 12340 15584 18 75 21080 J41 6137 939t 12407 15617 18638 21117 3031 8151 417 U421 1 b25 18658 21128 073 6156 9471 12JJ4 lj626 ieü9i 21184 JU98 8159 518 12536 15632 18709 2U89 109 6171 9545 125 5 l G91 13729 21198 3117 6206 9571 12585 15736 18754 21292 3145 6255 9577 l2o88 15763 18774 21316 1160 6299 9594 1262B 15795 18810 21322 167 63 8 9644 1265 1 15830 18889 21334 3184 6440 9715 12657 15841 18961 21361 3233 6459 9769 12687 15864 18970 21370 3235 6406 9798 12754 1 881 19073 213 8 3242 6542 9814 12800 15903 19109 21413 3287 543 820 128111 19082 19114 422 3180 6o61 9846 12824 16016 19I1S 1441 3351 8571 9872 12848 16067 U142 21451 3 357 8584 9900 12911 16073 19182 21478 3375 686 9938 12955 16U79 18191 2151V 3431 6760 10014 12958 IflOS7 10199 21533 3467 6790 10048 12968 16126 13261 21536 3475 6840 10061 13010 16135 19275 21591 3558 8858 10099 130 9 16136 19280 21600 3a92 8902 10171 13102 16138 19286 21649 3593 8918 10199 13151 lbl54 1930S 21718 3861 970 10208 13213 16160 19318 21788 3874 7024 10284 13246 16169 19323 21792 3738 7063 10340 13286 16179 19336 21798 3750 7077 10368 13322 18267 19352 21803 3783 7078 10386 13330 16279 19379 21818 3788 7165 10430 13349 16 82 13399 21888 3791 720U 10436 13428 H 388 19424 21874 3797 7208 10452 11459 16292 19430 21885 3801 TlSl 10471 13511 1G300 19459 21923 3833 7289 10508 13533 16314 19469 21928 3839 T298 10504 13580 18400 19501 11996 384S T X 10514 In de voTtfe tW tnaf 8122 m i met f 78 6927 m rret f 70 13598 f 7 m I met niet 16164 f 10 m t metniet 18828 m i 18518 21881 n vervalt GEVONDEN V04 WEU KN N V B KanytHuck imn Nedctlsa AGO VV Eindhoven 3 0 Ucerenveen AXX 2 2 PromoUc citateUc HBC Alkln Boys 1 4 Neptunus Gooi 1 4 SdieveiSnsea Vlos 1 4 Fiuk V S uittMt ItorUnii ïortuii 1 5 Archipel RVC i 4 Ursui Bod sr ven 1 4 B lvtcere Het Noorden 2 2 Sp rta II DFC H 0 3 Laakkw 11 BEC U dj Go ahead Hengelo O Borne Rhedta 3 0 Bleyerheld VVV t t VUiimtert Hslmond vutseit Vclocitas Frlita l Gevonden sleutelbos lap flanel pa r dsmeshandaoboenen roeiboot en twee ruwelsleuteitjes Inlichtingen politiebureau BOBGERUJKE STAND iebOTen Kryna d van P Anker en O Zalm Arie i van J Verbeek en W A van der Louw Elizabeth Cornelia d van H Hoogeveen en A C Plak Hendricus Jacobus Mian z van C J Kuijfen en A J Bakker Geertinuda d van H A van Tol en JM Bokker Getrouwd G Koomen 26 j en H C J Hoogendijk 22 j K Knop 28 j en M A F Bakhiiijzen 29 J O verleden Johanna Vermeulen 791 J Jacobus Frans Verkade 73 i COÖF VEREEN D BOSKOOPSCHE BLOEMENVEILING 6 Jiuu Rozen per bos Edith Helen 80 140 et Butterfly 80 100 et Juweeltjes 140 180 et £ lae Poulsen 170 220 et Triumph 140 190 et Dorus Rijkers 150 2 20 et Rosa Momdi 180 210 et Fecbtold 140 170 et GlonaMundi 80 150 et Rosalandia IIO et August Noaok 4S 76 et BettorTmies 180 240 et Briarclif 50 80 et Polyantharozen 100 130 et Hadley 80 130 et Vierlanden 180 et Florex SO 80 et Sweet Heart 125 240 et Gemengde rozen 4 K 60 et Diversen per bos Violieren dubb 120 150 et Klem enk 16 et Clematis Prins Hendrik 240 280 et idem Mevr Ie Coultre 310 SM et linisen 26 33 et Pioenen in soorten 54 87 et Papeverbloemen 25 48 et Pyrethrum 17 32 et Lathyrus 14 31 et Rhododendrontoloemen 20 36 et 7 X 1 Co akesd Ie klasser De Dcventenaren alju na 1 jaar weer in de eerste klasse teruggekeerd Tegen Henge o werd met 0 0 gelijk gesp Id hetgeen juist voldoende was om te promove ren Arm Hengelo dat ondanks het feit dat Go ahead in belde wedstrljdm niet v Bsar kon winnen toch plaats moet maken Borne plaatste zich door een 3 0 zege op Ulieden zich nog juist op de voorlaatale plaats Go ahead 8 4 3 t 10 15 4 Hengelo 1 3 S 9 11 5 Borne S 1 1 4 3 4 13 Shcden O 3 4 1 6 15 Helmond VUssingen wordt niet meer gespeeld In de andere afd is de kans van Bleyerhelde weer geringer geworden Thuis bracht zy het niet verder dan 2 2 legen WV De laatste ontmoeUng VVV Maurlts moetnu de beslissing brengen Is daar een vfcinnaar dan ia Bieyerheide uitgeschakeld Eindigt de strijd gelijk dan hebban alle vierpunten en kunnei weer aan nieuwe bes issmgswedstriJdei VegiiuienBlejerheide 4 12 14 7 9 MaurlU 3 1111 7 4 WV 1 I 1 1 1 i t In het Noorden heeft Velocitaa van Frlsia ge onnen met 3 1 Velocitas heeft slechts tegen Emmen gelgk te spelen om haar eerste klasseschap te l ehouden Ve ocitas 3 3 0 0 6 7 3 Emmen 3 10 14 S 4 FrUla 4 8 0 4 8 8 9 t Oeel vrtlwel tinnegL Tegen de verwachting in heeft t Goot een vrij gemakkelijke zege behaald De Nrptunus achternoede Landman incluis schutterde In het eerste half uur zóó dat de toch heusch niet sterke Hllversumsche voorhoede driemaal scoord Wel kv m er vddr de rust nog een tegenpunt il 31 maar na de pauze verhmderde d G V i schterho de waarin keep Mostert en v Rijsenen uitblonken e Ke poging om den achterstand in te loopen Vtsk vóór tijd voegde lange Gool midvoor nog een doelpunt aan de score toe zoodat met 1 4 het einde kwam Het behoeft wel geen betoog dat daurmede d N ptunuskan sen vrijwel verkeken zijn r rtWM wM k vaa MntbM Nadat de Schiedammers van VC8 met 8 1 hadden klop gekregen zijn ze er tegen de Vlsardlngers met heel veel beter sfgekomen Fortune won met 5 1 zoodat de Schiedam mers na 2 wedstrijden al zeker van hun degradatie kunnen zijn Fluks VCS werd uitgeteld omdat de Zwaluwen in Dordt speelden De stand is nu Blauw Wit Ouderkerk a d IJcseL GRASOROGERIJ WERKT WEER Na maanden stilgestaan te hebben IS voor t eerst in dit seizoen de grasdrogery vn werkmg gesteld DISTRIBUTIE MIDDENSTAND OP VOETBALVELD Een elftal van smbtenaien van den islributiedienst speelde op het terrein van de vereeniging Nieuwerkerk een voetbalwedstrijd tegen een elftal gevormd uit den middenstand De wedstnid eindigde m de overwinning voor den distnbutie dienst met 3 1 WELGESLAAGDE SPORTAVOND Onder btiitengew oon prachtig zomert eer IS Zaterdagavond op het terrein der voetbalvereeniging Nieuwerkerk een sportavond gehouden Deel nemende vereenigingen warenr de voctbalvereenigmg Zwervers en de gymnastiekvereenigmg beide uit Capiélle en de muziekvereenigirg Excelsior uit Ouderkerk a d IJssel Het prograinma werd uitstekend afge werkt Van de zijde van het publiek bestond veel bclangstellmg SchoonhoTen BdMMBkeveaaar van geboorte Gisteren vierde prof dr C van Gelderen hoogleeraar aan de Vrye Universiteit te Amsterdam zijn feventigsten verjaardag Émelis van Gelderen werd 7 Junite Schoonhoven geboren en stule aan de Theol Hoogeschool tepen Nadat hij in 1889 run candiiexamen gedaan had studeerde hijte Berlijn en Leipzig onder WeissbachDelitsch en Zimmem waarna hy te Leipzig promoveerde op een proefschrift getiteld Ausgevvahlte Babylonisch Assyrische Briele transcnbirtund ubersetzt 1902 Öp 2 December 1901 aanviardde hyplet predikambt te Schoonebeek Spoedig daarna volgde zyn benoeming totlector aan de Vrije Universiteit omles te geven in de Hebreeuwsche taalen de bijbelache achaeojogie Binneneen jaar volgde reeds zijn benoemingtot hoogleeraar spciaal om onderwyste geven in de SSmietische letteren In 1905 geschiedde zyn benoeming totbuitengewoon hoogleeraar m de laculte t der godgeleerdheid j Van zyn hand zyn tal van bijdragen zoowel in Nederlands he als buitenlandsche tydschriften verschenen terwijl hij m Zuid Afrika h t Oiide Testament m hrt Zuid Afrikaansch verUalde PROF DR C VAN GELDEREN ZEVENTIG JAAR Fortuna Coal 3 Il 311 Fluks VCS Maltiuit PLAATSELIJK NIEUWS Berkenwoude AUTO DOOR WEeDEK GEZAKT Stolwük Een vrachtauto an gebr Baas te Ouderkerk a d Ustel die met een lading gras over den Kerkw feg reed zakte tengevolge van het grootc gewicht van lading en wagen door het wegdek Éérst nadat eer deel van de lading op een anderen vrachtauto was overgeladen kon hei voertuig worden gelicht DEMFEÏI VAN SLOOT SCHOOIJFIJGR IHT STOLWIJK BEIERSCHF BFRKFNWOI DE EN HAASTRFCHT BUEFN Aantrekkelijke xanr en gymnastiek middag Zingend trok Zaterdagmiddag eer waren de leerlingen van d hoo ste drie klaisen der openba e lagere scholen van Berkenwoude Haa i rech BeieT che en Stolwijk die gezamenlyk optrokken nsar l t voetbaJterrem e Stohvyk waar de vereeniging Volks onderwn een zin e en gymna tiek m dJag had jreorganiseerd In voorbeeldipp samenwerking had den de nersoneelen van deze scholen met de Vinderen een 7Br g en gvminastiekproeramma ingeetu erd dat klonk als een klok en op gezellige en eenvoudige yzc is dit prcTamma uitge voerd waarby d talriike aanwe igen grooten leel i oilders e familieMen van de kmderon een uiterst dq baa wWiek vormden De muziekvereeniginc Harmonie uit StöTwiik verleende onder le ding van haar directeur den heer J Nol l haar medewerkii en bracht vpr ïchil lende pittige ma chen t n gehoore rwi l rit ook t n zang begele dp Gen versterkeilnstallatte pif vpooliike jramofoonmuziek en maakte het gesprokene tot ver btiiten het terrein ver5taanbe r De voorzitter van de afdeeling Stolwijk van VoUtsonderwiis de heeW de Stigter heette in ziin openingswoord in Het bi Tndor we t nn den See M Gnutier bur eme 5 er vati erkenwoui e d n heer A C v d Graafi ocob i e n er van tolwiik iTiper J Tfiv o v lhoii van fv wifk fr flop hec J C van ron n ennsolem van de licherneJuke op Jl De rijksdienst voor de werkvemiimmg heeft aan den heer J van Vbeteeti subsidie toegezegd van 85 inde kosten van het dempen van eensloot Het maximaal te vorloon be ara is ƒ 700 I I GElTEN VIERLIN Sg Een geit van den heer P Loeve heeft vier jongen ter wereld gebracht Het is een aardig gezicht moeder en jongen In de weide te zien LOOP DER BEVOLKING Ingekomen W Korbijik en echteen van Rotterdam raar B 21 K Rehorst van Streefkerk naar A 71 N Baai van Stolwijk naar A 40 A A de Redelijkheid van Rotterdam naar B 27 Joh Grootveld echtgen van H Berkouwer van sGravenhage naar A 6J Wilh Roos van Zevenhuizen naar B Vla Vertrokken A C A Vermeulen van A 3 naar Rotterdam Crooswijk 15a S Dekker van B 12 naar Bergambacht E 148 J J Suljker van B 105a naar Stolwijk B 92 A D Vonk van B 31 naar i Gravenhage van Speijkstraat 27 M Boer van A 18 naar Stolwijk C 82 A D Boelhouwer van B 47a naar Lekkerkerk Lange Ach erweg 20 J Suijker van B 106 naar Stolwgk B 2 Boskoop t FOUTEN MET VERDVISTERINQ veedtM f Bu et gegeven nachtelijk luehtaUmv hebben vele inwoners fouten gemaakt De politie nanj waar dat door vetschillende inwoners licht werd ontMoken in kamers die m n orvold i le of ifs in het geheel niet ha J verdiuaterd Verder moest de ïolitie nog optreden tegen personen die zich niettegenstaande het daaraan verbonden gevaar zonder nXiodzaak op stiaat bevonden J B BchMiwtek Het woord was daarna aan den heer J B Sohouwwik uit Delft die een gloedvolle propagandarede uitsprak Het grondnrmcipe van de opeiiliare school beson spreker is dat we vlotten zoeken naar wat vereen rt en moeten wegnemen wat schoidin brengt Achter het bekende artikel 4 van de wet op het lager onderwir staat een geest van verdraagzaamheid en broederliikheid Er worden niet illeen nuttige dingen celeerd op de school maar ook aan de opleiding tot alle Christelijke en maatschappeliike deu ien wordt alle zorg besteed Zoo IS de openbare schooi een levend In itituut dat de kinderen goed van karakter gaaf van ziel en sterk van wil tracht te maken De openbare school is het symbool van de eenheid z k it wel onderschPidingen maar geen a sch iding n De onderwiizor moet de godsdienstiee overtuiging van ieder eerbiedigen Daarnaast is godsdien tond rwija éiyr godsdienstleeraren mogelyk De open bare school staat roUvast ir ons volk verankerd en spreker zag voor haar ivog een glanzende toekomst Hebt uw naaste lief en Komt allen tot mij riin de Chrlsteliüfe woorden die haar karaktenieeren Tot slot vertelde de heer Scbouwink meer st eciaal voor de jeugdige toehoorders het symbolische sprookje van de witte erica Alle kinderen 830 In gietal schaarden zich nu rond de muzlekvereenicing Harmonie ert de heer F de Jong uit Haastrecht beklom het dingentenpodium Het eerste lied kk nk nog wat onzeker en ongelijk drie kwart van de Hinderen moeat eerst nog even wennen aan den voor hen onbekenden meester die de maat sloeg Maar bi het tweede ging het al uitstekend en friseh en helder klonken de meerendeels bekende ichoolliedjes tweestemmig over het veld Het was aan de gezichten der ouder te zien hoe er genoten werd en menig moeder kon niet de verlei dine weerstaan om zachtjes de melodieën die hasT kind immers al weken thuis had gerepeteerd mee te jieunen Moderne grmnastiek etUtond Na ee i korte pauze stonden de kmderen ver nreid over het geheele veld ongesteld voor de gymnastiek iie onder leiding itond vran den heer P Stolker uit Berkenwoude Een Toot aantal eenvoiidiee moderne llchaamsoefeningen werden meerendeels zeer correct uitgevoerd al is d nMKieme gymnastiek niet zulk een a kbaar object voor een demonstratie als de vn oeg 1 vrije en ordeoefpninffen waren Toch ontlokte menige o fpn no ivvvondenng aan het publiek DuideliiV Week hoe bIj de moderne pvmnasti=k gestreefd wondt naar een natuurlyke hoiidine en naar veel be c ne voor de kinderen terwnl de vorm der oefenir pn vooi de kinderen z er interessant is Interessant was het xik voor de oitderpn en menig hart zal het deupri hebbeij gedaan él deze kinderen daar zo keu ris over da gph ele veld te zien opgesteld Na de gymnastiekdemonjtrafie volgde no eens zang van de kinderen wsarbii de sampnrang nog mooier klonk dsT den eers en keer Soeciaal toepasselyk waren hier midden m di machtige polderlandschap de liedere waann het landschap van Holland bezongen wend De hee B A van den Bosch hoofd der openbare school te s olwijk sprak een pittig slotwoord Een flinke ril kaashrikken stond klaar om de kinderen naar htm woon plaatsen erug te brengen MARKTBERICHTEN JCAASMARXT ouonrATm 8 Juni Aanvoer 76 partijen 3430 sttiks wegende 17100 kg Prijzen Ie soort ZOO S 30 Se soort 9 O 61 50 Handel ntatlg KERK EN SCHOOL Chr GerW Kerk Beroepen U Hanelt 3 U Vi er te MidwokU tOId Ned Herv Kerk AaDgenomen d benoeming tot hulpprediker te Santpoort lEvang 3 A Vitter candfdant te Amsterdam Geref Kerken Aanflenomen naar Leerdam G VtsAc t Zniltchhelm I uiUchUiid Chr G Tef Kerk 3 dankt voor L erdam H V Leeuwen te Ermclo Oeref Gemeenten Beroepen te Terneuzen J B Be cand te Rotterdam Doopsgez Broeder chap Driet l te Broek op Lancenduk J P Keuning prop te Pe Rijp Th V Veen id te Amstelveen en H Wethmar ld te s Gravenhage Geref Gem Beroepen te Goes J B Belcandidaat te Rotterdam OFFICIEELE MEDEDEELINGEN DISTRIBUTIP AN BAK Bxtta voorsrhot Kressicrt deUUlieteii De Secretariii Genei aal aïv het Pepsrtem nt van Handel Nijverheid en Scheepvaart mukt bekend dat deteilliaten tn UbakBproducfen in het udvak an 8 tot en met 13 Juni BS op den voor leder vastpeatelden inlevermfsdaf nogmaals voorschottoewnzmgen EuUen ontvangen en wel ten bedrage van 100 van het aantal mgeleverde bonnen van de tabakskaart Voor de Ingeleverde bonnen der sigarcttenkaart zullen voortchottoewöwngen worden gegeven Aan de grossiers 2uUen eveneens in het tUdvak Van 9 tot en met 13 Juni a s voorscnottoewijzingeii w orden uitgereikt overeenkomende met het totaal der aan hen In dit tijdvak uit Ie reiken verzameltoewljzlngen voor tabak Voor verzamcltoewalingen voor aigartt en zal geen voorschot worden gegeven Voor detalUisten betreft dit dus de inlevering der bonnen 31 en 32 dftr tabaklikaart eventueel aan te vullen met ten hoogste 9 restantbonnen 07 der sigaret enkaart terwijl indien deze bonnen tezamen geen 10 voud opleveren aanvulling niet ten hoogste megert tabaksbonn n der loopende week t33 en 34 moet plaats vmden Voor de grossiers betreft deïe inlevering de In de v eek van 29 met tot 6 Juni ontvangen toewijzingen Z e detallltsicn en grossiers dienen bU de bestclimgen op deze toewuzmgen rekening te houden met de extra rantsoenen die bm nenkorl zuUen worden verstrekt In verband hiermede wordt er nogmaals d aandacht op gevestigd dat detaillisten engrossiers te allen t de veran woordmg moeten kunnen afleggen met betrekking tot dezevoonachotten Wanneer bij ntroIe zoukomen vast te taan dit het tntaal aantal ran ncnen der sanwez Ke voorraden boBMenen toewijzingen minder bedraagt dan netaantal rantaoenen der verstrekte voorschotten zullen tegen d n beirokKen detallliat ofgrossier indien bUJkt dat les tekort aan zfln schuld e wijlen ts de noodige maatregelenwelke ztjowei op administratief als op siirafreohtelijk ebic4 kunpcn liggen getroffenword n M3I MAXIMUMPRUZEN GRAS EK KLAVRZADBM Het R ksbureau voor de VoedseUoondeninf tn Oorlt stud maakt bekend dat bij den werkoop van gras en klaverzaden dooi een handelaar aan een ulteindelyken gehrulk r p r ke ten hoogte de volgende prtJaeu mogen woiden bei kcnd X Graesadea voor zoover niet t egr cn onder U by Ivop en verkoop van lK cv emed a van 1 8 M s 1 1 N tn WesterwoldKch raalgras 1 1 065 ƒ 0 O Westerwoïdsch raaigrae NAK gekeurd AW 16 oso Westerwoidhch raaigras N A K gekeurd se lectie raasen 0 0 6 0 90 Engcisch raaigraa OIV geketird los 11 1 2 1 Eng raaigras N A K gek selectieraaaen IX 136 1 45 Italiaan ach raaigra ongekeurd 1 1 10 1 20 Ital raaigras NAIC gek artectieraaaen U 1 1J5 Beemdlangbloem onge keurd I V 1 10 1 20 Beenrwllantbloem N A JC gekeurde ae ï lectleraaaen i ie IJ 1 40 Kropaar 1 IM W5 Ruwbeemd ijo 1 39 1 45 VeldbecnrK I SS lts K Veldbeemd N A K gek selectieraasen S 10 2 30 W3 Tiraothee 1 l J Timothee N AX itk selectieressen IvSO 2 10 i yi Xamffraa iM 190 ÏIO Schap ngras l 110 Hardzwenkgra 1J XIO S W X MO Hoogxwenkgraa u I 0 u Uitatoelend rood zw nkgi 9 a 1 SK fio Ultstocl nd roodswenk graa N A K gek 9tiocti ra9Mn 1 66 265 XK Gewoon roodswenkgraa X 2J 0 Gewoon roodawenfcgr N A K gek u d a 2 6 BoschMbmd MS JW eo Franac raaigraa 1 1 10 Ijo II asaden t flMt graaMB Xti 70 110 Uo Fiortn XTi Kamgras 2 3S Me Ruwbeemd 2J6 Mo Be emd vo e ta rt 2JB Phalarie arundin cca 2 26 Engelsch raaignaa v n ood welden 150 135 Franich raaigraa 140 1 5 ni KUvenaden Inlandsche roode ktemr ongekeurd 3 90 InUndsLhe roode klaver N A K fekeutrd I 440 Buitenl rood kimr I IM 240 1 60 Xnlandseiié roode kiever niet door 4cn NAK te velde en of partd gekeurd dsch veriiahdeld onder contrèle en plombe i r 2 ïonlröli hei RUKi roefstation vom Wa ning0n 4 Inlandachc witte klaver ngekeurd 4 10 ndsch witte klaver A K gekeurd ƒ 4 75 i ct m witte ktever AJK gekeurde aelecleraasen 5 40 en witte kJaver 3J 3fl5 ƒ 19 Inkarnaat 1 140 1 Hci perups 1 1 10 l ZWeedech baat rd IJ ï 40 J Hongaarsche lucerne 3 96 4 10 4 40 IU lucerne 3 75 2 96 3 36 v or lf78 hierboven vermelde priijzen gelden incluMel nrpakking en vergoedingen tus chenpersonen en franco kooper TEtBRSraiJZBN VAN DOOR DEN N A OEDGKKEURDE POOTAARUAPPELEN OOiisT 1 2 eU OnderbedrtJfsorganisatie voor Zaalzaaden Poolgoed maakt bekend dat voor d orden N A K goedgekeurde pvoteardapp l aoogirt ie 2 ondef taande telerspnj en zijn a gesteldGeteeld ep kleigroad Groep I Alberta Dunbar Yeoman Eersteling Fr hmoUe Ideaal Limosa Roode Eeriteling Royal Kidney Votgehng A B C 2S 2t 12 60 16 60 12 10 1160 2B S 1130 15 30 10 70 1030 35 5i 9 00 13 9M 8 Groep II Bintje Evergood Kathadin King Ed Ward A A n B B C I vroeggerooid 38 3 9 40 15 40 9 40 10 40 9 8 60 3S 4i 6 90 12 90 6 90 7 90 9 M 6 10 4S oJ w 6J0 12 30 6JO 7 36 6 160 Grloep ÏII Bevelander Eigenheimer Krd goldl Furore Industrie Komeet Matador Preset nefx rd Souvenir Tnumf Ultimu Vordn Westeinder Bont en Blauwe Zeeuw che Bont en Blauwe A A zear vroeggerooid vroeggerooid 36 31 en 38 39 4Voi w S 3fl en 28 39 35 45 45 oiw 9 3Ö 18 30 9 30 13 Jü 7J0 1680 1 90 1380 690 16 90 6 12 5U A en B B C N aO ieW 890 8 50 8 10 780 8g0 740 1 660 6 50 7 610 5 70 9 3 GrUp IV Alpha Bonte SUr Gloria Noor derlihg Populair Rob n Roode Star er vroeggerooid vroegberooit 2fi 28i en 36 36 10 00 19 00 10 00 16jp0 35 451 46 opw 25 281 en 38 39 35 45 45 ojw 6 10 17 10 8 10 14 10 6 70 16 W 6 70 13 7 der Blau A en B B C M 10 00 1109 9 60 9 90 8 T 8 10 9 10 7 70 7 30 6 00 7 770 830 590 5 1 Grbep V Jonge en bijzondere rassm Belle de Font nay Beteka Deva Du velanGeelblom Hellena Induna Koopmans we Magneto Nederlander Wilpo A A AenB B C N vrojeg vroeg gerodid gerooid ge o t en onjBesorï Uao 15 80 16 80 13 80 12 80 9J0ToetlrhUng V a De prijccn genoemd voor de rassen van de j roepen I Jl III en IV voor de klasa n B q en N zyn vaste elersprijzen b De pnjgpi n genoemd voor de rassen van de gjroepwi I II Ill en IV voor de klassen A incl zeer vroeg en vh öeggerooid en B i n rvp ml en marprMzen c De prljrt n genoemd voor de rassen van groep V ujn maximum t ïleriH rt zen d 1 Voor 7oo er gerdtoid vóór den door den NAjK vastgestelden tooidatum ligt de maxi murnprljs voor B pootgoed i per 100 kg bov hiervermeld B prijzen e Voor pootgoed van andere dan kWlgronden zijn bovenatiande prijzen o 30 perloe kg lager t Alle prijzen treldén franco dichtblJzUnde gebruHcelljke laadplaats exclusief zak g Alle prijzen zij h inclusief ploml egetd het elk dit jaar hooReÉr zal zijn d n m vorige jartJn m verband met de instelling van het kM éekersfonds en een fonds ter stimuleerilig van hei vroeg Tooien van bepaalde rassen De heffingen ten behoeve van deze t elde fond sen zullen geschieden in der vorm van plombegeld Te tuner tijd zal worden bekend gemaakt of dit jaar voor het vroeg rooien een iJremie zal worden verstrekt en zoo S voor welke rassen h Nader zal nog worden vastgesteld en bekend gemaakt met Ingang van weUcen datum bovengenoemde prijzen verhoogd kunnen worden met bewaarvergoeding en hoe hopg deze beA aarvergoeding is 1 Aardappelen afkomstig van door den N A K t velde goedgekeurde pcrceelen mógen met voor andere dan pootaoelethdMn worden afgeleverd Het is derhalve verbodfn dergelijke aardappelen af te levepKi 0or coh ii nptie fabriekmatige be of v FwerklBg rn of vecv oeder tenzij zij op partij door éim N A K zDn afgekeïird en met ina lMnen M van de dan b Btaande voorachriften Chef rvdMteor voor Oooda m OÉpnlifc r Ttetor 0 fi b