Goudsche Courant, dinsdag 9 juni 1942

DINSDAG 9 JUNI 42 Uit vroeger UJden Nedèrlandsche VoetbalBoni SECRETARIAAT AFDEELING GOüD Kamemelksloot 209 Gouda Telefoon 2764 No 3 Olympla geen uitslas on tri ulier D k D I 01 y p No 4 D R D wegens deeUiam een ongerechtigden afieler a b rfian ï5rd I in het 2e meews wedstrUd D R D Il Oudewaler imÏ OB GOUDMBB COVMAtrF MBJDDB TS lAAB GELEDEN Uit het verstag van de toestand dergemeente Gouda in 1866 De aociinsen op den wijn het gedistilleerd en de rogge zün afgeschaft dit op de tarwe van ƒ 3 op ƒ 2 en van de spelt van ƒ 1 60 en ƒ 1 10 gebragt De opcenten van de grondbelasting op gebouwde eigendommeB zün vao li op ¥ gebragt De rijkabelasting op het panMMel il voor 4 S aan de gemeente afgestaan van welke belasting tevens IS opcenten worden geheven De sdiulde der stad bedroegen 40 000 rentende 4H De onkosten voor politie waren ƒ 4128 voor nschlwacht ƒ 1779 voor brandweer ƒ 1223 en voor itraatverlicfatjnc 39 M lAAB QBLBDBN üit en advertentie Het geachte publiek van Gouda wordt bU deze t e richt dat poffertjes en wafels te beltonnen zijn bü de wcX Sas Staande met hare fraaie en nette kraam op Stolwijkershiis b J G den Hoed stalhouder en koffiehuisbouder 5 JAAB ORLEDBN In de onder voorzitterschap van dsH van Assendelft géhoud ledenvergadering van de Remonalr Geref Gemeente alhier is het aftredende bestuurslid de heer A D van Vrcuningcn herkozen Nadat goedkeuring Was i hecht aan een door het bestuur voorgestelde regiementswuziginc waarbij de gelegenheid werd geopend ook vrouwelijke leden in het tjestuur toe te laten werd in de bestaande twee bestuursvacatures voorzien door de verkiezing van mej C Usselstijn e i mej J Emeis Uit de jaarverslagen bleek dal het aan de diaconie der Rem Gemeente toebehoorende Bartje Sanderserf in den kwp van het boekjaar wegen te groote kosten van herstel is verkocht en dat uit de koopsom Uians vrye woningen worden bekostigd Economische rechter te Rotterdam DIVERSE ZAKEN De vethouders B de Jong en H Vjtfdoold uit Stolwük kregen elk ƒ 2 50 tioete of 1 dag hechtenis wegens het zonder bon en zonder vergunning verkoopen van eieren Een boete van ƒ 20 of 10 dagen hechtenis werd opgelegd aan den 30jarigen varJtenshandelaar J C v Wels uit Papekop wegens den verkoop van varkcnsvleesch zonder bon in Januari van dit jaar ƒ 2S Imete of 10 dagen hechtenis was de straf voor den 39 iarigen landbouwer J A Schoonderwoerd te Haastrecht omdat hy In September j l acht kippen had verkocht Een boete van ƒ 10 of S dagen hechtenis kreeg de 58 jarige koopman L V Wijk uit Ckiuda voor het ver voer van aardapprien zonder vergunning Burgerlijke Stand Oaboraa o Juni Christina Hendrika dr vanA Vos en T Kouwenberg Pr Hrtidntkitraat 77 Juni Sonja Henny dr van T Bouwer en L Sterk Vecntra t 10 Mana Everina Barbal a dr van Th M Smulders en M A M Carlier Crabethstraat 2 Juni WiIIemina Anna Marie dr van R P Dijsselhoff en C P Hooimeijer Willens 131 Juni Margrita Gerdina dr van J van Leeuwen en M de Jong Vossiutstraat 77 Ovèrlcdca 5 Juni Henrietta Wilhelmina Enghardt wed C P van der Loo 70 j franciscus Scheepbouwer 70 j Johannes Comelis Kremp 78 j 7 Juni Daniel Gerard Kloosterman 63 j EXAMEN APOTHEKER8 ASSISTENTB Té Amsterdam is geslaagd voor het examen apothekersassistente mej S F J Franken alhier X FIETS ZONDER SLOT Ten nadeele van een landbouwer uit Berkenwoude is een fietft ontvreemd Jie hy onafgesloten voor het v Itfrson ziekenhuis had neergezet Itorsoi HoofSridacMur 1 O WeiwMra NMtanMni ChctrsdMteur voor Oauda a OnutiMcn t Tlctw Oouda M n beweert dat b naar Boedapest li vertrokken waar tij m betrekking als gouvernante beeft gevonden Brandel verliet vanmorgen om acht uur de woning begaf zich oaar lUn winkel kwam tegen den middag thuis en ging om twee uur w r aaar xUn saak De dat Uv legde IMI papier met deaanteekeningen wcw op M aehrtjllalel a sUk n sigaret aan faana ging lU voort Ziedaar het rssultsat tol hedenmiddag drie uur Toen moest ik betoorlogltooneei verlaten om versuntileilde telegrammen aaar Leipzig BeriOnen Boedapest te verrenden en kglm te aan nadenken ov r heel de saak Het preekt vanzell dat mijn l elpers inmiddels n oüg ia bet zeil UtJvenhouden Wie van dl menseben is naar uw MeeAing Jr nathan HoldarT ffèer een glimlseh van deo dctae iv Ik beb mtj nog geen meening ga ormd antwooi dd h Dat toutroorbarig zijn girweest en gcanszins be orderfttk voor n objectieve l enarJeelkig U historie met dl alebt van STMtSlliEUWS Nabespreking over ck bqzoodere kerkdiensten Di J i BUSKEt BBANÏWOOaOT DK DIGEKOMKN VEAOKN ja A wtl ncMc maar Mk dioonaamlieid OvCT de ondprwerpen die in de drie byiondere kerkdiensten uitgaande van den Hervormden Jeugdraad hier ter ftede njn behandeld door mr N Stufkens dt J J Bualces en ds A A Wildachut werd gisteravond in de Wegtcrluerk een nabespreking gehouden D J J Biukes predikant deiGereformeerde Kerk in Hersteld Verband te Rotterdam heeft in dezen dlenat de verachiilende vragen beant woord welke naar aanleiding van de lezingen ingekomert waren Thana is het de tüd met aldus de predikant om over de vragen die opgekomen lijn niet uit nieuwsgierigheid maar uit heilbegeerigheid te theologiseeren of te redeneeren Het gaat nu om problemen die ons leven raken waarbij w ijzelf betrokken zün die het lev eii der aarde en het leven der kerk aangaan geen pel maar bittere ernst Waarom indien alle ellende e n gevolg is van de ronde der menschheid is de mf n dan niet door God gearhapen in eeuwige reinheid en heiligheid In deze eerste vraag zeide spreker ligt eritiek op Gods scheppingswerk maar achter dere vraw klinkt het hartstochtelijk besef dat Tiet toch anders moest rijn God heeft den mensch geschapen met wijdheid met vrijheid en naar zün beeld niet aL een stomme automaat Daf de mogclUkheid der zonde er was bliift voor Ons een nnbe friincUik iets maar liqt in het feit dat God dew menseh als mensch geschanen heeft Qpd wilde mrt den menseh het h fRie B 1 ént dere Hem in vrile keure zou liefhebben 7 oo ge ien wa de schepping een waagstuk van God De vraag hoe de mensch die gevnilen h weer knn opstaan is belanerijVer dan het prnhleem hoe de mensch die stond gevallen is vèrantwonrdeiUkheld van den menseh Indien de wereld in al haar ellende en gebrokenheid too geworden ia door ons hebben wij haar dan geschapen houden wij haar ósn in stand en niet Oo i Velen aldus het antwoord van ds Buskea zeggen dat alM gebeurt onder leiding van God en prediken bfcrusting Wii mogen echter niet all tot God herleiden zooals zonde duivel kwaad en dood Wat de mensch taait moet hij ook matien Gods voorrjcnigheid gaat uiteindeliik boven alles Itocwel God niet als de auteur van de ronde beschouwd kan Worden Paaedeftinatie beduidt d t alle dingen ook de kwade zullen medewerken ten goode voor hen die in Hem gelooven Dit is de spanning in de voorzienigheid dal hoewel God alles leidt wij nochtans onze verantwoordelijkheid dragen en als Chri tenen moeten buigen onder de oordeelen Gods Kunnen wij tegenovfr God rechten laten gelden Neen nooit omdat niets van ons is en alles Gods geschenken 7ijn Als het er om gaat te eischen van God wat wi die de zonde gediend hebben verdiend hebben dan hebben we enkel recht op de bezoldiging der zonde n 1 den dood Hoe verstaan zich de regels van Wet Evangelie tegenover dit natuurlijk leven In deze vraag ging spreker voort Hgt het conflict tuaschen onze leUhandhaving en de door God geëischtelelfverloochening tusschen de Bergrede en ons dageliiksch leven Veel te makkelijk buieen wij de absolutegeboden van het Evangelie om en maken xc geschikf voor het practischeleven De Kerk zal de geboden Gods moeten blijven prediken In hun volstrektheid opdat bii ons he 4iit7 cht op en verlangen naar het Koninkrijk Gods levend blijft BvangcHe Is Cen snlkcrgoad Het Evangelie is geen suikergoed maar dynamieti Waar met de grboden Gods ernst gemaakt wordt breekt Gods Rijk me geweU dóór God wil geen haat maar laefde en gehoorzaamheid Vrel te lang predikte de kerk des liefde alleen legde zi den nadruk op de beloften van het Evangelie en werd op de geboden Gods minder gelet sanctioneerde al het menscheliik gedraai en verloor dcor X tMadoil ersoden H BUD PAPIER 4 Wat i Jn dat voor hwdsomT vreagKronberg die mM aoaiming Roch s ulttcn ettinKcn volgde De detective nam wn vellelja papiei in et verschilleiKle asnteekeningte n ging voort Huls or J4 tweede verdieping dsur U Alois Mandltr SI Jsar sOnvrouw KIsc 44 Jo ir lyn zoon Max 24 laai Vier maaoden isledaA hier aanfekimen urt Leipzig De vadi r is naarhet schijnt handelsagent de zoon boekhouder m een huectenfabrlek waar r sMn gedrag o stjn werk ten lioogalewaardeer De jonge Mendler ging omJall acw nssr rijn kantoor kwam omfcal e n tfauA en ing om balt IwseWMr naar da tebriek Mendler senioriwritel ersl om we our t Ki irontns 11 begat ttth naar n kotflehuii In dePnterilrasw waar een soort srbcldebeurs wordt gshoudsn en waar hu w 7 AT AAR ANNEER Tbalia Theater Frau Luna met Lizzy WahJnlUler Theo Lingen Paul Kemp eo P ui Henckels AaDvang 8 19 uur Reaaie Bioscoop Alcazar met Fosco Giachelti Aanvang 8 15 uur Sehoiiwbnrg Bioscoop Dans met den Keizer met Manka Rökk Wolf Albach Retty Axel von Ambesser en Maria Eis Aanvang 8 1S uur 1 Jnl IX nur Meuwe Haven tM Zitting niilburAu voor kinderscho DOÏ l Jni 7 M Ned Ctoraf GemeeBte Spreekbeurt ds Joh vsn Welzm II Jani t nnr Jacob van Lcnnepkade Buitenoefeninc E H B O 11 Jonl t 4 nr Geboaw O G D SpiwingstnuU 113 Kostelooze mentmg tegen diphtene voor nietschoolgaande kinderen van IVk 8 jaar 11 Jani 1M am VrQc Evaageliaekc Gemeente Bijbellezing en bidstond 11 Jani T M nar Leger des Hells Heiligiogsdioist leidster J v d Veen 13 Jonl S 4S aar mr P A Pifnscker HordUk gemaal Excursie door afdee ling Vreugde en Arbeid van Ned Arbeidsfront tS Juni 7 Dur Geboaw Gemeentcltlke Gesondhcidsdlenst Spleringstr 113 Medische sportkeuring 17 Jani nor Daniël Curs6s£HB O AFHALEN AANVRAAGFORMULIERFN SCHOÏNENBONNEN 9 3 12 en 1 30 3J nar Distributie iianioor Afhalen aanvraagformulier ter verkrijging van een schnenenbon voor hen wier geslachtsnaam t egint met een der letters Woensdag S Donderdag V X Y Z UITREIKING LEVENSMIDDELEN EN AARDAPPELKAARTEN Tot en mei IS Jnnl 1 en t J0 nar GebODW Dsni£i Uitreiking van levensmiddelenkaarten en aardappelkaarten t op den datum die is afgestempeld op de thans In gebruik zijnde bonkaarten voor levensmiddelen APOTBEKERSDIBNST Steeds geopend des nschts alleen voor reoepten Apotheek Dee Westhaven 14 haar bewegelijkhrid zeer vele aanhangers De kerk is er niet alleen voor den Zondag ot voor de Ziel maar voor alle dagen en ook voor het lichaam haar laak is een belijden van Christus niet alleen als Heiland maar ook als Heer Moeten alle christelijke kerken niet een poging wagen om tot een algemeen Christelijke Kerk te komen Die eene algemeen chisteluke kerk antwoordde ds Buskes is er reeds slechts de openbaring er van ligt in gruzelementen Waar het Evangelie wordt verkondigd waar Jrzus beleden wordt al t Zaligmaker van zondaren en als Gods één gelxiren zoon daar is de ware eenheid Als laatste vraag beantwoordde dt Buskes de verhouding tusschen Kerk en jeugd Het is de fout van de kerk dat zij geen besef had van wat er onder de jeugd leefde God roept zooals Hij den jongen profeet Samuel eens riep ook thans m jongeren bjj name De Kerk ai den moed moeten hebben om als God spreekt de jeugd het woord van iden priester Elia in den mAnd te leggen n l Jiet spreek Heer want uw knecht komt Als wij luisteren mar God is het uit met Oqze rust Als gedoopte leden dragen wij het merk en veld eeken van den Driecenigen God en hebben wij als soldaten van Christus te strijden tegen duivel en zonde Ik roep U op jeugd van Gouda besloot spreker om God te dienen en na r Zijn stem te luisteren Het hart en oor open en verneem Zijn boodschap niet van haat of nijd maar van eew gf liefde Door deze stem vanuit de andere wereld wordt gij opgeroepen om in 1942 gem en van J us Christus te ziJn Me gebed werd deze laatste bijzondere dienst waarvoor veel i elangstelliing bestond gesloten EXCDRSIE VREUGDE EN ARBEID De afdeeling Vreugde en Arbeid vanhet Nederlanösch Arbeidsfront organiseert a 8 Zaterdag een excursie naarhet mr P A Pynacker Hordijkgemaalvan het hoogheemraadschap van Rijnland alhier prak met verscnuiende personen waarvan ininmigan geen al te besta laam genieten Huis lir X derde verdieping diepingWilhelm Streller zundsi beroep ttJn vrouw Margareihe SO laar Negen maanden geleden uit r rign hier Vangekomen Verbtevtn en hall Jaar la hft hotel Uoldenes Kreaz en z$in loffl in d t lndenalrass gaan ronea lot nu toe gi en nadere inllchtin gen u vrouw is vroeg ui den morgen voor n half uur uitgegaan om verschillende inkoopen voor het nuishoudep te doen Ue man Is tusa ien 11 en lï uur een wandeling gaAi maken en daarna miuwaarls gekeerd Htuis br 28 derde yefdiep ng Alois Brsnflei 48 laar zijn i ouw Martha 34 laar Wonen sind twee taar In dal huis üe man as vroegef nendelsreizlger en ne ft nu een jinkel van heerenaitikeien in de Bennogasse Staat gunstig b nd fwaall dacen geleden ging stjn vrouw op reii om twee dagen later lerug ie keeren met een jonge ime naar ij zegt en nirht van haar Geiurendp eenige dager need men die onge dame oniral di kwijia gezien naar nooit alleen steeds in gezelschap i an Bren U of van zijn vrouw Zu tieelt zirh lm laten inschrijven op het poliitebinra Kj ds imgeveef drie dagen heeft telV ar niet m r genen Beurscommissiet uit Rotterdam op ttd BIZOEK AAN GOUDA IN SCHOONHOVEN Beguntigd door fraai w er maakten de afgevaardigdan van d in de Noteeringaconunissie en de Arbitragecommissie in Beviachtingszaken van de Groote Koopmansbeurs te Rotterdam met de arbiters een excursie aar Gouda n Schoonhoven In den voormiddag werd een bezoek gebracht an CJouds een wandeling d or de stad gemaakt en het Pijpenmuseum bezichtigd Daarna begaf het gezelschap zich naar Schoonhoven waar et werd verwelkomd door de heeren Nieuwen huisen burgemeester en Boogaard secretaris van Schoonhoven Na een wandeling door het rustige ou ie stadje werd een bezoek gebracht aan de Groote Kerk met het graf van admiraal Olivier van Noort Nadat nien den koffiemaSltyd had genuttigd leidde de heer Bosch directeur van de Kunstnijverheidschool ae excursiïten rond door het museum en die werklokalen dezer interessante onderwijsinrichting Daarna werden de gasten op het fraaie stadhuis te Schoonhoven ontvangen De burgemeester schetste den groei en de ontwikkeling vah de gemeente Schoonhoven de voorzitter van de Noteerings commis ie en Arbitragecommissie mr W A C van Dam zelie het doel en de taak dezer commissies uiteen en dankte den burgemeester voor de ontvangst Een rondgang door het stadhuis een bezoek aan het veerhuis aan de Lek en een wandeling langs de wallen van Schoonhoven besloot het interassantc bezoek aan Sleze gemeente De heeren J van Leeuwen en mr E Frech spraken uit naam van de excursisten woorden van dank tot den secrelar s den heer H G J M Drabbe voor de organisatie van de excursie Honderd bekeuringen in drie dagen NEEMT VERKEERSVO0 8CHRIFTKN IN ACHT Houdt rechts ste ks goed over geeft een teek en ba het veranderen van richting neemt niemand achterop mede tenzij het een kind is en een bakje op de fiets zit al deze aanf sporingen tot naleving van de verkeersfcorschriflen worden nog eens herhaald nu ook gisteren by de verkterscoijlrole van de politie velen in overtredVng bleken te zijn In totaal zijn vier en twintig personen bekeurd waardoor het aantal verbalen gestegen is tot honderd m drie dagen SPORT WATERPOLO DE ZOMEKCOMPETtnR GEBONNEN De gisteravond is de zomercompetitie met twee wedstrijden m Boskoop begonnen De uitslagen wttren Ned Zwem en Reddingsbond Boskoop Gouwe O 2 Zwemknng Gouda Boskoop II G Z C IV 1 L VOETBAU f BODEGRAVEN D H 8 OP HET OLÏMFIA VELD De beslissingswedstrijd Bodegraven D H S voor de promotie competitie 4e klasse is vastgesteld op a Zondag De wedstrijd zal in Gouda worden gespeeld op het terrein van Olympia KLrtK EN SCHOOI Nrd H TV K rk Aangenomen naar Druten m Lecuw n Geld G PanhulM te AagUkerke I4ed Herv Kerk Benovrnd tot hutppred te B ok7ijl A van Ei cand te Utrecht AangeAomrn nanr Almeji toer C A Pasma te Zeerijp Kaar BcrfeUk C A Stlprtaan Lulielua cand en Ttulppred t Aerdeirfïout Chr Ger K rk Tweetal te Nieuwe Pcfcela J k Velema te Steenrijk en J M Visser Ic Mldwalda Bei oepcn te Am tcrdainNleuwen dam D Bieani te DroKcham Bedankt voor Zaamitag J Cf v Minnen te itulze i iJiH Chr aeref Keik Tweetal te Rljiuiburit W Kramer Ie Le u arden mn J Q van Minnen U Kuizen N H DoopsKCilnde Broedeisthap Beroepen Ie Drachten J W Slpkemé Ie Terhorne Bspt Gemeenten Beroepen te BmmerCrf acheldenveen H Bakker te Harllniten g S Mrr rtiöERiCHTEH KAASMAKKT WORKDKN ft Juni Aanvoer 14B purtljef kam prtjs Ie koai si sa Ie kwal seM l W Hftndel mstig Ijuibt Upval Brendel lijkt ne uëi m land tr zs In isdar gkval Dat wU 4l il oogenblikkelDk to geven Toch geHBt Ik dat hl onze manniet IS Een iiurtj geilden ben ik InlOn winkel geweest an hsb er eenigekleiulghedcn gekocht Ik liM hiit ió4weten aan te leggen dat JKililmzelt tespreken kreeg en hij heem een x ergoeden Indruk op mtj jemaakt l rouwens wtl zullen verder zien Uc vn wacht reeds morgen een telegram uitBoedapest over dis nieht V Zou men inlasscben In ds drie donr II genoemde appartementen olateen huiszoeking kunnen doenT Daar w voor Hat oogenhllk ge npósitievs argumaptcn kunnen aanvoeren galoot Ik niet dat ds politie daartoe bereid sou zijn Trouwens misschien zullen wc spoedig mMr te watenkomen want ais ik ma wet vergishebben w bezoek vaa mlfn halparSIchell die tk roet d w klng hebbelast Het sctwrpe gehoor van dan d t tlve had zich niet vergist fiiaat eenige seconden later werd er geklopt Binnen riep Kar Roeh Ben man van vier ot vijf en twintig Jaar vertiheen op den drempel zUn gezicht was rood van de kou OFFICIEELE MEDEDEELINGEN JVNIORENCOMPETITIE tlitslagvn van Zaterdag 6 Juni U42 d Aldeeling A Oouda a Gouda b H J Homis S 1 O N A a O N A b A Ho tode 4 0 Jodafi Boys a G S V a W Donk 1 1 Afdeeling B Groep 1 G S V b Olympia a K F L Nolte 0 18 Gouda e O N A d J de Groot 2 0 Groep 2 Lekkerkerk a Bergambacht a C Stoppelenburg 3 C O N A c Ammerst S V a L van Schalk 8 0 Afdeeling C Groep 1 Olympia b G S V c D A de Kosten 10 0 O N A e Gouda d W Brutjniks 3 1 Groep 2 Olympia c O N A f M HamJ4 1 0 Programma voor Zaterdag 13 Juni 1942 Afdeeling A Gouda b Jodan Boys a 4 uur K F L Nolte G S V a O N A a 3 30 uur A Hofstede O N A b Gotkla a 5 uur C M Noorlander Afdeeling B Groep 1 Gouda c Jodan Boys b 3 uur M Hornis O N A d G S V b 4 uur J de Groot Groep 2 Ammerst S V a Schoonhoven s 4 uur L Lankhorst Lekkerkerk ar A N A c 4 uiiT C Stc pelenburg Afdeeling C Groep 1 Olympia b O N A e 4 uur H J Homb G S V c Gouda d 2 uur A d Edel Groep 2 O NA f odan Boys c 3 uur G den Boon De restèerende wedstrijden worden na 15 Augusius vas ge teld UITSLAGEN VAN ZONDAG ï JUNI 2e klasse B D O N K III Nieuwerkcrk U H V d Koolwük 8 1 3e klasse A Moordrecht Hl D O N K IV J de ICn gt 1 7 Moercapelle III Waddinxveen II J de Knegt 4 1 3e klasse B Gouda VII Bergambacht II H J Homta 4 2 De overige wedstryden werden uitgeitekl PROGRAMMA Toor ZONDAG 14 JUNI 3e klasne B G S V rv Ammerst S V II 11 uur A Hofstede 3e klasse A Moordrecht lUGnoeneweg in f de Groot Waddinxveen H X S T O II H v d Koolwük 3e klasse B Gouda VII tolwuk UI 1 uur f Lensen 3e klasse C GS V V U NI O II 2 uitf H J Horni Dudewaler U Oi A VI J Grocneweg D R D II G S V V Woen dag 10 Juni T 30 uur K F L Nolte De nog niet vastgestelde wedstrbdca voor het seizoen IMl 1942 komen te vervalleo ADRE8LIJST Vereenigingea Afhtnerat S V te Ammerstol Secr wordt A Kooy Achterweg 104 Ammerstol Zwervers t Capelle a d IJoael Secrwopdt G de Bruin sGravelvwegtSU l Capelle a d Usscl VBRBETBRINO De wedstrud Moercapelle III Demk IV op 31 Mei is geleid door den heer F Hertog wegens niet opkomen van Jt H den heer F Letisen BOETEN 0 gclegd No 1 G S V niet oVef eenstemmend invullen ruilen wedstrijdform Schoonhoven IV GS V V ntiiform speler wedalr form 8 speteTS M Wiüemse ontbreekt ƒ 1 No a GS V onjuist invullej form asy I G FC J tween W Sla n in vermeld ƒ Üe detective wees Mm san sMM aaii n vresg Wal boa staan da sakantl BrsBgJe nieuwsf I tot mDn spilt aial vaal liUuidlarIs het zeker nlat Wsarom £ allega Lutxa hesfl zieh ntl tQnuewsking belast en Is hem nahr belkotflsbula gevolgd Oaar blesf taU Inztjn onmiddellijke nabijheid Ifandlti vartagenwoordigl een paar ta Leipzig gevestigde firma s o e een grootHandel In pelswaran l utzc dead zich alskooper voor n beweerde een OlnkepartU M willen koopcn Mandier toondehem enige stalen walke Lutze echterafweet als niet geschikt voor ban Ookop Mandlers aanbod hem moraao andere sUlni voor te leggen ging Lutzeniet In onder voorwendsel dat ht deartikelen In kwestie dringend Boodlghad n dus niet kon wachtaa Toenwerd hU door Mandier uitgenoodigdmee te gsan naar diens wonijng waarhl onmlddelllijk jindere stalen koa lieaDaarmee was L ze bet natuurUlk eens Hij ging mee naar de LWdenstrssse enwist het 100 aan te leggen dat hO geheel het appartement het beslaat trouwens lechts uit twee kamers en eenkeuken bffioorlUk K hi zien Naar hU Bovenstaande boeten zijn niet mj saMiliist per 31 Mei verwerkt Scheidarechtersdebiteeringen ov j maand Mei 1942 Amtnerstolsche S V Bergambacht S Bodegraven JjJ s T o f Gouda ƒ 2 Gouderak i r Ji Groeneweg Groot Ammers ƒ irïï G S V t JS Haastrecht X Jodan Boys ƒ nJi K B O jw Lekkerkerk n Z MoercsBerte ƒ j ij Moordrecht ƒ jjj Nieuwerkcrk 7 o n Jj Oudewater ƒ 2Jo R V C Schoonhoven Stolwük U N I O VEP Waddinxveen ƒ 2is Zwervers ƒ 85SI Bovenstaande debiteering zijn in dt saldilijst per 31 Mei verwerkt SALDILIJST VEREENIGINGEN PH 11 MEI IMt 3 N 8 811 0 90 I 9 311 Md 2 Debet Credit t i W Overschotje 7 1 Amrrterstolsche S V 5 47 6 971 Bergambacht Bodegraven ƒ 4531 3 71 Dilettant DON K ƒ W 62 4 82 D R D F S T Ö ƒ Hl 721 f 1 101 Gouda Gouderak S 2 9 73 0 fi 0 Ï4 4 2 Groeneweg G root Ammers 52 91 Ü S V Haastrecht Jodan Boys K B O 1 01 681 ƒ 5 9T 89 96 e7i 948 ƒ cse 7 34 4 47 S S2 12 3 70 Lekkerkerk Moercapellen Moordrecht Nieuwerkcrk Olympia O NA Oudewater Overschotje R V S Schoonhoven 8 01 Stolwijk U NI O V EP ƒ 1 78 Waddinxveen Woerden Zwervers 64 25 ƒ 1 41 AFSLtTITBN BOEKJAAR 1941 lM OP SI MEI IMg De vereenigingsbesturen en ni tr it het bijzonder de pennniasmee leni worden hierbij herinnerd aar B stuursbes u No 26 van de NVB rzake het i erplichie boekjaar voor dl vnp nigingen luidticr De vereenigingen ijn verpli mC ingang van 1 Jjni 1940 haar bopkisat samot te doen vallen met da var rtm NV B n 1 van 1 Jmii lOt 1 Jii va het daarop volgende jaar De financieeie admm itratie van li l seizoen 1941 1942 dient dus te uirdett afgesloten op 31 Mei 1942 BETAI INGEN IN POSTZEGELS In verbatid met het feit dat er veel betalingen plaats vinden m pos reïeil van hooge waarden welke voor het frankeeren van brieven en and poctzendingen niet te gebruiker i verzoekt de secretaris pen ilngmee l Van den NV B bij betaling in poi 7egels slechts zegels te gebruiken vU 5 7H en 10 cent R K JUNIORENCOMPETITIE Uitslag van Zondag XJuii V E P b E S T O a 1 4 nBdstand fM Mn 1NI 4Z 1 3 2 M lJ 17 M 1 14 i2 11 22 M fi 30 JS 8 20 JJ 2 IO W 12 17 ïi 13 12 12 12 DON K a ESTO a V E P a UN 10 a DONK b V E P b RV C a 4 12 1 11 Namens het Bestuur G VAN TILBURG secr cumlll II M rnU verzelterde Kan de persoon fi e u wilt opsporen daar onmugelük zijn Ooed dat sullen wU voonuopifasnnerticn Wat Strelle ctrelt ing voort die llHMn Ier uur wwrultgegsan in de MarlshlMersUa ontmoette nU een man van onifevesfdertig Jasr onberispelijk gekleed e mét een donkeren baard Em toevalluie ontmoetmg t i Welniich die hem In het oog niel had den uidruk dat z toevallig Belde perinnen gingen de MannniiH itrasse verder In Weinlich wai dn achter hen maar kon daar zy flu l rend spraken niets bijzonders hwirss Op den hoek van de Neubauga se nfmen zU afirheid van elkaar 8tr ll King links de Neubangasse in fde onbekende ztJn weg In da Mari l fertlrasse voortzette Weinlieh beïl den onbakendeite volgen Dat wgs erstandig van hem Zoo lliyam WJ met dien per i i de nabijheid vsn de BabenbcrJ rstrasae iftiar was hat vreeselljk di want de politie had ean oogenbiiKvaren den berurhten zakkenrollerkerl Toni gearresteerd TengevoU het gedranx verloor hlJ hem uit t en hij kon geen spoor meer va ontdekken ttlon 9 n M Wi jeu itcller P ï T WU Het Ittcht mm Come ervo V