Goudsche Courant, woensdag 10 juni 1942

V GÖUDSCHE Hl COUDANT BatMDi BiAKST n nxsr na rmü talat MM Chefredacteur Ir TIETEI Gouda Woensdag 10 Juni 1942 ge Jaareanc No 20955 nieuwsbiIad voor goudW en omstreken JAPANNERS BEZETTEN STEUNPUNTEN OP DE ALEOETEN Het Japansche hoofdkwaiüermaakt bekend dat Japaaachevlootstrijdkrachten op 7 Jaaiin nanwe amenwerking metlegereenlieden Teracbeidenevijandelijke ttennpuoten op deAleoeten bezet hebben De operaties duren Toort De Aleoeten TOrmen een brug van eilanden van de Westkust van Alaska uit in de richting van Kamtsjaska Dutch Harbour iigt op een der eilandden Unalaska Red Gbteren meldde United Press dat er ia de buurt van Dutch Harbour eeq nieuwe zeeslag gaande was Bijzonderheden hierover konden nog niet worden gemeld o a als gevolg van het zeer slechte weer daar ter plaatse waardoor de verbindingen worden bemoeilijkt Japansche ea geallieerde verlieien Het Japansche hoofdkwartier maakt bekend dat bij de gevechten In het gebied der Midway eiUnden twe vijandelijke vhegkampschepen van de Enterprise en de Homef klasM tot zmken gebracht itjn Bovendien werden 120 vuandelqke ma hines neergeschoten Op de Midway dlanden sti belangrijke mihtaire innebtingen verwoest In het gebied van Dutch Harl or Aleoeten werd een groot vijande k transportschip tot zinken gebracht en werden petrelenm installaüee alsmede een vhegtuighangar vernield De Japansche veriiezw liedragenr een vliegtuiginoederschip t t ainkea gfebraeht nog een vliegtuigmoederschip en een kruiser zwaar beschadigd alsmede 35 vliegtuigea aiet op hun basis lemgiekaerd Twaalf Amerikaansctie schepen tot zinken gehMcht Drie koopvdarders bij Oostkust van Zuid Afrika vefrioren gegaan Ongerustheid over de scheepsverliezen in de Engelscli Amerilcaansche pers De voorjaarssbf bQ Charkof Onoverzienbaar zyn de colonnes gevangerten die uit den ketel ten 7uiden van Charkof worden weggevoerd Het zyn 4e resten van de gtootlegers van Timosjenko die op bevel van Stalin een omkeftr iir den oorlog moesten brengen j Tr nsatIantic Rec o P K Funcfc ITALJAAWSCH WEERMACHTSBEBICHT Slag in Mai marica duurt t voort TAL VAN ENGELSCHC VLIEGTUIGEN NEERGEHAALD Het Italiaansche weermachtsbericht van heden luidt als volgt In de r Iarmarische woestyn duren de gevechten tusschen de wederzydsche gepantserde strydkrachten voort Eskaders Macchi behoorende tot het vierde regiment jagers die in een luchtgevecht waren gewikkeld met numeriek superieure vyandelyke for maties behaalden schitterende succes sen In totaal werden 14 Curtiss toestellen nergeschoten Al onze vhegtuigen keerden op htm basis terug De Britsche luchtmacht verloor bovendien zeven toestellen die werden neergehaald door Duitsche jagers en nog een dat door het luchtdoelgeschut werd omlaaggeschoten Een Britsche luchtaanval op Tarente veroorzaakte kleine branden die terstond bedwongen konden worden en berokkende lich e schade aan eenige panden Er vielen geen slachtoffers Twee Engelsche bommenwerpers werden door het luchtdoelgeschut neergeschoten In de Middellandsche Zee werd een vyandelyke duikboot tot zinken gebracht door een van onze torpedojagpTS die onder bevel stond van corvet tenkapitem Eugenio Henke Nog een andere duikboot werd aangevallen en tot zinken gebracht door onze vlooteenheden met behulp van verkm nmgsvliegtuigen Genecskandigie hnip ook voor krijgsgevangenen Een bgisjewlshïche ar tillerieluitenant die tydens een gevecht werd gewond en gevangen genomen wordt door een Duitschen miliUiren arts verbonden rAtia tic H9liand P K Dmatuhier Doikbootoi der spibnosendhedCD Mben de laafate dagen in de wateren a it Ooatkuat van Amerika in de Mlbiscbe Zpt en In de Golf van Heslco naar het D N B van militatre dde verneemt wederom twaalt Ameribanscbe of in Amerikaanwhen dienst I qttode koopvaardijschepen tot zinken Mbncht Onder deze schepen bevond uti een Noorsch vrachtschfp dat door t Amerikiaanache regeermg in beslag m genomen Daar de schepen voor lea deel vlak bij de If usi tot zinken oden gebracht kon tkn gedeelte dei taaianingen aan land komen h marinefcringen in Slmonstowp is nar de BrMaohe benchtendienst eldt bekend gemaakt dat drie kooplaarders aan de Oostkust van ZuidUtik verloren zijn gegaan KNGbLSCHE BLADEN EI8CHEN OPGAVE DER VERLIEZEN Vei clieidene EnK elsc if bladen Bichen dat de regeSuig de m Juni IHl gestaakte publicatie van de weüuiksche scheepsverliezen hervat Naar de Daily Express in een ioofdartikel betoogt bestaat r geen unleiding meer dtRi deze cijfers te blijm verzwugen Mii dé Amenkaanidie regeenng W scheepsverliezen wortdurend bekend maakt De algeloopen week was met 24 schepen een in ergste aldus het blad Het lagtste hiU jaar zijn volgens Amer rf he Mevens 251 vaartuigen irt den grond leboord Ook de Daily Mail wijdt een lioofdartikel aan dit onderwerp en betoogt dat de ilag op den Atlantischen Oceaan de belangrijkste van alle sla 01 IS en dat Engeland den oorlog moet verhezen als Duitschland er m mocht slagen de heerschappu op den Atlantischen Oceaan te veroveren Onxuslbarende berichten komen uit Amerika zoo schrift het blad Hieruit liHjkt dat wu meer Vaartuigen verlie ua dan wu kunnen vervangen en dat dt Duitschera meer duikbooten bouwen dan WIJ tot zinken kunren bren n Daar geen officieele Engelsche geIlirens omtrent tot zinken gebrachte hepen beschikbaar ziin kuTipe ac twichlen nvet worden gecontroleerd H t valt moeilyk te gelooven dat puUicatie van deze getallen op dit tydllip den vu nd nog van nut zou kunBBi zyn De regeenng behoorde door W deze publicaties te hervatten President Roosvelt heeft ter gelegenheid van het feit dat de Ver Staten tkuu zes maanden m oorlog zyn blijkoij een bericht van het Sp ansche Imwsbureau Efe uit New York verklurd Wij hebben zeer ernstige militaire nederlagen geleden maar wy mn bezig en productieslag te wmMS Daarbu gaf Roosevelt een overJlcht der Amenkaansche pToductieca wf mA DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA QEVECHTEN IN HET GEBIED VAN SEBASTOPOL ytstingwerken stormenderhand gnomen AANVALtEN TEN N O VAN CHARKOF MISLUKT B t opperbevel r n de Duitsche nnacht maakt bekend M het versterkte gebied van Sebas Wl duren de geveeh en voort Door iwaarste en sterke strydkrachttn 4e luchtmacht doeltreffend geJ heeft onze infanterie een aan vestingwerken op beheersehende JfWls stormenderhand veroverd en l aaavallen van den vyand bloedig Wagen Jjai Noordoosten van Charkof mis wn vry zwakke aanvallen van J vyand In den centralen en noor 1 sector van het front werden J ÏMloten viféndelijke groepen met Jo eHenden steun van de iicht op een klem gebied samSngeï Pl atselijke aanvallen van jjand leverden geen succes op kT iet Ladogameer werd een koopT Vschip door bommen beschadigd oord Afnka duren de krijgs es nog steeds voort De Britluchtmacht verloor hierby 22 gen By een aanval overdag eenig militair succes op de ust schoten Duitsche jagers 7 Jl egtuigen neer Aan de kust Noordzee schoot de artillerie marine een vyandelijk vlieg r I paciteit Zyn uiteenzettmg heeft echter binnen de Ver Staten geenszins al gemeene instemming gevonden Zelfs h dagblad NewYorkTime dat een leidende rol speelt m het kamp van de Strijders tegen de As mogendheden wijst op h t volgende Wat baat het winnen van den productieslag wanneer officieel moet worden toegegeven dat de strud tegen de Puitsche onderzeebooten zeer moeilijk IS omdat deze een hooge mate van volkomenheid bereikt hebben Men heeft dns voorgespiegeld dat de vyand moegestreden en gedemoraliseerd was en ens een snelle overwinning beloofd Maar wy beleven dagelyks net tegendeel Het New Yorksche dagblad beklaagt er zich dan oVer dat geen openhartige officieele berichten zijn verschenen over den afloop van l e zeeslagen m de Zuidzee Daardoor komt de bevolking der Ver Staten ertoe steeds meer aandacht te schenken aar de berichtge ving der As mogendheden wier berichten klaarbUjkelijk juister en gedetailleerder zyn Wy dolven het onderspit by de eerste aanvallen der Japanners m de Zuidzee besluit de N e v York Times maar konden ona voor die verliezen niet Schadeloos stellen m den Atlantischen Oceaan Ii tegendeel de Duitsche onder eebooten vernietigen onze vrachtschepen in een waarlyk schnkwekken tempo Smdl midden Januari hebben wy niet allee veel meer schepen verloren dan wy kunren bouwen maar daarmede ook vele w aardevolle ladingen en eit groot deel der bemanning Aldus het New Yorksche dagblad welka uiteenzetting nog onderstreept wordt door het bericht dat op dringend Amerikaansch verzoek de Enge =che marine achepen zal afitaajn ter bescherming van de vrachtvaart angs de Oostkuat der Ver Staten EEN ONOERKOEK Naar de Bn sthe berichtendienst ud Washington meldt Is de voorzitter van de pseciale Senaatscommtfsie voor het onderzoek naar de verliezen der geallieerde koopvarady Truman voornemens een byzotidcr nauwkeurig orderzo k naar de toenemende verliezen aan de Amerikaansche kust m te stellen De vcorzi ter van de marinecommissie van het Huis van Afgevaardigden had verklaard dat de scheepsverliezen hun maitimalen stand hadden bereikt en deze verklaring was door het ministerie van Marine bekrachtigd Doch de leden van de commissie Truman geven volgens den Bntschen btrichlendienst te verstaMi dat zij het daarmede met eens zijd omdat d e verklaring een ongerechtvaardigd op timisme wekt In den afgeloopen nacht waren vyandelyke luchtaanvallen gericht op verscheidene plaatsen in West Duitschland De burgerbe btkiiig leed verliezen Er werd schade aangericht voor namelyk m woonwyken en aai H enbare gebouwen Nachtjagers en luchtdoelartiUene schoten 18 der aanvallende l ommeni erpers neer By het uiteenjagen van een voor de Sovjet Unie l estemd groot v jandelyk convooi in de Noordehjke IJszee hebben Staffelkapitan kapitein Flechner gevechtswaamemer luitenant Richtenng en de vhegtuigbestuurder onderofficier PusaveC zich t uzonder onderscheiden STAATSPLECHTIG HEID VOOR HEYDRICii Een der beste natipnaaj socialisten aldus Hitler HOOGE POSTHtTME ONDERSCHEIDING In de mozaiekzaal der nieuwe Eykskanselary te Berlyn is in tegenwoordigheid van en FÜhrer de rouwplech tigheid gehouden ikoor den plaatsvervangenden ryksprotector m Bohemen en Moravie S S Obergru enfuhrer Remhard Heydnch De staatsplechtigheid erd bygewocmd door alle leiden de mannen vaij den nationaal sociaKstischen staat arty en weermacht hM geheeleleiifej rps der S S en der politie Ook staatspresident dr Hacha was aanwezig Onder groote bclangsteUm4i vait de Berlynsche bevolkicg werS vervolgens het stoffelyk overschot naar het Invalidefriedhof overgebracht waar het met qjilitaire eer werd bygezeL B j de plechtigheid heeft de Fuhrer den overledene ee der beste nationaalsocialisten genoemd een der sterkste verdedigers van de Duitsche Ryksgedachte en een der grootste tegenstanders van de vyanden van het GrootDuitsche Ryk Heydrich zoo zeide Hitler is gevallen als bloedgetuige voor hét behoud en de beveiliging van het Groot Duitsche Ryk iw aansluiting hierop schonk de Fülfrer den overledene als tweeden Duitscher na den overleden Ryksminister dr Todt de hoogste onderscheiding die het Duitsche Rijk kan verleenen de hoogste rang m de Duitsche orde en legde vervolgens terwyl de tnuzick het lied van den goeden kameraad speelde een krans op de kisl Reichsfuhrer S S Himmler wees in zyo herdenkingsrede op de verdiensten van Heydnch voor de Duitsche politie en de SS In het byzonder vermeldde hy de groote verdiensten van Heydnch voor den onbloedigen opmarsch m de Oostmark in het Sudeterland en in Bohemen en Moravie Vervolgens karakteriseerde Himmler vooral het verdienstehjke optreden van Heydrich m den stryd tegen de vySnden van het ryk hun organisaties en hun aanvoerders De Heydrich door deii Fuhrer opgedragen taak om als plaatsvervangend ryksprotector m Bohemen en Moravie op te treden ortvatte naar Himmler vervolgens ieide een voor ieder zichtbare creatieve opgave Hier bleek zyn handigheid Hy greep bard in lÈf echter al degenen die van goeden ü waren de m gclykheid om mede te werkfti Aan het slot van zyn herdenkingsrede noemde Himmler den overledene den man die de vermaning belichaamt da Bohemen en Moravie Duitsch Ryksgebied zullen blyven zooals van oudsher het geval was Prestaties der Italiaansche marine 1 191 238 TON TOT ZINKEN GEBRACHT Volgens een oveiziclU in de Gior nale d Italia hebben de bovenwalerstrydkrachten van de Italiaansche marine sedert het begin van den oorlog tot eind Ikfei 1948 23 ontmoetingen met den vijand gehad In diezelfde periode heeft de Italiaan sche marine 229 vyandelyke l oopvaa dyschepen en oorlogsschepen tol zm ken gebiach die een gezamenlyke tonnage hadden van 1 191238 ton Daarvan werden 109 schepen in de Middellandsche Zee in d n grond geboord De Italiaanselie marine heeft vol gens een m den Oio rNp ale d Italia gepuMiceerdc optelltna m de eeiste twee jaar van de ftelncming vai Itaüe aan den oorlog li 54 dooden vejloren 2 776 gewonden 8 750 verniist T n 12 053 gevangefterf en geirttijneer den in totaal dus 23 5 3 man Engrelsch Amerikaansch productieprogramma AMERIKA BOUWT SCHEPEN EN BOMMENWERPERS ENGELAND JACHTVLIEGTUIGEN Te Londen worden thars volgens SPT meer byzonderheden bekend gemaakt over de resfttaten van de besprekmgen te V ashmgton van den Engelschen minister voor productie Oliver Lyttleton Men s o a overeengekomen dat Amerika lange afstandsbommenwerpers en schepen en Iceland jachtvliegtuigen zal bouwen Ver der zullen beide landen tanks van een aantal standaardtypen bouwen Een uit Engelschen Canadee en en NoordAmerikaiven bestaande controlecom miss e zal worden gevormd die onder leidmg zal taan van den Amerikaanschen minister van productie Dor aid Nelson De gevechten in Joennan Domei meldt dat Japansche troepen die op 31 Mei by het aanbreken van den ochtend het offensief in de omgeving van Loeling in de provinae Joennan hadden geopend ten Wes en van de nvier de Noe zijn doorgedrongen en daarbij 3000 man van de vyandelyke 36e en 88e divisie ♦ aarmede zy in het gebied van Tengjoean m Westelyk Joenan m contact waren gekomen verslagen hebben De troepen van Tsjoeng kmg werden in de pan gehakt S nds den 6en Juni zyn de Japansche zuiveringsoperaties in deze streek voltooid VERANDERING IN RRITSCHEN GENERALEN STAF De Daily M a U kondigt verarde ringen aan m den Bntschen generalen staf die de volgende week zullen worden bekend gemaakt Deze verar dermgen zuUen aldus het blad wederom de verjonging van het officierenkorps ten doel hebben Generaal Montgomery heeft verklaaid dat jorgemannen tusschen 20 en 30 jaar de beste soldaten zyn Zy moeten door een compagniescommandant worden gecommandeerd die niet ouder is dan 30 jaar en deze weer door een brigadecommandant van niet ouder dan 40 Deze maatstaf is ook van toepassing op de opperste legerleiding De chef van den imperialen generalcn staf generaal Sir Awlen Brooke is bv slechts 59 jaar oud Hg zal naar het blad m welingelichte militaire kringen verneemt op zyn post blyven NIEUWE JODENVERORDENING IN BELGie De correspondeiit te Brussel van de NRG meldt Evenals m Nederland en zoq pas ook in Frankrijk is bu verordening nr 79 uitgevaardigd door het Militaire bestuur in België met ingang van 7 Juni het dragen In het openbaar van de Jodenster voor alle m België verblijvendea Joden verplicht gesteld Dezelfde verordenjng bepaalt dat uitoefening van het beroep van geneesheer apotheker ziekenverpleger drogist zoomede het vervaardigen 4 i in den handel brengen van geneesmiddelen voortaan den Joden Is verboden Voorts mogen Joden met ingang van denzelfden datum tijdens de uren waarop hun het oponthoud op de straat is verboden a leaen nog verblijven in woningen welke in hot Jódenregisler zijn ingesschroven Het is derde personen verboden Joden zohder speciale vergunning van den Ortskommandantur gedurende dien tijd in him woningen op te nemen f ♦ f 8 f i Zon op S 18 ader 22 01 f é Maan op 4 28 onder 19 24 i Mett is verpiicbt te ver S duisteren van zonsondergang tot tonsopkonisL t Lantaarns van voerrni en é moeten een hall aw na zons t f 4 V N 0 1 K 712 Het Nederlandsctie boschi VEROROENINO OP KOMST Toezicbt van dei Staat Blykenj een ons toegezonden be srhouvv ng over de zorg voor en da exploitatie van het I ederlandscha bosch zal binnenkort een verordening op het toezicht op de bosschen verschynen met het doel de ecorrtimisehe capaciteit van het Nederlandsche bosch op te voeren en voor het geheele volk te exploiteeren Voor alle Ijosschen lioven de 10 ha wordt een economisch ticnjarcnplan ingevoerd en wordt het voorleggen vaa jaarlyksche plannen l etreffende hot hakken en aankweeken geeischt Deze plannen moeten door den IjoschbeiUtef opgesteld worden zoodat het initiatieè by den eigenaar blyft BRUTALE flOOFOVERVAL Maandagochtetvi omstreeks 11 uur vervoegde zich eeh jongeman aan een perceel aan de De Öensatetlaan te s Gravenhage De vrouw des huizet die alleen thuis was vroeg wat hq wenschte Het jongmensch antwoordde dat hy de radio luistervergunning wil de zien De liewoonster de 51 jarige mevrouw E O de G begaf zich naar de achterkamer maar toen zy hie was gooide de jongeman die haar gevolgd was haar plotseling een uw over het hoofd Na zijn slachtoffw overweldigd te hebben doorzocht da indringer het geheele huis en nam een spaarpot een armbandhorloge de goU dige distnbutiebescheiden en eeo geldkistje met ƒ 220 mede Tegen 1 uur vond het 14 jang zoontje dat ui school thuis kwam zyn moeder bewusteloos in de achterkamer op dea grond Op zi n hulpgeroep kwamen da huren tOesnellen die den G G en G Dt waarschuwden en de politie op de hoogte stelden Het slachtoffe werd naar het ziekenhuis Westeinde gebracht w ar bleek dat haar verwondingen niet van emstigen aard waren Zy had evenwel een zenuwschok gekregen Waardoor het voor de politie nog niet mogelyk was de toedracht van de zaak te vernemen Ook geestel k wiUen wlftoiis herbewapenen Maar niet net geleuter en goedkoope aanhalingen van bijbelteksten WU moeten ona weer bezinnen op eigen aard en eigen Wezen Indien wij dat doen dan zijn wij het best bewapend tegen alles wat volksvreemd iJs en wat onitó kracht w II verlammen Strudt f Mie voor de geestelUka weerbaariwj van ons volk Treedt in de pUen er Nederiandsche ff m i f DISPENSATIE VEBKOOPVERBOO VOOR ONDERDEELEN V11N LAND BOUWMACHINES ZWAARDER DAN 10 KG GE A OET ZE VOOC I NfCTVEOGfTEN WANT ZONDER BON KmiGT Gt IN EEN PENSION OOKNIET5 TIETEN Poii eoon Sej m In de Nederlandsche Staatscourant dd 8 Juni IS opgenomen een bekendmaking waarby het met mgang van 9 Juni aan fabrikanten en handelaren wederom is toegestaan ongebrt kta onderdeelen van machines werktuigen of apparaten voor dn landbouw tumisouw of de veehoudery van welke hetgewicht per stuk grooter is dan 10 kg zonder vergunning te verko0pen te koopen of af te leveren