Goudsche Courant, woensdag 10 juni 1942

e WOENSPAG 10 JUNI 19 aocb STADSNIEOWS De nieuwe groente tl koolrabi 1 VOEDZAAM mODBOT Cok in Goiuja Is lü verschenen de jiieuwe groente koolrabi Zooveel bekendheid als dit product wenoot hl Buitachland en i ltjerland too veinig wa dit in Ons iand het grval En Joch a koolrabi het telen maar ook het con umeeren waard Enkel cü era kunnen dit duidelijk maken Wortelen bevatten 13 pet eiwit jJ pet vet 9 1 pet koolhydr 86 8 pet water en 45 cal blpemkool geeft Ech ercenvolgens de cijfers 2 4 0 3 4 6 90 9 en 32 doch koolrabi 2 5 0 2 5 8 89 3 en 36 De proeftuin Z H glaisdistrict te Naaldwijk heeft reeds een tiental jaren geleden n €t de teelt van koolrabi proeven genomen met uitstekende resultaten Het binnenland U echter nooit tot de con umptie overgegaan Zoolang Dui schland en Zwitserland afnamen was de prijs loonend doch daarna verdween de cultuin vrUwel geheel uit onze kassen Nb i ïü daar weer in teruggekeerd en de resultaten voor de kweekerS zUn zoodanig dat velen tweemaal de kans hébben aangegrepen en opnieuw zaad bestelden om als i leelt voor de lomaten koolrabi te telen Bloemenkassen die Politierechter Iftv Rotterdam WILD WEST IN Dl FILMCABINE Een Goudsche bioscoop operateur ging in de zondaarsbonk zitten omdat hij den bedrijfsleider van het theater waar hij werkte hardhandig uit dé cabine had gewerkt De man had een aanklacht ingediend wegens mishandeling Het bleek dat de bedrijfsleider aanmerking had gemaakt dat de ander na de avondvoorstelling de vertoon d fiUnaeten niet netjes oprolde zoodat zy voor de voorstelling van den volgenden dag weer gereed zouden liggen AlUiatis zou hij dit werkje slecht hebben gedaan Een kibbelpartij was het gevolg geweest toen opeens het Moed van den operateur karnemelk werd en hij Ün chef de cabine uitwerkte De officier vorderde ƒ 40 boete of JO dagen heditends en de rechter heeft ki dien zin vonnis gewezen BENOEMING SECRETARIS BERST EVANG LVTH KERK De Hersteld Evangelisch tjithersche Kerk heeft in haar jaan ergadering te Amsterdam tot secretaris benoemd onzen oudstadgenooi ds B E J Bik te Amsterdam EXAMEN HOOFD AKTK Voor de inspectie Gouda zal Voor de van examen hoofdakte de commissie afneming van het nnondeling gedeelte zitting houden te Utrecht DE CODE GARDC IN ACTIE De Gouda veleranen wonnen gisteravond met 8 1 een wedstrijd tegen een elftal van de Scheidrechtersvereeniging groep Gouda PLAATSELIJK NIEUWS Bodegfraven y BAAG8CHE BECHTBANK Inbraak in kaaap ridinil De 24 jarige kx arbeider J v t H te Bodegraven pleegde op 13 Maart in die gemeente inttraak Middels een raampje aan de achterzijde van het pakhuis van de fa Veldhuyzcn was hij in het gebouw gekomen waar 13 Goudscheen 14 Edammer kazen werden gestolen Verdachte die zich thans voor de Haagsche rechtbank had te verantwoorden het wegens verblijf in het buitenland verstek gaan De officier vorderde tegen hem een Jaar gevangenisstraf MIsbniik van anlform C van T te Bodegraven had van FEUU LKIÜN Nadruk vsrbodeo i HET BLAD PAPIER Dat ia erg wTT het Welnlich verjcbrlk elUk peet behoel Ik wel niet te zeggen Kwart voor zes uur i StreUer weer naar hui gegaan Hoe laat is die ootmoctlng metoen onbekende geweest Het was zoowat v jl uur Dat la aUes Sich r AUer Kronberg gevoelde zich teleurgesteld Maakten de opsporingen zoo weinig ♦ orderingen dan kon Ie arme Maud ndrim al lang uit den weg zUn geruimd v rdat men met zekerheid eu aangaande baar verblyt wist i zonderlmga iets onverMaarbaers dat nem ia de war bracht ngst aanjoeg en niettemin tot op ekere hoogte gelukkig maakte Een Jrpi W was Dlc t nng in zijn levenstaJng getreden een vrouw wier lot hy w AT AAR ANNEER Thalia llwater Prau Luna met lizzr WaldmaUer Theo Lingen Paul Kemp en i ui Henckels Aanvang 8 15 uur tl Rennie Bioscoop Alcazar met Fosco Giachetli Aanvang 8 15 uur Sthmewhnrt Bioscoop Dans met den Keizer met Marika Rökk Wolf Albach Hetty Axel vdn Ambesser eo Maria Eis Aanvang 8 15 uur 10 Jmi 7 M Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen JoBl 8 nar Jacob van Leimepkade Buitenoefeniog E H B O Jimi it Bor Gebouw G G D S iieriBgstraat lU Kostelooze inenting tegen diphtérie voor nietschoolgaande kinderen van IH 6 jaar II Jud 7M uw VrQt KTaageliaehe Ganeente Bijbellezing en bidstond Il Jnai 7 M nar Leger des Hcils Heiligingsdienst leidsl J v d Veen 13 Jnnl 1 45 nar mr P A Ptfoaeker Hardgk gemaal Excursie door afdee ling Vreugde en Arbeid van Ned Arl eidstront 15 JobI 7 aar Geboaw GemeenlelVke Gezondheidsdienst Spieringstr 113 Medische sportkeuring 17 Jnnl IZ nur Nieawe Haven 3M Zitting nülbureau voor kinderschoenen 17 Jnnl 8 nar Daniël Cursus E H B O AFHALEN AANVRAAGFORMUL IERFN SCHGENENBONNEN 3 rl en 1 30 8 30 nar Distribntie kantoor Afhalen aanvraagformulier ter verkrijging van èen schoenenbon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Donderdag V X Y Z UITREIKING LEVENSMIDDELEN EN AARD APFELK AARTEN T en met IJ Binl ï 1 en t 4 30 nar Geboaw Danlïi Uitreiking van levensmiddelenkaarten en aardappélkaarten bp den datum die is afgestempeld op de thans in gebruik zijnde t onkaarten voor levensmiddelen APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 het feit dat hij de uniform droeg van een particuliere Duitsche onderneming misbruik gemaakt door in Den Haag goederen Bovendien bleek deze verdachte tijdens de inbraak op dm uitkijk te hebben gestaan Terzake van medeplichtigheid plichtigheidha hij zich voor de rechtbank te verantwoorden Verantwoorden Verdachte bekende De officier vorderde en jaar gevangenisstraf Bockoop COÖP VEEEEIsftGING DE BOSKOOPSCHE VEILING 9 Juni Rozen per bos Edith Helen 0 53 0 70 Hadley 0 90 Briarclif 0 55 0 82 Polyantharozen 1 20 1 50 Rosalandia 0 76 0 90 Dorus Rijkers 260 3 40 Butterfly 0 64 1 00 Pecfitold 1 60 2 00 Windland 0 46 Gloria Mundi 2 10 4 40 Rosa Mundi 0 80 1 30 August Noack 0 61 0 71 Juweeltjes 1 90 2 80 Else Poulsen 2 00 2 60 Orange Triumph 2 80 3 20 Gemengde rozen 0 34 0 57 DiveVsen per bos Balrozen 0 42 Pioenen in soorten iO 88 0 91 idem gemengd 0 43 0 55 Lathyrus 0 15 0 23 iden gemengd 0 18 Lelies 0 85 1 60 Pyretjirum 0 16 0 34 Violieren Dubb 0 90 1 30 idem gemengd 1 30 idem Enk 0 13 Q lö Clematis Mur Ie Coultre 4 20 idem Prins Hendrik 3 60 Reeuwük POLmERECRTER TE ROTTERDAM Een Ingeschenrde oorlel Je i ent niet alleen las ig voor jezelf doch je bent voor andere menschen een ondragelijk individu Tracht je medemenschen een weinigje goed te doen Dat zou je beter s aan Onder deze woorden capittelde de rechter een metselaar uit Reeuwiji die zijri plaatsgenoot een melkslijter zodanige klappen om zijn hoofd had gegeven dat s mans oorlel was ingescheurd én Ren kundige bebap cieln er bij was gekomen waarvoor het slachtoffer ƒ 15 schadevergoeding wilde hebben Dat was heelemaal niet naar den zin zich met nevigheid aantroK Zijn verbeelding zUn hart zijn versUnd werkten koortsig en voor z n geestesoog was een oeeld opgerezen baai beeld dat voor bem bet summum was van al wat schoon was en lieflijk En dat visioen zag hij zó sterk dal hy werd aangegrepen door een onuitsprekelijke teederheid voor dat Blonde meisje met de donkere oogen dat in doodsangst de handen naar bem i itstak en om hulp smeekte Boen scheen te begrijpen wat r io de ziel van zijn cliënt omging bij zweeg Eerst toen dr Kronberg even later verward en verlegen met de hand over het voorhoofd streek zei Rocb eenvoudig Laten wij nopen op morgen HOOFDSTUK IV Robert Kronberg Was een bekend geleerde die geen oificieel ambt bekleedde Acht maanden tevoren tiad bij een bioio siscb werk van grooten omvang het licht doen zien dat in de wetenschappelijke wereld groot opzien baarde en op grond waarvan hem een professoraat aan een beroemde Duitsche universitet werd aangeboden Maar Kronberg uezat een aanzienlijk Uit vroeger tüden DE GODBSCHE COCKANF lOELDDE 7S JAAB GELBDKN Benoemd ia tot eomraissaris van politie alhier A L Wifckert thaiM dommissaris van politie tA Hoorn Naar het instructie batailltni te Kampgsn is overgeplaatst kapitein R J baroiuMulert tot de Leémkule van het4e ïegiment ialasiterie aSiier in garnizoen M JAAB qBLBOIN Het leggen van de nieuwe spoorwegtjrog over de Gouwe woirdt met kracht voortgezet en vordert oo geregeld als maar eenigszins wenscheiyk is Zooals men weet gaan de treinen thans o eT de vostgaleffde eene helft van de oude cbvaibrug én is men nu bezig de andere helft van de nieuwe er naast te leggen Zoodra dit werk gei ed iï en dit zal btnnei i zeer korten tijd zijn gaan de treinen daarover en wordt het laatste gedeelte van de oude brug wecigenomen en doo de nieuwe helft vervangen tS JAAÜt GELEDKN Uit Haastrecht De Haa ieohta c kermis is gista n weer aangevangen Maar kunnen we feitelijk wel vari een Haastrechtsche kömis spreken Deze heeft zkii zelf afgeschaft en aUeen aan den overkant dus in Stein gemeente Reeuwük is er nog iets Ie zien van de glorie van Haastrecht s vroeger dagen Daér vermindert de kermis er niet p integendeel draaimolens luchtsc ommels allerhande tentjes staan zoo dicht op elkander dat er nauwelijks plaats is voor publiek Zij die van kermispret houden kunnen dus daar oók genieten maar laten we l n niet meer spreken van HaaitrechtscBe doch Jvan Stelnsche kjeroiis van den Reeuwijkschen metselaar die beweerde dat hq zoo hard niet geslagen had Die dokter zou wel o erdrèven hebben De rechter werd zich baar nijdig en nam het direct voor den chirurg op die ten naam en faam uitstekend beI kend staat Tien gulden voor chirurgische behandeling en ƒ 5 voor kliniek en vérband Je moest 3 schamen vervolgdede reohtfr En deze vechtpartij omdat s mans vrouw den mïshandelde eenmWlkbon had gegeven waarvoor zü3V4 liter melk wenschte maar waaropze natuurlijk slechts 1 4 Hter kreeg Dat had den heer des huizes dol gemaa kt en hoogst opgewonden was hifnaar den me lkslijter gestevend methet bekende resultaat De officier vordtfrde f 25 of 10 dg Dat vind ik treurig zei de metselaar Ik ook eaamde de rechter dat je het gedaan hebt Ik veroordeel je conform dezen eisch omdat je al eens 14 dagen opknap e wegens beleediging pe man schijnbaar omgEslagen als een boomblad liep de zaal uit met links en rechts een vriendelijk knikje JAAEVERGADERING R K VROUWENBOND Aanschaffing van vaandel De afd Reeuwijk van de R K Vrouwenbond hield onder vooniterschap van mej St Verbeem haai jaarvergadering Op deze vergadering was ook aanwezig de adviseur kapelaan M M van Es Uit het jaarverslag van de secretaresse bleek dat het ledental groeiende is Het verslag van de penningmeesteresse gaf een batig saldo aan B j de bestuursverkiezing weiden de periodiek aftredende l es uur ieden mej Verheem voorz en mej Dhondt penningmeesteresse bij acclamatie herkozen Kapelaan M M vdn Es hield vervolgens een lezing over De wonderen van Tabima t nieuwe Lourdes De vergadering besloot nog tot aanschaffing van een vaandel ECONOMISCHE RECHTER TE ROrrESDAM Kaas xonder bon Een boe e van t 30 subsidiair 15 dagQn hechtenis kreeg de 21 jarige kaas pakhuisknecht G M A uit Beeuwijk die in 1941 1942 kaas had gekocht zonder Ixjn De 30 Jarige veehouder J L V Zoets uit Reeuwijk die hem de kaas had verkocht kreeg eenzelfde boete n ERKLOOSHEID Deze wee stonden bij de ariaeidsbemiddeling ingeschreven 14 werkzoekenden tegen 13 in de vorige week Zeven werkloozen zijn werkzaam in de werkverruiming terwijl de overigen in de steunregeling zgn opgenomen vermogen en nad geen lust om een gedeelte van zijn persoonlijke vrijheid ten offer te brengen by had het eervoUe aanbod afgewezen n was te Weenen gebleven Na de groote spanning en de nevigeopgewondenheid van den vorigen dag gevoelde htj zicb s morgens weer kalmgenoeg om aan een nieuw werk tearbeiden Om zeven uur zat hU reeds aan zUn schritttafel en oJJ was voldaan omdat biJ erin was geslaagd een zeer moeilijk vraagstulc dat taem reeds lang had beziggehouden tot oplossing w breogen Tegen eU uur ad zijn bediende de kamer binnen en overhandigde hem em naamkaartje Ik bad Je toch gezegd dat ik voorniemand te spreken ben Die heer zei dat de zaak van betailerhoogsle geviicht is verontschuldigde zich de bediende Kronberg wierp een blik op Bet kaartje Kirl Roch Laat hem onmIddeUiJkbinnen Plotseling was zijn weïk vergeten bet lot vaa het vreemde meisje nam zijn denken en voelen weer geheel io beslag BURGERLUKB 8VAND Geboren Arie zn van J Stigt r en H M an Es Getrouwd M B van Sintruijen at ir oi G Baker 34 jr J A Janmaat 26 jr en A M Groenendijk 23 jr P vaa Duuren 26 ir en G C Streng 38 ji Schoonhoven aESTBUOING VAN DIPHTHBBIE Laat kiaderea taemtca In veri Bnd met het voorkomen van de besmettelijke ziekte diphteritis geeft de burgeme ter op advies van den ge neeskundig inspecteur van de volksgezondheid voor Zuid Holland gelëg iu heid kinderen gratis tegen deze ziekte onvatbaar te laten nvaken De kinderen worden daartoe driemaal met een onschuldig stof die tegen deze ziekte onvalbaslr maakt ingespoten Van deze behandeling ondervinden de kinderen géén of weinig hinder Een enkel kiid is den dag na de behan deling w I eens wat vervelend en o vertoont p de plaats van inspuiting eenTge roodheid of zwelling nadeelige Igea zijH hier te lande echter iéóit waairgenomen Het is echter van groot belang dat de kinderen drie inspuitingen ondergaan met een lusschenpoos van achtereenvolgejis 3 én 2 weken omdat dap pas goed gevolg van de behsndeling kan worden verwocht n L dat dcaS i lrte wordt voorkomen Waarom wordt in ernstige overweging gegeven in het belang van de kinderen in hét bijzonder voor die onder de 12 jaren aan de oproep gevolg te geven GEVONDEN VOORWERPEN Omtrent onderstaande gevonden voorwerpen zijn inlichtingen te verkrijgen aan het bureau van politie ceintuur paar dames handschoenei jutezak lederen beurs aakmes riVRGERLUKE STAND Overleden Petrus J Groenen 60 j ecbtgen van A M van Kemenade J Muuren 88 j wedn van A A Hagendijfc Geboren Arie Gerrit Taoobus z van G J Verburg en L de Groot Dirk Benjamin z van B van der Horst en I4 Koorevaar Maria d van A H Stekelenburg en N Hoogendoom Ondertrouwd G Bekélboom 2fl j en H van den Bergh 26 j H Pauwels 28 j 1 J C BuUerman 29 j Gehuwd N C Verdoold 32 j en J van de Werken 32 j RADIONIEUWS Do tf ril c 11 9maL HULVERSl M I 415 M 645 pramofoonmuz 6 50 Ochtendgymnastiek 7 Ö0 Gramofoonmuz 7 4S 0 tenclgymnastlcK 7 55 Giamofoonmuziekv 8 00 BNO Nieuwsberichten 0 15 tiramofoonmuz 8 30 Rococoüclel en gratnofoonmuz 9 15 Voor de huisvrouw 9 ao Gramofocmmuz 9 30 Amusemcnts ikest het kleine Omroepmannenkcor en oli9te opn 10 30 Gramofoonmuziek 11 00 Voor de kleuters 11 30 Zang met pianobegeleiding en gramofoonmuziek 12 M Klaas van Beeck en tijm orkest 12 40 Almanak 12 45 BNO Nieuw en economis2he berichten 1300 Omroep Operette oftcest en soliste 13 45 Gramofoonmuziek 14 00 Planovoord recht 14 30 Gramofoonmuziek 15 00 Bcrtus van Dinteren en zija orkest 15 30 Voor de Kieken 18 00 Zondag 16 van de Heidelbergsche Catechismus 16 20 Gramofoonmuziek 16 30 De Melodieën 17 15 BNO Nieuw economische scheen beu r s be rich ten 17 30 Zang viool en clavecimbe 18 00 Sport en llchameHjke opvoeding 18 15 Gramofoonmuziek en opnamen 18 30 Gramofoonmuziek 18 45 BNO N uwsberichten 18 55 BNO De wereldmeening uit vreemde kranten 19 05 Gramofoortmu ek 19 15 Omrnen Symphonie orkest en soliste fMJO 10 35 Gramofoonmuziek 11 20 Gramofoonmuziek 21 45 BNO Nleu wberl ten 22 00 Gramofoonmuriek Vanaf 22 15 alleen voor de Hadio Ccntrales die overé en lün verbindtfig met de Sti rilo beschikken 28 15 M OO Gramofoonmuziek fHLVRRSUM n 3 1 S M 45 8 15 Zie Hilversum T 8 15 Gramofoon muziek 10 00 Morgenwijdlng 10 15 Gramo foonmuziek lO M Voor de vrouw 11 00 Kinderkoorzahg gr 11 90 Ensemble Jack der K nileren en solfst 12 00 Gerard van Kreveïon en fin orkest en soliste 12 45 BN O Ntetws en econombic c beHchten 1300 De Landstand aap het werk 13 15 Theo Uden Masman en zijn d nnsorkefit 13 45 Jan van Evck gestorven 9 Juni 1441 14 f 0 Orkest Malando en solist en gramofoonmuziek 15 00 Voor de vrouw 15 30 Vlooi en piano 18 00 7ang met pianobegeleiding en nianosoll Ifi SO rramofoonmuzlek 16 45 Voor de Jeugd 17 15 BNO Nieuws economische en beursberfrhten 17 30 Otto Hendriks en ziln orkest en De Spotvogels 18 15 Gramofoonmuziek 18 30 Aziatische havwisteden 18 W ICmst van t Hoff en zijn orkest en accordeonsoli Hoofdredacteur J O tyi n Rotterdam Chef redacteur voor Gouda Omstreken f Tteter Gouda 30 BNO Nieuwsberichten 19 40 BNO Wat Nederland schrilft 19 50 Spiegel van den dag 00 Omroeporkest en soliste 21 00 Brandderde kwestl causerie 21 15 Amusementsorkest 21 45 BNO Nieuwsberichten 22 00 BNO Militair overzicht 2210 Avondwijding 22 15 24 00 Zie Hilversum I Een minuut later voor hem Excuseer dat ik u stoof by uwwerk maar de zaak waarvoor ik kom duldt geen uitstel Ik geloof dat ik diaJonathan Holder op bet spoor Den Mocbt dat een waar xUn riepKronberg uit Dan xomeo wU misschien nog niet te laat WaarschUnlijk is Jonathan de z g Streller op nr 28 Gisteravond reedshad ik vermoedens tegen bem Gisteravmd reeds Ja U zult u herinneren dat mtjnagent Welnlich hem gisteren met eeoonbekenden heer in de MariahiUer strasse heett gezien dat bQ dien neerzdolang mogelijk op de hielen bleet maar hem eindelüK uit bet oog verloor U moet weten dat Welnlich een mUoerbeste agenten is en men mag ervanovertuigd zUn dat bQ zich van de bewaking zóó voorzichtig heeft gekweten dat hij geen argwaan kon wekken Is deonbekende man hem niettemin ontsnapt dac moet die persooa in iedergeval rekening nebben gehouden metde mogelijkheid van bespieding en heel Jbijzondere listen hebben aangewend om daaraan te ontkomen Olt nu maaktpiet alleen hem maar ook StreUer zeer verdacht NEDERLANDSCH INDIE JAPAN EN WIJ DB BETKEKBNI8 VAN ONZE KOLOMSEEKENJDE BEKWAAMHEID Wat zal in de toekomst Neerlandx plaati in Oa t Azië ivJB Er zün er die met deze vraag heel gauw klaar zJün Voor hen staat het vast dat Jajyn tóch verliest en dat daarna alles dan weer op zijn Mide Doot s terecht komt Bij dit opliTiume ia echter voocalsnog de wensch de vader der gedachte en hoe vanzelfsprekend zuUt een wensch oOk moge zün voor den doorsnee Nederlander die aan zün eigen directe belangen denkt aan wenschen hebben wl niet veel hoe begrüpelijk en logisch ze menschelijk bezien ook mogen zijn H et faat hier onj de feiten en om de politieke reaUieit en dsenaa gaande spreekt de Japanner een danig woordje mep of we zulks als Nederlander aangenaam vjnden of niet En laten we daarbij vooral erkennen dat diegenen otizer landgenooten die de dingen nuchter willen leeren bekijken geen haar mindei goed nationaal zün dan zij dfe zich enkel door hun gevoelens gedreven tot allerlei kemach ige maar pverigens volkomen waardelooze antiJapansche krachttermen laten bewegen al lukt het laatste onge wüfeld vaderlandslievender te zün Van groote beteekenis is het dus ook voor er om het Jana 5 he s n nu ten aanzien van NedCTland sfch Ind ë te vernemen en de Vereenigde Persbureaux de V P B geeft daarom rent than uit Berlgn zeer belangwekkende mededeelingen Uit de Duitfche hoofdstad meWt dit persbureau namelyk onder meer het volgende Kort na de bezeUing van Nederlahdsch Indic vernam raen uit Japansche bron dat het niet de bedoeling was Nederland geheel uit Itisulinde te veMryven en dat er in de toekojnst niet allfert beleggingsmogeljjkheden voor het Nederlandsche kapitaal zouden bUjven bestaan maar dat Tokio er ook in principe ruiet op tegen was gebruik te maken van de inedewerking van Neiderlandera die werkelyk aan den opbouw eefter nieuwe orde in het Vere Oosten wilden medewerken Uit verschillende kleinigheden een duidelük overzicht van de huidige toestanden kan men thans uiteraard te Berhjn niet krijgen valt af te leiden dat deze vrü algemeene en daardoor vage toezegging Vermoedelijk veel mc er beleekerit dan men aanvankelijk misschien heeft gedacht Volgens Duitsche berichten staat het vast dat er in het Verre Oosten onder Japansch bewind aan Nederlanders kansen wtfrden geboden die andere burgers niet schijnen te krijgen Zoo hoort men dat de Nederlanders te Sjanghai zich volkomen vrü kunneij bewegen ook op zakelük bied niet zonder verlof mogen verlaten Hetzelfde geldt voor Bangkok hier zyn de Nederlanders vermoedelyk de eenige buitenlanders naast de Japanners natuurlyk die hun financieele instellingen niet hebben behoeven te sluilen Wat met name NederlandschOost Indië betreft de Japanners die steeds een groot ontzag voor onze kolonisatiemethoden aan den dag legden hebben te kennen gegeven dat er in de exploitatie van IiWulinde groote veranderin sen zullen komen omdat de natuurlijke rijkdommen en de voortbrengselen van deze gebieden in de toekomst niet uitsluitend naar den Europeeschen en Amerikaanschen smaak gericht noch aan de Europeesche en Amerikaansche liehoeflen aangepast zullen worden doch geheel in dienst worden gesteld van de eischen elke de sfeer van ge meenschappelijke welvaart in Oost Azië stelt In het kader van deze Inperkingen schijnt er echter bij de Japanners neiging te bestaan om volop gebruik te maken van de capaciteiten der Nederlandsche banMers reeders ingenieurs planters enz kortom van geheel de Nederlandsche energie die wel nergens zoozeer tot ontpIooiÉrig is ekon en als n de Oost Aldus het V P B Voor een ieder die met de feiten voor oogen nog niet zoo zeker is van een Japansche débScle in Oost Azië en daar veeleer de AngIo Amerikaan sche machtspositie geleidelijk aan ineenstorten ziet doet bovenstaande uiteenzet ing bemoedigend aan Tokio blijkt hier immers bereid om in het kader van een door Janan politiek en militair beheerschte OostAziatische ruimte twee dingen harmonisch aaneen te koppelen eenerzijds Neerlands historische rechten en koloniseerende bekwaamheden anderzijds de Japansche behoefte aan ongehinderden toegang tot de grondstoffen en aan een ruim afzetgebied voor zijn industrieproducten We ïchrijven onsjchinderdeq toegang omdat weliswaar Japan ook vroeger uit ons Indië nbber eii petroleum betrok r aar de weg daarheen toentertüd zoo noodig lederen dag door de Kngelschen en Amerikanen kon worden afgesneden van uit de vloolbases Sing npore Hong Natuur vl Maar dat ia oog niet alles Ik hebnog dezen nacht Weinlich gesproken by is het volkomen met mij eens enzei Ik Icfteg onmiddeliijk den indruk dat d donkere baard van dien manvalach was Valsclie baarden zün toch maateen alledaagsclic vermomming meeadeKr moerg Maar warden nog altijd gebruikt Weinlicti heeft zich de gestalte van denman goed n net geheugen geprent e zit bem nu op de nielen ik hoop eenter dSt we hem niet meer noodig zullen hebben want ik heb inmiddels andere bewijzen eltiians aanduidingenipge aan regen Streller zelf Ja Ikzelf heb mü vanmorgen metzijn bewaking belast Om balf acht verliet hit zijn woning en begat zicb naarde bii nenstad In de Kurrentgasse verd aad hy in een huis waarvan ik toe ikllig wist dat bet eeo slechts wemig ekenden doorgang naar de Tuchlauleo heeft Zooals Ik i acht maakte bij gebruik van dien doorgang en toen gink hij de Staatsbibliotheek binnen Dam liet nij zich de volgende werken irevAn P ir tcnscbelh rie Jiftige plan n Scbeikundige aavortchingen kong en Cavite Juiat de sihet een OoitAziatiiahe ruimte S T van éen dergelijke vo d rf J 1 dreljïng bevrijden I de ve h2 I doe ruimte echter eenmaal i borgd dan ontstaat daai door 1 de mogelijkheid de er in gj vi bieden meer vrijheid van hewiL eigen inftiatief te geven het i I voor d Nederlandsche piof kolonisators een voor1 PB t vroe eren arbeid zou kenen Wü zullen on dienaannaand officieele Japanache verldarin I midden Januari jongstleden ooc 25 I moeten herinneren dat Japan territoriale aanspraken in deze f log heeft Een verklaring w lk J j aandacht verdient dan een on i l vig schouderophalen omdat jiiü volkomen aansluit bü de oudo a r koloniale houding van Japan iZ houding welke dit land ond r mü met de Ver SUte n gem n heott ï het ook meer om grondsinffon e zetgebieden dan om land i s te j Wü zün er ons van bewiut d sommige Nederlanders krietó worden wanneer er op een 7ak i wyze als hierboven over Japan sproken wordt Ze leïen Iiev4r m scheldkanonnade Doch laten 4e b S i ven bedenken dat het in de póiiti t realiteit niet om onze persnoni iS wenschen maar öm feiten gaat uZ we iri het belang van ons land tniA ter trachten te blüven en ons vprhft gen over de mogclykhrden welke j gezien de V P B mcdedeelinijpn inï Oost nog gelaten blijven ook wa neer Japan de zege behaalt De erkenning van een dorgelijVi i ontwikkeling lukt op het oogenblH v or menigeen nog te vetl Wij hoo ren het u zeggen dat a es pkiinnen v tiiet dat willen wü niet Niet Kuni i i of iet willen Wü zullen het moftn opdat wy ons nageslacht kunnen nj laten wat het voorgeslacht ons lohonk RECHTSZAKEN Man vermoordde zün vrouw 15 JAAR GEMSCHT Het gerechtshof te Amsterdam heelt in hóoger beroep de zaak beiiandelil tegen den 53 jarigen monteur J C Sonderman die in Mei van het vorij jaar zyn vrouw vermoordde en lielUJk in stukken sneed en deswege door ile rechtbank te Amsterdam tot vijllio jaar gevangenisstraf veroordeeld w ii De man was tegen het vonnii ij hooger beroep gekomen zooals lig thans mededeelde omdat hu zijn rtnl te hoog vond Hy had nl zoo beweerde hü niet de bedoeling gehad vrouw te doSden doch Mj hnd ilfchti in drift gehandeld Uitvoerig werd de aLschuwelJIkl geschiedenis van den moord na ejian De man bleef bü zijn vroegere ït klaringen Hü waa in drift ontstoka omdat de vrouw hem eèn klap had gegeven Het rapport dat den vttdachte schetste als een onbewojB koele en cynische man kwam totta conclusie dat hier geen sprake is m verminderde tocrekeningsvalb arliei4 De procureur generaal zeide bij zjl requisitoir dat men de dagvaardiDj niet kan lezen zonder van afschut vervuld te worden Deze man echlet bUjft by een rustige ontkenning al moord en wil zelfs trachten den doodslag te ontkennen Hü stelt liet voot alsof hy wat onvoorzichtig is gcweal in zyn drift Alles wijst echter op welberekende bedoeling zich van hiB te ontdoen De procureur generaal vereenil zich geheel met de zienswyze van rechtbank en vroeg bevestiging n de straf en veroordeeling tot vijW jaar gevangenisstraf De verdediger pleitte clementie Dinsdag 23 Juni vonni KUNST EN LETTEREjl WEENSCHE 8TAATSOPERA KOMTNIET In verband met een wüziginl speelplan van de Weensche Sljjljjopera moet de gastreis welke vanwtot 25 Juni in Nederland zou woiwgehouden door het ballet van d opera vervallen De tyd voor een andere reis Is niet vastgesteld GELO EN GOEDEREN DIVIDEND VAN DE NBDERI ASIlS BANK ƒ 1 V Jr S5 Naar wij vernemen Ml door f i 5t commissarissen van De NederlandMtie op de eerstvolgende algemeene verS30 J van aandeeliiouder worden voorgestflö o het afgeloopen boekjaar een dix iflP 51 per aandeel van ƒ lOOn utl te 2 In de twee voorstgaande boeltjarfii w een dividend van 55 ultgelceerd inzake botaniscbe en mmera e ten Vergiften ais medische i middelen Dit laatste wern s b J J nelm F rster verschenen van iirma vermoede ijic ook het ooeK uit men het blaadje papier BecH J scneürd afkomstig ia Nu oen K plan naar de politie Ie gaan om rond van deze vingerwOz ii en J Huiszoeking te vragen Heeft u i ee te gaan Natuurlijk Oiiraiddellyii Een kwartier later traden oeide llUI lureau van nspecteur Holbinu Deze groette Roch zeer beleefd wr eerbiedig doch men kon het hen zi i dat het bezoek niet bijzonder kom was HM nerkende ook Kronii yj en zei met een grimmig lachje J De heeren komen zeker voorr zaak Jonainan Holder Maud K ndJT Goed geraden antwoordde jTi Welnu heeren het is zooia van den beginne al neb geze üdflauwe grap Pardon Inspecteur Ik ben v andere meening Dat beteexent zeer veel JRoch als u bel zegt ord vtrv i hou 4in in B ds 1 wwq toria Baar i Va