Goudsche Courant, woensdag 10 juni 1942

WOENSDAG 10 JUNI 1942 BWiEIUlO MMMn a in brand gestdcen aatMUUlUt BAIAADIOBOD SriomcaM jeugd f Be DlwMik moeet Maanj vaoi ttlinc dc nndweeT carUtrJJ wmden owpt er een brug f nd ttond Liilli lekten de vlamJm langi den onöertxntw van deiiou brvt ovCT de Doeomel die en ver Amt vaani tuaactten het centrum t Weatetükc gedeelte der stad tertwwn rookwolken over de huizen en Mt een paar stralen water Ë iiet vuor aaneelaat en na korten S bcdanmcen Umiddels had de Mf zwaie achade geleden de onderLuw waa voor de iielft totaal verZ0Ó Wrwijl ook het bovengedeelte t bleek aangetaat Dit allea wa £ kn e¥Olg van het apel van een aantal yWadige knapen die papier afval é n dBiken bö elkaar hadden gealeapt en de brug brand hadden ge i n Ten gevolge van dit record etaaltje f t iMad4 Ki brandde ook een elec ejcilfifkabel door zoodat een deel T M tad Ujdeltlk van liobt vaittoken tk o n dl wan on elil a lij VERKOOP EN AFLEVERING VAN GENBRATOB1ILOKJE8 11 pe directeur van het Rijkabureau nor hout heeft aan de fabrikanten en rderverkoopen van houtblokjca voor MSifcnerstoren een circulaire doen ge urnen waaraan bet volgende is lotleend liandeli J C t voni hn iiii rlnnr de ittiej ld wwd nna ijn stw bpwetr Met ingang van 15 Juni 1942 ia het ttrlionpen en afleveren van generalorblokje aan verbruikers verboden knzij tegen afgifte van bontten van futgesteld model en tot geen grooter iHeveelhe dan op de bonnen verAlle verbruiken van generatorbtokjes roet uitzondering van diepien die een vergunning bezitten n rip loor Ivn VDor r rn èbru ksoodigde U Ajea te vervaartfigen of Il doen vervaardigen dienen zich ter terkrij ing van de vereischte bescheideg tot het koopen en in ontvancst lonen van generatorblokjes te wenfcn tot d n rijlüinsp teur van het wkeer in wiens rayon jij woonachtig é gevestigd zijn welflh TcgaJH V t stoki lap 11 en vef eu og Wedcrverkoopers mogen derhalve op tl na 15 Juni 1942 geen generatorKokjes meer verkoopen en of afjtvcren dan tegen ontvangst van de mtfilelde bescheiden Fabrikanten mogen met ingang van irnoemden datum gene atorblokje nteluitend verkoopen en afleveren aan teden erkoopers op een toewijzing d tiJill SFB vpn f liet rijksbureau voor rcU K n grootere hoeveelheid dan in deze toewijzing vermeld Niet mkommg van deze voorwaarden ia llrafbaar OIID KAMFJlDtKNAAR VAN FAUL KRVGRR OVERLEDEN afschm ec hW mr Paul mg 1 fiat 7efr Op 88 jarigen leeftijd is te HilverMm plotseling overleden de heer A tot del ï J Hnppe die bekendheid genoot IS vil lis oud kamirdienaar van Paul Kru thM ÊB en dezen in diens laatste bewogen bi zÖl Wnsji ren vergezelde De heer Happe va irdiBl te m riin woning eta groote hpeveelknd curiosa portretten en geschriften Kruger had verzameld veel te vertellen over de n dooi klfevallen van den president Van het vW IBO af zwierf de thans overledene in ginvoM it zcilvaart over de wereld tot hij lich 1894 m Pretoria vestigde en be van hu pleider werd van Paul Kruger s sa tairijtuig Aan Kruger s zijde streed recniga j tiidens de Jamesontroebelen en e van ifyj ok begeleidde hij den president ni vil vijflW nti dM diens reis op de Gelderland Mr Europa Als kamerdiejiaar ver lorgde hij Paul Kruger in diens laat levensjaren o m terwijl deze te ïilversum in de villa Casa Cara op ffompenberg woonde Na Krugers ll Wetlijden reisde hij Vooruit naar Pre tM waar hij hielp den president zijn laatste rustplaats te dragen MVTATIES BIJ DE HAAGSCHE POUTIE Ifct ingang van I Februari 1942 heeft k burgemeester van Den Haag tot inJncteur van politie 2e klas benoemd de KOMT Staatf van 11 n rial i brtgadiers van pplitle R van der hri s Pegels en P J Kuypers in a Jwtj den brigadier van politie C J 6 lokkers ja verband met deze bevorderingen de bevorderden receptie gehoupU ap het hoofdcommissariaat waar Cl BH Min toegesproken door den hoofd i BliMaris mr P M C J Hamer NDsrirt Jll wees er in zijn toespraak op dat bevordering breekt met het sinds dl11 lie J JSibeslaande stelsel dat de officlers s t i Wi alleen openstonden voor hen leki ov v hxni a bezaten GASGENERATOSEN VOOR VI8SCHERSVAABTUIGEN 1 bevoegde zyde vernemen wü dat overheidswege door bemiddeling de Nederlandsche Visscherycen subsidie en ver f bi n f iO K aal ccH 8 IK oin 0 Kenluat ciediet wordt plaatsen van motorvisfchersvaar ver gas voor toren het iii ft Wt Nederlandsche Visscherijccntrale m ciintact gezocht met bet 3u Si motoren ressorteerende B 3Ureau generatoren en J ïas teneinde de mogeljkheid 2 ombouw der visschers vaartui ei eiden a hem f2 nder J KrunO Hoi 1 to4 gasgeneratoren te bezien IS thans zoover dat met be Nkki lj u g tot gaaoliemot M n een gencJj fis geconslcueerd en een ombouw gevonden die samen volf t oordeel der deski ndigen in Muk zullen voldoen I inde d n in en ombouw en de üïwreidmgen daaTtoe zoj snel mo 1 doen verloopen s eer wefklasie in het leven geroepen voor diHU KiX zooi 1 gd V Tn T VAN NERING EN AMBACHT N BET NEDERLANDSen DSiTlfiNT ONDERGEBRACHT ol Bft igan van 6 Juni j l heeft hel fc Lï ing en ambacht zich in Kheel aansesloteti bö het N A F R a null oi C of ander wetenschappelijk OISTRIBUTIENieUWS NIEUWE BON KAARTEN De dimaiuliaeliensten aall i tegen overleggiBg v B de stamkaart en inontvangstncminc van een bon van het inlegvel gedurende het todvak van 23 Juni tot en met 11 Juli a s op nader te bepalen tijtirtippen de bonkaarten voor voedingmiddelen Me periode 1942 uitreiken Uitgereikt nl orden Aan houden van een inlegvel K 1 of LI een bonk art K 106 of L 106 Aan houden van een inlegvel K2 of L2 een bonkaart K 205 of L205 Aan houden van een inlegvel K 3 of L3 een bonkaart K 305 of L305 Aan houden van een inlegvel K4 of L4 een bonkaart K405 of L405 Voorts ztdten nieuwe tabaks en sigarettenkaarten worden uitgereikt waarbij de distributiedienst n de met Tabak R 4 onderscheidenlijk Sigaretten R 4 gemerkte bonnen van de thatus in gebruik zijnde kaarten in ontvangst zuHen nemen Alleen ij die thans in het bezit züB van een tabaks of siffurettenksart zullen derhalve een nieuwe kaart ontvangen Pe distrÜHitiediensten zullen de bn od onderacbeidenlijk vleeschkaarten van zeKveraorgers voor brood of vleesch iniiouden evenals de mrfkkaarten van kinderen van melkveehouders De aandacM wiordt er o geveeticd dat zy die a vóór 13 Juli van dit jaar denleeftUd ven 21 jaar bereikt hetifcen en nog niet in het bezit ztjn van eeninleigvel k 1 of 1 1 hun inlegvel k 2 of 1 3 moeten rullen voor een inlecvelk I of 1 1 alvorens zg him bonkaartenin ontvangst iïemen b vóór 13 Juli van dit jaar denieeftüd van 14 jaar bereikt h t en ennog niet in het bezit zijn van een kilegvel k 3 rf 1 2 hun itilegvel k 3 of 1 3 moeten ruilen voor een inlegvel k 2 of I 2 alvoren zij hun bonkaarten inontvangst nemen c vóór 13 Juli van dit jaar denleeftijd van 4 jaar bereikt hebben ennog niet in het bez it zün van een inlegvel k 3 of 1 3 hun inlegx el k 4 of 1 4 moeten ruilen voor een inle el k 3 of I 3 alsvonns zij hun bonkaartenin ontvangst nemen RCCHTSZAKEM flCT BAAR VAN ZUN EX VERLOOFDE IN BRAND GKTOKEN Als zü mij niet neemt dan zal ik wel zorgen dat een ander getn zin in haar zal h 4 ben Dat waren de woorden welke de 35 jarige buffetchef M T uit Soestert erg uitte toen Zön exverioofde mej M A W hem te kennen had gegeven dat zü niets meer met liem te mak n wilde h€ beii VooTCtet het zoover was gekomen hadden zich al verw il lende drama s afgespeeld De buffetchef was no £ getrouwd toen hij liefde opvatte voor mej W en zijn liefde voor haar bracht h n zoover dat hij besloot van zün eigen vrouw te scheiden Maar dat ging het meisje W te ver want zü vond M T wel itardig maar had nimmer de bedoeling met hem m bet huwelijk te treden En zoo kwam de eene moeilükheid na de andere Het meisje ging zich met andere mannen ophouden en dat zette zeer veel kwaad bloed bü den buffetchef Telkens en telkens wilde hij weer met het meisje in contact komen ook nog toen de verkivmg door haar al geruimeiï tüd was verbroken Maar dat lukte met al te best zoodat M T met steed boozere plannen ging rondloopen Het wa 21 April van dit jaar dat hij haar weer eens opzocht in een verpleeghuis te Leusden waar het meisje verpleegster was Hü verzocht toen dringend haar nog eenmaal te mogen spreken Dion avond kon de verpleep ter zich echter onmogelük vrijmaken maar zij zegde toe haar exver1o rfde den volgenden avond te woord te staan En dat gebeurde ook doch het gesprek in een pai te Leusden verliep niet al te btet Want op een gegwven moment nam de buffetchef een fleschje benzine het dat leegloopen over het haar van het meisje en voordat bet arme kmd kon wegloopen had hü er ok al zijn sigarettenaansteker bygehouden zoodat zü in een nriniinutn Van tyd m lichter laaie stond Het meisje Bchr eeuwde moord en brand en hierdoor werd de buffetchef ook angstig Samen deden zü alles om de vlammen te dooven hetgeen dal ook gelukte doch niet dan ten kostf van ernstige brandwonden aan hoofd en handen van het meisje Thans had M T zich voor de Utrechtsche rechtbank te verantwoorden Hü erkende het hem ten laste gelegde doch merltte op dat cK k hüi brandwonden had opgeloopen Op een vraag van den president waarom verdachte met een schaar in zün zak had geloopen antwoordde hü dat eerst het haar van zün ex verloofde had willen afknippen De offi ier van Justitie achtte hetgeen verd heeft misdreven za r ernstig Nu u het nqg betrekkelük goed afgeloopen aklus spr maar het meisje had ook levend kunnen verbranden In verband met den ernst van het gepleegde feit eischte de officier een gevangenisstraf voor den tijd van één jaar £ il De reoitibank zal over veertien dagen uitspraak doen ovmiTitsDiNe VAK nRvnzsN VBBOBDENINOT L rceieor van vctvckeriiissiHafttaeliavptl nUtwrnkca Voor den teonomUchon rechter Ie Haarlem mr Btllevaldj werd de ccrBte zaak tal Nodcrlaod bcirefiwnde hrt nlet aanseven van en beschikken over een buitcnlindsche vorderlns zonder Terifunninït van het Devlezenlnatltuut behandeld De heer P EfTiii dlrerteur van de N V I ï i vcrxrV rinRma3t ohappjj Amstleven flon l terecht omdat bij zonder vergunning van het DevlczeninsUtuut oi nontn R mededeelingen avBSisn BN CKBurrvcwLBBinMo vmnmNo MoxoK vaicatHVAAB mWBN MET GASCKNEKA Aan clganaren van motorvlwcheravaarlui E en kan door bomlddcUnc van de Nederindactao ViaachertieenSrale ten liehoave van het ultraaten van dei vaartuigen met een gaagenerator autntdle en credici worden verlcond ZU die is aanmerking wenachen te koman voor tKurengenoemde aubaldie en eredtet of inlichtingen daarover wiUcn ontvangen moeten cieh vervoegen l t de NederlandsctM Vlaaeberttoentnile a dacHng distributie en vtacfavervoor 0 Gravenhage GELDIGE BONNEN ATtikel Bob Aantel t4n Aardappelen 30A IMt k 13 Juni Aardappelen 29B H kg 13 Juni Bak an br vet Vetk 3 100 gr 14 Juni Beschuit br of gel T9 gr 13 Juni Bloem br 301 309 30t 13 70 gr IS Juni Botet IS 125 gr 14 Juni Brood ot geb 29A 400 gr 19 Juni Brood et geb iSB 90 gr 13 Juni Chocolade It 3 100 gr 18 Juni Gort 311 250 gr 13 Juni Havermout 307 390 gr 13 Juni Honden en k br 14 IK i 10 kg 30 Juni Jam SOI 900 gr 13 Juni Juni 13 Juni Juni 13 Juni 13 Juni 13 Juni 13 Juni Kaas 298 90S 300 SlOl 314 100 r KoffieauTTOgaat 3H jóo gr Margarine Vetk 23 125 gr af Melk 2 A t jn 29A Melk 9SBt m 3 B Petroleum O krt M Peulvruditen 307 Pudding venr maizena 3H U 1 U 3L 250 r 13 Juni 13 Juni 31 Aug 13 Jiuii 13 Juni 13 Juni 13 Juni 13 Juni 13 Juni 319 100 rRust 417 4 18 250 gr Scheerzeep U 80 gr Sinaasapp 3 12 4 U 400 gr Sinaasapp 419 ong 250 0 Suiker 280 1 kg Suiker 303 250 gr Suikerwerk 37 38 100 gr Tabakakaart 33 44 1 rant Textielk 3e serie 41 t m 120 Texticlk 2e serie behalve bon K Vleeach 29A 100 gr 13 Juni 13 Juni 30 Juni 30 Juni 30 Juni VleeKifa 29B 25 gr Zeq 311 228 272 393 300 80 i 450 gr Zeep G H I J K 75 gr TiMletzeep G H I J K 75 gr BrandstoffenKookdoeleind 01 KF 1 Eenh 30 Apr 43 Gen Anthr VI 1 Eenh 30 Juni Gen Turf VI 50 stuk 30 Jtmi Brandst krt DV 1 tjn 5 1 Eenh 31 Dec t ecchikt ou hebben over een bultenlandfeclie vordering welke htl eveneena in trt d met de bepalingen ntet zou hebben aangegeven De N V Amstle en had In Amerika etn debiteur wonen die ala gevolg van den oorlogstoestand luet direct was te bereiken t n die evenmin aan iijn verpltchung kon voldoen De maataehappt ha4 dezen debiteur een brief geschreven waarin hem werd geviaagd aan zijn verplichtingen te voldoen Aangezien directe tMtallng van Amerika uit niet mogelijk lou zOn weid hem voorgesteld te stoUen op Soeratiaja waarna de zaak na den oor og geregeld zou worden Deze brief was door de cer iuur tegengehouden aarop de zaak blj het Deviezeniitot tuut terecht was gekomen Dit instituut had de N V voor den rechter gedaagd wegen overtreding van de Devit 7enverordening 1940 De officier van Justitie mr Besier betoogde dat de economische rechter niet competent waa om te oordeeelen over een overtreding der Dcviezenverordening IMO doch wel over de peviezenverordenlng IMl welke op 1 April IMI was Ingegaan De officier waa voorta van meening dat hier sprake was vai een overtrcdtng door het nietaangeven b het Devlejetrinstltmit Verder waa votgena hem zonder vergunning over de vordering beschikt hetgeen eveneens in strijd ia met de veroidenmg Aangezien bijna alle verzekeringsmaatsctlapp en hadden gehandeld zooala Amstleven meende de officier hier geen hooge boete of vrijheidsstraf te moMen elachen doch wel een zoodanige boete dat hooger beroep mogelijk blijft Derhalve werden twee geldboeten van 125 subs tien dagen hechtenis geeiacht De raadsman van den heer Egas mr Van Regieren Altena betoogde dat de betreffende vordering op den in Amerika woonachtigen debiteur niet aangegeven had moeten worden daar het Deviezeninstituut in een brief san de Vereeniging tot bescherming der bclangcn der levensverzekeiingsmaatschappijen indertlld had medegedeeld dat het hier eoen vordering betiof zooala bedoeld in de De e zenverordening van 19M Derh llve was ari gifte niet noodig Was de verdachte wel strafbaar dan zou het Deviezeninstituiit i t eveneens zijn omdat het dit advies had gegeven Verder waa er volgens mr Van fleeteren Altena niet beschikt over de vordering daar de brief aan den debiteur alleen een mededeeling en een aanwijzing tot bela lng bevatte Het waa aei poging om iets dat geen vordering was tot een vordering te maken ten einde het te kunnen Innen Derhalve achtte de verdadlger het ten last gelegde niet l eweren De economische rechter onmlddenijk ultsnraak doende achtte rich zelf niet competent ten aanzien van de beantwoording van de vraag of de vordering aangegeven had moeten worden of niet Verder oordeelde hli dat over de betreffende vordering niet was beschikt zooala in de dagvaarding was ten laste gelegd en hij achtte derhalve den heer g a en diena maatsehappt niet achuldig zoodat vr spraak volgde De officier van Juatltle teekepde hierna onmiddellijk hooger beroep aan ten einde een prtntïipleele lïeallaalng In hoogste tnatantle uit te lokken MilRKTBERICHTEN ROtTBRDAMSCHV VEBMAKKT Op t Juni werden ter veemarkt aangfvoerd 3283 dieren waaronder 44 paarden ld schapen X65 lammeren 94 runderen 504 nuchtere kalveren 293 xraakalveren 323 bokken en feiten 3 veulens Prijzen per stuk melkkoeien Wh Mth ti kJi fkoel n 6S0 540 4 varckneten 440 360 300 vaarzen 420 308 220 pinken 00 220 i $ graskalveren 205 00 9ft Aanvoer Rraska Iveren if ts korter met vlotten handel en prtishoMdend Melk en katlfkoeien aanvoer als vonge week met tamciijken handel en eerste soort iets hooier in prds verder onvcrandeid Aanvoer vareknoien klein handel lul en prijren al vorl v etk Vaarzen t n pinken aanvoer gering met slechten handr r i onveranderde prUzen 4800 STAATSf OTERIJ vu UK Ki tsa uPtibmiu LUIt Trekking vaa IS Juni ƒ SM No 1784 1M8 Mo ƒ t N No 7520 10 0 iXIll No 1S7M 16666 18176 ƒ ttt No 137 8 71 706 10 9S 153 f M8 No 2443 7402 8802 12317 18301 a003S FKllZBN TAN TO 1018 3796 6741 104 13303 HOSS Itt not 3841 C767 10S02 13320 16370 10652 1123 3901 7090 10C54 13350 1 410 10686 4133 7125 10700 1330 16436 19707 4375 7138 10785 13396 16506 107331202 4437 7331 10824 13534 16090 10821 1402 4454 7453 1 W37 13547 16006 10 24 1558 4488 760S 10838 13548 1 940 199531657 4565 7715 10889 13708 17105 300141659 4583 7767 10968 137 0 17149 200701771 4617 7895 11002 13779 17254 200851853 4717 7941 113U0 13833 17422 30361 1892 4822 8013 11 340 I 59 17450 304121921 4825 8066 11493 14147 17923 205971998 4828 8078 11560 14156 17633 207352073 4052 880 US7 14243 1769 30759 2116 4930 1 11 15 14260 17713 30820 2276 5006 9021 11 0 14355 17995 20821 2500 5061 911 Iia 8 14625 18953 20839 2539 5207 9171 118 0 1467i 18101 20011 2S41 5216 9173 11 44 14G99 Mt68 20943 2572 5267 215 11957 14703 18178 21023 2633 5656 9339 12008 14711 18324 21289 2679 5688 21 12119 14751 18338 21321 2718 5776 9482 12244 14755 18349 21330 2850 5832 9504 12326 14932 18381 2177 2861 6048 9540 1234 14948 18481 2I40C 2876 6091 9 17 12353 14996 18514 214082889 6097 9727 13369 15002 18515 21690 6138 9739 12558 15055 18560 21813 6372 10023 12592 15096 18567 218503402 6399 10053 12643 15180 18647 218963440 6426 10129 12683 15325 18670 219053472 6456 10159 12844 15426 18691 219343579 6475 10249 12994 15429 19136 219423637 6509 10342 13082 15516 19154 219673754 0611 103M 13140 1S765 19225 219743773 99 1047 13143 15 22 19498 3775 6706 NIETEN 1 102 37 4 ao7 10054 13175 1 391 19471 1008 3848 8812 10068 13302 18909 19481 1U66 3900 6944 10072 13235 16355 19D12 1115 3944 6960 10060 13258 16356 19531 1116 3960 7 10155 13355 16372 19548 1120 4021 6999 10163 13370 16391 I9S89 1148 4037 7011 10321 13377 16394 19605 1161 4055 7052 10388 13398 16403 19617 JI72 4075 7077 1U411 13476 16433 19661 1187 40 2 712 10522 13499 19447 19683 1198 4086 7144 10564 I351S 16472 19695 1232 4194 7210 10611 13517 16495 19696 1241 4212 7312 10615 13555 16504 19721 1306 4250 7318 10648 1 3643 16524 19776 13 16 4261 7344 10675 13689 IG541 19811 1338 4263 7345 10693 13W4 16544 19869 1374 4266 7 769 10686 13707 16621 19882 1385 4298 7434 10724 13761 16689 19917 1304 4333 7571 10734 13780 16681 19940 1405 438 7518 10743 13814 16885 19960 14 5 4396 7641 10752 13818 16762 2ÜÜ04 149 4455 7663 10753 13 28 16763 200 I 1 1547 4486 7672 10812 13883 167tl 20053 l S 2 4512 7691 10844 13914 16974 20093 1S80 453 7770 10 01 13960 20130 1581 4562 7791 10918 13965 16998 20184 1621 4602 7840 10925 13681 17120 20204 1672 4003 7849 10935 14M9 1715 202 34 1710 4621 7857 10956 14 107 17166 2ü i6 1733 4636 7866 11033 141 17188 20273 17B1 4 47 7 70 HOM HIÜ 17216 20178 1823 4651 7887 11095 14225 17279 28341 1856 4664 7891 11163 14253 1J289 20 149 1886 4694 7893 11167 14191 itei 2U372 1890 4755 7916 11220 14336W 17346 20382 1900 4764 7921 11227 14376 1T351 20473 1929 4795 8057 11232 1442 173 0 20500 1930 481 8073 11284 H428 I7J85 20512 1952 4817 8100 11449 14481 17397 20532 2005 4845 8124 114 2 14520 17444 20071 2035 4915 8302 11463 14559 17463 20S87 2057 4920 8208 11460 14571 17464 20992 2135 4926 8222 11488 14602 17478 20593 2151 4929 8227 11526 14628 17507 20632 2164 49 74 8282 11532 14632 17577 20660 2180 4070 8353 11573 14682 176U3 30778 21 4989 166 1 90 14709 17 i 6 207811 2208 503J 8379 11630 t4ft 0 17698 2C78 r oo 5 ii W 11635 14854 17741 10781 2 307 9000 422 11650 14857 17794 20787 2326 5174 8424 11729 14889 178f 1 20824 2354 5178 8442 11737 l t 3 17804 20868 2384 5185 8510 11746 14901 17807 20876 2523 5209 8 62 11763 1491 17836 2088r 2 151 5214 8573 11785 14922 17843 2i 92l ÏS70 5233 8667 11787 149 0 17871 20 31 2581 5264 8S90 11790 15030 17836 20961 2584 5273 7S9 11 11 15077 17893 20968 2 05 5370 8745 11838 15078 17954 2097 2747 5381 87 54 11893 15107 17957 20904 1Ö1I6 15IS1 15138 15147 15149 151 3 17 69 20904 17994 2100 18002 21021 18007 21048 180 7 21092 1 Ü 11122 2762 5405 8779 11911 2764 5481 8 27 11918 2811 94 I2 890 2846 5511 8925 2857 5933 9 1 2864 554 9002 2807 5484 872 11933 11973 11977 119 9 11996 15192 18112 21134 2875 5550 9010 12093 152 39 18221 21167 2811 9613 9029 3917 5628 9030 2928 5654 90 4 2971 5721 9068 2 7 5728 9134 2909 5598 9017 12121 r5270 18234 11202 12162 191 1 182 8 11210 12173 15311 18339 21286 12180 15 145 18372 2I31U 12228 15349 18398 21 1 75 12339 15390 18426 21390 2979 5781 9159 12267 15395 18442 21418 3079 5820 9190 112S5 1S397 1 445 11434 3121 5B58 9193 12357 15399 18477 21508 3147 5930 9197 12383 19417 18533 21527 3171 5973 9206 11392 15451 18565 21590 3237 1990 9207 12416 15491 18677 21561 3243 5998 9257 12456 1 M99 IftUl 21573 Ï269 6072 9280 12481 1S552 18706 21629 3277 6098 9290 12489 15585 18731 21638 18898 21644 18882 21682 18886 21714 189 56 21732 18975 21753 19005 21769 19043 2I77I 19047 21 39 190S6 11848 1 117 11869 19147 218i3 19190 21886 19215 21930 19269 21965 19375 21977 16134 1 402 21979 16152 19411 21906 11 6 157 318 11S83 15774 3299 167 404 12597 15817 3353 169 409 12617 15825 3363 6175 9457 12672 15863 3372 6186 9466 12680 15892 3409 225 9980 12689 1S894 1 5902 15953 15981 16011 16012 16033 16054 16092 16117 3424 6277 9610 12707 3439 6346 9624 12759 3464 349 9051 11836 3479 404 9659 12861 1481 6407 9677 12862 3489 6496 9682 12881 3541 6517 9770 12934 3577 6518 9 55 12045 1587 0526 9856 12878 3660 6641 9032 13073 3694 6641 9M5 13089 3730 6717 990 13146 1616 19439 21998 374 6713 10001 13173 10105 19449 In de vorige li st ataat 3 onduldelUk m X 3660 11717 m x 11117 2 9 onduidelttk m i ll l Ingebleven prüzeit 6 van t 1000 bc nevens een premie van 30 000 cd een vaft 3000 KERK EN SCHOOL Ned Herv Kerk Beroepen te Meppel vacature B W Waardenburg W Aaiden te fCoudum Geret Korken Tweetal te Orotaingen flc pred ifti P K Keizer te Voorburg en S Wouters te SoestdUk Tweetal te RhedcndeSteeg J Keizer candidaat te ITpcrcnveen en A Sehwweilzer candidaat en hulpprediker teArnhem Ev Luth Kerk DrIeUl te Edam P H Borgera te Alkmaar T 1 B v d Chtjs teMaastricht eh drs C W Mopnieh prop Géref Gemeenten Tweetal te sGraven polder J B Bel cand te Rotterdam en H l igtenberg te Kampen Beroepen te sGra venpolder J B Bel candidaat Ie ftotterdam beroepen te Amvteidam en te Berkenwondc A van Sluyvenlierg te leraeke Aangenomen naar Vtaardingen H Ugtgnberg te Kampen ra e RiizEB Dr G Keizer Gèref predikant te Bhedend Steeg en een vooraanstaand figt ur In de Gerei keilfen hoeft inn g 7ondheldaredenen eervol merltaat aangevraagd Denkt aan den stamppot met rauwe groenten Het Ipopt met de wintei groer ten f ai de voorjaartgroenten zijn nog duur Eenvoudig is het dua niet op het ooyenblik voldoende vèrtcbe groenten op tafel te brengen Daarom moet men In dezen tlJ4 de gioenten rauw gabruiken Van rauwe grofnhin heeft men nl minder noodig dan van groenten die gekookt worden Ven de alinkgroenten In het Dijxonder ia ar anmerkelijk minder noodig wanneer t rauw inplaats van gekookt worden gebruikt Van spinazie die geknokt wordt heeft men bijvooi beeld 506 grara per pcrBoon noodig wordt de spinaale rauw rgeten dan la 129 gram per persoon voldoende Nu il het op het oogenblik het lelzoen nof niet voor slaatjea De eerste voer Jaeradagen ki nnep nog guur rijn en dan heeft men Iwhoefte aan iets wurma Voor dexen tijd is dakrom de stamppot met rauwe groenten w geschikt HIJ wordt warm gegeten en toch xijn er rauwe groenten In verwerkt Deze worden namelijlc vla voer het gebruik tin gemaakt en W de gaargekookte en fijngestampte aardappelen gemengd Door liet stampen gaat het vitamine C geh lte van de aardappelen wel sterk achten it Dit wordt echter gedeeltelijk opgehevtin door de iroenten die rijker dan anoera aan dit vitamine zijn omdat zij bijna niet worden verhit Stamppotten met rauwe groenten kan men niet lang bewaren xlj worden dan minder goed van smaak Blijft er een reetje over dan doet men verstandig dit even voordat het wordt weggezet door te koken tot de groenten aar xijn Het opwarmen komt de voedingswaarde van aardappelen en groenten weliswaar niet ten goede In dit geval la het echter te verktec en boven een restje dat den vclgenden dag oneetbaar la Ben recept voor 4 peraonen van e n tathppot met rauwe groenten volgt nu Deak er eens aan wanneer u grb aten kooptl Stamppot met rauwe spinazie 111 2 kg aardappelen 1 1 k f aplnaile boter of vet loo mogelDk 4 dl téptemelk zout De aardappelen ichaenboenen la attdi Nm de dimk gneiileK nog MO duur x n ken inljden en met een bodempje kokend water en zout gaar koken In een goed esloten pan KookttJd 29 minuten De spinazie uitzoeken wasachen goed drogen an fijnsnijden De aardappelen kort fijnstampen en de gekookte taptemelk de boter o het vet en de tUngeeneden apinaile dooreeix mengen Den stamppot nog even door en door warm maar de groente niet gaar laten worden Stamppoten met rauwe groenten amaken goed bij gerookte ol geetoomde viach en bH peulvruchten Een dergelijke stamppot met raapsteeltjea klaar emaakt amaakt zeer goed bij kalffvleeach Dit kan men In itukjes anUden en met de aardappelen meekoken Voor heel long kalfsvlecscb la dat lelts aan te raden aaanaaBeaeenBaaeeeaeaeaaeeeaaaaabaaa Profiteer ten voile van de Sinaasappelen De sinaaaappelea zUn een weldaad voo de kinderen die ze kiUgea Deze vuchten zijn rijk aan vitamine C en de kinderen kunnen deze stof welke het w eer standsvermogen vergroot niet ml sen Laat ze daarom ten volle van deze waardevolle vruchten genieten Het gebeurt vaak dat men de sinaasappelen op zoo n wijze geeft dat zij er niet In die mate va profiteeren als wel mogelijk Is BQ de kleine kinderen kan dat voornamelUk voorkomen omdat voor hen de stniasappelen moeten worden uitgeperst Door aanraking met de lucht verliest vitemine C zijn waarde Laat men uitgeperet sinaasappelsap nu langen tijd staan dan bevat het na verloop van tijd m nder vitamine C dan oorspronkelijk het geval was De sinaasappelen dient men da rom vlak voordat zij gebruikt worden uit te peraen Is het sap van den sinaasappel t veel voor het kind om ineens te gebruiken pera dan alechts de taelft uit en r ewaar de andere helft omgekeerd op eea schoteltje VOORlAARSMANTEL Voor degenen die de sinaasappelen klaar maken U de bekoring groot er ook eens een hapje van te nemen Doe dat echter niet de ouderen kunnen op een andere manier van de sinaasappelen ge nieten En wel door het schilletje Woret dat In de melk voor pap vla of pudding afgetrokken en wordt aan zoo n ereihf nog wat geraspte schil toegevoegd dan proeft men den geurlgen slnaaaanpel ook al la bet In mindere mate Zq die er over eenlgen tijd nog wit aan willen hebben kunnen de sinaaaappeten heel dun achillen en deze schilletjee in een Jampotje gevuld met auiker bewaren Na eenlgen tUd neemt de suiker djn smaak over en wordt daardoor een heerlijk toevoegsel voor alletjel nagerechten Zoo kan in een gezin met kinderen jong en oud zijn deel van de sinaabappclen het ben aeeeeeeeeeaaaeeaaaaaeeeeen KAASKOEKJES Herinnert u rich nie kleine orosse dun ne kaaakoekjei die we wel bl een glaasje presenteerden en waarvan we dan gewoonlijk zelden Neem er maar een paar Die kunt u heel goed zelf bakken van de hieronder genoemde hoeveelheid grondstoffen heel weinig zooals u zulk opmerken heb u er al een O a 70 UL Voeg 15 gram bloem 29 gnun geraspte kaas 29 gram boter lUe men even zacht laat worden op smelten afl wat nootmuskaat peper 1 theelepeltje zout wat aroma en 1 lepel water bij elkaar en maak er met een lepel deeg van Flink dooreen menjen Vorm er dan een s iatje van ter lengte van 20 c m ongeveer en laat dit hard worden op een koude plaa s Hoe h der het Is hoe duiiner men de koekjes kan snijden n en ken het dus ook den vorigen dag meken in leder jev l eenige uren van tevoren Teekeniitf V Pcrtt IHerbV een mamel die met behulp voii Mder materleal U t4n enden ntet meer te drapea mantel of jüpon kan worden otmtakt De nunstel sluit met eea rite o f knoopea en knoofgettn Sntfd er met een cbcrp mes beat durAie plakjes van zoo ddn als maar mogelijk is en bak die op een Ingevet bakbllk goudgeel Vooral niet brjin daar de kaa ismaak dan verloren gaat Den oven ongeveer minuten vol aelten daarna zachter EFFECTENBEURS AMSTERDAM Notceriniren traa 9 Janl V S KB 1 40 bit IHl 4 lOILH lOOK 1 31 n000 3i 3 TV 7 A V E K H f ra an a M VItntntM A dam A dam Orav Rdam lanl B V Onr Z 37 4 lOOHi lOOS Aantniillniaii Nyp banliefl Fr Gr Hyp B 1U M NRVeend sK 31 101 i 101 imluatr OndamamliiMHi vdBerg Jurg 3i ion m Ltr Zeep MQ 41 lOeH ANOEEtEN Bank n Cretfellnslalllnlen A dam Bank A 143S 144M Ineaaao Bank A 136 186 N darl Bank A 146 145K Ned H Mt 190 1 0 Batt Bank Var 14 WH Twent Bk BAA 14 I4 ii iMkatr OmMrnamlngan Al Nortt gewA saOH 181 S Heeimif Aaad 19 H N HoefOT A Kon N Zout I A 896 849 L Bt Ua lOOcpA lU IM Ned C an Sp A 801 Ned Kabelfabr 549 960 Rott D M OA 9 mH Stork Aand 230 ü Twijnstra pr A 198 Ver Bliktabf A 909S 907K Ver Pap v Geld 144 148S Werkspoor A 1116 Wilton r gewA tK4 184 Handakwtrginiginun Bom Sum HMIj tg 131 I Cr aa H V R 1 S 166 MUMiatraiamternamMam Bill Mij Ie nibr ava BelMipiraartniaaMthaMaan Niev Goudr A 819 It UU Ooetiee A 166 la OlvariM BijehkorI A i 8 16 en efp leenm en I 1 36 3t 99 la 17 3 nfi V 1 S7 3i 101 H lanl 37 3i 9 M OW Inriuürlttn Ala Kuntti Ua I55H rftii Calvé Oliaf C g I12H 191 Fokker O 0 Lee Br an Ua 178 I71K Nedrord Ani 864 366 Phllipa G B tA 307 4 Wi Philips Pref wA 178 180 Olvanan Oost Bon e Mr 1114 P tr omlemamincen Dordt Peu mam M Kon Petr Mij MIH 843 B ilii piB i rtwwat ti iw H n HeU Ainar Lija l 0 l Ot J T China J L 184 I88 Ned Scbeepv V 190 190 Handebn A dim MKl laUi Ncd Ind S Ua I7il f I7fr Ver Vorst CU tlH Oeii Spoor A O 06 ProloncaUe Oi i ACTfEVE FOfIDSEN Bl at l wl w n UiMI 1 40 Ie r 1000 VAH 101 tt 1B40 3a t e 4 mH lOOJi Afueteerd Copyriitat H V 1 0 U B ttrla UV 165 167 DeUM ƒ 1000 e A 1 8 l SanambahM e A 161 1 0 HMMarantfamc Cn A dam n A sM JS Dell Bet Mubk 14 IMH r r l 4