Goudsche Courant, woensdag 10 juni 1942

WOENSDAG 10 JUNI 1942 vraogf voor kon oor irima kracht vr SollicHalies ichrifieltjk Te koop gevraagd voor Jonccnsflets zUicii iiZhiitnbiiHiin m 20xlH terste Kade 67 M SUIONinWITN V kunnen enkele flinke Gooi vooral todi Uw ledige Odol flaconi niet wegl In de toekomst zal Uw leverancier tieditt dan een flacon Odol kunnen vcrkoopen wanneer U daarvoor een ledige Odol flscon inlevert Qcuxudol belioon m elk huuhondeal Da versttiuiige huxvrouw wutdecft reed cdot iwco deM ouour om eiefco te comerrectcü om dn nj weet hoc goed de eterca m Gatiuitol blijven £ f iMtMii WfM0 lat tmmtMtm 4kfo Last van O concurrentie N V ODOL COMPANY AMSTtRDAM MWOBBa WWW Stoomwq$ichenl Daalmans Voor d vele bem un m tetnemlng ontvangen ti het everlijden van onzen geilefden Behtgenoot Vader Behuwd I C Mtvader jden Hm ALBXAVDM tttttigen w U onzen harteHilwndMk Fam ROOS T koopj n ebo Harmonium Oreli lrnl notenhout 4Vi pel 3 octaaf f f 18 re I isters doori 16 voet pracht RStrument Brieven Nt O 3236 Bureau v d blad ONBEMEUBILEERDE KAMERS Oevraagd NMIMAOHINI KINDIRWAStN KN HAARD In goeden ataat Brieven no O 3238 Bureau v d blad Te huur gevraagd 4 volwassen personen Gouda of naaste omgevl ig Brieven met inl No 9S2 Boekhandel J AMESZ Rotterdam O 3241 GEVRAAGD Otvraagd een 0 3249 NET OAOMEISJE zelfstandig kunnend werke i boven 18 jaèr Qoed Icjn f Zondags vrf Aanmelden Oraai riarinwag StO MiL UNirORMEN LANBE JASSEN VAN RRUaaiN HOEKSCHESTR 25B J OTTERDAM N Oevraagd een DIINSTBODI voor dag of dag en nacht LIcfit zoo spoedig mogelijk Mevr UPKE Brugstraat 1 Bodegraven a32l8 Er is goed nieuws in de advertentie s I Fijne inmaalc voor den Icomenden winter Dat la aeo verataadiga daadi Zorg dan zelf vaar da booaaa da aadyvla b aodera Inmaakgraaalao Waaa wQa aa aaal in nw tuin déza haai Hik gNeataa V voarkaait talaarslalUBg het la voontoellg Ba lo den kemaaden latar ault D aleh gelukldg prtjcen hiervoor talf Ie hebban getorgd V geniet dan velap vaa avr elgaa oogat vooral vanneer de veracha graaatea er niet meer a n Doe bet aelf of vraag aeaa taUahttngen aan nw tuinmaa of iMvaaler dl all aden leveren kan aa dea pamaaebt nw tnla omaplt m ondeAondk Don to dUtaeK vaati WIE ZAAI T Z AL ommH PUtllCAIKi r l V HSTOiMRTEMiNT VAN LANOiOUW EN VISSCMMU Erdai voortaan alléén bij inlevering van een ledig Erdal doos Schoenen gain linger mee door ERDAL No 20 normale doos 16 cent ZUSTER U€ iMf fUH hervat Mad Gadipl Pedicitra ottsnsingel 29 HEEFT HAAR PRACTIJK Dogeliilu 10 12 an 2 6 uur en volgens afspraak De meeste gezinnen in Goiu i en Om eoing lazan dagalijka da GOUDSCHE COURANT hat dagblad dat steeds h t best verzorgde nieuws brengt van den dag van sjM n omgeving en daarenboven verschillende aan trekkelljlte rubrieken bevat De QoujJsche Courant wordt eiken avond aan huis ba j zorgd in Qouda en een 15 tal gemeenten in de omgeving in Qouda voor 18 ot par week of f 0 78 per msand buiten Qouda 19 et per week Abonnementen kunnen eiken dag aanvangen Plaatst liier Uw f advertentie M9ti nn VKaKKtcagK KtgM M SPAAR UW THEE door ze fe mengen met DOUWE EGBERTS THESSUSROGAAT TAMBO MUe tdcH vaa 18 tot en mat 22 jaar geplaatst wordea om In het levensmlddelenbedrijf te worden opgeleid Bekendheid met het vak strekt tot aanbeveling doch is OEEN vereischte 8chriftel ke toliicltalies met vermelding van leeft yd schoolopleiding en eventueele vorige werkkringen Ie richten aan da WH N V Jlfd Panonaalf Poatbna 2 Xaaadoaa TIJDELIJK SURROGAAT De Grutter iB V e al ly waarschljnlyke voltreffers op Japansche transportschepen behalve pp oorlogschepen heldering en vastlegging Dat ia de les die er voor ons nationaal socialisten uit te trekken valL Wy zyn toe Oe oorlog in den Pacific heeft in dit gekomen aan te filosofiache bezinning AMertk an kT wuwsw leia aat oe aesbetrettende Amerikaan STmS v Z tSi Jl = eo nn uniqué s biykens uit BerlUn v m aanaeei voor dit ontvangen berichten qireken van UIT DE PERS Zee en luchtoorlog iri den Pacific Oe Toestand sdiryver vanv de N R C zegt de ze sU en in de Java Zee en de Koraail Zee vergeiykend dat alleen de eerate den nwm van eeeslag ten volle vwMient Daar hier geen vljegkanipsohepen aan den stryd deeln nen noch het aan landbasissen geibondeij luchlwapen voor zoover men weet aMeen v n beide zyden ingrypend is apgetreden werd over de heersdbappjj in de Java Zee door marincstrtidmiddelen beslist Op grond van hetigeen nedei luuid ov r den a ag m de Koraal Zee is vernamen moet daarentegen worden verondersteld dat hier eerder van een luchtslag onder delcking van de wederzydsche vloten dan vaa een zeeslag met medewerlcing van het inchtwapen is spralce geweest Dat is een ontwikkeling die alle aandacht verdient Zullen by toekomstige ontmoetingen ter zee de vliegkampaehepen nog tot hoofdtaak Iwbben de vloot en vooral de kapitale eenheden van een voldoenden luchtafweer te voorzien of zullen veeleer de slagschepen met hvn escorte tot bescherming dienen van de op zich zelf kwetsbare en moeilijk manoeuvreerbare drHVende vliegvelden In de laatste richting wijst te toenemende en steeds verder reikende offensieve kracht van de vUegkampschepen met als gevolg dat twee vloten nog ver buiten den actieradius van het scheepsgeschut in aanraking met elkaar kunnen komen aanraking die reeds in hooge mate nasliasend kan n nog voor het tot wnelgenlökzeegevecht gekomen is tet zonder reden heeft Japan in een Mnvang als gebleken is zich toegelegd S aJ Perfectionneeriftg van de drtlvMide vliegvelden niet zon IS V rewrveeren de nieuwste AiBCMKaansche bouwplannen r root aandeel voor dit wapen Mutatis mutandis geldt hetzelfde indien een vloot den stryd opneemt tegen vyandelijke landsteunpunten ook dan moeten de zware eenheden eerder dan een offensieve taak te hebben de beschenning leverep voor 4 meegevoerde vUegkampschepen vanwaar de aanval wordt uitgevoerd Dit is het geval geweest bü het Japansche bombardement op en by Colombo en Trincomalee en op enkele punten van de Britsch Indiache kust Volgen mededeeling van Churchill in het Lagerhuis bestond de Japansche vloot toen uit tenminste drie linipschepen vijf vUegkampschepen en een aantal zware en lichte kruisers en torpedobootjagers Omtrent de Amerikaansche acties tegen het Japansche moederland en sommige mandaatseUanden is te weinig met zekerheid bekend om haar zonder meer in deze rij van gecombineerde luchtvlootoperatiea te kunnen plaatsen al wordt met goede reden aangenomen tdat ook hier met vUegkampschepen is gewerkt Hetzelfde zou men kunnen zeggen van den Japanschen aanval op Outclv Harbor Zeer onvolledig zyn nog de berichten over hetgeen aanvankelijk als een nieuwe zeeslag in den Pacific is aangeduid en blykbaar in verband gebracht moet worden met den genelden luchtaanval op Midway het eenige steunpunt dat de Amerikanen nog in het midden van den Grooten Oceaan bezitten Eén ding kan men uit de tot dusver uitsluitend van Amerikaansche zyde gekomen berichten afleiden n l dat ook hier de benaming zeeslag misplaatst is en dat het wederom gegaan is om een actie van door een sterke vloot beschermde vUegkami schepen waartegen de Amerikenon waarschynli k hun door de beschikking over landsteunpunten bevoordeelde luchtmai t op Midway hebben tdtgezobden Dat niet slechts een luchtaanval maar ook een landing in de Japansche bedoeUng lag kan hieruit worden afgeleid dat de desbetreffende Amerikaan halve iaar een uitbreiding genonten die hooge eischen stelt zoowel aan aanvaUers als verdedigers Nu ook ia de kern van dit oorlogstooneel de fronten in China zijn herleefd blUft nog maar één spanningsgebied buiten het wapengeweld het Aziatische gedeelte van de Sovjet Unie Doch ook hier wordt het krachtveld reedj bepaald door de strategie van den luchtoorlog het sUrf de Siberische steunpunten die meer en meer in het centrum komen van de Amecikaansche belangstelUng Nat socialisme philosofie en Christendom In Volk en Vaderland geeft drs J Lammertse een uiteenzetting vaif de philosofie van het communisme zooals die zich in Sovjet Riuland ontwikkeld heeft In dit verband maakt hy oa de volgende opmerking In ons nationaal socialisme is plaats voor wat wy noemen het positieve Christendom Een van de bronnen is Godsvertrouwen en daarmede spreekt de N S B wX dat de godsdienst nóch staats nóch particuliere aangelegenheid is doch een volksch gegeven ongodsdienstigheid en anti religieuze propaganda zijn onvolksch De beginselen van een algemeen christeiyke wereldbeschouwing zuUen in een wljsgeerige construcUe der nationaalsocialistische stellingen moeten worden verwerkt In de Beweging wordt de positieve waarde der algemeen Christelijke beginselen niet door iedereen onmiddellyk erkend en er zyn zelfs nationaalsocialisten die particulier de in wezen bolsjewistische stelUng huldigen dat de religie in het algemeen en in het byzonder de hristelUke religie de menacheiyke activiteit verlamt Het bolsjewisme is hecht en steile geworden door zUn wUageerige op en formuleering v n het meuwe denken Want bet nationaal socialisme is méér dan propaganda méér dan economisch ctelsel méér dan sociaal verachyoael het is wereldbeschouwing OliS KORT VERHAAL DE INBRAAK DOOR J r BAIJMt t H ET was een sombere dagfyi en uren lang had een miezerig regentje de stad herschapen in een modderpoel Vroeger dan anders was men verpUcht Ucht te ontsteken en ook mevrouw Van Dalen die een keurig vUla tJe bewoonde had al heel vroeig den sombere dag buitengesloten haar prachtige schemerlamp op den schoorsteenmantel gezet een heerlijken stoel bij den haard gaachoven en genoot nu intens van een boelenden roman Ze ging er geheel In op de hoofdperaonen twee ongelukkige gelieven die den strUd tot het bittere einde Imdden aangebonden tegen de halsstarrige tegenwerking der wederzljdsche oaden hadden als laatste middel t eslot i tot an ouderwetscha schaking die door den schrijver op eèn dergelijke spaimende en realistische wUze l eschreven dat dit het romantische mevrouwtje van Dalen een blos naar de wangen tiad gejaagd In gedachten was zijzelf het lieve hoofdpersoontje dat met den man haars harten in een sndie race auto voortsnorde naar het galok achtervolgd door een polltle auto waarvan de Inslttanden door hBa verbitterden vader IngeHcht hen hardiwkklg nazetten Juiat was ze p het moment gekomen dajt de twee Jonge waaghahcen een onbWwaakten overweg voorbijsuisden op gevaar af door den In pijlsnelle vaart naderendal sneltrein te worden verpletterd wat natuurlijk nét niet gebeurde toen ze meende uit het achterhuis verdachte gelulden waar ta nemen Met feUen angstklop Ih het hart tegenwoordig las Je burners niets anders dan van moord en doodslag en de inbrekers worden hoe langer hoe brutaleri legde ze haar boek In haar schoot en luisterde doodstil trillend Van emotie naar eeh herhaling van de zooeven vernomen geluiden Ze w s maar alleen tn hula het dienstmeisje ha ze vroeg weggezonden om ongestoord haar romannetje te kunnen genteten haar man kwam pas over anderhalf uur en wapens had ze niet by de hand Trouwens al had ze die geha4 dan zou het angstige vrouwtje er nog geen gebruik vap hebben durven maken O daar Hoorde ze het weer een knarsend geluld als werd er een raam opgeschoven De beweging van schrik die ze onwillekeurig maakte deed haar boek op den grond glijden hetgeen haar een nieuwe angststuip bezorgde Ze beefde over al haar leden èls het een inbreker misschien zelfs wel een moordenaar was zou ze aan zijn genade of ongenade zfja overgeleverd Zou ze zich vlug verbergen Ot hard om hulp gillen Maar dan had ze kans dat de kerel haar meteen een kogel door het hoofd joeg of de keel afsneed en het leven was ta mooi voor héér tenminste om atMand van te doen Ze hoorde sluipende voetstappen in de gang en het bloed Joeg haar wild door de aderen Als het niet zoo gruweiyk angstig was geweest m ze zich bijna de heldin van een spannend Edgar Wallaceboek hebben gevonden En steeds duidelijker warden de schreden de kerel i st bepaald dat zU maar alleen In huüi was trachtte niet e u zyn voetstappen te dempen En londerflng ze liegrêep later zelf niet luie ze nog zoo belder had kurtnen denken maar het schoot door haar aaidlg kopje dat de man toch maar een beginneliaf in zijn vak moeat zUn anders had UI toch zeker vUtzooltjes onder z n acbotnen gehad zooala je altyd in die he lykopwindende letectivc romans 1 Op het zelfde oogenblik werd de dew van de kamer geopend en trad de m binnenl Onmiddellijk realiseerde za dut 14 niet den indruk van een beroepsmifdidiger maakte Weliswaar vertoondM zyn Id ren kennelijke sporen van v val maar dutdeiyk was toch nog sai zyn costuum te zien dat de draf betere dagen had gekend Ze betrapte zichzelf er op dat te een gevoel van medeUden hsiar roma tisch hart blnnendrdbg De stump had bepaald veel tegenspoed in W leven gehad misschien lag nu z n vrou wel doodziek of eer paar anne wurni van kinderen en greep hlJ n uitei wanhoop dit laatste zy bet dan a onwaardige middel aan oih zich tP te verschaffen In zyn linkerhand hield hU een zak de zak waarin de Inbrekerswerktuil zaten ging het door haar hoofd en w straks de bult in moest Weer naderde de man een atap to maakte hy tot haar verbazing uiterst correcte bulging en hy sprak Het was nog erger dan de ergste vj l eelding haar had voorgespleg Want hy was geen inbreker hU Jj erger dan een Inbreker Hy zei namellp het volgende Mevrouw Ik vrees dat de bel is tenminste mU werd op mUn schelf niet opengedaan Daarom ben t vHj geweest op deze eenigszlns WJW dere wUze binnen t komen De mal ds crisis hebben my radelooa gemtoVIk ben tot allea in staat En daarom ti ik vertegenwoordiger van de nM schcppy voor perfecte Stofzuigers g wprd n U staat me zeker wel te 5 Ik even een kleine deraops tie If met onze schltterehde rtlet n verbeteren stofzuiger en onze pracht llnoleum wrijver Nadruk verbodefi Autanrarecht voorbehoud