Goudsche Courant, donderdag 11 juni 1942

NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Donderdag II Juni 1942 lie Jaarganfc No 20956 Bnreaat MARKT 11 TILET nu Postrefcenlai 8 M CbefTMlacteur r TIETER iSoud 5EBASTOPOL Eerste eetbare brandnetels geveild üistermiddag verschenen de ütreéfitsche groentenhandelareli Van Berkel en Gerard en de Imnkiieekerij Galvani uit Zuilsn ter veiling tnejt de eerste kisten eetbare brandnetels In totaal werd Zi kg brandnetels geveild tegen den prijs van 20 cent per kg Naar men ons verzekerde zal dit voorbeeld navolging vinden een der sferkste vestingen ter werel3 Haar val vandaag of morgen niet te verwachten Bunicers diep in de rotsen uitgeliouwen Het stoffelijk verschot van den plaati vervan genden RijksprotecÜir S S ObergTuppenfülirer en Ge ieraal der Politie Beinlurdt Heydrich Komt te Berlijn aan Telefoto Hofimanri Stapf Japansche duikbooteif blokkeeren Zuid Afrikaansche haven Amerika zou nog slechts twee üliegiuigmoederschepen over hebben Japanners zijn 2500 zeemijl diciiter bij de Ver Staten gelcomeit Zeeslagen in het Noordelyk deel van de Stille Oceaan 6 d tletijknliookl stm mfttn V S Stêunpuniwi nnjmp n Op de kaart U met dikke iwarte l jn de Bleuwe fapanaehe verdedlgtass iSne aangegeven ftiet ultloopende wiggen die de Japanners la Het eitanden gebléd gedreven lubben Een boUJ ri tiich krügsgevangene heeft o m varkUard dat de Duitsche luchtmaciht h ar aanvallen op Sebaato pol meX 20OO vliegtuigen uitvoert en dat de boUJ liri tiKh luchtmacht en de luchtdoelarUUeria geen beslissende tol meer q Imi Naar uit BerUjn aan de N R C woixit gemeld kan Sebastopol beschouwd worden als een der iterliste militaii ateunpunten van de lovjet Uhie Deie stad die reeds in vredestijd bulten woon versterkt was il door d boJajewisten tydena de omlingelm met een ontzagiyk groot aam tal vestingwëïlwn omringd terwijl im het voorterrein groote troepen en materiaalconcentratics hebben plaats v iü vering van belangrijke vestingwerken w jit r inmiddels op dat de gevechtshandelingen zich g unstig ontwikkelen Volgens de laatste berichten vam het Duitsche opperbevel heeft de aanval der verbonden troepen op de vesting tot nieuwe successengeleid De uitwerking van de artillerie die in aaaienwerking met t luehtwapeD reeds dagenlang de vestingen bombardeert is ongemeen he ig Het is opvallend dat men zich in Beriijrtiche militaire kringen ondanks de ongetwijfeld zeer tterke oncentratie vani ile wapenonderdeelen zeer voorzichtig blyh uitlaten over het resultaat ▼ an den strijd en over den vermoedelijken duur der gevechten Sebastopol wordt in Berlijn bewhouwd ab een der sterkste vestinten der wweld welke als een gecombineerde landen zeevesting met een buitengewoon goed versterkt voorterrein voor den aanvaller de grootst mofalijke moellijklieden opleyert J e nauwe ring d e de Duitsche en Roemeensche troepen in den herfst nn ffet viorige jaar rond de vesting gelegd hebben brenigt voot de bolsjewisten het nadeel met zich mede dat de verdedigerf in de vesting zelf over geen vliegvelden beschikken De vliegtoigen der Sovjet Unie moeten gerefluiieerd woTden van vliegvelden die op een vry groóten afstand liggen zoodat de Duitscher zoïider veel moeite de heerscha ij fai de lucht kunnen behouden ftfaar van den anderen kant biedt de natuur den bolsjewisten vele a groote voordeelen Evenals de bunkers van d Metaxas linie en de TCstingwericMi van Malta zijn de bunkers in het voorterrein van Sebasfapol diep in d rotsen uitgehouwen Daardoor kunnen zij zelfi door de ferkste wapenen niet beschadigd wor Jbk Daar komt nog bij dat de Sovjettroepen sedert den dag der omsin in Uade riet men 4enooer bezig met het bespuiten van deMrdappelvelden daar de aardappd te OMMital in cfe maand Juni Wreedt PfAygoon Kuiper Be gelin onafgebroken aan d v 8terking van de stad gewerkt hehHjen zoadat op den Krim een vesting oirtataan is die haar gelijke in de wereld niet heeft De verdedigers hebben zeer veel oorlogsmaterieel opgesteld en zeer sterke eenheden van alle legeronder deeleni geconcentreerd om SebaatopoC als het laatste JSovjet steunpunt op den Krim dat voor de oorlogsvoering van de SovjetUnie een byïondere beteekenis heeft tegen den algemeeji verwachten aanval der Duitsche en verbonden legers te beschermen De Sovjetsoldaat is bovendien zeer taai en hardnekkig in de verdediging zoadat de str d waarvoor de verbonden legers aangetreden zijn zeer moeilijk en hard is Omdat de meeste bunkers onmogelijk door wapengeweld verwoest kunnen worden moeten zij door de infanterie stormenderhand genomen worden Dit vraagt een zeer nauwkeurige voorbereiding daar het Duitsche opperbevel steeds de K odzakelijke doelen met de kleinst mogelijke verliezen tracht te bereiken Met alle deze factoren heeft het Duitsche opperbevel echter rekening te houden De strijd wordt echter zoodanig gevoerd dat de val van de stad niet vandaag of morgen verwacht kan worden De moord op Heydrich 9TRENGE MAATREGEUtN TEGEN EEN DORP Naar blijkt uit een ofdcieele bekendmaking zijq bij het onderzoek naar demoordenaars van Heydrich onwraakbare aanwijzingen gevonden dat le bevolking van het dorpje Liditz bij Kladnohulp en steun heeft verleend aan denkring van mogelijke aders Deze bewijzen zijn ondanks ondervraging zonder medewerking der Worpsbewoners geleverd Jn het plaatsje zijn voorti staatsvijandige drukwerken opslagplaatsen van wapens en mupitie en een geheime zender gevonden Qok bevindt een aantal dorpsbewoners zich in het buitenland in actieven dienst van den vijand Tegen het plaatsje met zijn 483 zielen zijn strenge maatregelen genomen Oproer in Voor Indië ENGELSCHEN ZOUDEN VOOR GROOTE MOEILIJKHEDEN STAAN In de Voor Indische provincie Sindh is een oproer uitgebroken dat in kracht is toegenomen en den Engeische thans groote moeilukheden zou bereiden aldus een D N B bericht uit Barcelona Volgens betrouwbare berichten die de Vanguardia van buitënlandsche correspondenten heeft ontvangen betreft het hier aanvallen van een groep Hurstrijders ten getale van 12 000 man goed uitgerust en gedrild die aangevoerd wtorden door den 34jarigen Pir PagaiW Deze maakt aanspraak op den kor ingstroon v an Sindh HET ENGELSCHE KOLKNVBAAGSTDK De voorstellen der Engelsche regeering voor oplossing van het kolenprobleem zijn door Sir John Anderson bü het Lagerhuis ingediend Hü stond op het standpunt dat deze voorstellen zouden leiden tot een aanzieniyk verhoogde productie De kolenproductie beweegt zich than to dalende lyn terwül het verbruik stügt Men moet voorbereidingen treffen om in geval van nood zonder de geringste vertraging een rantsoeneeringutelsel in te voeren Het Lagerhuis zou dan evenwel tevoren gelegenheid krijgen om hierover van gedachten t wisselen Greenwood zei daarop dat de Labourpartü ondanks het grootste leedwezen had besloten de voorstetllen aan te nemen Labour heeft reeds eén generatie lang gestaan op nationalisatie van de mijnen en is nog steeds overtuigd dat dit de eenige ware oplossing is DE BRITSCHE VERLIEZEN IN DEN OORLOG Naar de Britsche berichtendienst meldt heeft de plaatsvervan ende minister president Attlee de verliezen van het Britsche Ryki sedert het uitbreken van den oorlog tot 1 Sq teinber 1941 als volgt opgegeven Vereenigd koninkrijk 42 367 dooden 32 903 gewondeiS 53 634 gevangenen en 16 200 vermisten Dominions 4 655 dooden 7 27 gewonden 3 104 gevangenen n 8 785 vermisten Indië en Burma 1 438 dooden t i74gewonden 1 714 gevangenen en M vermisten Koloniën 61 dooden ROT gewwiden 6 gevangenen en 4 669 vermtftw DE GEVECHTEN IN NOORD AFRfKA De grootste woestvn ag van dezen oorlog CHTER NIET VAN BESLISSENDE BETEEKENIS Üimtrent het Duitsch Italiaansche offensief in Nooixl Afrika vvmemen de V P B te Berlijn van bervoegde zijde dat de slag ki de woestijn met onverminderde hevigheid voortduurt hoewel de ongunstige weersomstandigheden de krijgsoperaties belemmeren Vooral de hevige zandstormen leggen het luchtwapen van beide partijen ten deele lam In Duitsche kringen is men het niet eens met de Engelsche bewesinjgen dat de huidige slag een beslissing zaÊ brengen in dén woestijnoorlog Weliswaar zou b v de val van Tobroek voor de Duitsch Italiaansche strijdkrachten een groot succes beteekenen omdat Libye zoodoende in feite weer in Italiaansche handen zou zijn maar van een beslissing zal men eerst kunnen spreken als dc Middellandsche Zee in haar geheel onder de controle is van de mogendeden van de pil Omtrent den stand van zaken op het oogettblik legt men te Berlijn de gebruikelijke terughoudendheid aan den dag Men beperkt er zioh toe op te merken dat de successen die In het Duitsche legerberioht van Zondag werden vermeld het emde beteekenden van de eerste phase van het offen ef en dat thans de tweede phase zich afspeelt Op een vraag antwoordde men in de Wilhelmstrasse dat geen van beide partijen er zioh op het oogenblik op beroepen kan in Noord Afrika de superioriteit in de lucht te bezitten Het Zuid Afrikaansche ministerievan Marine beeft gisteren in eeneommunlqué toegegeven dat dehaven v n Durban gelegen aan dekust van Natal door de Japanscheditikbootvloot vrijwel geblokkeerdIs Men heeft geconstateerd datverscheidene Japansche duikbootenvoor de havea kruisten en in Icortentijd drie schepen tot zinken hebbengebracht Deze ofticieele mede eeling die In ZuidAfrika groote opwinding heeft veroorzaakt heeft onmiddeliyk militaire maatregelen tot gevolg gehad Zoo is de stad Durban geheel verduisterd evenals het kustgebied tot een diepte van 70 kilometer ïn militaire kringen t Kaapstad hecht men groote beteekenis Mn deze Japansche operaties an de Oostkust van Zuid Afrika Mm wUst er op dat de Japaoscbe vloot waarschijnlijk van plan is de geallieerde scheepvaartroute om de Kaap krachtig aan te vallen Zooals bekend worden alle materiaal en troepentraasporten naar het IVIidden Oosten en BritscH Indlë om de Kaap K1uip geleid sedct Middellandsehe Zee en Suezkanaal daarvoor niet meer gebruikt kunnpn worden DE JAPANSCHE AANVALLEN OP DUTCH HARBOUR EN DE MIDWAY EILANDEN Kapitein Hideo Hiraide chef van de persafdeeling der marine van hei J pansche hoofdkwartier h t in een radiorede de aanvallen op Dutch Harbour en de Midway eiianden gevoelige slagen genoemd voor het Ajnerikaansche vasteland waarbij tegelijkertijd Japans verdedigingsoorlog 2500 zee mijlen naar het Oosten werd verlegd Hü zeide verder dat in de toekomst de oi eraties der Japansche marine door steeds toenemende activiteit zullen worden gekenmerkt De strategie van admiraal Yamamoto bij de operaties in den Stillen Oceaan is er op eericht geweest de vijandelijke vliegtuigmoederscliepen té ventielen Met dat doei he ft liU e aanval op de Midwayeilandwi oodemomen en een Hijandelüks marlnefonnatk bestaande i K VUegtuigmoadencIwpen aaotfepakt Welke strategische doelen heeft Rommel De verklaring van Londen dat de slag die op het q genblik in Lybië geleverd wordt de grootste veldslag is welke tot dusverre in de woestijn gelevp werd wordt te Berlijn bevestigd Beide partijen hebben zeer sterke troepen en groote hoeveelheden oorlogsmateriaal geconcentreerd en in den strijd geworpen Zooals hierboven gezegd i deelt Berlijn de meenmg van Londen niet dat de huidige slag in Lybië beslissend zou zijn voor den veldtocht in Noord Afrika Deze restrictie vloeit niet voort uit bezorgdheid om den aflMp van den strijd maar uitsluitend uit het feit dat men de huidige gevechten moet beschou Toen de vyand niet wilde vechten hebben Japansche vliegtuigen den strijd naar den vijand gebracht en ten slotte twee Amerjkaansche vliegtuigmoederschepen van het type Enterprise en Hornet tot zinken gebracht I M NIEUW Ir ZEELAND KMinnNPfiT Kan zmlsg htctt dsnr dagen plaats f ehad btj de Mdwiiy lUiaditn en thini u esn nieuw feetlif faaoda zHa tuMchen Japansells ta Amerlkaaiueha hKht en leestrlidkrachtan la d buurt VSB Dutch Iarlwur De Japansche actie teg en de Aleoeten heeft het steunpunt van d n vijand vernield van waaruit deze Japan kon aanvallen Zooals gewoonlijk aldus Hiraide beweren de geallieer en dat zij een groote overwinning hebben behaald en dat de Amerikaansche vloot biJ de Midwayeilandcn twee Japansche vjiegtuigmoederschepen tot zinken gebracht twee andere zwaar bescliadigd en drie slagschepen tot zinken heeft gebracht Hiraide verklaarde dat het verwonderlijk is dat de vuan j niet m staat is de Japansche manne eenheden landingen en het bezetten van de Westelijke Aleoeten te beletten zijn eigen gebied of te verhinderen en wen als een element van hel streven der pilmogendheden naar de definitieve tieveheerschappij in de Mlpdelandlaniische Zee Over het directe strategisehe doel van het offensief der Duitsdi en rtaliaansche strijdkrachten laat men zioh m Berlijnsche militaire kringen nog sieedB met uit Echter is reeds wél verklaard dat een m entueele ring van de vesting Tobroek hiet het eenige of voornaamste doel vi n Rom mels offensief is lattend op het uiteindelijk Boel n l de verovering der heerschapp j in de Middeilardsche Zee kjn het ffensief van Rommel de volgende strajtegische bedoelingen hebben 1 Een aanmerkelüke verzi akking dat de Japanners Sydney en Newcastle beschieten zooals uit buitenl mdsche Ijerichten blijkt ten tijde van d n aan val op de Midway eiianden Hij zeide verder dat dergelijke ove propaganda slechts dient om de Japan sche overwinning t bevestig n De pogingen van den vijand het vrlies te bemantelen doen komisch aan De Japaasel strijdkrachten Ikonden de Westelifke AAIeoefen bezetten omdat de vijand niet in staat nias versterkingen naar het Noorden tC zenden wegens den zwaren aanval der Japanners op de Midway eilan n Zeggend dat de Japansche marine nooit een schip verhest zonde den vijand nog grootere schade ipe te brengen verklaarde Hiraide dpt de Japansche marine voornemens is de overgebleven vijandelijke vliegtuigmoed rschepen te vernielen en indien deze taak ondanks verliezen ten uit voer kan worden gebracht heeft ie marine haar doel bereikt In commentaren op het bericht van het Japansche hoofdkwartier volgens hetwelli de Japansche marine twee Amerikaansche vliegtuigmoederschepen van het type Enteipnsp en Hornet tot zinken heeft gebracht wordt door waarnemers te Tokio naar voren gebracht dat de Ver Staten die voor het begin van den oorlog zeven vjiegtuigmoederschepen bezaten thans nog slechts twee daarvan over hebben Er wordt op gewezen dat de Japansche vloot tevoren reeds in den sla oo de Koraalzee drie Amerikaansche vliegtuigmoederschepen in den grond heeft geboord n l een van de Yorktownklassc een van de Sara togaklasse beide in den slag op de Koraalzee en een van de I exingtonklassê die op 12 Januari ten Westen van Hawaii tot zinken werd gebracht Waai o iijr van den vijeiid aan menschen wapenen en materieel Een der geUik afmattingssucoes is daarom van belangd omdat de ravitailleering van de troepen van Rommel geen probleem meer is Weliswaar hebben de Engelscheo van Egypte uit een korteren ravitait leeringsweg maar elke aanvuUmg moeten de Britten aanvoeren via den langen en gevaarlijken weg rond Afrika Verder is het van groote betee kenis wanneer door middri van dehuidige gevechten de werkelijke sterk evan den vyand vastgesteld kan woren Dit geldt niet alleen voor de sterkteder Engelsdien aan troepen en materieel maar ook voor het moreel derBritsche troepen Ook is het mogelijk dat Rommelstreeft naar een frontcorrecitie ombetere stellingen te betrekken voorlatere operaties Verder moet het niet uitgeslotengeacht worden dat Rommel slechts delandmacht der Britten in NooidAfrikain bedwang wil houden Deze taktiekder sprimogendeden iieeft reeds vroeger tot groote succes geleid lijk zoo verluidt hier verder zullen dsVer Staten thans het verbouwen vankoopvaarders tot vliegtuigmoederschepen bespoedigen teneinde de lacunes op te vullen echter is do capaciteit van de verbouwde schepen veei geringer De nog resteerende Amerikaan he vliegtuigmoederschepen vande Rangerklasse groot 14 500 ton zijnin 1933 van stapel géloopen en in 1931 gereed gekomen Zij hebben ee snel heid van 29 5 knoopen en kunnen 80 vliegtuigen en een bemanning vaa 1000 resp 788 koppen aan boord hebben De marine dcskundiae schout bU nacht Tosjie MatsoenSga lid van het Huis van Afgevaardigden en Tahzo Sannami leider der maritieme afdeeIing van de Japansche luchtvaartmaatschappu hebben de volgende ver klaring afgelegd Het feit dat de marine de Aleoeten en het eiland Midway bü verrassing heeft aangevallen is van groote betee kenis Want op deze wijze had Amerika geen tiid de Ah o l i oniiken als basis voor luchtaanvallen op Noord Japan Amerika aldus vervolgden zij is nu niet meer in staat luchtaanvallen op Japan te doen want het heeft nog slechts een of twee vliegtuigmoederschepen over Naar de Ni ts ji Ni tsji en de Asahi Sjimboen melden moeten alle d jvarenden van het gezonken Japansche vliegkampschip gered zijn D slag by Midway was eigenlyk de voort zetting van de operaties op de Koraalzee Nadat daar twee vlicgkampschepen en een slagschip van den tegen stander tot zinken waren gebracht heeft de Japansche marine ijverig gezocht naar de rest der vliegkampschepen van den Entarprise en Hornetklasse Zoodra die werden ontdekt bij Midway gingen de Japanners tot den aanval over OPTIMISTISCHE KRANTEN EN NUCHTERE ADMIRAALS De Argentijnsche bladen publiceeren een bericht uit Washington dat d admiraals der Amerikaansche vloot den Waden grooter i eserve bij hun optimisme over de zeeslagen bij Midway en Dutch Harbour heboon aangeraden IJit de verklaringen van den opperbevelhebber der vloot admiraal King blijkt duidelijk dat de Japansche strydfcrachten niet vernietigd zün zoo schrijft men Daar de Japanners mogen aannemen dat de Amerikaansche strijdkrachen worden vastgehouden bü Midway en Dutch Harbour kunnen zij op andere punten van de kust aanvalspogingen ondernemen I êo4t € H fHaan ♦ j Zon op S 18 onder 22 01 j M an op 4 58 onder 20 24 I Men is verplicht te eri dniftereD van tonsoaderfang lot EOMopkonnL Laatcama van voertoi i Boeten een haH nr na son ondertfailit ontstoken w r en n