Goudsche Courant, donderdag 11 juni 1942

DONDERlÖAO H JUNI 1942 LI Wacht met hooien niet te laii DetreKKenjK weinig Dearyvtt waar beeldig kalm gedroeg strekten d é i ée enbuiWde beS i L K T min of meer zwaargewonden zich uit I te zwemmen Het rwpmtYw i is inderdaad slecht gegraeid ta velen willen nog een poosje wachtei in de veronderstelling dat het ondergras zich nog Jn belangrijke mate zal ontwikkelen waardoor de opbrengst goed kan worden Men hwet goed begrijpen dat men daarbij dus in hoofdzaak op de hoeveelheid let en mi nder op de kwaliteit ftO H t gewas moet dan immers vrij lang toderdaad ƒ edde de dirMteurme Btaan en het eerst ontwikkelde gras Men ging den aard van het werk in een graadrogertj na en op gzvnid hiervan concludeerde de unbteoaar van het OJd dat men hier met oen fabriAc te doen he t die een product bewerkt voor de veehouderij maar geen werkzaamheden verricht die op het terrein van df veehouderij liggen Het O M vroeg daarom ƒ 6 subs 3 dagen Ook de Kantonrechter mr A J M Oonincx was van oordeel dat het hier geen veehouder bedrij f maar een fabriek betreft die buiten de eigen FORMULIERTN SCHOENENBONNEN lijke veehouderij staat en hij kwam tot 9 30 12 en 1 30 3 30 aur DistributU een bevesügend antwoord op de vraag kaatoer Aflialen aahvra agformulié f l S i iTA06Niinrs Tcraardebestdli C Aiie V dL L an DE LAATSTE EER Het tofM ovcTMhot van den 11jarijieD Arif v d Laan die Zaterdagmiddag op een onbewaakten overweg oMrr de gemeente Moordrecht door ces treat wead aaagerade ia giatermiddag op de Algfmeene Begraafplaats ter nute gelegd Véle buurtbewoners en kennissen woonden de plechtigheid bo en mede tK ebten de leerlingen van de deide vierde en viiide klasse van de openbare lagere ichool B met Hen klasse ondefwyzer den heer D R Klootwijk en te leerlingen van de groote klasse van de Ned Hervunnde Zondagsschool in J3e Korie Akkeren onder leiding van den onderwijzer den heer J J van Lembalgfr welke scholen de verccheidcn jongen bezocht een laaiden groet Ook was aanwezig de £ emeenle veldwachter van Moordrecht de heer H de Lange die met het ongeluk zÜD bemoeiingen had Blo mRtuk1cen van het personal van achool B van de leerlingen der vierde en vijMe klesfie dezer school van de Zondagsschool der Ned Hervormde Gemeente van van vriendjes buren en bekenden werden op de baar gelegd Aan de groene heeft ds H S J Kalf itradikant der Ned Hervormde Göneente enige verzen geleeen uit psalm lOB Gelijk zich een vader ont ermt over de kinderen ontfermt ach de Heere over degenen die Hem vreelen en uit pealm 27 Zoo ik niet had geloofd datik het goede des Heeren zoude zien in het land der levenden Ik ware vergaan Dt Kalf wees er op hoe hel woord Gelijk het gras in onj kortstondig leven aan Arie vl d I 8an Js bewaailieid en sprak woerden van troost to de ouders Ten slotte werd voor de belangstelling en het medeleven bedankt Uit vroe er tüden JiE GOtTDSCHK COVRAMT RKUDBC l JAAR GKUDEN Uit het verslag van den toestand der gemeente Gouda in 1886 De gemeentepolitie bestaat uit een eommissar van politie een inspecteur twee agenten Ie klasse drie genten ae klasse benevens 18 nacht wachters Er kwanieh 15 gevallen voor van diefstal opligting of misbruik van vertrouwen 1S7 politieovertredtflgen werden gfoonstateerd Het beheer van de brandweer is onder burgemeester en wethouders opgedragen aan een opperbrandmees ter bijgestaan door twee adjuncten Er zün zes spuiten met evenveel aanagers Bovendien bebooren nog tot de randweer 3 draagbare brandspuitjes 30 brandladders 10 brandhaken en 300 toorlaen M JAAR GIUCDEN De gemeente Stolwijk viert heden feest ter eere van het 25 3arig jubilé van haren burgemeester den heer J C Kroon Hedenmorgen werd de jubjalria aan het begin der gemeente te Stolwijkersluis afgehaald door de leden van den raad de feestcommissie en een eerewacht ie paard Een keu rig versierde eerepoort was daar opgericht Hedenavond heeft te Sfolw k een optocht plaats met faXkellichl illuminatie en vuurwerk S JAAR BLEDEN Uk Stolwijk De oudste inwoonster dezer gemeente mej Janna Molenaar in t Beierache is overleden Zy bereikte den ouderdom van S6 Jaar en 9 maanden Uit Berkenwoude Gisteren washet 25 jaar geleden dat de heer C M de Jong alhier werd benpemd totheemraad van den polder Berkenwoude Sinds 1906 is hij voorzitter Het bestuur van den polder Berken wwude ging hem feliciteeren en boodhem tevens als blijk van erkentelükbeid een cadeau aan VU Berkenwoude Dat het houttegenwoordig erg gezocht is voorbrandstof bl kt ook hier Door denheer H Heuvelman te Ouderkerk a d IJasel is de van oud bekende eendenkooi van den heer S v d Wal alhieraangekocht om te worden afgehakt Uit tiet water is tevens een aanzienItike hoeveeTheid turf te trekken w AT AAR ANN 11 Jnl 1 urn Vjüe RvaagdkAe dcmeente Bijbellezing en bidstond U Jud 7 M nar Leger des Heils Hei Ugincsdieast leidster J v d Veen It Joni 3 45 oor mr P A PUnftcker HordUk gemaal Excursie door afdee lihg Vreugde en A beid van Ned Adbeidsfnont 1 tma IM au vjn Markt Vertrek fietstocht Goudache Reddingsbrigade naar BilthWen ot I oom IS Jnri St aar Gebouw GemeenteWke GMondheidsdienst Spicringatr Ut Medische sportkeuring 17 Jim 1 12 uur Nlfeawe Haven M Zitting ruilbureao voor kindersdio nen 17 Jaai 7 3 a Ned Gerrf Gemeeirte Spreekbeurt ds Joh vm Welzoii 17 Janj aar Oaniël Cursus E U BJO 11 Jnni 2 4 nar Geboaw G G O BptaiBgitbatlt US Kostelooze inenting tegen diphterie voor nietschoolgaande kinderen van 1 d jaar 2 Jaai IM aur OIrmpUterrein Athletiek districtswedstrijden district West Ned Politie Sportbond 24 Jaai t av Jaesb vaa htaaegkadi Buitenoefpning E H B O AFBALRM AANVRAAG ter verkrijging van een schoenerbon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Woensdag A C D E F G Donderdag B inXREIiUNC LEVENSMIDDELEN EN AARDAPPELKAARTEN Tel ea met II Jaai f I ea 2 4 M aar Gebouw OanWl Uitreiking van levensmiddelenkaarten en aardappelkaarten op den datum die is afgestempeld op de thans in gebruik zijnde t onkaarten voor levensmiddelen AÏOTBEK£RSDiENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 Burgerlyke Stand 6 Juni Hendrikus Marintls zn van H A Zeegers en M E Versteeg Gr Jacobasiraat 22 Juni Jacobus zn van J Hemmesen A van Wijngaarden Gr van Bloisstraat 67 Evert zn van C Both en W N den IJertog Woud straat 27 Juni Angela Alphonsa Maria dr van N G Boest en H C J Groenendaal FIuw EingeI 68 Arie Jacobus zn van A T Bonter en J van der Dus sen Dubbele Buurt 10 Juni Pieter zn van K Ker eboom eo A J Haverkamp Tiendeweg 41 Getroawd 10 Juni Th sii esser en A Th M de l rte W J van Eik en C M Kraan J Burger en A Alblas J de Jong en J van Draanen S E Dortland en M van Draanen N Faase en C A IJiaelstijn C Boer en E Otterspeer G Willemse en N M de Heus H Verwaal en J van Leeuwen B A KetUer en A C H M in t Veld L de Beü en P E van Dasselaar S Smaliiig en Rl M Vergunst D C de Jong en A Derks J van Eek en M Zoetemao Overiedoo Juni Anthonius Wilhelmus vander Werf 3 w Aaltje Dekker gth met J van dèr Laak 63 j Juni Hendrik Hodgendoom S j OPNEMING IN DE DAGCLUKSCHE NOTEERING De wakniemend secretaris generaal iraD bet departement van Financiën beeft aangewezen ter opneming in de dageiyksche noieerin in de prijscouranten der beurzen met ingang va Donderdag 11 Juni 1942 de ƒ 3 475 000 gpwone aandeelen der N V Vereeijigde Stearine Kaansenfobrieken Gouda Apollo gevestigd te Gouda alsmede de de trustcertifkaien t b en c voor j zien van dividendbewijs no 2 en volgende voor zoover het trustcertificaten a betreft en voorzien van dividendbewijs no 1 en volgende voor zoover het tru tcertific aten b en c betreft per combinatie van een trust certificaat a een rustcertificaat b en een trustoertificaat c vertegenwoordigende een gewoon aandeel groot ƒ 1 000 der N V Vereenigde Stearine Kaarsenfa brieken Gouda Apollo gevestigd te Gouda KAMTONGERSOKr j Valt èea grasdrogerv opder de Arbeidswet JA ZHCT DR KAmmnucünxR Valt een grasdrogerij onder de Arbeidswet aldus de vraag waarom het £ ing in de interes behandelde zaak tegen den directeur van een zoodanig bedrijf te Bergambacht De Arbeidswet BMtakt cm uitzondering voor liet veehmidersbedruf en de directeur deelde mede van een landbouwkuindig instituut de medadeeling te hebboi ontvancen dat otik e i grasdrogerij tot de uitxonderiiig it rekenen valt 0 grond hiervan h d hü nagelaten een arbeidsrdgister am te leggen boewei hij op zichzelf hièrtegm gem enkel bezwaar heeft t Wa aiiver op de madedeeling dat het niet noodig was dat hü de Art eidawet niet had gevolgd Kantonredfater Staan machines in het badrgfT wet valt Waar het hier een geval van goeden trouw betrof meende hij dat met een gulden boete kon worden volstaan doch om het in verband met den principieelen kant van de zaak den directeur in de gelegenheid te stellen desgewenscht in hooger beroep te gaan gaf hij de gevraagde ƒ fi subs 3 dagen hetminimuro waarop appèl mogelijk is Flets zoo maar neergeaet Men aou zeggra dat de tallooze berichten over rijwiel en bandendiefstallen en de onmog ijkheid om n nieuw karretje en nieuwe banden te 4irijgen er de eigenaars eerder toe zou brengen hun karretje aan een extra zwaren ketting te leggen dan ze zoo maar neer te zetten ifochtans zijn er lieden die op 4lit gebied een onbegrijpelijke iichtyaardigheid toonen ware het niet zoo de berichtoi over fietadiefstalieo zouden in de bladen niet een feuilleton Hier was er aen fitter 4ie het gokje waagd en zijn rijwiel onafgesloten voor een winkel geplaatst had Waarom vraagt men en aldus ook de rechter k Moest een boodschap doen luid de het Mitwoord maar bet bood geen enkel moti waarom men bij het doen van boodadiappen z n fiets niet op slot zou doen Dan kan het karretje net weg zijnaldus de Kantonreefat r t Was maar even stribbelde dejongem aa nog tegen Maar wel zoo lang dat de politiekans zag de fiets mede te nemen troefde de rechter De eisch luidde ƒ S subs 2 dagen De kantonrechter maakte er de helft van en gaf er de opmerking bü dat de betrokkene blij mag zijn dat het de politie geweest is die het karretje weg haalde en aldus een eerlijken diefstal pleegde En inderdaad als noen nagaat dat het even goed een echten diefstal had kunnen zijn is een rijksdaalder te een zacht prüqe STORM VAN vnat Gvun ZeUbeachermiag bit ook ten iptindslag aan de overtrading waarvoor enanderen fietser terecht stond HÜ hadzich aan een auto vastgefantxkn co tisb laten voorttrekken Waairom Hat stormde aaa kacd anthuldehii Nu stormde bet ia lya porteaKniDaie vier gulden of t wee dagen Maar ook aan dit geval zat een lichtzijde de betrokkene stond baeUuiids bier want bij had even goad in bet zidnnhuis kunnen liggen Tenslotte bracht deze zitting een proeve van baldadigheid gepleegd door een jongen die h nobele spel had uitgehaald op den Kleiweg brandende lucilers naar vrienden te gooien De leuke kameraad was er niet wel de agent die het gezien had en die nog wist te vertellen dat de knaap tevoren al gewaarachuwd w M Vijfgukien JNOKSPOSTWAiUaMNiC In Mei werd Of het postkantoor op spaarbankboekjes ingelegd ƒ 62 662 45 en terugbetaald ƒ 146 94 Het aantal nieuw uitgegeven hoekjes èedro 27 El H K 0 ers jbrengwi in practiik HU LAAT MAAIEN MINDER KWAUTEHF MOHLUKER HERGROEI BmXKMOBPBinO ÓP JACOB VAK UDUNBPKAaE Raadgevingen an de rykslandbonw consDlent De lijkslandbouwconsulent voor deze week ir B de Gano te Botterdam schrijft ons De tgd VMi maaiéii voor liooi is a ngebroken en toch ziM men nog betrekkelijk weinig bedrij i waar meer zwaargewonden zich uit op het koele gras a een vliegtaig neei k nrin zoo luidde de veronden itelling dje aanhet begin van de oefening van de deelnemende E H fi O ers jverd medegedeeld Vart élk der zeven géwoAdeleden der bemanning werden de verschillende symptomen en verschijnselen opgesomd die direct bij eerstewaamemiiig in het oog sprotten Opdeze manier De piloot is in brandgeraakt heeft twee gebroken bovenbeenen en een buikwond No 3 hangt voorover in de cabine Helderrood bloed uit den mond Hevige pijnin de maagstreek en heeft neiging tofbraken Braakt donkerrood b oedl enz i Gewapend met deze gegevëi moes ten m de E H B O era aan den slag om te taan i dat zy het gelorde op de gevolgde cursussen ook goed in practiik kunnen brengen wanneer zij plotaeling voor een ingewikkelde situatie komen te taan Toen dè deelnemers aan het lot van de oefening a n de aanwezige doktoren verslag moesten uitbrengen over wat zij gedaan hadder Week wel dat de Goudsche E H B O ers te eri hun taak opgewassen zijn Slechta in een héél enkel geval werd eens even geaarzeld en werd het eens oi ergedaan maar de meesten wisten resoluut de juiste maatregelen te treffen Dr A Montagne Izn en dokter C van Elk beoordeelden de genomen maatregelen Verschillende slachtoffers waren zoo deskundig gespalkt en gezwachteld dat geen enkele op of aanmerking gemaakt kon worden Bij anderen konden leerzame opmerkingen gëplaafct worden en er we l ook wel eens eventjes doorgevraagd Bn als dat nu eens zóó geweest was Bij een patiënt met hersenschudding De doktM is te Teden over de behandeling Goed zegt hij want wat heeft een hersenschuddins aliënt de eerste plaats noodig Rust dokter Juist en w at in de tweede plaats Verwonderde en vragende blik van den jongeman die aan den tand gevoeld wordt Ook rust O ja zegt de E H3 0 er dan snel en in de derde plaats ook rust Een practiach incident iM acht even een welkome variatie in de oefeninc Een jongen van een jaar of tien elf kreeg van een paar stoeiende kaaipen een fiets tegen zich aangegooid hoe kunnen ze er zoo ruw mee ziin waardoor hij een leeliik bloedende kniewond opliep Hij had een geluk bij zijn ongeluk met zooveel E H B O ers vlak in de buurt al bleek hij dat geluk eerst niet x66 erg op prijs te stel len want hij schreeuwde als een mager varken toen de jodium er aan te pas kwam Ket rig verbonden werd hij afgeleverd Het oefenseizoen voor de Goudsche E HB O loopt zoo langzaam aan ten einde Er volgt nog een gewone oefenavond en over twee weken nog en buitenoeffrning waarschijnluk op het Pretoriaplein en dan begint een va cantie van twee maanden De cureus sen ziJn dezen winter gegeven door de doktoren dr A Montagne fcn C van Elk J G W r Bik en H A M Eikman Oemiddek waren er steeds 25 i 30 cursisten Ofl de oefenavonden WDnOTLJUPntOCTW VAN IKAP OBTALLEN Gistermorgea is mej U Zuidam winkeljuffrouw bü Van der V eer s Kleedingbedrijven aan den I angen Tiendeweg toen z in de zaak op een trap stond door een duizeling getroffen en gevallen Zij kwam met het hoof f op den steenen vloer terecht en bleef hevig uit beide ooren bk edend liggen Dokter Helleman die de eerste faulp veirleendc achtte ovet rengéng nafr eeU ziekenhuis noodzakelijk Per auto van den G G D is de juffrouw naar tiet Diaconessenihuis De Wijk gebradht i daar ter observatie opgenoihen Willleo de lachtoffers maar gaan liggen Zoo begon gisteravond dp een grasveldje aan die Jacob vaa Lennepkade de buitenoefening van de Goudsche E H B O vereenigjng On der flinke belangstelling véh d buurt bewoners maar vooral van de schoolgaande jeugd die zich echter onder invloed van hét politietoezicht voor is in eén vergevorderd gt ocistadium gekomen De kwaliteit kan daarvan niet best meer zijn Hierbij komen nog enkele andere bezvaren Verschillende 9ikruidefl die door de minder unstige winters en matige beinestingen toch al veel kans kregen zich uit te breiden heihben nu gelegenheid om zaad te vormen Bjj laat maaien wordt de zode vaak hol en de onkruidzadén kunnen gemakkelijk aanslaan De grasplant die in een vergevorderd stadium wordt gemaaid loopt moeilijk weer uit én wat men in opbrer gst door laat maaien aan den eenen kant Wint verliest men gedeeltelijk door et moeilijker uitkiopén aan de a ndere zijde door een geringere groenopbrengst Het laat zich eenigszins begrijpen dat vele houdexs zich er toe laten verleiden om vooral naar d opbrengst te kijk n nu het aankoopen van vSeder slechts in beperkte mate en tegen hooge prijzen mogelijk is Men wil voldoende buikvulling hebben maar men moet wel beseffen dat het om de voe derwaarde gaat Als we door laat maaien eens zooveel h oi van mnider goede kwaliteit zouden kunnen winnen dat w aan een drachtige déoogstaande koe 12 kg per dag konden geven welke hoeveeüieid veel dieren niet of zeer moeilijlc kunnen verwerken dan geven we het dier daarmee nog niet voldoende voedsel zelfs niet met 15 kg Maar hebben we vroeger gemaaid en hooi van gemiddelde kwaliteit gewonnen dan kunnen we met 10 kg ongeveer evenveel voederwaarde geven als in het eerste geval met 12 kg De dieren kunnen bovendien van dit betere hooi gemakkelijker 12 jjtg vejSverken d an van de minder goede kwaliteit Het is daarom onjuist om alleen naar de hoeveelheid te zien de kwaliteit moet wel terdege mee io aanmerking ivordeo genomen Dit geldt te meer naarmate men dieren heeft die meer melk geven Het spreekt wel vanzelf dat we de kwaliteit niet geheel In onze hand hebben Als we na het maaien een ongunstige weerpèriode krijgerii dan is het niet zoo gemakkelijk of bijna onnoo Iijk om redelijk goed hooi te winnen Hebben we laat gemaaid dan is achter de kans zeker verkeken Bovendien kunnen we door de wijze van winnen er veel aan tJos of bij Bunder gunstig weer de kwaliteit nog redelijk goed zal blijven Het eenvoudigste is wel het gebruik van ruiters als men daarover kan beschikken Het winddroge gras zal op ruiters gezet weinig hinder ondervinden Men meet dan beginnen met bet eerst gras te leggen op het midden van de dwarssttAken en niet op de hoeken zooals veel gedaai wordt Doet men dit laatste dan gaat bet gewas betrekkelijk gauw schimmelen b j ongimstige weersgesteldheid Ook larfdt men vaak te veel op de ruiters of men bouwt ze Mier te breed waardoor se inregenen Ruiteren vraagt bij gunatig weer Jwat meer werk maar men kan ook beter doorwerken wat bij een tekort aan personeel en paarden ook zijn beteekenis heeft en bij slecht weer is gnen zeker beter af KAAS OESHCkKKEU poUtie beeft tegen een huis De vrouw pnooes vcslwa opgemaakt wegmtf het sntokhelen van een kaasje van en kilo I e vervaardiger een veehouder uit fitoiw ia mede bekeurd Heeft men geen miler dan doetmen goed kleine oppers te zetten zoo dra het gewas redelijk gedroogd is Bijaairahoudend sle t weer gaat raen zeeens omzetten en als er een dag goedweer komt dan worden ze uit elkaargegooid In dergelijke oppertjes blijfthet product in elk geval aanmerkelijkbeter dan dat het pp den grond ligt alzal het op den lanigen duur toch nogvtel lijden By nachten met sterkedauwvonriing is het zélfs bü overigensgoed weer beter dat hët bijna dëofehooi in oppeiijes staat dan dat het ophet veld ligt Deze iheöiode vraagt wat tne werk dan men hier cqs vele bfdrijven wil besteden niaar ik meentoch het te moeten aanbevelen Meiikrijgt er minder verlie door watvooriil nu er zoo weinig groeit vangnoot beloRC js Gelegenheid tot spopenonen verruiiiKL ff 1 IIVITEN DE B BOtm DE KOM TOi BRTAAlf De burgetneester heeft in de ai meene politieverordening een wijji ging getoracht waarbij het verlxxi afa J in openbare watenn f op van d openbaren weg zichtbare plaatsen t baden of te zwemmen tot de belwuwdi kmn der gemeente wonli bei erkt De betrekeni van dit besluit is dti het geoorlooM zal zijn om b v ta Gouwe Kromme Gouwe fn IJsse in zwemmen Het zwemmen bLnn de beboijwdè kom b y in de singe blijft verboden Een vooral vow w nne dageii welkome verruiming van de zwem gelegenheid Nu men zich vrü in de open g daarmede diepe watemi v ar uiti aard geen toezicht is kim begevm spreekt het visnzelf dat alleen zij hier dienen te gaan zwwhmen diedezwem kunst volkomen machtig ziijn Zt dto niet goed kunnen zwemmen maka uitsluitend van de bsdinrichtinga gebruik VeHiuizincen binnen i0 gemeente D van de Graaff vm Kleiweg i naar Gouwe 9Sbov J JBomiJn en fa milie van Burgylietkade 80 naar 84 J Sloots van Burgvlietkade 80 naar 84 H van Hoorn van jêruzalem straat 8 naar Kfa tensingel 12 P J den Ofi van Jéruzalemstraat 8 naar Kattensingel 12 P J Pols geb Verkad van Lazaruiskade 4 naar Houtman plantsoen 5 H Bennis van Keizerstraat 4 naar K DwaristraatS P J H J Bevers van Veerstal 24 naar Bleekerssingel 22 A Keunen vaa Krugerlaan 123 naar de la Reylaan 31 H A de Waal van v d Palmstraat IM naar Buagvlietkade 40 J G Steenwin kei van Pretoriaplein 35 naar Nieuwe haven I2t W Castelein van Boelekade 169a naar Adr Vlackstraat 5j J Mes van Kuiperstraat 34 naar 18 N R Slop van Wijdstraat 34 nasr Burgvlietkade 37 W Kroger van J Luykenstraai 26 naar Bleekerssingel 4 Th S Spruijt van Nobelstraat 41 naar Gr Florisweg 77 J M Flux van Nobelstraat 27 naar 43 P C M en C J vander Burg van Zwarteweg 2boT naar Bleekerssingel 36 P B Blok van Bosehweg 98 naar Goudkade 27 8CH0VW OVSB SLOOT Op 1 Jtdi zal scÜMMiw worden gedreven over de sloot plegen atSiter dt perceelen san de oo tzij4e van de Jw van Heneeouwenstraat SPORt HL J AKTEN Kampjoenstoumooi kader hegoainen LANKBORST NEEMT DE UEIDINa Gisteravond ving in de biljaartzaal van de vereeniging Ter Gouw de strijd aan om het kampioenschap kader vait Gouda en omgeving D deelnemers warwi allen aanwezig toen de heer Chr Mul voorzitter der centrale commissie Gouda een openinciwoord uitsprak Hij hoopte op em mooien sportleven tr d die een propaganda zal zijn voor de biljartsport Direct hierna ving de eerste rond van het concours aan Hierin speelden de heeren Bokhoven Den Boer Zwanejibm Eavenstein en Lankhorst Eikenaar De partij Bokhoven Den Boer weid door eerstgeooemde met fen grootea voorsprong gewonnen ïie winnaar speelde vrij regelmatig zonder iets bijaonders te preste rm In de partü Zwanenburg Ravenstein b aalde laatstgenoemde ziia eerste verliesparlij HiJ kon niet ia vorm komen en moest met groota achteorstand tegen Zwai burg hel onderspit delven De party Lankhorrt Eikenaar was van veel beter gehalM Lankhorst was geducht op dreef D sene serie kwam na de andere en rast 34 maakte hjj de 175 car voL Eea moyenne van ruim 11 Eeij traaie prestatie J J Bokhoven den Boer 175 2a za 17 12 J J Zwanenbuis Bavenstein IfS 1 32 32 14 L C Lankhorst fükenaar 175 M 15 15 38 30 3 4 5 46 3 9S 11 6 5 73 De tweede ronde bestond uit de volgende partyen Heyneman ZwanenbUEX Den Boer Savenstein ea Bokhoven Eik aar De partij B roeman i Zwanenburg had een qiannend verloop Heyneman was aersea te vbden fa de eerst FEölLLfiTON tNatIndi vMtxxlen HET JM fMHER ha Ik zal u aeggaa waanca De inspeetew vatade met elangaiei llng Roch s scberpzinóige uiteeozettingen Eindelijk zei hij Het schijnt duÉ in ieder geval I naduam M üe Btulurs luHsa eWagt 4oen VUMa de hterao mil verg MD aanie antwooBdde Bóco aelaairt De zaak is waarlili van zeer am zwarte £ rst nadat de po UiaawnMMa a om t haaldeiuic loddan bald tausa vrouw vaa Strtfler opandoen Hat was a niet t aaodar sjmpaWieke var dtt ing nt awart anr en am aaaMi gesiait da kleine scherpe aaa aa cofvogel denkso To n de inspecteur naar zUo maeati0ag toooda riep zij oaar man dlc dus reeds van de Staat ibliotheek wastauis gekomen Streller was een slank gebouwde man met eoa giadgeschona gezicht en blond acMercvergekamd haar De iiltlArukking van zijn gezicht zou prettig zijn tamatat hadden de noekiga brasdc Kta o de griize narde oogen niet eao eaer t brutalHaii verraden tfn eastUBB Kwam tdijkbat r van o goeden kleennafcer maar was wre aa nieuw To D alj de maehttgtng bad gelezen zei i gitn iachend Seei mUn woning swat tet ow besetiiMkiag heeren Doet uw plicht maar Uc gélpai niet dat u iets zult vinden Seo Jer bsambtan M ia de veorKamsr aa de anderen begav i sich earst naar ac eetkamer en ruim noaar sjofel gemeubileerd vertrek er steacMB aiaa aaders dan ean froslc iMM awiigs iwatwi eea iMerwetfea oaflet een opekenl ast en een canapé mat verslet overtrek Vetmlfi de lojyieotaui den inooud van taai oatiat aauMlnurig amtaizocttt gwg Mmm 4ia Boaaankaat tmtüUa £ r aiosdan ongavcer tachtig boeken m de m Bt gebonden de overige in eiiaaid ffli nam eentge oceken ter osnd onderzocht z B a tla M w r op luio plaats Toan a i bij tot trcil r Mm aardige oatuurkuodige MtaUoiheekl De me este boeken dataeièn Ut destijQ te n tk aan de iMogeseboai natnurkunda studcttde O bebt dus iBiüversttalr stadie acnter aa mgf ik heb dria Jaar die coUag aade Beritjnscoe hoogeiPhniW gevalgd deomstandigheden dwangsD mü de studieop te gevta an toen ben ik JtaadeMagent worden Thans on eenige oifiandar goede zaken oas So ataat Aebbsa gesteld on p bescbeldai vaat o m kapitaal M leven boud Ik mi aari n of maar carageld oezig Om 8pae ur trad d Mtaadende Kamer binnen Op dat oogeniMBc struikelde Rocta ever bet karpet dal voor da canajiè la d attkamcr ntg ao vici ap dw graad Üintt lende aH Mt v rseaoaOB tw pac mar a d n vcrumscbu di atck a s a v r ou w tttreller die naast bem stond en mlo ot meer ii iipelnos naar nem eek Toen b gat Mocb xich naar a t aan gaenzende vertrcx de siaapxamer van bet acn iMar Deie as op de gewone manier ingaricht maar de meu ls waren oua en slordig onderbouden Op een aaeistlafelt mg a boek over natuurkunde w u studeert zeits in ow bad aei R cb glimlaehend tet tStretler Jammer dat u Mt aiat verder ImM kuDnan 4 ai 8 n 3 de fortoin he tt xali reeds tang4 D ng teegakeeiri lien meutoetop bckooMB ons ook niet loc wU iMbtMa b tawaitemaot geDMuhiteaTd aahu ii r d Ook m des fe ra r ward alles oauwikcuitg oBderzocht lets verdaebta aad ancD alet Tusscbao de twee bedden tpganever IMI veoster bevond zich cao deur walke Btreller openstiet met de woorden En nier is nog de badkaamr Het was e a mü ruiip vertaek aondar veoatars Mea sag ar niala aadaca daa eea landkuip ao grooten koUar a aan cialo lederen valies £ Injpactaur üet ate koUer ea bet valies speDcn beitle nawi leag Zi raea terug aar da Slaapuun Horn ging naar bet venster waarlantis vrdUnen van groene stof afhingen ea dat veoals d v nst rs van de etaamar uitkwaos straaL Nb h u al mUa MMomn gmdAa z i Streller wiU u mt Kliian aek eKciUcen en de bergplaats bezichtigeaT in en hoek van de keuken at d en groote kist waarin aUarM alaal pard geborgen Boch wendde zicb tot StreÜer U zult wel goedvinden dat Ik ookdeze kist onderzoek Ik zat r iM ralles ia doen C a r u nMt mttnhaart S eb tadigde de ktot lot p e dem en began m dao romracl walke nu p den vloer lac te woelen Ha naloop van enige minuten luid hü ook dat onderzoek ten einde gebraobt bü wierp alles terug in de kist ostde nogal luid Ook hier oiets foen wendde bij zich opniava tr B r eo gkig vaart Zoo tk b B klaar Maand a aiet Kwalijk dat we u zooveel laat MD bezorgd Ge baboeft u aiat t ligen miinheer Intuf ncn was ook de inspecteur geleed gekomen U bescbikt toeb a k r ov r ao sol StuUler sam de teuids a glat t voor aaar dao zoldar paar alias vrucbtdoos wacd dsarsnoaaUl e vervolgau naar dan keldar w u taoelemaal le l was ToieuiBesteid Bamao de drie maiatm afscbeid van Steelier a aciieten fasi buis mm ai nkasr Hasfe wt aagt BB begon knpaslaai Qat a jttfÊtM giiii iBidiwi babbeo aatanacdda 4te alaettwe ladkaad acted 4kBi mm tosk i nw alDg ttapcak rt lAsk amdr en grar ia at keafci a ie Uwvan V aa ki émfgtm kiUMB m oadervinding dan ik Och dwaloo is menwhelilk zei Kacb UTMaoMe m alMa Hdtobig ds baad tot afsebaia Ik taai a Jn lader Jenal daakbatf e iMiaM wOHmi u zlcb bebt g tmost zei hfl ooig Ik beb nvoudig mUn pUcht daan tllrof nK l j