Goudsche Courant, donderdag 11 juni 1942

DONDERDAG 11 JUNI 1942 48SW run ki H I ll i isr Trekkins vaa 11 Juni t IM met premie van f M M No 2160 ƒ 1 N No tMt 146 M Na ItlSia 16007 19178 20277 2 232 2I 9 t MS I o 3 2 5M2 a 07 7232 ITOM 1 I23 ƒ No S 34 62S H 7441 ie S 117ie 209 0 21S20 PRMjxN VAN yia lOSl 47St 70IS lOllS tiau I572I ISSH 7l3 i 10216 12677 liW 18744 7189 10206 12815 1 837 18S11 7304 la tSl I2 M IflOM 1 961 74S2 10362 128 9 ll 349 lg S 7497 lOM S 13165 16351 19049 7552 10 i76 lïliW 16397 19160 7740 10488 13288 16526 19604 77M 10556 1332 16S32 19703 7821 10577 13351 1C58S 19834 10686 133 l 1659G 2U0fiO 10727 13 79 1G644 20082 10737 13S22 16803 Z0109 10102 1 77 16808 203M 10808 V3697 16811 20364 16879 20437 133 9 13822 1 7 V3697 11069 13703 8378 11078 13718 16981 2049 Stoa 11232 13802 nKU 20808 8688 11253 13625 17361 20 18 8 62 11301 13955 17366 20851 S9 4 1I3SI 13977 1740 5 20860 9172 11497 14013 1751 1 2flMl 9242 11641 14074 17597 20899 83 7 nese 14121 7 3 MSO 9376 11766 14189 18055 20891 9396 11971 14236 18080 21168 8672 12059 1430S 1B255 21236 9788 12117 14327 18296 21197 8772 12201 14570 18333 21411 9786 12224 14599 18357 21491 8786 12225 14844 18441 21907 9922 12256 14936 184 5 21620 99 6 122S4 15028 18483 21709 10044 12507 1513S 18572 218 10100 1 007 5fl47 1 58 2199410104 12864 l S e 19204 191U 19288 19293 19306 18338 193a 19351 19369 19418 19428 19438 19448 19447 19488 19934 19588 19624 19714 19728 19741 19873 19888 19901 20048 20101 20137 201Tt 17005 2018 17063 20236 20271 20288 2028 30301 20321 20331 20388 17349 20427 17430 20448 ITS24 104 17926 10479 17619 10483 17704 30484 17721 20928 17749 20579 17785 20614 20621 10644 20654 20699 20667 20678 20689 20701 18135 20744 18142 20814 2084 20911 20948 20958 20954 20968 20983 21008 gevoelige verliezen voor den vijapd af = geslagen De luchtmacht liet den vijandJ Khe en delijKe vergoedingen 18342 2104 18378 21U48 18422 21064 18455 21084 18467 21111 18473 21118 18525 21124 18947 31148 18966 21198 18568 21208 EFFECTENBEURS AMSTERDAM Notc ngcn vaa 10 ni Jt H Ned O m Sp A 801 880 Ned Kabetfabr 990 946 Rott D MiJ CvA m m StOTk Aand ÜS18 81 TwUnslra pr A lil Var BUkCato A KHK 81 Ver Pap V OoM 148H 14 Werkspoor A 1 i no Wilton r ftwA 184 t8tl Handeltvar nl lng n Burn Sum HMa 111 1Ü9 I Cr CO B V R l 6 16 MUnBouwondamuMnKtn BiU MU le rubr Sis il Mi p aartmaal liBPRlJ n Niev Ooudr A 312 Ulo Mif Oostzee A t 3 iBiJenkorI A 18 169 Uftm rnmmacan OeU tipbor A 8 i 8 PreUmgatia Ut H ACTIEVE FOfDSEN jO taa Was n la g aa ad Mll t 40ie turn 4 ioi4 loiji 11840 Ie KKW 4 tOOli lOOH m ritla hU il dite Mn m bleet nkkeiea wmj iMuilj adNUg prafMMKlc M £ 3 beurtaB wai 1 IM kwam hij lot In vtjf baorten 101 caramboles en waK j lelf voor te konwn Toen beide pelen het wat kal M doen Met alechtg éte ea chil werd deic partQ door tewonnen ar Ravenate i peeUen be y0 eente partH In hat begin goer zelfs haal foed op dreef akte h a en Terloor aoct een rlü Bokhoven Etkenaar had rcge jmatig verloop IZe volg tewls op de hielen Met Uane lene van 17 19 en 10 leEilifnaar zijn party uit Mman 17S 37 50 4 72 ofliburg 174 37 18 4 70 1 Boer 157 27 22 5 81 ein 175 27 28 6 48 ktoven 164 27 31 6 07 Mflaar 175 27 26 6 48 tierde ronde bestond slechta It artij D l Htynetean Lankhorst jat partij waas veel belangstel Btide spelers konden als hqt wel wat pTBsteeren Maar zij hun kruit vcjEsChoten te heb jf wenSrn vele g aote stooten ge tn klem apel kreeg men haast Ie tier Zij hielden elkaar steeds met een verschil van 11 car won 1 deze partü nan 164 38 20 4 55 kkmat 175 36 2jl 4 86 itnd na den eenten avond luidt gew rem verl m p lakkoTst 2 0 4 leoear 0 2 ilwven 0 2 Biitein 0 2 meman 0 2 inenburg 0 2 Boer 0 0 ZWEIVUKRING GOUDA van gisteravond heeren lïl Bo i Taven II 3 0 ÜEK HSnUCTS WEDSTRIJDEN VAN DE POLITIE rp Oreel ea LotkeveU de insehrUvers GoudscJie Politie SportvereeniOfnüsr Tt o p Zaterdag 20 Juni trictBtt edstrijden voor i disWest van den Ned PoUti S ortDe wedstrijden zijn vastgesteld Olympia terrein met liet vtilpioframma 160 200 400 600 3000 M hanUoopen hoogn verspringen hink tap opeenverpen discuswerpen en ooten dusver zijn een aeatigtal inachrijuit Amsterdam T n Haag en IB ontvangen Tot de inadirijWieoren enkele bekende uit de k Osendarp Den Haag in den Oreel Amalerd kogélstooLiitkeveld AHMterdam apeer AN VALT AAN I DC DEN STILLE OCKAAN itricht van het Japansche hoofd over inndingen op de Ame Aleoeten vormt het meest bewijs van de groole activi litr Japanners id den Stille ludJang hoo men niet zoo veel over den Pacific Alle aan csDcentreerde zich op den In Birma de nieuwe aanvals 1 China en de gevechtshandelin 1 öe Australische wateren Doch Ust alles er op dat juist de 9Maan weer het tooneel vpn zal zijn Hetgeen tro uwens atpgisdi b nien ook weer üaarbaar is aanvang van den oorlog inj 1 richtte de Japanache Ich mimers allereerst op zook AngloAmerikaansche verbinlusscfaen Pacific ea Indibj snijden als de punten van den krijgen Vandaar Itgkong Malakka ore van de Philippynen en en yan de Amerikaaniteufupunien Guam en Wake wingeüng van het Chma van Kai Sjek en tot verdere vervan de Britscbe macht uit volgde daarop de bezetting En de grootevraag was nu de Japarsche actie zich ïhans agen BritachIndië of tegen richtenT Zelfs moest nog aan mogelgkheid gedacht worJapansche duikboolen een onverwachten aanval op eortogsBchepen bij Madagasnen en men met de moge oest gaan rekenen itot de j bliikbaor een grooteWlie belangrijke Anglo Ameri cbeepvaart in den Indische j ilden gaan ondernemen gnache activiteit der laatste t echter vermoeden dat de oorloopig het belangrykste T i zal wordea bijvoorbeeld allereerst na 4ai zeeslaf in de Koraakee oHe stilte die aanval van dwergduikbooten op de haven Syd iey welke on Igde op de laatste waar n een woordvoerder der Kfeering aas AUstnllë s t aanv welke neds t tot s re ie verduisterlngs lan s de gebeele kust van FtMTSELUK NIEirWS B w r kcn woudb rWOnKANT BU OEREF OBHaNTE BOUMEPEN Ala pMdikant Mf ie Oeief Gemeente aihiar ie beroepMi ids A v b Sluyvanl er te lersdHL Bodegraven HAAGWCHB BECHTSAMK B tataMk cebelven De 21 jarige loa arbeider O van T H te Bodegraven iiad zijn medewerking verleend bij den inbraalc in het pühhuia van dé fa Veldhuyzen Nai t zijn broer zich toegang had vt Êtbatt tot het pakhuis had verdachte de deur geopend en geholpen bij het wegnemen van een aantal kazen Verder waren een iMis zeep en een bus motorolie verdwenen Verdachte die thans gedetmeerd is iii het Huis van Bewaring bekeode De Officier vorderde tegen hem een JMff gcvangeniaatTaf Itqi raalt over 14 dagen Boskoop COOP TER ENIGING JDE BOSKOOPSCHE VEILING 10 Juni Rozen per bos Butterfly 1 20 1 80 Briarclif 0 70 1 20 Rosalandia 1 60 2 00 Oranje Triumph 1 70 2 80 Dorus lUjkers 2 80 3 2fl Pechtold 1 40 5 20 Bosa Mundi 1 20 1 90 Vierlanden 2 00 3 00 Ëdtth Helen IJSO 1 80 Hadley 60 SO et Better Timers 0 70 IJO Polyantharozen 1 90 3 20 Sweet Heart 1 60 1 90 Auguat Noack 0 90 1 40 Juweeltjes 2 40 3 60 Gloria Mundi 2 10 8 70 Ingar Olaaon 1 80 2 80 Perfuction 1 00 1 50 CMeani 6 90 1 0 Eles Poulsen 1 85 2 35 Omengde rozen 49 63 ct Div sen per bea Lathyrua 16 19 ct Alorblad 40 55 ct Pyrethum 13 19 ct Pioenen in soorten 62 93 ct idem gemengd 56 62 ct Lelies 1 30 I tO Rhododendronbloemen 35 65 ct Campanula 35 49 ct Violieren dubb 1 10 1 50 idem gemengd 90 ct idem enk 80 28 ct Clematis Mevr le CouHre 4 30 4 70 idem Prim Hendrik 2 293 70 Hekendorp CRGRUJKE STAND Ondertivuwd Th Zuidam en G A Jansen G Boing ü P Kasius Getrouwd A J van Rossums te Haarzuilens en Th A Miltenburg LOOP DEB BEVOLKING Vertrokken A C Vonk wed van A Dakker naar Rotterdam A Paes naar Rotterdam KOSTELOOZE INENTING Ten gemeentehuize is op Woensdag 24 Juni a s van 10 11 uiv de gelegenheid opengesteld tot koatelooze inenting of herinenting V BABDNEKKIGE Wederom ia tegen den veehouder B alhier procesverbaal opgemaakt wegens liet frauduleus maken van kaas Dit is het tweede proces verbaal in een tüdaverloop van nog geen veertien dagen het Britsche Dominion Doeh belangrijker is ongetwijfeld nog de actie welke thans in het nooddeiyk deel van den Pacific door de Japanners is ingezet Na de vele nederlagen welke den En gelachen ter zee te land en in de l ucht züo toegebradit beteekent thans imsners Amerika het grootste gevaar voor het land van de rijzende zon De Amerikaansche steunpunten op de Midway eilan den eo or d Aieoeten vormen door hun ligging een ernstige bedreiging voor bet Japanedie eilandenrijk en zulks nog te me T waar de houten woningen te Ttdiio Kobe en andere groote steden een zeer kwetsbaar object zUn bü een Missalen luchtaanval Sr zal den Japosmer dus zeer veel aan gelegen zijn om den Amerikaan zoover mogelyk terug te dringen Reeds maakte nij zooals hierboven opgemerkt de Amerikaansche steunpunten op de Philippijnen op Guam en Wake onsrfiadelijk Thans zal z n actie zich zeer waSirschijnlük richten op de machtige keten van verslerkmgen welke de Ver Staten zich van noord naar zuid midden door den Pacific hebben opgebouwd van Dutch Harbour op de Aieoeten via de Midwayeilan den en Pearl Harbour op de Hawaïeilanden tot de Samoa eilanden in het jzuiden Die aanval scfaUnt thans in vollen gang te z n Reeds attaqueerden Japa nsche vliegtuigen Midway Dutch irbour en Hcnoloeloe een eiland van de Hawalgroqi Reeds werd er melding gemaakt vaft een zeeslag die ook nu weer Jegeijjk een luchtslag was En de activiteit culmineert thans in d heden vah Japansche zijde gemelde landing op de Aieoeten De beteekenis van deze landing blijkt al daOellik wanoeer mcsi even de werkkaart voor zich néémt en vaststelt dat de bnge rij van eilanden welke Aieoeten zijn gedoopt de brug vormt van het Aziatische Kam sjatka naar het Amerikaansche Alaska Wie fese eilanden in zyn beak heeft beheeisdit zoowel den nauwen doorgang tuasejicn twee werelddeelen als het noonielijk deel van den Stille Oceaan Daaoom ok hrf b i de Amerikanen het op htt eiland UnalaSka gelegen Dutch Harbour tot een van hun sterkste steunpunten gemaakt Enorme vesti s werken omringen er een prachtiggeiecen haven die met zjjn vele dokken en werven wel de helft van de AraerikaariEche oorlogsvloot kan ber a Bovendien werd er den laatsten tUd nog gewerkt aan een grooten vvikeertweg weBce van de Vereen igde Stèten dwars door Canada naar Ame NieuwerkeHk L UmcI AANBmKDING TAM SCHBUUW DvTk vaf e HoQgliMniiadta van Schieland hebben ia het OeraMnelandshui te Rottendam ainbaataad hel uitvoeren v n eenige herstelUngen aan Schielands Hooge Zead jk bestek no 243 Er waren 14 inadtrövinfco binnengekomen Laagste inschrijver was G rtn Herk Tzn le Naeuwerkerk a d Uiael met ƒ 6950 Het hoogé was ingeadireven door C T L e e u wa n en Zn te Nteuwerkcrtc a d Uawl met IIMS Oudewater PLOTSELING OVE3tLED N De TT jarlge A van der Wd verpleegde in Het iSt Franciseuageiticht alhier die Dinsdagavond zioh bezig hield n et het wieden van een tuintje aan den Langen Burchwil werd bewusteloos door een voorbijganger aangetroffen 1 gaf aenige oogenblikken later den g st He lichaam werd naar het ziekenhuis overgebracht De man was door een Imlverlamming getroffen VERKOOP OVER DE VRIJBANK In de noodslachtplaata wenden een vet kalf en efn flinke hoeveelheid gesterili jeerd rurdvleesch hetgaen door den keuringsdienat geschikt voor de consumptie was verklaard onder toezicjM in het klein verkocht TUDELUKE BBNOEMINGEN Mej de Lange te Zegveld is benoemd tot tijdelijk oïiderwijzeres en mej Niessen te Woerden tot kweekelinge met akte aan de Sdiool met den Bijbel alhiö Waddinxreen KALF IN WEB GESLACHT De veehouder J K v D heett bij de politie aangifte gedaan dat in zyn w ide een kalf was fedood en medegenomen DIBF8TAL TAN MELK Door Mitievoegden is bij den bakker S K door middel van verbreking een schuur geopend £ r ziia twee zaliken meel ontvreemd SUIKER ONTVREEMD De gmeeentepoUtie heeft tegen C J y E wionende te Boskoop procesverbaal opgemaakt terzake diefstal van suiker Deze suik werd door hem verkocht Toor f 3 per kilo KAAS GESMOKKELD bi deae gemeente hel ben ambtenaren van den C C C D een inwoner van de gemeente Reeuwtik bekeurd die ongestempeUe kaas Ter oerde terwijl een inwoner van de gemeente Gouda werd verbaliseerd die te Waddinxveen aardappelen vervoerde zonder deanoe gerechticd te zijn UEPraSWEE Telkens worden door de politie personen in bet gras staande langs de wegen aangetroffen terwijl zü geen toestemming van dn eigenaar of ge bruiker hebben aoodat zü deswege worden verbaliseerd NIBrr KWKMDMEN Df DE GOVWE In de afgeloopcn week werden diverse inwonen bekeurd voor bet zwemmen in de Gouwe hetgeen in strüd ia met de bepalingen in de politieverordening rikaaiucfa Alaslca zal loopen om zoo o over land een anelle veitiindmg met Dutch Hartiour te verkrijgen De bijnaam Singapore van de Noordelij Ken Pacific moge een beetje afgezaagd klinien hy geeft toth heel juist de beteeken IS van dit Amerikaansche steunpunt aan Nu het klimaat daar ia het Noorden wat milder is geworden het ijs en de nevel zijn verdwenen en ook in de nachten het daglicht schünt wai het oogenblik voor een Japarschen aanval gekomen en vlak na een United Press tJ jegram uit Washing on over eai nieuwe zeeslag voor de kust van Dutch Harbour kwam het Japaasche bericht over een aantal landingen op de Aieoeten Het wachten i nu op nadere bijzQnderheden over de pl 4ts van deze landingen Z n zij geschied aan de Aziatische of aan de Amerikaansche zijde van de ediandenrij of misschien aan beide zijden Het antwoord hierop is van groole beteekenis omdat immers Dutch Harbour zich geiieel aan den Amerikaansche kant bevindt en daar dus ook het kefnpumt van de Aieoeten is gelegen De verovering van Smgapore heeft ons eenige maanden geleden echter reeds getoond dat de Japanners een eenmaal ondernomen actie met groote doortastendheid plegen door te zetten ook al moet zooals bij Singapore eerst dwars dooi de oerwouden van Malakka worden lieengetr okken Ongetwijfeld zal het bericht van dez Japarreche landingen een grooten schok in Amerika teweeg brengen In de Vereenigde Staten had ntcn tiet ruEtige gevoel aan weerszijden door het breede water van een oceaan volkomen beveiligd te zija tegen den direct en aanval van een vijand Men rekende op de kracht van vloot er luchtmacht en zo it zijn taak voor1 b pmduceeren van vliegtuigen en pantserwagens voor oóriogstooneelen ver van huis China Briisch IMöé Ubye Australië de Sovjetunie en Pngeland Thans staat echter opeens de vijand aan de poort van de eigen woning Derhalve hebben da i i ook al alle Amerikaansche radiostations lan de kust van den SüUe Ooeaan van Cahada tot Mexico onder gekregen hun uitzendingen te staken én in de komende dagen zullen wel meer maatregelen van eencelfden aard vcflgen Het kan vreemd loopen in de wereld Negent jaar geleden was Japan nogde kluizenaar onzer naties en werdhet met wapengew ld door de blankengedwongen om zijn isolement te verIrten en mee te gt n doen Welnu Japan it mee gaan doen l BÜITERUND DVnSCHhAND STRIJDT VOOR EUROPA HEVIGE STRIJD OM SEBASTOPOL Niemve versterlungen genomen TEGENAANVALLEN IN NOORD AFRIKA AFGESLAGEN Het opperbevel der Dijitsche weermacht deelt d d lO dezer mede Voor Sebastopol slaagden de DnltMhe troepen er in hevige gevechten en iMt doeltreffenden ateaa van de inehtmacht opnieuw in versterkingen te nemen BU plaatselijke gevechtshandelingen ten Zuidaostea vaa het Baienmeer werden aa 3 tot C JaaJ m vijandelijke vamieUgd Aan het Wllchoftront strandden concentrische vijandellfke anVsIlen o i een bruggeboofd op de dappere hondkic der besetting In gevechtea vah diehtbi vernietigde éme op 8 en 8 Jani 24 tanks In Noord Afrika werden ook gisteren hevige gevechten geleverd Vüandeiyke tegenaanvallen werden niet bloedige verliezen voor den vijand afgeslagen In den afgeloopen nacht heeft de luchtmacht het havengebied van Qreat Yarmoullh bestookt met bommen van zwaar kaliber Duikbooten hebben in de Amerikaansche wateren 8 vijandelijke oopvaardijschepen met een gezamentijken inhoud van 41 000 ton en een bewakingsvaartuig tot zinken gebracht en een grooten koopvaarder door tor pedotreffers beschadigd Vpor de Canadeesche kust zijn twee vischkotters door artülerievuur tot zuken gebracht De gevediten oai SebaatepoL Met onverminderde kracht duren naar van Duitsche militaire zijde verluidt de luchtaanvallen van de Duitsdie formaties gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers op de verdedigingsinstallaties van Sebastopol voort Ook het centrum der stad en de voor de bolsjewistische ravitaiUeering over zee belangryke haveninstallaties van Sebastopol liggen voortdurend onder een bommenhagel van de Duitsche gevechtsvliegtuigen De uitwerking van de Duitsche luchtaanvallen op Sebastopol kon door Duitsche verkenningsvliegtuigen die ononderbroken boven het versterkte gebied van Sebastopol vliegen worden waargenomen Overal in het centrum der stad alsmede in het havengebied woeden zware branden De enkele vliegvelden der bolsjewisten werden door de Duitsche torpedovliegtuigen met zeer groote uitwerking aangevallen Hierbij werden talrijke bolsjewistische vliegtuigen in brand geschoten ITAUAANSCH WEERMACHTSBERICHT Verbitterde strijd in de Marmarica Het Jtaliaansche weermachLsbericht van heden luidt als yolgt Ih verschillende sectoren van de Marmarische woestijn werd ook gisteren verbitterd gestreden Vijandelijke tegenaanvalleft die door gepantserde eenheden werden gesteund werden met geen rust bombardeerde zijn verdedigingsstellingen en beschoot Zijn aanvullende colonnes met de txrardwapens Italiaansche en Duitsche jachtvliegtuigen ontwikkelden een levedige activiteit In succesvolle luchtgevechlen schoten zij 17 Curtiss toestellen neer Van onze machines zijn er twee niet tCTuggekeerd De vliegvelden van Micabba en La Venezia werden door formaties bommenwerpers aangevallen Boven Malta verloor de Engelsche luchtmacht in luchtgevechlen met de jachtfcn naties der asmogendheden vijf toestellen Engelsche vliegtuigen wierpen opnieuw brisant en brandbommen op Tarente Drie woonhuizen stortten in ïr ont stonden eenige branden die spoedig bedwongen en gebluscht werden Tot dusver zijn aan slachtoffers 20 dooden en 74 gewonden geconstateerd De bevoll ng legde een voorbeeldige houding aan den dag VK KH Prav sn sam taantniali A dam 1936 3 Wh v A dam 3 98h MH tJiny 1 17 3 lOlS Rdam le 17 8 9 H B Onr Z 17 4 lOoy lOOH anmaMnsaa HniJkaakan tl Or Hjro B lOOX MHVeend sK 14 101 101 vdBercIiJurg 31 Itai lUl Uv Zeep Mij 41 in6li 106 4 AANOEELEN ank Ml Or elMln l Hilw a Adam Bank A M4M 148 Incasso Bank A IM 138 Ncderi Bank A uiH i 1H N d H MU 40 lao Rett Bank Var I473 147 Twent Bk BAA I4 t t9 Al N rU A I8t M Hermaf Aand UMt Oli R N H 4 eêv A Kat iisl I A 41 8 i UBi Ua lOOcpA 166 197 Onze op den Atlantisthen Oceaan opereerende duikbooten onder bevel van den fregattenkapitein Enzo GroSsl corvette okapitein Luigi Longanesi Cattani en den luitenant ter zee eerste klasse Marco Revedin hebben vijandelijke koopvaardijschepen met een totalen inhoud van 38 000 ton tot zinken gebracht waarvan 2 000 ton aan tankbooten STAATSLOTERIJ GELDIGE BONNEN Artikel Bon Aantal t m Aardappelen MA 1 kg 13 Juni Aardappelen 29B kg 13 Juni Baks eo br vet Vetk 29 100 gr 14 Juni br of gab 2i 75 gr 13 Juni 1107 47W 1138 480i I2S2 48S 1277 4944 M16 4978 1502 51 2 1509 5211 1632 5241 1735 5317 1792 5320 1894 53S6 2045 637J 211 7 54S7 1 70 5477 224T 5541 2305 5010 2424 56S8 2618 50 3 2665 5687 2761 584 2867 5848 2969 5875 30 5934 3288 8027 3610 6040 3658 6044 3772 6197 4003 C237 4014 6248 4114 6 6 4414 672 44aS 780 4545 836 4665 043 4089 6967 78 gr IS Juni 125 gr JH Juni 400 gr 13 Juni 50 gr 13 Juni gr 13 Juni 280 ir 18 Juni 280 gr 13 Juni br 01 106 t Slt r 29 7888 7987 8117 B2S1 8334 8362 of geb 29ABrood bf geb BChocolade M 28 Oort 111 Havermout 307 Honden en k br 14 1 i 10 kf 30 Juni Jam S03 SOOv 1 JuniKaas 298 302 306 310 314 100 fr 13 Juni Koffiesurrog at 288 250 gr 11 Juni Margarine Vetk 29 125 gr 14 Juni Melk 26A t m 29A 3Vï U 13 Juni Melk 26B t m 29B 1 L 13 Jiml Petroleum O krt 16 t L 13 Juni Peulvruchten 807 250 13 JuniPudding verni 13 Juni 11 Juni 31 Aug 13 Juni 13 Juni 13 Juni 13 Juni 13 Juni 13 Juni maizena 315 100 gr Rijs 4 17 4 18 250 gr Scheerzeep V 50 gr NIETEN 9829 13278 161 7 8811 13315 16170 9914 13336 9934 13354 9940 J3428 10029 13434 13442 13535 13554 13677 13610 13618 13626 13Ü44 Sinaatai 3 12 4 1 400 gr SintNuapp Suiker Suiker Suikerwerk 1027 S799 71S2 1064 3819 7197 1073 3846 7269 1100 3912 7378 lUO 3820 7391 1118 3943 7398 1132 3 I 7441 1170 4023 7460 1186 4062 7462 1196 4066 7512 1200 4090 7590 1226 4982 1332 4095 1397 4138 1437 4145 1446 4230 1490 4231 1521 4242 7 48 I53S 4253 7673 S64 4270 7685 1602 4276 7 S8 1617 4278 77J4 1623 4282 1638 4330 1675 4343 1714 4353 177J 4358 1793 4370 1824 4400 1829 4429 44e 4511 1 97 45471899 4592 1927 4 73 1989 49811003 46132025 46572063 4693 ÏOeS 4721 2im 473 4749 4753 4778 4810 S286 4820 8323 4857 8361 4878 377 4848 8382 4954 8408 90t 9 412 443 8462 5138 84715157 5145198 8907 52 18 D572 9258 85965388 86225397 86399482 8672 2 03 6914 679 2 51 9518 77 2688 9999 8717 2720 5981 8768 2727 5615 8777 2767 5625 7 2779 978S 8803 2 04 9818 8824 2816 5849 8854 2808 5879 8868 2911 9825 8882 3001 5840 8889 3006 5972 8B23 304r 3987 8929 3074 004 3099 6098 3192 6176 3194 179 319 6226 i222 227 3247 6280 3250 6308 3283 6315 34O0 6338 3405 6441 3408 6479 16189 16197 16206 16207 16276 16 105 16429 16450 16459 16500 16519 16554 4 19 oog 25C gr 199 1 kg M3 250 gr 27 28 100 gr 10179 10181 10225 10241 10253 10278 10281 10290 10309 10330 10434 10478 10482 10499 10963 10572 10620 10k39 10644 i0 l8 10744 1074S 10790 10781 10813 10848 11001 11013 11018 11051 11090 11119 11133 11148 1 1 7 11228 11245 11261 11314 11356 11357 11363 11375 11388 11434 11454 11469 11523 11983 11585 Tabakskaart S3 34 1 rints Textielk 3e serie 41 t m 120 7574 7608 7621 7622 7624 7632 Textielk 2c serie behalve bon K Vleeach 29A 100 gr 13 Juni Vleeach 29B 25 gr 13 Juni Zeep 211 328 272 293 13696 18575 13698 18987 13709 13801 l 839 13852 13691 13903 13932 13892 13982 13886 14032 14048 14068 14091 14136 14138 1414 14191 14168 14175 14182 14186 14370 14374 14383 14423 14471 14479 14488 14509 14523 1 980 16629 1 93 16750 16792 16866 16879 isaeo 18808 16917 16B5 1 S7 7717 ff77 7797 7 24 7839 7844 7890 7911 7942 7859 soao 8112 8119 8148 171 8178 8197 217 8241 8247 8277 8285 300 90 è 450 gr 30 JuniZeep G H I J K 75 gr 30 JuniToiietzeep G H I J K 75 gr 30 JuniBrandstoffenKookdoeleind 01 KT 1 Eenh 30 Apr 43 ïen Anthr VI 1 Eenh 30 Juni Gen Turf VI 50 stuks 30 Juni 8randst krt DV 1 tj 5 1 Eenh SI Dec 17068 17104 17126 17181 17276 17282 17331 BINNENUND Arbeidsfront tn tuberculosebettrü diiig ini 2188 2217 2237 64 2274 2275 2279 2324 2329 2331 2340 2347 2361 2429 2491 2486 2543 2571 2580 2988 De centrale persdienst van het N A F meldt 17799 14544 17800 14547 17858 14560 14613 14622 14631 14647 14676 14774 14832 17891 17993 18042 180S3 18114 18159 18164 18190 14990 18184 14998 18197 1I61S 14847 11057 14952 11695 11747 ii7sa 11832 11850 11926 11948 12017 12054 12064 12089 12110 12194 12203 12223 12232 12233 12265 12306 12378 12385 12491 12492 12479 12490 12550 12562 12582 12819 12656 12670 12732 1 217 1 293 1833 15038 19063 19088 15110 1SI86 19187 19318 19335 15348 19360 193 6 15387 15398 15405 15454 15479 15494 15910 19913 15918 15922 15554 15627 15682 15689 15708 15769 15793 15807 13813 12753 15829 12766 15836 12780 15855 12712 15857 12 S7 15874 in92 15879 11901 1S919 12988 18045 1 14 18071 13028 18077 13142 1 S 13I4 KMO Voor leden van het Nederlandsche Arbeidsl ront bestaat na n jaar lidmaatschap de mogelijkheid tol het verkrijgen van tb c ondersteuningen Deze worden gegeven in den vorm van een tegemoetkoming in de kasten van sanatoriumverpleging vergoeding voor versterkende middelen extra voeding al of niet in vereenigmg met hulp in de huishouding bij thuis verpleging Verder ondersteuning voor de aanschaffing van noodzakelijk ondergoed voor de bestrijding van reiskosten bij autovervoer van een patiënt terwijl ook bij bezoeken van huisgenooten aan het sanatorium en soortgelijke om door het N AF zullen worden gegeven 21305 21329 21333 21388 21393 21448 21501 21908 21928 18580 18618 18699 18700 18703 18711 18739 18749 18799 9042 9061 9070 8100 9109 9118 9136 9181 9218 9224 9238 18809 21SS1 18815 21975 18825 21987 18865 21888 18883 21742 1 922 21788 18834 21788 18942 21830 18968 2182 18980 21849 18987 21882 190 i6 21883 19039 21929 19058 21944 19079 21993 19122 21977 19143 21979 19190 21987 19184 11 I9I72 8 11141 18119 19173 11198 3418 6999 9287 3428 6619 9277 3437 6643 9352 3484 649 9382 3517 6654 9386 3335 6679 9429 3558 6687 9433 3570 6711 9567 1986 6721 9574 3989 6731 9987 3998 6739 9Sm 3612 777 9818 3818 8827 98M 3680 8904 9SM 3683 M49 9737 980 9788 7015 9781 3733 7112 977 In de vorlf Wst teat 1118 m a 2l25 e 0 m z 3664 3894 m x 3 9 13 14 oi z 13 04 14229 ni i 14152 19894 m z I9M9 28880 m x 88881 Hot ingéblevcn en praaia aa t 3008 Deze ondersteuningen welke het karakter dragen van een bestrij ding van de tuberculose en dat in den ruimsten zin doen zien dat de taak die het Nederlandsche Arbeidsfront hiermee op zich genomen heeft Wederom ver gaat buiten de enge grenzen van de vakorganisatie Het bestrijden van een gevreesde kwaal als de tuberculose is meer dan een groepsbelang Het is een volksbelang Dat het Nederlandsche Arbeidsfront direct en indirect dit volksbelang dient is een noodzakelijk gevolg van de plaats die het Nederlandsche Arbeidsfront binnen de volksgemeenachap inneemt In het bijzonder geldt dit waar het de bestrijding betreft van een kwaal die zü het in mindere mate dan voorheen de volksgezondheid bedreigt Ieder die als werker lid wordt van het NAJ draagt door zün lidmaatschap er toe bij de en strijd tot een jioed eirde te brengen ledere aansporing is hier verder overbodig Wie zijn taak kent is üd van het Nederlandsche Arbeidsfront Hoofdredacteur t Q WejrsUta Biillcrdam Che r aet a oor Oouda n Onitrtinn f Tl er Omida KR 1 4 Uf 1 41 4 lOOJ 1938 nOOOdi o Alg EunsU Oa I98H IHH Cahr OUcf C4 1 914 fekkar K lOt Lnr Br ea Un 171 166 NmI rord Am M9 8 K FhlUps O BvA 807 Philips Pref wA 180 fO05t Bon Mil IM Pair OnaaraaaMR Dordt Petr Wj 89 Kon Petr HV 848 SaWaapiiaarlBMetMliapptiaB HoU Amer I a MOV 196 4 JavOilna Jk I 183 18U4 Ned Sch epv U 190 mH 1 J4 l SSÏ 8S0V MARKTBERICHTEN vaoiAaKT aovaa SulkarenosrnaiMngan Baodalsv A dara 339M 3 1 N 4 Jnd S On 175 179 Var Vorst C M 5J 88M raMMenasmaamaan iMi Batavla Ml 197 MH DaliM ftqw evA M 1 814 SmwmbahM evA MO tMK MiblMrsMlenMminaan A lam B iib A SSi I M OallBat Hubb 162M 148 U Jwri Aanccvoard In totaal 443 tiika waarvan 73 blacen 10 30 per ituk 78 rtta deren 88 nuchtere kalveren 9 graskatvcrcn ovojveniimen door N vx M laanmm 2a 2i i lukken en Hten t par stuk Handel matia KAASMAmST COtlBA U Juni MT parttlm kaaa Prtlaaa Ia kW 1 M ld 8 kwal 0 8ft l a6r Randril matig KAA MAKKT WOtmOKH W Jinil Aanvoer pact B kaaK nf rilkmerk Ie kw tOJt W M ƒ M nSO Handel matig