Goudsche Courant, donderdag 11 juni 1942

DONDERDAG 11 JU j GEVRAAGD MIL UNIFORMEN LANBE JASSEN VAN BRUaOEN HOËKSCHESTR 25B ROTTERDAM N CHR1YCEUMALPHENA D RIJN H B S S J 0 A an B en Bymnasium AANSIFTE VAN LEERLINSEN cursus 1942 1943 Toelatingsexamen voor klasse Ir op Dandardag 8 an Vriidag ta Juni voor de hbogtre klassen Dandardag S an Vrl daV Juli De Gymnasium afdetllng bevat met den nieuwen cursus dt klassen 3 en 4 Leerlingen die toelating hebben tot kl III van een H B S kunnen desgewenscht deze afdee ling kiezen Nadere inlichtingen verstrekt de rector Aangifia viór Woenadag B4 Juni eiken Dinsdagavond 7 8 uur in het schoolgebouw of schriftelijk Aangifteformulier bij den concierge aan te vragen Het iwsada toelatingsexamen kort voor nieuwen cursus Ultvosrlgproaiteotuawerdlopvarxoakgaxondan Voor buitenleerlingen bestaat gelegenheid In de school over te blijven A J SCHERPBIER Rector Te koop aangeboden Nieuw dekzeil 3 x 3 75 Adres v d Ban pla uh Achterreede Gem Reeuwyk Te koop Nieuwe anode batterij 150 volt Krugerlaan no 79 KERMIS HAASTRECHT T koop 2 p z g an joor gensschoenen maat 39 en 40 wegens te klein ook ta rullen voor maat 43 Sopbiastraat 75 Last van O concurrentia e op hst bskanda Concordia terrain op f2 13enZon lag14Juiii J W M HELLEMAN rta afwezig van 12 Juni tof 30 Juni Vrijdai Zatorrfai S IISCHESAUSUZEN faoemkool it niet goedkoop ouMÏr lausljzen lijn altijd lekker 70 eaiit per SOO grain KAARS WtilHmiiM teL2tt2 REUNIE ilOSCOOP ft FOYER TELEF 2027 80U0A Vanaf Vr dag t m Woentdag btt daverend lachaaceea HEin RUHMINS IIEH II in NH Jaegang bevan IS aar Qralii fiettenatalling Zondagmorgen 10 30 uur OLOA TtOHICHOWA In Pil O CES MEJ OESLO EN DEUREN 18 i r Zaterdagmiddag 2 uur ANNV ONORir in het lachtuccea FR HOFFMANNS VERTELLINBEN lederen leeftijd KUNIE THEATER EN FOYER htfmMdalnintnn Bavda i amuianani 11 Vrijdag a s de lang verwacht sensatlel In REUNIE DE ONZICHTBARE MM BAAT DOOR DE STAD Radio gavraagd van partlcul liefst merktoeitel Wil goeden prljt befnen NauwJceurlge op uf van prijs en type no aan O Krens Welmaratraat 189 den Haag O 3251 Otvraagd voor de xamarniaandan tegen behoorlijke vergoeding al ol nial mal panaion m iidiilti vin villi legen aan vischwater In de mgavlng van Qouda Br met opgave van ligging prijs Verschil onde altracliei aanwezig g e Bur d blad onder No 3265 SCHOUWBURG BIOSCOOP ü QOUOA Van Vr dag t m Maandag E n builsngcwoon QMlaogd comedi mat tol van cKormant kwaliteiten HANNÊLORE SCHROTH GERALDINE KAH FRITZ ODEMAR DAGNY SERVAES in de Terré Fllm cfer Ufo oloezie op bestelling Kleine Madchen grosse Sorgen TEL 3750 KLEIWEG 101 TELEFOON 2230 GOUDA 1 Voor teratond gevraagd NET lOIIGillliCH HALIA voor hel Incasseeren van gelden Brieven no Q 3266 our V d blad WAAR U OOK BIJ ZOMERWEER OP UW GEMAK BENT GEVRAAGD Vanyrijdag 12 lol en mei Woensdag 17 Juni Malaja voor da margenuran of Warkaiar voor de Maandagmorgen en Donderdagmiddag Markt 42 G 3261 THUISWERKERS BEVRAA8D voor het beschilderen van Tegels olieverf Dorpstraat 89 91 Gouderak in Den Haag wordt voor dag en nacht een Dienstbode gevraagd g oed kunn koken en werken r no G 3257 bur v d bl Gevraagd NAAIMACHINK KINDCIIWASEN EN HAARD Spanning n sensatie In esn vsrnutliga combinatie van liefde misdaad en mystaria in goeden staat Brieven no Q 3256 Bureau v d blad Aangeboden goede PIANO IVIARKT 42 U 3260 DE SENSATIEFILM VAN HET SEIZOEN DE KLEINTJES RUBRIEK v m Kwortjesrubriak wordt opgenconen Dinsdags Donderdags en Zaterdags Tarief Betrekking advertenties 1 9 mM ƒ 0 22 elke 3 m M meer ƒ 0 09 Andere advertenties 1 9 m M ƒ 0 26 elke 3 m M meer ƒ 0 10 alles bü vooruitbetaling Adver tenties onder nummCr aan het bureau 10 cent verhooging Bewysnummer 5 cent extra Inzending den vooratgaanden dag Brieven kannen worden afgehaald eiken werkdagvan 9 e uur Zaterdags alleeen van 9 1 o r i R K eenvoudige jufbouw 40 jaar ZOEKT DITO VRIENDIN Br no 1512 bur v d blad Slaapgelegenheid gezodit voor 3 personen 1 kind gebruik van keuken Br no 1506 bur van dit blad EEN DAGMEISJS gevraagd klein gezm Br no KI bur v d blad Te koop Kinderwagen Ogeen nieuw model Karrekietstraat 22 Particulier Te koop gevr modem Radiotoestel met ouder dan 1936 liefst Philips Erres of ander goed merk 2 d briefkaart Radio Correct Pr Hendrikstr 54 Den Haag Telefoon 335715 Te koop z g an Damesregenmantel oude kwaliteit prys ƒ 25 Adres H de Jong Beiersche 87 Stolwijk Te koop een nieuwe Zomer japon maat 44 46 Br no 1508 bur v d blad Te koop jgevraagd een goed onderhouden modema KINDERWAGEN Steller dezes is geneigd een zeer goeden prüs te betalen Br no 1511 bur v d blad UTRECHT Wie io Utrecht eens gaat kijken Met de stad als middelpunt Dien zd het al spoedig blijken Dat j et aog iets leeren kunt Koffiedriokeof Zellb wie taam lijk Eischen stelt op dit gebied Kaakt ia vuurl Io Utrecht naam lijk IS KLAROEN de fiivorietf NIEMEIJER S KLAROENB KOFFIESURROGAAT Oa Miga dal lalavaran ab U aaa ataiiwa keaeti nMMmnnniainnnitniaiiiKii Plaatst hier Uw f advertentie e wtnMwmBnavKtiaEtmwwmMHnHKi is het behoud voor Uw zeepl In deze t den is tüterste zuinig heid geboden ook met Uw zeepl laat de zeep daarom nooit in het water liggen Er zijn een voudige jyectische zeepbakjes Iq den handel waarin de zeep steeds droog ligt Oip imiiil HmM Nl ariMM Ml MMpnart Eenandere manier om langer met een stuk zeep te doen is de onder kant te beplakken metzilverpapier KOodat de zeep maar aan één kant schuimt Leer ook Uw kinderen zuinig te z n met zeep noucmo aiucHTON co wcttu raoiiEixEMiNQ i la BJisss 11 sqsT nsama van woDODAa pim i OOOC rSEMlEa m wam lis n nat 141 4MS lüW 1 il I ilw umi I W 1 IMS M MM ff too MMU 16701 r lltti uut MVM I J m m tin na mi iomi i NBM inU SBQOT SBlSt nxmBH VAM fn m m m M tw MO wT lOM uot uu na Utl l 04 IM Uio ISM IW UM IIM IK UOt lUO IMt W73 MM sas 84 MU ItM SM4 U1 Ut4 MM i u aais atti toaa i i sa aa aan aaa ant ii ttta t3W Mti Mil MU M a ti tOM loti sita KMt uu a i tSM stw aaa eoM u stM oao au S w t M ani aii wil umi aan mt laai nn Ttao nat mt 7aaa nsa t ma aora aatt aaa tua aan ai aiat tisa am aM aaai aa4i soa aaat ai3 ni taoi aaaa uu m mt tm aoao bmi Mm ioaaa una umi io4 s uwa ias34 inaa lanu loioa loaa Mm 110 uata iiiit 1111a iiam jiao ium iiaoa tissi itsu lüM iMM iitii iMsi iiiai uaaa iiM uta iin itaoo laaM lijM iMii latM uoia laiu uiu nat laati laua laiM lataa iMti laau uita lan i ata iMoe t4s9s uwi uau uaaa uau utit uoa isMi lUu uut uau imu imii mms imsi ittfi laui S ta n MTH isna uaao una uiii laan iwaa im imm latu itns iHw tai4a laiM uaoa laaas una iioh iios Inaa iiot iNaa inat imi 17540 in4 inaa iiaia laou isMa ua4o laaas itan iaa4s laase tmJi laen tam laua itaa S uats laaM uaai lasn usia i9sai laau latw laaaa laaat aoiu aoiu aaiM anas aoaio iMn aoaat aaaao ao4it town aSEM ractoCM aa4 aaa aö6 t u 11 iia 1 nat tota lou un I4aa i4 t lati int i7t im lau laai au aaaa aaa aao a M imo loii k n iia it4 S3S Ml i 8 iTU 1318 31 M51 S71 SMS 3 4a 411 4130 4370 4375 427 1 4 70 4696 bOM MOS ftS70 Ht 41 taai JS ua4 aiTa 14U a 4ta M 4 1 aa its an 1331 17Ï0 2330 2ët 9 JIVO 3 71 3733 3t tl 41 2 43M 7JS M44 M91 5930 6iJ 129 Uit ia4i laoi 1U1 Itaa MM MU ani ao4i B itia aan aan iiw 11 aitt Mn 1404 a4W at aM4 Mta lan Mta sato na atat io atu aaao 414 4iM 41M 41 rt 440I 4431 4428 4433 4793 4763 4783 4803 ftiaS 173 S UOO 3M4 3a M3d M4e tra IBS ssa sMo 831T 330 8J7S M34M3C 3370 6711 3743 M3 3838 8B3S 3833 7301 n43 7S47 7353 7333 W7 nOO 7710 3033 83T1 StöO 3113 3330 3333 3370 368fi 3313 3349 3304 3927 9301 34Sa 433 3406 3TCB tno VHO 3783 10130 lOISfl 10273 t 4tM 4CM 4IM aiae 4an 4914 4111 4S44 4aM Si tna ti4a m ma 091 tlOt 111 SM4 HO Mso aaot am mi au tm mt mt rm eo an 10W Toit aOM tiu laai irii 1 04 74 140t 1471 747t MS 75J ItM 714 7TM nrr itaa 7iwa mt aau aaaa ant aaao awa a4 i nut Sa sail atn ama trii t75e a i ein ain taai aita tam mh tm wil aBM aatt 9ae4 a04 ttan nn itto ati4 atta aaai looas iuom l Mtit loati lotn I04U io4 a 10414 imta loaia loaia loaui loaio 1 WWi lOToa lOTao lotao loau loni 10904 lotit taan loaia iioaa j luti iiiat nut IUM iitii iiaaa uau iittt uau iiaot una i IWi I14M 114M 1U17 HUI IIH7 UMI lltn llltl 117 1 IIBH 1 IHM luoa laota itiat uiw laaai ixai vtn iitat ia4at ia4 7 i I laaaa ittai iat4a laaa lawM tjeio laoo 1107 i aaa laio 1 I inia lamt laiao iaea4 iav7a iiaH laon laen uioi uiaa 1 8 4a 4 4m soos aait MM tut i iitü iaiti itau uata inia iiiiT inu uut law ia t i iatn ua40 luia uaei lawt 19934 ij 4a iwao iSM ih tam i mS laati laatt taan iaa7i i4oog itssi i4oti i4on i4oaa i41m i lun im lam itaa4 i4aoa latjo i4a4 i44W lajta i44 tuu iSt uaaa itat laaet t4aa latat 474t uni ifm i4aw twii Min latM lant u latu ijtao ubm laan laan laooj laooa aan ium ui uut uiu iao uiaa uin laut iaat iwa itm waoa lant ut iwaï latat iww uan latoo laMi imm i Si itn laaw iMit latai luw ia rf itan laoot laooa 1 inia itno inaa laan laaw uzaa imw itau ia4M laui i iSui inu ita4 itaTS ia707 latao lattt ittaa laau itoh i I I10M lltM I10M 11101 lllia I1IH inil IIMt 17347 7ail I iM iini inat iitw inot 11411 ikh maa iian ihm tSS iian im ima iiaaa into iims iwjt itm iiaaa I una laoti uut ititi itau ini4 itnt lan inu ium I UMI I inaa imt inw latn ittu uan itaa uM itou imm I uin itiM ui4t latat mao uin itm itiw itan lant 1 ifm inn laaaa ittat leaM ititt itaw itan laan 1 E uot usat lana lana u ao ittu ttt itttt ihm aSBt itatt 10014 aoioa loiaa aout awn aoaw aatu mat M4S taan lont km aoa4 aoan ann aoTii aoTia aeaMaM I Itau OMoacoaaioaiao 10 IMt enmi MMin una miuaa oa m nM j SB rl n d BERICHT No Ill Aan het publiek mogen voor alcoholvrUedranken ten hoogste de Volgende prijzen In rekening warden gebracht limonade gazeuaa S SjI ï O OS jjB e o x o Voor gebruik ter plaats in Inrlchflngen met vergunning of verlof O n OJl 0 27 Voor gebruik ter plaatse andera dan in bovenbedoeld inrichtingen 0 13 OJT 0 iS SB Ondernemen die op 8 Mei 1940 voor limonade gazeuse van 0 20 tot 0 50 en Wor chocolade en vruchtendcanken van 0 3S tot 0 S0 berekende mogen de op dien datum wrekende prQzen met 0 02 p fl en het dan verkregen bedrag met 5 verhoogen Wwd voor tMvengenoemde dranken op 9 Mei 1940 méér dan 0 50 berekend dan mogen de op dien datum berekende prijzen met O worden verhoogd Het vragen van hoogera piU en ia atrafbaar KVNSTMESTTOEWHZINO VOOR HET BEME8IINOSJAAR IS4t 43 H t X V O Kunatmeat Distributie Burtttt maakt bekend dat tenehide da dlstrlbuU vu kunstmeititaften tn hit Mt bemeatlnltlair 1 Juli 194S 30 Juni 1943 een aoo v t mogelHk verloop te doen hebben aan aut vanruimn van kunstmcttttoffea binnenkort atn vaaH 9lta toewtlsuig zal warden verlinkt waanroar gUa unvraaglormuUar bahoeft ta wordan Ingediend I vaar da itlkttofmeatiloffen nl dan vaorhxqMg taewUzing ao btdracan van da bS a aoM toawtjilng In het bamattlngiiatr IMl a tsagamna boavsalhald tulvara OFFICIEELE MEDEDEELINGEN VERKOOP VAN STROOVLAS O Landbeuw Criala Orsaniaatit voor ZuidHoUand deelt hierdoor aan belanghebbenden mede dit de verkoop en iflevering v n alle altvovlu dua ook van vlas van ooEst 1942 wboden la op rond van het Vlaabealutt IMl en het besluit van den Secretaris Generaal van het Departement van LaVidbouw en ▼ liacherll van 3 Juli 1 41 no 18523 Hllksboreau V V O afdeeUng A Z Het ligt echter in het voornemen voor den Tarkoop van atroovlaajwcat 1S4S de volgende rueUi e tre£ten Aan vlaatera en aan de 14 repelbedrOven anUen door d Ondervakgroep VlasbewerInnde Jnduttrle aankoopvergunningen worOMi uitgercUct voor een vaatgesteld percentage van hun verwerkingscapaciteit De telers zullen op vertoon van deze aankoopvergunningen hun stroovlas t velde wgea verkoopen echter slechts tot da hoeveelheid die op de aankoopvergunning is vanmld Httt verkoop mag chter alleen aachleden In het tijdvak van 22 Juni tot en net SI JuU 1 2 Voor alle verknopen van atroovla ooctt IMt die vMr 22 Juni hebben niutt lehad sal den kooper geen veMninBliig tot ontvangst worden verstrekt Bi VÉrkoop van hun stroovUa in bovengenoemde ptrlode zullen de telers er zich dus terdege van moeten ovtrtulgen of da kooper In het P lt Is van de noAdlg aankoopvergunnin m aangezien ifl bB verkoop aan nietDjmtera van aankoopvergunningen atrafaaaa itin OnHiUildeUiJk na verkoop doch m leder panral Mniutn 8 dagen na verkoop Uii de tgmra venueht en verkoopbrtege tn te TO bij a LuulbwwCridXtiatBiutle wgrnWer tt nnartaemi Due veri va riSupiim ta 1 MB hM vlas SSbp ta vehtetaSdf MaJiptaatt taxatieprila doch de kooper zal er rekening mede dienen te houden dal hlJ niet meer betaalt dan op basia van den gemiddelden prijs van 12 cent voor gerepeld vlas Het vlas dat na 31 JuU verkocht wordt door telers zal uitsluitend tegen taxatieprija moeten worden verkocht op aank lopvergunningen die mt dien tyd uitgereikt zullen worden Op de voor de periode van 22 Juni tot en met 31 Juli uitgereikte aankoopvergunningen kan ook nA dien datum nog vlas aange kocht worden och dan uitsluitend tegen taxatieprijs Indien telers ongenegen blijken te ziln hun vlas tegen taocaiieprijs te verkoopen zal de ter beai lkkingsteUing in eigendom van vlas gevorderd worden De aflevering zal eerst dan door de telera mogen plaats hebben als zij in het bezit zOn van een machtiging tot afname welke z J van hun koopers ontvangen moeten Deze machtiging tot alname dient tegelijkertijd alt vervoerBewtjs zoodat voor oogst 1942 alle vla zoowel ongerepeld als gerepeld of geroot door een vervoerbewUs gedekt zal zön Het vervoer van het land naar bedrijfsgebouwen van den teler ia vrU behalve in gevallen dat het vlas eldera geteeld la In dat geval moet het vervoer gedekt rUn door een machtiging tot afname Voor da goede orde maken wij belanghebbenden er nog op attent dat op 22 Juni 1942 alle aankoopvergunningen welke vMr dien datum zijn gedateerd vervallen z jn Op 33 Juai nl dhia uitsluitend verkocht mogen worden op aankoopvergunningen welke gedateerd zijn op of na 22 Juni 1942 M BE EN VERWERKEN THIRANOBLEN EN AFLEVBRIN VAN OBSCKÖlBe STOKKEN Hat lUJkiburtau voor de Voedtelvoondeninc bl Oorlogttttd nuukt bekend dat bt bcstuuHlMaiiilt alt da Nadtrlandaohe Akkarbouwcantnla la feapaaU dat bM btwarken en vatwerkra nnmada hat vcrluiulelen en aOavann van fMcbllda atoklnn veortaaii llaidita ta to M un Indian daartoa vttgunaing 11 variaend daar da ditwteor van gaans aoemiia eenimit klaring motten ondert kanen waarl t bU zich verplicht ventu veel ontvangen bonnen te zuUen teruggavan tadlen zou blijken dat de definltiava toawdzlng voor het lelzoen 19tS 19U lager wordt dan d reedt verstrekt roorlooplg toawtlzing lUkatof N Voor dan toewijxlng zulten bonnenacriea wordan uitgereikt voorzian van opdruk I Lm S X kaUntlkitoO Voor da akkarboawbedrUven lal de helft van de hotvealbald itlkttot die In da bonnanierla voorzian vaa opdruk Mo 1 wordt toegewazen wordan varttrakt In N bonnen voorzien van een 4 elalen opdruk K waarop nUdalland kalkitlkitot beachikbaar wordt geateld n In varband met da alechte vooruitzichten t a v de feafarxaaimeatstatlea In het komende lelzocn zal tlectati één boanenaerla opdruk No I voor PiOt worden uitgereikt TrUdag tt HILVERSUM L IM M 45 Oramofoonmuc S IO Oebtendgymnaatltk liOO aramofooomuz 1 4t Oebtandgymnaatlek 1 SS CramoSoonutalak SjSO 8N0 Nlauwitierichten S 1S Gramolooomualek 9 1S Voor de huisvrouw 9J0 Kamemniiek gr lOJO ZIgeunenpel gr 10 19 Oovoeporkett en lojialan opn 1100 Voor da klautert 11 JO Gerard I ebon zlfn orkatt 13 00 Bniambla Joan Lancé U 40 Almanak U 4S BNO Niauwt econonüach buiebten 13 00 Salonorktit U 4t OramotoonmuiUk 1400 Ooolacta Birtlkarkeat toUtta en ffamofoonmuzlak ISJW Mlballazlac ISJO Ifclaibwtten en plano IT IS BNO NlMiw oonomlaeh n bmnbarichtall 1TJ9 Batoaaakaia voor mikum IT 4S Ortmofoonmuz UM Hat w k lUkaidia liorteraatj MJ9 Oramoftwatmuzlak UJ9 NaeriandB itam van bat Dottfront U 4S BNO Nteuwsbariahtao MJ BNO Binnenlanilicb toanondsidi praatK I94t Dultaeba taalcuma 1 M Imit vaa 1 Hotf en zQa arktn 19 1 JOm lehuld aa hn voorlaar Da toatorzuurioawltitiigcn kunnen voor dC looplg ultalultcnd orden lUtgereikt ten 1 hoeve van dezelfde nieuwe ontginningagronden all vorig jaar banevana ten bahoav van den teelt van groanten an fruit ondn glai Op de to te arUitn PaOi bonnan zullen voornamelijk goaüifde meatstoffen moeten worden aangelcodit waarvoor derfaaWa ook N an KtO segela baboaran ta worden Ingeleverd nX Da voorloopiga toewijzing voor kalimettitotfen aal banaan uit SO van de eerst kalltaewllalag voor bat pizoan 1941 42 dui Inclutlat d ni t gaidig verklaard ben no B Voor deu taawtliiBC zullen boiuienierlet worden uitgegeven voorzien van opdruk 1 tjn S Oen verbratktn ardt dringend aangertdaa da ruw kaüaoutan nodra dan baadilklNur itja af tt aamen aangezien ainganoman kan antdan dat ook In bat Itommda lzo n alal aaa alla atnvragan voor patantkall zd kuBntn wordan nldaaa Voor ontginntngaa wdka na 1 Auguatut 1941 g r d kwamen al ook thuu géén kunit meit wordan aeiaUaH Da aolala aaadaeht oidl ar p tlgd dat bl dan hiop van bat vlarda b m ttlagijaar todara vartndfcn ta t aagtemi nUlM Ml dt LjC O van Mn Mrlel tal moaltai mdlaatai aaa da lUev taralWM v Ijiaabaratprocmnina oaaJ HOS M ua a M a Mkatt n toUala JSBtitUl van Dbltaran da daflalUev luiaJÜilaa vaar bat tlBfidaw f94t U aal racdan barafctod lOar var volgt txt aan aalm aÓMKiatl 1 an oikatt f BNO MfuwrtMrtebtan ladara varbntihat aal m Kat la nrtviagn I SM Battui van Otetnaa m Mla erfeaat taaiAlilag atn var i Vaaat ai M attam voor da BMllo CtntiaM dl over een lijnvarblndlng met de betchikken 22 U 4 00 Cramofi HILVERIUIg IL 3 l t M S 4SS 15 Zie Hllvenum I S IS AmuMia orkeat opn 900 Omroeporkest opa 4 Gramofooninuzlek M 00 MargenwiJdlBt Cramofoonmuziak 10 40 In oude lulal steid reportage 1100 Zang met Pia jS leiding en gramofoonmuziek 11 40 C g toonmuzlek 1200 Amsbilé sextet UO Nieuwsen economlach berichten l ductlesiag 1315 Tuaachen de bedriivai r verleerd programma 15 00 Voor d e 15 49 Ensemble Jonny Ombach en W s barmelodleCn 1S 4B OramofoonniuilekfT Dichtende Jeugd 1T U BNO Nieuw i mtaehaen beuribarlchten ITJO Orked lando n solbt IS IS Se heere Van MS en Boom zakenlieden aan het woo nl Otto Hendriks en zQn orkeM U 19 OS fooiunuzlek 19 30 BNO Nleuwsb 19 40 BNO De Jordaner vertelt over i nooden 19 50 Spiegel van den dag j Engelsche uitzending Rolland a pol HKaL pecta Voor de Radio Centrales Oramn muziek 2019 Ulraehtech Stedelijk 90 90 Landmani Uut 31 00 Utreehladi delijk orkest S1 4S MiO Wleuwib ado 33 00 BNO L idend ataatilleden adi£Z 1310 AvondwUdtng 1319 14 00 Zi aum I KERK EM SCHOOL Oeref Kerken Benoemd tot huif Aaaoi H U Bultlak candidaat ta A Xref Qemeaatan Beronxn tt A t j Scberpenlise B M candldait ta K Doopagezlad Breadériehap Aaaf aaar Drachten W SIpltama te T