Goudsche Courant, zaterdag 13 juni 1942

ZATERDAG 13 JUNI I942 ANNEER WaIr ANN ST nSlliEUWS Kinderen sraan met vacantie GKZONDHKID OPDOEN IN BET BERUI NO Op een der perron zien wij € n lang trein waarvoor een geknoei van menschen Uit alle raarfipjes kijken lachende kjn lerg uchten alleen m ar kinderen een heele trein vol Nauwelijks kan mCT achter alle kinderkopjes de vriendelijke ipezicht n van de volwassen helpers en helpsters ontdekken die toezicht op de kinderen uitoefenen en Iien gedurende df l nge rei naar DuitschJand verzorgen Nu ïft de trein zi in Iseweging wiiivende hnnden wam erende zakdoeken de trein verdwijnt in de verte en de sohare van ouders beweegt lich langzaam naar den uilgang Zijn ze dan in hrt gfiieel niet bezorgd om hun Vinderen die nij voor ele weken van hen gescheiden iijn Nu ja het i niet gem kk 4vk voor vader en moeder maar de kinderen hebben het toch zoo goed ze komen op het land en n de bergen ver v an het slof van de üroote stad en ze zijn toch onder de goede hoede van den N V D Als de kinderen op deplaats van beatemming aangekomen zijn worden de kleineren en zwakken bij families ondergebracht teiwijl de oudem in tehuizen wwden opgenomen In een heerlijke omgeving midden tusschen de bergen brengen deze kinderen hier meerdere weken vacantie door Van het hijschen van de vlag s morgens tot het laatste lied s ayonda snelt de dag voorby de wangen gebruind de beenen rechter zóo ontvangen de ouders hun kinderen na de vacantie weer terug Ouders zoudt u Uw kinderen ook niet eens zoo n vacantie gunnen Wilt U ze € X k weer niet gaarne gezond en stralend voor U zien Welnu de NVD wil U heloen Uw kinderen gratis zoo n vacantie te bezorgen Gij behoeft alleen maar even te gaan praten met één van onderstaande bJ urtschapsleiders en de reet volgt van zelf Opgaven te richten voor bui rtschap Centurm aan W F Kuijken Turfmarkt 73 voor buurtschap West aan H J Revet Moordrechtsche Verlaat 141 voor buurtschap Oost aan C Hoopendoorn Burgvlielkade 62 Boter geitenvleesch en kaas gesmokkeld ZES PERSONEN VERBALISEERD Ambtenaren van den eentralen cri is cofitroled ienst hebtoen onder Hekendorp aangehouden en naar hier over gebracht de 32 arige huisvrouw H P de H alhier die aditer op haar fietf achttien K G boter smokkelde De boter is in beslag genomen De politie heeft wegens het frauduleus slachten van een geit aangehouden den 34 jarigen koopman J p v d B uit Reeuwijk Het vleesch is in beslag genomen bij den 45 jarigen loodgieter M W en den 65 jarigen aigarenfabrikant G v U beiden alhier Tegen alle drie personen is procesverbaal opgemaakt De polHie heeft bij de 71 jarigf mej J M S W alhiA een frauduleus vervaardigde kaas van 2 K G in beslag genomen De kaas was haar geschonken door haar neef den 82jarigen koopman J C W te Schoonhoven Beiden zijn verbaliseert Inbraak in woning op klaarlichten dag BEWOONSTER ERNSTIG GEDUPEERD Terwijl de bewoonster even weg was ia gisterochtend tusschen half twaalf en twaalf uurAngeJiroken in de woning van mej H den Broeder op de Niéuwehaven De dader is vermoedelijk binnengekomen door de niet afgesloten achterdeur In het huis was letterlijk alles overhoop gehaald verschillende kasten tonden open en de inhoud lag over d n grönd uitgesprei De dader kon blijkbaar van alles gebruiken en verzamelde een groote buit Vermist worden een witte verpleegstersjas twee tafellakens een onlbijtlaken een wintermantel een paar handschoenen vier zakdoeken een klem ontbijtlaken een handdoek een Iheedoekje twïe dameshemden een paar damesschoenen drie pakje puddingpoeder een pakje zeeppo der een half k i bruine boonen een half kg groene erwten een kwart k g rijst een bril veertig gram thee en voorts de distributiestamkaart de kolenkaart en het volledig stel distributiebescheiden van de bewoonster die door deze inbraak ernstig gedupeerd is Renale BlaMoo Hoera Ik ben pa met Heinz Rühmann Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag van if 3 30 uur Zondag 10 30 uur Proces met gesloten deuren met Olga Tschechowa Schouwbarg Bloipoop Jalouzie op bestelling met Hannelore Schroth Oe raldine Katt Frit Odemar en Dagny Servaes Aanvang 8 15 uur Zondagvanaf 3 30 uur Tbalia Theater Groot alarm met Heli Finkenzeller en Ernst von Klipstein Aanvang 8 15 uu Zondag vanaf 3 30 uur Juni 7 30 uur v ni Markt Vertrekfietstocht Goudsche Reddingsbrigadenaar Bilthtven of Doom JanI 1 nor Gebouw OemeenteHlkeGezondheidsdienst Splerlngstr 113 Medische sportkeuring 17 Juni IZ nar Nieuwe Haven 308 Zitting niilbureeu voor kinderschoenen 7 Juni 7 30 n Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh vin Welzea Juni 8 uur Daniël Cursus E H B O Juni 2 1 uur Gebouw G GJ D Spieringstraat 113 Kostelooze isenting tegen diphterie voor niet choolgaande kinderen van 1 6 jaar 18 Juni 7 30 uur VrUe Evangelische Gemeente Bijbellezine en bidstond 18 Juni 7 30 uur Leger OH Heils Verlossingsdianst leidster Jurren uit Utrecht 20 Juni 1 38 uor Olympisterreia Athletiek disirictswedstrijden district West Ned Politie Sportbond Juni 8 uur Pretoriaplein Buitenoefening E H B O Juni 3 uur Kantoor N V Land en Tuinbouwbank Jaarvergadering van aandeelhouders AFHALEN AANVRAAGFORMULIERFN SCBOENeNBONNEN 9 30 12 en 1 30 3 30 uur Distributie kantoor Afhalen aanvraagformulier ter verkrijging van een schocnerbon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Woensdag A C D E F G Donderdag B ZONDAGSDIENST DOKTOREN Bij afwezigheid van den huisarts zijnvan Zaterdagmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur te consulteeren de doktoren D Bakker Graaf Florisweg 30a telefoon 3550 en J G W F Bik Bleekerssingel 55 telefoon 3151 APOTHEKERSDIEN8T Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek E Grendel alleen Lange Tiendeweg 9 BEEN TEGEN VLEESCBPBIJS VERKOCHT Wegens prijsopdrijving heeft de poli tie proces verbaal opgemaakt tegen den 56 jarigen slager J H S alhier die bij den verkoop van runderschouders het daarin bevindend been ongeveer 5 KG per schouder tegen denzelfden prijs verkocht als het vleesch n l ƒ 1 50 per K G terwijl voor het been hoogs ens 40 cent per k g mag worden verkocht EIETS STOND NIET OP SLOT Uit een brandgang achter de F W Reitzstraat is een daar onafgesloten neergezet heerénrijwiel ontvreemd BENOEMING TOT GEMEENTEARCHITECT Onze stadgenoot de heer Chr G F de Jong Jr werkzaam bij den gemeentelijken techniscHen dienst van Rotterdam is benoemd tot gemeente architect van de gemeenten Leiderdorp y ju brugge en Koudekerk aan den Bfl rug lende spierof zenuwpijn en bg spit of rbeumatiek zijn AKKERTJES weldadige Ptjnverlossers Laat de AKKERTJES U daarom dadelfjk er vanaf helpen De Ntderhndsche Pijnafiller Uit vromer tyden J E GODDSCBC COURANT MONDDE 75 JAAbKiiBDEN Uit het venlac A den toe t nd der gemeente Gouda in 1866 Het aandeel der gemeente in de ligting voor de nationale militie van 1866 w rd bepaald op 32 man Het getal ingeschrevenen was 88 dat der vrijstellingen 55 zoodat 33 voorjd rdier st geschikt verklaard Werden Ingelijfd ijn bü de landmilitie 28 lotelingen en 4 plaatsvervangers Het garnizoen bleef bestaan uit den staf het derde bataillon en het dépót van het 4e reigiment infanterie op het einde des jaars sterk 30 of f jciercn en 378 onderofficieren en manschappen De dienstdoende schutterij bestemd uit 2 kompagniën sterk 464 manschappen waarvan 2M actief en 210 reserve Het getal dier hier aanwezige kerkelijke gemeenten bedraagt 9 dat der leeram of geestelijken 15 S JAAK GELEDEN Plan der feeatviering ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van het j muziekcorps der dd schutterij Zaterdag 18 Juni 12 ure samenkomst der leden in het repetitielokaal 1 ure ovatie aan den heer J G van Dam Raam sedert de oprichting lid van het corps met optocht 8 4 ure volksconcert op de brug over de Haven tus schen de Noodgodstegen Op deze brug werd in 1842 de eerste muziekuitvoe ring door het schutterij muziekcorps gegeven De brug wordt voor deze gelegenheid schitterend geïllumineerd naar een plan van den gemeente bouwmeester L Burgersdijk uit vrijwillige bijdragen van eenige geachte ingezetenen Zondag 19 Juni na afloop der inspectie van het i ataillon schutterij receptie in het café Vredebest van den heer Hardijzer 5 ure gemeenschappelijke maaltijd in zaal Kunstmin aangeboden door de vereeniging van fficieren det schuttery te Gouda Maandag 20 Juni 10 uur watertocht per stoombboot Krimpen a d Lek 3 uur gezellige bijeenkomst in zaal Kunstmin naf afloop der voordrachten bal 25 JAAR GELEDEN Tot directeur en leeraar aan de H B S te Winschoten is benoemd dr J L Hoving lecraar aan de H B S alhier ONZE BI03CÜPEN Reunie Bioscoop HOERA IK BEN PAPA Het is niet zoo vreemd dat r man Wanneer hjj vader wordt uitroept Hoera Ik b j ipapa Maar als de nieuwbakken vader iemand is ala Peter Ohlsen dan is het wèl een beetje onbegrijpelyk dat hij zoo enthousiast is oviér dit feit Want Peter ie een nogal lièhtzinnjg jongmensch een boemelaar die het leven alleen van den vroolijken kant bekijkt en zijn rijken vader goed genoeg vindt om zijn escapafles te bekostigen En dan als Peter in den vroegen morgen thuis komt van een luidruchtige afscheidsfuif hij namelijk voornemens een wereldreis te gaan maken vindt hij in zijn ted een kind een aardigen jongen van een jaar of drie Dit kind is hem door een onfcekende dame thuisbezogd met de mededeehng dat hij Peter nu zijn vaderlijke plichten maar eens moet waarnemen Zoo begmt dan de geschiedenis die meermalen reden tot uitbundige vroohjkheid geeft en zoo nu en don treffende tooneeltjes biedt van Peter omgang met z n zoo onverwacht verworven schat Heinz Rühmann speelt de hoofdrol in Hoera Ik ben papa daarin bijgestaan door Carols Hóhn en den kleinen Walter Sdiuller Een echte Heinz Rühmann film met alle goede kwaliteiten die het werk van dezen acteur kenmerken Thalia Theater f GROOT AlArM Groot Alarm is lang niet uitsluitend ensatiefilny Wel laat in het eerste deel een scheepsbrand en een losgebroken o fant die op een vol kermisterrein een paniek veroorzaakt den op sensatiebelusten toeschouwer niet geheel onbevredigd Overigens bestaat dit deel uit een stellig boeiende liefdeshistorie waarbu een knappe secretaresse en eén charmant danseresje rivalen zyn ten opzichte van een vlotten opperwachtmeester by de brandweer Eerst later komt er spanning en geheimzinnigheid in de rol prent als een open lade op een kantoor van een chemische fabriek eenpoging tot radiumdiefstal doet veronderstellen Eh op het laatst krijgt mehde sensatie m de hoogste graad als de onschuldig verdachte brandweerman den wauenischuldige op heeterdaad betrapt en deze bü de achtervolging eentafel waarop flesschen met icht oninlofiwten én ofitbranadbareninhoud staan omwerpt waardoor eep eer re ii l rli ielöe Gvcn eiiT ijo brand ontstaat terwijl de secretaresse buiten kennis in t door rook en vlammen omgeven kantoor ligt Er wordtgoixi en vlot gespeeld Ernst von Klipstein en Heli Finkenzeller zijn devoornaamste vertolkers met Charlotte Dsi is d o 7ifh buven iicn in mcf fraaie balletten een uitstekende danse res toont Schouwburg Bioscoop JALOVZIE OP BESTELLING Me stal zijn het de kinderen jm wie de ouders zich zorgen maken maar in de film Jalouzie op tiestelling het cofdnimi van deze week m de Schouwburg Bioscoop is het net andersom In deze rolprent heeft het meisje zich het hoofd te breken hoe ze haar ouders wat huiselijkheid zal bijl rfn fn ir i v h een come is waarin het gegeven is uitgewerkt zit er toch een diepere ondergrond in Want wat komt er van het familielïven terecht als papa het met zijn beroep ZOO druk heeft en mama zich zoozeer eefi tT 1 h r b i M iwe berij dat het al een bijzonderheid in den huize is als het gezin ich gezamenlijk aan het ontbijt vertoont De film stelt de vraag en geeft er een antwoord op en het spieekt flat de door een schrandere dokter toegepaste jalouziekuur toti de gelukkige hf ep ipp leidt C ti d m t van de handeling past Hanelore Schrot Geraldine Katt Dagny Serva s en lii Odemar ziin ne vo naamste figuren men ontmoet voorts Hans Brausewettcr en niet te vergeten is he k T rt t et p van Carsta Lock als de gezellige gedienstige hrt vooriT rrr met d ournaals en een blijspelletje een leerzame film over kwakzalverij en kan frb irdin S v d Kraa s Uit hét Gemeenteblad NIEUW HOOFD DER OPENBARE 4GERE SCHOOL NO 2 BENOEMD De burgemeester heeft met inean van een nader te bepalen datum als opvolger van den heer L Verjaal aan wien wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd eervol o i fl is verl end ber emd tot hMof van de openbare lagere school no 2 aan de Elisabeth Wolffstraat den heer N van den Houten hoofd eener ischool te Nieuwenhoom Met ingang van 1 Juli a s is benoemd tot onderwijzer aan de Centrale jfCopschool de heer J Jaarsma onderwijzer te Gelsenkirvhen Commissie van advies voor de warenmarkt Df burgemeester heeft den Bond van Marklkooplieden Door Eendracht Sterk bericht dat hij zich met de volgende samenstelling van de commissie van advies voor de warenmarkt kan vcreenigen H Zoutendijk te sGra venhage T van Vlaardingen te Gouda J C Kp nf T Go a P v d D n i te Gouda en E G Engelhard te Gouda Verio A verleend De burgemeester heeft aan J C Koole meubelfabrikant alhier een verlof A ver end voor J n verkoon van zwak alcoholischen drank in het klein voor het tijdvak tot 30 April 1943 voor de benedenvoorjen achterlocaliteit van het perceel JVesthaven 46 Recht van nitpod De burgemeester heeft aan I van der Want alhier recht van uitpad verleend over de genoleerde zijJ gedempte Jan VerzwoUewetering uiO £ de op de Van Swietenstraat Deur in schutting De burgemeester heeft aan S Kulik alhier verguning verleend tot het aanbrengen van een deur in de schutting tusschen het perceel Kleiweg 100 en het veemarktterrein en daarbij tevens recht van uitpad over dit terrein verleend Verordening baven ld De burgemeester heeft bepaald dat de gewijzigde verordening op de heffing van havengeld en van een bruggeld in deze gemeente wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 Januari jl Inning inentingsi lden De burgemeester heeft bepaald dat in afwijking vaa het bepaalde in de Gemeentewet de inning der inentings gelden geschiedt door den gemeentearts belast met bijzondere werkzaamheden Regeling voor vacAnt i9in winkels i EB MOET VOLDOENDE KOOr GELEGENHEID OVERBLIJVEN Goedkfearinc door burgemeester noodig De burgemeester deelt mede datvoor het sluiten van winkels en zakenwegens vacantie de volgende regelingzal worden toegepast Indien door een vakgroep in onderling overleg een regeling is getroffen vojgens welke het publiek in de gelegenheid wordt gesteld de verlangdewmkelwaren of diensten tijdelijk bijaangegeven winkels of zaken te verkrijgen en welke regeling de goedkeuring van den burgemeester heeftverkregen zal aan de vergunning tothet sluBe n wegens vacantie voor winkeliers of ambachtslieden van dezevakgroep of branche de voorwaardeworden verbonden dat deze regelingmoet worden gevolgd Indien geen regeling voor de vakgroep is gemaakt en goedgekeurd wordt op individueele aanvragen om vergpnning beslist onder voorwaarde dat aan de winkeldeur een lijst mo t aangeven waar en bij wien men de Waren en diensten kan verkrijgen Deze lijst moet bij de aanvrage om vergunning worden overgelegd en zal var het stempel der politie moeten zijn voorzien Vakgroepen kunnen de voor haarToeo getroffen re elir ter pnvikeii ring inzenden Uit de regeling zal moeten blijken op welke wijze het publieknaar de andere koopgelegenheden enzaken zal worden verwezen Daarbijdient er voor te worden gezorgd datin dezelfde bu rt steeds zoodanige gelegenheid bestaat en dat aan de winkeldeur naar deze gelegenheden wordtverwezen Ook in den Zomer Jongeneel s LEESBIBLIOTHEEK Markt 41 Gouda Burgerlijke St nd Gabortn Juni Philippus Johannes zn vanTh Verbiest en C G de Vos Reigerstraat 40 Juni Elisabeth dr van J Th Wimmèr en K Lorsé Woonwagankamp Petrus Hendrikus zn van P J A Koemans en G Versteeg Markt 7 Juni Jan Martinus zn van J Mde Jager en P Koolmees Burgvlielkade 77 Pieter Leendert zn van L A Maliepaard en C Zondervan J P Heijerstraat 4 Ondertrouwd 11 Juni J Huujrman en E A Looijaard A Huurman en E Buurman C Roeloffs en W A Verhoog Hi H van Ooij en H P Stuurman B deJong en C E van Loon G H Slootjes en C J Bo f J C vai Hesse enM F van Woal Overleden 9 Juni Lina Mant geh met 8 Hermann 59 j Predikbeurten ZONDAG 14 JUNI Remonstnuitsebe Kerk 10 30 uur ds J Nienhuis Kleine Kerli Ver van Vruz Hervoimdaa 10 30 uur pnrf dr R Casimir Den Haag Lntbersebe Kerk 10 utir ds J J Simon Ond KathoBeke Kerk 10 30 en 6 uur pas oor G P Giskes Geref Kerk r cand A de Groot 5 uur ds W J 3 njdt van Waddinxveen Gencente 10 en 5 uuNds A de Blois Chr Geref Gemeente 10 en 5 uur ds H Binee van Zaandam Ned Geref Gemeente 10 en 5 uur Ds Joi van Welzen Woensdag 7 30 uur Ds Joh van Welzen Vr e EvanceUsehe Gemeente 10 n 5 30 uur ds H C Leep Donderdag 7 30 uur Bijbellezing en bidstond Ver Calvtjn 10 uur ds G A Pott van Rotterdam Nederlaadsche Geloofssemeensebap JBet Leger des Hei 10 uur Heiligingsdienst tevens Opdrachtdicnst Leider en mevr de Dreu I ondierdag 7 30 uur Jerlossingsdienst Leidster Jurren van Otrecht SPORT BILJABTEN L llankhortt kade kampioen van district Gouda ONGESLAGEN DEN TITEL BCBAAIJ Spunend dot vak bet concom De Schoonhoven aar L Lankliarji l winnaar geworden in de wcd 5tr jj om het kampioenschap kader van hrtdistrfct Gouda die gisteravond n 2 biljartzaal van de vereenigmg t Gouw voor een talrijk oubli k beëindigd J De eerste ronde werd inge t t met pai tijen Heyneman Bokhoven La i Zwanenburg en Eikeniuir Den Eloér tl partjj Heriieman Bekhoven had cenSverloop Uokhoven eclde iets beter tn den vorigen avond in bleef toctj hoe beneden zijn kraclit Na W bcu li n hadtaeen voorsprong van 45 caramboles MaJtoen begon het gesukkel weer H nwiiJfmaakte direct hiervan gebiuik ha T cie In won 4e partij BU Lankliorst Zv aiienbi lukte het minder goed De SchnoniovtnSwnt wat er voor hem op het spel HIJ waa dan ook niet geheel vrl vïzenuwen Niettemin maakte hij liet m de 75 caranboles vol en liet Zwaiedbm een 40 caranboles achter Het mo vrrine nlwel niet best maar zijn kans op den tlttiwas aanmerkelijk gestegen De partij e naar Den Boer was de minste van het ie heele lournool Er werd heel veel pnpoedeMen met een moyenne van 42E won EiltenajrH Heyneman 175 lei 20 34 34 41 41 175 131 175 114 18 24 J Bokhoven L Lankhorst J Zwanenburg C Elkeniar J den Boer Er heerschte een nerveuse spannmg toen de tweede rond aanving het de parttleo Lankhorst Ravenstein Den Boer Heyn S tan en Zwanenburg Eikenaar Deze roitdi on de beslissing brengen Won Lankliont zijn partij dan had nij den titel behaaM verloor hij dan moest de derde londe d beslissmg geven Toen de strijd tussches Lankhorst en Ravenstein aanvinii uaren beide spelers verre van op hun gp nak Dat fleze partij geen topprestatie opieveide liet zich wel begiijpen X nkhorst wos nog het meest op dreef Met keme series o isptel e hij zijn tegenstander die hier nicH legenovftr letle In 28 beurten bevocht Lankhorst de overwmning op Ravenstein die e u klemt honderd caranboles achtei bleef H lirmede was Lankhorst ongeslagen kampioen geworden VHn het district Gouda ten fraai piestatie m een zoo n sterk bezet louinool Eikenaai speelde tegen Zwanenburg beter dan in de eerste ronde Hij maakte ijn partjl uit tn 30 beurten met als hoogste sene 36 tE ia 3 tt Ml 175 82 los 175 127 175 14 36 30 30 30 30 De partij Den Boer He vneman w i rd even eens uitgespeeld in 30 beurten Winnaar wai Heyneman L Lankhorst J Ravenstein J Zwanenburg C Eikenaar I J den Boer C Eikenaar XI De laatste partij van het toumttcii Bokhoven Ravestein was alleen van be eekenuvooi de eindplaats die deze speleis zoudeninnemen Won Ravestem dan wa hij iïo een eervolle tweede Maar Bokhoven wtldlniet graag aan de staart vSn de lij t stainen versloeg Ravestem zonder nu die eensterke partij te spelen J Bokhoven ITS 3 18 6IIS J Ravestem 156 28 16 31 Huldiging en prijt uilreiklB Direct hierlïa geechiedde de tatild gms naden Kampioen en de p ijsuilreikMig De heerJ C de Boer veHvxitter van Jc Güi w opende de itj des spekers met al te tic dunken die hun medewerking hadotn gcKe ven om dit tourooi zoo prachtig e doesslagen De voorzitter van de Centrale Co nnissie Gouda de neer Chr Mui hield een propaganda speecnje en reikte vervolgei s de kamp oensmedaille uit aan den heer L Lao lioflt lid van de biljartvereeniging Schoonnoven dien hij prees aU een tairen prettisen CB sterken biljarter Hierna complimenteerde de heer G Boa namens den N B B den voorzitter van Ter Gouw met de keurige organisatie van tö tourooi en vrorg aan de belaogstellen n c B applausje voor de heeren Chr Mil O JScholten voorzitter en secreta Is an Centrale commissie Gouda Tenslotte feite teerde hij den kampioen met zijn ïMi e l taUe en sprak de hoop uit hem in net volgend seizoen terug te zien op een njlion t4 urooi De kampioen dankte Ter Gou on Centr Commissie voor haar arbeid en orejlj de prettige verstandhouding tus ciien M spelers onderling tijdens de wedstrijden Na afloop kreeg de heer C van Evk e extra pluimpje van den voorzitter v m W Gouw Met de mededeellng dat er dezen aonw een cursus gehouden zou worden in het arbitreeren werden deze wedatrtjden gesldl Het eindklassement luidt 1 L Lankhorst 12 1 H Heyneman 3 J Bokhoven 4 J Ravenstein 5 C Eikenaar 1 J Zwanenburg 7 J den Boer gew rem verl p IJl iU I S 3J Voetbal Het competiriescherm zakt BESLISSINGSWEDSTRIJD D H S BODEGRAVEN SM IT BET SEIZOEN den het Is voor de Goudsche elftallen W seizoen afgesloten tocli wordt er mof gen te de e stede nog oompetititvoel bal gespeeld want het Olympia leff is aangewezen als de plaats a l eslissingswedstrüd tusschen FEUILLETON Nadruk varbodaa HET BÜID PAPIER n ToMi hij Kart RocB in a a boek van oe groote eetzaal ug was Lene Barbiscli geheel uit ijjn geheugen verdweoen Vertell Vertell i orand van ongeduld Hoch wierp eerat voorzichtig een oUk In het rond en began toen bijna fluistereod Het meisje hebben we niet dat Iswaar daarentegen weten we nu mettekeAeid dat et zich nog eer isteravond in bet appartement van de Strellera bevond Kroiiberg werd oieek Zli leen dos oogt ZIJ leettl P bcscaiuw k als zeker De uoÏïl K nuiszoeking mets ver geslaagd daa zy en heo me daarom ook reeds een tameiyk juiste voor tellini kunnen na en van oetgeen er bil de ütreliers is gebeuro Kronberg ttok zyn stoel nag wat dichter bij dien vao Rocta Deze gmg voort De badkamer aonder venster is degevangenis van net meisje geweest Oe canapé welke oy ons Dczoek m de eetkamer stood hee t kort geleden jn oeIndkamer het m isje tot bed geilierid Hoe Kunt u dat weten vroegKronberg opge iaen Het gewone giimlacnje van Hoca Toen ik aij de canapé eenige versche krassen ir de vert van den vloercemerkte Kwam ik inmidd i K op datvermoeden Het meuoelstuK moet venschoven zijn Daar de rest van denvloer met een groot xarpet was jtdcKtstruiKelde Jc met opzet by welke manoeuvre Ik een stuk van net karpet konverscnuiven en waarnemen dat dekrassen verder liepen jn de ricntmgvan de badkamer De smaiie deur vaodie kamer droeg sporen van een icbte verache beschadiging men nad er denogal breede canap niet gemaiKc ijkdoor Kunnen kruien in de Dadkamerneeft rfe canape tegen den muur aanden rechterkant gestaan ter noogtevan de canape nad het srbuderwerkdaar een weinig ge eder oor net een at andere toevj on i et opgeslotenmaisje eergisteravood in de slaapkamei KOHien Op het oachttateltje lag zooais vandaa ii nog een ooeK Streller ii DiijlcËaar gewoon in oea te ezcn Daar de jonge dame ik oedoei Maud iUndrun geen ander papier nad cneurde zy het schutblad uit het ooek nam ecu stompje potlood dat zy Juist by d hand had schreef soei een oaar regen maakte het venster open eo wierp het blaadje oapier op straat Ais oewUs daarvoor nebt o nier dat ootiooa dat zy in haar zenuwachtige naast co den grond liet vailen omdat net zoo klem was v ei het niet in net oog Jï d zoo IS net dmg met net veegiei terecot gekomen in de kist welke m de keuken staat en waaruit ik het heb opgeviscbL Hocb baalde een potloodje te voorschijn en legde het voor Kronoerg op de tatei Kronoerg was niet weinig verbaasd Juist zooais u onnaiddeUijk vermoed nebt mijnheer Roco kort en stomp Hy nam net poSood in oe hand Het was nem ais raakte bil iets levends aan iets van naar ui ottteren nood hadden naar vingers net s t kje potlood cimKlema eo tiet bad geiicpen om oem de smeekenae waaf£C i i ing te zepden Bn hy b Ueek het eelijxe zwartgelaiite stompje met teederen Dllic Roca sioea nem giuniacnend gade U JS een zonderling menscolKrboDcrg kwam weer tot ziclueU Waarom vroeg hij Door een onnoozel olaadje oapierlaat u zich neeiemaai van streaic brengen Duizend kreten om hulp dringen uit bedelbrieven uit aankondigingen in de bladen uu de gerechtszaalen op straat tot ons door en wy trekken oBs daarvan mets aan en gaan ooverscfaiUig onzen weg Maar in u leeften werkt tén kreet om hulp ais eaomagische kracBt Ja ik ken myzca niet meer Haar vertel verder Hebt u het boek waaruit het schutblad is gescheurd g vondent Neen en dat spreekt vanzelt DieStreller is een geraffineerde schurk Hyheeft bet boek tydig laten verdwynen Niettegenstaande dat weet ik wat vooreen boek het was het derde deel vaneen ietwat verouderd uit vyf deelenbestaand botaoisca werkr verschenenbij Wilhelm Porster Maar hoe is dat mogeiyk Sloe imf u dat wetenj Geen Kunststuk Op oe Boeken Dianken lO de cetatamar stonden beteerste het tweede en net vyfde deelen op het nachttafeltje van Streller lagbet vierde Het derde deel ontbreekt ea IS heel zeker aat waaruit de Jonge dame bet scnutblad heeft gescheurd De vooraichtige Streller neeft het toen verbrand althans op de een of andere manier onvindbaar gemaakt Het verUerc verioop stel ik my voor aas volgt Ooor het openen van het venster werd de aandacht van Streller en xijn vrouw getrokken die waarschyniyk in de eetkamer waren Zy yiden naar de slaapkamer en trokken net meisje weg van net venater dat zy onmiddeliyk sloten Daarby Dieet aan het gordyn dit haar nangeo dat ik bemerkte In en plooi tn natuuriyk heb meegenomen Het is van het meisje dat lydt geen twyfel Een zUde acbtige glanzende Mflade vrouwenhaarl Kronberg s vingers oeefden Het was de eerste groet van haar die hy moest redden 1 Ik moet ik wil Ik sal u indeol fluisterde by ROch keek rem beaorga aan Mag ik u een raad geven My Ja u Trek u onmiddeliyk teruguit dit avontuur bet neemt a al tezeer in beslag en u zoudt vreeseiyk te eurgesteld kunnen rden Kronberg werd rooa Neen neoitl Ik kan niet meer vrouw Uefgelia Ik neb nog nooit en nu misaehien van Nu Doudt uhersenschim Roch sprak koel zelfs streng en M ban van den jongen geleerde sidderi Ja het was dwaasheid louter dwasi beid krankzinnigenwerki £ n toch ng perste de tanden oiit Vertel verder mynheer Rocö De Strellera moesten rekei nouoen met de mogeiykheid pat voorby ganger net blaadje pap er gevonden en zelfs gezien uit c1k ster het was geworpen Dus moest alw wat hen koo verraden onmid ieW verdwynen NatuurUJk bet meisje f erste piaau Waar heeft men Mauo neenl bracht Waarheen Wees gerust ic Den vast overtuigd dal men de jonge dame ve geen leea heeft gedaan Zooais ix Ji Streller voorstel is hy onmiddellijK trap afgeloopen om op straat te j zoeken waar u hem door uw ooüO t natuurUjk in het oog oent gevauen mIS u toen nagegaan totdat i m t auto Stapte en den rhauffeu iP u naar het noofdfnn rissariaa van P litie to t reft ep Hii wist ni Jïï tyd aao jiteo we zeggen T een uur Wordt vervolS