Goudsche Courant, maandag 15 juni 1942

MAANDAG 15 JUNI emCIEKLE M EDCHJNGEN BmumjÊU iMt Arbeidsfront Da e ntrale petsdienst van het HJtF meldt Artikel 8 vin het huishoudeUjIc wnkrawit van bet lf A F opmt de no0elUkheid v ondM iteoniog in cevaJ van nood Ook hierin komt d tecenttelUngmet het verleden tot mting De ledenvan het Hederlandsche Arbeidsfrontvennen teumen een gemeeiuchap aarvvt de beteekeois ver uit aatboven die van een vakorganisatif Gcheel in overeenstemming hiermedekan ieder dan ook aaniprask makoiop een grootere beiiartiging van mn belangen dan voortvloeit uit ZÜn vat sigaren toêwUllngen lull en worden uitga of beroep Het n f righeidsgevo re a e mt3 m ex Ta 2 o iS mo t overal waar dit mogelyk is tot aot Igaretten rooweC die van de tabaka A fi ie hen l Vertelmeeei eeas 1 jV noepluan uitsluitend a Ve well Mija P t andetsl Dt Hmr i ChtalaJ m BiscuttfMdu Sitnrdam UUX MEISJES gevraagd voor verpakkei vao levensoÉiddelefl fabriek te 2 aetermcer te koaicn met tceiii van 7 27uur i Goed looa idna vergoeding van reiskostea Brievea Vérheui s Handelsondemoining BenllHiizea Ledige doezen inleveren I Voortaan n doos Erdai No 20 van 16 centt alléén bij inlevering van een ledige Erdal doos Scfioenen gaan linger mee ioor ERD L JAM V n 22 t n 27 Juni zal é zoak wegans vacantia gesloten zijn o IMandag 29 Juni hopen wij waar met ons alttal voor U klaar ta itaan om energiek n mal frlstch n moed te kunnen beginnan krljgl U geen nieuw TapQton Meubelen n Kleeding Moiex helpiill Wij beschermen op deeenJgc Moende wQze uwgoederen onder tortgdurlga garantie togen dê 2oogevraeide vernieling door motten door een behandeling met Fll MkEIWEO 41 Taiaf scee SIMONI DE WITI Adverteert in dit biad altijd voprrmdf uitmg komen wat vandaag dan één kan overkonsen kan morgen den ander te beurt vallen Alten hebben de gezamenlijke phcht hulp te bieden waar de enkele werker den bijstand van anderen bAoeft De financieele zorgen en moeiUj kheden in het gezin van lederen werker zQn ieveng de zorgen yon de gemeenschap waartoe deze wericer behoort Dit is de grondgedachte waaruit de nooduitkeering geboren is Een nadere omsciirüving van wat onder nooduitkeenng wordt ver tjun is in artikel 8 met gegeven Hierdoor is een zeer ruime begrenzing mogelijk Alle gevallen die niet kun en worden tJiuisgebracht onder de andere ondersteuningen als invaliditeits teitsen ouderdomsondersteuning overHKleneu tkeering ed dooh niettemin dringend om oplossing vragen kunnen behooren tot de gevallen als bedoeM in rtikel 8 Da Btrekking van dit artikel is de mogeUikheid duidfelijk te laten spreken dat ieder die tenminste een jaar contributie heeft betaald zich binnen da grenzen die de finsncieele leider van het N A F steK van hufe en bü tand zal kunnen verzekeren Het Mamhoorigbeidsgevoel van lederen WBriter en den wensch In gevat van nood ook voor eigen gezin een beroep op de gemeenschap te kunnen doen doen hem de noodzaak inzien lid te yn van het Nederlandsche Arbplds4ront ONTHinXINO VAN NOORSCHE ZEEUEDEN Twee Noorsche zeelieden die er on langi in Mstoagd zjjn bU een Duit dicn luchtaanvalls i op n naar Moer mask varend Dp beide Noren waren zeer verbaasd dat zij na hun aanmelding bij de Noorsche overheid niet tot den militairen dienst genoopt werden Toen men hen verklaarde iit geen nkele Noorsche ieemtmjfigen zijn Vryen wil op Duitsché ÖOTlogsschepen of op Noorsclje koopvaarders onder Duitsché conlirole dienst doet waren Ü zeer verrast Het bleek dat de En S elschen met dezen infamen leugen de Foorsche Deensche en Nederlandsche ieeelieden in hun dienst probeeren te weerhouden van den terugkeer Tegenover deze kwaadaardige bewering die van Engelsche zyde tegenover eUcen Europeeschen zeeman by elke gelegenheid dié zich voordoet gedaan wordt staan grootsche beloften Na den oorlog zoo zeiden de Noren thans In Oslo belooft men den Europeeschen zeelieden land en huizen in Canada wanneer zü afzien van hun terugkeer naar Europa Naar opvatting der beide Noren vat men deze beloften echter algemeen op voor wat zij zijn n L een lokaas om goedgeloovigen te verlokfcen tot de steeds gevaarlijker worden de vaart in dienst van Ehgeland Een brief van het front Duizenden Nederlandsche vrouwen moeder en verloofden wachten vol spanning op dien brt van het front En ginds in het Oosten BChryven onze mannen uaar huis vertellen zU in lange brieven over hun strUd tegen het bolsjewisme Neen papier couvert n potlood zijn niet te koop in de oneindige ruimten van het Russische land en toch de brieven komen want In de pakketten die door ons naar het Oostfront worden gezonden bevinden zich ook schrUtbehoetten landgenoot wt weten wat onz n ii aa en noodlg hebben De inhoud van de pakketten wordt met veel zorg en zeer oordeelkundlc ameniceeteld Ja natuurlijk Is hiervoor veel geld noodlg Maar daarvoor stort ook gij gaarne uw bfld ge op girorekening 43 iW tn Verzor S lngsfond van het VrqwlUlgerslegloen Ne erland Koninglnnegracat a te ïGraven nate BB SPORT VOBTBaL N V B Xamploviucfeap vaa Nederlaad Blauw Wlt Heerenveen l lindhoven ADO l l PtoaMMe ea degradiUe DOB RCH a t KUnkwtIk laren i 1 OVVO HHC t l Neptunu UVV 0 1 Coai Martlnlt 4 1 Flulra VCS l Bodegraven DHS a WV Maurits 0 0 Emmen VelociUa 0 0 Vlo Scheveningen 5 1 A o O kefcutt een kMtkur paat In ons overzldit vas Vrijdag zQn we niet K heei Juist geweest omdat er btl nadere schouwing toch ook nog andere mogelijkheden waren Zelfs zou Eindhoven blj een overwinning nog hebben moeten wachten op het resultaat v n ADO AGOVV dat nog gelOk kan komen Het gelUke spel van gUkren Ui eindhoven ia ongetwijfeld In het vaprdeel van de HaRnaart dia bun thuiswedstrijd tegen de ApeMoeraera hebben te wtniwn om landiuraploen t woiden BU een gelijk apel ou cn Slndhovan AGOVV en iu 0 Mer met punten elBdlsen en souden r nog beslAato nw ed a trHden no dig zUn voer KtauliMiven dat zoo daverend begon H hel mrd o varlmp van d e competitte l l Wweest Maar Ie weel krtlit tenslotte toBh nog weer een ï UKhovw heus ABO u mj Mnnt gekoM De raededeellw op het DHC lerrein dat ADO bil da nwt met 10 voor stond blijkt oajufail te Un feweett Nz 99 min te de Ie hettl was M lUnd Boi toea nwn Uullwven de Mdlac tfoeC K I U g VMT taadatami m nt mmê nut ttn ruUsoeiiea De wmdaoht van luuidelarm la Ubalcf1 rof ttCteo wordt er op geveiticd dat op de in het tUdvak van X4 30 Juni verstrekt voorw ottoewUzingen wel U v aar sigaren sigaretten ot kerftabak naar keuze kan worden gekocht doch dat op den extra bon van da tiibftkikaart die voor et tijdvak van SO tot en roet Z7 Juni geldig zal worden verklaard ultsiattend 10 sigaren zullen mogen worden verkocht De extra bon van de slgarettenkaar die eveneens tn het tUdvak van 10 tot en met 2 Juni geldig zal sy cal ultsUiitend recht geven op het koopen van 40 sigaretten Op den extra bon van de fcbakakaart die tn het tijdvak van 27 Juni tot en tnet 4 JuU geldig zal z n zuUen uitsluitend 40 sigaretten mogen worden verkocht Hiermede dienen de winkeltars rekcifmg te tiouden bij hun bevoorrading aangezien zij anders met in sta t zullen z n aan de vraag van hun afnemers te voldoen Teneinde misverstand te VDorkomen wordt er voorts reeds bt voorbaaf op gewezen dat voor de Ingeleverde extra bonnen voor sigaretten zoowel kaart als van de sigaretten kaart zullen toewUzlngen v90T sigaretten worden verstrekt loss reeds In de volgende miauut kwam de geilijkmaker Daarna heeft AIX krampachtig moeten verdedigen om den stand te handhaven Blauw Wit is nog Juiat de laatst plaatsomloopen Door een benauwde 2 1 overwlnfijng op de Friezen lieten zQ de roodelantaarn aan de Friezen over Eindhoven 8 3 3 2 S 10 I AOO 12 4 18 11 9 AGOW 7 3 2 2 8 lü U Blauw Wlt 8 S 1 4 7 14 13 Heerenveen 8 14 3 8 8 IS t Gooi liebouden Met een geheel gewUzigde ploeg heeft Neptuaus hei ook tegen tJVV niet klinnen l oiwerken De zware eindspurt he ft den Rotterdammers geducht parten gespeeld en is in de promotie wedstrijden niet zonder Invloed gebleven Glisteren namen de Utrechtenaren met 1 0 revanche op de op eigen grond geleden 3 2 nederlaag en bewerkste ligd n daardoor dat t Gooi voaa de eers e klasse behouden bleef daar kan de nog kamende ontmoeting t Gooi Neptunua niets meer af of toe doen Van de 2e klassers valt ons dit resultaatheel erg tegen want te oordeelen naar watwU van t Gooi zagen was dln ploeg tochallesbehalve sterk t Gooi 3 I 1 5 8 4 UW 4 1 123 8 7 Neptunua 3 10 2 2 4 7 DOS en RCH hebben toch gespeeld al hing er niets van het resultaat af De ex eerste i jassers wonnen met 3 2 zoodat de Haarlemmers die zoo succesvol in de competitie hadden gespeeld in de promotie geen enkele ontmoeting hebben gewonnen Ooal la door een 4 3 zege op Martlnlt gelijk gekomen met Fortune en al liggen er voor dit tweetal nog voetangels en klemmen de kans dat het op een beslissingswedstrijd tusschen hen uitdraait Is niet denkbeeldig Fluks heeft tegen VCS met 1 0 gewonnen en zoodoende haar kans behouden De stand ia hier nu Fortuna 4 3 0 18 13 4 Coai 4 1 8 1 8 13 e Flula 3 2 0 14 4 8 VCS 4 18 3 2 8 12 MarUnll 3 0 8 3 8 4 15 rios wint oiM er laoaH 117 17 12 2 1 8 19 8 3 4 8 B 3 18spelen ontmoeting Op het uur van aanvang van den WedatrUd Vlos Scheveningen bleek de acheldsrechter niet aanwezig te zijn De heer Heenemaa werd bereid gevonden de leiding opzich te nemen Scheveningen had niet veelte bewren tegen de groen witten die gedecideerd met l wannen en nu de beste kansen hebben Vlos 9 3 Makkwartler 5 2 ASC 8 2 Scheveningen 9 1 In de a s Zondag te Laakkwartier Vlos hebben de bezoelwrs dus reeds aan een gelijk apel genoeg Het ngelooleUlke gebeurd In het Zuiden la de groep fileyerhelde Maurlts WV zoowaar toen gelijk geèindted VVV wist in haar thuts u edstrljd niet te w innen Met 0 0 werden 4e punten gedeeld zoodat de slot stand la Maunts 4 12 14 7 4 VVV 4 12 14 9 8 Ble erhelde 4 12 14 7 B Het doelsaldo Is dus geheel in het voorrleel van Mauilts en dat kon In de beslissingswed strijden nog eleens den doorslag gei en In leder geval moet Hehnond nu nog langer op de beslissing wachten Ook Velocllas behouden Emmen Jieeft de noodzakelijke overwm ilog op Velocltas niet kunnen behalen De Groningers wonnen wel is waar sok niet maar zli hadden aan den puntloozen dra genoeg Velocltas heeft deze piaïmotle competitiedus slechts met een verlies van 1 punt besloten hetgeen een fraaie prestatie is Totnu toe heb ben dus 2 eerste klassers t Gooien Velocltas zich gehandhaafd 2 C09 enHengelo hebben moeten plaats maken ende wacht is nu slechts op wat Helmond zaldoen Velocltas 3 1 O 7 7 3 Emmen 4 2 119 ï 4 Frlsla 4 0 O 4 O 4 8 UIT DE PERS H ligieua zoeken in onzen tyd In een beschouwing onder böven jtaanden titel wüst het Wg Hbld Bp de religieuze bezinning voortgesproten uit Germaansch rasbesef Dit Godsbeeld vertoont totaal nieuwe trekken By deze religieuze strooroiiigen zijn twee richtingen te onderscheiden Ten eerste de méér persoonlijkidealistische richtfhg die den mensch tot een verlossend middelpunt van het heelal tracht te maken Vertegenwoordigers hiervan zljn Malthilde Ludendorff Bergmann en Schwarz Er ontstaat een religieus activisme T aarin God zelf nog in strijd en wording en afhankelijk van smenschen grootheid of versagen is Het bekende woord van Augustinus onrustig is mun hart tot dat het rust vindt in U o God wordt veranderd in Onrustig is het hart der Godheid totdat het rust vindt in smenschen hart Ten tweede de richting die wordt vertegenwoordigd door Hauer Franssen en Kranhals Zij zien de zaligheid hierin dat de mensch zich met den goddeliiken wereldgrondi die zich in de oneindige veelheid der natuur heeft uitgestort vereenigt Het moderne religieuze spreken van God is ver verwijderd van de Godskennis verborgen in het Evangelie Het is echter zoo merkt prof Köberle terecht op verkeerd wanneer wij als Christenen voor het religieus zoeken tn onzen tijd slechts een geringschattend vooroordeel over hel ben want het moet ons beschamen Boofdredacteur J O WayMen aijtterttwo Chef4WUeteur mw Oouda o Omstr eih r TUMc de meiuchen ia gtosAm e Jsan bet Evangelie en a de Kerk als iets vanzelfsprekends voorbggi an Het religieus zoöken van onzen b d mogen wg noch nawf vei eerlijken noch meedoojsenloos verdoemen Wij itiMten getuigen dat Christus het antwoofd IS en de vervulling GoAs van het r ieus zoeken ook van dezen tijd Betreurenswaardig is het te moeten constateerm dat de Kerk slechts negatief een vooroordeel heeft en te weinig er op wijst dat ziJ een eigen antwoord heeft m Christus voor het religieus gemoed De fout der Kerk is niet dat zij stelling neemt tegenover di stroomingen die zich verwijderen van de Godskennis van het Evangelie Dat is haar goed recht en zij is daartoe verplicht krachtens haar goddelijke opdracht Haar fout is echter wèl dat zij te veel protesteert en te weinig aan de o e r woorden voor onzen tiJd een vetstaambaren ij houd geeft Het is diep bedroevend dat velen maar naar de Kerk gaan om haar te hooren pirotesSeeren en hierin een bevrediging van hun religieus gennied vinden Het is diep bedroevend dat daardoor velen aan de Kerk en daardoor aan het Evangelie voorbijgaan omdat zij vervfeemd worden van een Kerk die te veel protesteert of zelfs aan politiek ddet en te weinig het Evangelie verkondigt De nood der Kerk is voor een groot deel óók hieria gelegen dat zij de vragen van den nieuwsten tijd niet genoeg ziet of er stilzwijgend aan voorbijgaat Er is een verjtengen naar God Dit verlangen uit zich op verschillende wijzen De Kerk heeft dien stroom van vragenden en zoekenden tegemoet te treden De Christelijke Kerk dient christelijk te zijn en het Evangelie der liefde te verkondigen Doet zij dit niet dan zal men elders zijn heil zoeken waar men wèl bevrediging vindt in zijn religieus verlangen RADIONIEUWS Dinsdag 16 Juni HILVERSUM I flS S M 45 Gramofoojnnuz 6 60 Ochtendgymnastiek 00 Gramofoomïiuz 7 45 Ochtpndgymnasti k 55 Gramofoonmuziek 8 00 BNO Nieuwsberichten 8 15 Politiek weekpraatie opn 30 Gramofoonmuziek 9 15 Voor Jde hulsvrouw 9 29 Gramofoonmuziek 11 00 Voor devrouw 11 ao Amabile Sextet 13 00 Silonorkest 12 40 Almanak 12 45 BNO Nieuws on economische berichten 13 00 Melodisten en gramofoonmuziek 14 00 Haarlemsche Orkestvereeniflnx en solist en gramofoonmuziek 16 00 VoMde zieken 16 20 Gramofoonfnuzlek 16 45 Voor de jeugd 17 00 Gramofoonmuziek 17 15 BNO Nieuws economische en beursberichten IT Musette orkeat en soliste 18 00 Nederl ndache volksklanken opn 18 Neerlands stem van t Ogcitfront 18 45 BNO Nieuwsberichten 18 55 BNO Gespreken btnnenlandsch overzicht 19 05 Duitsché naalcur BUS 19 30 Bertus van Dlnteren en zijn orkest HILVBRSCM n 3014 M 6 45 B 15 Zie HUverium I 8 15 Orkeet ncert gr 910 Gramofoonmuziek 10 00 Morfenwilding 10 19 Gramofoonmuziek 11 00 Zang met pianobcgelndmg U 2S Gramofoonmu 12 00 Ens mblf Witiy Kok 12 45 BNO Nieuws en eccwmische berichten 13 00 Boerenland in boeft en krant 13 15 Pianovoordracht 13 50 GramoEoonmuz 14 30 D Lichte Toels 15 30 Voor de zieken 16 00 Voordracht met muzikale lUusrtraties 1ÖJÏ5 Zang met pianobegeleiding 1713 BNO Nieuws ew nomlsche en beursber chten 17 30 Theo Uden Masman en zijn dansorkest 18 00 Van heinde en verre klinkt het nieuws 18 30 Omroeporkest en gramofoonmuziek 19 30 BNO Nieuwsberichten 19 40 BNO Praatje in Twenlsch dialect 19 50 Spiegel van den dag 20 00 BNO Engelsche uitzending Holland and the economie reorsanisation Voor de Radio Centrales Gran ofoonmuziek 2015 Fluit viool altviool en cello 20 3Ö Viool altviool en cello 20 45 Luisterspel Cecil Rhodes 21 30 Fluit viool altviool en cello 2145 BNO Nieuwsberichten 22 00 BNO Militair overzicht 2210 Avondwijding 22 15 24 00 Zie Hilversum I KAASMARKT OUDEWATEH Aanvoer 84 bartUen 3780 stuks well 18900 k PriJien 1ste soort 62 00 faM ad i 80 00 61 50 Handel matig MARKTBERICHTEN Hiermede betuigenWu onzen hartelijken dank voor de vele bewijzen van deelneiMng mi dervonden bij het ovorlijq van onze beste Zuster bR huwdzuster en Tante Mevr UASIA WILLEMINA DORTLAND geb 2uydam Gouda ♦ M ZUYDAM Dr W ZUYDAM J M ZXJYDAM E A ZUYDAM Hoofddorp Dr B W ZUYDAM C A ZUYDAM Spruyt Den Haag A KRUISHEER ZuydAm Gouda Wa DE BOER Zuydam P DE BOER en Kinderen Gouda 15 Juni 1942 I Afw ezig I A H EiliiMn ARTS vao 16 luni tot 5 fuli Mevrouw ABBEMA Park 9d vraagt een flinke Oagdlenstbo le p B Zondigs vrij Zich aan te melden Woen dasavond van 7 9 uur Net persoon vaste posltla zoekt net Kosthuis Meo béroepa Brievea no O 3366 bur d bUd Modino Undcream doet moer dan gowono tandpasta Door haar capillairactiviMt dringt do stark tchuimondo Medinot met baar buitengewoon deiinfocteerend en tandcteenwerend vermogen tol diep in zeKt microscopisch kleine spleetjes anhettandoppervlak waarinde rstol niet k komen en waar tMbedeH juist teerstoptreedt j De Ideale verzorging van Uw Ê i iiaal tdnden en kiezen is tweemaal Wj r per i r controle door Uw I stendarts en tweemaal per dag poetsen met Medinoi MEDINOS Mm tfmtmt nmiltm NBMiLANOSCH fAiRKAAT Si l Z atWMR UDiM Tuam Vmt R J pf vo det Immtt ifUUmmmnmm Mf Ctmm tab 65 ct ATOBIA AMBBSPO lEUIUIHE H8TPIB Zonder punFen te GOUDA OeurwMrder R jran Bloldind te Oo U Kmgierlaati 1 i is voomefnens op VrUdag Jual t04X dts v m H n uur te Oouda aan de Karnemelkslool MbQ het Cate van de Wed N V d Sprong Segers In hel openbaar om contant geld t verkoopen EEN SROOTE PARTU TmMERHOUT als Vlaardaatoii Balkmi Patoe m Latlan s Morgens voor d n verkoop aigcmimmcnl Ie beiichtigen EIKEN PIANO te koop gevraaid tve van merk 62 bunau r MOT€X Brieven met opa ka prVs ao o f dli blad MASSAGE NaUvarzwibig ite door Mevr L Kafliman v Beek ated nd aiasasaseen tchoonh spec Hialialarirtiiat M Zaterdag Rlet Zoadag geopend