Goudsche Courant, dinsdag 16 juni 1942

OUDSChlE CDUD N pinsdag 16 Juni 1942 g Jwrginfc No 2090Q i NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN raatrek Blng UtH Chefredacteur F riETER Ooud t T J toorbraak in Lybie fan Acromba totde kust in H Groote Engelsche eenheden afgesneden en omsingeld nieuwe phas i afi den slag get hoofdk rticT van de Italiaansche wilNimiacht deelt in een extra bericht P nieuwe pluue van den slag die betonnen is na den val van Bir Bachein hia bloedige gevechten geëindigd met een scheiding van de vijandelijkej ldkrachten De strijdkrachten van de spil die Acromba gepasseerd liJniHBSls den kustweg de Vla Balbia hebben de kust bereikt Alle grooterijiBdelijke eenheden die zich ten Westen hiervan bevinden zqn onMiageld M aantal gevangenen en de buit kunnen voor het oogenblik niet berek dwrien verslagen vijand vernietigd of gevan eii genomen De gisteren gemelde ejjfers ijn tot meer dan Z5 000 gevangenen 266 tanks en 208 stukken geschut gestegen In het gebied ten Oosten van Koersk sloegen Duitsche en Hongaarsche troe pen herhaalde aanvallen van den vyand af In dfn centralen en Noordelijken sector van het front namen eigen plaatselijke aanvalsoperaties een gunstig verloop Op verschillende plaatsen werden afzonderlijke groepen regulaire troepen en yenden vernietigd Aan het Wolchoffront werden vrij sterke vijandelijke aanvallen in zware gevechten afgeslagen In Lapland omsingelde JDuitsche Jachtcommandos in het onb aande boschgebied superieure vijandelijke strijdkrachten die vernietigd werden In het hooge Noorden bestookte de luchtmacht het havengebied van Moer mansk met bommen en beschadigde zij een vljandelijken torpedojager In de peïjode van 2 ot 11 Jupi verloor de bolsjewristische luchtmacht 456 vliegtuigen Hiervan werden er 343 in luchtgevechten 86 dx or luchtdoelartil lerie en 28 door formaties van h t leger vernietigd de ovenge werden op den grond vernield In dezelfde periode gingen aan het Oostelijke front 47 eigen vliegtuigen verloren In oor4 Afrika sloegen Duitsche en Italiaansche troepen den vijand n hevige gevechton verder terug De vijand verloor hierby 52 pan serwagers en talryke oorlogstuig Duitsche jagers scho en gisteren l Britsche v liegtuiger reer In den strijd om Sebas opol hebben tich by de verovenng van het fort Stalm een bataljon van een Nedersak sische infan er edivisie onder bevel van majoor Arndt een pion eicompagrie onder bevel van eeiste lui er ai t Heyer en een battel ij s ormge chut onder be vel van kapi em Caesai bizonder on dei cheiden ERTOG VAN WINDSOR V IER TE WASHINGTON Jaar Assoc aied Press moldt is de herpg van Windsor we r van de Bd iama eilanden te Washington aan geWnmen Gemeenschappelijke districtskerndag N S D A P en N S B REOrVOERINGEN VAN COIWMIS SARHÉ GENERA iL SCHMIDT FN DEN HEER VAN GEELKERKEN De ideT van de N S D A P m Ne derland Hauptdienstl ler Schmidt en de laatsver aiigende leider van ae NSB van Gee kerken hebben Zon üag op een gemeenschappelijken dis trictskemdag der N S D P en N S B tt Zeist eenige toelichting gegeven op de aclueele vraagstukken van den dag welke de bijeenkomst vo gtr een ver slag van het ANP een zeei Igvendig karakter verleende Hun ui eenzettingen verleenden de vergadci ng een be reekenis die het oorspronkelijke kader ver te beven ging Hauptdienstleiter commissaris gene raal Schmidt richtte om een strenge waarschuwing tot hen die meenen hen die hun medewerking verieenen straffeloos te kunnen beleedigcn Het mag niet meer voorkomen dat men de oudeis vin de Nederlanders die in der slrijd tegen het bolsjewisme zyn gevallen met smaadbrieven beleedigt Hiertegen zal met krachtige middelen worden opgetreden Voorts kondigde hij een onverbifldelijken strijd aan tegen het Jodendom Het Jodendom wordt hier en in geheel Europa totaal vernietigd Onder groeten by val van de verga dering vetklaarde hy dat men niet eerder zal Mrfiouden voordat de laatste Jbod verdwenen is Spr richtte ook een waarschuwing tegen saboteurs Past op Ij zyn sterk genoeg H 8 r wordt gevochten Wanneer jongelui probeeren in bootjes naar Engeland te varen dan dienen fU te weten dat zy daarmede hun hoofd wagen Hy noemde het een wys besluit van den weermachtsbeji elhebber dat hy 2 060 officieren van het voormalige Neder l ndsche I ger in krygsgevangenschap naar Duitschland heeft laten terug brengen waarby hij herinnerde aan de lectit begrepen eUnoedifheid De plechtige staatsbegrafenis tui S S Obergmppenfuhrer Heydrleh m de Mozaikzaal vanvdie nieuwe Rukskanselary te Berlijn vond de iotk den FiJhrer bevolen plichtigheid plaats bij de begrafenis van den plaatsVLTvangcndin Bijksprotector S S Obergruppenführer en Generaal der Politie Reinhardt Heydrnüi De Führer tijdens zün rede Weitbtld Polygoanj KAART VAN PELT DE MHJTAIIUB TOESTAND Toor den Londenschen zender heeft k commentator Frarer in verband net de gevechten in Noord Afnka en hiltuatie aan het Oostelijke front verü ard dat men wanneer men het ge Me geallieeMe front overziet kan eggen dat de toestand er voor de ge llbeerxJen met zeer verheugend uitziet Ook uit d s Engelsche pers blijkt be Brjdheid over de ontwikkehng va 1 slag in Noord Afnka naar ri DZtg 1 d Nlederl meldt G ne tul Ritchie zou op het Oögenbbk de Kde actiek toepassen is de Duilsche toepen aan het Oosta ont gedui end IfWintercampagne fl hetv ormep Ba egelstellingen Niettemin noemt itjimcs in het voorgeioel van de te BOLSJEWISTISCHE AFLEIDINGSMANOEUVRE OP OE KRIM Strijd om Sebastopol nadert eindphase DB AL VAN FORT STALIN Aan de Westkust van De Krim 9 Jewpatoria hebben naar het WB van militaire zijde verneemt wjetroilogsschepen een aanval ge J 3n rp de kust welke waarschijnliik Woeld was als afleidingsmanoeuvie I Terband met de gebeurtenissen op l front van Sebastopol Er on tond l artilleriegevccht tusschen de oor Ssschepen en Duitsche kustar illerie Jljrdoor de bolsjewiiten na eenige ers gedwongen werden den s eveo Werden JlMr het opperbevel der Duitsche niacht mededeelt zijn Zondag ï Sebastopol terreinwinsten en Nioor een frontverkortirg behaald aanvallen mislukten Sr e Berlijn verluidt nadert de W om Sebastopol zijn hoogtepunt mededeeling dat het moderne eP ke fort Stalm dat op een heuve net voorterrein van Sebastopol ligt Ponien is vormt ee teeken dat een Wsend succes bt jald is Zij is de plaats en n amaanduiding e in l t Duitsche weermachtsbe over ilen strijd om deze sterke en eevesting gedaan wordt DÜjkeris van het fort blijkt teveis et feit dat de Bohiewisten g o it Up tegenaanvallen gedaan li=b Om het terug te veroveren lusschen begml het gevedhtiter 2ich meer en meer te verplaatsen de Zi arte Zee waar he tot hef fsingen gekomen is tusschen t Rus iische en Italiaansche zee rachten en tus hen bc Isjewis konvooien en het Duitsche apen In Dmt che mil taire kr n Wordt rekenlrtg gehouden me de ijkheid dat het sciieepvaafver fiaar de vest ng de be egcrdcn wen moH voorzien van munitie j en en venche troepen maar dat veni dient voor ei ji ua fdoel verwachten nederlagen he tegenwoo dige offensief van Rommel gevaarlu ker dan alle a ndere vooral omdat de Duitsche achterhoedeverbmdingen ver 7ekerd zijn De Duitsche luchtitryd krachten hadden daarentegen iiui voornaamste activiteit naar Egyp e NfGHtTROlPEN IN ENGELAND Van bevoegde znde verneemt hetDN B 11 Enge ard 7ijn drie volledigecomcagTleen negortroppen aang omen die ivooiloopig zu len worden ondeirgpbradht m etn Schotsch garnizoen Mtti vemoedt dat de negersnaar Greinotk de buittnhaven vanG aigow ba de firth f C yde gebracht wonden JAPANsdHE IFFNING VAN EEN MILLIARD VEN J Tcgpn begin Ju i zal een Japansche leenmg gehe en worden van een milliard yen in de eerste p aats ten be hoeve van de financiering van voor den oorlog belangrijke takken van in dustric DE STAKINGEN IN PE V S De president van de commissie voor de oorlogseconomie te Washington heeft vcrk aard dat de afgeloopen maand 144 takirgen in de VS telde waardooi nicer da 100 OOÜ verku e vef oren ginger EXTRA BERICHT VAN ITAhlAANSCH OPPKBBSVtL ZWARE SLAG IN DE MIDDELLANDSCHE ZEE Twee Engelsche kruisers een torpedojager en 4 schepen tot zinken gebracht ANDERE f CHEPEN ERNS HG BESCHADIGD Het hoofdkwartier van de Italiaansche weermacht publiceert het volgende extrabericht Een der beide convooien waarvan melding gemaakt is m het Italiaansche weermachtsberioht van vandaag no 745J is toen het onder escorte van talrijke oorlogsbodems en twee vliegkampschepen uit den Atlantischen OceaSn kwam m de vroege ochtenduren van 13 Juni ontdekt floor verkenningsvliegtuigen den geheelen dag achtervolgd en gisteren herhaalde malen door Italiaansche luchtstrijdkraclr ten aangevalfen in d wateren tus achen Sprdinie en Tunis Sterke formaties torpedovliegtuigen en bommenwerpers die snel worden geconcentreerd op de gunstigst gelegen steunpunten volgden e kaar op van zonsop gang tot ondergan f n ondervonden een scherpe reactie vB jde escocteerende vaartuigen afimedVyerwoede aanvallen van de jachtvliegfcigen die van de vliegtuigmoederichepen waren opgestegen Twee kruisers een torpedojager en vier aeliepen vrerden tot linken gebratht Een slagschip een vliegkampschip twee kruisers een torp jager en vier schepen werden berjftal de malen met orpedo s en bo nen getroffen en ern tlg beschadigd Tijdens de felle gevechten die zich bij eiken nieuwen golf van ome lucbtformaties afspeelden werden vijftien vijandelijke vliegtuigen brandend neergehaald Twintig Italiaansche toestellen keerden niét op hun basis terug Eenièv bemimningen werden gered door inddingswatervliegtnigen De comiridi dant van een luchtregiment de commandant van em Tuchtgroep en twee eskadercommandanten ontbreken op het appèl Talrijke leden der bemanningen zyn gewond geraakt Dne vtiegtalgen met kogelgaten doorzeefd konden Italiaansch gebied bereiken De operaties werden vanaf de vroege ochtenduren van vandaag heir vat en worden tegen andere vijandelijke eenheden voortgezet I DUITSCHLAJVD STRIJDT VOOR EUROPA NIEUWE STELLINGEN BIJ SEBASTOPOL VEROVERD Diepe bres in verdedigingsstelsel MFER DAN 25 000 GE INGEVEN BIJ CHARKOF Het opperjcvel an de Duitsche weerimc t maakt d d 15 Juni bekend In den strijd om Sebastopol werd de vijand ondanks hardnekkig verzet uit verscheidene krachtig versterkte stellingen van hel Zuidelijke front van de vesting gCHorpcn Irf een achtervolgingsaanval gelukte het de aanvallende infanterie een diepe bres te slaan in het vijandelijke verdedigingsstelsel Boven het vestinggebied schoten formaties jachtvliegtuigen die ter bescherming van de gevechtseskaders in den strijd waren geworpen zonder eigen verliezen IS bolsjewistische vliegtmren aeer ïr jiet gcbicü len Oosten van Charkof werden de overblijfselen v n den De Nederlandsche Toeristenbond AN W B organiseert deztn zomerwaterkampen voor volwassenen op het Sneekermeer Onder deskundigeleiding van ins ructeur3 worden de deeljiemers sters in de zeilsportonderricht De vloot va rt uit fPoIygooii u Bilsen Nederlandsche meisjes in Duitschland aan den slag In heel het ui e leic e Groot Duitsche Rijk in de naoije grensstreek als m Silezie op het p at eland als ir d groote s eden in B r in Himburg 5femen Leipzig en Frankfurt overa waar groote fabrieken zijn vinden thans Nederlandsche meisjes een broodwinning Een zeer goede brood winning zelfs Öe verdiensten welke deze meisjes in allerlei soorten fabrieken ontvangen zyn belangrijk hooger dan men doorgaans in Nederland gewend was aan vrouwrelijke arbeids krachten t betalen De meisjes leveren daar geen Icnutselwerk of arbeid welke eigenlijk niet als volwaaidig be schouwd wordt Met alle aangeboren behendigheid die vrouwen nu eenmaal voor veel beroepen tot mterma e geschikte arbeidskrachten bestempelt nemen ze aan het reusach ige arbeids proces deel dat zich heden ten dage in nimmer geziene vormen en omvang n het GrootDuitsche Bijk heeft ontw ikkeld In de laa ste weken hebl en zich op nieuw honderden Nederlandsche meis jes bij de arbe oeurzen voor werk in Duitschland gemeta Gaarne willen ze wat veidienen om zich datgene te ver achaffen wat ze zich vroeger moesten ontzeggtn De loon n zijn zoo hoog dat na af rek van allj l Oaien voor huiave ii g en veipleging een moo e spaarcent overblijft WIE ZIJN DE SCHILDIGEN AAN NtLRL4NDS ONOERGANC Hedenavond om 20 13 uur vervolgtpi of mr dr R van Qenechten via depzender Hilversum I zijn sëne radif gesprekken ondei den titel W ie znnde schuldigen aan Neeilando ondergang h I van den Fuhrer Door dit wijze besluit zi len zy voor huVi gein behouden b ii en een omstandigheid waar voor dezi gezinnen ons later o gctvi j ft d dankbaar zu len zyn Spr richtte evere een Vrnstige waarschuwing tf de s uikhandelaren Op dn punt duiden wy gctn gekst eren Hier wordt krachtig opgetreden He volksbelang ei cht de totale errie t ng van deze schandelyke aicmenven die op winstbejag uit zyn Groente voor Keulen Commissarisgeneraal Schmidt sprak ook o er de huid ge schaarsclite aan groente Onder grooten byval wees hy een overdiij ving van d e g oentescl aarschie van de h and Toen de En I gelschen Keulen hombardeciden w rd met fvederlandsche instant es een overeenkomst aangegaan dat wy ons met het oog op dt vele oi tueiingen van de slachtoffers dezer zwaar gcteisteixie stad beperkingen moesten opleggen De uitvoer na w Duitschland bedraagt echter een zeer geiinft percentage van hetjeen vro g r vveH uit ge oerd Ten slotte richtte spr tot ahp aanwezigen een harte yken oproep een juist btgrip te toonen voor een kam raadsch ippelyke samenwerking by het op oisen van de goneorschappeli ke taak De plaatsvervangende leider van de NSB van Geelke ken gaf eerst een uiteenzetting van zim standpunt m zake het Jodejivraagstuk Het Jodendom domIS geen probleem van Nederlan ders of Duitschers doch van het na tionaal socialisme Wy beschouwen dit probleem hier te lande pas dan als opge ost wanneer de laatste Jood ons land verlaten heeft Van de N S B ers eischte hy by de bestrydmg der Joden de discipline te handhaven Spr hekeWe vervolgens de vrees van hen die van n eening zyn dat de NSB streeft naar een te nauwe samenwerking met Duitschland Uit deze Vrees spreekt de gezindheid van tegenstanders die dit eeds tieji jaar lang beweerd hebben Dat de Ouitschers ons de hand tot saiVienvverking reiken nu de eindoverwinning nog niet be Het extra rookrantsoen Uit een o ict eli mededeeling kan worden opgemaakt dat het onlangs aoncefcoiidigde extra roofcrotttsoen m zicht ts In de week van 20 27 Juni zullen op een bon oon de tobofcsfcoort 10 sigaren extra beschikbaar worden gesteld en op een bon van de sigarettenkaart 40 sigaretten In de week van 27 Junx tot i Juli zal men op een extra bon uon ée tahakskaart nog weer 40 sigaretten Iviinnert Icoopeii Binnenkort rundvet verkrijgbaar x P BON 34 DER BOTERKAART De secretaris generaal van Landbouw en Visscherij maakt bekend dat op bon 34 derboterkaart welke geldig zal zijn gedurende het tudvak van Zondag 5 Juli tot en met Dinsdag 14 Juli a s desgewenscht rundvet verkrijgbaar zal zijn Per tweetal bonnen zal mea 200 gram rundvet kunnen betrekken Zij die rundvet wenschen te ontvangen dienen de genoemde bonnen bij hun slager in te leveren desgewenscht tegen ontvangstbewijs in het tydvak van Woensdag 17 tot en met Zaterdag 20 Juni a s Zij d e gedunende bovengenoemd tijdvak bon 34 met by hun slager hebben mgelevprd kunnen daarop geen rundvet betrekken doch uitsluitend de artikelen ter verkrijging waarvan deze bon nader zal worden aangewezen De aandacht wordt er op gevestigd dat het afleveren van het rundvet eerst is toegestaan n a Zondag 5 Juli as Ten overvloede wordt er voorts nog op gewezen dat op bon 34 van de vetkaart geea rundv et verkrijgbaar wordt gesteld reikt IS js Pen grootmoedigheid waarvoor w i zeer dankbaar zyn Wanneer de overwinning behaald is zullen heele volksstammen snel komen aanloopen om te verkla ren dat zy gaarne met Duitschland willen samenwerken Voor een simenwerking op leven en dood met de N S D A F in ledei opzicht by den strijd en den opbopw m het Oosten zyn wy gaarne zonder eenige aarzeling bereid omdat wy r aardoar de zekerheid hebben dat wy de toekomst van ons volk waarborgen Vervolgens gaf spr een uitvoerige uiteenzetting van de beteeken is der eedsaflegging op 20 Juni Het volk moet er thans toe gebiacht worden de leiding van de N S B te erkennen Zooals de vrywilligers in het Oosten wearstand bieden aan de stormaanval tn der bolsjewieken oo zal men hier te lande even hardnekkig zyn taak moeten vervallen Ook hier geldt in de eerste plaats de discipline te handhaven Wanneer het Nederlandsche volk een eigên toekomst wil he bben dan moet het zooals wy met den Fühirer verbonden zyn De éedsafleoging op Mussert beteekent tevens een lo dgenootschap met den Fuhrer Hier moet gestreden en overwonnen wordfn op Itven en dood Na ren kort woord an districtsleider van den Weyden werd de bycen komst met een drievoudig Sietg Heil ip den Fuhrer besloten Zon op 5 17 onder 22 04 Maan op 8 45 onder 0 12 Men is verpliLbl Ie ver duisteren van zonsonderganc tot zonsqpkonisL Lantaarns van voerlnific moetcA een hall aar na tons ft lU