Goudsche Courant, woensdag 17 juni 1942

WOENSDAG 17 JUNI 1942 Recuwvk IN njkBnvn verschaften zich des Wieiain ttft een schuurtje staande adilcr het piaahui ven d i heer L K BMmeae e Gouda aan de Reede VtHchiHeade fereedtchappen wwden VCMSiSl inranujKK stand Geboren Klaas zn van O N deIWee en A P Vonk Ondcrtrenwd M den Ouden 21 en B MB Bmen 22 jr Getroaw4 D Verboom 26 jr en J vaa Ka 21 Jr Ge trouwt niet alleen uw man maar ook zijn MROIEP UNXr Vn BKVOLKING T erirokkeii P A Roks near Rotierduo Nie Zesstraat 17 N Faase iMar Gouda Gr Jacobastraat 29 J G v d Star naar Ermelc G Bakker n Rotterdam fiDbertusstraat 26 A Fhilipe naar Gouda WesthaveA 17 GKVOIIDSN VOORWEKPEN Gevottd a ceintuur va mantel te beyr ter gemeente secretarie DS WKBKLOOSHEID Deze week kenden evenals vorige week bQ de Arbeidslwmiddelinc inge schreven 14 werkzoekenden Zeven werkloozen zQd werkzaam in de werkverruiminc terwijl d e overigen in de steuoregelinc zijn opgenomen Sjchoonhoven LOOr DBB BEVOLKING raCEKOMKN J P M Gatzien vaji Venlo Df Matttyssenstraat 43 in Lopikerweg 9 A M Versteeg van Haastrecht A 68 in Korte Oük 13 J A Straver van Amersfoort Utr weg 228 in Kerkstraat 7 C Pieper van Dordrecht Ie Dqkstraat 23 in Nes 18 Th M Malingre van Amersfoort Utr weg 228 in Kortip Weistraat 15 K M C Wieck van Stein Kruisstraat 56 in Wtil 32 K Draaqer van Trogir Z Sl in Ie Ol V Noortstraat 49 E M Adriaens van VaUcenburg Houthem in Wal 32 A van Randwijk van Bergambacht D39 in Havenstraat 90 C Klootwijk van Rotterdam Concordiastraat 1 in Koestraat 80 L J van Dam van Kr a d Lek Mandenmakersstoep 9 in Provenierstraat 2 A A van Zelderen van Voorschoten Leidscheweg 339 in Korte Duk 30 M M van der Ven van Haastrecht C 149 inHavenatraat Wal 37 L van den Butter van Zaltbommel Kerkstraat 2 in Koestraat 134a H Arts van Rotterdam Zoutaiederstraat 21c in Oude Havos 1 A Keukens van Rotterdam Bloemkwee kerstraat 49b in Oude Haven 1 P Overbeel van Lopik 346 in Koestraat 98 Th P J M Vierhout van Rotterdam Mathenesserlaan 453 in Koestraat 80 24 personen van Rotterdam Mathenesserlaan 453 in Koestiaat 80 A Kok van Ammerst Capelfelaam 123 in Lopikerstraat 13 VERTROKKEN M E Poftsioen van Lopikerstraat 1 naar Gouda Snoystraat 59 M Bogaard van Lekdijk 21 naar Alblasserdam Ruigenhdl 52 J W M Boef van Opweg 44 naar sGra v hage Bazaistraat 3iS D van Vliet van Koestraat 34 naar Polsbroek 129 A Mank van Oranjestraat 14 naar Rotterdam Schieweg 79c P Dubbeldam van Albr BeQUngsstraat 4 naar Nieuvy enhagen Heerweg 109 J Breure van Spoorstraat 48 naar s Gravenbage Garderenstraat 21 C J Mulder van Haven 79 naar Dedemsvaarts Sluis 6 R J de Gier van Koestraat 16 naar Putten Kerkstraat 44 A M A Regnerij van Lopikerstraat 42 naar Soest Nw Hoekplein 6 B Gruis van 2e OJ V Noortstraat 4 naaj W Langerak Lopikersingel 1 J h Gort van Korte Dijk 24 naar XitJ vcken Sleeuwijk 56 J H Bemeimans van Koestraat 53 naar Geleeif Pieterstraat 25 B W M Saïidag an Provenierstraat 6 naar Obbi ht Dorpstraat 48 L C M Moes vaé Lopikerstraat 32 naar Oudewater J den Boer van at 21 naar Hoogeveen Bentinek aan 110 J W van den Houten van Haven 28 naar Dordrecht Unnsenstraat 10 S Kan van L 4 iker straat Zynaar Haarlem Marnixstraat nTA M F M Bransch van Wal 32 naajr Valkenburg Houthem Heekerb aat B38 P A Nieuwenhuisen van awen 17 naar Putten Poststraat 19 H J VeiToen van Wal 26 naar Haastrecht Gr Haven C 242 L Speksnijder van Lange Weistraat 20 naar Berj ambacht Lekdijk B 111 Th van Muvden van Albr Be Iinggr 20 naar Rotterdam Pr Julianalaan 65 Q M Kara van Lopikorstiraat 43 naar Drei cher Zuidduk P43 J M Guur ven Hav Wal 96 naar Amsterdam Bestevaerstraat 86 BDRGEBLUKE STAND ONDERTROUWD M G W Schiphouwer 26 j en J den Neef 23 j A C Duel 23 i en A de Groot 22 j GEBOREN Hewrica Leonarda d v J C Neleman en J C van den Hoek Cornelia d v W Boonstoppel en H van Metcren Waddinxveen rOUTIERECBTER Een boete van ƒ 5 subsidiair 5 dagen hechtenis heeft de politierechter te Rotterdam opgelegd aan den 21ja rjgen J M S uit Waddinxveen die tl plaatsgenoot P J Verhey die hem niet behoorlek liet passeereH had mis handeid EFFECTENBEURS AMSTERDAM Kolceringcn van 16 loiil Ned G en Sp A 3M 3I H Ncd KabeItabr M U4 Rott D MiJ CvA M MO Stork Aand 330 TwiJnstra pr A 153 n V r Bllkhfc A l 7 Ver Pap v Geld laH t4tM Werkspoor A 130 HIM Wilton r gewA IM IH WsiKsI w s r ss n l g imsii Bora Siun HMil tiw 137 I Cr SB H v R 101 ICl MlintstnssndsniawlaMn BiM Mil la rabr 333 321 tMMSpsasrtaMStsefMHMJsn Niev GoudT A 306 i Oostzee A l t T Oo 1 Boi i 1S4 Ps OnosnisiwnaM Oordt Petr Mi SM 383H Kon P U UU aMV 336 aMspvaartiMalsoiisMlIsa HoU AmcT Lfln IMV lUK JavChlns J 1 ISnX I3SH Ned Sebeem D 184 n H uHtsranosnisminisa Handelsv A dam 3lW 37 iii7K IS N in 1 rnanascsii Oe i Spoor A t4 M Prelongslle M z AOIEVE FOMDSER ItasIsIssNiiiMr isA ilndMjl IHOIeTuM 4 ma MUUfA daas Rubb A 313 tl3 IfMltfnoet mi icon Oéü Btt Babb I44K 14 IM ADOLFHUS Copjriight N V Roltcidainscti Meuwuilad iMl Hu O uur NV M mpetai van 4 erftinf M achter n Uil k l3t Ia rth i B s ei op fc 4 rti beer riMM JJ keer O Klip Ur t M sranun m br mwf Bet iMtaB in de ken d4r csr ie M drie tot c n tenicee t Dece huÊhtMe b r xieh b kct Ouiieilièrk a d IJsmI OPPBE KWtfc PMCT N ZWBMBAD b vaMcB Ml iea waiertefea UaandesKvond wee Jn de openbare were ecbeol eM den Kerkweg een rti l8lr k puUM eenweiif ep een rtaderinf oHaesclireven door het loo t eomiS tot etichting en ex latie Tan een iwembad in de e u née ter mr T J van Beeck Clkoen weeë In z o epeningïwoord op ée emgüte po ii en die vorig i ar Keda weren aancewend lot het opfi itn rmi een iwembad Eenigen liid zwom men In de weteren ven d Ufchib nX den hoeiiem van den ldCT Kromme Geer en Zode ZtiT het wafer wend wegens yerTuiMne rfgekeurd Dank zij de ODlef♦erwlheid ♦ v o waehtmeesfer C C de Bokx i de aandacht geveitind op de bestaande groole putten achter den waterforen welke vorig Jaar door uitmvin€e v or de döfcverhooging werden verkregen Het w ter in deie put er i nit die rivier de IJssel geeiakkeHik te ververachen Voorloopii Bioet de MWtoitatif mét zoo weinip itiojteliik korten geachieden Vooral de jeusd van een bevolking die veel op Jiet water vertoeft moet ïeeren zwemmen De belan TÖk te vraa is echteée financiën Men wil nu het achooliwemmen invoeren en de daarawi verbondd koeten worden door de gemeente gedragen Grootere koeten zijn het in orde meken van het zwembad Het comité stelt zich voor hiervoor d itlrhlinssvorm te kiezen en een oWfgatieleenin uit te si Hrijven var JlMO in stukken van t 2S Aan de hand van een teekenin Bclitte de heer P C van der Woerdt den bouw en de Inrichffnc van hef mbait mider toe Het 1 bad zal 7 1 V MM groot ziin Hterran zal M M b Hflo n tot het zeer ondfeoe gedeelte 2 1 M ond po zHn r M diep D hod in 1 afViopend ziin KleMtinkies zullen worden ffomaakt in een aanwezige werkver chaffin keef G trrht zal Tiro n noo oercee en hü t V it m voor eventueel Tnlfipt n irlr iiTtf zat m f t apilf eren hek leed worden en d bodem die mi klei i f n et nl m 10 cM zan i worrlen be Vt On k zal een douch W errrviaVt Uit ee teWe vrfteen Meek o a dat lie rwembad des Zondags gesloten zal tiir Hierop werd eepauzeerd waarin 47 donateii we xlen afln worven TTieraa werd het beftmir bii aee lamatt al vrt T piTie e mr J vst Poe v CpJkoen A Hoowendoom W t Teeiiw hv T Pa T V P O V wer P A o el P f Va der W rdt é ry Thiiif en M HettveVnsn rJolraehl za wo xlen lijet bfld h Ju i te onenen Ktt t de l nr oniee t r IKW een noweVkend woord pe orok m Iwt werd een b ein emaaltt met ir tee nine voor te obiipaf pi e njr e W rt de frm nk mymt wsarin de ooflehtine n eefi zwembsd in deze geai te een f it wnv rf n 9i lo n WRV TrHTI TVfM l NG O IT K Be rvninfl kve ee ii ini OV J w menwn bii gnnirt V weer Zati bravond een or en i +rt dem wii ra i fc even oo het teTein van de voor i rteenfabHWt De S ns ir Jj e VNwSi BmORRMndt STAND G Iyr n Mi let Comeliï z van t e Ridder en A OoudrSaan Pornelis l van F van Meiieren H Stout Joli nna Hendrika van H vsn dm Bwek en J J de Jong f ndertroi wd Jan Comsli d Heei 1 iaar en Noolfie Snoeii 21 Jaar Getrouwd Willem Schouten M aer AnVia van der Koeren 7 1 Uittr verleden Marimi Hoo wiiiV 6C PW eohtrenoot van Lydeyr ii v Dam ONGRWONE ieWOVW 2 e an n ni i 1 Oudewater Jnttïcwnpi n kottbcdam Bea kaHpaiadie beier ïjj ndaf is vanwege het hoogheem a ihap De Xrimpenerwaard de jl iksche schouw over dijken en 2J gehouden In verband met de Wromstandigheden waren voor het dijkgraaf en boogheemKgwn auto s beeebtkbaar waar itmaal de schouw geachiedde per IS met houtras tracfor i ungctrouwde vrouw uit OudewaJ ond voer de groene tafe omdat 2 n half pond rooraboter had ont md uit een winkel i ongetrouwde vrouw uit Oudewa T de groene I pond rooroboi een winkel f werkt voor haar 4 jarJe moeder 2 l maakte lij de kikalen wn in het postkantoor en nooit kon w leu op haar werk of gedrag aan kt worden kTf i het half pondje boter Ogenblik van onbedachtzaamJ wegnam of liever gezegd toen zy gy boter noodig had werd zü op ren sprong ais werkster der P T T nai op gestuurd dan m Oudewater Een ieder rhet nu waarom iQ ontslagen is ggw oe offttier een tientje boete had f nt bracht haaradvdcaat mr J J jjwormnek uit Gouda naar voi i £ mensfh al straf genoeg heeft om uT ontslag kJr v heeft gemaakt Of fc a on iJJJ recht beeft er v f gukkn af ge belodïde nooit meer te g BVITERUNB 1TAUAAN5CH WSEAMACHTSBXAICHT ConTooi door Italiaanscli eckader ansevallen Vet Italiaansthe weennachtsbericht van 1 Juni luidt als volgt Na de in het eztrabericht femelde succesvolle actie in de Maimarische woestün zetten de Italiaacsche en Ouitsche troepen hun operaties met goed resultaat voort De stellingen van Ain el Gazala werden bereikt tn gepasseeM De luchtmacht van jde asmogendheden die zonder verzet te ontmoeten het luchtruim van den veldslag bebeerscht ondersteunde zonder ophouden de aclie te land Vüandelüke collonnes die op den aftocht waren werdoi ondet machinegeweervuur genomen en verstrooid Vele honderden automobielen werden vernield of onbruikbaar gemaakt batterijen werden tot zwygen gebracht Op 14 en IS Juni verloor de Bri sche luchtmacht in totaal 20 vliegtuigen Vüf van onze toestellen zyn niet terug gekeerd Aan den groeten lucht en zeeslag die gisteravond in de Middellandsche Zee beëindigd werd heeft de marine met haar strijdkrachten een zeer groot aandeel gehad Sinds haar vertrek werden de beide groote vyandelijke convooiefi die van het Oosten en het Westen kwamen door onza duikbooten waargenomen en aangevallen dij twee eenheden van het van Gibraltar uitloopende eskader torpedeerden Op den ochtend van 15 Juni heeft de zevende vlootdivisie bestaande uit twee lichte kruisers en vijf toriiedojagers het van Gibraltar naar Malta onderweg zynde convooi hevig aangevallen Hoewel dit in de meerderheid was en bestond t twee 4auisers en minstens 12 torpedojagers trok het zich terug verspreide zich en hulde zich in nevel In het hierop zich afspelende gevecht op korten afstand werd een kruiser getorpedeerd en zonk onder het geconcentreerde vuur van de Eugenia di Savvoya en van de Montecuccoli Twee torpedojagers werden door onse marinevaartuigen getorpedeerd Onze eenheden zetten onder voortdurende vruehtelooze vijandelijke luchtaanvallen den gebeelen dag de actie tegen de vijandelijke eenheden voort en brachten door artillerietreffers nog een torpedojager tot xinken De luchtmacht van de asmogendheden nam aan den strijd deel en decimeerde bet convooi Vier schepen werden in Iprand geschoten en tot zinken gebracht een tankiMiot geraakte in brand Het andere van Alexandrie komende groote vijanlijke convooi werd door bommenwerpers en torpedovliegtuigen van f steunpunten in Noord Afrika en in de Egeische Zee aangevallen Een torpedojager werd tot zinken gebracht zei eenheden werden getroffen In luchlgevechten werd een Spitfire neergdiaald Een van onze vliegtuigen keerde roet torug In de zeegevechten ten Oosten en ten Westen van Malta verloren wU een zwaren kruiser die door een luchttorpedo en vervolgens door een duikboottorpedo getroffen werd terwijl een zwaar beschadigde torpedoboot een Italiaansche haven wist te bereiken Een groot deel van de bemanningen werd gered Volgens later nog ontvallen berichten zijn de verliezen van de Engelsche vliegtuigen bij de operaties op 14 Juni in het Westelijke bekken van de Middellandsche Zee tot 27 gestegen Nog 19 andere machines werden denzelfden dag vernietigd In de Zwarte Zee brachten Italiaanscb Mas motortorpedobooten een bobjewisUsdie duikb tot ünken In den aanval maar nog niet In het offensieF BSBLUN TKVBKDEN OVBK DB BUUTAIBB ONTWIKKBIJN6 In militaire kringen te BerUjn toont men zich volgens de NRC buitehgewoon tevreden met de ontwikkeling der operalies in üct algemeen en over de huidige situatie op alle fronten in het bijzonder Men is er vast van overtuigd dat de perspectieven voor den erooten sirijd die dezen zomer geIsverd zal woi den zeer gunstig zijn Op alle oorlogstooneelen is het initiatief jn hanlen der trydkraohten van de spiinnogendheden Dit beteHiént echter niet zooals de commentator van de WiUielmstrasse verklaarde dat de spi Imogen heden reeds tot een algemeen offensief overgegaan zijn Het verschil dat deze commentator tusschen aanval en offen ief maakte bewijst nogmaals dat ondanks de offensieve veldslagen van Kertsj bij Charkof en bij SebaSiopol het algemeen verwachte groote offensief der verbonden troepen in h t Oosten nog niet begonnen is en dat de thans geleverde gevechten nog bchooren tot de noodzakelijke voorbereidingen voor een vlot verloop van den zomerveldtocht van 1942 Intusschen werden in deïe voorbereidende gevechten niet minder dan een half millicn Sovjetsoldaten krijgsgevangen gemaakt esêimisme t BErEMONC VAN DB TOT DCSVKBBB GKU ENDB VBUK MAXIMA VaD bevoegde z de wordt medegedeeld Dobr afdeelinc 2 van de op 23 Mei1942 in werking getreden vntirdening no 58 1942 betreffende de behandelingvan Joodacbe vermogenswaarden zijnde vroegere bepalingen betreffendeVT ie maxima der verordening no rf48 1941 betreffende de behandeling vanhet Jood he geldelgke vermogen ver vallen In het bUzond r zqn buiten werking getreden De bepalingen van artikri 1 derverordening no 148 1941 betreffendecontante gelden en cheques volgensweUce voor de bij het inwerkmg tredender verordening aanwezige waardeneen vrij maxknum bestond van ƒ 1000 of van 10 van het voor bet belastmgjaar 1940 1941 vastgestelde inkomen Ud 1 onder 1 tweede volzin terwijldaarna ontvangen waarden slechtsmoesten worden gestort voor zooveelzAJ tezamen met de op het tqdstip vanontvangst bereiiia voorhanden waardeneen totaal bedrag van f 1000 per kalen dermaand niét te boven gingen lid 2 tweede zinsnede De bepalingen van artikel 4 volgens welke de verplichting tot inlevering niet geldt voor zoodanige personenwier zuiver vermogen ƒ 1000 en wierbelastbaar inkomen in het vorige jaarW vendien niet meer den ƒ 3000 toedroegen Overeenkomstig artikel 8 tweede lid der nieuwe verordening no 58 1942 moeten de op grond der voorgaande bepalingen tot dusverre niet Miandelde vermogenswaarden onverwijld uiterlyk op 30 Juni 1942 bij de bankiersfirma Lippmann Rasenihal en Co worden ingeleverd In de plaats van de opgeheven vrije maxima wordt bij artikel 9 der verordenmgen no 58 1942 voor den verbeterden tekst zie Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied aflevering 14 van 13 Juni 1942 een nieuw vrij meximum van f 250 gesteld hetwelk geldtvoor tot een gezin behoorende personen Het niet in acht nemen van deze nieuwe bepalingen betreffende vriie maxima wordt op grond van artikel 19 met gevangeniss af van ten hoogste der verordening jio 58 1942 gestraft vyf jaar en niét geldboete van onbeperkte tioogte of met een dezer straffen Bovenditn kunnen in overeenstemming mét de artikelen 20 en 23 d e waarden waarop de strafbare handelingsbetrekking heeft worden verbeurd verklaard Voor de berechting van de e strafbare handelingen zijn op grond van artikel 22 de Duitscbe gerechten in Nederland bevoegd Nieuwe aardappelen OPBemNG VAN BET BOOIVEKBOO In een officieele publicatie maakt de Nederlandsche Groentenen Fruitcentrale bekend dat het rooiverbod van vroege aardappelen met ingang van morgen Donderdag 18 Juni wordt opg even voor vroege aardappelen en eigenheimers De eerste aardappelen van den nieuwen oogst mogen na Donderdag dus van VrDdag 19 Juni af ter veiling worden aangevood De eerste boerenschool in Nederland TB HIDBBN VAN DE GAASTER LANDSCHE BOSSCBBN Naar bet A N P meldt is te midden van de Gaasterlendsche bossiAen de eerste Nederlandsche Boerenschool gestKht welke een navolgmg is van de boerenscholen m Duitschland Het doel is ook hier den jongen boerbekend te maken met zyn eigen cuUtAiur Het is de laatste jaren te veel zóógegaan dat dé Imeren zich meer enmeer gingen orienteeren op de grootestadscultuur en daarmede het eigenehoe langer hoe meer erloren Kleeding ti al g ruiken enz welke steeds aanhet platteland een eigen karakter gaven en den boerenstand tot een bepaald zy het den soms niet voldoendegeacht deel van ons volk hebben gestempeld pasten zich steeds meer aande verschijnselen welke op dit gebiedin de steden werden geconstateerd aan £ n hoe zou dit in dezen dynamischen tijd zyn te keeren wanneer de boer geen begrip bad yan hetgeen nog steeds zyn eigen cultuur vormt wanneer hij de Gemiiaansclye boerengeschie enis niet kende en aan de oude boerengebruiken en tradities geen aandacht naeer schonk Dit heeft men in Nederland beseft en als gevolg daaryan is de boerenschool in Gaasterland opgericht En nu het blykt Jat de boerei dit ini tiatief weten te waardeeren zullen er ongetwijfeld ook elders m het land nog verschillende van deze nuttige instellingen in bet leven worden geroepen Een gedeelte van den dag wordt in dl Gaasterlandsche school besteed voor het onderwijs De voornaamste vakken zyn biologie vooral van den roensch erflykheidsleeT t evolking pfclitiek ras senkunde en boerengeschiedenis Behalve deze lessen brengt de dag echter ook een flinken tyd lichaamsoefenmgen Momenteel duren de oursussen nog drie weken hoewel het in de bedoeling lipt deez binnenkort wat Mm er te maken Niet alleen aan jonge boeren wordt hier onderricht gegeven maar er zijn ook cursussen voor meisjes De e zu en ook enf erwezen woMen ia spin nen en weven ♦ T l IJ asn Imldiftoc ter gclegsnheM vso l C ccn Jubilcuin ot iels ici elttks hoort men het tan enkelen keer wel eens zefgen Wij danken de vrouw van den jubilaris voor de wijze waarop ztj het baar man mogelDk heeft gemaakt itin taak te vervullen In een tOd van hd laar waarfai weervde hechte banden esloten worden l het wellicht foed er eena even bt stil t taan hoe onherroepelijk het teven vaneen vrouw verbonden ia met het beroep dat baar man uitoefent Dat la onvermijdelijk In den verlovingstjd ontmoetten de fellefden elkaar meeital Inde avonduren wanneer beiden do lorfcnvan het dageitjluche werk van zicli iMbben afgeworpen AU ia ven mooi belden zijn vol attenties voor elkaar ovooral het jonge meisje is geneigd tt denken dat het altijd loo zal blijven Dan gaan beiden naar het stadhuis bel huwelijk wordt eiloten en h t jonge paar gaat Ind n mogelijk een pasr dagen een week of langer op reis De jonge vrouw beeft de volkomen aandacht van haar echtgenoot hij heeft aan nieta andera te denken dan aan haar bet werk la mUlen ver uit i n gedacblen weg Maar dan komen ae terus Z trekken In bun dgen buis de jonge noan wijdt zich weer aan x n werk en vaak niet zonder Khok realiseert de Jonge vrouw zlrh dat ilJ niet de eenige Intercaae in het leven vao haar man vormt Daarom zou teder meisje dat zich verlooft voor itj tot dezen stap over gaat zldi eerat eena goed moeten Indenken hoe haar leven later sal z jn in verband met hel beroep van baar aanstaanden man o dit baar lal bevallen en aoo niet of iQ lich er tn xall f n schikken Hel Is een probleem waarvoor de man nooit gesteld wordt ZUn leven blijft preeiea eender hti vindt ot kr4al alleen een ander lehiii maar x n jonge eega moet van Jong meisje dal altijd biJ inoeiJer thuis la geweest of zelf een beroep heeft uitgeoeff nd waarin s4 volkomen opging tape ma ir vrouw van ccn kaotoorbc er dokter predikant enx xtlii CB zich dienovereenkomstig Nemen we als voorbeeld n doktersvrouw dal wel icer mrckend Is Hst mdsje moet er op voorbereid zijn dat a eenmaal getrouwd bij haar man aitud de tweede pi lats zal innemen dat hl aijn patiënten in alles zal laten voorgaan ZU zat moeten wennen aan nachtelijkbeigerinkel dat baar man wegroept sezal honderd maal op een dag aan de telefoon een antwoord moeten gcwn dal zookalm vriendelijk en geruatatlllend mogelijk is ZiJ zal als haar man een praktijk op het piatte and heeft ook nog he beheer over de apotheek op zich moetennemen recepten klaar maken en Zijmoet in staat zijn jit hun evenwicht gebrachte patiënten die onmlddelltjk dendokter willen spreken te kalmceren ivriendelgk en beslist omdat z J hem nlet lala hij niet thuis i met een of ander toovcrwoard te voorschijn kan brengen zy moet balen w erover ophouden en alleen dit zeggen dat vele dokterslUiden aan den weinigen tact het alechtehumeur en de weinige medewerking van hun vrouw Zij kan van zeer grootea invloed zUn op ilin praklDh j Het leven van de vrouw van een predikant Is welltrbl nog meer gebonden RADIOmEUWS niLVEliaUM 1 41 Jl M f 46 GiarnolootunuzielE flJM Ochlendsymnastiek 7 00 Gramofoonmtixiek 7 45 Ochtend mnastiek 7 55 Gramofoonmuziek 8 00 ENO Nieuwsberichten IS Melodisten opzuinien en de Hadlars accordeonduo ffr pi 915 Voor de huisv ouw 9 20 G variceid programma opn 10 30 Zang met pianobegcletdinf U 00 Voor de kleuters 1130 Piano voordracht en graniofoonmuxiek 11 57 Gramofoonmuxiek 12 00 Theo Uden Masinan en zijn dansorkeit en gramofoonmuziek 12 40 Almanak 12 45 BNO Nieu s en economUche berichten 13 00 Het Sylvestre Trio en graniofoonmuziek 15 QO Orgelconcert 15 30 Voor öe zieken 18 00 Zondag 17 van den Heidelbergschen Catechismus lexing 10 20 Gramofoon muziek 16 30 Amusementsorkest en solist 17 15 BNO Nieuws economischfe 1 beursberichten 1730 Gramofoonmuziek 18 po Sport en Lichamelijke Op É eding 18 30 Orkest Malando en sohst 18 45 BNO Nieuwsberichten 18 55 BNO De wereldmeening uit vreemde kranten 19 00 Gramofoonmuaiek It 15 Bruckner cyclus door het Omroep SymphonicOrkest 3100 GramotoonmuzMk VK K H PlW OM wOlW i08HPHp8W A dam IKM H WH Adam 37 s 9 H sGrav IcK Si 101 Rdam Ien3 37 3 9 H 9 H B V Onr Z 87 4 lOOS lOU s Asnvuinncsn Hyp b nksn Fr Gr Hyp B liiOM NliVaend sK 31 101 101 Intm OMsmtiiriiiflMi vdBergAJurg 3 lOIW K l Lm Zeep M 41 liiAH IOCS AANDEEICN wdi sn Crsdisllmtsllintsn Rijenfcori A Adam Bank A lau UU Ineasio Bank A 134 I33 t Ifedcrl Bank A 148 f d B Mij 2W II Roti Rank Var 14 Twanl Bk BAA H1 148 AV Norll g wA H Bcemaf Aand IMH mh K N H ogo A Kor N out I A V4 UBt Un IWepA IK 154 door n verbonden san het beroep vaa haar man en het Jonge meisje dal met een predikant verloofd Is xal goed doen zich hier ernstig In Ie verzepen ZIJ zal een massa particuliere genoegens een grosi deel van haar hulselük leven waarop dl misschien bijzonder gesteld la moeten opgeven ten bate van de gemeenteleden fli moet een onuitputtelijk geduld hebben een altijd lonnif humeur en een levendlgen geest om haar ma In alles wat sijn werk betreft ter zQds ts kunnen staan ZU zal het bijvoorbeeld moeten slJn dia het initiatief neemt tot een orgelfonds wanneer hel oude orgel sob piept en knarst dat da aanachaftlag van een nieuw hoog noodig Is zt lal het zQn vooral In buitengemeenten die naatkransen prealdscrt in b a is ar eoinM s zitting neemt enz Vel van haar avonduren die 14 mogelyiy liever aan den buiseltjken haard zou doorbrengen zal ziJ hieraan moeten geven Baar tact moet grenzenloos zijn zU moet nooit psrIU kiezen haar huis slbcl alttid open staan voor hen dis om hulp ot raad komen zij moet blU ztjn met de vcrbcngden en bedroefd met de treurenden Een heri ander leven la dat van de vrouw van een rdzlger ZD Is aoms dagsa achter elkaar alleei uren die heel verdrietig kunnen zijn la zt ST zich niet terdege op heeft vee r ber e id Gelukkig Is dan de vrouw dia de een or ander UeOebberiJ heeft dia van lezen houdt of xicta In een studla kan verdiepen zoolang nog gcan kinderen haar zorg en aandacht vragen Anders zal zij moeten zorgen dat zQ voldoende kennissen of vriendinnen heeft an baar vrijen tOd mee door te brengen Maatschappelijk werk ook kan een dcd van haar leven rullen Want het huishoudelijke werk zal baar waarschijnlijk alleen maar gedurende de orhtendaren bezig houden ca als zij voor da real van den dag geen vulling zoekt loopt zU groot govaar een ongemakkeiQhe ontevreden vrouw Ie worden die haar man als bQ tbulakomt ateen en been klaagt Wat voor een man ook geen pretje Is t c vrovw van den sakenman zat er genoegen mee moeten nemen dat haar echtgenoot blJ menigen maaltijd önlbreekt omdat htj verplicht Is met zakenrelaties in een restaurant te lunchen Ook zal het kunnen gebeuren dat hij haar plol eling opbelt dat hiJ een gaat mee naar hu s brengt En ot dit nu gelegen komt of n e de vrouw zal moeten trachten hierbij haar goede humeur te bewaren en een vriendfllik gezicht moeten toonen Verreweg het gemakkelijkst Is het leven voor de vrouw ran den man die een geregelden werkkring heeft die s morgens op een bepaald uur de deur uitgaat en er in den namiddag op een vastgestelden t jd weer in komt Zi weet precies waar zi aan toe ia en boeveel tbd zij heelt dien zU naar eigen goeddunken kan bi steden Ze kan afspraken maken winkelen desnoods ergens anders gaan koffiedrinken zonder bevreesd behoeven Ie zun dal baar man onverwachts hui8 komt Waarmee maar gezegd wil jn dat een verloofd meisje niet kwaad doet eenige aandacht te witden asn het beroep van den man met wwn zij voornemens is to trouwen Want elk beroep atelt tn bijzondere eiichen niet alleen aan den man maar ook aan zijn vrouw 2145 BNO Nieuwsberichten 33 00 Gramofoonmuziek Vanaf 32 1S ADcen voor de RadioCcntrales die over een Itinverbindmg met de studm beschikken 22 15 34 00 Gramof oonm uziefc ILVBlUlllf n HHA M 4 S IS Zie Hilversunn t 8 15 Granwfoonmuuck 10 88 MorgcawfFtdinf 1815 Gramo foonmuxick 10 40 Voor de vrouw 11 00 Gramofoonmuziek 1130 Eniiemble Prancta Keth 1200 Gerard van Xievelen en s n orkest en soUat 12 45 BNO Nieuws en economische berichten 13 00 De PrOductieslag 13 15 Omroeporkest L14S Herdenking van Sené de Clercq 44 00 Otto Hendriks fi zyn frrkest en pianosoli 14 45 Gramofoon mu2iek IS 00 Voor de vrouw 15 Orgelconcert l 00 Bertus van Dinteren en rtJn orkest 1645 Voor de jeugd 17 15 BNO Nieuws economftchc en urabenchten 17 30 Varia gevarieerd programma 18 30 Ariati che h v isteden lering 18 45 Gramofoonmuziek 19 00 Hier WA 19 15 Gramofoonmuziek BNO Nieuwsberichten 19 40 BNO Wat Nederland schrijft 19 50 Spiegel van den dag 20 00 Omroeporkest rn solulen 2180 EUandende kwesties causerie 21 15 Orkest Malando en solist als intermezzo Het Gordon gaat open rQportageflite en 21 BNONieuwsberichten 22 00 BNO Militair overzicht 23 10 AvoAdwUding 22 25 3 8A ic Hilversum I CH IMO bil IMl lOOK 100 IM3 ri000 3i 3 fis nH All Kunatx an I53 It k C3vé OUef C g II Fokker 301 Ln Br D On W Ncd Ford Ast 3 S PbiUp O B vJt 39S Pbllipa Pref wA 170 30 l 7M 3g M 33 Deli Batavia ÊUt m I3 D IM lOM svA tmt IWH Srnnnballli A IM Uiii tKH