Goudsche Courant, donderdag 18 juni 1942

H l A Wtf te K te W B M 3 BaiMMi itABBT n nutr kh § Fotlnkeiiliic MM Ckefredaeteur F TIETEai Gouda Donderdag 18 Juni 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN afaaamm fOOOH A Nederlandsche i tmhoé wordt akkerland lichaam voor d il Mlttt heeft dui een af loopende taal flM nie het gereedkomen van ctè MstMe polderaldeeling al geëindigd beschouwd kan worden M Bietiwe boetderiap Er zijn reéiSi ndm 40 boerderijen breed Prachtige bedreven uitstek en zeer modem ingericht zoowel irot het Vroonals werl edeelte betreft Er is niet naar eén type gebou maar bij iedere boerderij zy zijn alle ontworpen door ir Van der Steur is rekeSning gehouden met het landschap TrouwenA met het natuui schoon wordt bij deze inpoldering w arbu ook het Nationale Plan is ingeschakeld ter d e rekening gehouden Er liggen in den poller natuurreservaten waar o a een purperreigerkolonie en een roekenkolonie huizen die gespaard zullen blijven Voorts bestaat het plan aati het Giethoornsche neer een recreatieoord te stichten waar naar Ifertelust gezeild en gezwommen kan worden Een van de mooiste Nederlandsche plassen zal dan een ontsparf ningsoord van den eersten rang worden gelegen m de nabijbeid van den provincialen weg naar Blokzyl toegankelyk voor een ieder die de schoonheid van de Overijselsobj Noord Westhoek komt ontdekken Maar zoover is het n jg niet Er is in den polder VioUenhove nog ► heèl wat werk te verzetten Er is nog jarenlang werk voor vele honderden arbeiders Op het oogenblik werken er ongeveer 1000 man uit Rotterdam afkomstig Zij zijn door den dienst der werkverruiming ondergebracht in eenige uitstekend ingerichte kampen Een grootsch werk In Overijse B xo k aan dan poktor Vellanhov Overschrüding van gaten electricïteitsrantsoen Ntar de directeur van het Rijkskolenbureau ons mededeelt was het noodzakelijk in de maand Mei in 70 967 gevallen wegens het overschruden van he gasrantsoen tot het geven van boena volledige incu tuurbrenging teigen hen en tot het afsnijden van den aan vcei over te gaan Wegens het overschrijden van het ele itriciteitsrantsoen was zulks noodig in 18 322 gevallen Dat in één maand zooveel gevallen van overschrijding zich voordeden wyst er wel op dat er nog zeer velen zijn die er geen begrip van hebben dat de uiterste zuinigheid in dezen noodzakelyk is Nogmaals wordt er op gewezen dat indien zooals nu blijkt in het alge meen onvoldoende rekening wordt ehouden met de nyxlzakelykheki zuinig te zijn met gas en electriciteit de over heid genoodzaakt zal zijn berpe maat regelen te treffen IK den Noordweytiioek van Overijsel wordt wat gMOnch verrkdit Daair Ifl den kop van de provincie binnen de grenzen van het waterschap VoUenhove komt een cultuurteohjtfch werk van den eersten rting tot und Zevenduizend h a wildernis fcbie Nederlandache Mboe worden 4iar door geitagen arbeid van meer iia duizend arbeiden gemaakt tot het at vruchtbare akkerland dat men Mi kan wenschen In deze verlaten Hitkoek van ona lend zoo rük aan a obapaicttoon on gezegend met een dM t belangwekkende en rijk geva ieerde fauna en flora ligt een van de petst bedrijvige fronten van den pro SuctiesLag waar fel en met succes wi dt gestred i want van deze zeventt MM h a die weinig of niets oplichten konden sedert het begin van it werkzaambeden reeds bijna 3000 5 1 In cultuur worden gebracht liet A N P heeft dezer dagen een Ixfoek gebracht aan deze inpoldeiring en ontginning van de uitgeveende ifonden in het waterschap VoUenfove yet zeer uitgestrekte watericiiap dat een oppervlakte van büna 0OO h a beslaat wordt in hoofdzaak jrensd door de provincie ïlriesland tonet Noorden Drenthe in het OosJ het Meppelerdiep in het Zuiden wnet IJaselmeer in het Westen Wü wUen hier niet ingaan op de bema van dit uitgestrekte gebied dat torendien nog het overtollige water Mi ongeveeir 18 000 h a uH de protincie Drenthe ontvangt maar ons befilen tot de inpoldering zelf Op grond na de uitgebradite rapporten door het hfenieursmireMi J van Hasselt en Pe Koning de Nederlandsche Heideputschappü de commissie Stroink van ir Mesu werd besloten tot de nrtieele bemalinft drooglegging en te ultuurbrenging van een complex Itr grootte van ongeveer 7000 h a in lioofdzaak begrenad door het kanaal Ste nw jk O senzitl het kanaal Steenwijk Beui erwüde Beulakerwgde Walengra t Giethoomsche J Blankenlunnmer polder en La Weg Dit ia dua het grootste gedeelte na een complex uitgeveende Éronden Uc grootte van ongeveer 10 000 h a legen rond de menen en ten Westen vin den weg Steenwijk Blauwe Hand De 3000 h a die niet in het plan ijn opgenomen lün minder geschikt en bovendien hebben de meren met omgeving een niet te onderschatten waarde als recreatieoord en als reser at voor natuurwetenschappelijk on dezoek Merkwaardig land riet IS een meitkwaardig land dat WIJ hier uantreffen Een belangrijk deel is reeds in cultuur gebracht maar de rest ligt nog als een ongerepte wildernis een dorado voor den liefhebtier vair flora en faima een stuk natuurschoon van een zeldzame bekoring Reeds in de middeleeuwen en bter fusschen 1850 en 1850 is dit dun bevolkte gebied verveend en van het rspronkelyke veen is nog maar heel Weinig overgebleven het wordt nog leyonden in de omgeving van oude vieren en beekbeddingen en langs de oude vaarten en wegen terwijl ook de ribben dit zijn smalles strooken land Waarop de laatste gestoken turf werd ledroogd ten decle uit oud veen be iMn Na de vervening bleven dus over het algemeen watervlakten over JWl m tot 1 75 m diep gescheiden wof ribben van enkele meters breed veel gevallen zün deze trekgaten ♦ wr verland Oor den afslag van de kanten en jMten van de flora vormde zich op den Wem een laag veenslib waarin zich t riet ontwikkelde Tenslotte werd W drijvende asode een krache geJonnd Door de bemalmg van het Wa lErschap ging het riet sterk achteruit kwam de zode droog te liggen Voor inpoldermi wenlen zes polderafdceifflgen geprojectewd waarvan er twee JfUwel geheel gereed en in cultuur ge H zijn Wij kunnen in dit kort bestek niet de peele geschiedenis van de dioograaJ die misschien minder imposant J de droogmaking van gedeelten van t IJselmeer maar daarom niet min r interessant is weergeven Wanneer 1 door het nog onontgonnen gebied Wandelt en men ziet aan den anderen t van den weg het in cultuur ge chte land liggen beseft men dat er J zen plodeii wat grootsph verricht j dat er een monument is opgeJat van Nederlandsch kunrfen en NerfWBtisdi streven WanneM eenmaal Jtbied is droogfevaHen flooir de be ng van lederen polder afzonderlijk J fvoor moderne eleclrische bemaling t toeglBpaat de Ijochlen z n gebag Pi nadat de omkading is gemaakt en Perceelslooten en drainage in orde is et terrein een haU jaar lang is ont Herd wordt begonnen met de egalif waarby drie gevallen z jn te onr eiden de maaiveldshoogte blyft r zu moet hoofer worden of zi l worden verlaagd b die egalisatie al m orde M rij n rü de perJ van m meter breedte en 400 me r f te alle geleten ao een weriiar w t f ZHMtwAf gereed daa it de polder in eersten aanleg klaar We zijn dan m het tweede stadium de zgn o vergangsexploitatie De gronden worden gedurende een aantal jaren als grootbedrijf geëxploiteerd Het derde stadium wnvat de heregalisatie en de bezandmg I eze bezanding heeft ten doel de physische eigensèhappen van den grond te verbeteren en zoodoende de cultuur van waardevolle lewassen als tarwe suiker bieten en dergelijke mogelijk te maken Het resultaat van die bezanding hangt in hoofdzaak af van de kwaliteit en de hoeveelheid van het gebruikte zand De groVe zanden zyn nV het beste geschikt fo het land van Vbllenhove is echter weinig keuze alleen het diluviaal zand uit den ondergrond is beschiltbaar waarvan een laag ter dikte van ongeveer cm moet worden opgebracht Het opgebrachte zand wordt met culti vatof en ploeg door de boipvvoor gemengd zoodat de mengcultuur ontstaat Na een behoorlijke menging meestal na een oogstjaar vek kregen is ook de taak van de overgang exploitatie afgeloopen en wordt de groml overgedragen aan den dienst der domeinen en vervolgens aan de boeren verpacht De uitvoering Vertellen wü ten slotte nog het een en ander over de organisatorische uitvoering van de ippoldermg eti ontginnnig Het initiatief tot de uitvoertag van de inpoldering efn ontginninfvan de wit geveende gronden in het waterschap VoUenhove tengevolge waarvan in 1928 is opgericht de N V Ontginningsmaatschappij Land van VolJenhove wera genomen door het waterschap Voilenhove Ifet aandeelenkapitaal van de ontgiinningsmaatschappij is in de verhouding van 4 2 l i handen van het Kijk de provincie Overijsel en het waterschap VoUenhove B deïen opzet zouden de gronden uitsluitend met arbeiden uit de omgeving worden ontgofftwfr emirter St ginning zouden de gronden verkocht worde Het tekort zou in bovengenoemde verhouding door de drie participanten gedragen worden IN MEI EEN GROOT AANTAL BOETEN EN AFSNUDINGEN Door de toenemende werkloosheid werd echteï de drahg om ook arbeiders uft de groote steden tewerk te stellen steeds grooter zoodat hieraan ten slotte gevolg werd gegeven Door deze tewerkstelling werden de kosten per ha aanzienlijk hooger terwijl bovendien ten tijde dat de eerste gronden voor den verkoop gereed waren de crisistoestand in den landbouw elke verkoop tegen redelijke prijzen onmogelijk maakte Een en ander had toi gevolg dat de oorspronkelijke financieele opzet dreigde spaak te loopen en van de voortzetting van de inpolderingen moest worden afgezien In verband met het belang van de werkzaamheden voor de saneering van de betreffende streek en als object voor werkverschaffing werd in 1936 een reorganisatie doorgevoerd waarbij het Rijk alle risico op zich nam Verder werd hierbij bepaald dat de gronden boekwaarde aan den staat departement van Financiën afdeelmg domeinen zouden worden overgedragen De gemalen tochten en wegen met bybehoorende kunstwerken worden jjia het gereedkomen in eersten aaoleg van elke polderafdeeling in eigendom beheer en onderhoud overgedragen aan het waterschap VoUenhove De randkanalen worden met bijbehoorende kunstwerken iiT eigendom beheer en onderhoud overgedraigen aan de provincie Overijsel De ontginningsmaatschappij die thans als het ware optreedt als werk Baefdkwartier in het Owtaa Nauwe menwerking van de Weennachüonderdeelen maakt snel toealaan mogelifk Verkennen zyn teruggekomen Terwifl xQ verslag uitbrengen worden bun vluchtopnamen bekeken en de retultatm aan het Hootdkwarti r doorgegeven Traiwatlantic Recia In het industriegebied van Kertsf sertrein buiten gevecht gesteld DVITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA VERDERE TERREIN WINST BIJ SEBASTOPOL Het fort Siberië veroverd Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt d d 17 Juni bekend De aanval van de Duitsche en Roemeensehe troepen op de vesting Sebastopol lieett ondanks verbitterden tegenatand en groote terreiamodüjkheden verder terrein gewonnen De dMWbrMkpUuitsen In het vijandelijke ▼ erdedlgingssteiael weiden aandenlitk uitgebreid en van hiemit werden diepe fggea la de verdedigiagsllnles gedreven Krachtig verdedigde henvelstellingen en forten werden op beide aan▼alsTlengeb ▼ na nrare gevechten veroverd In de ochteBdaren van vandaag werd liet belangrijke fort Siberië itorMenderhand veroverd De loeht IHiAlctemide dea tbt der bifkatèrfe op Itraehüge wUr S In den centralen aector vbb het Oostelijk front werden uiteengeslagen vijandelijke groepen in het achterwaartsche gebied vpn het front vernietigd VijandelijKe aanvallen ten Zuiden van het Ilmep meer mislukten Aan het Wolchof front trachtte de viiand opnieuw met sterke strudkrachten de door Duitsche troepen sedert weken in het moerassige boschachtige terrein taai verdedigde grendelsteUling te doorbreken Alle aanvallen bleven zonder sutees De ring om de vijandelijke strijdkrachten die ten Noorden van de grendelIstelling ingesloten zijn werd nauwer aangenaaid Gevecht en slagvliegers brachten ten Zuid Oosten van het Ilmenmeer en aan de Wolchof den vijand aanzienluke verliezen toe Aan de kust van de Noordelijke Ijszee werd in de haven van Jokonga èen vijandelijk koopvaardüschip van 3 000 brt door bommen tot zinken gebracht In Noord Afrika mislukten uitvalspogingen van de ten Westen van Atroma ingesloten Britsche troepen ot dusver werden bü de gevechten der laatste dagen om de Aien el Gazalastelling meer dan 6000 man gevangen genomen Bovendien werden buitgemaakt of vernietigd 224 pantserwagens 35 stukken geschut ep meer dan 500 vrachtauto s In het gebied van El Aden werden vijandelijke stellingen ondanks hardnekkige verdediging veroverd In luchtgevechten verloren de Britten 21 vliegtuigen Zooals in een extra bericht is mede gedeeld hebben formaties van dv Duitsche luchtmacht en eenheden vande Duitsche marine in samenwerking met Italiaansche lucht en zeestrijdkrachten de Britsche vloot en devijandelijke ravitailleeringsscheepvaart in de Hiddellandsche Zee zware slagen toegebracht In de periode van 13 tot 15 Juni werden van kraehtig beschermde Britsche convooien door de Duitsche Incht en zeestrijdkraehten vier kruisers en torpedojagers twee bewakingsvaartulgen en zes kooj vsar dijschepen met een gexamenlijken inhoud van 56 609 brt tot zinken gebracht Bovendien werden een torpedojager en acht koopvaardijschepen door torpedo s getroffen in brand geworpen of loo zwaar beschadigd dat aangenomen kan worden dat zU verloren lijn Nog xes oorlogsschepen enles koopvaardijschepen kregen bomof torpedotreffers In luoh eveehten met de ter beveiliging van het eonvooi opgestegen Jachtviiegtuigeta werde i door de Duitsche Inchtnaeht 33 vijandelijke vliegtuigen neergeaohoten Tien Doitaehe vliegtuigen gingen verloren Aan deze gevechten hebben de ónder bevel van den generaal veldmaarschalk Kesselring en onder bevel van den generaal der vliegers Lörzer van den generaal der vliegen Geissler en van luitenantgeneraal Hoffmann von Waldau staande vliegorformaties een bijzonder aandetl Het succes is mede behafld door de duikboot van luite nantter xe Ie klasse Reschke die ten werd deze zware bolsjewistische pant fllo mannP K MonnsJ vijandelijken Inuisei ot zinken heeft gebracht Voor 4e Engelsche Zuidkust beschadigde de luchtmacht bij dag en nachtaanvallén drie koopvaardijschepen vjn middelbare grootte door bommen Bij Brighton en bij Portland werden voor den oorlog belangrijke installaties zwaar getroffen De Britsche luchtmacht ondernam in den afgeloopen nacht steringsaanvallen op West Duitsche gebieden Nachtjagéb en lucBtdoelartillerie schoten 9 der aanvallende bommenwerpers neer ITAUAANSCH WEERMACHTSBERICHT De verovering van Ain EI Gazala tn zijn weermachtsi ericht no 749 maakt het Italiaansche oppertifevel d d 17 Juni het volgende bekend De operaties der troepen van de as In de Marmarische woestijn worden met succes voortgezet In de zAne van Acroma en El Aden werden na hevige gevediten dé versterkte stellingen die bartlnekkig waren verdedigd door den vijand verlaten De buit gemaakt tijdens dezen strijd welke geleid heeft tot de verovering van Ain El Gazala bedraagt tot dusver 224 pantserwagens 85 kanonnen en eenige honderden motorvoertuigen die werden buitgemaakt of vernietigd Het aantal gevangenen die reeds de intemeeringskampen zijn binnengestroonid bedragen meer dan 6000 De luchtmacht bombardeerde de haven van Tobroek en haalde drie Curtiss machines omlaag Formaties vliegtuigen vielen overdag en fles nacht i de militaire installaties van Halfar en Micabba aan waarbij de gestelde doelen getroffen wetde Een van onze vliegtuigen is niet teruggekeerd Duitsche vliegers haalden in de wateren van het eiland Linosa een Bntsch vliegtuig omlaag waarvan de bemanning werd gevangen genomen De gevechten in de Middellandsche Zee In de Straat van Sicilië waar zich de roemvoUe zeeslag afspeelde die geëindigd is met den slag van PanteUena werden eenige honderden Engelsche officieren en manschappen opgévischt toebehoorende tot de oorlogsbodcms en koopvaardyschepen welke in brand geschoten of tot zinken gebracht zijn Een honderdtal van deze opvarenden is min of meer ernstig gewond Ben vijandelijk eonvooi kbmende van Alexandrië en bestaande uit on geveer vyftig eenheden dat reeds was aangevallen door de Italiaansche en Duitsche luchtmacht toen het op weg was naar Malta en dat de tegenwoordigheid van een sterk Italiaansch eskader had opgemerkt dat dit eonvooi tegemoet ging in de wateren van Kreta wendde den steven en zag er van at zyn haven van bestemming te bereiken Terwijl het eonvooi haastig naa zün punt van uitgang terugkeerde werd het opnieuw aangevallen door de luchtmacht die het wederom zware slagen toebracht De totale v r liezen door dit eonvooi geleden kunnen aldus worden samengevat Door de Duitsche luchtmacht vier kruisers en torpedojagen en talrijke koopvaardijschepen tot zinken gebracht verscheidene andere vaartuigen getroffen en beschadigd en bovendien een kmiser tot zinken gebraeht door een Duitsche duikboot Door de Italiaansche luchtmacht een torpedojager tot xinken gebracht vijf kruisers en vier schepen ernstig beschadigd Gevechten bü de Aleoeten lAPANNERS ZETTEN ONTSCHKnNOEN VOORT Het Amerikaansche departement van Marine deelt mede dat ondanks de slechte weersomstandigheden hevige gevechten geleverd worden bü de Aleoeten waar de Japannen hun ontschepingen voortzetten t Nederlandsche meisjes v ij Duitschland aam den slag In de Duitsche fabrieken waar Ne derlandsche meisjes na hun aanmelding bu dej arbeidsbeurzen werk gevonden hebben wordt in ruime mate gelegenheid tot ontspanning en sport geboden Onze nffeisjes hebben in alle opzichten de gelijke rechten als de Duitsche Onderdak en verpleging voldoen aan de hoogste eischen die men daairaaa stellen kan Indien men niet op eigen gelgenheid ergens in de kost wil gaan vindt men steeds nog goed onderdak in de Prauenlager of Madchenheime die men zoowel in de steden als op het platteland aantreft Alle kosthuizen zoowel die bij particulieren als die welke door de fabrieken voor het personeel ter beschikking gesteld worden bieden mod rn comfort In verhouding tot de hooge verdiensten zijn de uitgaven voor kost en huisvesting zeer gering Ze bedragen met inbegrip van logies eten en wasch slechts een derde veelal een yiprde gedeelte van de verdien ten die vrijwel zonder uitzondering minstens dertig mark per week bedragen Br zijn Nederlandsche meisjes die na een jaar werk het tot een verdienste van zestig mark per week hebben kunnen brengen Bfl vele fabrieken in Duitsche industriecentra waar de toevloed van arbeidskrachten vooral het laatste jaar belangrijk gestegen is heeft men zeer modem geoutilleerde Lager gebouwd Deze kampen zyn zeer geriefelijk en moeten voldoen aan mod me begrippen van comfort en hygiene Baden waschinrichtingen mogen nimmer ontbreken Zeer vele kampen beschikken over radiodistributieicen rales Er zijn veel kampen tevens die over een eigen bioscoop beschikken Kraft durch Freude van het Duit sche Arbeidsfront zorgt daarnaast steeds voor een rijke afwisseling aan ontspanning Engelschen bevestigen aftocht in Noord Afrika nXN ZUIDEN VAN EL GAZALA De Britsche aftocht in Noord Afrika wordt in een officieel communiué uit Cairo bevestigd Daarin wordt gezegd dat generaal Bitchie de laatste schikkingen getroffei heeft voor de nieuwe bewegingen van zijn strijdkrachten De Zuid Afrikaansene en de vijftigste Britsche divisie hebben zich uit haar stellingen ten Zuiden van El Gazala teruggetrokken In het Lagerhuls heeft de plaatsr vervangende minister president Attlee in antwoord op een desbetreffende vraag verklaard dat hij omtrent den slag in Noord Afrika niets heeft mede te deelen zoolang deze nog aan den gang is to de tot hem gestelde vraag werden vooral inlichtingen verlangd of het den Britschen strijdkrachten aan ondersteuning door de luchtmacht ontbroken heeft Het feit dat binnenkort de vertegenwoordiger van het Britsche ministerie van Voorlichting te Cairo zal worden tcni s Tf epen heeft in Londen eroo e opschudding gewekt aldus het D N B Wehngeljch e kringen verklaren dat Monckton binnenkort naar Londen zal gaan en dat hU niet me r op zyn post zal terugkeeren Men brengt deze terugroeping in verband met tf vernietigende nederlagen van het Britsche leger in Noord Afrika Reeds sedert vrij langen tyd werd er steeds Weer over geklaagd dat de voorlichting van de ooenbsre meeninï door he vop lichtingsbureau te Cairo onvoldoende en VOO een deel zelfs misleidend was Verschillende correspondenten van groote bladen hebben zich er over beklsagd dat hun door den Brits chen voorlichtingsdienst een o ijuist beeld van den toestand in het Wes e ijxe deel van de woestyn is gegeven HierdfKjr ziin ook de optimis ischc berichten Ie verklaren die in de Engelsche bladen ziJn verschenen tijdens de eerste faze van den neuwen slag in Noord Afrika In deze berichten werd er steeds weer op gewezen dat Bir Hactteim onneembaar was Er werd zelfs beweerd dat Hommels offensieve kracht reeds in de eerste dagen van den slag was uitgeput en dat generaal Ritchie een tegenoffen sief zou kunnen iKginnen Deze erichtcn hebben het Engelsche volk een onjuiste voorstelling van de aan den gang zijnde operaties gegeven Des Ie grooter was de indruk van den nieuwen zwaren nederlaag van de BngelscheT op een oorlogstooneel waarop zij weldra een groote overwinning hoopten te behalen 5 r i 1 8 Zon op 5 17 onder 22 05 f M an op 10 S2 onder 0 43 i 8 Men ia verplicht te ver d e doiateren vaa lonionderttanü tot lootopkoBisL La i moet 1 on le Lantaarni van vocrtnitfer moeten een hall nw na tona miaiM i i M a wn 7U