Goudsche Courant, vrijdag 19 juni 1942

VRUDAG 19 JUNI 1942 Uit vracsfer tödeo GODB0CHE COUBAMX MHADE W tAMM TTit het verslag van den toestand der gemeente Gouda in 1806 In de bank van leening waren op ultimo december 22041 pandeo auwezig beleend aoet ƒ 55 789 05 In de apaarkag beheerd door ket burgerlük armbestnur werd door 993 persooeo 8S9M5 ingebrafL Teruggegeven werd 8SS0 60 Van de Spaarbank doe het departement Gouda der maatschappij tot nut van t algemeen opgeri was het getal deelnemers 858 zijnde 286 meer dan in het vorige jaar De in 1866 gedane inlagen beliepen ƒ 16 838 26 MerugbetaakJ werd ƒ 17 882 64 Eni algemeen ziekenfonds telde $ deelhrf beTS De twee begrafeniabuaaeiwtdoor büzondere vereenigingen bestuurd telden 2372 leden in het Indische leger heeft gediend n zich dapper heeft gedragen Niet mia Ndmi viJf expedities in Atjtk maakte hij mee Hij werd driemaal gewond en verwierf wegens betoond moed twee kruisen en twee gespoL Na ziJn ontslag uit den mil Uir dienst vestigde hij och weer in Moon drccht en werd hier als nachtwak en onbezoldigd veldwachter aanga steld De oudere inwoners herinnei zieh DOE goed hoe van Leeuwen n wapend met zijn stok en zijn ratsl lederen nacht door het dorp de ronds deed en op ieder uur den inwon3 verkondigde hoe laat het was Gedurende 24 jaar heeft de bruide gom dero functie vervuld tot in 1933 uit bezuinigingsoverwegineen ds nachtwacht werd opgeheven Wie den bruidegom thans nog ziet zou hon zijn 75 jaren niet geven Het echtpaar heeft nog twee kinde ren jn leven elf kleinkinderen en éfe achterkleinkind Velm zijn he bruidspaar hun gt lukwenschën komen aanbieden PREDIKBEURnSN VOOR zÓnDAG Ned Herv Kerk lOSO uilr prof dr M C van Mourik Broekman en mej k C P Thomsen uit Gouda doopen van kinderen van Vrijaihmige ouders la Gouda en Boskoop Geref Kerk 10 en 6 uur ds D P Kalkman Herv Geref Evangelisatie 10 uur a 7 uur de heer H CHckerae BILJARTERS IN ACTIE Voor de competitie v n de biljartvereeniging Moordrecht werden ds volgende partijen gespeeld B v Am 2S0 M de Bruyn 45 2S 37 Y v d Kaa 45 C Corbeau 178 6 V 285 L Tuinenburg 60 B v Amen 2S0 60 298 B v d Kaa 65 H Versteeg 45 57 2 C V d Kaa 45 P v d Heuvel 35 52 23 C Trouwborst 3J T Pietersen 60 51 33 T de Patsr 45 A Bloot OO 29 54 J Corbeau 90 H Versteeg 45 67 64 B v d Kaa 65 A Multum 75 59 96 J Bot 60 M de Bruyn 45 66 61 C v d Kulj 95 A Bloot JO 76 56 P v i Keuvel 35 J Bos 60 38 57 LOOP DER BEVOLKING Vertrokken Johannes N Breeuwar naar Rotterdam Ingekomen Petrus J A van Velzoivan Heemstede Moercapelle PREDIKBEURTEN VOOR EONDAA Ned Herv Kertt 10 n 7 uur M Verkerk reformeerde Gemeente 10 3 en 7 uur da Hofman BVRGERUJKE STAND ïeboren Adrianie Jaeoba d van P Hoogendoom en Adr de Vos Willen z van W Sdiipper en S Tuitel Arie z van A v d K ijff en X A Móble OnderbxHiw K J Cammeraat 31 j en P Sleeuwenboek 38 j G uwd Joh de Jong en M J ZiH derhand Overleden Adr P Verrioot 60 B Venloot 49 j M AAR GKLBDKN Ten aanzien der aan de gemeente Gouda toe te kernen aehadelooaBtdling in v band met de uitvoering der vaartvefbetering tusachen den Usel en de ringvaart van den Haarlemmermeerpolder hebben Gedeputeerde Staten van Zu d Holland aan de Staten een voorstel gedaan De schadelooastelling aan 3ouda boven de onteigeningssom lut te keeren moet volgens Gedeputeerde Staten bestaan in de uitkeering van eea kapitaal groot ƒ 232 6922 50 Verkiest Gouda zoolang de provincie hq t eene jaarlijksche uitkeering boven de uitkeering van het kapitaal dan zou die berekend tegen 4 pCt bedragen ƒ 9308 behoudende de provincie echtet ie bevoegdheid om bij het vervallen er tolheffing met de uitkeering van bovengenoemd kapitaal van f 232 692 60 te volstaan De jaarlijksche uitkeering voor onderhoud en bediening van de werken aan den Usel en de doorvaart binnen door de stad geeft eene gezamenUijke jaarlijksche uitkeering van ƒ 18 758 Gouda acht deze regeling der schadelooastelling voor de gemeente ten enenmale onaannemelijk maar jïedep Staten handhaven hun standpunt 25 JAAR GELEDEN Tot onderwijzeres aan de tweede burgerschool voor jongens ia benoemd mej E J A Engelvaart te Anunerstol Ds J BöriEM te BrielschNieuw land heeft het beroep naat de Ned Herv Gemeente alhier aanceno oen op pracUscba Toorwsaidea fatf RENOVATUM Oiul rllnc rlilTl tiiiiSiiIm t c Voor Inbömlal m M nnaf 0 40p r 1000 i par halfjaar Beperkte aansprakemUiaid VIotta aehadoeECliag Alftn OadarllBt Waarborc Oaaoolachap RENOVATUM I Anutardaa aittil aan Tal teC 332t JTORT ATBLETIEK WEDSTRUDCN VAN O OX1 De sportvereeniging G CG Glj ondememing ouda die verleden jaar werd opgericht organiseert morgen voor de eerste maal onderlinge athletiekwedstrüden die om 2 15 uur op het O N A terW in een aanvang nemen £ r hebben zich deelnemers aangemeM die zich in een vijfkamp met elkaar zullen meten waterpolo ZWEMKRING GOCBJu Gisteravond aüo g eeld de wed heeren Boskoop III A Z C III 1 0 dames Boskoop Gouwe 3 4 VOEIVAL Programnul yroor Zondag KKD VOETBALBOND Kamptoeaadttf vma Nederlane if AD O A G O V V district l Promotiecoittpetitie 3e Itlasae Laakkwartier V I 0 S artini Fluks beslissingswedstrijd Coal Fortuna terrein H FX SCRAKBN TOCRWooi re salzbvm Ret b Ijkt at de wereldliampioeii AI chin er ondanjct zfjQ twee nederlagen In de éferste 3 ronden n jfe Iaagd Is na de 8ste ronde de Ie ding te nemen met 5 2 P Revolpd door Ke e met 5 p Boen Jubof ia afgezakt en heeft 3Vï p evenveel Is Schmidt en Junge De Zweedaclie meeèter 8tolt2 ts helc c£slt iter mei 3 p nootdredacteur J o Wentert Bottaroam Chef redactetir eo r Oouda an Ofnalreken r neter Go uda STADSNiEmiS t Bureku voor bero keoBEC vindt belangstellinflr HOMDBUi nmmo Aovucuf GEGEVEN Hat iaarvenlac tm h t dgoneea bureau voor beroepskeuze te Gouda over IMl aiemoKert dat t bureau op SS JuU IMS geopeÏMl werd en dat de heer B Swanenburf bereid werd gevonden de leiding van het bureau op zich to nemen Het gemeentebestuur verleende ziin medewerking door een lokaHIcK In de Centrale Kopischool ter beschikktalg te steHen terwijl daarna het bureau de beschikking kreeg over een ModHcit van den gen eenlelijken geneeskundigen dienst aan de Spieringstraat Httd jadeHjk bii de opening bleek dat het bureau zich ii eeo groote beiai istellinc moetit 4ieu n Deze tx langsMKng is Wijvend gebleken en is nog steeds stijigende Advies wPid f raa d wir 1J 1 n f49 snamietljke en 2S vrouwelijke personen ie sn totaal 204 bezoek brachten ESr werd voor t2 personen advies gevraagd na het doorloopen van een ooenhare school woor lager onderwijs 13 kwamen van het bijzonder Ia er onderwas 38 hadden de openbare Ulo Boboo doorloopen 4 een bijzondere inoschool 10 de H B S 2 de huishoud school en 7 de ambachtsschool Er werden iets meer beroeps dan studieadviezen gegeven Iti den loop van het jaar kwfun het bureau in het bezit van een waardevol docmnentatjemateriaal De heer Swanenburg werd in de gelegenheid gesteid eeT cursus inzake voorKchting bii beroepskeuze te volgen Hem werd na afloop het diploma adviseur bij bureaux voor beroepskeuze uitgereikt I verreweg de meeste gevallenwerd om en zoo betr uwbaar mogelük advies te kurnien geven de medewerking vfln de hoofden van scholeningeroepen Enkele msltm werd gebruik gemaakt van de uitkomsten vaneen psychotechnisch onderioek waarbij de prootc kosten echter een bezwaar blijven vormen Met het gewestelijk Arbeidsbureau werd vmchidEacend samengewerkt Het bestuifr besiond uit de hceren dr J Leest voorzitter C H Hagedorn tweede voorzitter A J Vermaas penningmeester mej M N Smit A J Gideonse mej M C de Wilde L Veriaal P E van Bemmel f de Mol W I Kwinkelenberg S SwaneveM en C Vink Het jearveri Iag van den penning meester vermeldt een totaal aan ont vangsten van 247 50 lerwgl de uitgaven f van beli pen Distributielcaarten verhandeld WEU PERSONEN EE HJ BEmOKKEN Tien personen uit Gouda zün betrokken bij den handel in distributiebescheiden J dien de politie ontdekt heeft De S jarige koopman P C V had een algemeene levefiEmiddeïenkoart verduisterd ten nadeele vaiV een huisWouw en deze door bemiddeling van der 35 jarigen h er C J K verkocht aan den 25 arigen expeditieknecht I P D die er f 20 50 en een pakje shag voor betaalde De hfier kreeg als provisie i n gulden en het pakje shag De kaart ij in beslag genomen en aan de benadeelde teruggegeven Bij het onderzoek kwam verder uit da de heier K sinds Maart van dit jaar twintig voedingsmiddelenkaarten had verkocht voor f 22 50 i f 25 per tuk aan den SS jarigert banketbakker J V d B Deze kaarten waren afkomstig uit het huisgezin van den heier en verder opgekocht van de 23 jarige huisvrouw J T v R den 49 jarigen M V R de 49 jarige huisvrouw E M A M en de 24 jarige huisvrouw N de W Ook had de banketbakker zeven voedingsmiddelenkaarten Voor ƒ 25 per stuk gekocht van den 29 jarigen textielarbeider K C de B welke kaarten waren verhandeld op last van diens vader den 55 jarii en mattenwever F de B en ml het gezin af komstig Bij den banketbakker zün in beslag genomen 22 vetkaprten 3 boterkaarten 7 algemeene distributiekaarten 3 distribul iebon boek ies 21 voedingskaarten en 2 aardappelkaarten Het onderzoek duurt voort STOFZUIGEKZAKKEN XE DVtnC VERKOCBX De politie ieéft pro s verbaal opgemaakt tegen den 47 jarïgen elfctricien H J alhier wegens pi sopdrijving van stofzui rz kken die voor ƒ 3 75 werden verkocht terwül zü ƒ 2 50 mochten kosten Drie zakken ïfln in beslag genonjen VERBODEN KOPPELVESKOOP ïn een winkel te dezer stede kon men alleen theesurrogaat verkrijgen als tegel k boter g kocht werd Op grond van koppelverkoop is procsverbaal opgemaakt tegen den 39iarigen winkelchef A A M w 7 AT AAR ANMEER 0 Sebrawbam BioMoay Vradit v iii Bal imore met Hilde Weissner Attila Hörbiger en Hans ZeschBal lot Aanvang 8 16 uur Zondag vanaf iM uur IhaUa TbeaUr Twee in eet wereldstad met Monica Burg Karl John Paul Henckels en KSthe Haadc Aanvang S I5 uur Zondag vanaf 3 30 uur BeuBic Bioacoap De onzichtbare mangaat door de s ad met Harry Piel Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3J0 uur Zaterdag 2 uur en Zondag 10 30 uur Horgen gaat het beter met lily Bouwmeester U Mnai 7 n GMkbcke fodoairie HoiskMrfaAoal Inachrüving nieu we leerlingen iagseiMK t Jnni 1 3 nw Olyapteterreia Ath letiek districtswedstrtiden district West Ned Politie Sportbond M iml S unr Nieawe Markt Straatprediking EvangelisatieCentrale Gcret Kerk 21 Jon I I5 nor De Kram Jaarvergadering Scheidsrechtersvereeoiging groep Gouda en omstreken 14 Juni ia 12 aar NIeawe Haven SM Stting ruilbureeu voor kinderschoenen U Jaiil 7 3 Ned Gocf Geaseeatc Spreekbeurt ds Joh van Welzen Jiuü 8 uur Fretoriapleln Buitenoefening E H B O Juni Z 4 aar Gcbauw G G D Spietlagctiast 113 KoKt lodïe inenQiig tegen diphterie voor nietsehoolgaande kinderen van IVi 6 jaar AFHALEN AANVRAAd FORMVLIESFN SCHOENESBO NEN S S 12 en 1 3 3J anr DIstribntie kantoor Afhalen aanvraagformulier ter verkrüging van een schoenerbon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letten Waensdac H I J Dauderdag K L APOTHEKESSnENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek E Grend alleen Lange Tiendeweg 9 Eieren voor 30 tot 40 cent per stuk PAKTU VAN Z3MI STVKR IN DEN SMOKKELHANDEL Bij een controle is de politie een clandestienen eierennanc op het spooc gekomen De 42 jarige houder van een vermeerdering bednjf J O te Vlist had 2300 eieren voor 30 cent per stuk geleverd aan den 41 jarigen eieren handelaar W C S te Haastrecht die ze gedeeltelyk weer voor prijzen van 30 tot 40 cent per stuk van de hand deed aan drie ihwoners van jouda döi 37jarigen chauffeur M B de Mjarige pensionhoudster J N v D M en den 49 jarigen koopman F J de V Voorts had de Nieuwerkerker U 100 eieren voor 35 cent gekocht Bij den Haastrechtschen erenhandelaar werden 1187 kalkeieren aangetroffen en bij den chautfeur B zijn 4O0 versche eieren in Uslag genomen KUKAVOND OP DE GROEN ViN PBINSTEBERSCHOOL In plaats van de gebruikelijke ouderavond welka dit jaar niet gehouden kon worden daar de gymnastiekraal als leslokaal is ingericht werd gis eren in de Groen van Prinelejerschool een kijkavond gehouden De oudCTs der Iperlingen werden inde gelegenheid gesteld het werk vanhun kinderen in de leslokalen te heEichtigeA eti konden zich fe ens methet onderwijzend personeel daaroververs aan OUDE FIETSBAND VOOR ƒ 27 5a Een tweede handsch rijwielband werd gisteren op de markt voor ƒ 27 50 verhandeld Wegens prijsoi drijvirg is tegen drie personen procea verbaal opgfmaakt tegen den S8 jarigen H de B te Rotterdam die den band had geleverd den 35 jaripen grondwerker J V E te Alphen a d Kijn diefai verkooper op rad en tegen den 4 pen lofwerkmrn K B te Gou die de kooper was De band i in beslag genomen WEER ZESTTG VERB4 EN Lrfspt op het trotter en handt rechts Ook eergisteren en gisteren zijn weer alrijke proc Ssen verbaal opgemaakt wegena allerlei verk ersovertre ngen Woensdag iijn 31 Dorl rdag 28 personen bekeurd De meest voorkomende overtredingen waren naast het trottoir loopen links door de bocht rijden links op den weg s oppen en iemand achterop een fiets medenemen MARECHAÜSSFE BEffAALT BIPLOMA ZWEMMEND REDDEN Dertien leden v r vaardigheidsexamen geslaafd Onder toezicht van de technische exam n oommissie van den Ned Bond lot het redden an drenkelingen werd een examen afgsnomen voor he diploma A zwemmend reddpn Aan dit examen waèirvoor de instructeur W de Jong de opleidii g hadverzorgd ilamen uisluitend leden dermarechaussee deel I De diploma s wedden gisteren uitge reikt Geslaagd ziin luitensrt W H v de Grinten wacht neester M J Vogd wafttmeei er M H Visse ert de mare dia Ussee s N Eo Hfcom J Hnltslag H Lodewijk P Peters J VeH A v d Weprd J H D Werr en P v d Wilt B Wagenaar en S J Boersma njMTSELijK nmm Bergambadft PREDIKBEURTEN V0 ZONDAG Ned Herv Keilc jn 10 en njn 7 ur da Ewoldt Gcr Kerk v m 10 tn nin 8 uur ds Terhaak Uitgetredenen Ned Herv Kerk vjn 10 en a jn 7 uur Leeadienrt BCRGERLUKC STAND Geboren Willeraijntje d van G de Mik en W Verhol Geixla Stijn tje d van G v d ïleut en M N Graveland Ondertrouwd Comelis Langerak 40 j en Annigje Lena Middelkoop 44 j beide alhier LOOP DER BEVOLKING Ingekomen A den Ouden valt Ammerstol Nieuwe weg 62b K Stulvenberg van Schoonhoven Nieuwe Singel 13 Vertrokken M Roest naar Gouda Kleiweg II GEVONDEN VOORWOOTm Gevondrai portemonnaie met inhoud Inlichtingen gemeentehuis Bodegraveyi PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Geref Kerk 10 i 6 uur cand denBoer Ned Herv Kerk M uur de heer A J Dekker uur da P A A Klüsener Ev Luth Kerk 1O 30 uur ds J N Bieger van Leiden Cïeref Gem 10 en 6 uur leesdienst Evang krinig Beursgebouw 3 30 uur de heer A Kleinbeneveld v n MusselkanaHd DIEFSTAL OPGEHELDERD De politie onzer gemeaite heeft In samenwerking met die te Woerden te Woerden aan gehoudeii mej E M K uit CJouda verdacht van diefstal van e n portemonnaie met inhoud toebehoorende aan mej de VL alhier Het meisje was vori week op bezoek ge weest bii de familie en had de portemonnaie toen ontvreemd Tijdens het onderzoek bleek tevens dat zij zich ook schuldig had gemaakt aan verduistering vap een rijwiel te 3ouda BCRGERLIJKB STAND Geboren Acithonius Johannes z van J y Tol en M H v Tricht Geti uwd W J oes 36 j en Th Groenendijk 33 j J C v d Weiden 24 j en A Boele 32 j Overleden A Veetenturf 78 j D Bode 64 j LOOP DER jlEVOLKO Qeve tigd J M van Vliet te Waddinxveen A J Balvert va i Zegveld J Broere van Kamerik M P de Jong van Heesnstede F t Roberti van jeldermalsen A C Douven van Nieuwkoop C van Dijk van Rotterdam H C de Wael van ZegveM M Spies van Woerden GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden heerenpolshorloge ketÜt g portemonnaie roet inhoud jongensjasje MOND EN KLAUWZEER Deze week zijn eenige gevallen aangegeven van mond en klauwzeer onder de veestapels ACADEMISCH PROEFSCHRIFT Vrijdag 26 Juni a a hoopt de heer L Batelaan alhier aan de Vrüe Universiteit te Amsterdam z jn academisch proefschrift D sterken en zwakken in de Kerk van Kormthe te verdedigen ter verkrijging van den graad van doctor in de godgeleerdheid Het proefs Arift van den toekomstigen doctor ie opgedragen aan zijn ouders MELKPROBLEMEN Stggende waag en minder productie MELKPOEDER GEEN SURROGAAT Sedert de invoering van de rantsoeneenng onzer voornaamste voedingsAiiddelen is een rootfre v iagnaar bepaalde producten merkbaardan vroeger eensdeels als gevoljt vanhet Wegvallen van een bepaaldeTroeplevensmiddelen anderdeels doordatsommige iKidemproducten eerst thanshl verband met de tijdsomstandi edenfcü het publiek de waardeerrtg krijgen die zij verdienen a Wat de melk betreft dcet zich voor de consumenten het bezwaarlijke feit voor dat tegenover een itygende vraag een verminderde productie staat Dit laatste vindt zijn oorzaak in de voederpositie v n het melkvee Doordat een deel van het grasland moest worden gescheurd in liet belang van arfdere bodemgewassen ia de hoeveelheid gras dat het zomervoedsel en ten deele ook het wintervoer voor koeien vormt minder gioot Bovenden is thans vrijwel geen krachtvoer dat in den winter juist het belangrijksUe deel van het veev deT vormde beschikbaar Doordat er dus minder veevoeder lert beschikking s ond heeft men eenaéel van het vee moeten alachten terwijl de andere dieren door gebrek aan krachtvoer belangrijk minder melk geven dan vroeger Bet rerbroik In 1935 4 edroeg het gebruik van melk per dag per inwoner gemiddeld 0 3 liter Volgens Aè sta istische cijfers werd er zelfs in m ig huishouden met kinderen per dag slechts een halve liter melk verbruikt Thans voelen lulke hu smoeders zich ernstig geJupeerd als zij per kind tusschen 4 m 14 jaar een halve liter melk ontvangen Nu zou de m elkvoorziening van he gezin tot m nderi moeilijkheden leiden indi n melk geriiimen tijd be lard kon worden eln gemakkelijk I nUEDIKBSranM VO CONBsêO Ned Herv KeA half 1 d va ds Jttooha en Vl 0 la to PlIMA STAAT Gcref kerit 10 en 6 uur ds Van der Boek Chr Gertf Kcak 10 en 6 uur da KleiKB Rem Gerei Gem 10 uur da Zuurdcec Ger Gem 10 en 6 uur kesdieoat ouiM garantie ZONDAGSDIRN8T DOKTOREN CQUlSPEi Ks Zondag al de Zondagsdienst der doktoren wonden waargenomen door dokter C H Flim telef 38 HEEMl SINCSL 304 TZL 38155 H DAM BRVOL ONTSLAG AMBTENAAR BURGRKLUKE STAND Aan den heer E Guldemond oudwetouder deaer gemeente is metingazkg van 1 Juli a s eervol ontslagverleend als ambtenaar vair jen burgerlijken stand BENOEMING TBR SECRETARIE Tot ambtenaar ter Secretarie tevens secretaris penBincmeester van het Burgerl k Arinbeatuur is benoemd de beer A J Pannebakker te Lekkerkeric COdP VIBEENIGING DE BOSKOOPSCBE VEILING U Juni Bozen per bos Pechtold 1 40 2 00 et Inqar Ol son 1 20 1 60 et Oranje Triumh 1 40 2 80 et Edith Hekn 1 60 1 80 et August NoM h 90 1 60 et Butterfly 1 10 1 70 et Gloria Mundi 80 et Rosa Mundi 2 80 4 60 et Rosalan fto l OO 1 70 et Hadley 1 10 1 40 et Polyantharozen 1 30 1 90 et Else PouWta 1 JO 2 80 et Florex 60 90 c BiacSf 80 1 20 et Wendland IJO et Duisburg 1 20 et Gemengde roeen 40 60 et Diversen per bos Clematas Durandi 1 60 et idem Prins Hendrik 3 70 4 et idem Mevr Ie Oorettre 3 20 3 90 et Pivenuen in soorten 60 1 30 et Campanula 20 J7 et Violieren Dubb 75 et Latyrus 22 26 et DuizendscfaoKn 23 et Haattreciit ntEDKBEURmN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 inir ds W de Voogd van der Straaten Ned Herv Geref Evangelisatie v m 10 uur evangeUat Kruithof Waarder Geref Kerk vjn lOJO en mn 7 uur da J F W Erdbann Hekendorp PRBDIKBEintT VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 tnir de beer Matse van Zoeterwoude Moordrecht ECHTPAAR VAN LEEQirENKCTl SS lAAR GETROUWD MaordreeM s H i egese aaditwaiM Gisteren herdacht het echtpaar H Van Leeuwen Butter wonende aan het Oosteinde alhier den dag waarop hft 55 jaar geleden in het h4w k brad Hoewel het feest Zaten g wordt gevierd heeft het het bruidspaar op dezen dag niet aan belangstelling ont broken Beideu zijn geboren Moordrechtena ren en hebben b na hun geheele leven in Moordrecht gewoond De 74 jarige bruid ia juist drie dagen geleden uit het ziekenhuis ontslagen waar zij een operatie had ondergaan Niettemin zat zij al weer opgewdit in bed en had voor alles belangstelling Hoewel haar gehoor thans te wenschen overlaat gevoelt zij zich weer heelemaal gezond en zij is gelukkig dat zU dezen dag thuis heeft kannen herdenken De bruidegom die 75 jaar telt Is te Moordrecht een bekende figuur Op 24 jarigen leeftijd vertrok hij als miUl tair naar Ooet Indië waar hü 12 jaar vervoerbaar was maar dat is niet het geval Bovendien is de verdeeling van de bevolking en bet vee over ons land zeer ongelijk Het vemw Bijna de helft van het aantal inwoners van ons land is opgehoopt binnen een gebied bestaande uit hetgrootste deel der provinciën NoordHolland Utrecht en ZuidHolland Daarentegen zijn de z g meUcrükegebieden in verhouding tot het mid denWesten dun bevolkt Daaromwordt voor roovep dit met andere belangen vereemgbaar is ann het dichtbevo kte gebied en eveneens talB elderj gelegen steden regelmatig melktoegevoerd voor ïoover de onmiddellijke omgeving niet voldoende oplevö voor de melkvowziening Soma moetdat vervoefover zeer groote afstandenplaats hebben Indien melk ziefa gemakkerlijker tot vervoer leende zoü men op nog grooter schaal dan thans reeds gebeurt melk kunnen toevoeren aan de gebie den van de grobtste consumptie Het vervoer moet echter uitsluivnd pef auto geschiedea liefst in tankwagens en juist de huidige omstandigheden hebben het motorverkeer aantien k beperkt De melkgift van het vee ia in de z g weid eriode veel hooger dan In den winter Het gevolg daarvan is dat men d zomer meUc overhoudt en s wint t kort komt Kan nu van den overvloedaan meDc in de zomer niet worden geprofiteerd ten behoeve van den vrinter Op deze vraag lean worden geantwoord dat de overheid in dit richting zooveel mogelijk doet Melk is in vloeibaren vorm niet te bewaren Men heeft daarom naar een me hode gezocht om deze moeilijkheid op te lossen Melk bestaat ten deele uit vaste stoffen ten deele ujl water Nu is eéh ihethode gevonden waardoor het water aan melk zoo melk O deze wlQze kan men voor raden Vormen voor de winterperiode V efs trt v in gspeedsr Aan dit melkpoeder dat men ver stiiivingspoeder noemt behoeft me aleehts wafaé toe te voegen om melkte krijgen die in voedincsopzicht ge lijkwaardig is aan de oorspronkelijktmelk In dim vorigen zomer z n millioenea liters hielk verwaritt tot verstuivingspoeder dat naar ile gebieden weni vervoerd sfcar de oote bevolking centra liggen Hierover moet men met te licht denk i want de g ioemd hoeveelheid moest eertt nog worden v voerd naar tien faterieken die tS voor ingmicht z jn dfe melk in verstuivingspocdèr om te zetten Tegen m lk die verkregoi wordt door mager vertstuivingspoeder op te losse heeft een deel van het publiek een oii gerechtvaardigd wantrouwen getoonA Deze melk staat echter niet achter bit gewone tifptemelk en er is ook geet abnormaki hoeveelheid water aan toegevoegd Het is daarom onjuist melkpoeder te b Khouwen als surrogaat aiekea en idaderea Bij een l eBchouwing over het melkTi a Uik mag men niet vergetm dat op dit oogenblik niet de geheele bevolking van volle melk kan worden voorzien Voor zieken en kinderen i een redelijke hoeveelheid gestandaardiseerde melk beschikbaar H w l melt metseen vetgehalte van 4 Voof hen is de gestandaardiseerde melJ c ald noodig Ouderen kunnen al 1 iioet volstaan met taptemelk di met uitzondering van het vet en o twee daaraan gebonden vitaminesoorten alle voedings i bescherniei stoffen van de gewbne melk bevat Kinderen in hun grt en zieken ku nen de z g gestandaardiseerde mfl evenwel niet ontberen Het is daaroia onjuist en onverantwoordelijk dat UJ sommige gezinnen lichtvaardig wotot kinderen doordat de ouderen er een deel van krijgen Laat iedere huismoeder er goed v doordrongep zijn dat zü op die wM haar kiWeren tekort doeti stoffen in poeder overblijven Dit Kffe poeder is in tegenstelling met vloeibare melk 1 houdbaar en neemt ook veel nder ruimte in dan de vloeibare danig wordt onttrokken dat J isï a gesproken met de melk voor li ctnffAn in Jen vorm Vawteen fijn rWinrf rpn dnnrrfat de ouderen er vaa