Goudsche Courant, zaterdag 20 juni 1942

m Zfê jterdag 20 Juni 1942 Jaargang No 20964 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BarekB HARKT SI TEL ntf PMtrekcnloc MM ClwfredaeuuT r TIETCi Goud Slissende successen bij Sebastopol Baai van Sewêruaja over een breed front bereikt are verUezen van het 8ste Britsche leger incehten werden 1288 aarden en be i linen kaïematten veroverd en 46 239 1 E VERLIEZEN BU DEN SLAG OP kfis gevangenen wordt een TeH oor afeenomen Hof mann P K Kuraohat 13 git oppertMWi van de Dultsche IfWrmacht maakt d d 19 Juni beleend jt $ aanval p Sebaatopoi leidde lldttnn lot IwallMendc auccessen De in NsordelQken aector van het vesting IftMrt In den atrtfd geworpen Daltsche IHrWo Infanterie doorbraken de door jpt eptreden van aware artillerie en de Almacbt in bedwang gebonden laat 0 TerdedIgingiUnlea van den vUand en ikten over een breed front de baal X Sewernajs tegenover de atad 8ebaiL Hiermeda viel na hevige geveeh ifl die 12 dagen hebben geduurd het I lekMle Noordeltfke deel van de vesting 0 een kustfort na in den Zuidwestellkn Hctor ia suae Maden De vermrlng van dit laatste steunpunt staat nu de deur Wanhopige tegenaanval lm van de Iwlajewisten stortten ineen iilMit ZuidelQke deel van bet vestingsIMat wierpen Roemeensche troepen den ll d na hevige gevechten uit belangI iUkt itellingen Het aantal gevangenen M de bult n de periode van 7 tot 17 Inl is teategen tot 758S gevangenen II tanks 68 atokken geachut en een ftalierbatterQ In zware afzonderlijke laen ona hadaI k gemaakt Aan het overige deel van tiet OosteItjin front gaat de zuivering van het tchtarwaartsche gebied voort Verschei4eRe plaatselijke aanvallen van de bolsjiwisten werden afgeslagen Aan de Jnitt van de Noordelijke IJazee werden tl haveninstallaties van Moermansk en Monga met bommen van zwaar kaliber bestookt en een koopvaardtjschip na 6000 brt tot zinken gebracht Een Dder groot vrachtschip werd bescha Il Nooid Afriks werd de vUand verte naar het OiMten teruggeworpen INiitsche en Italiaansche troepen hebbea de yeAing Tobroek omsingeld BQ i vernietiging van talrijke haai den na venet werden nog 1000 Britten gerangen genomen 10 pantserwagens rtokgeschoten en een talr jke hoeveel Md oorlogstuig alamede een groot raviIsUleeringskamp buitgemaakt Aan de Zuidkust van Engeland wierpen licWte gevechtsvliegtuigen overdag opslagplaatsen van de haven Brixham In brand In het West Duitsche kustgebied veroorzaakte een aanval overdag van een Wkelen Brltschen bommenwerper geringe verliezen onder de burgerbevol Ung Voor Sebastopol heeft zich het bataljon van een Nederaaksischp infanterie Hvisie onder bevel van den ridderkruisdrager kapitein Schrader die in deze fevechten gesneuveld is door bijzondere dapperheid onderscheiden I ipitein Seller groepscommandant Wn een jachteskader heeft aan jiet Oostelijke front In één nacht drie l Isjewistische transportvliegtuigen en en jSlirtvliegtulg neergeschoten DE BRITSCHE VERLIEZEN IN NOORDAFRIKA De D a i 1 y M a il schrijft dat Rom iel het 8ste Britsche leger in Noord irika zoo ernstige verliezen heeft toe Aracht dat in ieder geval versterkin Mi en nieuw materieel noodig zyn oor de afsluiliine van de Middelland fche Zee echter kunn en die alleen in ïaandenlange reizen om de Kaap orden aangevoerd hetgeen een nieu gn last voor de zeer verzwakte Btfit rae koopvaardij vloot beteekent m i é i X i Sebastopiil Naar het opperbevel van de Dultsche weermacht meldt bevinden d Duitsch Italiaansche troepen in Noord Afrika zich in een gestadigen aanval Nadat op 16 Juni een sterk woestijnfort ten Zuiden van El Adem was ingesloten en in den nacht van 16 op 17 Jimi een uitvalspoging van de daar omsingelde vijandelijke formatie met zware bloedige verliezen voor den vijand was afgeslagen is op 17 Juni des ochtends dit voorname steupunt van den vijand door de Duitsche troepen veroverd In den loop van 18 Juni werdMi andere Britsche steunpuaten omsingeld Bij de zuivering van het strijdgebied van Acroma werden verscheidene yandelijke stellingen verovefd en de overblijfselen van de verslagen Engelscher naar Tobroek teruggeworpen Gelijkujdig versloegen onderdeden van het Duitsctje Afrikacorps en een Italiaansche pantserdivisie den vijand in zijn stellingen in het gebied van Sidi Rezek waarna z hun aanval in OoMelijke richting voortzetten In het kader van dezen aanval stieten de troepen der spiimogendlieden op een over een breed front oprukkende vijandelijke pantserdivisie die na lievigen stryd in de richüng van Barflia werd teruggeworpen De Duitsche en Italiaansche troepen achtervolgen den terugtrek kenden vyand DE MIDDELLANDSCHE ZEEi Van officieele Italiaansche zijde worden de verliezen die de beide Engelsche convooien door de Italiaansche en de Duitsche luchtmacht en door de Duitsche en Italiaansche marine zyn toegebracht als volgt opgegeven Van het uit ruim 3Q eenheden bestaande convooi dat uit Gibraltar naar het Oosten was gevaren werden door het Italiaansche luohtwapen eo de Italiaansche marine 3 kruiser 2 torpe dobootjagers en 9 stoamschepen tot zinken gebracht Een slagschip een vliegt yigmoederschip 3 kruisers 4 torpedobootjagers en eenige schepe i zijn stellig besohsrdigd Bovendien kreeg bij een aanval op de naar Gibraftar terugvarende eenheden een torpedobootjager een bomtreffer Slechts één Italiaansche torpedoi ootjager werd m den loop van de actie zwaar beschadigd doch kon een Italiaansche haven bereiken Het uit ruim 50 schepen bestaande convooi dat uit Alexandrië was vertrokken en in Westelijke richting voer werden door het Duitsche en Italiaan sche luchtwgpen en het Duitschfe duikbootwapcn de volgende verliezen toegebracht zes kruisers en torpedotwotjagers zes schepen met in totSal 56 00U ton en twéé bewakingsvaartuigen A er den in den grond geboord 12 oorlogsbodems en 18 koopvaard rs werdeii getroffen en beschadigd Ook wanneer mee aanneemt dat var cfe als beschadigd opgegeven achepen bij de optelling dubbel geleld zijn blijft toch het aantal beschadigde sche pen aanzienlijk Van Italiaansche zijde ging bij deze actie een zware kruiser verloren Aan vliegtuigen verloren de Engelschen van 14 tot 17 Juni 114 toestellen terwijl de verliezen van de spilmogendheden slechts 40 bedroegen Met den aanval op de beide convooien aldus de officieele mededeeling verder wprd de z g heerschappij ter zee op Ie Middellan4sche Zee de zwaarste slag vaii tot dusver toegebracht terwijl van de uit het Westen komende schepen slechts enkele eenheden Malta bereikten kon het tweede uj het Oosten komende convooi met geen enkel schip zijn doel bereiken V W iMipr U AAN BIJ HET GEWESTELIJKE AABEIOSBUREAU Eerste bespreking RöoseveltChurchill HET GEVAAR VOOR HET MIDDENOOSTEN Naar de zen der Washington meldt heeft Churchill een eerste onderhoudgehad mei president Roosevelt Debespreking liep over kwesties der oorlogvoering De Lor densche bladen gelooven dat het tweede front het eerste punt van bjforeking tusschen Roosevelt en Churvmli zal vormen en dat natuurlijk ook het scheepvaartpioblecm aan een naiA gezette bestudeering moet worden onderworpen De Evening News schrijft dat ongetwiyfeld ook het gevaar waardoor het Midden Oosten bedreigd wordt bij de bespre kingen een belangrijke plaats zal innemen In de eerste plaats zal men nagaan welke versterkingen het mid ien Oosten moet ontvangen In een beschouwing over de mogelijke onderwerpen van gesprek tusschen Roosevelt en Churchill heeft de commentator McGeatty voor den Brltschen berichtendienst yerklaard dat de zaak der geallieerden niet zulk eeü gunstige wending heeft genomen als men verwacht had Taegegeven moet worden dat de spil overal het initiatief heeft Zelfs de Amerikaansche ope aties in de Zuidzee zijn hoogstens de fensieve operaties Overal heeft de spil een overwicht Ook fle luchtaan vallen op Duitschland kunnen niet als offensieve operaties beschouwd worden Daaruit volgt dat de geallieerden nog een moeilijke taak hebben In Noord Afrika hadden de Engelschen niet genoeg tanks vliegtuigen en ander materieel en van een offensief in dit gebied kan in het geheel geen sprake meer zijn Voor de geallieerden is nog steeds het belangrijkste hoe zij hun strijdkrachtlen zullen verdeelen om de spil althans tegenstand t bieden terwijl de kwestie van den aanval niet acuut is Een inval in Europa In den loop van dit jaar h een schoone zaak aldus McGeatty maar dat bewijst nog niet dat hij mogelijk is Het ziet er nog steeds n iar uit dat men zich moet voorbereiden op het ontvangen van slagen in plaats van het toebrengen daarvan Zeer belangrijk is de afloop van den Slag op den Atlantischen Oceaan De regeerins heeft de publi tie der scheepsverliezen gestaakt hetgeen ernstige gevolgen voor de openbare meenmg kan hebben Men kan dan ook aannemen dat de kwestie der scheepsverliezen een belangrijke plaats inneemt bij de besprekingen te Washington De Diplo schrijft dat de Jobstijdingan de la atste acht dagen Boor Churchill ontvangen een onverwüfde conferentie met Roosevelt noodzake Iijk deed lijken Een ander motief voor de reis was het toenemende ongeduld waarmede het Lagwhuis wachtte op een verklaring van Chijj chiJl Qyer net echec in Libye eiytfsStójweftliende scheepsverliezery IhRftWlanJiSchen Oceaan en m Hfc Mia aMfe ndsche Zee Het is feeh toélSS aldus de D p I o dat Reuter bij de aankomst van Churchill tC ashington uitlatin gen van twee vUtaanstaande bladen over het bedenkel ke tonnajteprobleem verspreidt De T i m e g i chreef Ceveranties voor de strijdk a Se röp vijfcontinenten en zeven zee wïunnen niet alleen door de vervanging ae ge zonk enschepen tot eep goed einde gebracht worden De Daily Mail De reserve aan scheepsruimte raakt op terwifl de behoefte aan tonnage stijgt Wanneer zal daarin verandering komen Daarvaf moeten verloop en duur van den oorlog afhangen De Diplo hermn t er verder aan dat Alolotof dezer dagen heisft gezegd dat meer scheepsladingen naar de Sovjet Unie onvoorwaardelijk noodiê zun Dit alles aldtis de Diplo teekent den inhoud van het netelige ge tprgk dat te Washington gevoerd is Beiden hadden Molotof enkele dagen tevoren verzekerd datzij de Sovjetunie zouden antiasten door 4e vorming van een tweede front Wie van beiden zal thans den ander er toe brengen het risico van een tweede front op zich te nemer hiirchill en Roosvell loopen gevaar ook het laatste restje van hun politiek crediet in binnen en buHeniand te verliezen Hulpwerk beeldende kunst E omvangrijkheid van het gebied waarover de Nederlandïche Volkadienst zijn belangstelling en bemoeienis uitstrekt blijkt wel duidelijk uit de oprichting van een nieuw hulpwerk dat de aanmoediging van begaafde kunstscTieppenden ten doe heeft alsmede de bevordering van een kunst die aan de volksaard beantwoordt Het doel van het Hulpwerk Beeldende Kunst dat door den Volksdienst in samenwerking met de Nederlandsche Kultuurkamer In het leven geroepen werd is om de taak van den ijvengen begaafden kunstenaar te verlichten en liem door het tentoonstellen en verkoopen van zijn werken te helpen hem in zakelijk en materieel opzicht de leiding te geven die hij noodig heeft om zich met zij n geheele kracht te betten aan zijn scheppenden arbeid Zijn doel kan er nooit in bestaan aan onbegaafden en hopeloozen levensaalmoezen uit te dcclen maar ter voleinding van de groote cultureele opgaven van den kunstenaar de voorwaarden om te sla gen te verschaffen en de middelen om zich aan zijn werk te kunnen wijden Daar deze maatregel in laatste consequentie weer aan het geheele volk Ltèn goede komt behoort het hulpwerk tot de taak van den Nederlandschen Volksdienst als de organisatie voor volksche welvaart Door middel van de Nederlandsche Kultuurkamer wordt aan allo kunstscheppers de oproep gericht om met hun werken aan een grootopgezette openingstentoonstelling van het Hulpwerk Beeldende Kunst in het Rijksmuseum te Amsterdam in de maand Juli deel te nemen De keuze ö et werken wordt enkel en alleen beoordeeld naar de vraag of de kunstwerken beantwoorden aan de ware behoeften van het volk Evenals D de inrichtingen en maatreg n van den Volksdienst dienstig zijn aan de versterking het gezond hoii4en en de welvaart van het volk moeten ook de kunstwerken in deze instellingen met den volksaard nauw verwant zijn Daarom heeft de N S V reeds besloten voor de in te richten tehuizen een bedrag van ƒ 50 000 beschikbaar te stellen voor den aankoop van kunstwerken en de Nederlandsche Volksdienst zal in het kader van den uitbouw zijner inrichtingen ter verzorging van de bevolking eveneens aanzienlijk deelnemne aan het verstrekken van opdrachten Daarenboven echter zal de Volksdienst bij openbare inriphtingen bij bedrijven en afzonderlijke personen propagandistisch optreden om èenerzijd de kunstenaars hulp te bieden en and erzijds aan het volk werkelijke waarden te doen toekomen Een nauwgezette controle der prijzen zal verhinderen dat overvraging plaats heeft en een ongerechtvaardigde conjunctuur ontstaat De Volksdienst geeft aan den kunstenaar echter de waarborg dat hij niet met de kosten der tentoonstelling belast wordt en de opbrengst der verkochte kunstwerken onverkort uitbetaald krijgt Hij behoeft derhalve geen procenten voor de verkoopsbemiddeling te betalen Nog hooger dan de materieele hulp is de ideëele zijde van het Hulpwerk Beeldende Kunst aan te slaan omdat het immers aan den ijverigen kunstenaar die waard is om voortgcholpen te wordgn de gelegenheid geett de erkenning van het volk dirct te verwerven want het hulpwerk zal als blijvende instelling van den Nederlandschen Volksdienst blijven bestaan en zichzelf voortdurend aanvullen door den toestroom van nieuwe werken en nieuwe talenten Na de tentoonstelling in Amsterdam staan verdere tentoonstellingen in de grootere Nederlandsche steden op het programma en zal misschien later de samenvatting van het Nederlandsche kunstscheppen ook zijn weg vinden naar andere steden der Germaansche ruimte BOEROE EN SANANA EILANDEN BEZET Naar eerst thans bekend wordt hebben de Japanners op 24 Mei de Boeroeen Sananaeilanden bezet Daarmede ijn de Molukken die strategisch vanbelang zijn door hun ligging ten Noorflen van Australië geheel in Japan he handen gekomen De Japannersontmoetten geen tegenstand Korte berichten Naar de Britsche nieuwsdienst meldt l de Engelsche torpedojager Wlld Swafl opdeti Atlantischen Oceaan door Duitschfe vliegtuigen tot zinken gebracht In yle haven van Gibraltar zijn deBritsche torpedolager C 30 de jager Antilope en een kruiser van de L iverpool k asie binneng toopen am hun schade te doen herstellen Onwrikbav echter staat de Volkse dienst op het standpunt van het zichzelf helpen in de erkenning dat niemand meer van de gemeenschap kan vorderen dan hijzelf bereid is voor de gemeenschap te geven Het Hulpwerk Beeldende Kunst geeft de kunstenaars door de door hen geëngageerde tentoonstellingen de mogelijkheid zich zelf door hun eigen prestaties en arbeid voort te helpen Het sureces en de erkenning wordt echter slechts veriworven door kunde en vlijt In plaats van speculanten en conjunctuurridders aldus werd in verband met het bovenstaande medegedeeld zal voortaan het volk weer zelf tot opdrachtgever voor het kunstscheppen voor die kunstenaars worden die levens en daarmee volksverwante werken scheppen Met het streven om deze ontwikkeling te bevorderen den kunstenaar te helpen het volk te tfienen begint hét Hulpwerk Beeldende Kunst zijn taak De Ruyter fentoonstelling in het Rijksmuseum geopend Redevoeringen van prof Goedewaagen n den heer van Geelkerken zou zijn met ons volkskarakter iiedenis Geen figuur in onze geMiie is beter geschikt ons van het Hendeel te overtuigen dan de horeische figuur van De Ruyter Het departement van Volksvoorlichting en Kunsten dat het als ziji taak beschouwt het Nederlandsche volk voor te lichten niet alleen over den tegenwoordigen tijd maar ook over zijn eigen verleden heeft ilcn gedenkdag van het roemrijke wapenfeit van den tocht naar Chatham niet onopgemerkt xoorbü willen laten gaan Spr weidde daarna uit ever de voorbereiding van deze tentoonstelling engaf daarna het woord aan den heervan Geelkerken Deze zeidfe met beschroomden eerbied den man te herdenkcn die in zijn grafjchrift de schrik des grooten oceaans genoemd ar3t IJe Ruyter ooimoedig en dar Bsr jegens God alleen van het vadCTlar d zijn lastbrieven ontvangende werd in zijn leven Jekenmerkl door efn diep Godsvertrouwen Hij was in het geheel geer vechtjas van nature maar hij werd gelo d door zijn plicl i die hij boven alles slelde Strydende legen koninkrijken verzamelde deze man zijn kracht in zijn gebed Hij was een Christen strijder soldaat en admiraal j iooals Pnze geschiedenis er g£cn tweede opgeleverd heeft Uitvoferig ging de beer van Gielker cn de levensgeschiedenis na van tie Ruyter dj cn hi d n man noemde dit de krijgskunjlir ter zee invoerde Hij bracht ziljjvlooi tot rfién linieaan al en behaalde daardoor steeds overwiiliningetr ep tegenstanders die aantal sterker waren maar die door het individueele optreden der schepen in de minderheid bleven Door deze wijze van strijden bracht hij de vloxt tot groote kracht en de overwinningen die hij behaalde dfeor zijn geniale leiding waren schitterend en hebben In e Wagenzaal van het Rijksmuseum te Amsterdam is gistermiddag de De Ruyter tentoonstelling officieel geopend Er bestond van Nederlandsche en Duitsche zijde groote belangstelling Van Nederlandsche zijde wargn o a aanwezig de leider van de N S B Mussert de secretaris generaal van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten prof dr T Goedewaagen luitenantgeneraal H A Seyffardt van het Vrijwilligerslegioen Nederland de commandant van den Arbeidsdienst generaal arb sleider L A C de Bock de commiaWris van de provincie Noord Holland mr A J Hacker en de burgemeester van Amsterdam de heer E J Voute en enkele rechlstireeksche afstammelingen van Wjchiel Adriaanszoon de Ruyter beItoorende tot de families De Ruyter de Wildt en De Ruyter van Steveninck Nadat een gemengd koor Wilt heden nu treden had gezongen sprak de secretarisgeneraal van liet departement van Volksvoorlichting en Kunsten de heer prof dr Ooedewaagen Juist in deze periode van wereldhistorisch gebeuren aldus spr is liet noodig het Nederlandsche voik dat zich al te lang in een veilig hoekje als toeschouwer buiten d f historische ontwikkehfte heeft gehouden aan zijn f root vetleden te herinpercn het te aten leri dat zijn cultureele en politieke bloei in de 17e eeuw het niet als een rijpe vrucht in den schoot is gewoirpen dat het altijd opnieuw strijd bloed en offers heeft gekost dat zpn gouden eeuw niet alleen een tijd van materieelen welstand en ïultureelen bloei wa maar een eeuw vervuld an het gekletter der wapenen en het gebulder van kanonnen W wU ons volk weer opiieffen t 1 de vroegere hoogte dall moeten wij et weer vervullen van dien soldates en geest dien het in het verleden heeft bezeten en waarvan thans zoo gaarne beweerd wordt da hü in strijd dit tijdperk tot het meest roemvolle DISTRIBUTIE VAN AARDAPPELEN De setfretaris genenuil van het departement van Landbouw ca VisscheriJ maakt bekend dat gedurende het tijdvak van 21 ijn 21 Jnni a elk der met aardap elen 32a gemerkte lionnen recht geven op hei knapen van H kg aardappelen Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd dat op Zaterdag 20 Juni geen aardappelen op deze bonnen mogen wordei afgeleverd De met aardappelen 32b gemerkte bonnen zatlen niet worden aangewezen ter verkrijging van aardap pelen m kunnen derhalve vernietigd worden Voorts geeft met ingang van 21 Juni a s de met een rantsoen aardappelen gemerkte I bon recht op het koopen van 1 k g aardappelen GELDIGHEIDSDCRR AARDAPPELBONNEN VERLENGD De secretaris generaal van het del partement van Landbouw en Visschery maakt bekend dat de geldigheidsduur der met 31a genummerde bonnen van de aardanpelkaart is verlengd tot en met Zaterdag 27 Juni a s Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd daf genoemde bonnen ook gedurende de komende week recht geven op het normale rantsoen van ZVi kg zoodat de aardapiMihandela ren verplicht zijn tot en met Zaterdag 27 Juni a s op elk der met 314 genummerde bonnen 1 4 kg aardappelen af te leveren De geldigheidsduur der met Slb genummerde bonnen van de aan vetkaarthouders uitgereikte aardappel kaart is eveneens verlengd tot en met Zaterdag 27 Juni a s Deze bonnen geven derhalve nog tot eii met dien datum per stuk recht op i k g aardappelen STUDIE IN DE DUITSCHE TAAL De secretaris generaal van het departement van Opvoeding Wetenschap en Kultuurbesclierming brengt ter kennis van l elajnghebbendeii dat deSijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche ebi d een bedraé van ƒ 20 000 beschikbaar heeft gesteld voor beurzen ten tiehoeve varf studeeretiden in de Duitsche taal Zij die hetzij voor een academischen graad hetzy voor een akte M 0 of L O in die taal studeeren of willen gaan studeeren en meenen voor zoodanige beurs in aanmerking te komen gelieven zich schriftelijk aan te melden by genoemd departement afdeeling V H M O in onze geschiedenis gemaakt Zijn grootste wapenfeit echter is geweest de tocht naar Chatham toen hij de Engelschen in hun eigen gebied opzbcht en strafte De Ruyter voer met zijn vloot de Theems op en deed de Engelsche vloot in vlammen opgaan In den derden Engelschen oorlog heeft de Ruyter gezegeviei d in de slagen bij Solebay op Schooneveld en bij Kijkduin 1 Ten slotte wees de heer van Geelkerken op het bijzondere plichtsgevoel van de Ruyter die op 69 jarigen leeftijd op verzoek van de Staten met W i n te zwakke vloot de Franschen op zocht na de Heeren Staten gewezen te hebben op het groote gevaar De Ruyter zeide zün leven veil te hebben maar hij verwonderde er zichj over dat de Heeren Staten zoo lichtvaardig de vlag veil hadden Bij de Etna leverde hij slag en werd doodelijk gewond De Eendracht bracht met ve moeite het stoffelijk overschot terug naar Amsterdam w aar het in de Nieuwe Kerk werd bijgezet Met woorden van hulde en hoogachting aan dé nagedachtenis van den grooten zeeheld die door den koning van Denemarken in den adelstand werd verheven maar die vóór alles bestcvaer de Ruyter bleef besloot de heer van pcelkerken zijn rede n Nadat hei genaengd koor een cantate had uitgevoerd bezichtigden de genoodigden de interessante tentotsistelImg ♦ Zon op 17 oDd 2 06 Mtian oé 13 08 onder 1 34 22 Junü Zon on 5 17 onder 22 06N an op lil 21 onder 1 Men ia verplicbt te verduisteren van ioiMonderj an0tot zonsopkomsl Lantaarns van voeriniiler loeten een Kali nor na tons I QfiAet itin oibl fol p K lU k