Goudsche Courant, zaterdag 20 juni 1942

w gutswtawfs D fceer W N van EHc jubileert vnatnc jajo ooüda fabken AT AAR ANNEER VwMihlIM EiH tM RauNl Ut voofol ook M onza RBIOMTII Tolof 2334 fyn Vracht an Baltimore met Hilde W eissner Attiia Hörbiger en Hans ZeschBallot Aanvang 8 15 uiu Zondag rainf iM uur Tbalia Theater Twee in een wereldstad met Monica Burg Karl John Paul Henckels en KSthe Haack Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur Beania Bioaeoop De onzichtbare man gaat door de stad met Harry Piel Aanvang 8 16 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Zondeg 10 30 uur Morgen gaat het beter met Lüy BouwmeesterJ UUT Zondag vanaf 3 30 bur Zaterdag 2 uur en Zondag 10 30 uur Morden gaat het beter met Lily Bouwroeester M Juni I av Nieawe Harkt Straatprediking EvangelisatieCentrale Gwef Kerk Jiral K 15 Bur De Kroon Jaarvergadering Scheidsrechtcrsvereeniginggroep Gouda en omstreken Juni I Bur Bearsklok VergaderingTechnische Noodhulp 24 Jani ia 12 aar Nieuwe Haven M8 Zitting ruilbureau voor kinderschoenen 24 Juni 139 u Ned CScref Gemeente Spreekbeurt da Joih van Welzen Jui nmi Frelariaylein Buitenoefening E H B O Jnni $ 3 nor Oiympiateirein Schoolspor dag 25 Jnni 2 uur Gebaaw G G O Spieringstraat 113 Kostelooze menting tegen diphterie vopr nietschoolgaande kinderen van IVi jaar 27 Juni 3 nar Kapd Sint Janskerk Goudsche glazen dag lezing dr J W Berkelbach van den Sprenkel uitHaarlem tentoonstelling van reproducties van de glazen AFHALEN AANVRAAGjFORMULIERFN SCHOENENI NNEN 9 30 12 en 1 30 340 uur ObtribnUe kantoor Afhalen aanvraagformulier ter verkrijging van een schoener bon voor hen wier geslachtsnaam begipl met een der letters woensdag H I J i Donderdag K L ZONDAGSDIENST DOflTOREN Bij afwezigheid van den huisarts zijn van Zaterdagmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur te coijsulleeren de doktoren P de Boer Gouwe 115 telefoon 2273 en H A M Eijkman Westhaven 63 telefoon 2582 ArOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts aUeen voor recepten Apotheek ï Oendel alleen Prins Hendrikstraat 15 c moitt Reunie Bioscoop Harry Piel heeft men reeds i telhaar vele geda pt n op het Jfc doek kuntltn bewonderen als circS ftsdsverhaaibi edaao Op 13 Juni a i Dinsdag hoept de beer W N van Elk opzichter 2e klacce bü den dimat van gemeentewerken in de wandeling beter bekend als de itadapiantcoeBnieeater veertig jaar bü de gemeente Gouda werkTaam Ie z n artist als bokser aJs autorenner detecUve In al zijn fihns overh e het sensattoneele en zoo is liet 2 met De onzichtbare man gaat AoJt sfa In deze film treedt Harrftt op als taxi chauffeur Hij vindt een avond in zün w aptwi oor i 1 u KT ue i epersiraa een Doe onderwerp ook een en steeds door hem gedroven ball P 10 zyn wagen een koff met een geheimzinnjgvn inhoud Z apparaat dat bij nader onder oelr staat Wijkt den drager ervan onzidS baar Ie maken Harry ziet de ewclJZ mogelijkheden van deze uitvindi do maakt er geen misbrui 1 n komt het apparaat in verkehj handen A t nfif UH ai A wi n handen de onzichtbare man rooft 1 moordt en Tlarry zet in zijn een vrilde jacht 00 touw om den rtiisdadiM te vangen Wat nog 200 e ivou ii niS is nu de man dien hij achtervoijt volkomen onzichtbaar fs Maar Hair zet door waagt alles en wint fc dan geeft het slot van de film een vo komen onverwachte oplossing van tut i oTe geval Een uiterst sensationeel gegevej dus waarvan een dankbaar rebruik ïemaakt én waarbij de zichtbare j voleen van het optreden van den ou zichtbare uiterst suggestief zijn vettfepeven Schduwbursr Bioscoop VKACHT VAN BALTIMORE Men kan af en toe een film tegen het lijf loopen waaraan weinig gerudit is voorafgegaan en die niet de pretoi tie van een beroemdheid heeft en v dan een blijkt te zijn die pakt dat het het een lust is Zoo n knappe rolprrat i het werk van den regisseur Hai Hinrich Vracht van Baltimore en romantisch avontuur van een spannen de zeereis waarvan de handeling wel iswaar meer op den wal dan op dej oceaan afspeelt maar die de vaart o de frisdiheid heeft die aan het waW eigen zijn Daarby waait er een spwtieve geest door het verhaal waarin de jonge vrouw pittig verto kt dooi Hilde Weissner de centrale fi uur li als hoofd van een reederij van wie kracht en durf uitgaan en die hen handschoen opneemt aJs het er iJm gaat de naam van haar bedrijf op te houden In haar enthousiasme en ondernemingslust stelten een verkwik kende bemoediging want zij toont dit er met handelen en aanpakken wat te bereiken valt én naast het blijde tM van de idylle met een stoeren stuur man is er de herteving van de zaal wat aan velen geluk en arbeid geeft Met de vlotte en charmante HiUe Weissner zijn Attiia Hörbiger Walto Werner en Walter Steinbech in de tintelende film de voornaamste igiren S v d Kraats GOUDA IN STEMFELTOCHT OPGENOMEN De Haagsclie Vereeniging voorVreemdelingAverkeer die vorig ja met vrel succes een stempellocht o ganiseerde waari ij de deelnemers ofeigien gelegenheid langs vele mooieplekjes werden gevoerd heeft voorden slempeltocht dien zy ook thaniuitschrijft een uitgebreider programma samengesteld Ook Gouda is er uin opg iomen t CP VUILNISEMMERS TE LETTEN In de Rozencaal is een zinken emiMt ontvreemd die voor een woning w neergöet om door den einlgln dienst geledigd te worden ZOET ROGGEBROQi0 GEPR TEN HOEVE ROTTERDAM TEL 3 84 37 OEN HAAG TEL 333298 ven toen was bt nogHouur ieeii aw llicht in den sprookjestuin der vert a ding gelokt £ n ny nu wa die sV lende fata morgana verdwenen lO jfÉJf schoot der barre woestijn Kronberg slaakto weer een dii zucht In zün zak ritselde iets btaadje papier Kronberg haalde net u voorsrlui als en talisman had hü bet steeds zün hart gedragen en nuf Ma Kaodrun Welk dubbel spel had bel noodlot m hem gespeeld Aan welk bedrog hij ten ofter gevallenf Eigenlijk ms bem du aUes oiiv rscbilTig Hij st ld langzaam op tpK kaart aan b Jd het blaadje p P reeds dicht bij de vlanf Maar to begon hét watermerk te glimmen ojroos de bloein der liefde Kronbolliet de hand zutkon Noen niet verbranden I j IXuiker smartelijk donker wa Jruwe Novembfmacht gedurende Jken Robert Kronberg met diep ge hart den terugweg naat net alledaarscbe tocht r op de tafel tl tien dagen geleden gezegd hebben Eii het blaadje paplerf En haar i Toen bevond hy zich nog op de effendiep sul uneekeo om hulp baan WgoriH t fWl i W N VAN ELK Familie ato Ook op reis een boek uil Jongeneel s LE6S6IBLiOTHEEK IMarlit 41 joiida Een stad bIr de onze die aan natuur schoon arm is moet het voor een fleurigen én sierlijken tooi van planten en bioemen van aanleg hebben en dat Gouda in dit opzicht zoo n goeden indruk maakt en zoovele aardige hoekjes van een groot park tot Meine frissche piantaoenslrookjes bezit is voor een goed deel te danken aan den aanstaan den jubilaris De heer Van Elk he ft in den aanltg en het onderhoud van allea wat Gouda op dit gebied rijk is z n levemiwerk gevonden en de keurige manier waarop dit alles verzorgd ii spreekt er van dat degene die er de leiding bij heeft z n taak met groote lielde en voUe toewij i jng verricht De heer Van Elk is iemand die in z n werk cpgaat en die altijd druk in 3c weer is om het kleed van onze plantsoenen e i parken zoo aantrekkelijk mogelijk te maken en het mag gez2gd worden de bescheiden sympathieke jubilaris iee t er alle eer van De liefde voor het tumwezen is hem aks het ware aangeboren In Laren w Gelderland waar Willem Nicolaas van Elk op 16 April 1880 het levenslicht zag wae z n vader Jac Van Elk tuinitian op ren buitepgoed Na eenige jaren kwam de familie naar Gouda waar de heer Jac van Elk bi de stad kwam als de eerste tuinbaas die in gemeentedienst werd aangesield om later voor zich zelf te beginnen Het enlhousiasme voor het vak ging op den zoon over die voorts op kweekerijen in Gouda en Boskoop zijn kennis opdeed en c 23 Juni 1902 tot tuinman f dt gemeen te werd benoemd Regelmatig maakte hij promotie op 5 No ember 1916 werd hij hoofdtuinman op 5 Februari 19Z4 plantsoenmeester en sinds I JUli 1929 vervult hü zijn tegenwoordige functie gaan Alteen de jeugd maakt net hem lastig Men nioet hem hooren over al hetgeen in de plantsotinen veraield beschadigd en uitgerukt wordt Trouwens deieer Van Elk die ook opzichter van de bestratingen is kan heel wat over de baldadig heid vertellen Weet men dat hier per week meer dan duizend siraatklinkers in het water worden gegooid en dat dit de gemeente per jaar hel lieve sommetje van een 13 a 1500 gulden kost afgezien nog van alle andere schade Maar gelukkig lieeft de iubilaris er n blijmoedigheid niet bü verloren hy en de zijnen zorgwn dat jhze plantsoenen er keurig blgvefc uiiïien Naast zijn beroepswerkzaamheden vervult de heer Van Ellc l net de ambitie die hem eigen is nog andere functies Hij is natuurlijls zou men haast zeggen bestuurslid van de afdeeiin Gouda van de NMerlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plant kunde en reeds bijna iwmtig jaar heeft hij als ouderling zitting in den kerkeraad der Ned Hervormde Gemeente Vroeger is hij 25 jaar onderwijzer an de Zonda gssc ooi van de Ned Hervormde Gemeentt in de Patersteeg geweest en ook was hij vele jaj e leider van de jeugdclub VnendscHap J van de Chr Jongemannenvereeniging Daniël Het is geen wonder dat de man die altijd zoo me bet jonge vohkje optrok zelf na veerti dieostjartn nog met zooveel jeugdigen werklust z n mooie vak uitoefent Van Bergen IJzcndoompark aaagelegd De komst van den heer Van EUi bijde stad viel same met den aanlegvan het groote perk dat als geschenkvan en genaamd naar burgemeesterVan Bergen IJzendoom bü het station werd aangelegd en dat tot ten zoomooi geheel is geworden Maar er vielnog veel me r te doen want wat Goudain 1902 aan schoon op dit terrein bezat was maar weinig Het Crabethparkwerd in een fraai gewaad gestoken deplantsoenen bij het station en in hetz g Amerika kwamen tot stand hetNieuwe Park werd aangelegd en danzijn er nog die vele straten en perkjesin de stad die met groen en bloemenop smaakvolle wijze zijn gesierd ende beb wwing opvroolijken de Burgerteesteij Martensring l de Cronjéstraat de Vorstmanstraat het Jan vanRenesseplein de Graaf Florisweg detunnelbeplanting de plantsoenaanlegaan heil einde van den Fluiyeelenïingel om er maar enkete te noemen Dan ah te herinneren aan de stichting vande stadskweekery bÜ de manege waaralle Flora s kinderen die het stadsbeeld verlevendigen worden gekweekt Zoo rustig gaar de heer Van Elk zijn gang en hü heeft Gouda in al die jaren een gansche gedaanteverwisseling doen o dergaan hij heeft de stad mooier ge n aalil een verandering waarover votdoening en waapieering samen SB Feuilleton heeft aangemeld waarscMJnlUk ia n niet te Weenen geweesL Madnik verboden HET BUD PAPIER 14 OnmiddelUJk blj beelt tie bierniat aangemckL Dat had ik verwacht En iaat nuniet langer titl hooU hangen n iatenig naar Je post Je zult wel gelegenheid vinden om te slechte humeur kwijtte raken chel nam atscbeid Roch en Kronberg bleven rvijgend zitten icdèr mm jn gedachten bezig Eindelijk èót Vaaktó Kronberg uit ztjn gepeins Wat mxx gedaan vroeg hl I Ja de toestand is er voor ons ntet neter op geworden Dat d Streljers ootenapl zyn is een leeliJKe lueep ébormUn rekening In leder geval maaktSiJ k nog ingewtk aewer en de kosten grooter I1 P het geld r 4 anknuopmgspuni Is au Fred M wingast U Hebt enool 4l tat 1 ucli niet Dat was te voorzien Oat bU tenminste oog 10 leven is zuUén wji maarhopan l vrecat dat 4f Strellers ook hemnft den weg hebben geruund Dat zou niet onmogelijk zyn maar Bi geloof hel niet integendeel H zou dus bij dezen scnurken streek de hand in het spel hebbenr 1 Uit versrhillende omstandighedenmeen ik dat t mogen opmaken Wat ervan ffj over verschillende kwesties zou dat heerschap inllcMuig kunnen TerschaHen Hadden we hem maar onder onsbereikt iD New Vork zat ntcn nem wel nnden j p fn New Y orkT J ls neef van den schatrijken oom la nij waarschijnlijk een Bekende figuur vérundersteld dal hij uMlerdaad m I New York woont wat ik voorloopig al I Unns wil aannernen Ik neb gisteren iwg uit Triijsl aan een met mij bevrienden detective telegraliseh inlichtingen gevraagd Het antwoofd Zou eigenlijk reeds hier moeten zijn Vmdi u het goed dnn zni mijn vr nd hir s Ken ton een uitstekende detecuve jd zaak I Uit icr MBirer tvd i B SclioIteB n 1 GOOMCHK CODBÜMT ME1J DB ▼ OmUANSTAANDB nOtrUB IN DB DRANKBESTRUDING W Uit het veralag van den toeatand der gemeente Gouda in 1866 In deze gemeente zyn 134 fabrieken waaronder 95 garenfabrieken en 44 pgpenfabriekoL In de eerste werken 600 mannen en Jongeni en 100 vrouwen in de laatste 600 maanen en jon gens en 400 vrouwen In ip sigarenfabrieken werken 120 mannen en Jongens in de stearine kaarsenfabriek werken 9t mannen en 141 vroui en en meisjes Verder heeft men in de gemeente 39 bakkers 50 Tleeschhouwers en q ekslagers 23 kleederbledcers 37 aclüenmakers enz In 10 fabrieken werd van stoom gebruik gemaakt en bovendien heeft men nog een stoomtverktuig in drie kleederbleekerijen e één in bet stomngemaal tot ontlaating van Rijnlandsboezem De binnenlandsche handel bloeide over het algemeen niet Voor het buitenland werden in boter en kaas njet onbtiangrüke zaken gedaan ook bekwamen df pijpenfabrieken vrjj aanzienlijke bestellingenuit België en Amerika Er passeerden 45 968 vaartuigen waarondeij 2416 stoombooten De middelen van vervoer worden gedurig menigvuldiger 9 JAAR GELEDEN Bij het 50 3arig bestaan van het muziekkorps der dd achutterü werd aan het korps door een commissie van oudlleden bc taande de hh G Boot oudsefcretaris J F Welter oudlid yan de commissie en G Schieveen oudlid daartoe in staat gesteld door bijdragen van verschillende stadgenooten een prachtige banier vereerd Deze banier is van blauw fluweel met gouden franje waarop boven der harp zich be indt het w oord muziekkorps daaronder Schutterij 3ouda met de jaartallen 1842 1892 Nog werd het korps door geno mde commissie vereerd met een Lyra Klo ken Diel geleverd door den heer W Ed Voigt Jun te Markneukirchen Aan den luitenant kapelmeester Arentz werd een dirigeerstok aangeboden Aan den heer J G van Dam die van de oprichting af lid is wierd met zijijn portret vereerd terwijl hij van den maioorkommandant een sittarenst ndafird met zilver ontving De muzikant J T Berlijn die 26 jaar lid is van het korps ontving een prachtig servies 25 JAAR GELEDEN Gisteren behaalde de heer Jaap Spaanderman het einddiploma piano cum laude aan het Conservatorium te Amsterdam Na een on eatel iheid van eenige weken ia gisteren in het Van Itersonzieke iuis op 3 jarigen lee jd overleden de beer Bernardus Scbolten die v ele jaren te dezer stede in de drankbestryding een vooraanstaande plaats heeft ingenomen en een der meect actieve figuren is eeweeat De heer Scbolten behoorde tot de oprichters in 1003 van de afd Gouda van de Ned Vereeniging tot afschaffing van AlcoUolhoud ende dranken waarvan hy d voorzitter werd Dit bleef hy tot hjj van nvoonplaats veranderde en als chef van de Coöperatie eerst naar Ve ndaji waar hy ook lid van d i grtReentS aad wa en toen naar Jroningen ging Later kwam hy naar Gouda terug hier in de Peperstraat een kokery op te richten en opnieuw heeft hij toen in de drantobestryding een voorname rol gespeeld waar als voorzitter lat als bestuurslid Ook is hij voorzitter geweest van het Goudsche Drankweerconuté de Centrale organisatie van de verschillende plaatselijke vereenigingen De laatste jaren had 1 zich uit de besturen teruggetrokken Dodi hij bleef een belangstellend lid Evenals zyn echtgenoote was hy in het bezit van bet zilveren eerein signe voor 25 jarig lidmaatschap van de Ned Vereeniging Sinds 1922 was de ht Scholten voorts regent van het Wees en Aalrooeziershuis De teraardebestelling zal geschiedenDinsdagmiddag om 3 uur op de alg begraafplaats Goudsche ziekenfonds had belanirrük jaar GROEI DVVLOK VOORSPOEDIG VOORT Exploitatierekening boven de ton Het jaarverslag van het Algetpeen Ziekenfonds Goudsche Vereeniging voor genees heel en verloskundige hulp over 1942 gewaagt er met voldoe ning van dat in het afgeloopen jaar het doel om den leden een algeheele geneeskundige verzorging te geven dicht is genaderd Het zjekenfondsenl esluit met de verplichte verzekering is daarbij een belangrijke gebeurtenis leweest en het spreekt dat de secretaris de hepr H J Bulder er m zijn welverzorgd overzicht na een voorwoord van voorzitter Joh Mulder veel over te vertellen heeft en uitvoerig schrijft over al wat aan dezen ingrypendtn socialen maatregel vastzit Reèhtbank te Rotterdam INBR AK IN VEREENIGING De rechtbank te Rotterdam beeftwegens diefstal in vereeniging en braakin een bnïskerij aan de Lemduisieeg alhier waarbü 50 k g milcose en 20 1i g pastolac werden ontvreemd veroordeeldden 25jarigen suikerwerker O A van t H te Gouda gedetineerd tot tienrfiaanden gevangenisstraf met aflrekvan voorarrest eisch een jaar en zesmaanden met aftrek j Q den 23jarigenP D B en den 23 jajpBen J G E beiden los werkman te Cïouda ieder totacht maanden gevangenisstraf eischtegen ieder een jaar COLLECTE VOOtt ZENDING In den jeugddienst van de Ned Hervormde Gemetnte van Zondag j L is voor de PinkstercoUecle oor de zending ƒ 188 26 gecollecteerd Burgerlijke Stand Wal de oude kern van de vereeniging de vrywilhg verzekerden betreft wordt medegedeeld dat de groei zeer voorspoedig doorging Werd 1940 beëindigd met een ledental van 8184 wat neerkomt op ruim 12 OOO Ziclen op den vooravorKi van de inwerking tredmg van het ziekenfondsenbesluit op 1 November i as dit aatal gestegen tot 8717 of circa 13 000 zielen Over het 1 edenlal ciaama worden in dit verslag nog geen cyfers gegeven In verband met de sterk toegenomen administratieve bemoei in en door de Invoering van de nieuwe regeling legden de secretaris de heer A I de Mink en de penningmees er de heer J H v d Vegt hun functies neer doch bleven n het bestuur zitting houden De heer H J Bulder werd secretaris met het vollcdije financieele beheer werd de administrateur belast Het bestuur is nu als volgt samengesteld Joh Mulder voorzitter H J Bulder secretaris A Heerkens tweede voorzitter J H V d Vegt A I de Mink H Jac den Uiji en A de Groot Juni Annegien dr van A deKwaasteniet Oï H W M van Eijk Varkenmarfct 18 Juni Josina H Tnina GerardaMaria dr van W Schuttel r en J J Venyeij Zoutmanstraat 50 Ondcrlj oawd 8 Juni L van Oei en A M van der Speld K Kerk en E Ekkclboom H van Zaïtten en A M van den Heuvel J vah den Heuvel en W J Slolk C L de Bruijn en D J van Groningen C P Dijksman en M Kulik Overleden 17 Juni Jan Tuk 5 j Lena Heikoop wed J P Oosthoek 67 j J02 hannes Schenft S j Neeltje Sol weduwe M Be Knikker Hendfikus BOnnig 79 j ƒ De exploitatierekening van Januari tot en met OctolDcr De ftalans per 1 November 1941 heeft een totaal van ƒ 40 780 waaronder ge KJl wenƒl7 ƒ 0OO hypot heken ƒ ll 62S offerten ƒ 6976 saldo ƒ 6526 Het kapitaal en de rese vt der vereeniging bedragen ƒ 34 640 Over het geheele jaar 1941 heeft de eipioitatiefekerrfig over de vrij verz Wden een ejndciifer van ƒƒ 102 414 mercontributie ƒ 100 145 honorarium ƒ 71 39 geneesmiddelen en verband ƒ 9850 d v rse ver oedingen ƒ 3660 ni dcelig aldo ƒ 2267 De refceniny over de verplichtverze Verden over de maanden November en December geeft een totaal cijfer van ƒ 23 S27 na M zwtjgen Toen zei Roch met een glimlach van voldoening Zoo OU hebbeo wy c a vergoedingvoor de verdwijning van de Strellersen naar Ik hoop den slautel van dezegeheimzinnige zaak Dr Kronberg slaakte een kreet van verlf etiting Als die Pred Meingast een tataoenlijk mensch is en Buiten werd heftig aan de bei getrokken Nog eeo telegram I Roch was opgesprongen en gin zelf bet telegram vas dab besteller in ontvangit neman Kronberg beefde over al zhn leden Lees smeekte hU VluglRoch Scheurde net tweede telegram a en Pred Meingast en Mand KandnmWocèsdag Novemiwr van Hamburgmet de Elba naar N w york vertrokken Kronnerg toef de handen krampachtig om de leuniixgen vanf zün stoet Ik voelde bet stamelde bli wUvolgden een valscb spoor Woedend wierp Rocb het telegram ginds vWdei behandelen tk zal hem dan onmiddeUUk een pUedig overzicht VBO de hist e zenden Zoudt o in et zelf naar New Yorkkunnen gaan en de zaak ook iéitt mhanden kunnen ooud n Dat zliu voor mil een groote eeniststelling zijn I U zoudt me daartoe gaarne bereidvinden maar ik moet opmerkm dat depassagekosten nog al ooog loopen Wij kunnen ze besparen door mUo vrimd I de taak toe te vertrouwtn Neen neeA maalr de reis gerust Ik ben overtuigd dat u de eenige b nt die hebt in da duutèmis nan omgea Op dat oogenbiik werd er weer op de deur geklopt en op Roch s Binnen verscheen zijn oejaarde huishoudster die hfm een telegram overhandigde an toen weer stil wegging j Dat komt uit Amerika riep de detective No suan we voor de beslis sing Hy scheurde bet telegram open en las met luide steni I red Mein ast neet van denmillionnair en grool indusirieei JohnGren Riverside Drive 86 voor ami jIiezaken naar Tripolis vertrokken nietsongunstig aanpnSTide hem bfkend Kanton £ en uogenbuk o er cabrSi 1 r ZATERDAG 20 JUNI WAAltHKKN Weer een Goudscbe dazendag UEEING VAN BMNBTVIRIirOMTTipa DB f W KBBKBLBACH ê SPRENKEL Map Glorieus glas ilitgekomcn Het fboda Cknidachc XJUazen orga niseert ook dit jaar een jloudsche Glazen dag te lioudcn op Zaterdag 37 Juni in de kapel van de Sint Janst kerk Dr J W Berkelbach van den Sprenkel uit Haarlem zal dan spreken over De scïi ikers van de glazen 15 16 en 14 bisaehop Joris van Esmond domproost Comelis van Mierop en bisschop Robert van Glymes De lezing zal door kleurenlichtbeelden worden toegelicht Evenals andere jaren zal er in vei zullen dit zyn eenige foto s van fra£menten uit de te bcsprekeh glazen en dan zal voor het eerst ter loezichtiging worden gesteld de door het fonds verzorgde uitgave Glorieus Glas een map met zet kleurenreproducties De voorstellingen bestaan uit de Mariafiguur uit giaa 16 van Dirck Cral eth 1556 waaraan ook ontleend zijn de knielende Comelis van K erop met St Vincentius en bet typisch Hbllandscfae oevergewas dat Dirck Crabeth aan den Jordaan laat groeien Verder zyn er twee p oole fragmenten gekozen de fleurige uitbeelding van de aanbidding van het Christuskind door de herders van Wouter Crabeth 15fl4j en de tempe xeinigmg van Dirck Crabeth 1667 met de fijnzinnige weergave van koofriieden en wisselaars die door Christus worden uitgedreven Ten slotte is er van Dirck JanszfVerheyen 1601 de testalte van Prins Willem van Oranje Ook in andere uitgaven wordt de rijke schat van glasschilderingen van de Sint Janskerk uitgebeeld Door de bemoeiing van het Insthuut vOBr kerkelijke en religieuze kunst is een plaat uitgegeven waaropeen groOt deel van glas 15 De doop van Christus door Johannes van Dirck Crabeth 1555 is gereproduceerd Voorts maakte het atelier Van Geldermalsen op natuurlijke groote een copie in gebrandschilderd glas van h paneel met de bisschopsmijter uit glas 13 Het fondsbestuur verwacht dat de sfeer van de Sint Janskerk er ongetwijfeld toe zal bijdragen den bezoekers van dezen dag het leven naderbij te brengen dat er klopt achter de totstandkoi iin van de schoonheid die de kerk zooveel eeuwen sierde ook al zijn de glazen nu uitgenomen In een overzicht van zijn arbeid deelt het fondsbestuur mede dat de vorig jaar versc henen oplage van duizend exemplaren van de kleurenplaat van St Jan thans bijna is uitverkocht Het constateert een steeds toenemende b l p pt nng voor het werk van hef fonds en daarmede voor de Goudsche glazen en daardoor wordt de bekendheid van dit kunstmonument uit de zestiende eeuw verdiept tot de kennis en bewondering die het verdient om znn schoonheid en het groctsch vAleden dat daar doorheen spreekt ONZE BIOSCOPEN Thalia Theater TWEE IN EEN WERELDSTAD OOK Het z jn eigenlijk behalve voor henzelf maar weinig belangwekkende dingen die de film Twee in een weleldstad den nachtjager Bernd Birkhoff en het charmante roode kruis zustertje Giseja Meinhold op hun ver lofdag in Berlijn laat beleven M ar door de wijze waarop de rolprent de aanvaardbare toevalligheden en samenloopen van omstandigliéden be hcht is het geheel hoe gewoon ook aantreklielijk genoeg ons er zich den duur van de film mee te amuseeren Het luchtige blijspelletje wordt prettig vlot gespeeld de figuren zijn stuk voor stuk raak getypeerd en de verwikkelingen zijn voldoende komisch om den laChlust op te wekken Vooral doet dit laatste de geestige dialoog niet alleen bij het samentreffen van de beide hoofdpersonen door Karl John en Monika Burg uitstekend voorgesteld maar ook als Marianne Simson er als het vrije geroutineerde groote stadsmeisje er in optreedt en bovenal j wanneer Paul Henckels er zich als praatgrage aapjesfcoetsier in mengt 2 Het byprogramma brengt o m een relaas van e sn kanotocht over de stroomversnellingen van den Donau dat interessant en spannend is èn mooie natuuropnamen biedt Hootdredacteur J U Weysters Hotterdam Ctiefrcdact ur voor Gouda en Omstreken t Tieter Gouda Kronberg naa ut j SvO iudcra op verdachte gedoe van de blonde vrouwen Badriegcrü zwendel weetveel Eb bet teerde Strellers Kb haarf Kronberg kermde btjoa Het is onvcrdraaglüklRoch kreeg medelijdeo met bem Ik heb u gewaarschuwd Hen magzijn geluk niet van aeo bersenscl laten afhangen Sn wal auT Wat nuf icJueeuwdeKronberg in da hoogste opgewon denheid Wie beeft die legela op betblaadje papier feschreveoT Dat kaa ik u vandaag nietzeggen V Dr Kronl erg ging naar nuia zt n gang waa traag en slepend er aa een onbecchrUO e matheid en onverachUligheid ov r bem gelwmen H opende de deur van zijn woHlMg zijn t ediende Bliep reeds Hij begaf zich naar de bibliotheek en zonk Mtgeput achterover van eau normaal burgerlek 1 i 4 In een wijden clubfauteuil Slapen slapen Maar bU gevoelde zich zelfs niet In staat naar z ilaapkamer to gaan en zie uit te kleeden Wie u dat BUg 8CH ff Na Jaar oaC Wtrd ook den jengi t ne r m pléii bmti Blo